PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG"

Transkript

1 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll en sammanställning över samtliga årsmötets dokument. Registreringen innebar även deltagande i utlottning av vinster som avslutning på kvällen. Före förhandlingarna bjöds deltagarna på en smarrig klämma och muffins, Ramlösa och som avrundning kaffe/the. Ordförande Kenneth Lantz började kvällens möte med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Närvarande styrelseledamöter, funktionärer, revisorer och valnämnd presenterades. 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Kenneth Lantz hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2015 för öppnat. 2 ANTECKNING AV NÄRVARANDE MEDLEMMAR OCH UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD Mötesordförande började med att ställa frågan om alla skrivit in sig på närvarolistan. Då så var fallet fastställdes listan som röstlängd. 126 personer var närvarande (av 149 anmälda). Då valnämndens sammankallande Ulrika Hogenfält ej närvarade på grund av sjukdom företräddes valnämnen av mångårige Villaägaren och tidigare styrelsemedlem i vår förening och i regionen, Björn Berge, som föreslog val av mötesfunktionärer. 3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER Anders Ivarsson valdes till mötesordförande Kaj Persson valdes till mötessekreterare Einar Levin valdes till justerare tillika rösträknare IngaLill Fogelberg valdes till justerare tillika rösträknare Ordet lämnades över till mötesordförande Anders Ivarsson som tackade för förtroendet. 4 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Ordförande Kenneth Lantz informerade om att annonser om årsmötet funnits i Villaägaretidningen som kom ut vid årsskiftet samt även annons i VillaägarNytt och ett litet vykort som skickats ut till alla. Dessutom epost till alla med epostadress. Godkändes att mötet blivit behörigen utlyst.

2 Sidan 2 av 7 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Det utdelade förslaget till dagordningen fastställdes utan ändringar. Dagordningen visades även för alla med hjälp av videoskärm. 6 BEHANDLING AV FÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelsen ansågs vara utdelad i och med att den presenterats alla deltagande medlemmar. Den har dessutom funnits att läsa på hemsidan. Ordförande redogjorde för en del av det gågna årets arbeten. Ökat medlemsgrad. Goda kontakter med Öresundskraft särskilt inom fjärrvärme. Solenergisanläggning i Domsten. Intressepolitik Medlemsförmåner. Villaägarnas Dag på Väla. Ökat på andelen samarbetspartners. Större lista av antalet förmåner som finns att läsa på hemsidan och i vårt medlemsblad. Beslutades att verksamhetsberättelsen utan uppläsning ansågs vara föredragen. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 7 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Ordförande Kenneth Lantz informerade om varför vi presenterar ett mindre budgeterat underskott, kronor. Detta är kopplat till tidningen VillaägarNytt som delas ut till Villaägare i Helsingborg. För två år sedan presenterade vi ett betydande överskott och fick då i uppdrag av årsmötet att försöka göra något vettigare med denna summa. Resultatet har blivit ett, observera, budgeterat underskott. Då inga ytterligare frågor ställdes beslutades att godkänna Resultat- och Balansräkningen och därefter lägga den till handlingarna. 8 BEHANDLING AV REVISIONSBERÄTTELSEN Revisor IngaLill Fogelberg läste upp revisionsberättelsen. Då inga frågor/synpunkter framställdes ansågs revisorernas berättelse vara föredragen och kunde därefter godkännas och läggas till handlingarna. 9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATET ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING Styrelsen föreslog att underskottet på kronor överföras till ny räkning Beslutades att godkänna resultat- och balansräkning samt beslut om disponering av årets resultat. I det utskickade matertialet saknas underskrifter från styrelsen. Ordförande visade ett sådant undertecknat dokument som av tidsnöd blev klart efter att kallelsen lämnats till tryckning och utskick. 10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR ÅR 2014 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

3 11 FÖREDRAGNING OCH BESLUT OM VERKSAMHETSPLAN. Ordförande informerades om styrelsens planer för det kommande året. Förra årets succé med släpvagn, placerad hos Beijers, har gett oss tankar om att anskaffa ytterligare en. Flugger Färg på söder är intresserade av att hålla en andra släpvagn. Sidan 3 av 7 Byggnadsställning är ett annat förslag. Fråga från auditoriet gälde vem som står ansvarig vid eventuell olycka med byggställning. Ingela Berg från regionkontoret informerade om att andra villaägarföreningar i Sverige redan har denna typ av byggställningar och andra verktyg till utlåning/hyra och att man där anser att det är upp till den enskilde att låna/hyra och använda på egen risk. Man i auditoriet föreslog samarbete med företag som då hyr ut lämplig utrustning till rabatterat pris. Beslutades att fastställa styrelsens föslag till verksamhetsplan. 12 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER. Föreligger inga motioner. Är nu dags att inkomma med motioner inför BEHANDLING AV FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN. 13 PROPOSITION: STYRELSENS FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFT FÖR Avgiften för 2015 är sedan tidigare beslutad till 50 kronor per medlemshushåll och styrelsen föreslog att detta även skall gälla för Av årsavgiftens 405 kronor går 50 kronor till föreningen och resten, 355 kr till riksförbundet. Beslutades att medlemsavgiften för 2016 skall fastställas till 50 kronor per medlemshushåll. 14 PROPOSITION: ARVODEN TILL STYRELSEN. Ordföranden informerade om att styrelsen inte har någon lön eller styrelsearvoden och föreslog att som tidigare avsätta 6 kronor per medlem att disponeras till en julmåltid för styrelse och funktionärer med respektive. Beslutades att avsätta 6 kronor per medlem åt styrelsen. 15 FÖREDRAGNING AV BUDGET 2015 Budgetförslaget finns utdelat och innehåller inga stora förändringar varför styrelsen förslår att årsmötet bifaller förslaget. Fråga från auditoriet om vi bytt lokaler, men den redovisade ökningen kommer sig av att faktureringen av hyra från i fjor blev försenad och kommer att belasta 2015 års resultat. Fråga från auditoriet avseende posten mässor. Ordförande informerade om vårt deltagande i Villaägarnas Dag den 30 och 31 augusti 2014 på Väla och att vi även avser att delta under Ingena Berg från regionstyrelsen informerade om att detta deltagande även gett 19 nya medlemmar i vår förening. Beslutades att anta den föredragna budgeten för 2015.

4 Sidan 4 av 7 16 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I STYRELSEN Valberedningens ersättare Björn Berge föreslog antal ledamöter till styrelse Inga ytterligare förslag framfördes varför beslutades antalet ledamöter till VAL AV ORDFÖRANDE TILL Ordförande väljs för ett år och avgår med automatik varje år. Valberedningen föreslog omval av Kenneth Lantz intill nästa årsmöte Kenneth Lantz omvaldes som ordförande i Villaägarna i Helsingborg för ett år framåt. Kenneth Lantz tackade för förtroendet. 18 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER. Ledamöter väljs på ett år. Percy Nessling Till 2016 Ledamot, Omval till 2016 (vice ordförande). Jen Lindkvist Till 2016 Ledamot, Omval till 2016 (kassör). Kaj Persson Till 2016 Ledamot, Omval till 2016 Carina Andersson Till 2016 Ledamot, Omval till 2016 (säljare/mäklare) Maria Svensson Till 2016 Ledamot, Omval till 2016 Anette Jernström Till 2016 Ledamot, Tidigare vald till 2016 Jens Falkvall Till 2016 Ledamot, Nyval till 2016 Mötet beslutade att välja i enlighet med valberedningens samlade förslag. 19 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT TILL OCH MED ÅRSMÖTE 2016 VALNÄMNDENS FÖRSLAG IngaLill Fogelberg Omval till 2016 Revisor Kenneth Pettersson Omval till 2016 Revisor suppleant Mötet beslutade att välja i enlighet med valberedningens samlade förslag. 20 VALBEREDNING TILL OCH MED ÅRSMÖTE 2016 Ordförande Kenneth Lantz redogjorde för styrelsens föreslag Ulrika Hogenfält Mötet beslutade att välja i enlighet med styrelsens förslag.

5 Sidan 5 av 7 21 FRÅGOR TILL STYRELSEN Ordet är fritt: Frågor från auditoriet: Hur många medlemmar är vi i Helsingborg? Svar: Hur många villor finns det i Helsingborg? Svar. Cirka Fråga från styrelsen via Percy Nessling. Vad vill Ni att vi skall göra under året som kommer? Kom inga svar och Ordförande informerade då om att det går aldeles utmärkt att ringa honom eller andra styrelsemedlemmar när som helst och ställa frågor. Aiditoriet uppmanades att sända in sina epostadresser om man inte redan har gjort detta. Genom Ingela Berg på regionskontoret har vi möjlighet att skicka ut enkäter i vissa frågeställningar. Från auditoriet framfördes positiv kritik till styrelsen: BRA ARBETE AV STYRELSEN. FORTSÄTT SÅ! APPLÅDER! 22 MÖTET AVSLUTAS Ordföranden förklarade årsmötet 2015 för avslutat och uppmanade till en kort bensträckare innan nästa punkt på programmet. Ordförande Kenneth Lantz tackade mötesordförande samt Ingela Berg som måste lämna för andra utmaningar i andra föreningar. Styrelsemedlemmarna Anette Jernström, Maria Svensson och Jen Lindkvist informerade om kommande endags bussresa den 23 maj till Ronneby Brunn där vi möts av Kerstin Lundqvist och Susanne Liljeberg från Trädgård och Design platser, kostnad 300 kr. Subventioneras av föreningen med 100 kronor per person. Håkan Nilsson höll ett uppskattat föredrag om viner världen över. Johan Karlberg från Öresundskraft, Elverksamheten. Arbetar med insamling av mätvärden Visade Kraft-O-Meter, en utrustning där abbonenten kan se sin energiförbrukning i Smartphonen efter att ha tankat ner en App. Förbrukningen kan ses dagen efter.

6 Sidan 6 av 7 Under nästa föredragshållares förberedelser presenterade Ordförande Kenneth Lantz den övriga styrelsen där alla utom avgående Eva-Marie Abrahamssom var närvarande. Håkan Nilsson, Anticimex, ansvarig för husbesiktningsdelen informerar om de tjänster deras organisation kan stå till tjänst med för Villaägare. Fråga från auditoriet om hur redovisade förmåner påverkar de som har avtal med Anticimex. Håkan förklarade att dessa två inte var kopplade till varandra. Fråga från auditoriet om fritidshus måste energideklareras vid försäljning. Frågan gav upphov till en liten debatt där Håkan och två närvarande mäklare hade lite olika uppfattning samt att alla stödde sig på olika myndigheters utsago. Måste kollas upp. Tills vidare kanske klokt att besöka Boverkets hemsida för att söka de riktiga uppgifterna. Björn Berge informerade om hur man bör fotografera, katalogisera och värdera sitt hem INNAN man råkat ut för brand. Björn tog bland annat kontakt med Joakim Bengtsson, känd från TV s Antikrunda. Joakim tar kronor / timme för att värdera ditt hem och dina samlingar + resekostnader från Landskrona. Är du medlem i Villaägarna bjuder han på resekostnaden. Är du väl förberedd med framplockade, fotograferade och katalogiserade objekt kan en värdering ta cirka 2 timmar beroende på omfattning och komplexitet. Därmed skaffar du dig ett bättre förhandlingsläge gentemot försäkringsbolaget om olyckan skulle vara framme. Björn Göteby, Länsförsäkringar, kompletterade med lite råd om hur man bör göra och hur man ser på uppgiften från ett försäkringsbolags perspektiv. Du måste kunna prestera bevis för vad du har haft. Det är inte ett krav att ha kvitton på allt. Foton är bra att ha. OBS! Förvarat på annat ställe hos barn eller i bankfack. Bostadsytan gånger kr, beroende på objektens natur är ett bra närmevärde vid beräkning av ersättningsbelopp. Värdeminskning beroende på normalt slitage sätter ner värdet. AVTACKNINGAR Då Björn Göteby nu slutar i styrelsen tog ordförande tillfället i akt och avtackade Björn med en flaska flytande godsaker. Ordförande tackade även avgående styrelsemedlemmen Eva-Marie Abrahamsson som tyvärr inte kunde delta i kväll. Hon kommer att avtackas ytterligare vid kommande möte. Ordförande tackade mötesordförande Anders Ivarsson på liknande sätt för väl utfört arbete.

7 Sidan 7 av 7 Kvällen avslutades med att styrelsemedlemmarna Anette Jernström, Maria Svensson och Jen Lindkvist förättade utlottning av ett tiotal välsmakande viner, rekomenderade av vinexperten Håkan Nilsson. Ordförande Kenneth Lantz tackade åhörare och medhjälpare och avslutade mötet. Nya styrelsen ombads stanna kvar för ett första konstituerande möte. Helsingborg, Kaj Persson Mötessekreterare Anders Ivarsson Mötesordförande Justeras Einar Levin Justeras IngaLill Fogelberg

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer