Stress i fastighetsmäklarbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress i fastighetsmäklarbranschen"

Transkript

1 Stress i fastighetsmäklarbranschen En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklare upplever stress i sitt arbete Stress in the real estate brokerage industry A qualitative study of how real estate agents experience stress in their work Elin Jarl & Nathalie Vanek Fastighetsvetenskap Kandidatnivå 15 hp VT 2014 Handledare: Björn Carlsson

2 Sammanfattning Syftet med studien är att öka förståelsen för den enskilda fastighetsmäklarens upplevelse av stress med fokus på provisionsbaserad lön och konkurrens. Det empiriska materialet, som består av insamlad information från tolv kvalitativa intervjuer, har analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Med hjälp av detta tillvägagångssätt har studiens frågeställning besvarats. Undersökningens resultat tyder på att stress är vanligt förekommande i fastighetsmäklarbranschen. Provisionsbaserad lön och hård konkurrens leder ofta till ekonomisk oro och stress. Trots en negativ inverkan kan dessa faktorer även bidra till ökad motivation och bättre prestationer. Enligt studiens resultat är provisionsbaserad lön den vanligaste källan till stress och nära sammankopplad med flera andra stressframkallande faktorer, däribland konkurrens. Som lösning för att minska stressen gav intervjudeltagarna förslaget att komplettera den rörliga provisionsbaserade lönen med en mindre fast del. Nyckelord: fastighetsmäklare, stress, provisionsbaserad lön, konkurrens. 1

3 Abstract The study aims to increase understanding of the individual real estate broker's perception of stress, focusing on commission-based salary and competition. The empirical material, which consists of information gathered from twelve qualitative interviews, has been analyzed based on the theoretical framework. Using this approach, the study question has been answered. The results indicate that stress is common in the real estate brokerage industry. Commissionbased salary and intense competition often results in economic worries and stress. Despite the negative impact of these stressors they may also contribute to increased motivation and better performance. According to the result of the study commission-based salary is the most common source of stress and closely linked with several other stressors such as competition. As a solution to reduce stress the interview participants gave the suggestion to complement the variable commission based salary with a smaller fixed part. Keywords: real estate agents, stress, commission-based salary, competition. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Abstract Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Avgränsning Målgrupp Disposition Metod Kvalitativ forskning Val av metod Urval Tillvägagångssätt Intervjuprocess Reliabilitet och validitet Teoretisk referensram Stress Pionjärer inom stressforskningen Stressorer Positiv och negativ stress Stress på arbetsplatsen Stress i fastighetsmäklarbranschen Provisionsbaserad lön Konkurrens Konkurrens på marknaden Intern konkurrens Empiri Stress Stressorer

5 4.1.2 Positiv stress Provisionsbaserad lön Konkurrens Konkurrens på marknaden Intern konkurrens Analys Stress Stressorer Positiv stress Provisionsbaserad lön Konkurrens Konkurrens på marknaden Intern konkurrens Slutsatser Förslag till framtida forskning Källförteckning Tryckta källor Elektroniska källor Lagrum Bilagor Intervjuguide för fastighetsmäklare

6 1 Inledning Följande avsnitt inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. Därefter presenteras och diskuteras det problem som så småningom mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte. Avslutningsvis anges studiens avgränsningar, val av målgrupp och disposition. 1.1 Bakgrund Stress är ett hett debatterat ämne i media och ett mycket aktuellt diskussionsområde. Den generella uppfattningen är att människor upplever stress som något negativt och begreppet förknippas ofta med överbelastning, tidspress och illabefinnande. Den positiva sidan av stress diskuteras däremot mer sällan. Hos allmänheten finns det många förutfattade meningar och myter om fastighetsmäklare. I media målas det ofta upp en bild av att mäklaren enkelt tjänar stora summor pengar utan större ansträngning. Om detta vore fallet skulle det finnas förhållandevis lite stress inom branschen. I verkligheten måste dock majoriteten av alla fastighetsmäklare hålla ett väldigt högt säljtempo för att få ut en skälig lön i slutet av månaden. De flesta fastighetsmäklare idag har ingen fast lön utan deras ersättning utgörs av hundra procent provision. Eftersom fastighetsmäklarens ersättning vid provisionsbaserad lön baseras på avslutade förmedlingar är det extra viktigt att mäklaren uppnår goda försäljningsresultat. Det råder därmed en press att ständigt prestera eftersom löneformen medför en risk att det annars kommer eka tomt på kontot. Ett stort antal verksamma fastighetsmäklare gör att både konkurrensen inom branschen och internt på företaget är stenhård. Den hårda konkurrensen tillsammans med den provisionsbaserade lönen leder till att många väljer att lämna yrket. För att uppmärksamma detta och eliminera de förutfattade meningar som finns är det viktigt att visa en rättvis bild av verkligheten. Kunskapen om stress i fastighetsmäklaryrket skulle kunna bidra till att branschen får upp ögonen för mäklarnas situation och att det skapas incitament till förbättrade arbetsförhållanden. 1.2 Problemdiskussion Stress är ett stort problem i dagens samhälle och har kallats för den nya ohälsan. Enligt uppgifter från Försäkringskassan har antalet sjukskrivningar ökat under de senaste åren och orsaken till detta anges vara stress och psykisk ohälsa (Svenska Dagbladet, ). Cassidy (2003) framhäver till och med att många av dagens dödsorsaker grundar sig i psykologiska faktorer exempelvis psykosocial stress. Även i mäklarbranschen har stress uppmärksammats. I branschtidningen Aktiv Mäklare diskuteras begreppet och 5

7 Fastighetsmäklarförbundet ger råd om hur en fastighetsmäklare kan bemöta stress i sin tuffa vardag (Fastighetsmäklarförbundet 2013). Det är tydligt att stress är ett problem både för enskilda individer och för samhället i stort. Enligt Mäklarsamfundet är det mer än trettio procent av nyutexaminerade fastighetsmäklare som lämnar yrket inom tre år. De misstänker att den provisionsbaserade lönen är en av orsakerna bakom detta (Helsingborgs Dagblad, ). Trots att en stor andel mäklare slutar har det totala antalet registrerade fastighetsmäklare ökat kraftigt under de senaste tio åren enligt statistik från Fastighetsmäklarinspektionen ( ). Att jobba som fastighetsmäklare lockar många och det råder ett högt tryck på landets mäklarutbildningar (Svenska Dagbladet, ). I och med detta blir konkurrensen inom branschen stenhård och utslagningen är stor. Vad det gäller befintlig forskning är stress ett mycket omdiskuterat begrepp och det finns omfattande studier inom ämnet. Redan på 1950-talet definierade fysiologen Hans Selye (1956) stress som en beteckning på den fysiologiska reaktion som uppstår vid en påfrestande situation. Under 1960-talet utvecklade psykologiprofessorn Richard Lazarus begreppet stress genom att förankra det i psykologisk teori. Det centrala i Lazarus teori är samspelet mellan miljön och människan samt de individuella skillnaderna i hur man reagerar på stress (Lazarus & Folkman 1984). För de flesta uppfattas stress oftast som något negativt men enligt Malmström och Nihlén (2002) finns det även en positiv sida av begreppet. De beskriver positiv stress som en kombination av goda prestationer och högt välbefinnande samt framhåller att det finns en tydlig koppling mellan stress och prestation. Enligt Cassidy (2003) påvisades detta samband redan 1908 då Robert Yerkes och J.D. Dodson utvecklade Yerkes-Dodsons lag. Resultatet av lagen visar på ett samband mellan prestation och aktiveringsnivå där stress på en optimal aktiveringsnivå ger en ökad prestationsförmåga. I studien The experience of work-related stress across occupations jämför Johnson et al. (2005) 26 olika yrken utifrån fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Studiens resultat visar att anställda inom yrken som innefattar emotionellt arbete upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress och låg arbetstillfredsställelse. Johnson et al. understryker dock att även om emotionellt arbete är kopplat till arbetsrelaterad stress är det inte den enda förklaringen till höga stressnivåer. 6

8 Benson et al. författade 1996 artikeln Broker commission earnings and commission-motivated trading där de studerade om aktiemäklares provisionsbaserade löner kan resultera i att de inte agerar enligt kundens bästa. Undersökningen visar att mäklare som har månadsprovision drar in den största delen av inkomsten under slutet av månaden. Detta beror på att de ofta känner sig pressade att nå provisionsmål mot slutet av varje månad. Resultatet av studien visar att provisionsbaserad lön kan leda till oprofessionellt beteende. Att fastighetsmäklarens nuvarande ersättningsform inte längre är i köparens och säljarens bästa intresse bekräftas även av Miceli et al. (2007). I deras artikel Is the compensation model for real estate brokers obsolete? studerar de huruvida den traditionella ersättningsformen för fastighetsmäklare, provisionsbaserad lön, är föråldrad. I artikeln Control and motivation in sales management through the compensation plan studerar Cooke (1999) olika ersättningsformer som används av företagsledare för att kontrollera och motivera säljare. Han framhäver istället den provisionsbaserade lönens positiva sidor och menar att möjligheten att tjäna pengar är en viktig motivationsfaktor. Likt Benson et al. och Miceli et al. tar dock Cooke även upp att en provisionsbaserad lön kan uppmana till omoraliskt beteende. Salleh et al. skrev 2008 How detrimental is job stress?: A case study of executives in the malaysian furniture industry där de försökte identifiera källorna till stress och dess utbredning bland chefer inom möbelindustrin i Malaysia. Resultatet visade bland annat att konkurrens både internt på arbetsplatsen och på den globala marknaden leder till enorm press och ökad stress hos individerna i en organisation skrev Birkinshaw artikeln Strategies for managing internal competition som bygger på en femårig studie av tio företag med syftet att ge råd till chefer om hur de kan inse fördelarna med intern konkurrens. I motsats till vad Salleh et al. kommer fram till konstaterar Birkinshaw i sin studie att intern konkurrens kan vara ett mycket användbart verktyg under förutsättning att konkurrensen hålls under kontroll. Resultatet visar att konkurrens kan motivera individer till bättre prestationer. I artikeln What really motivates people? studerar Strickler (2006) olika strategier för att skapa motivation inom en organisation. I överensstämmelse med Birkinshaw menar hon att intern konkurrens kan användas som en motivationsfaktor. I boken Vinna utan tävlan samarbete istället för konkurrens från 1990 avfärdar Kohn uttrycket hälsosam konkurrens och framhåller istället hur konkurrens påverkar människor negativt. Sammanfattningsvis kan det fastställas att det har genomförts många studier som berör fältet stress. Det finns omfattande forskning kring begreppet och dess negativa konsekvenser. Positiv stress är däremot inte lika omdiskuterat men några författare belyser detta i sina verk. 7

9 Stress ur ett arbetspsykologiskt perspektiv är ett populärt forskningsområde men det råder brist på studier om huruvida svenska fastighetsmäklare upplever stress. På grund av att forskare hittills förbisett detta ser vi vikten av att en studie genomförs kring stress på fastighetsmäklare i Sverige. Det finns även få undersökningar där provisionsbaserad lön och konkurrens kopplats till fastighetsmäklarbranschen. Det är väldigt specifikt för just mäklaryrket att arbeta med hundra procent provisionsbaserad lön och det har uppdagats att det finns ett problem kring denna otrygga löneform. Antalet fastighetsmäklare har under en kort period ökat kraftigt vilket har resulterat i tuff konkurrens och hög utslagning. Vi anser att detta är ett aktuellt problem som behöver belysas. Det vore intressant att sätta dessa problem i förhållande till stress eftersom det saknas tidigare forskning som undersöker på vilka sätt provisionsbaserad lön och konkurrens kan påverka en fastighetsmäklares upplevelse av stress. Med vårt arbete vill vi bidra till kunskapsutveckling inom området och medverka till att den teoretiska bristen minskar. Vi har för avsikt att fylla luckorna i det befintliga forskningsfältet och framhäver därmed vikten av detta arbete. 1.3 Frågeställning På vilka sätt kan provisionsbaserad lön och konkurrens påverka en fastighetsmäklares upplevelse av stress? 1.4 Syfte Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den enskilda fastighetsmäklarens upplevelse av stress med fokus på provisionsbaserad lön och konkurrens. 1.5 Avgränsning Vi har valt att geografiskt avgränsa studien till att beröra verksamma fastighetsmäklare på privatbostadsmarknaden i Helsingborg. Detta för att studera mäklare verksamma på en och samma arbetsmarknad. Av ett stort antal mäklarbyråer i Helsingborg har vi avgränsat studien till fem noggrant utvalda byråer med varierande storlek och utbredning. Vidare har undersökningen avgränsats till att omfatta arbetsrelaterad stress. 1.6 Målgrupp Målgruppen för uppsatsen är fastighetsmäklarstudenter samt personer verksamma inom fastighetsmäklarbranschen. 1.7 Disposition Efter det inledande kapitlet följer 8

10 Kapitel 2: Metod. Val av tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte presenteras och motiveras. Kapitel 3: Teoretisk referensram. Tidigare forskning inom området samt relevanta teorier och data för studien presenteras. Kapitel 4: Empiri. Den insamlade empirin presenteras. Kapitel 5: Analys. Det empiriska materialet kopplas samman med uppsatsens teoretiska referensram. Kapitel 6: Slutsatser. Sammanfattning av studiens resultat samt uppsatsens frågeställning besvaras. Kapitel 7: Förslag på framtida forskning. Presentation av egna reflektioner och förslag till framtida forskning inom studiens ämnesområde. Sist i uppsatsen finns bilagor. 9

11 2 Metod Avsnittet redogör för hur vi har gått tillväga för att på bästa sätt uppnå studiens syfte. Inledningsvis beskrivs den metod som anses bäst lämpad för insamling av det material som ska hjälpa oss att besvara uppsatsens frågeställning. Vidare redovisas undersökningens urval och tillvägagångssätt. Den process som ligger till grund för det empiriska materialet förklaras under en egen rubrik. Avslutningsvis bedöms undersökningens validitet och reliabilitet. Vi har valt att använda oss av metodlitteratur som vi bedömer är relevant för vår uppsats. 2.1 Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning har enligt Bryman (2011) blivit en allt vanligare strategi inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Kvalitativ metod skiljer sig på flera olika sätt från kvantitativa studier. En stor skillnad är att den kvalitativa forskningen oftast har mer fokus på ord än på siffror vid både datainsamling och analys av informationen. Björklund och Paulsson (2012) menar att kvalitativa studier ofta används då forskaren vill öka förståelsen kring en specifik situation eller styrka kunskapen om ett särskilt problem. Vidare menar Bryman att den kvalitativa forskningsstrategin omfattar en rad mycket olikartade metoder som exempelvis etnografi, deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, insamling och kvalitativ analys av dokument och texter. En kvalitativ forskare behöver inte begränsa sig till en av dessa utan kan använda sig av flera metoder samtidigt. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa undersökningen steg för steg. Först formulerar forskaren generella frågeställningar. Därefter väljs undersökningsområde och relevanta personer ut för insamling av data genom en eller flera av de kvalitativa metoderna. Insamlad data tolkas av forskaren som sedan gör ett begreppsligt och teoretiskt arbete. Det är inte ovanligt att man i detta läge behöver specificera frågeställningarna och samla in mer data. Slutligen formuleras en rapport med undersökningens resultat och slutsatser. Den kvalitativa forskningen bygger alltså vanligtvis på en empirisk undersökning. Den empiriska informationen bearbetas och ligger till grund för valet av teori. Ordningsföljden i den kvalitativa forskningsprocessen innebär att teorier genereras istället för att teorier prövas. Teorin är då resultatet av datainsamlingen och detta benämner Bryman som ett induktivt angreppssätt mellan forskning och teori. Vid en induktiv process drar man generaliserbara slutsatser av den empiriska undersökningen. 10

12 För att besvara forskningsfrågan anser vi, med grund i det Björklund och Paulsson samt Bryman skriver, att en kvalitativ undersökning är bäst lämpad. Detta då uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring ett specifikt problem. I studiens inledande fas utvecklades problemdiskussionen och den generella frågeställningen formulerades. Därefter valdes undersökningsområde och undersökningspersoner ut och det empiriska materialet samlades in. Studiens teoretiska referensram bestämdes med grund i det som framkom av det empiriska materialet. Enligt Bryman har undersökningen därmed ett induktivt angreppssätt mellan teori och empiri. Det teoretiska arbetet ledde till att frågeställningen reviderades. Denna induktiva process gjorde det möjligt att slutligen dra slutsatser med grund i insamlad empirisk data. 2.2 Val av metod Enligt Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer den metod som är vanligast för kvalitativ datainsamling. En kvalitativ intervju är oftast betydligt mer ostrukturerad än en intervju i en kvantitativ undersökning. I denna typ av intervju ligger fokus på intervjupersonens åsikter och uppfattningar. Den kvalitativa forskaren vill ha detaljerade och utförliga svar och intervjun har möjlighet att ta olika riktning beroende på intervjupersonens ståndpunkter. Forskaren eftersträvar en relation till intervjupersonen, detta för att skapa sig en förståelse för dennes perspektiv och tänkesätt. Vidare nämns två huvudsakliga intervjutyper: den ostrukturerade intervjun och den semistrukturerade intervjun. Intervjuprocessen kan anpassas och är flexibel i både dessa exempel. Intervjupersonen ska kunna tolka frågorna fritt och framhäva sin egen upplevelse av vad som känns betydelsefullt. Forskaren följer inte ett schema för intervjun slaviskt i någon av intervjutyperna utan intervjun kan formas efter processens gång. En ostrukturerad intervju liknar mer ett samtal där intervjupersonen ges frihet att berätta om ämnen på det sätt som känns bäst. Forskaren använder sig av ett antal teman som intervjupersonen får tolka och associera fritt kring. I den semistrukturerade intervjun används däremot en intervjuguide som innehåller ett antal frågor vilka berör specifika teman. Oftast ställs frågorna i den ordning som följer av intervjuguiden men så behöver inte vara fallet. Om det uppkommer frågor som inte finns med i guiden kan även dessa användas för att få en så klar bild som möjligt av intervjupersonens uppfattning. Intervjupersonen kan här precis som i en ostrukturerad intervju själv tolka frågorna och fritt utforma svaren. Valet av intervjutyp kan bero på många olika faktorer. Bryman (2011) menar att en forskare som är orolig för att även en enkel intervjuguide kan påverka intervjupersonens svar väljer en ostrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju kan däremot vara en fördel om flera forskare utför fältarbetet. Svaren blir i denna intervjutyp lättare att jämföra. Om forskaren 11

13 inledningsvis har ett tydligt fokus med undersökningen bör man för att få svar på sin frågeställning använda sig av den semistrukturerade intervjuformen. Vid insamlingen av det empiriska materialet användes kvalitativa intervjuer. Eftersom vår studie ska besvara på vilka sätt provisionsbaserad lön och konkurrens kan påverka en fastighetsmäklares upplevelse av stress krävs en metod som fokuserar på intervjupersonens egna uppfattningar och personliga åsikter. Målet är att återge en bild av den värld som respondenterna lever i. Upplevelsen av stress är individuell och skiljer sig åt från person till person. Med grund i ovanstående samt Brymans teoretiska ramverk är därför semistrukturerade intervjuer den bäst lämpade kvalitativa metoden för denna studie. Intervjupersonerna får då stor möjlighet att tolka frågorna ur sitt eget perspektiv och vara flexibla i sina svar. För att säkerställa någon form av jämförbarhet har en intervjuguide med ett antal teman och tillhörande frågor använts under processen. Intervjuformen erbjuder dock möjligheten att ställa följdfrågor för att vidareutveckla och fördjupa kunskapen om respondentens upplevelse och uppfattningar. 2.3 Urval I kvalitativa intervjuer rekommenderas ett målstyrt eller målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver denna urvalsteknik som ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att intervjudeltagarna inte väljs på ett slumpmässigt sätt. Forskaren väljer ut intervjupersoner som är relevanta för undersökningens frågeställningar i ett försök att få urval och forskningsfrågor att stämma överens. Hur många intervjuer som den kvalitativa forskaren bör göra är svårt att bestämma under undersökningens inledande fas. Det är omöjligt att veta hur mycket empiriskt material som krävs för att studien ska uppnå önskat resultat och nå teoretisk mättnad. Oftast förändras forskarens uppfattning under processens gång och undersökningen kan efter hand ta olika riktning. När fler intervjuer inte tillför undersökningen något har studien uppnått mättnad och det empiriska materialet är tillräckligt. I enlighet med Brymans rekommendation har det i studien gjorts ett målinriktat urval. Inledningsvis begränsades urvalsområdet till Helsingborg och därefter skickades förfrågningar ut till totalt sexton mäklare verksamma på fem olika mäklarbyråer inom urvalsområdet. Intervjupersonerna valdes med omsorg ut för att få bredd i intervjumaterialet och därmed öka tillförlitligheten. Respondenterna är olika vad gäller kön, ålder, arbetsplats och år i branschen. Efter tolv intervjuer upplevde vi att ny data inte gav ny information och avslutade då insamlingen av det empiriska materialet. 12

14 2.4 Tillvägagångssätt En presentation av studien samt en förfrågan om medverkan skickades ut via mail till de utvalda fastighetsmäklarna i två omgångar. I den första fasen skickades förfrågningar till tolv av de totalt sexton mäklarna. Sju av mäklarna svarade omgående och tackade ja till en intervju medan respons från resterande mäklare uteblev och därför skickades påminnels . I nästa fas skickades förfrågningar till ytterligare fyra mäklare på andra mäklarbyråer, detta för att bredda den empiriska insamlingen. Den sammanlagda responsen var god då fjorton av de sexton mäklarna svarade att de ville ställa upp på en intervju. En av mäklarna uteslöts då vi inte lyckades hitta en passande tid för intervjun. En annan mäklare uteslöts efter uteblivet gensvar. Med de återstående tolv mäklarna, varav två dessutom är kontorschefer, utfördes intervjuer under en två veckors period. Varje intervju varade i mellan trettio till fyrtiofem minuter. Inför intervjun fick mäklarna information om att de är anonyma när undersökningens resultat presenteras samt frågan om vi fick spela in intervjun. Samtliga deltagare accepterade att inspelning förekom. Frågorna skickades inte ut till intervjupersonerna i förväg då vi ville ha spontana och oplanerade svar. Alla intervjuer genomfördes på det kontor där mäklaren är verksam. 2.5 Intervjuprocess Kvale och Brinkman (2009) delar in den kvalitativa intervjun i sju olika faser. Det första stadiet kallas tematisering vilket innebär att forskaren, redan innan intervjuerna utförs, ska formulera undersökningens forskningsfrågor. Nästa steg handlar om att göra upp en plan för studiens upplägg utifrån ett tidsperspektiv. Här bör forskaren avsätta tid för alla de sju faserna samt fundera på hur många intervjuer som ska utföras. Den tredje fasen är själva intervjun som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Under intervjun bör forskaren ha ett reflekterande förhållningssätt och vara uppmärksam på icke-verbal kommunikation. Intervjun ska ses som ett samtal mellan två personer kring ett ämne av gemensamt intresse. När intervjun är genomförd träder den fjärde fasen in. Intervjumaterialet ska då förberedas inför analysen vilket vanligtvis görs genom en utskrift eller transkription. Därefter ska materialet analyseras. Utifrån undersökningens syfte samt ämne och intervjumaterialets karaktär bestämmer forskaren sen vilken eller vilka metoder som är bäst lämpade för analys av intervjuerna. Det näst sista steget handlar om verifiering. Forskaren bedömer här det empiriska materialets validitet och reliabilitet genom att reflektera över om intervjuresultatet är pålitligt och om materialet undersökt vad som var ämnat att undersöka. I den sjunde och 13

15 sista fasen utformar forskaren en läsbar produkt med en rapport av de resultat som framkommit av undersökningen. Bryman (2011) skriver att den intervjuguide som används vid semistrukturerade intervjuer bör innehålla de teman med tillhörande frågor som forskaren utformat för att få svar på sina forskningsfrågor. Frågorna ska vara formulerade så intervjupersonen kan svara fritt och flexibelt. Det är viktigt att det finns möjlighet för respondenten att beskriva sin individuella upplevelse av händelser, mönster och beteenden. För att inte begränsa insamlingen av empiriskt material ska undersökningens frågeställningar inte vara för snävt formulerade. Studien bör inte inledas med för många förutfattade meningar utan det ska finnas utrymme för alternativa synsätt. Forskaren ska dock ha en klar bild över vad det är som ska undersökas. Under genomförandet av en intervju produceras den kunskap som skapar det empiriska materialet. Kvale och Brinkman (2009) skriver att forskaren i samtalet och interaktionen med intervjupersonen bör vara uppmärksam, lyssna aktivt, visa respekt och förståelse. Respondenten får då en uppfattning av forskaren och känner förhoppningsvis den trygghet som krävs för att vilja dela med sig av sitt perspektiv på världen. Även Bryman (2011) framhåller att lyssnandet är en viktig del av intervjun. Vidare skriver han att en forskare ska vara aktiv men inte påträngande. Det är viktigt att vara uppmärksam både på det som intervjupersonerna säger men också observera det som inte sägs. Respondentens icke-verbala kommunikation kan exempelvis uttrycka nervositet och obehag inför en viss fråga. Vidare nämner Kvale och Brinkman (2009) i sin bok nio olika kategorier för intervjufrågor som kan vara användbara för kvalitativa forskare. Frågorna bör vara av en okomplicerad karaktär som enkelt kan förstås av deltagarna. Forskaren vill ställa korta frågor men få långa detaljerade svar. Enligt Bryman (2011) bör kvalitativa intervjuer spelas in och transkriberas. Detta på grund av att en kvalitativ forskare ofta är intresserad av att både veta exakt vad intervjupersonen säger samt hur de säger det. Forskaren behöver även under intervjun rikta all sin uppmärksamhet mot respondenten och bör därför inte ägna någon tid åt att föra anteckningar. Om materialet transkriberas är det även lättare att gå igenom informationen upprepade gånger och utföra en noggrannare analys av materialet. Forskaren kan lätt använda det empiriska underlaget vid ett senare tillfälle och materialet kan göras tillgängligt för andra forskare. Att spela in intervjun kan dock göra intervjupersonen orolig och stressad över den ovana situationen, vilket man ska ha i åtanke vid analysen av materialet. 14

16 I enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) sju faser formulerades inledningsvis studiens forskningsfråga. En del förutfattade meningar är i detta stadium omöjliga att eliminera även om vi försökte vara öppna för alternativa synsätt. Då vi hade en klar bild över studiens ämnesområde utformades en tidsplan där det avsattes tid för arbetets olika delar. Tidsplanen fick revideras något efterhand som arbetet fortskred på grund av att transkribering av intervjumaterialet tog längre tid än planerat. Under intervjuerna lade vi stor vikt vid lyssnandet och deltagarnas kroppsspråk samt icke-verbal kommunikation uppmärksammades. Intervjuerna transkriberades sedan precis som Kvale och Brinkman men även Bryman (2011) föreslår. Detta för att underlätta analysen av materialet. Analysprocessen inleddes därefter vilket vi diskuterar närmare nedan. En reliabilitets- och validitetsbedömning utfördes och resultatet kunde sedan presenteras. Inför den empiriska datainsamlingen ökade vi våra kunskaper kring studiens ämnesområde. Målet var att kunna ställa relevanta följdfrågor och ge intervjun intrycket av ett vanligt samtal istället för ett korsförhör. Detta för att få djupgående och detaljerade svar från de utvalda intervjupersonerna. Precis som både Kvale och Brinkman (2009) samt Bryman (2011) föreslår formulerade vi den intervjuguide (se bilaga 1) som användes under intervjuerna utifrån studiens frågeställning. Guiden består av fem teman med totalt nitton underfrågor. Den första delen innehåller frågor av allmän karaktär som handlar om bland annat respondentens bakgrund och trivsel på arbetet. Intervjuns andra avsnitt berör frågor kring arbetsrelaterad stress. Under det tredje temat finns frågor om provisionsbaserad lön och den fjärde delen handlar om konkurrens. Det femte avsnittet innehåller en avslutande fråga som visade sig vara populär bland mäklarna och under många av intervjuerna fick vi långa, utförliga svar. Frågorna i intervjuguiden är utformade så att intervjupersonen ska kunna svara fritt och flexibelt utifrån sitt eget perspektiv. I enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) nio frågekategorier användes i början av varje intervjudel inledande frågor. Vid bytet mellan olika teman användes strukturerade frågor för att leda intervjupersonen in på det nya ämnet. En mängd uppföljningsfrågor och följdfrågor ställdes även under intervjuns gång. Ju fler intervjuer som utfördes desto mer kunde processen utvecklas vilket resulterade i grundligare svar. Samtliga intervjuer utfördes i ett avskilt ostört konferensrum på mäklarens arbetsplats. Likt Brymans (2011) tankar ville vi att intervjun skulle utspela sig i en för mäklaren så naturlig miljö som möjligt. Vi upplever därför inte att miljön påverkat respondenternas svar. Däremot hade en av intervjupersonerna arbetat som mäklare under endast fyra månader. Vissa svar 15

17 nådde inte det djup vi önskade då mäklaren under sin korta tid i yrket inte hunnit uppleva delar av arbetet. Hänsyn har tagits till detta vid analysen av materialet. Vid analys av kvalitativ data kan flera olika strategier användas. Enligt Bryman (2011) är grounded theory det vanligaste synsättet. Detta tillvägagångssätt har två grundläggande drag. För det första utvecklas teorier på en empirisk grund och för det andra sker insamling och analys av data parallellt. Vidare nämner Bryman att forskaren först gör ett teoretiskt urval där det bestäms vilken information som ska insamlas och var denna information finns. Efter insamlingen av data påbörjas kodningen vilket är en central och viktig process i grounded theory. Kodning innebär att forskaren går igenom och arbetar med sina utskrifter och fältanteckningar från den empiriska undersökningen. Bitar som kan ha teoretisk betydelse eller vara av vikt för intervjupersonen identifieras och märks med koder, namn och etiketter. Enligt Bryman fungerar koderna som ett sätt att märka, åtskilja, sammanställa och organisera data. Denna process är ett viktigt steg vid analys av kvalitativ data och generering av teori. Till slut når forskaren en punkt då ny data inte tillför undersökningen något och då har studien uppnått teoretisk mättnad. Vidare bör forskaren kontinuerligt jämföra insamlad data med dess etiketter för att inte gå miste om viktig information. Grounded teory som ett tillvägagångssätt för analys av kvalitativ data kan resultera i bland annat nya begrepp, kategorier, hypoteser och/eller teorier. Vid analysen av studiens empiriska material användes i visst avseende synsättet grounded theory. Insamlad data bröts ned i sina beståndsdelar och kodades för att skapa ordning och reda i informationen. Ur det transkriberade materialet hämtades bitar av teoretisk betydelse eller delar som tolkats vara av vikt för intervjupersonen. Dessa data märktes med namn och etiketter och materialet blev då överskådligt och lättare att hantera. Efter tolv intervjuer hade teoretisk mättnad uppstått och ny data tillförde då inte undersökningen något. I och med detta avslutades den empiriska insamlingen. 2.6 Reliabilitet och validitet Vid bedömningen av kvaliteten på samhällsvetenskapliga undersökningar menar Bryman (2011) att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier. Enligt Björklund och Paulsson (2012) berör begreppet reliabilitet forskningsresultatens tillförlitlighet och konsekvens. Det handlar om huruvida resultatet blivit annorlunda då undersökningen genomförts på nytt och/eller av andra forskare. Ett reliabelt material ska kunna hanteras likvärdigt av flera oberoende forskare. Här berörs frågan om intervjupersonens svar är gedigna eller om de är påverkade av 16

18 tillfälligheter och slumpmässiga sammanträffanden. Validitet handlar däremot om resultatens relevans. Björklund och Paulsson skriver att begreppet berör frågan om det insamlade empiriska materialet är väsentligt och går i linje med undersökningens slutsatser. Vid en validitetsbedömning studerar alltså forskaren om undersökningen granskar det som den var avsedd att göra. I det stora hela bedömer vi att kvaliteten på det empiriska materialet är god. Vi upplever att informationen har hög reliabilitet då vi utgått från samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. Eftersom vi erbjöd anonymitet samt att frågorna inte betraktas vara av känslig karaktär anser vi att näst intill alla intervjusvar är äkta och ärliga. Som vi tidigare nämnt är två av de intervjuade fastighetsmäklarna inte bara verksamma mäklare utan även kontorschefer på två av de mäklarbyråer vi besökte. I ett av dessa fall upplevde vi inte att mäklarens position påverkade hur intervjufrågorna besvarades. I det andra fallet uppfattade vi däremot att mäklarens ställning inom företaget kan ha haft en inverkan på de svar som lämnades. Svaren på vissa frågor kan tänkas vara något vinklade då en kontorschef vill framstå enligt vissa ideal. Det finns en risk för att intervjupersonens svar påverkats av den omständigheten att vi är mäklarstudenter. Under intervjuns gång blev vi erbjudna en anställningsintervju och respondenten var noga med att framhäva yrkets och företagets positiva sidor. Därför tror vi att en annan forskare till viss del fått annorlunda svar. Vidare i studien finns detta faktum i åtanke. Trots denna avvikande intervju hade den empiriska undersökningen troligtvis inte gett ett annat resultat om den genomförts på nytt. Den intervjuguide som använts under insamlingen av det empiriska materialet innehåller teman och frågor som utformats för att ge svar på undersökningens frågeställning. Frågorna är alltså noggrant formulerade och direkt tillämpbara på studiens forskningsfråga. Intervjuerna har på ett medvetet sätt styrts för att ge materialet det innehåll som krävs för att kunna analysera och resonera kring mäklarnas upplevelse av stress. Aspekter som ansetts oväsentliga för studien har därför inte berörts. Den undersökta målgruppen är noggrant preciserad då intervjupersonerna är omsorgsfullt utvalda. På grund av detta styrks materialets relevans och studien bedöms därför ha hög validitet. 17

19 3 Teoretisk referensram Följande avsnitt redogör för den teoribildning som är relevant för vår studie. Vi har valt de teorier kring stress, provisionsbaserad lön och konkurrens som vi bedömer kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Teorierna kategoriseras och systematiseras med hjälp av ett antal rubriker för att skapa en tydlig struktur och göra texten överskådlig. 3.1 Stress Enligt Cassidy (2003) används idag en så kallad transaktionsmodell för att förklara stress. Denna relativt nya modell beskriver stress som en transaktionsprocess mellan individen och dess omgivning där en brist på samspel leder till psykisk och/eller fysisk sjukdom. Modellen ger en mycket mer komplex syn på stress och speglar vardagens stress mer realistiskt än tidigare forskning inom ämnet. Förut inriktade sig forskare antingen på omgivningens krav eller på individens reaktion på dessa krav. Transaktionsmodellen omfattar både yttre krav som ställs på individen och följderna av kraven, det vill säga hur stress påverkar den psykiska och fysiska hälsan Pionjärer inom stressforskningen I boken Stress, kognition och hälsa beskriver Cassidy (2003) att den franska fysiologen Claude Bernard under mitten av 1800-talet grundade idén om att organismer anpassar sin inre miljö efter förändringar i den yttre miljön. Denna företeelse fick senare beteckningen homeostasis av fysiologiprofessorn Walter B. Cannon (1929), verksam vid Harvard University under 1900-talets första del. Enligt Frankenhaeuser (1997) lyckades Cannon med sina studier beskriva kroppens kamp- och flyktreaktioner samt stresshormonernas funktion vid detta tillstånd. Resultatet av hans arbete har fungerat som ett viktigt bidrag till 1900-talets stressforskning. På 1950-talet definierade fysiologen Hans Selye (1956) stress som kroppens respons på svåra påfrestningar enligt Cassidy (2003). Han myntade också termen stressor som källan eller orsaken till den kroppsliga reaktionen. Selye kunde genom sina observationer konstatera att kroppens reaktion på svåra påfrestningar följer ett generellt mönster. Detta fenomen valde han att kalla för det generella anpassningssyndromet, GAS. Tack vare Selyes undersökningar kom han att kallas stressforskningens fader. Vidare tar Cassidy (2003) upp att psykologen Richard Lazarus på 1960-talet införde psykologiska aspekter i begreppet stress och identifierade de kognitiva bedömningsprocessernas viktiga roll. Enligt Lazarus sker alltid en kognitiv bedömning när 18

20 människan ställs inför en yttre händelse. Först sker en primär bedömning, då personen gör en värdering av om det finns ett problem. I nästa steg sker en sekundär bedömning, då personen värderar sin förmåga att hantera problemet. I en stressig situation måste en person alltså först inse att det finns en eventuell stressor och sedan bedöma vilka resurser som kan användas för att handskas med stressorn. Lazarus och hans medarbetare Folkman (1984) gjorde många studier om den kognitiva bedömningens betydelse. De två viktigaste slutsatserna som de kom fram till var att vilken händelse eller situation som helst har möjlighet att bli en stressor och att ingen händelse eller situation identifieras som en stressor oberoende av hur den bedöms av personen Stressorer Stressorer är faktorer som leder till stress och enligt Lazarus och Folkman (1984) kan alla faktorer bli en stressor. Cassidy (2003) framhåller att de flesta forskare brukar vara överens om att stressorer karakteriseras av låg grad av förutsägbarhet, bristande kontroll, hot och förlust. Situationer och händelser som upplevs som hot är stressande medan de som inte är stressande istället ses som utmaningar. Situationer och händelser som innebär hot eller förlust för en individ brukar hindra förmågan till kontroll. Alltför förutsägbara situationer blir tråkiga och kan också vara stressande. Det kan till exempel vara lika stressande att ha lite att göra på jobbet som att ha för mycket. Vi kan till viss del förutsäga om en viss händelse eller situation kommer att framkalla stress genom att ta hänsyn till ovan nämnda dimensioner. Om en situation kommer att upplevas som stressande beror även på den personliga innebörden och den kognitiva bedömningen av händelsen Positiv och negativ stress Många människor kopplar stress till negativa företeelser som överbelastning, otillräcklighet, illabefinnande och tidsbrist. Begreppet kan dock även innebära stimulans och ökad prestationsförmåga. Detta skriver Malmström och Nihlén (2002) i sin bok Positiv stress leda och utveckla med hälsokompetens. Enligt forskarna uppstår negativ stress av en obalans i anpassningssystemet vilken beror på en stark och långvarig stressreaktion. Brist på vila och otillräcklig återhämtning är en orsak till denna form av stress. En annan bakomliggande källa till negativ stress är kraftig och långvarig anspänning som exempelvis orsakas av höga krav, nervositet och osäkerhet. Positiv stress beskrivs uppkomma när individen känner meningsfullhet och stimulans av de krav och utmaningar som ställs. Den kroppsliga stressreaktionen som uppkommer hjälper då individen att hantera situationen på ett ändamålsenligt och förnuftigt sätt. För att upprätthålla en hög prestationsnivå och 19

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

ERI och Krav-Kontroll-Stöd

ERI och Krav-Kontroll-Stöd ERI och Krav-Kontroll-Stöd Denna Presentation beskriver 2 olika centrala teorier i arbetet med stressproblematik: ERI och Krav-Kontroll-Stöd. De är bägge framtagna för att hantera stressproblematik på

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Klinisk psykologi. Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi - Psykologi 2a Inlämningsuppgift - SA13A Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Klinisk psykologi Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Klinisk psykologi: psykisk

Läs mer

Provision-Det optimala lönesystemet?

Provision-Det optimala lönesystemet? Provision-Det optimala lönesystemet? En studie av provisionens påverkan på mäklare i Umeå Författare: Erik Wännström André Björk Handledare: Jan Bodin Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av intervjudata

Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av intervjudata Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av intervjudata Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Arbetsprocessen vid intervjustudie Gör en problemformulering

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Sammanfattning av boken Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth och Christina Näsholm

Sammanfattning av boken Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth och Christina Näsholm Östersund 20150114 I DMC-projektet har vi tagit del av boken Motiverande samtal genom Veronica Kjörell, projektassistent som i texten nedan har sammanfattat det mest väsentliga, som vi ser det. Till det

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Vad förväntar sig följarna av sina chefers ledarskap?

Vad förväntar sig följarna av sina chefers ledarskap? Institutionen för Service Management KSKK01 SM: Examensarbete för kandidatexamen (15hp) Vad förväntar sig följarna av sina chefers ledarskap? Grupp 72: Ellinor Johansson Elina Nilsson Hanledare: Johan

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler.

Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler. Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler Göran Lindahl Presentation Docent, Arkitekt, Construction Management,

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism.

Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism. Vad innebär det att ha Aspergers syndrom? Föreläsningen i Stockholm 2012-12- 10 Susanne Jessen Utbildningscenter Autism Målsättning Att öka förståelsen och kunskapen hos olika myndighetspersoner som möter

Läs mer