Stress i fastighetsmäklarbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stress i fastighetsmäklarbranschen"

Transkript

1 Stress i fastighetsmäklarbranschen En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklare upplever stress i sitt arbete Stress in the real estate brokerage industry A qualitative study of how real estate agents experience stress in their work Elin Jarl & Nathalie Vanek Fastighetsvetenskap Kandidatnivå 15 hp VT 2014 Handledare: Björn Carlsson

2 Sammanfattning Syftet med studien är att öka förståelsen för den enskilda fastighetsmäklarens upplevelse av stress med fokus på provisionsbaserad lön och konkurrens. Det empiriska materialet, som består av insamlad information från tolv kvalitativa intervjuer, har analyserats utifrån den teoretiska referensramen. Med hjälp av detta tillvägagångssätt har studiens frågeställning besvarats. Undersökningens resultat tyder på att stress är vanligt förekommande i fastighetsmäklarbranschen. Provisionsbaserad lön och hård konkurrens leder ofta till ekonomisk oro och stress. Trots en negativ inverkan kan dessa faktorer även bidra till ökad motivation och bättre prestationer. Enligt studiens resultat är provisionsbaserad lön den vanligaste källan till stress och nära sammankopplad med flera andra stressframkallande faktorer, däribland konkurrens. Som lösning för att minska stressen gav intervjudeltagarna förslaget att komplettera den rörliga provisionsbaserade lönen med en mindre fast del. Nyckelord: fastighetsmäklare, stress, provisionsbaserad lön, konkurrens. 1

3 Abstract The study aims to increase understanding of the individual real estate broker's perception of stress, focusing on commission-based salary and competition. The empirical material, which consists of information gathered from twelve qualitative interviews, has been analyzed based on the theoretical framework. Using this approach, the study question has been answered. The results indicate that stress is common in the real estate brokerage industry. Commissionbased salary and intense competition often results in economic worries and stress. Despite the negative impact of these stressors they may also contribute to increased motivation and better performance. According to the result of the study commission-based salary is the most common source of stress and closely linked with several other stressors such as competition. As a solution to reduce stress the interview participants gave the suggestion to complement the variable commission based salary with a smaller fixed part. Keywords: real estate agents, stress, commission-based salary, competition. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Abstract Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Avgränsning Målgrupp Disposition Metod Kvalitativ forskning Val av metod Urval Tillvägagångssätt Intervjuprocess Reliabilitet och validitet Teoretisk referensram Stress Pionjärer inom stressforskningen Stressorer Positiv och negativ stress Stress på arbetsplatsen Stress i fastighetsmäklarbranschen Provisionsbaserad lön Konkurrens Konkurrens på marknaden Intern konkurrens Empiri Stress Stressorer

5 4.1.2 Positiv stress Provisionsbaserad lön Konkurrens Konkurrens på marknaden Intern konkurrens Analys Stress Stressorer Positiv stress Provisionsbaserad lön Konkurrens Konkurrens på marknaden Intern konkurrens Slutsatser Förslag till framtida forskning Källförteckning Tryckta källor Elektroniska källor Lagrum Bilagor Intervjuguide för fastighetsmäklare

6 1 Inledning Följande avsnitt inleds med en kort beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. Därefter presenteras och diskuteras det problem som så småningom mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte. Avslutningsvis anges studiens avgränsningar, val av målgrupp och disposition. 1.1 Bakgrund Stress är ett hett debatterat ämne i media och ett mycket aktuellt diskussionsområde. Den generella uppfattningen är att människor upplever stress som något negativt och begreppet förknippas ofta med överbelastning, tidspress och illabefinnande. Den positiva sidan av stress diskuteras däremot mer sällan. Hos allmänheten finns det många förutfattade meningar och myter om fastighetsmäklare. I media målas det ofta upp en bild av att mäklaren enkelt tjänar stora summor pengar utan större ansträngning. Om detta vore fallet skulle det finnas förhållandevis lite stress inom branschen. I verkligheten måste dock majoriteten av alla fastighetsmäklare hålla ett väldigt högt säljtempo för att få ut en skälig lön i slutet av månaden. De flesta fastighetsmäklare idag har ingen fast lön utan deras ersättning utgörs av hundra procent provision. Eftersom fastighetsmäklarens ersättning vid provisionsbaserad lön baseras på avslutade förmedlingar är det extra viktigt att mäklaren uppnår goda försäljningsresultat. Det råder därmed en press att ständigt prestera eftersom löneformen medför en risk att det annars kommer eka tomt på kontot. Ett stort antal verksamma fastighetsmäklare gör att både konkurrensen inom branschen och internt på företaget är stenhård. Den hårda konkurrensen tillsammans med den provisionsbaserade lönen leder till att många väljer att lämna yrket. För att uppmärksamma detta och eliminera de förutfattade meningar som finns är det viktigt att visa en rättvis bild av verkligheten. Kunskapen om stress i fastighetsmäklaryrket skulle kunna bidra till att branschen får upp ögonen för mäklarnas situation och att det skapas incitament till förbättrade arbetsförhållanden. 1.2 Problemdiskussion Stress är ett stort problem i dagens samhälle och har kallats för den nya ohälsan. Enligt uppgifter från Försäkringskassan har antalet sjukskrivningar ökat under de senaste åren och orsaken till detta anges vara stress och psykisk ohälsa (Svenska Dagbladet, ). Cassidy (2003) framhäver till och med att många av dagens dödsorsaker grundar sig i psykologiska faktorer exempelvis psykosocial stress. Även i mäklarbranschen har stress uppmärksammats. I branschtidningen Aktiv Mäklare diskuteras begreppet och 5

7 Fastighetsmäklarförbundet ger råd om hur en fastighetsmäklare kan bemöta stress i sin tuffa vardag (Fastighetsmäklarförbundet 2013). Det är tydligt att stress är ett problem både för enskilda individer och för samhället i stort. Enligt Mäklarsamfundet är det mer än trettio procent av nyutexaminerade fastighetsmäklare som lämnar yrket inom tre år. De misstänker att den provisionsbaserade lönen är en av orsakerna bakom detta (Helsingborgs Dagblad, ). Trots att en stor andel mäklare slutar har det totala antalet registrerade fastighetsmäklare ökat kraftigt under de senaste tio åren enligt statistik från Fastighetsmäklarinspektionen ( ). Att jobba som fastighetsmäklare lockar många och det råder ett högt tryck på landets mäklarutbildningar (Svenska Dagbladet, ). I och med detta blir konkurrensen inom branschen stenhård och utslagningen är stor. Vad det gäller befintlig forskning är stress ett mycket omdiskuterat begrepp och det finns omfattande studier inom ämnet. Redan på 1950-talet definierade fysiologen Hans Selye (1956) stress som en beteckning på den fysiologiska reaktion som uppstår vid en påfrestande situation. Under 1960-talet utvecklade psykologiprofessorn Richard Lazarus begreppet stress genom att förankra det i psykologisk teori. Det centrala i Lazarus teori är samspelet mellan miljön och människan samt de individuella skillnaderna i hur man reagerar på stress (Lazarus & Folkman 1984). För de flesta uppfattas stress oftast som något negativt men enligt Malmström och Nihlén (2002) finns det även en positiv sida av begreppet. De beskriver positiv stress som en kombination av goda prestationer och högt välbefinnande samt framhåller att det finns en tydlig koppling mellan stress och prestation. Enligt Cassidy (2003) påvisades detta samband redan 1908 då Robert Yerkes och J.D. Dodson utvecklade Yerkes-Dodsons lag. Resultatet av lagen visar på ett samband mellan prestation och aktiveringsnivå där stress på en optimal aktiveringsnivå ger en ökad prestationsförmåga. I studien The experience of work-related stress across occupations jämför Johnson et al. (2005) 26 olika yrken utifrån fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Studiens resultat visar att anställda inom yrken som innefattar emotionellt arbete upplever höga nivåer av arbetsrelaterad stress och låg arbetstillfredsställelse. Johnson et al. understryker dock att även om emotionellt arbete är kopplat till arbetsrelaterad stress är det inte den enda förklaringen till höga stressnivåer. 6

8 Benson et al. författade 1996 artikeln Broker commission earnings and commission-motivated trading där de studerade om aktiemäklares provisionsbaserade löner kan resultera i att de inte agerar enligt kundens bästa. Undersökningen visar att mäklare som har månadsprovision drar in den största delen av inkomsten under slutet av månaden. Detta beror på att de ofta känner sig pressade att nå provisionsmål mot slutet av varje månad. Resultatet av studien visar att provisionsbaserad lön kan leda till oprofessionellt beteende. Att fastighetsmäklarens nuvarande ersättningsform inte längre är i köparens och säljarens bästa intresse bekräftas även av Miceli et al. (2007). I deras artikel Is the compensation model for real estate brokers obsolete? studerar de huruvida den traditionella ersättningsformen för fastighetsmäklare, provisionsbaserad lön, är föråldrad. I artikeln Control and motivation in sales management through the compensation plan studerar Cooke (1999) olika ersättningsformer som används av företagsledare för att kontrollera och motivera säljare. Han framhäver istället den provisionsbaserade lönens positiva sidor och menar att möjligheten att tjäna pengar är en viktig motivationsfaktor. Likt Benson et al. och Miceli et al. tar dock Cooke även upp att en provisionsbaserad lön kan uppmana till omoraliskt beteende. Salleh et al. skrev 2008 How detrimental is job stress?: A case study of executives in the malaysian furniture industry där de försökte identifiera källorna till stress och dess utbredning bland chefer inom möbelindustrin i Malaysia. Resultatet visade bland annat att konkurrens både internt på arbetsplatsen och på den globala marknaden leder till enorm press och ökad stress hos individerna i en organisation skrev Birkinshaw artikeln Strategies for managing internal competition som bygger på en femårig studie av tio företag med syftet att ge råd till chefer om hur de kan inse fördelarna med intern konkurrens. I motsats till vad Salleh et al. kommer fram till konstaterar Birkinshaw i sin studie att intern konkurrens kan vara ett mycket användbart verktyg under förutsättning att konkurrensen hålls under kontroll. Resultatet visar att konkurrens kan motivera individer till bättre prestationer. I artikeln What really motivates people? studerar Strickler (2006) olika strategier för att skapa motivation inom en organisation. I överensstämmelse med Birkinshaw menar hon att intern konkurrens kan användas som en motivationsfaktor. I boken Vinna utan tävlan samarbete istället för konkurrens från 1990 avfärdar Kohn uttrycket hälsosam konkurrens och framhåller istället hur konkurrens påverkar människor negativt. Sammanfattningsvis kan det fastställas att det har genomförts många studier som berör fältet stress. Det finns omfattande forskning kring begreppet och dess negativa konsekvenser. Positiv stress är däremot inte lika omdiskuterat men några författare belyser detta i sina verk. 7

9 Stress ur ett arbetspsykologiskt perspektiv är ett populärt forskningsområde men det råder brist på studier om huruvida svenska fastighetsmäklare upplever stress. På grund av att forskare hittills förbisett detta ser vi vikten av att en studie genomförs kring stress på fastighetsmäklare i Sverige. Det finns även få undersökningar där provisionsbaserad lön och konkurrens kopplats till fastighetsmäklarbranschen. Det är väldigt specifikt för just mäklaryrket att arbeta med hundra procent provisionsbaserad lön och det har uppdagats att det finns ett problem kring denna otrygga löneform. Antalet fastighetsmäklare har under en kort period ökat kraftigt vilket har resulterat i tuff konkurrens och hög utslagning. Vi anser att detta är ett aktuellt problem som behöver belysas. Det vore intressant att sätta dessa problem i förhållande till stress eftersom det saknas tidigare forskning som undersöker på vilka sätt provisionsbaserad lön och konkurrens kan påverka en fastighetsmäklares upplevelse av stress. Med vårt arbete vill vi bidra till kunskapsutveckling inom området och medverka till att den teoretiska bristen minskar. Vi har för avsikt att fylla luckorna i det befintliga forskningsfältet och framhäver därmed vikten av detta arbete. 1.3 Frågeställning På vilka sätt kan provisionsbaserad lön och konkurrens påverka en fastighetsmäklares upplevelse av stress? 1.4 Syfte Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den enskilda fastighetsmäklarens upplevelse av stress med fokus på provisionsbaserad lön och konkurrens. 1.5 Avgränsning Vi har valt att geografiskt avgränsa studien till att beröra verksamma fastighetsmäklare på privatbostadsmarknaden i Helsingborg. Detta för att studera mäklare verksamma på en och samma arbetsmarknad. Av ett stort antal mäklarbyråer i Helsingborg har vi avgränsat studien till fem noggrant utvalda byråer med varierande storlek och utbredning. Vidare har undersökningen avgränsats till att omfatta arbetsrelaterad stress. 1.6 Målgrupp Målgruppen för uppsatsen är fastighetsmäklarstudenter samt personer verksamma inom fastighetsmäklarbranschen. 1.7 Disposition Efter det inledande kapitlet följer 8

10 Kapitel 2: Metod. Val av tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte presenteras och motiveras. Kapitel 3: Teoretisk referensram. Tidigare forskning inom området samt relevanta teorier och data för studien presenteras. Kapitel 4: Empiri. Den insamlade empirin presenteras. Kapitel 5: Analys. Det empiriska materialet kopplas samman med uppsatsens teoretiska referensram. Kapitel 6: Slutsatser. Sammanfattning av studiens resultat samt uppsatsens frågeställning besvaras. Kapitel 7: Förslag på framtida forskning. Presentation av egna reflektioner och förslag till framtida forskning inom studiens ämnesområde. Sist i uppsatsen finns bilagor. 9

11 2 Metod Avsnittet redogör för hur vi har gått tillväga för att på bästa sätt uppnå studiens syfte. Inledningsvis beskrivs den metod som anses bäst lämpad för insamling av det material som ska hjälpa oss att besvara uppsatsens frågeställning. Vidare redovisas undersökningens urval och tillvägagångssätt. Den process som ligger till grund för det empiriska materialet förklaras under en egen rubrik. Avslutningsvis bedöms undersökningens validitet och reliabilitet. Vi har valt att använda oss av metodlitteratur som vi bedömer är relevant för vår uppsats. 2.1 Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning har enligt Bryman (2011) blivit en allt vanligare strategi inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Kvalitativ metod skiljer sig på flera olika sätt från kvantitativa studier. En stor skillnad är att den kvalitativa forskningen oftast har mer fokus på ord än på siffror vid både datainsamling och analys av informationen. Björklund och Paulsson (2012) menar att kvalitativa studier ofta används då forskaren vill öka förståelsen kring en specifik situation eller styrka kunskapen om ett särskilt problem. Vidare menar Bryman att den kvalitativa forskningsstrategin omfattar en rad mycket olikartade metoder som exempelvis etnografi, deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, insamling och kvalitativ analys av dokument och texter. En kvalitativ forskare behöver inte begränsa sig till en av dessa utan kan använda sig av flera metoder samtidigt. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa undersökningen steg för steg. Först formulerar forskaren generella frågeställningar. Därefter väljs undersökningsområde och relevanta personer ut för insamling av data genom en eller flera av de kvalitativa metoderna. Insamlad data tolkas av forskaren som sedan gör ett begreppsligt och teoretiskt arbete. Det är inte ovanligt att man i detta läge behöver specificera frågeställningarna och samla in mer data. Slutligen formuleras en rapport med undersökningens resultat och slutsatser. Den kvalitativa forskningen bygger alltså vanligtvis på en empirisk undersökning. Den empiriska informationen bearbetas och ligger till grund för valet av teori. Ordningsföljden i den kvalitativa forskningsprocessen innebär att teorier genereras istället för att teorier prövas. Teorin är då resultatet av datainsamlingen och detta benämner Bryman som ett induktivt angreppssätt mellan forskning och teori. Vid en induktiv process drar man generaliserbara slutsatser av den empiriska undersökningen. 10

12 För att besvara forskningsfrågan anser vi, med grund i det Björklund och Paulsson samt Bryman skriver, att en kvalitativ undersökning är bäst lämpad. Detta då uppsatsens syfte är att öka förståelsen kring ett specifikt problem. I studiens inledande fas utvecklades problemdiskussionen och den generella frågeställningen formulerades. Därefter valdes undersökningsområde och undersökningspersoner ut och det empiriska materialet samlades in. Studiens teoretiska referensram bestämdes med grund i det som framkom av det empiriska materialet. Enligt Bryman har undersökningen därmed ett induktivt angreppssätt mellan teori och empiri. Det teoretiska arbetet ledde till att frågeställningen reviderades. Denna induktiva process gjorde det möjligt att slutligen dra slutsatser med grund i insamlad empirisk data. 2.2 Val av metod Enligt Bryman (2011) är kvalitativa intervjuer den metod som är vanligast för kvalitativ datainsamling. En kvalitativ intervju är oftast betydligt mer ostrukturerad än en intervju i en kvantitativ undersökning. I denna typ av intervju ligger fokus på intervjupersonens åsikter och uppfattningar. Den kvalitativa forskaren vill ha detaljerade och utförliga svar och intervjun har möjlighet att ta olika riktning beroende på intervjupersonens ståndpunkter. Forskaren eftersträvar en relation till intervjupersonen, detta för att skapa sig en förståelse för dennes perspektiv och tänkesätt. Vidare nämns två huvudsakliga intervjutyper: den ostrukturerade intervjun och den semistrukturerade intervjun. Intervjuprocessen kan anpassas och är flexibel i både dessa exempel. Intervjupersonen ska kunna tolka frågorna fritt och framhäva sin egen upplevelse av vad som känns betydelsefullt. Forskaren följer inte ett schema för intervjun slaviskt i någon av intervjutyperna utan intervjun kan formas efter processens gång. En ostrukturerad intervju liknar mer ett samtal där intervjupersonen ges frihet att berätta om ämnen på det sätt som känns bäst. Forskaren använder sig av ett antal teman som intervjupersonen får tolka och associera fritt kring. I den semistrukturerade intervjun används däremot en intervjuguide som innehåller ett antal frågor vilka berör specifika teman. Oftast ställs frågorna i den ordning som följer av intervjuguiden men så behöver inte vara fallet. Om det uppkommer frågor som inte finns med i guiden kan även dessa användas för att få en så klar bild som möjligt av intervjupersonens uppfattning. Intervjupersonen kan här precis som i en ostrukturerad intervju själv tolka frågorna och fritt utforma svaren. Valet av intervjutyp kan bero på många olika faktorer. Bryman (2011) menar att en forskare som är orolig för att även en enkel intervjuguide kan påverka intervjupersonens svar väljer en ostrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju kan däremot vara en fördel om flera forskare utför fältarbetet. Svaren blir i denna intervjutyp lättare att jämföra. Om forskaren 11

13 inledningsvis har ett tydligt fokus med undersökningen bör man för att få svar på sin frågeställning använda sig av den semistrukturerade intervjuformen. Vid insamlingen av det empiriska materialet användes kvalitativa intervjuer. Eftersom vår studie ska besvara på vilka sätt provisionsbaserad lön och konkurrens kan påverka en fastighetsmäklares upplevelse av stress krävs en metod som fokuserar på intervjupersonens egna uppfattningar och personliga åsikter. Målet är att återge en bild av den värld som respondenterna lever i. Upplevelsen av stress är individuell och skiljer sig åt från person till person. Med grund i ovanstående samt Brymans teoretiska ramverk är därför semistrukturerade intervjuer den bäst lämpade kvalitativa metoden för denna studie. Intervjupersonerna får då stor möjlighet att tolka frågorna ur sitt eget perspektiv och vara flexibla i sina svar. För att säkerställa någon form av jämförbarhet har en intervjuguide med ett antal teman och tillhörande frågor använts under processen. Intervjuformen erbjuder dock möjligheten att ställa följdfrågor för att vidareutveckla och fördjupa kunskapen om respondentens upplevelse och uppfattningar. 2.3 Urval I kvalitativa intervjuer rekommenderas ett målstyrt eller målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver denna urvalsteknik som ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att intervjudeltagarna inte väljs på ett slumpmässigt sätt. Forskaren väljer ut intervjupersoner som är relevanta för undersökningens frågeställningar i ett försök att få urval och forskningsfrågor att stämma överens. Hur många intervjuer som den kvalitativa forskaren bör göra är svårt att bestämma under undersökningens inledande fas. Det är omöjligt att veta hur mycket empiriskt material som krävs för att studien ska uppnå önskat resultat och nå teoretisk mättnad. Oftast förändras forskarens uppfattning under processens gång och undersökningen kan efter hand ta olika riktning. När fler intervjuer inte tillför undersökningen något har studien uppnått mättnad och det empiriska materialet är tillräckligt. I enlighet med Brymans rekommendation har det i studien gjorts ett målinriktat urval. Inledningsvis begränsades urvalsområdet till Helsingborg och därefter skickades förfrågningar ut till totalt sexton mäklare verksamma på fem olika mäklarbyråer inom urvalsområdet. Intervjupersonerna valdes med omsorg ut för att få bredd i intervjumaterialet och därmed öka tillförlitligheten. Respondenterna är olika vad gäller kön, ålder, arbetsplats och år i branschen. Efter tolv intervjuer upplevde vi att ny data inte gav ny information och avslutade då insamlingen av det empiriska materialet. 12

14 2.4 Tillvägagångssätt En presentation av studien samt en förfrågan om medverkan skickades ut via mail till de utvalda fastighetsmäklarna i två omgångar. I den första fasen skickades förfrågningar till tolv av de totalt sexton mäklarna. Sju av mäklarna svarade omgående och tackade ja till en intervju medan respons från resterande mäklare uteblev och därför skickades påminnels . I nästa fas skickades förfrågningar till ytterligare fyra mäklare på andra mäklarbyråer, detta för att bredda den empiriska insamlingen. Den sammanlagda responsen var god då fjorton av de sexton mäklarna svarade att de ville ställa upp på en intervju. En av mäklarna uteslöts då vi inte lyckades hitta en passande tid för intervjun. En annan mäklare uteslöts efter uteblivet gensvar. Med de återstående tolv mäklarna, varav två dessutom är kontorschefer, utfördes intervjuer under en två veckors period. Varje intervju varade i mellan trettio till fyrtiofem minuter. Inför intervjun fick mäklarna information om att de är anonyma när undersökningens resultat presenteras samt frågan om vi fick spela in intervjun. Samtliga deltagare accepterade att inspelning förekom. Frågorna skickades inte ut till intervjupersonerna i förväg då vi ville ha spontana och oplanerade svar. Alla intervjuer genomfördes på det kontor där mäklaren är verksam. 2.5 Intervjuprocess Kvale och Brinkman (2009) delar in den kvalitativa intervjun i sju olika faser. Det första stadiet kallas tematisering vilket innebär att forskaren, redan innan intervjuerna utförs, ska formulera undersökningens forskningsfrågor. Nästa steg handlar om att göra upp en plan för studiens upplägg utifrån ett tidsperspektiv. Här bör forskaren avsätta tid för alla de sju faserna samt fundera på hur många intervjuer som ska utföras. Den tredje fasen är själva intervjun som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Under intervjun bör forskaren ha ett reflekterande förhållningssätt och vara uppmärksam på icke-verbal kommunikation. Intervjun ska ses som ett samtal mellan två personer kring ett ämne av gemensamt intresse. När intervjun är genomförd träder den fjärde fasen in. Intervjumaterialet ska då förberedas inför analysen vilket vanligtvis görs genom en utskrift eller transkription. Därefter ska materialet analyseras. Utifrån undersökningens syfte samt ämne och intervjumaterialets karaktär bestämmer forskaren sen vilken eller vilka metoder som är bäst lämpade för analys av intervjuerna. Det näst sista steget handlar om verifiering. Forskaren bedömer här det empiriska materialets validitet och reliabilitet genom att reflektera över om intervjuresultatet är pålitligt och om materialet undersökt vad som var ämnat att undersöka. I den sjunde och 13

15 sista fasen utformar forskaren en läsbar produkt med en rapport av de resultat som framkommit av undersökningen. Bryman (2011) skriver att den intervjuguide som används vid semistrukturerade intervjuer bör innehålla de teman med tillhörande frågor som forskaren utformat för att få svar på sina forskningsfrågor. Frågorna ska vara formulerade så intervjupersonen kan svara fritt och flexibelt. Det är viktigt att det finns möjlighet för respondenten att beskriva sin individuella upplevelse av händelser, mönster och beteenden. För att inte begränsa insamlingen av empiriskt material ska undersökningens frågeställningar inte vara för snävt formulerade. Studien bör inte inledas med för många förutfattade meningar utan det ska finnas utrymme för alternativa synsätt. Forskaren ska dock ha en klar bild över vad det är som ska undersökas. Under genomförandet av en intervju produceras den kunskap som skapar det empiriska materialet. Kvale och Brinkman (2009) skriver att forskaren i samtalet och interaktionen med intervjupersonen bör vara uppmärksam, lyssna aktivt, visa respekt och förståelse. Respondenten får då en uppfattning av forskaren och känner förhoppningsvis den trygghet som krävs för att vilja dela med sig av sitt perspektiv på världen. Även Bryman (2011) framhåller att lyssnandet är en viktig del av intervjun. Vidare skriver han att en forskare ska vara aktiv men inte påträngande. Det är viktigt att vara uppmärksam både på det som intervjupersonerna säger men också observera det som inte sägs. Respondentens icke-verbala kommunikation kan exempelvis uttrycka nervositet och obehag inför en viss fråga. Vidare nämner Kvale och Brinkman (2009) i sin bok nio olika kategorier för intervjufrågor som kan vara användbara för kvalitativa forskare. Frågorna bör vara av en okomplicerad karaktär som enkelt kan förstås av deltagarna. Forskaren vill ställa korta frågor men få långa detaljerade svar. Enligt Bryman (2011) bör kvalitativa intervjuer spelas in och transkriberas. Detta på grund av att en kvalitativ forskare ofta är intresserad av att både veta exakt vad intervjupersonen säger samt hur de säger det. Forskaren behöver även under intervjun rikta all sin uppmärksamhet mot respondenten och bör därför inte ägna någon tid åt att föra anteckningar. Om materialet transkriberas är det även lättare att gå igenom informationen upprepade gånger och utföra en noggrannare analys av materialet. Forskaren kan lätt använda det empiriska underlaget vid ett senare tillfälle och materialet kan göras tillgängligt för andra forskare. Att spela in intervjun kan dock göra intervjupersonen orolig och stressad över den ovana situationen, vilket man ska ha i åtanke vid analysen av materialet. 14

16 I enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) sju faser formulerades inledningsvis studiens forskningsfråga. En del förutfattade meningar är i detta stadium omöjliga att eliminera även om vi försökte vara öppna för alternativa synsätt. Då vi hade en klar bild över studiens ämnesområde utformades en tidsplan där det avsattes tid för arbetets olika delar. Tidsplanen fick revideras något efterhand som arbetet fortskred på grund av att transkribering av intervjumaterialet tog längre tid än planerat. Under intervjuerna lade vi stor vikt vid lyssnandet och deltagarnas kroppsspråk samt icke-verbal kommunikation uppmärksammades. Intervjuerna transkriberades sedan precis som Kvale och Brinkman men även Bryman (2011) föreslår. Detta för att underlätta analysen av materialet. Analysprocessen inleddes därefter vilket vi diskuterar närmare nedan. En reliabilitets- och validitetsbedömning utfördes och resultatet kunde sedan presenteras. Inför den empiriska datainsamlingen ökade vi våra kunskaper kring studiens ämnesområde. Målet var att kunna ställa relevanta följdfrågor och ge intervjun intrycket av ett vanligt samtal istället för ett korsförhör. Detta för att få djupgående och detaljerade svar från de utvalda intervjupersonerna. Precis som både Kvale och Brinkman (2009) samt Bryman (2011) föreslår formulerade vi den intervjuguide (se bilaga 1) som användes under intervjuerna utifrån studiens frågeställning. Guiden består av fem teman med totalt nitton underfrågor. Den första delen innehåller frågor av allmän karaktär som handlar om bland annat respondentens bakgrund och trivsel på arbetet. Intervjuns andra avsnitt berör frågor kring arbetsrelaterad stress. Under det tredje temat finns frågor om provisionsbaserad lön och den fjärde delen handlar om konkurrens. Det femte avsnittet innehåller en avslutande fråga som visade sig vara populär bland mäklarna och under många av intervjuerna fick vi långa, utförliga svar. Frågorna i intervjuguiden är utformade så att intervjupersonen ska kunna svara fritt och flexibelt utifrån sitt eget perspektiv. I enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) nio frågekategorier användes i början av varje intervjudel inledande frågor. Vid bytet mellan olika teman användes strukturerade frågor för att leda intervjupersonen in på det nya ämnet. En mängd uppföljningsfrågor och följdfrågor ställdes även under intervjuns gång. Ju fler intervjuer som utfördes desto mer kunde processen utvecklas vilket resulterade i grundligare svar. Samtliga intervjuer utfördes i ett avskilt ostört konferensrum på mäklarens arbetsplats. Likt Brymans (2011) tankar ville vi att intervjun skulle utspela sig i en för mäklaren så naturlig miljö som möjligt. Vi upplever därför inte att miljön påverkat respondenternas svar. Däremot hade en av intervjupersonerna arbetat som mäklare under endast fyra månader. Vissa svar 15

17 nådde inte det djup vi önskade då mäklaren under sin korta tid i yrket inte hunnit uppleva delar av arbetet. Hänsyn har tagits till detta vid analysen av materialet. Vid analys av kvalitativ data kan flera olika strategier användas. Enligt Bryman (2011) är grounded theory det vanligaste synsättet. Detta tillvägagångssätt har två grundläggande drag. För det första utvecklas teorier på en empirisk grund och för det andra sker insamling och analys av data parallellt. Vidare nämner Bryman att forskaren först gör ett teoretiskt urval där det bestäms vilken information som ska insamlas och var denna information finns. Efter insamlingen av data påbörjas kodningen vilket är en central och viktig process i grounded theory. Kodning innebär att forskaren går igenom och arbetar med sina utskrifter och fältanteckningar från den empiriska undersökningen. Bitar som kan ha teoretisk betydelse eller vara av vikt för intervjupersonen identifieras och märks med koder, namn och etiketter. Enligt Bryman fungerar koderna som ett sätt att märka, åtskilja, sammanställa och organisera data. Denna process är ett viktigt steg vid analys av kvalitativ data och generering av teori. Till slut når forskaren en punkt då ny data inte tillför undersökningen något och då har studien uppnått teoretisk mättnad. Vidare bör forskaren kontinuerligt jämföra insamlad data med dess etiketter för att inte gå miste om viktig information. Grounded teory som ett tillvägagångssätt för analys av kvalitativ data kan resultera i bland annat nya begrepp, kategorier, hypoteser och/eller teorier. Vid analysen av studiens empiriska material användes i visst avseende synsättet grounded theory. Insamlad data bröts ned i sina beståndsdelar och kodades för att skapa ordning och reda i informationen. Ur det transkriberade materialet hämtades bitar av teoretisk betydelse eller delar som tolkats vara av vikt för intervjupersonen. Dessa data märktes med namn och etiketter och materialet blev då överskådligt och lättare att hantera. Efter tolv intervjuer hade teoretisk mättnad uppstått och ny data tillförde då inte undersökningen något. I och med detta avslutades den empiriska insamlingen. 2.6 Reliabilitet och validitet Vid bedömningen av kvaliteten på samhällsvetenskapliga undersökningar menar Bryman (2011) att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier. Enligt Björklund och Paulsson (2012) berör begreppet reliabilitet forskningsresultatens tillförlitlighet och konsekvens. Det handlar om huruvida resultatet blivit annorlunda då undersökningen genomförts på nytt och/eller av andra forskare. Ett reliabelt material ska kunna hanteras likvärdigt av flera oberoende forskare. Här berörs frågan om intervjupersonens svar är gedigna eller om de är påverkade av 16

18 tillfälligheter och slumpmässiga sammanträffanden. Validitet handlar däremot om resultatens relevans. Björklund och Paulsson skriver att begreppet berör frågan om det insamlade empiriska materialet är väsentligt och går i linje med undersökningens slutsatser. Vid en validitetsbedömning studerar alltså forskaren om undersökningen granskar det som den var avsedd att göra. I det stora hela bedömer vi att kvaliteten på det empiriska materialet är god. Vi upplever att informationen har hög reliabilitet då vi utgått från samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. Eftersom vi erbjöd anonymitet samt att frågorna inte betraktas vara av känslig karaktär anser vi att näst intill alla intervjusvar är äkta och ärliga. Som vi tidigare nämnt är två av de intervjuade fastighetsmäklarna inte bara verksamma mäklare utan även kontorschefer på två av de mäklarbyråer vi besökte. I ett av dessa fall upplevde vi inte att mäklarens position påverkade hur intervjufrågorna besvarades. I det andra fallet uppfattade vi däremot att mäklarens ställning inom företaget kan ha haft en inverkan på de svar som lämnades. Svaren på vissa frågor kan tänkas vara något vinklade då en kontorschef vill framstå enligt vissa ideal. Det finns en risk för att intervjupersonens svar påverkats av den omständigheten att vi är mäklarstudenter. Under intervjuns gång blev vi erbjudna en anställningsintervju och respondenten var noga med att framhäva yrkets och företagets positiva sidor. Därför tror vi att en annan forskare till viss del fått annorlunda svar. Vidare i studien finns detta faktum i åtanke. Trots denna avvikande intervju hade den empiriska undersökningen troligtvis inte gett ett annat resultat om den genomförts på nytt. Den intervjuguide som använts under insamlingen av det empiriska materialet innehåller teman och frågor som utformats för att ge svar på undersökningens frågeställning. Frågorna är alltså noggrant formulerade och direkt tillämpbara på studiens forskningsfråga. Intervjuerna har på ett medvetet sätt styrts för att ge materialet det innehåll som krävs för att kunna analysera och resonera kring mäklarnas upplevelse av stress. Aspekter som ansetts oväsentliga för studien har därför inte berörts. Den undersökta målgruppen är noggrant preciserad då intervjupersonerna är omsorgsfullt utvalda. På grund av detta styrks materialets relevans och studien bedöms därför ha hög validitet. 17

19 3 Teoretisk referensram Följande avsnitt redogör för den teoribildning som är relevant för vår studie. Vi har valt de teorier kring stress, provisionsbaserad lön och konkurrens som vi bedömer kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Teorierna kategoriseras och systematiseras med hjälp av ett antal rubriker för att skapa en tydlig struktur och göra texten överskådlig. 3.1 Stress Enligt Cassidy (2003) används idag en så kallad transaktionsmodell för att förklara stress. Denna relativt nya modell beskriver stress som en transaktionsprocess mellan individen och dess omgivning där en brist på samspel leder till psykisk och/eller fysisk sjukdom. Modellen ger en mycket mer komplex syn på stress och speglar vardagens stress mer realistiskt än tidigare forskning inom ämnet. Förut inriktade sig forskare antingen på omgivningens krav eller på individens reaktion på dessa krav. Transaktionsmodellen omfattar både yttre krav som ställs på individen och följderna av kraven, det vill säga hur stress påverkar den psykiska och fysiska hälsan Pionjärer inom stressforskningen I boken Stress, kognition och hälsa beskriver Cassidy (2003) att den franska fysiologen Claude Bernard under mitten av 1800-talet grundade idén om att organismer anpassar sin inre miljö efter förändringar i den yttre miljön. Denna företeelse fick senare beteckningen homeostasis av fysiologiprofessorn Walter B. Cannon (1929), verksam vid Harvard University under 1900-talets första del. Enligt Frankenhaeuser (1997) lyckades Cannon med sina studier beskriva kroppens kamp- och flyktreaktioner samt stresshormonernas funktion vid detta tillstånd. Resultatet av hans arbete har fungerat som ett viktigt bidrag till 1900-talets stressforskning. På 1950-talet definierade fysiologen Hans Selye (1956) stress som kroppens respons på svåra påfrestningar enligt Cassidy (2003). Han myntade också termen stressor som källan eller orsaken till den kroppsliga reaktionen. Selye kunde genom sina observationer konstatera att kroppens reaktion på svåra påfrestningar följer ett generellt mönster. Detta fenomen valde han att kalla för det generella anpassningssyndromet, GAS. Tack vare Selyes undersökningar kom han att kallas stressforskningens fader. Vidare tar Cassidy (2003) upp att psykologen Richard Lazarus på 1960-talet införde psykologiska aspekter i begreppet stress och identifierade de kognitiva bedömningsprocessernas viktiga roll. Enligt Lazarus sker alltid en kognitiv bedömning när 18

20 människan ställs inför en yttre händelse. Först sker en primär bedömning, då personen gör en värdering av om det finns ett problem. I nästa steg sker en sekundär bedömning, då personen värderar sin förmåga att hantera problemet. I en stressig situation måste en person alltså först inse att det finns en eventuell stressor och sedan bedöma vilka resurser som kan användas för att handskas med stressorn. Lazarus och hans medarbetare Folkman (1984) gjorde många studier om den kognitiva bedömningens betydelse. De två viktigaste slutsatserna som de kom fram till var att vilken händelse eller situation som helst har möjlighet att bli en stressor och att ingen händelse eller situation identifieras som en stressor oberoende av hur den bedöms av personen Stressorer Stressorer är faktorer som leder till stress och enligt Lazarus och Folkman (1984) kan alla faktorer bli en stressor. Cassidy (2003) framhåller att de flesta forskare brukar vara överens om att stressorer karakteriseras av låg grad av förutsägbarhet, bristande kontroll, hot och förlust. Situationer och händelser som upplevs som hot är stressande medan de som inte är stressande istället ses som utmaningar. Situationer och händelser som innebär hot eller förlust för en individ brukar hindra förmågan till kontroll. Alltför förutsägbara situationer blir tråkiga och kan också vara stressande. Det kan till exempel vara lika stressande att ha lite att göra på jobbet som att ha för mycket. Vi kan till viss del förutsäga om en viss händelse eller situation kommer att framkalla stress genom att ta hänsyn till ovan nämnda dimensioner. Om en situation kommer att upplevas som stressande beror även på den personliga innebörden och den kognitiva bedömningen av händelsen Positiv och negativ stress Många människor kopplar stress till negativa företeelser som överbelastning, otillräcklighet, illabefinnande och tidsbrist. Begreppet kan dock även innebära stimulans och ökad prestationsförmåga. Detta skriver Malmström och Nihlén (2002) i sin bok Positiv stress leda och utveckla med hälsokompetens. Enligt forskarna uppstår negativ stress av en obalans i anpassningssystemet vilken beror på en stark och långvarig stressreaktion. Brist på vila och otillräcklig återhämtning är en orsak till denna form av stress. En annan bakomliggande källa till negativ stress är kraftig och långvarig anspänning som exempelvis orsakas av höga krav, nervositet och osäkerhet. Positiv stress beskrivs uppkomma när individen känner meningsfullhet och stimulans av de krav och utmaningar som ställs. Den kroppsliga stressreaktionen som uppkommer hjälper då individen att hantera situationen på ett ändamålsenligt och förnuftigt sätt. För att upprätthålla en hög prestationsnivå och 19

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet

Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet Kultur och Samhälle Urbana Studier Marknadsföring av miljövänliga produkter på internet En fallstudie av ABOB A better option bag Marketing environmentally friendly products on the internet A case study

Läs mer

UNGA VUXNAS SKULDSATTHET

UNGA VUXNAS SKULDSATTHET UNGA VUXNAS SKULDSATTHET En kvalitativ studie om handläggares upplevelser av unga vuxnas skuldsättning. CAROLA YAKOUB SOFIA DÄSSMAN Akademin för hälsa, vård och välfärd Socialt arbete Grundnivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare?

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Författare: Glayol Rouzveh 910503

Läs mer

Hur provisionslön påverkar säljares motivation

Hur provisionslön påverkar säljares motivation Victor Wiklund Viktor Harén Hur provisionslön påverkar säljares motivation How commission salary influence salespeople motivation Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: HT-13 Johan Kaluza Förord

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Vidareutbildning och medbestämmande

Vidareutbildning och medbestämmande MÄLARDALENS HÖGSKOLA Ekonomihögskolan C-uppsats i företagsekonomi Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? Västerås 2004-06-17 Handledare: Eltebrandt, Tobias Författare: Amin, Raber 800428 Blom,

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Ett meningsfullt avslut

Ett meningsfullt avslut Ett meningsfullt avslut - En kvalitativ studie om kunskapsutveckling vid pensionsavgångar Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Sara Bengtsson Lisa Christensson Handledare: Zahra

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

En sund själ i en sund kropp

En sund själ i en sund kropp Kandidatuppsats Juni 2005 En sund själ i en sund kropp - om hälsofrämjande insatser och upplevd hälsa på kvinnodominerade arbetsplatser Handledare: Författare: Mikael Hellström Julia Grundin, 820310-4925

Läs mer

Rätt man på rätt plats

Rätt man på rätt plats Rätt man på rätt plats En studie om anställningstester Jonna Linderholm och Pia Ljunggren Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för sociologi LINKÖPINGS UNIVERSITET

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem

Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem Hierarkisk position och motivation i relation till belöningssystem -En kvantitativ studie om hur individer på olika hierarkiska positioner motiveras av olika belöningsformer Examensarbete för kandidatexamen

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats, 15 hp FEKP01 VT 2010 Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen En jämförande studie mellan etablerade och nya aktörer - Författare Fanny Jörwall 861105-3904

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer