Smartare inköp genom tidig dialog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare inköp genom tidig dialog"

Transkript

1 STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1

2 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen. Konkurrensverket driver tillsammans med Teknikföretagen och SKL projektet Smartare inköp genom tidig dialog. Projektet erbjuder upphandlande myndigheter konkret processtöd i specifika upphandlingsprojekt. Det stöd som erbjuds fokuserar på de delar som är med i denna guide. Tidig dialog så går du tillväga Dialog kan genomföras på många olika sätt beroende på vad som ska upphandlas, vilken bransch som berörs, omfattning av affären och den upphandlande myndighetens förkunskaper. Innan dialogen börjar måste behovet analyseras. Steg 1 Behovsanalys >> Identifiera behovet. >> Analysera möjligheterna. >> Beskriv behovet. 2

3 Identifiera behovet Den upphandlande myndigheten identifierar vilket eller vilka behov som ska tillgodoses. Inledningsvis handlar det om att fokusera på det faktiska behovet och bortse från färdiga lösningar. Behov kan exempelvis identifieras genom att sammanställa kunskap som finns i organisationen sedan tidigare. De kan också identifieras genom gap-analyser (nu-läge kontra önskat läge), hearings, diskussioner i fokusgrupper eller genom att ställa frågor till de som ska använda de tänkta lösningarna. Även om användarna känner till sina egna behov är det inte säkert att de vet hur dessa kan tillgodoses. Checklista för behovsidentifieringen >> Behovsidentifieringen ska resultera i ett klart uttryckt och avgränsat behov. >> Fokusera på själva behovet och inte på tänkta lösningar. >> Involvera användarna. >> Sammanställ den kunskap som finns i organisationen sedan tidigare. Analysera möjligheterna Den upphandlande myndigheten analyserar sedan om det identifierade behovet kan lösas i egen regi, genom intern verksamhetsutveckling eller genom en upphandling. Myndigheten tar då hänsyn till befintliga och framtida förändringar i behoven såsom ändrade krav på verksamheten, demografiska förändringar eller teknikutveckling. I samband att myndigheten analyserar möjligheterna och förutsättningarna bör även en intressentanalys och intressentdialog genomföras. Det behövs för att kartlägga vilka personer, roller, funktioner, upphandlande myndigheter eller andra aktörer med liknande behov som kommer att påverkas av upphandingen, eller som behöver engageras i den. Dialog med de identifierade intressenterna skapar förankring och förståelse för upphandlingen internt och externt samt ger erfarenheter, synpunkter och åsikter som underlag till analysen. 3

4 Checklista för analysen >> Kartlägg interna förutsättningar. >> Analysera om behovet kan lösas i egen regi eller om det ska lösas med upphandling. >> Ta höjd för kommande förändringar i behoven. >> Genomför en intressentanalys för att se vilka som berörs och behöver engageras. Beskriv behovet När den upphandlande myndigheten har identifierat och analyserat behovet behöver det beskrivas på ett tydligt sätt. Myndigheten har troligtvis beskrivit sitt behov utifrån sina referensramar och med det språk som används inom myndigheten, men det kan vara så att marknaden använder sig av andra begrepp och uttryck. Behovet kan därför behöva översättas och struktureras i dialog med potentiella leverantörer så att det blir begripligt för dem. Behovsbeskrivningen ska vara mer specifik än behovsidentifieringen. Relevanta förutsättningar och begräsningar som har identifierats och analyserats redovisas på ett tydligt sätt för att ge leverantörerna de ramar som de behöver förhålla sig till. Begränsningarna ska beskrivas på ett icke-diskriminerande sätt så att inga leverantörer aktivt gynnas eller missgynnas. Om det bedöms lämpligt kan myndigheten även sätta in behovet i ett bredare sammanhang så att leverantörerna får en god beskrivning av upphandlingen och det värde den avser att tillföra i ett bredare sammanhang. Checklista för behovsbeskrivningen >> Bli mer specifik än i behovsidentifieringen. >> Beskriv behovet så tydligt som möjligt. >> Redovisa förutsättningar och begränsningar. >> Beskriv även eventuella strategiska mål som ska uppnås med upphandlingen. 4

5 5

6 Steg 2 - Marknadsanalys och marknadsdialog Genomför en marknadsanalys >> Genomför en marknadsanalys. >> Skicka inbjudan till dialogmöte. >> För dialog med flera parter. >> Ha möten med enskilda leverantörer. Efter behovsanalysen behöver myndigheten genomföra en marknadsanalys och en dialog med marknaden för att få kunskap om olika lösningar som leverantörer kan erbjuda. Marknadsanalysen ger information till myndigheten om det finns varor eller tjänster på marknaden som helt eller delvis motsvarar behovsbeskrivningen. Marknadsanalysen kan exempelvis bestå av inhämtning av information som finns tillgänglig på internet. Den kan även kompletteras med att myndigheten tillfrågar intresseorganisationer, experter eller andra myndigheter. Checklista för marknadsanalysen >> Finns tillräcklig kunskap hos den upphandlande myndigheten om den aktuella marknaden? >> Vad kan marknaden erbjuda på det område där myndigheten har sitt behov? >> Finns det potentiella leverantörer med lösningar som kan tillgodose det aktuella behovet? >> Vad kan kostnaden för behovet uppskattas till? >> Kan leverantörerna på marknaden uppfylla kraven? 6

7 Skicka inbjudan till dialogmöte Den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörer till dialogmöte. I inbjudan beskrivs den kommande upphandlingen med utgångspunkt i det behov som har identifierats och analyserats. För att potentiella leverantörer ska vara intresserade av att delta behöver behovet beskrivas på ett tydligt sätt. Tidsplan för upphandlingen, syfte och mål med dialogen samt agenda och regler för hur dialogen ska genomföras bör också beskrivas i inbjudan. Inbjudan till dialogmöte bör publiceras via annonsdatabas samt på myndighetens webbplats så att alla intresserade har möjlighet att delta och behandlas lika. Inbjudan kan med fördel även spridas genom branschföreningar och andra näringslivsorganisationer. 7

8 Checklista för inbjudan >> Beskriv tidsplanen för upphandlingen och ange när den är planerad att annonseras. >> Ange syfte och mål med dialogen och förmedla hur dialogen kommer att genomföras. >> Beskriv behovet på ett tydligt och förståeligt sätt så att de potentiella leverantörerna kan förbereda sig och föra fram sina tankar och idéer kring hur det kan tillgodoses på bästa sätt. >> Det ska framgå var och när dialogmötet med flera parter och möten med enskilda leverantörer ska hållas. >> Det bör finnas en tydlig agenda och uppsatta regler för hur mötet ska genomföras och hur kommunikation ska äga rum under mötet. För dialog med flera parter Den upphandlande myndigheten genomför ett dialogmöte för att presentera det beskrivna behovet och diskutera om marknaden kan erbjuda lösningar som kan tillgodose behovet. Det är avgörande att dialogen fokuserar på just behovet, och inte på tänkbara lösningar, för att öppna upp för så många olika lösningar som möjligt. För att kunna föra en dialog på ett framgångsrikt sätt bör myndigheten i förväg ha definierat konkreta frågor/utmaningar till leverantörerna inom ett eller flera sakområden. Dialogmötet bör vara öppet för alla leverantörer som är intresserade av den kommande upphandlingen. Även branschföreningar, intresseorganisationer och övriga relevanta aktörer bör bjudas in. På mötet ska deltagarna få information om verksamheten, och vilka mål som ska uppnås med upphandlingen. Vidare ska det konkreta behovet presenteras och vilka utmaningar verksamheten står inför. Beskrivning av förutsättningar och begräsningar ger leverantörerna ramar som de behöver förhålla sig till. Myndigheten kan också välja att samarbeta med en branschorganisation eller annat företagsnätverk i dialogmötet. Branschorganisationen kan då delta som föreläsare/expert på det aktuella sakområdet och hjälpa till med informationsspridning till leverantörer som kan vara 8

9 intresserade av dialogmötet. Informationen som ges på mötet bör sammanfattas och göras tillgänglig offentligt, antingen i skriftlig form eller genom en videoupptagning. Checklista för dialogen med flera parter >> Beskriv behovet och för en diskussion om hur behovet kan tillgodoses. >> Formulera konkreta frågor/utmaningar till deltagarna på mötet. >> Ge information om förutsättningar och begränsningar för den kommande upphandlingen. >> Gör om möjligt information tillgängligt för alla potentiella leverantörer genom videoupptagning. >> Dokumentera och sammanfatta informationen som getts på mötet och gör den tillgänglig i efterhand. Ha möten med enskilda leverantörer Det kan vara svårt att få leverantörer att dela med sig av information och lösningsförslag när det är andra konkurrerande företag närvarande. Det kan dessutom vara olämpligt då det kan skada konkurrensen och öka risken för anbudskarteller. De leverantörer som deltog i dialogmötet bjuds därför in för enskilda möten. Även intresserade leverantörer som inte deltog i dialogmötet bör bjudas in. Vid enskilda möten är det extra viktigt att ha en på förhand uppsatt agenda med tydliga regler för kommunikationen mellan myndigheten och leverantören för att säkerställa att likabehandlingsprincipen iakttas. Sådana regler bör bland annat omfatta hur leverantörernas information ska presenteras. Enskilda möten hålls med fördel några veckor efter dialogmötet så att leverantörer ges tid att reflektera över behovet och hur de kan medverka till att hitta en lösning. Det enskilda mötet bör pågå i cirka minuter, men kan förlängas om de lösningar som presenteras är mer komplicerade. Leverantören ges möjlighet att beskriva sin kompetens och presentera möjliga lösningar, inklusive möjliga affärsmodeller och kontraktsformer. Myndigheten bör ställa kompletterande frågor om den presenterade lösningen. 9

10 För att inte riskera att hamna i konflikt med likabehandlingsprincipen är det viktigt att myndigheten inte lämnar någon mer information till någon leverantör än den som lämnades på dialogmötet. Syftet med en till en-möten är att få in tänkbara lösningar på behovet. Checklista för möten med enskilda leverantörer >> Ge leverantörer möjlighet att reflektera och komma med lösningar för att tillgodose behovet. >> Ha en uppsatt agenda med tydliga regler för mötet. >> Dokumentera dialogerna för att visa att otillbörliga fördelar inte getts någon leverantör. >> Var tydlig med att information som lämnas av leverantörerna blir allmänna handlingar och på begäran kan komma att lämnas ut, i den mån uppgifterna inte omfattas av sekretess. >> Tydliggör att sekretessprövningen görs av myndigheten samt att en begäran om sekretess inte nödvändigtvis resulterar i att uppgifterna inte kommer att lämnas ut. Vad händer sen? Den upphandlande myndigheten genomför sedan upphandlingen som avslutas med att avtal med leverantör tecknas. Myndigheten gör sedan en uppföljning om de beskrivna behoven tillgodoses under avtalsperioden. 10

11 En förutsättning för dialogen är att alla leverantörer behandlas lika. Dialogen får inte innebära att den upphandlande myndigheten inleder förhandlingar eller ger löften om framtida affärer till någon leverantör. Den får inte heller leda till att någon enskild leverantör får en otillbörlig konkurrensfördel vid utformningen av förfrågningsunderlaget. Behovet som ska tillgodoses är ju fortfarande detsamma som innan dialogen, och förfrågningsunderlaget syftar till att tillgodose just detta behov. Förfrågningsunderlaget får inte utformas för att riktas mot en specifik föreslagen lösning. Om en leverantör påverkar utformningen för mycket kan det innebära att leverantören har särbehandlats och därför ska diskvalificeras i den kommande upphandlingen. Har du testat metoden? Återkoppla gärna! Vi vill gärna höra om dina erfarenheter av tidig dialog. Konkurrensverket: Niklas Tideklev, tfn >> SKL: Klas Danerlöv, tfn >> Teknikföretagen: Lena Heldén, tfn >> 11

12 Adress Stockholm Telefon E-post Adress Stockholm Telefon E-post Adress Box 5510, Stockholm Telefon E-post 12

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer