Smartare inköp genom tidig dialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare inköp genom tidig dialog"

Transkript

1 STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1

2 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen. Konkurrensverket driver tillsammans med Teknikföretagen och SKL projektet Smartare inköp genom tidig dialog. Projektet erbjuder upphandlande myndigheter konkret processtöd i specifika upphandlingsprojekt. Det stöd som erbjuds fokuserar på de delar som är med i denna guide. Tidig dialog så går du tillväga Dialog kan genomföras på många olika sätt beroende på vad som ska upphandlas, vilken bransch som berörs, omfattning av affären och den upphandlande myndighetens förkunskaper. Innan dialogen börjar måste behovet analyseras. Steg 1 Behovsanalys >> Identifiera behovet. >> Analysera möjligheterna. >> Beskriv behovet. 2

3 Identifiera behovet Den upphandlande myndigheten identifierar vilket eller vilka behov som ska tillgodoses. Inledningsvis handlar det om att fokusera på det faktiska behovet och bortse från färdiga lösningar. Behov kan exempelvis identifieras genom att sammanställa kunskap som finns i organisationen sedan tidigare. De kan också identifieras genom gap-analyser (nu-läge kontra önskat läge), hearings, diskussioner i fokusgrupper eller genom att ställa frågor till de som ska använda de tänkta lösningarna. Även om användarna känner till sina egna behov är det inte säkert att de vet hur dessa kan tillgodoses. Checklista för behovsidentifieringen >> Behovsidentifieringen ska resultera i ett klart uttryckt och avgränsat behov. >> Fokusera på själva behovet och inte på tänkta lösningar. >> Involvera användarna. >> Sammanställ den kunskap som finns i organisationen sedan tidigare. Analysera möjligheterna Den upphandlande myndigheten analyserar sedan om det identifierade behovet kan lösas i egen regi, genom intern verksamhetsutveckling eller genom en upphandling. Myndigheten tar då hänsyn till befintliga och framtida förändringar i behoven såsom ändrade krav på verksamheten, demografiska förändringar eller teknikutveckling. I samband att myndigheten analyserar möjligheterna och förutsättningarna bör även en intressentanalys och intressentdialog genomföras. Det behövs för att kartlägga vilka personer, roller, funktioner, upphandlande myndigheter eller andra aktörer med liknande behov som kommer att påverkas av upphandingen, eller som behöver engageras i den. Dialog med de identifierade intressenterna skapar förankring och förståelse för upphandlingen internt och externt samt ger erfarenheter, synpunkter och åsikter som underlag till analysen. 3

4 Checklista för analysen >> Kartlägg interna förutsättningar. >> Analysera om behovet kan lösas i egen regi eller om det ska lösas med upphandling. >> Ta höjd för kommande förändringar i behoven. >> Genomför en intressentanalys för att se vilka som berörs och behöver engageras. Beskriv behovet När den upphandlande myndigheten har identifierat och analyserat behovet behöver det beskrivas på ett tydligt sätt. Myndigheten har troligtvis beskrivit sitt behov utifrån sina referensramar och med det språk som används inom myndigheten, men det kan vara så att marknaden använder sig av andra begrepp och uttryck. Behovet kan därför behöva översättas och struktureras i dialog med potentiella leverantörer så att det blir begripligt för dem. Behovsbeskrivningen ska vara mer specifik än behovsidentifieringen. Relevanta förutsättningar och begräsningar som har identifierats och analyserats redovisas på ett tydligt sätt för att ge leverantörerna de ramar som de behöver förhålla sig till. Begränsningarna ska beskrivas på ett icke-diskriminerande sätt så att inga leverantörer aktivt gynnas eller missgynnas. Om det bedöms lämpligt kan myndigheten även sätta in behovet i ett bredare sammanhang så att leverantörerna får en god beskrivning av upphandlingen och det värde den avser att tillföra i ett bredare sammanhang. Checklista för behovsbeskrivningen >> Bli mer specifik än i behovsidentifieringen. >> Beskriv behovet så tydligt som möjligt. >> Redovisa förutsättningar och begränsningar. >> Beskriv även eventuella strategiska mål som ska uppnås med upphandlingen. 4

5 5

6 Steg 2 - Marknadsanalys och marknadsdialog Genomför en marknadsanalys >> Genomför en marknadsanalys. >> Skicka inbjudan till dialogmöte. >> För dialog med flera parter. >> Ha möten med enskilda leverantörer. Efter behovsanalysen behöver myndigheten genomföra en marknadsanalys och en dialog med marknaden för att få kunskap om olika lösningar som leverantörer kan erbjuda. Marknadsanalysen ger information till myndigheten om det finns varor eller tjänster på marknaden som helt eller delvis motsvarar behovsbeskrivningen. Marknadsanalysen kan exempelvis bestå av inhämtning av information som finns tillgänglig på internet. Den kan även kompletteras med att myndigheten tillfrågar intresseorganisationer, experter eller andra myndigheter. Checklista för marknadsanalysen >> Finns tillräcklig kunskap hos den upphandlande myndigheten om den aktuella marknaden? >> Vad kan marknaden erbjuda på det område där myndigheten har sitt behov? >> Finns det potentiella leverantörer med lösningar som kan tillgodose det aktuella behovet? >> Vad kan kostnaden för behovet uppskattas till? >> Kan leverantörerna på marknaden uppfylla kraven? 6

7 Skicka inbjudan till dialogmöte Den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörer till dialogmöte. I inbjudan beskrivs den kommande upphandlingen med utgångspunkt i det behov som har identifierats och analyserats. För att potentiella leverantörer ska vara intresserade av att delta behöver behovet beskrivas på ett tydligt sätt. Tidsplan för upphandlingen, syfte och mål med dialogen samt agenda och regler för hur dialogen ska genomföras bör också beskrivas i inbjudan. Inbjudan till dialogmöte bör publiceras via annonsdatabas samt på myndighetens webbplats så att alla intresserade har möjlighet att delta och behandlas lika. Inbjudan kan med fördel även spridas genom branschföreningar och andra näringslivsorganisationer. 7

8 Checklista för inbjudan >> Beskriv tidsplanen för upphandlingen och ange när den är planerad att annonseras. >> Ange syfte och mål med dialogen och förmedla hur dialogen kommer att genomföras. >> Beskriv behovet på ett tydligt och förståeligt sätt så att de potentiella leverantörerna kan förbereda sig och föra fram sina tankar och idéer kring hur det kan tillgodoses på bästa sätt. >> Det ska framgå var och när dialogmötet med flera parter och möten med enskilda leverantörer ska hållas. >> Det bör finnas en tydlig agenda och uppsatta regler för hur mötet ska genomföras och hur kommunikation ska äga rum under mötet. För dialog med flera parter Den upphandlande myndigheten genomför ett dialogmöte för att presentera det beskrivna behovet och diskutera om marknaden kan erbjuda lösningar som kan tillgodose behovet. Det är avgörande att dialogen fokuserar på just behovet, och inte på tänkbara lösningar, för att öppna upp för så många olika lösningar som möjligt. För att kunna föra en dialog på ett framgångsrikt sätt bör myndigheten i förväg ha definierat konkreta frågor/utmaningar till leverantörerna inom ett eller flera sakområden. Dialogmötet bör vara öppet för alla leverantörer som är intresserade av den kommande upphandlingen. Även branschföreningar, intresseorganisationer och övriga relevanta aktörer bör bjudas in. På mötet ska deltagarna få information om verksamheten, och vilka mål som ska uppnås med upphandlingen. Vidare ska det konkreta behovet presenteras och vilka utmaningar verksamheten står inför. Beskrivning av förutsättningar och begräsningar ger leverantörerna ramar som de behöver förhålla sig till. Myndigheten kan också välja att samarbeta med en branschorganisation eller annat företagsnätverk i dialogmötet. Branschorganisationen kan då delta som föreläsare/expert på det aktuella sakområdet och hjälpa till med informationsspridning till leverantörer som kan vara 8

9 intresserade av dialogmötet. Informationen som ges på mötet bör sammanfattas och göras tillgänglig offentligt, antingen i skriftlig form eller genom en videoupptagning. Checklista för dialogen med flera parter >> Beskriv behovet och för en diskussion om hur behovet kan tillgodoses. >> Formulera konkreta frågor/utmaningar till deltagarna på mötet. >> Ge information om förutsättningar och begränsningar för den kommande upphandlingen. >> Gör om möjligt information tillgängligt för alla potentiella leverantörer genom videoupptagning. >> Dokumentera och sammanfatta informationen som getts på mötet och gör den tillgänglig i efterhand. Ha möten med enskilda leverantörer Det kan vara svårt att få leverantörer att dela med sig av information och lösningsförslag när det är andra konkurrerande företag närvarande. Det kan dessutom vara olämpligt då det kan skada konkurrensen och öka risken för anbudskarteller. De leverantörer som deltog i dialogmötet bjuds därför in för enskilda möten. Även intresserade leverantörer som inte deltog i dialogmötet bör bjudas in. Vid enskilda möten är det extra viktigt att ha en på förhand uppsatt agenda med tydliga regler för kommunikationen mellan myndigheten och leverantören för att säkerställa att likabehandlingsprincipen iakttas. Sådana regler bör bland annat omfatta hur leverantörernas information ska presenteras. Enskilda möten hålls med fördel några veckor efter dialogmötet så att leverantörer ges tid att reflektera över behovet och hur de kan medverka till att hitta en lösning. Det enskilda mötet bör pågå i cirka minuter, men kan förlängas om de lösningar som presenteras är mer komplicerade. Leverantören ges möjlighet att beskriva sin kompetens och presentera möjliga lösningar, inklusive möjliga affärsmodeller och kontraktsformer. Myndigheten bör ställa kompletterande frågor om den presenterade lösningen. 9

10 För att inte riskera att hamna i konflikt med likabehandlingsprincipen är det viktigt att myndigheten inte lämnar någon mer information till någon leverantör än den som lämnades på dialogmötet. Syftet med en till en-möten är att få in tänkbara lösningar på behovet. Checklista för möten med enskilda leverantörer >> Ge leverantörer möjlighet att reflektera och komma med lösningar för att tillgodose behovet. >> Ha en uppsatt agenda med tydliga regler för mötet. >> Dokumentera dialogerna för att visa att otillbörliga fördelar inte getts någon leverantör. >> Var tydlig med att information som lämnas av leverantörerna blir allmänna handlingar och på begäran kan komma att lämnas ut, i den mån uppgifterna inte omfattas av sekretess. >> Tydliggör att sekretessprövningen görs av myndigheten samt att en begäran om sekretess inte nödvändigtvis resulterar i att uppgifterna inte kommer att lämnas ut. Vad händer sen? Den upphandlande myndigheten genomför sedan upphandlingen som avslutas med att avtal med leverantör tecknas. Myndigheten gör sedan en uppföljning om de beskrivna behoven tillgodoses under avtalsperioden. 10

11 En förutsättning för dialogen är att alla leverantörer behandlas lika. Dialogen får inte innebära att den upphandlande myndigheten inleder förhandlingar eller ger löften om framtida affärer till någon leverantör. Den får inte heller leda till att någon enskild leverantör får en otillbörlig konkurrensfördel vid utformningen av förfrågningsunderlaget. Behovet som ska tillgodoses är ju fortfarande detsamma som innan dialogen, och förfrågningsunderlaget syftar till att tillgodose just detta behov. Förfrågningsunderlaget får inte utformas för att riktas mot en specifik föreslagen lösning. Om en leverantör påverkar utformningen för mycket kan det innebära att leverantören har särbehandlats och därför ska diskvalificeras i den kommande upphandlingen. Har du testat metoden? Återkoppla gärna! Vi vill gärna höra om dina erfarenheter av tidig dialog. Konkurrensverket: Niklas Tideklev, tfn >> SKL: Klas Danerlöv, tfn >> Teknikföretagen: Lena Heldén, tfn >> 11

12 Adress Stockholm Telefon E-post Adress Stockholm Telefon E-post Adress Box 5510, Stockholm Telefon E-post 12

Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan

Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan 1 2 Smartare inköp genom tidig dialog ett gemensamt initiativ Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Dialogmöten. Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG

Dialogmöten. Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG METODER FÖR TIDIG DIALOG Dialogmöten I dialogmöten träffar en upphandlande myndighet potentiella leverantörer, branschorganisationer och andra relevanta aktörer. Syftet är att utbyta information och dialogmöten

Läs mer

Enskilda dialogmöten. Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG

Enskilda dialogmöten. Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG METODER FÖR TIDIG DIALOG Enskilda dialogmöten I enskilda dialogmöten träffar den upphandlande myndigheten en leverantör åt gången inför en kommande upphandling. Syftet är att inhämta information för att

Läs mer

Extern remiss. Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG

Extern remiss. Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG METODER FÖR TIDIG DIALOG Extern remiss En extern remiss innebär att du skickar hela eller delar av upphandlingsdokumenten till leverantörer och branschorganisationer innan en upphandling publiceras. Det

Läs mer

6 myter om dialog i offentlig upphandling INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

6 myter om dialog i offentlig upphandling INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 6 myter om dialog i offentlig upphandling INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 6 myter om dialog i offentlig upphandling Konkurrensverket verkar för en ökad dialog mellan upphandlande myndigheter och

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Definition av innovationsvänlig upphandling Upphandlande myndigheter beaktar aktivt möjligheten

Läs mer

Request for information (RFI) Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG

Request for information (RFI) Innehåll METODER FÖR TIDIG DIALOG METODER FÖR TIDIG DIALOG Request for information (RFI) En Request for information (RFI) innebär att du inför en upphandling skickar skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer. RFI:n

Läs mer

6 myter om dialog i offentlig upphandling

6 myter om dialog i offentlig upphandling 6 myter om dialog i offentlig upphandling Information från Upphandlingsmyndigheten 6 myter om dialog i offentlig upphandling Upphandlingsmyndigheten verkar på flera sätt för en ökad dialog mellan upphandlande

Läs mer

6 myter om dialog i offentlig upphandling

6 myter om dialog i offentlig upphandling 6 myter om dialog i offentlig upphandling Information från Upphandlingsmyndigheten 6 myter om dialog i offentlig upphandling Upphandlingsmyndigheten verkar på flera sätt för en ökad dialog mellan upphandlande

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Tidig dialog för smarta offentliga affärer

Tidig dialog för smarta offentliga affärer Tidig dialog för smarta offentliga affärer De grundläggande principerna för offentlig upphandling Upphandlingsregelverket tillåter dialog före, under och efter upp hand lingen. De övergripande principerna

Läs mer

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Ärlighet ska löna sig Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Anbudskarteller leder till högre priser och sämre produktutbud.» Anbudskarteller skadar

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Att upphandla företagshälsovård. Kristina Öberg, projektledare, Guide för att upphandla företagshälsovård

Att upphandla företagshälsovård. Kristina Öberg, projektledare, Guide för att upphandla företagshälsovård Att upphandla företagshälsovård Kristina Öberg, projektledare, Guide för att upphandla företagshälsovård Varför en guide? Branschen vill arbeta proaktivt och vill med denna guide öka kunskap och kvalitet.

Läs mer

Metodbok i innovationsupphandling

Metodbok i innovationsupphandling Denna metodbok är en prototyp och visar exempel på hur supphandlingar kan gå till. Metodbok i supphandling Metodboken och dess innehåll får inte spridas men kan hämtas fritt via mail till supphandling@gmail.com,

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

OPI. Varför behövs innovation i upphandling?

OPI. Varför behövs innovation i upphandling? VÄLKOMNA OPI Varför behövs innovation i upphandling? OPI är en utvecklingsfas innan upphandlingen i syfte att skapa ramar och förutsättningar för innovation. Ger UM möjlighet att skapa innovativa lösningar

Läs mer

Rekommendation Tidig marknadsdialog

Rekommendation Tidig marknadsdialog Till Medlemmarna i Anläggningsforum Föreslagna aktiviteter i denna Rekommendation är omhändertagna genom att de är införda i Trafikverkets Verksamhetssystem. Uppföljning genomförd 2019-02-12 Rekommendation

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Samverkan med utförare

Samverkan med utförare KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Samverkan med utförare I UPPHANDLINGSPROCESSEN Samverkan med utförare I UPPHANDLINGSPROCESSEN Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Tidig dialog vid offentlig upphandling. för att främja nya lösningar

Tidig dialog vid offentlig upphandling. för att främja nya lösningar Tidig dialog vid offentlig upphandling för att främja nya lösningar 2 Förord Varje år upphandlar offentliga organisationer varor och tjänster till ett uppskattat värde av 550 600 miljarder kronor. Merparten

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Beställargrupp konstgräs. 19 september Karin Peedu, Upphandlingsstrateg SKL

Beställargrupp konstgräs. 19 september Karin Peedu, Upphandlingsstrateg SKL Beställargrupp konstgräs 19 september Karin Peedu, Upphandlingsstrateg SKL Agenda SKL beställargrupp syfte Marknadsanalys Att upphandla Att ställa funktionskrav i upphandling Livscykelkostnad (LCC) Leverantörs-

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Upphandlingshandledning Så här går det till i Surahammars kommun

Upphandlingshandledning Så här går det till i Surahammars kommun Upphandlingshandledning Så här går det till i Surahammars kommun Innehåll 1. Varför en handledning i upphandling?... 1 2. Inledning... 1 3. Mål och viljeinriktning... 1 4. Lagen om offentlig upphandling...

Läs mer

Att upphandla företagshälsovård

Att upphandla företagshälsovård Att upphandla företagshälsovård Skillnader i kompetensområden och fokus Sjukvårdsförsäkring: Utgångspunkt individ Diagnos, prognos, åtgärd i enlighet med försäkringsvillkoren Primärvård Utgångspunkt individ

Läs mer

Ramavtal (SKI) Konsulttjänster (Affärsconcept) Media & HR

Ramavtal (SKI) Konsulttjänster (Affärsconcept) Media & HR Ramavtal (SKI) Konsulttjänster (Affärsconcept) Media & HR Vår affärsidé Vi erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Upphandling för innovation och mervärde

Upphandling för innovation och mervärde Upphandling för innovation och mervärde Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL, Sophie Edler Hongelin, Göteborg Stad Peter Olsson, Göteborgs Buss AB Katarina Appelqvist, Kungsbacka Kommun Varför upphandling

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Niklas Tideklev. Hans Jeppson. Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56)

Niklas Tideklev. Hans Jeppson. Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56) 2012-12-06 Hans Jeppson Senior Advisor, Vinnova Utredare Innovationsupphandling (SOU 2010:56) Niklas Tideklev Upphandlingsjurist, Upphandlingsstödet Projektledare vägledning för innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy 1(5) Dnr: KS 2017/2955 Inköps- och upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29, 5 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING 2018-03-14 MARIA KRANTZ 2016 VD och ägare TED Law 2015 VD Tender TED Law och utbildare Tenders Academy 2011 Chef Juridik- och anbudsavdelningen Semantix 2009 Jurist och upphandlingskonsult

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 . Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 2014-12-08 Anna Lipkin, Konkurrensverket Nina Widmark, VINNOVA Snabbfakta VINNOVA Stimulera Statlig myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Bilaga 4 c: Processkartläggning

Bilaga 4 c: Processkartläggning Handbok för strategisk kommunal vattenplanering Bilaga 4 c: Processkartläggning Hur ska bilagan användas? Bilagan beskriver en metod för att synliggöra och förstå processer, till exempel processen för

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Denna riktlinje gäller vid upphandling av varor och tjänster och ska ge stöd åt medarbetare som ska genomföra en upphandling.

Denna riktlinje gäller vid upphandling av varor och tjänster och ska ge stöd åt medarbetare som ska genomföra en upphandling. ALLMÄNT Denna riktlinje gäller vid upphandling av varor och tjänster och ska ge stöd åt medarbetare som ska genomföra en upphandling. Nedanstående information innehåller tre olika steg som man använder

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Konkurrens den sjätte upphandlingsrättsliga principen?

Konkurrens den sjätte upphandlingsrättsliga principen? Konkurrens den sjätte upphandlingsrättsliga principen? Jur.lic. Robert Moldén EU-advokat och Partner vid Front Advokater Doktorand i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm robert.molden@front.law

Läs mer

Nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling Tillsammans lyfter vi arbetsmarknaden Dagens arbetsmarknad är till synes paradoxal. Samtidigt

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 infördes en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera omständigheter av betydelse om upphandlingen

Läs mer

Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2018-09-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2018/224 Socialnämnden Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Lärdomar från projektet Smartare inköp genom tidig dialog

Lärdomar från projektet Smartare inköp genom tidig dialog Lärdomar från projektet Smartare inköp genom tidig dialog Information från Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommner och Landsting och Teknikföretagen Under perioden janari-november 2015 drev pphandlingsstödet

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Anteckningar från SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Närvarande: Peter Lönn Kjell Karlsson Thomas Jungbeck

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Tillämpningsanvisning för att främja innovation vid upphandling

Tillämpningsanvisning för att främja innovation vid upphandling Sida 1 (17) Enheten för upphandling och konkurrens Dnr 125-322/2014 Tillämpningsanvisning för att främja innovation vid upphandling Sida 2 (17) Innehåll Tillämpningsanvisning för att främja innovation

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Lekeberg 29 mars 2017

Lekeberg 29 mars 2017 Lekeberg 29 mars 2017 Svenskt Näringslivs syn på upphandling Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV -

DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV - UPPHANDLINGSDAGARNA 2016 - DEN 28 JANUARI 2016 DEN NYA KONKURRENSPRINCIPEN UR ETT SVENSKT PERSPEKTIV - EU-advokat & Partner vid Gärde Wesslau Advokatbyrå Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm ROBERT

Läs mer

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Guide till upphandling

Guide till upphandling Guide till upphandling AV MÖTES- OCH KONFERENSTJÄNSTER Vi på Svenska Möten har varit verksamma i 35 år och hunnit svara på (och vinna!) många upphandlingar under åren. Vår långa erfarenhet i branschen

Läs mer

Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF!

Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF! Möjligheterna i LUF Varför vänta på nya lagstiftningen? Redan idag finns många möjligheter i LUF! Kristian Pedersen, Advokat, Partner Erik Olsson, Advokat, Partner Agenda > Inledning > Upphandling återförsäljning

Läs mer

Om beställarrollen. - Vad innebär det att vara sakkunnig, några tips och råd. UhC-dagen 2016

Om beställarrollen. - Vad innebär det att vara sakkunnig, några tips och råd. UhC-dagen 2016 Om beställarrollen - Vad innebär det att vara sakkunnig, några tips och råd UhC-dagen 2016 Bilden som förmedlas LOU är ett krångligt regelverk för både upphandlaren/beställaren och anbudsgivaren och ökar

Läs mer

Innovationsupphandling Hållbarhetskriterier för upphandling av dialysutrustning

Innovationsupphandling Hållbarhetskriterier för upphandling av dialysutrustning Innovationsupphandling Hållbarhetskriterier för upphandling av dialysutrustning Nordisk njurmedicinsk vårkonferens Visby 2017-04-25 Niklas Tideklev, strateg innovation Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter KKV1000, v1.1, 2009-06-18 BESLUT 2009-12-02 Dnr 446/2009 1 (7) Hälsans Hus Landvetter AB Milstensvägen 2 438 35 Landvetter Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PRoch kommunikationstjänster

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Innovationsvänlig upphandling

Innovationsvänlig upphandling Kort om Innovationsvänlig upphandling Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis

Läs mer

Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement

Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement Sentensia är ett oberoende konsultbolag som levererar verksamhetsutveckling åt offentlig sektor. Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement och upphandling.

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 STADSBYGGNADSKONTORET Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 Bildcollage från kvällen Kvällen, som hade temat Du får snart fler grannar,

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer