Förhindrande av köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn via internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhindrande av köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn via internet"

Transkript

1 Förhindrande av köp av dokumenterade sexuella övergrepp på barn via internet Rikskriminalpolisens och den finansiella koalitionens samarbete mot spridning av barnpornografi 2011

2 Utgivare Produktion Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Dnr A /11 Foto Rikskriminalpolisen Upplaga 100 ex Tryck Grafisk form RPS Tryckeri, 2012 Citat AB

3 Innehåll Inledning 4 Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn? 4 Samarbete för att bekämpa dokumenterade sexuella övergrepp på barn 4 Samarbete med finansbranschen 4 Samarbete med ECPAT och Skandiabanken 4 Lägesbild 5 Nya vägar för att betala 5 Handeln flyttar till dolda webbplatser 5 Vad gjordes under 2011? 5 Målsättning för Målsättning i ett längre perspektiv 6 RAPPORT

4 Rapport 2011 Inledning Sedan 2009 har Rikskriminalpolisen haft ett samarbete med Finanskoalitionen mot barnpornografi vars syfte är att begränsa möjligheten att köpa sig tillgång till bilder och filmer som beskriver sexuella övergrepp mot barn. Samarbetet är ett resultat av ett initiativ ECPAT Sverige tog redan 2007 tillsammans med Skandiabanken,Finansinsp ektionen, Bankföreningen, Pro Card och Setterwalls Advokatbyrå samt Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisens uppgift som samarbetspartner till Finanskoalitionen mot barnpornografi är att tillhandahålla uppgifter om vilka försäljningsställen som ligger bakom försäljningen av dessa bilder och filmer, för att koalitionen sedan ska kunna se till att transaktionerna inte kan äga rum. Arbetet ska ses som brottsförebyggande vars syfte inte är att identifiera några individer kopplade till transaktionen utan att se till att säljaren inte kan ta emot betalning för dessa filmer och bilder som så starkt kränker de barn som utsätts för övergreppen. Den här rapporten är ett resultat av den önskan om återrapportering av Rikskriminalpolisens del av samarbetet som framställdes genom ordföranden Mats Odell i ett brev till Rikspolisstyrelsen daterat juni Överdirektör Maria Bredberg Petterson, RPS, har i ett svar ställt sig positiv till en återrapportering till Finanskoalitionen mot barnpornografi. Denna rapport blir därför ett första steg mot en årlig rapportering av detta samarbete. Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn? Polisen är ytterst ansvarig för bekämpning av barnporno grafibrott. Varje barnpornografisk bild eller film är ett dokumenterat sexuellt övergrepp mot ett barn och ska behandlas därefter. Bilden eller filmen ska föreställa ett barn och vädja till sexualdriften. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Barnpornografilagen (brottsbalken 16 kap. 10 a) kriminaliserar all befattning med dokumenterade sexuella övergrepp på barn, såsom att producera, överlåta eller tillgängliggöra materialet, förmedla kontakter mellan köpare och säljare m.m. Den 1 juli 2010 kriminaliserades även så kallat systematiskt tittande. Samarbete för att bekämpa dokumenterade sexuella övergrepp på barn Rikskriminalpolisen och svenska internetleverantörer inledde 2005 ett samarbete för att bekämpa dokumenterade sexuella övergrepp på barn via internet. I dag ingår de viktigaste internetleverantörerna i samarbetet. Arbetssättet går ut på att Rikskriminalpolisen bearbetar inkomna tips om sidor som innehåller material med barnpornografi. Dessa sidor blockeras sedan av internetleverantörerna. I slutet av 2011 förekom cirka 200 sidor i blockeringslistan. Mellan 2005 och 2011 har över sidor granskats och mer än tips har inkommit. Samarbete med finansbranschen I samband med detta arbete insåg ECPAT och Polisen behovet av att förhindra kundernas möjlighet att köpa sig tillträde djupare in på dessa sidor. För en varierande summa gav innehavarna av webbsidorna kunderna möjlighet att få nyare och grövre material. Ofta gavs möjlighet att köpa tillträde via olika kontokort. Det uppstod ett starkt behov av att störa ut denna handel och därför inleddes ett samarbete med finansbranschen. Rikskriminalpolisens samarbete med finansbranschen är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet för att stoppa möjligheterna att på internet köpa bilder och filmer med sexuella övergrepp mot barn. Svenska Bankföreningens styrelse beslutade i februari 2009 att verka för att föreningens medlemmar skulle ansluta sig till Finanskoalitionen. Rikskriminalpolisen ingår inte i denna koalition men har ett nära samarbete med gruppen. Koalitionen leds av Mats Odell, och förutom Rikskriminalpolisen deltar även Finansinspektionen, Finansdepartementet och Justitiedepartementet i möten och arbetsgrupper. Samarbete med ECPAT och Skandiabanken Rikskriminalpolisen började 2007 att samarbeta med ECPAT och Skandiabanken för att hitta metoder för att motverka köp av barnpornografi samt för att involvera aktörer i finansbranschen i arbetet med att förhindra den kommersiella spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. En unik metod utarbetades för att försvåra och förhindra transaktioner som avser betalningar för övergreppsbilder på barn. Denna metod har blivit en viktig utgångspunkt i samarbetet. Metoden bygger på det arbete som inleddes 2006 i USA genom The Financial Coalition Against Child Pornography, som drivs av NCMEC, (National Center for Missing and Exploited Children). Man såg där att kommersialiseringen av sexuellt övergreppsmaterial på internet blivit en miljardindustri som lockade den organiserade brottsligheten. Genom att använda de olika betalningsmedel som finns på 4 RAPPORT 2011

5 En rapport 1 från Engelska Internet Watch Foundation, vilka arbetar med blockering av barnpornografi, visar att 74 procent av offren är 10 år eller yngre 65 procent av offren är flickor det över världen finns uppskattningsvis domäner på vilka det publiceras barnpornografi domänerna lokaliseras till 39 länder 86 procent av den publicerade barnpornografin finns på domänerna.com,.ru,.ps,.net och.org. internet fann den organiserade brottsligheten en möjlighet att inkassera stora summor pengar på ett relativt enkelt och riskfritt sätt. Samtidigt fick personer med intresse för bilder och filmer på utnyttjade barn snabbt åtkomst till material som tidigare inte varit lika lätt att finna. Den svenska metoden skiljer sig från den amerikanska eftersom vårt arbete har ett brottsförebyggande perspektiv och syftar till att strypa penningströmmarna. Om vi däremot hittar en sida där material med barn i sexuella situationer tillhandahålls inom Sverige inleds en förundersökning om brott. I Europa finns ett liknande projekt, European Financial Coalition, som från början drevs av den engelska organisationen CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre), där nu Europol tagit på sig att leda den med samma målsättning som övriga koalitioner. Problemen med en sameuropeisk koalition har dock visat sig stora. Det beror bland annat på skillnader i lagstiftning mellan medlemsländerna, och på att finansieringen ännu inte är beslutad. Rikskriminalpolisen har dock ett nära samarbete med den europeiska finansiella koalitionen, gällande exempelvis utbyte av information. Lägesbild Detta är en verksamhet som misstänks omsätta stora pengar. Det finns skäl att misstänka att den organiserade brottsligheten många gånger ligger bakom verksamheten och att profitörerna inte sällan kommer från Östeuropa. Internet erbjuder många möjliga sätt att tillhandahålla materialet och förövarna anpassar sig till dagens teknik. Den europeiska finansiella koalitionen utgav i augusti 2010 rapporten 14 months on: A combined report from the European Financial Coalition I denna uppges bland annat att det finns en tydlig nedgång i antalet identifierbara kommersiella sidor innehållande sexuella övergrepp mot barn. Produktionen av internetsidor med sexuella övergrepp mot barn tenderar visserligen att minska, men den är fortfarande ett allvarligt problem. När en bild blivit publicerad på internet finns den troligtvis där för oöverskådlig tid. Detta utgör ett ytterligare trauma för den drabbade förutom själva övergreppet. De typer av webbsidor som används mest för publicering av barnpornografi är Imagehost (sidor för uppladdning av foton/filmer) 45 procent bannersites (sidor med reklam) 12 procent sociala nätverks sidor 12 procent allmänna webbsidor 10 procent. I sin årsrapport för 2011 hävdar National Center for Missing and Exploited Children i USA att möjligheten att köpa barnpornografi via kreditkort praktiskt taget eliminerats. Man framhåller där betydelsen av att fortsätta identifiera och angripa nya betalningsmöjligheter. Fortfarande går det således att köpa material via betalkort om än i väldigt liten skala. Betalning sker även via olika betalinstitut som hjälper till med överföring av kontanter mellan länder. Ett annat sätt är att den som försöker att betala med sitt kontokort får ett e-brev med instruktioner för att betala på ett alternativt sätt. Vissa webbsidor gömmer sig bakom legala varor som datorer eller kamerautrustningar och här krävs speciell kännedom om rätt adress till sidan. När man gör köp via dessa sidor uppmanas man att uppge att varan är exempelvis en dator istället för barnpornografiskt material. Nya vägar för att betala Exempel på nya betalningssätt är virtuella pengar eller elektroniska plånböcker för att transferera pengar. Det amerikanska företaget Linden labs som skapade den virtuella världen Second Life uppskattar att det redan 2009 skiftades pengar i den så kallade Lindenvalutan till ett värde av en halv miljard kronor. Handeln flyttar till dolda webbplatser Det kan även konstateras att marknaden avseende dokumenterade sexuella övergrepp delvis har flyttat från den öppna delen av internet till den dolda och därför är svårare att spåra. 1 Internet Watch Foundation UK, 2011 Annual and Charity Report. RAPPORT

6 Ett omfattande arbete har lagts ner på att försöka identifiera webbplatser på den dolda delen av internet som tillhandahåller dokumenterade sexuella övergrepp på barn mot betalning. Omfattningen av denna kommers har emellertid visat sig svåridentifierad och det är därför i nuläget oklart vilka vägar denna handel tar. Vad gjordes under 2011? Inom den svenska finansiella koalitionen gjordes under 2011 åtta testköp. Testköpen gjordes av Rikskriminalpolisen som genom att använda sig av betalkortsnummer och fingerade kontohavare försökte identifiera ett mottagarkonto. Ett av testköpen resulterade i att ett mottagarkonto spärrades. Ett annat av köpen ledde till en säljare i Ryssland som använde sig av ett växlingskontor. Övriga testköp gav inget resultat. Ett omfattande arbete har lagts ner för att försöka spåra och upptäcka de nya vägar som betalningsströmmarna tros ha tagit. Detta arbete har skett på en underrättelsebaserad nivå tillsammans med bland andra Finanspolisen. En anledning till att köpen inte leder till något resultat är att de avbryts och det dyker upp ett felmeddelande om att kortet inte går att använda. Det är svårt att avgöra om detta har att göra med att Sverige har en finanskoalition mot barnpornografi som gjort aktörer misstänksamma mot köp genom svenska kortnummer, men oavsett skälet är det ett faktum att köp med svenska kortnummer inte går igenom. Ett sätt att kontrollera detta vore att förse polisen med kortnummer från andra länder för dessa s.k. testköp, som ligger till grund för identifiering av mottagarkonto. Antalet testköp är litet, och frågan är då: Har koalitionen och samarbetet med polisen något berättigande? Frågan har varit aktuell även inom den amerikanska finansiella koalitionen där man kommit till slutsatsen att en väl fungerande operativ verksamhet ska fortsätta verka för att kunna stå väl rustad i händelse av att det uppkommer nya betalvägar som kräver motåtgärder. Det finns all anledning att den svenska finansiella koalitionen antar samma hållning till frågan, men också verkar för att fler länder ska inleda liknande verksamheter. Detta kan vi göra genom att visa på det goda samarbete som samtliga aktörer inom koalitionen varit med om att skapa. Målsättning för 2012 Målsättningen för 2012 är att hitta de vägar som betalströmmarna tagit via internet samt finna möjligheter att blockera och störa ut dessa. Samarbetet med finansbranschen bör utökas för att försöka få med fler aktörer som har anknytning till betalvägar på internet och i de digitala strömmarna. Ett annat mål är att få med telekomindustrin i det finansiella arbetet för att förhindra att betalning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn sker via mobiltelefoner och liknade applikationer. Detta är som nämnts tidigare en utveckling inom denna sektor som verkar bli aktuell bland annat i samband med satsningen från Telia, Tele2, Telenor och 3 på WyWallet som öppnar för mobil betalning. Målsättning i ett längre perspektiv Syftet med arbetet tillsammans med den Svenska Finanskoalitionen mot barnpornografibrott är att utveckla och samordna åtgärder för att försvåra och hindra handeln med barnpornografi på internet och i den digitaliserade världen. Vidare är syftet att utveckla samarbetet med andra aktörer i det svenska samhället, som exempelvis telekomindustrin. Den digitala världen ökar fortfarande lavinartat och möjligheterna att profitera på sexuellt utnyttjade barn fortsätter men tar andra vägar som vi snarast måste finna. Barnsexhandeln, där handeln med bilder på sexuella övergrepp på barn ingår, har ökat kraftigt på senare år och den beräknas omsätta mångmiljardbelopp varje år. Det är den tredje mest lönsamma kriminella verksamheten efter narkotika- och vapenhandel. UNICEF uppskattar att över en miljon barn varje år faller offer för sexhandeln runt om i världen. En stor del av handeln sker via internet där köpare och säljare försöker använda traditionella betalningskanaler för att överföra pengar mellan varandra. Även om tendensen är att de kommersiella sidorna blivit färre finns misstanken om att betalströmmarna bara tagit andra vägar. Ett fortsatt samarbete med den privata sektorn även utanför finansbranschen är därför både önskvärd och nödvändig. Ett utökat underrättelsearbete ska ske med polisorganisationer i Europa och i övriga världen. Problematiken är världsomfattande och redan i dag sker ett stort informationsutbyte över landsgränserna. Rikskriminalpolisen samarbetar med COSPOL, en europeisk arbetsgrupp för polischefer, där ett av projekten, CIRCAMP (Cospol Internet Related Child Abusive Image Project) verkar bland annat för att bekämpa spridningen av filer med sexuella övergrepp mot barn på internet. Vidare fortsätter Rikskriminalpolisen samarbetet med European Financial Coalition under ledning av Europol samt med den amerikanska finansiella koalitionen. Även i det nordiska polissamarbetet är detta en fråga som avhandlas och där utgör informationsutbyte en viktig del. Arbetet med att förhindra kommersialiseringen av sexuella övergrepp på internet kommer därför att behöva fortsätta framöver. Stockholm RAPPORT 2011

7 Ring till Polisen

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 Lägesrapport 11 Människohandel för sexuella och andra ändamål 2009 RPS rapport 2010:5 Rikspolisstyrelsen Polisavdelningen september 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: POA-429-4459/10

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC

Nationell lägesbild Bedrägerier. Nationellt bedrägericenter / NBC Nationell lägesbild Bedrägerier Nationellt bedrägericenter / NBC 3 INNEHÅLL INLEDING OCH BAKGRUND 1 1 METOD 2 BEDRÄGERI- 3 BROTTSLIGHETENS KARAKTÄR OCH UTVECKLING RESULTAT ENKÄTSTUDIE SLUTSATS BILAGA 3

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2

IT-relaterad brottslighet. BRÅ-rapport 2000:2 IT-relaterad brottslighet BRÅ-rapport 2000:2 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post fritzes.order@liber.se

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114

Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version. December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT EBM K-2012/0114 Ekobrottsmyndighetens underrättelsebild 2012- extern version December 2012 Ekobrottskansliet C-KUT 2 (23) SAMMANFATTNING Den nationella underrättelsebilden 2012 för Ekobrottsmyndigheten är en strategisk

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Barnpornografi Yttrandefrihet En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi

Barnpornografi Yttrandefrihet En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, HT 2002 vid Göteborgs universitet Barnpornografi Yttrandefrihet En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi Emilie

Läs mer

Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten

Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten - Omfattning, karaktär och effekter RAPPORT 2003:12 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012

Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor. RPS rapport 2012 Tillsynsärende av lagen om handel med begagnade varor RPS rapport 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Dnr: RA-572-987/10 Produktion: Informationsenheten RPS/PVS Tryck: RPS Tryckeri,

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet

Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet Omfattning, karaktär, åtgärder Rapport 2007:11 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Företagsekonomiska Institutionen FEKH69 Examensarbete i Redovisning på Kandidatnivå VT 2013 Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Författare: Annsofie

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer