- - Betalnings data uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- - Betalnings data uppföljning"

Transkript

1 (7) Sonera Fakturera 1 Tjänstelösning Sonera Fakturera är en webbtjänst för framtagning och utskick av fakturor avsedd för företag. I tjänsten vidarebefordras företagets elektroniska fakturamaterial efter val antingen som nätfaktura eller e-postfaktura eller som pappersfaktura per post. Genom Sonera Fakturera kan företag enkelt, smidigt och förmånligt sköta faktureringen över Internet oavsett tid och plats. Det behövs inga investeringar i utrustning och inte heller behöver några särskilda program laddas ned för att tjänsten ska kunna tas i bruk. Tjänsten lämpar sig väl för små och medelstora företag samt hjälper även olika organisationer och föreningar att sköta faktureringen smidigt och tillförlitligt. Sonera Fakturera tillgodoser behoven av elektronisk fakturering och är en lösning för dagens föränderliga situation där övergången från pappersfaktura till e-faktura är ett faktum. Den elektroniska faktureringen är ekologisk och sparar på både företagets tid och pengar. Med hjälp av Sonera Fakturera kan alla företag övergå till elektronisk fakturering. Sonera Fakturera levereras av TeliaSonera Finland Oyj (nedan benämnt Sonera). Tjänst: = ingår Alternativ att använda tjänsten Funktioner i Sonera Fakturera Fortlöpande fakturering Engångsfakturering Sätt att använda tjänsten - registrerade användare: koder för tjänsten - - icke registrerade användare Företagsuppgifter i tjänsten - - skapa och lagra företagsuppgifter - - ansluta företagets logotyp till tjänsten - Hantera grunduppgifter i faktureringsmaterialet - kundregister - - produktregister - - Gruppering: kunder/produkter - Ta fram fakturor - Lägga till företagets uppgifter och fakturauppgifter - - Färdiga fakturamodeller: välj språk: finska, svenska, engelska - Fakturaarkiv - - Betalnings data uppföljning - - Fakturabilagor - Fakturaformat o nätfaktura - o e-postfaktura o pappersfaktura Betalning - via SMS - med kreditkort - enligt faktura - Användning av mobil tillämpning - TS Beskrivning av funktionerna Kontaktuppgifter TeliaSonera Finland Oyj Industrigatan 15, HELSINGFORS Hemort: Helsingfors FO-nummer: , MOMS reg. Sätt att använda tjänsten Företaget kan använda Sonera Fakturera antingen för fortlöpande fakturering eller för hantering av enskilda fakturor som en engångsåtgärd. Fortlöpande användning förutsätter att företaget registrerar sig som användare av tjänsten. Om tjänsten endast används engångsvis, behövs ingen registrering.

2 (7) Registrerade användare, koder för tjänsten Företagets kontaktperson kan registrera företaget som användare av Sonera Fakturera genom att skapa ett användarnamn och ett lösenord för företaget. Lösenordet kan ändras vid behov eller om det har glömts. Registreringen förutsätter att serviceavgiften är betald. Företaget som använder tjänsten ansvarar för förvaringen av koderna så att utomstående inte kan komma över dem. Sonera svarar inte för skador som orsakas företaget som använder tjänsten, eller en tredje part till följd av att koderna har förkommit eller röjts för personer som inte har rätt att använda eller inneha koderna. Kunden är skyldig att genast meddela Sonera om kundens kontaktperson har bytts. Meddelandet kan göras på kontaktblanketten som finns i tjänsten. Icke registrerade användare Företaget kan använda tjänsten utan att registrera sig. Då är det möjligt att skapa och skicka enskilda eller flera fakturor som en engångsåtgärd under en session. Användaren betalar endast för utskicket av fakturorna. Företagsuppgifter i tjänsten Skapa och lagra företagsuppgifter Registrerade företag får användarkonton till sitt förfogande. Företaget ska betala en månatlig serviceavgift för kontot. När företagets representant har registrerat sig i tjänsten och sparat företagets uppgifter för användarkontot, kan uppgifterna användas vid sammanställning av faktureringsmaterial. Icke registrerade användare ska mata in uppgifterna varje gång de använder tjänsten. Ansluta företagets logotyp till tjänsten Genom Sonera Fakturera är det möjligt att utöver faktureringsuppgifterna infoga företagets logotyp i fakturorna. Registrerade användare kan lagra företagets logotyp permanent i tjänsten. Icke registrerade användare ska under varje session ladda upp logotypen i tjänsten från den egna datorn. Hantera grunduppgifter i faktureringsmaterialet Kundregister I Sonera Fakturera-tjänsten kan registrerade användare skapa och uppdatera uppgifter och listor över kunder med hjälp av ett kundregister. De uppgifter som lagras i kundregistret kan utnyttjas direkt när fakturor tas fram. Produktregister Registrerade användare kan skapa och uppdatera uppgifter och listor över produkter med hjälp av ett produktregister. I produktregistret kan användarna uppdatera och ändra exempelvis produktpriser och skattesatser. De uppgifter som lagras i produktregistret kan utnyttjas direkt när fakturor tas fram. Ta fram fakturor Lägga till företagets uppgifter och fakturauppgifter i fakturor Registrerade användare kan lagra sina egna uppgifter på användarkontona. Då ifylls uppgifterna automatiskt i fakturamodellen. Uppgifterna för icke registrerade användare sparas i tjänsten för den pågående sessionen. De kan användas i de fakturor som tas fram under samma session. Registrerade användare kan utnyttja uppgifterna i sina egna kund- och produktregister när de tar fram fakturor. Dessutom kan registrerade användare lagra kundens fakturauppgifter som en gång fyllts i för framtida användning. Icke registrerade användare ska mata in produkt- och kunduppgifterna varje gång som de använder tjänsten.

3 (7) Färdiga fakturamodeller I tjänsten är det möjligt att välja mellan två fakturamodeller efter språk.språkalternativen är finska, svenska och engelska. Nedan presenteras egenskaperna hos fakturamodellen. För registrerade användare visas fakturanumren automatiskt med början från det nummer som användaren har uppgett i sina egna uppgifter. Referensnumret skapas automatiskt utifrån fakturanumret, om inte användaren inte själv uppger något referensnummer, och tjänsten räknar kontrollsiffran. Icke registrerade användare ska själva numrera fakturorna och besluta vilket referensnummer de ska använda. Tjänsten räknar kontrollsiffran för referensnumren. I fakturamodellen finns ett eget fält för beställningsreferens, där användaren kan lämna uppgifter om beställningen och fakturan. Det finns också ett fält för information (fritext). I fältet kan användaren skriva in exempelvis kundhälsningar, meddelanden eller reklamannonser. Maximilängden är 400 tecken. I fritextfältet på nätfakturor och e- postfakturor är det möjligt att välja färgramar och bakgrundsfärg. Användaren kan förhandsgranska den ifyllda fakturan före utskicket. I förhandsgranskningen visas en vattenstämpel i fakturan, men den varken skrivs ut eller visas i den slutliga fakturan. Därefter har användaren ännu möjlighet att gå tillbaka och göra ändringar i fakturan. Fakturaformaten är förenliga med de standarder som tillämpas i Finland. När fakturor skickas till andra länder, kan användaren välja mellan pappersfaktura eller faktura via e- post. Fakturabilagor De företag som använder Sonera Fakturera kan även använda fakturorna för exempelvis reklamannonsering eller kundinformation med hjälp av bilagor i PDF-format. Fakturaarkiv/registrerade användare De utskickade fakturorna arkiveras i en databas som finns i tjänsten och där kunden senare kan se på dem. Registrerade användare kan hålla sig à jour med betalningarna av de utskickade fakturorna genom att anteckna uppgiften om betalningen av fakturan i tjänsten. Fakturaformat I Sonera Fakturera är det möjligt att välja antingen e-faktura eller pappersfaktura. Fakturorna skickas direkt från tjänsten till de mottagaradresser som användaren har uppgett. Med elektronisk faktura avses en faktura som skickas via e-post eller företagets nätfaktura som skickas till en operatörs- eller bankkanal. Alternativet Företagens nätfaktura är tillgängligt endast för registrerade användare. Om det valda fakturaformatet är pappersfaktura, skickar leverantören av tjänsten Sonera Fakturera fakturorna till mottagarna. Alternativt kan användaren själv skriva ut och posta fakturorna, förutsatt att denne har betalat för framtagningen av fakturorna. Då ska användaren emellertid först skicka fakturorna exempelvis till den egna e-posten så att fakturorna kan formas ut utan vattenstämpel. Nätfakturan vidarebefordras utifrån adressen till den operatör som svarar för den av företaget uppgivna mottagarens nätfakturor. Operatören vidarebefordrar i sin tur fakturan till mottagaren inom ramen för sina egna leveransvillkor.

4 (7) Alternativ att betala för användningen av tjänsten Det är möjligt att betala för Sonera Fakturera via SMS eller med kreditkort. Dessutom kan registrerade användare betala för tjänsten enligt faktura. Den registrerade användarens användarkonto för utskick av fakturor och kontroll av användningstidenregistrerade användare kan betala för användningen av tjänsten genom att betala in en användaravgift och serviceavgifter på det egna användarkontot. Vid betalning via SMS eller med kreditkort överförs betalningen av användaravgiften till användarkontot som debiteras för de utskickade fakturorna. Kunden kan se saldot och transaktionerna på användarkontot i avsnittet Min information. I samma avsnitt kan kunden också se den betalda och tillgängliga perioden för månadsbetalningar. Betalning enligt faktura Det är möjligt att välja mellan pappersfaktura, e-postfaktura eller nätfaktura, Kunden får fakturan en gång i månaden. I faktureringsperioden ingår användaravgifter för föregående månad och serviceavgifter för innevarande månad. Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Eventuella anmärkningar mot fakturan ska göras skriftligen på kontaktblanketten före förfallodagen. Trots anmärkningen ska kunden betala den oomtvistliga delen av fakturan senast på förfallodagen. Om anmärkningen vid granskning konstateras vara obefogad, ska kunden betala beloppet i fakturan inklusive dröjsmålsräntan inom två veckor från det att denne informerats om granskningsresultatet. Betalningssätt för icke registrerade användare Betalning via SMS Icke registrerade användare betalar transaktionerna som engångsbelopp. Användaren kan betala utskicket av fakturor genom att SMS:a ett sökord till ett kortnummer. Avgiften debiteras på användarens mobiltelefonräkning. Betalningen kan göras via SMS med alla de vanligaste finländska mobiltelefonoperatörernas abonnemang. Betalning med kreditkort Icke registrerade användare kan välja att göra betalningar med kreditkort. Då betalar användaren utskicket av fakturorna med kreditkort via Internet. Betalningarna kan göras med de vanligaste kreditkorten. 3 Övrigt Kundstöd På webbplatsen för Sonera Fakturera finns bruksanvisningar för ibruktagande och användning av tjänsten samt en blankett för begäran om kontakt, felanmälan eller respons. Förutsättningar för att ta i bruk tjänsten För användning av tjänsten behövs en fungerande Internetuppkoppling. Användaren av Sonera Fakturera ska godkänna villkoren i tjänstebeskrivningen och bruksvillkoren när denne tar i bruk tjänsten. När användaren registrerar sig i tjänsten, förbinder sig denne att betala en serviceavgift en gång per månad eller var tredje, sjätte eller tolfte månad. Vid betalning enligt faktura kan avgiften betalas endast per månad. Tjänsten fungerar i alla de vanligaste webbläsarna. Den kan användas på datorn, via mobiltelefon med Internetwebbläsare eller med en separat mobil tillämpning. Tillgång till tjänsten Tjänsten kan användas över Internet med en tillämpning som är tillgänglig på sonera.fi/laskuta och kan tas i bruk var som helst i världen. Användning av tjänsten utomlands/utskick av fakturor till utlandet

5 (7) Fakturamodellerna är förenliga med de standarder som tillämpas i Finland. Fakturor kan skickas till andra länder endast i pappersformat eller som e-postfakturor. Ansvar för kostnader för användningen av Sonera Fakturera Företaget som använder Sonera Fakturera ska betala de avgifter som tas ut för tjänsten till Sonera även om någon annan än företaget har använt tjänsten. Annars ska företaget kunna påvisa att tjänsten har använts obehörigen och att detta har varit möjligt på grund av Soneras oaktsamhet. Sluta använda tjänsten Avtal som gäller tills vidare kan sägas upp med en uppsägningstid på två (2) månader. Registrerade användare av Sonera Fakturera som slutar använda tjänsten ska informera Sonera om det på kontaktblanketten som finns i anslutning till tjänsten på Internet. Sonera betalar på begäran in saldot för användarkontot på det konto som användaren har uppgett när saldot överstiger 5,00 euro. På de tillgångar som finns på användarkontot betalas ingen ränta. De serviceavgifter som har betalats för tjänsten betalas inte tillbaka. Om kunden har valt betalning enligt faktura, debiteras serviceavgifterna på ett normalt sätt fram till uppsägningstidens utgång. När företaget har sagt upp tjänsten eller om serviceavgiften inte har betalats, är det inte längre möjligt att ta fram eller skicka fakturor när den sista betalda perioden för serviceavgifter har gått ut. När en registrerad användare har slutat använda tjänsten, kan denne under de påföljande sex månaderna - logga in i tjänsten - se på sina egna uppgifter (min information och faktura-, kund- och produktuppgifter) - aktivera tjänsten, betala serviceavgifter från användarkontot och köpa nedladdningspaket. De uppgifter som den registrerade användaren har registrerat förvaras tolv månader, och därefter slopas användarkontot. När användaren har slutat använda tjänsten, ansvarar denne själv för överföringen och arkiveringen av de uppgifter som förvarats i tjänsten inom ramen för den lagstadgade förvaringstiden. Användning av tjänsten Företaget som använder tjänsten ansvarar för att filerna inte innehåller skadliga delar, exempelvis virus, skadliga program eller liknande, som kan skada funktionerna i tjänsten Sonera Fakturera eller äventyra datasäkerheten för tjänsten. Filformaten och - formuleringen ska vara förenliga med de instruktioner som Sonera har gett. Sonera har rätt att inte processa en del av eller hela det material som företaget har lämnat in om det finns bristfälligheter i materialet eller om materialet kan utgöra en risk för funktionerna i eller datasäkerheten för Sonera Fakturera. Om uppgifterna är bristfälliga, är Sonera skyldigt att så fort som möjligt informera företagets kontaktperson om bristerna på det sätt som Sonera finner för gott. Om företagets material utgör en risk för funktionerna i eller datasäkerheten för tjänsten, har Sonera efter eget gottfinnande rätt att sluta leverera tjänsten till företaget eller en större grupp företag tills vidare eller permanent tills risken och/eller den orsak som föranletts av risken har avlägsnats. Sonera har rätt att sluta leverera tjänsten tillfälligt under underhålls- och uppdateringsarbeten. Sonera ska säkerställa att företaget i en sådan situation så snart som möjligt informeras om detta på eller personligen med ett meddelande till kontaktpersonens e-post. Sonera är inte heller skyldigt att till företaget betala ersättning för direkta eller indirekta kostnader eller skador om avbrottet i tjänsten har förorsakats av en oförutsedd felsituation. Sonera anskaffar både postutdelningstjänsterna i fråga om brevpost inom ramen för de allmänna villkoren för normala postutdelningstjänster och tjänsterna för vidarebefordran av nätfakturor hos allmänt kända postutdelnings- och nätfakturaoperatörer. Vid eventuella

6 (7) störningar i Sonera Fakturera som beror på mottagande, sortering, utdelning eller utbärning av brevpost, mottagande av post på mottagarens adress, brevbärarens övriga agerande eller på avbrott eller fel i nätfakturaoperatörens verksamhet, ansvarar Sonera inte för direkta eller indirekta kostnader eller skador som förorsakas av sådana störningar. Sonera ger inga garantier för att tjänsten är tillgänglig, störnings- och felfri och att den fungerar och ansvarar inte heller för skador som orsakas företaget som använder tjänsten eller en tredje part till följd av att tjänsten används. Sekretess och konfidentialitet Kunden och Sonera förbinder sig att hemlighålla alla affärs- och yrkeshemligheter angående varandra, varandras kunder eller underleverantörer eller tredje parter och andra konfidentiella uppgifter och konfidentiellt material som kommit till deras kännedom. Denna sekretess gäller ytterligare fem år efter att avtalet har upphört. Utan hinder av sekretessen kan Sonera dock lämna ut sådana uppgifter om kunden som är nödvändiga och väsentliga med tanke på utförandet av tjänsten till de underleverantörer och samarbetspartner som Sonera anlitar. Detsamma gäller Soneras rätt att lämna ut och även i övrigt inom Soneras interna verksamhet behandla sådana uppgifter om kunden som ansluter sig till avtalen, användningen av tjänsten och hanteringen av kundrelationen. Även kunden kan lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för användningen av tjänsten till sina underleverantörer och samarbetspartner. Avtalsparterna ansvarar för att deras underleverantörer och samarbetspartner förbinder sig att hemlighålla de uppgifter som de har fått och att använda sådana uppgifter endast för ändamål som är motiverade med tanke på utförandet av tjänsten. Dessutom förbinder sig Sonera att uppgifterna om kunden behandlas och används inom Soneras interna verksamhet endast i den omfattning och så länge som det är motiverat med tanke på hantering av kundrelationen och utveckling av tjänsten. Sonera behandlar det av kundens material som gäller tjänsten konfidentiellt. Konfidentialiteten hos meddelanden som skickas via ett öppet datanät kan emellertid inte garanteras. Soneras ansvar och skadeståndsskyldighet Sonera har varken ansvar eller skadeståndsskyldighet för skada som orsakas kunden eller kundens underleverantörer eller avtalspartner eller en tredje part på grund av - användning av Soneras avgiftsfria tjänster eller program - felaktig användning av tjänsten, oberoende av om sådan användning har varit uppsåtlig eller inte - fel eller störningar i datanätet, elnätet eller telekommunikationsförbindelserna - störningar i Sonera Fakturera till följd av den utrustning eller de tjänster eller program som tredje parter har levererat - skador och kostnader till följd av att kundens uppgifter eller filer har förstörts, förkommit eller förändrats, till exempel kostnader för att omskapa filer - felaktig användning av koderna för tjänsten som har överlåtits till kunden. Sonera är inte skyldigt att betala ersättning för indirekta skador eller följdskador eller skador som det inte rimligen har kunnat förutse. Detsamma gäller skador föranledda av omständigheter som kunden eller en tredje part ansvarar för (till exempel skador som beror på agerande hos kunden eller användare av Sonera Fakturera, ett annat teleföretag eller tjänsteleverantören eller på den utrustning eller de telekommunikationsförbindelser eller program som dessa ansvarar för) och skador uppstådda av en orsak som inte beror på Sonera (till exempel spänningsstörningar, åska, elnätet, eldsvåda, vattenskada eller något annat olycksfall). Sonera har inte skadeståndsskyldighet i fråga om användningen av sina

7 (7) avtalsenliga rättigheter, såsom för problem eller skador till följd av tillfälliga avbrott i utförandet av tjänsten. Om det kan påvisas att kunden har orsakats skada på grund av uppsåtligt brott mot Soneras bruksvillkor eller dokumentationen om tjänsten, såsom tjänstebeskrivningarna, är Sonera skyldigt att betala ersättning för direkta skador som har orsakats kunden. Maximibeloppet för Soneras ansvar uppgår dock till beloppet motsvarande de avgifter som kunden har betalat för tjänsten under den omedelbart föregående kalendermånaden före den månad som brottet begicks. Kundens ansvar Kunden ska iaktta bruksvillkoren för Sonera Fakturera och Soneras samtliga instruktioner för användningen av tjänsten oberoende av i vilken form instruktionerna har getts. Kunden ska säkerställa att de filer som överförs till servrarna i tjänsten innehåller alla de uppgifter som avses i instruktionerna i rätt form. Kunden ansvarar för innehållet i de filer som denne har skickat till tjänsten och för att innehållet är korrekt. Sonera inlåter sig inte i innehållet, och på så sätt ansvarar kunden för att filerna inte innehåller olagligt material eller skadliga program som kan störa eller skada Sonera Fakturera, datanäten eller Soneras, Soneras underleverantörers eller en tredje parts system. I fråga om de personuppgifter som behandlas är kunden registeransvarig enligt personuppgiftslagen när denne för sitt kundregister i tjänsten. Kunden ansvarar också för att utverka alla rättigheter och samtycken som behövs för behandling av personuppgifter. Kunden ansvarar för säkerhetskopieringen av de egna uppgifterna och filerna och för kontrollen av att kopiorna fungerar. Kunden ansvarar för alla skador och kostnader som orsakats Sonera till följd av att kunden har agerat, använt tjänsten eller tillåtit användningen av tjänsten i strid mot bruksvillkoren för Sonera Fakturera eller mot andra instruktioner för användning av någon annan tjänst som Sonera tillhandahåller. Kunden ansvarar för alla skador som orsakas eller som eventuellt orsakas av användningen av tjänsten gentemot Sonera, Soneras underleverantörer, kunden eller en tredje part med hjälp av koderna för tjänsten som beviljats kunden. Ändringar i tjänstebeskrivningen Sonera kan göra ändringar i denna tjänstebeskrivning. Om tjänstebeskrivningen ändras i väsentlig mån till skada för kunden, informeras kunden om ändringen minst en månad innan den börjar gälla. I övrigt informerar Sonera om ändringar på det sätt och enligt det tidsschema som det finner för gott.

FAQ / Vanliga frågor. Idrifttagning av tjänsten. Idrifttagning av tjänsten...1. Registrering och användarkonto...2. Användargränssnitt...

FAQ / Vanliga frågor. Idrifttagning av tjänsten. Idrifttagning av tjänsten...1. Registrering och användarkonto...2. Användargränssnitt... FAQ / Vanliga frågor Idrifttagning av tjänsten...1 Registrering och användarkonto...2 Användargränssnitt...3 Skapa faktura och fakturauppgifter...3 Faktureringssätt...6 Tjänstens pålitlighet och dataskydd...6

Läs mer

Kan tjänsten sammankopplas med t.ex. andra ekonomiförvaltningsprogram? Nej, tjänsten kan inte sammankopplas med andra ekonomiförvaltningsprogram.

Kan tjänsten sammankopplas med t.ex. andra ekonomiförvaltningsprogram? Nej, tjänsten kan inte sammankopplas med andra ekonomiförvaltningsprogram. FAQ / Vanliga frågor Idrifttagning av tjänsten Vilka investeringar och anskaffningar krävs? Sonera Fakturera är en webbaserad faktureringstjänst som inte kräver investeringar i utrustning och inte heller

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Sonera Bill. Bruksanvisning

Sonera Bill. Bruksanvisning Sonera Bill Bruksanvisning 1/9 Sonera Bill Bruksanvisning 06/2011 Sonera Bill är en mobilapplikation för iphone- och ipad-telefoner. Den synkroniseras automatiskt med Sonera Fakturera-tjänsten vid uppkoppling

Läs mer

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola

Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat. 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Begrepp... 1 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura... 3 4 Finvoice-förmedlingstjänst

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Registrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Registrerad Sonera Fakturera Användarguide Registrerad Innehåll 1 Ingångssida... 3 2 Välj språk... 3 3 Registrera dig som användare av Sonera Fakturera... 3 4 Logga in... 3 5 Min information... 3 5.1 Mitt företag...

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information

Läs mer

RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde

RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde RAISIOAGRO AB ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LE- VERANSVILLKOR FÖR ANDRA PRO- DUKTER ÄN OLJE- OCH DIESELPRO- DUKTER Gäller tillsvidare från och med 17.9.2012 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna försäljnings-

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Comet faktureringskundssida

Comet faktureringskundssida Comet faktureringskundssida Laddning av pengar till Comet betalapparater med faktureringskundssidan https://secure.comet.fi/comet/cpss Stöd: Tekniskt stöd 0100 87 870 (vard. 8.00 16.00) E post: info@comet.fi

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer