ANVÄNDARINFORMATIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARINFORMATIONEN"

Transkript

1 S VÄGAVGIFTER FÖR LASTBILAR I TYSKLAND ANVÄNDARINFORMATIONEN Uppdaterad utgåva 2014 På uppdrag av

2 INNEHÅLL Förord Överblick Avgiftsplikt Bestämmelser om avgiftsplikt Avgiftspliktiga fordon Avgiftsfria eller avgiftsbefriade fordon Avgiftsbelagt vägnät De delaktigas ansvarsområden Ansvariga inom Public Private Partnership: Förbundsrepubliken Tyskland och Toll Collect Ansvarig för kontroll och bötesförfarande: BAG Ansvarig för vägnätet: BASt Registrering Bokningssätt Automatisk bokning via avgiftsräknare Installation av avgiftsräknare Avgiftsräknarens funktionssätt Manuell bokning Bokning på internet Bokning vid en vägavgiftsterminal Avbeställning vid manuell bokning Avbeställning på internet Avbeställning vid en vägavgiftsterminal Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid Vägavgiftens storlek Betalningssätt Betalningssätt för registrerade användare Tillgodokonto hos Toll Collect Betalningssätt med betalningsgaranti Betalningssätt för icke registrerade användare Kontanter Tank- och kreditkort Avräkning för registrerade användare Regelbunden avgiftsspecifikation Extra avgiftsspecifikationer Reklamation avgiftsspecifikation Extra service Kontroll Frågor och svar Service och kontakt... 36

3 FÖRORD Bästa läsare, beläget mitt i Europa har Tyskland blivit något av en central axel för den internationella lastbilstrafiken. Tusentals lastbilar från hela Europa kör dag för dag kors och tvärs genom landet, framför allt på motorvägarna. Den allt mer tilltagande godstrafiken har lett till avsevärda belastningar för vägarna och fört med sig kostnader för utbyggnad och underhåll. För en rättvisare fördelning av dessa kostnader beslutade förbundsregeringen i januari 2005 att införa en distansbaserad vägavgift för alla in- och utländska lastbilar med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer. Inom ramen för en Public Private Partnership har Toll Collect på uppdrag av Förbundsrepubliken Tyskland tagit fram och infört ett vägavgiftssystem som är först i världen att kombinera en satellitlokalisering med modern mobilradioteknologi. Till skillnad från det vanliga vinjettsystemet beräknas avgiften utifrån den tillryggalagda avgiftsbelagda vägsträckan, axelantalet och emissionsklass. På så sätt betalar man bara för de kilometrar man verkligen kört schysst och rättvist. Toll Collect har utvecklat ett system där trafikflödet inte hindras vid betalningen av vägavgiften. Till skillnad från vanliga vägavgiftssystem kräver denna innovativa teknologi varken hastighetsbegränsningar eller att fordonet måste stanna eller köra in på en speciell körfil. Därigenom är det möjligt för tyska och andra europeiska transportföretag att erlägga vägavgiften på ett modernt och flexibelt sätt. Detta system har dessutom skapat de tekniska förutsättningarna för ett samarbete med andra vägavgiftssystem. I september 2011 startades Service TOLL2GO tillsammans med ASFINAG, den österrikiska vägavgiftsoperatören. Med TOLL2GO kan vägavgiften för lastbilar på 12 ton eller mer även erläggas i Österrike med den i lastbilen monterade avgiftsräknaren från Toll Collect. Den här broschyren innehåller allt som är värt att veta om vägavgifter för lastbilar i Tyskland från registrering över bokningssätt till avgiftsspecifikation. Vi önskar en trevlig resa! Din Toll Collect 1

4 1 ÖVERBLICK 1 ÖVERBLICK Avgiftssystemet från Toll Collect erbjuder tre bokningssätt: automatiskt via en inmonterad avgiftsräknare, en så kallad On-Board Unit (OBU), manuellt vid en vägavgiftsterminal eller manuellt på internet. I systemets centrum står den automatiska bokningen: en i lastbilen inmonterad avgiftsräknare identifierar med hjälp av satellitsignaler (Global Positioning System, GPS) och kompletterande lokaliseringssensorer de avgiftsbelagda vägsträckor lastbilen färdas på. OBU:n lokaliserar lastbilens position och känner vid varje tidpunkt av på vilket vägavsnitt av det omkring kilometer långa avgiftsbelagda vägnätet (båda körriktningar) fordonet befinner sig. Avgiftsräknaren beräknar därefter avgiften med hjälp av de av användaren lämnade uppgifterna om avgasklass och antal axlar och ger uppgifterna vidare till Toll Collects databas via mobilradio. Alternativt kan man använda de manuella bokningssätten: Användaren kan boka den avgiftsbelagda sträckan vid en vägavgiftsterminal eller via internet. Även dessa uppgifter förs vidare till Toll Collects databas. Förutsättningen för bokning via avgiftsräknare är att den avgiftspliktige dessförinnan registrerat sig och sina fordon hos Toll Collect. Även för bokning via internet krävs en registrering hos Toll Collect. Avräkningen av vägavgiften sker för registrerade användare via kreditkort, kreditkort med tillgodohavande, tillgodokonto hos Toll Collect, tankkort eller LogPay-system. Bokning vid en vägavgiftsterminal är öppet för alla användare. Ej registrerade användare kan välja mellan att betala kontant eller med tank- eller kreditkort. Registrerade användare kan dessutom betala med sitt fordonskort; bokningarna visas då på den månatliga avgiftsspecifikationen och avräkningen sker först sedan den vägavgiftsbelagda vägsträckan använts. Customer service besvarar användarnas samtliga frågor kring betalningssätten och avgiftssystemet. För att säkerställa att vägavgifterna erläggs korrekt har Toll Collect tagit fram ett omfattande kontrollsystem som ställts till det Tyska Godstrafikverkets (BAG) förfogande. Under en kontroll granskar man i Toll Collects databas där alla avgiftspliktiga fordon kontrolleras, om det finns en korrekt bokning för respektive fordon. Kontrollsystemet består av automatiska kontroller genom kontrollbryggor och portabla kontrollenheter, stationära och mobila kontroller med motsvarande kontrollanordningar och företagskontroller. Samverkan mellan alla de här kontrollsätten gör att det är möjligt att 2

5 kontinuerligt kontrollera att vägavgiften erläggs korrekt och möjliggör dessutom att kontrollsystemet hela tiden kan anpassas till rådande förhållanden. Allt detta sker under beaktande av gällande dataskyddsbestämmelser. Den 19 juli 2011 trädde Lagen om vägavgift på tyska motortrafikleder (BFStrMG) i kraft och ersatte Lagen om vägavgift på tyska motorvägar (ABMG) som rättslig grund för uppbärande av vägavgift för lastbilar. Ändringen av lagbeteckningen förkunnar att det avgiftspliktiga vägnätet inte bara omfattar motorvägar, utan även riksvägar eller delar av riksvägar. De rättsliga grunderna för den distansbaserade vägavgiften är: Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) av den 12 juli 2011 (BGBl. I s. 1378), senast ändrad genom artikel 2 stycke 152 i lagen av den 7 augusti 2013 (BGBl. I s. 3154) Förordning om insamling, som bevis för vederbörlig betalning och för återbetalning av avgiften (LKW-Maut- Verordnung - LKW-MautV) av den 24 juni 2003 (BGBl. I s. 1003), senast ändrad genom artikel 2 i lagen av den 23 juli 2013 (BGBl. I s. 2550) Förordning om utvidgning av avgiftsplikten på vissa delar av riksvägar (Mautstreckenausdehnungsverordnung - MautStrAusdehnV) av den 8 december 2006 (BGBl. I s. 2858), senast ändrad genom artikel 4 i lagen av den 12 juli 2011 (BGBl. I S. 1378) Förordning om reglering av avgifternas knutpunkter för vissa delar av riksvägar (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV) av den 9 augusti 2013 (BGBl. I s. 3218) 3

6 2 AVGIFTSPLIKT 2 AVGIFTSPLIKT Det tyska väg- och transportforskningsinstitutet (BASt) sätter in det vägavgiftsbelagda vägnätet i internet. På internet finns en lista på alla avgiftsbelagda motorvägar och motortrafikleder för nyttofordon med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer. 2.1 Bestämmelser om avgiftsplikt Avgiftspliktiga fordon Avgiftsplikten gäller för alla tunga nyttofordon eller fordonsekipage med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer som uteslutande är avsedda för godstrafik (alternativ 1) eller används för detta (alternativ 2). Som skäl för avgiftsplikten räcker det ena av de två alternativen i 1 stycke 1 moment 2 nr. 1 BFStrMG. Avgiftsplikten enligt det första alternativet ger sig självt oberoende om en varutransport verkligen genomförs, varutransporten sker yrkesmässigt eller för egen räkning eller det beträffande fordonet är befriat från fordonsskatt. Såvitt lastbilen eller lastbilsekipaget används till varutransport som ersättning eller i kommersiellt syfte (yrkesmässig godstrafik eller för egen räkning) gäller avgiftsplikten enligt det andra alternativet. För mer detaljerad information om beräkning av den tillåtna totalvikten för lastbilsekipage, se 34 stycke 7 i tyska vägtrafikförordningen (StVZO). Oavsett ursprungsland måste alla avgiftspliktiga användare betala för de avgiftsbelagda vägsträckor de tillrygga lagt Avgiftsfria och avgiftsbefriade fordon Lastbilar eller lastbilsekipage med en tillåten totalvikt under 12 ton är avgiftsfria. Lastbilar eller lastbilsekipage med en tillåten totalvikt på minst 12 ton som inte uteslutande för godstrafik och inte heller används för detta är också avgiftsfria. Därutöver är enligt 1 stycke 2 i BFStrMG följande lastbilar och lastbilsekipage avgiftsbefriade: 1. Bussar 2. Fordon tillhörande försvarsmakten, polisväsendet, fordon för civilförsvar och katastrofhjälp, brandkår och andra utryckningsfordon samt fordon tillhörande staten, 3. Fordon som uteslutande används för väghållning som vägrenhållning och sandning och snöröjning, 4. Fordon som uteslutande används för tivoli och cirkusnäring, 5. Fordon som används av allmännyttiga eller välgörenhetsorganisationer för transport av humanitär hjälp avsedd att mildra en nödsituation. Förutsättning för en avgiftsbefrielse är med undantag för bussar och fordon som an- 4

7 vänds av allmännyttiga eller välgörenhetsorganisationer för transport av humanitär hjälp avsedda att mildra en nödsituation, att fordonet är försett med yttre kännetecken som visar dess ändamål. Ägare eller innehavare av avgiftsfria eller avgiftsbefriade lastbilar och lastbilsekipage kan själva låta registrera dessa hos Toll Collect som icke avgiftspliktiga. Uppgifterna gäller i två år och kan vid behov förlängas. Närmare information samt tillhörande blanketter kan laddas ner från internet på eller från kundtjänst. Uppgifterna på blanketten för registrering av icke avgiftspliktiga fordon måste vara sanningsenliga och fullständiga. Ansvaret för att uppgifterna vid registreringen av ett icke avgiftspliktigt fordon är korrekta ligger hos ägaren eller fordonsinnehavaren (enligt principen om självdeklaration). Registreringen innebär alltså inget rättsligt godkännande från Toll Collects eller tyska godstrafikverkets (BAG) sida. Vederbörande myndighet har rätt att när som helst kontrollera om uppgifterna stämmer. Om förutsättningarna, se 1 1 och 2 stycket i BFStrMG Avgiftspliktigt vägnät Avgiftsplikten gäller på alla tyska motorvägar inklusive tank- och rastanläggningar och börjar vid påfarten till motorvägen. Som motorväg (BAB) betecknas alla landsvägar som enligt lag formellt förklarats som motorväg. Avgiftsbelagda landsvägar ligger alltid i anslutning till en motorväg och har byggts ut till motortrafikleder. Som förutsättning för en avgiftsplikt gäller följande kriterier: Vägsträckan måste tillhöra staten och ha minst fyra filer med minst två körfiler i varje riktning. Den måste ha en direkt anslutning till en motorväg och vara minst fyra kilometer lång. Den måste ha en genomgående körfältslinje (mittlinje). Det får därtill inte vara en genomfartsled genom en ort. Sedan den 1 augusti 2002 omfattas motsvarande utbyggda riksvägsträckor av avgiftsplikten i enlighet med lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG). Ovanstående kriterier gäller inte för följande vägsträckor som också tillhör det avgiftsbelagda vägnätet och sedan 1 januari 2007 omfattas av avgiftsplikten: B 75 mellan motorväg A 253 och motorväg A 7 (Hamburg), B 4 norr om motorväg A 23 till Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein och Hamburg), B 9 mellan den tysk-franska gränsen och anslutningen Kandel-Süd på motorväg A 65 (Rheinland-Pfalz) Undantagna från avgiftsplikten är enligt 1 3 stycket, nr. 1 till 4 BFStrMG följande motorvägssträckor: 5

8 2 AVGIFTSPLIKT motorvägsavsnitt A 6 från den tysk-franska gränsen till anslutningen Saarbrücken-Fechingen i båda körriktningar, motorvägsavsnitt A 5 från den tyskschweiziska gränsen och den tysk-franska gränsen till anslutningen Müllheim/ Neuenburg i båda körriktningar, motorvägsavsnitt där en vägavgift tas ut enligt 2 i lagen om brukarfinansiering och offentlig-privat samverkan (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) av den 30 augusti 1994 (BGBl.I sida 2243) i respektive gällande version, motorvägsavsnitt som endast förfogar över en körfil och inte är direkt anslutna till det tyska motorvägsnätet. På internet finns det aktuella avgiftsbelagda vägnätet på Det avgiftsbelagda vägnätet kan laddas hem under 2.2 De medverkandes ansvarsområde Ansvarsområde inom Public Private Partnership: Förbundsrepubliken Tyskland och Toll Collect Lagen beskriver i minsta detalj för vilka fordon och på vilka vägar vägavgift ska betalas, hur den ska tas ut och hur kontrollen av vägavgift ska skötas. Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) förordar även att förbundsregeringen genom rättslig förordning kan fastställa hur höga vägavgifterna ska vara. För närmare information om kontroll av erlagd vägavgift, se kapitel 8 Kontroll. De lagenliga direktiven om vägavgift definierar inom vilka ramar Toll Collect som medverkande ska agera inom en Public Private Partnership: Toll Collect har tagit fram det satellitunderstödda vägavgiftssystemet och handhar det på uppdrag av Förbundsrepubliken Tyskland. Dessutom överfördes följande uppgifter på Toll Collect som offentlig medarbetare: att fastställa vilka fordon som använder det avgiftsbelagda vägnätet och kontrollera om avgiften erlagts korrekt samt i förekommande fall betalning av vägavgiften i efterhand. Toll Collect kan som privaträttsligt företag inte bestämma om ett fordon är avgiftspliktigt eller avgiftsbefriat. Det är lagstiftaren som bestämmer vilka fordon som är avgiftspliktiga, vilka vägar som är avgiftsbelagda, hur höga vägavgifterna ska vara och hur avgasklasserna ska definieras. 6

9 2.2.2 Ansvarig för kontroll och bötesförfarande: BAG Det är det Tyska godstrafikverket (BAG) som ansvarar för att överträdelser mot avgiftsplikten bestraffas. Fastställs det att vägavgiften för en avgiftspliktig lastbil inte erlagts för en tillryggalagd sträcka tas avgiften för den körda sträckan ut i efterhand. Om det inte är möjligt att fastställa den faktiskt körda avgiftsbelagda sträckan efterdebiteras en schablonsträcka på 500 kilometer nacherhoben. Vid kontrollen samlar BAG in alla nödvändiga uppgifter som registreringsnummer och avgiftsklass. BAG inleder därefter ett bötesförfarande. Böter kan uppgå till högst euro. aktualiseringen av det avgiftsbelagda vägnätet (t.ex. när nya vägavsnitt färdigställts) faller inom BASt:s ansvarsområde. På publiceras respektive aktuellt vägnät som är avgiftspliktigt Ansvarig för det avgiftsbelagda vägnätet: BASt Ansvaret för det avgiftsbelagda vägnätet ligger i händerna på det Tyska väg- och transportforskningsinstitutet (BASt). BASt ansvarade till exempel för uppmätning av de vägavsnitt som nu utgör det avgiftsbelagda vägnätet. Även den ständiga 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Det första steget till en smidig betalning av vägavgiften är att den avgiftspliktige registrerar sig och sina fordon hos Toll Collect. Registrerade användare kan välja mellan tre olika bokningssätt. Den automatiska bokningen med en avgiftsräknare är det enklaste och smidigaste sättet att erlägga vägavgiften. Dessutom står de manuella bokningssätten till förfogande: via internet eller med fordonskortet vid en av vägavgiftsterminalerna. Därtill kan den registrerade användaren välja det betalningssätt som passar bäst. Användaren och utgivaren av det valda betalningasättet ingår då ett av Toll Collect oberoende avtalsförhållande. Efter registreringen får företaget ett fordonskort (chipkort) för varje lastbil där alla för beräkning av vägavgiften nödvändiga uppgifter har lagrats, som registreringsnummer, nationalitet, avgasklass, axelantal och lastbilens tillåtna totalvikt. Fordonskortet förblir Toll Collects egendom även sedan användaren mottagit det. Efter genomförd Användarregistrering får användaren ett välkomstbrev med användarnummer, samt ytterligare två PIN-brev: Det första brevet innehåller en master- PIN som används för autentisering av den registrerade användaren. Denna behövs vid telefonkontakt med kundtjänst, vid ändring av data och används som förinställt lösenord vid första bokningen via internet. Det andra brevet innehåller en PIN-kod för fordonsparken. Den gäller för hela fordonsparken och underlättar bokningen med ett fordonakort vid vägavgiftsterminalen. Fordonets alla data kan läsas av automatiskt från fordonskortet och föras över vid bokningen. Därigenom slipper användaren mata in dessa uppgifter manuellt. Blanketterna för registrering kan laddas ner från internet på och fyllas i direkt online eller skrivas ut och fyllas i för hand. Formulären kan även fås av customer service per telefon (se kapitel 10 Service och kontakt ). Dokumenten måste därefter skrivas ut, undertecknas och förses med en firmastämpel samt skickas till Toll Collect per fax eller post. 8

11 4 BOKNINGSSÄTT 4 BOKNINGSSÄTT Vägavgiften tas endast ut vid användning av avgiftsbelagda vägar. Enligt den principen fungerar systemet som Toll Collect tagit fram för betalning av vägavgift. Företaget erbjuder användaren tre olika bokningssätt: automatisk bokning med en avgiftsräknare (On-Board Unit, OBU), manuell bokning via internet, manuell bokning vid en vägavgiftsterminal. Den automatiska bokningen med en OBU är det enklaste och smidigaste sättet att betala vägavgiften. Men även de andra sätten har sina fördelar. En bokning via internet eller vid en vägavgiftsterminal kan göras upp till tre dagar i förväg. För företag som sällan använder de avgiftsbelagda vägarna är dock en bokning vid en vägavgiftsterminal att föredra. 4.1 Automatisk bokning med en avgiftsräknare Hjärtat i det satellitstödda vägavgiftssystemet är den automatiska bokningen med en avgiftsräknare, en så kallad On-Board Unit (OBU). Efter registreringen kan alla användare låta installera en avgiftsräknare i sitt fordon. Med hjälp av GPS-satellitensignaler och andra lokaliseringssensorer känner OBU:n av de körda avgiftsbelagda vägavsnitten och beräknar med hjälp av inställda fordonsdata och avgiftsatser den vägavgift som ska betalas. Information om vägavgiften överförs per mobilradio i kodat skick till Toll Collects databas. I databasen tas därefter en faktura fram (se kapitel 6 Betalningssätt ). Transparens är garanterad: varje registrerad användare kan med hjälp av avgiftsspecifikationen eller den detaljerade specifikationen för enstaka resor (kan väljas av användaren vid användarregistreringen) sätta sig in i den uppkomna vägavgiften och på så sätt kontrollera om den uttagna vägavgiften är korrekt. Automatiskt förfarande Satellit skickar positionsdata (Global Positioning System, GPS) Användare Mål 1. Installation av avgiftsräknare 2. Inmatning av fordonsdata 3. GPS-stödd avsnittsidentifiering 4. Avgiftsräknare identifierar avgiftsbelagt vägavsnitt 5. Kontroll (stationär eller mobil) 6. Avgiftsräknare beräknar avgift 8. Toll Collect avräknar vägavgiften med transportföretaget 7. Beloppet skickas via mobilradio till Toll Collect databas. 9

12 4 BOKNINGSSÄTT Installation av avgiftsräknaren En tid för installation av avgiftsräknaren överenskommer användaren med en av Toll Collects auktoriserade servicepartner. Dessa speciellt utvalda och väl utbildade verkstäder finns över hela Tyskland och i flera andra länder i Europa. En detaljerad lista kan hämtas från internet under OBU:n ställs till förfogande utan kostnad och förblir Toll Collects egendom även efter installationen i fordonet. Användaren står för installationen och de därmed förbundna egna kostnaderna. Installationen tar i regel inte längre än fyra timmar per fordon. För en ny lastbil kan installationen gå snabbare om lastbilen redan på fabriken förberetts för monteringen av en OBU och utrustats med en kabelsats och antenn. Jämte monteringen av avgiftsräknaren omfattar installationen följande moment: Individuell inställning av OBU:n på plats genom servicepartnern (överföring av fordons- och användardata enligt fordonskortet), Dragning av antennkabel och installation av antennen, Anslutning till vägmätaruttag, Anslutning till elsystem, Montering av OBU, Provkörning och introduktion för användaren, Bekräftelse av användare och servicepartner på ett monteringsbevis att OBU:n installerats korrekt. För närvarande kan registrerade användare allt efter tillgång välja mellan två olika OBUmodeller: Påbyggnadsenhet: Denna OBU monteras på instrumentbrädan. I avgiftsräknaren sitter en DSRC-modul* som ska föra över OBU-data till kontrollbroar, kontrollfordon från BAG och stödsändare. Denna dataöverföring sker med hjälp av infraröd- eller mikrovågsteknologi för att garantera en funktionsriktig samverkan (interoperabilitet) med andra vägavgifssystem. Inbyggnadsenhet: OBU av den här typen monteras in i en DIN-enhet på liknande sätt som en bilradio. Vid installationen monteras en extra DSRC-modul på vindrutan. För båda typer monteras en kombiantenn på lastbilens tak. Via denna antenn tas GPSsignalen emot och data överförs till Toll Collect databas per mobilradio. * Förkortningen DSRC står för Dedicated Short Range Communication = Kommunikation på korta sträckor via IR eller mikrovågor. 10

13 Vid anpassningen av avgiftsräknaren registreras lastbilens specifika data, som t.ex. avgasklass. Fordonets registreringsskylt och registreringsland sparas. På detta sätt skapas ett entydigt samband till avgiftsräknaren. Om så är nödvändigt kan dessa data senare ändras direkt hos Toll Collect. Om tändningen är aktiverad och föraren kontrollerat uppgifterna samt bekräftat med OK och den gröna LED-lampan på avgiftsräknaren lyser är det automatiska avgiftssystemet aktiverat för fordonet. Ytterligare detaljer står att läsa i bruksanvisningarna för OBU:n. Sedan avgiftsräknaren installerats överlämnas fordonet till användaren. Användaren erhåller då instruktioner och en bruksanvisning. Användaren å sin sida skriver under monteringsbeviset åt servicepartnern och kvitterar på så sätt mottagandet. Användaren ska bland annat stå för följande kostnader: kostnader för installationen av avgiftsräknaren, kostnader för utmontering vid avställning eller försäljning av fordonet och när affärsförbindelsen med Toll Collect avslutas, kostnaderna för byte av registreringsnummer samt för ändring av vägavgiftsrelevanta data hos en servicepartner körning till och från servicepartner samt stilleståndstider inom ramen för ovanstående arbeten Avgiftsräknarens funktionssätt OBU:n kopplas in automatiskt när tändningen slås på. Föraren är förpliktigad att kontrollera inmatade data (t.ex. axelantal) före varje körning och eventuellt anpassa dem. Inställningarna från den tidigare körningen sparas i regel. Vid uppdatering av programvaran återställs fordonets ursprungliga inställningar. Avgiftsräknaren förses ständigt med positionsdata via GPS-signaler vid den automatiska vägavgiftsberäkningen. Därigenom registrerar OBU:n var lastbilen befinner sig och jämför hela tiden positionen med dem i enheten lagrade kartorna. Extra sensorer används för att stödja avgiftsräknaren vid positionsregistreringen och därigenom även precisera lokaliseringen. Den s.k. länkade lokaliseringen kontrollerar fordonets rörelser och riktning med hjälp av gyroskop och hastighetssignal. Den länkade lokaliseringen är en kontrollfunktion och oberoende av GPS-positioneringen. Resultaten från satellitlokaliseringen och den länkade lokaliseringen anpassas hela tiden till varandra. Längderna på de avgiftsbelagda vägavsnitten har fastlagts av BASt och har sparats i avgiftsräknaren. I enlighet med data för vägsträcka och avgiftssats samt inmatade och lagrade fordonsdata beräknar OBU den avgift som ska betalas, lagrar denna information och sänder den i kodad form per mobiltelefon till 11

14 4 BOKNINGSSÄTT Toll Collect databas. Denna information skickas alltid vidare efter att ett visst avgiftsbelopp uppnåtts eller efter en i förväg uppgjord tid. Om avgiftsräknaren är avstängd vid den tiden sänds data vidare nästa gång. Om fordonets tändning slås från kopplas också avgiftsräknaren från. Toll Collect-systemet fungerar tack vare extra lokaliseringssensorer även om GPS-signalen avbryts kort eller är störd. Säkerheten är garanterad vid varje bokning genom den digitala kodningen. oss I Toll Collects databas definieras det avgiftsbelopp som användaren ska erlägga med hjälp av fordonets registreringsnummer och specifikation, för närvarande en gång i månaden, såvitt en vägavgift har tagits ut under denna period. 4.2 Manuell bokning Alternativet till den automatiska bokningen via avgiftsräknaren är den manuella bokningen på internet eller vid en vägavgiftsterminal Bokning på internet Den manuella bokningen via internet kan göras upp till tre dagar i förväg. Förutsättning för en sådan bokning är att företaget redan är registrerat hos Toll Collect. S Vi håller kontakt information för en StörningSfri körning 1. avgiftsräknare (obu) För en felfri kontakt En störning i OBU:n eller DSRC-modulen kan leda till att BAG stoppar användaren inom ramen för en kontroll. För närmare information om en korrekt hantering av OBU:n se broschyr Vi håller kontakt som kan laddas ner från internet på Användaren kommer till startsidan för bokning på internet (IEBS) via Bokningen kan göras på tyska, engelska, franska och polska. En speciell programvara krävs inte. Bokningen görs i några få steg: Vid den första bokningen matar användaren in sitt användarnummer och son master-pin. Sedan väljer han en egen internetlogin och ett eget lösenord. Efter inloggningen visas användarens alla registrerade fordon. Användaren väljer nu antingen ett redan sparat fordon eller matar in data för ett annat fordon, t.ex. en hyrd lastbil. Därefter bestämmer han färdvägens start- och slutpunkt. Med hjälp av de inmatade data beräknas automatiskt den kortaste sträckan inom det avgiftsbelagda vägnätet. Användaren kan acceptera detta eller välja den färdväg han önskar genom att mata in upp till fyra viapunkter (dvs. anslutningsställen eller motorvägspåfarter som ska passeras under färdvägen). Vägavgiftssystemet beräknar då giltighetstiden och den vägavgift som ska erläggas. Om användaren är införstådd bokar han sträckan och får ett bokningsbevis med bokningsnummer. Med hjälp av numret kan föraren vid en eventuell kontroll visa att väg- 12

15 avgiften betalats korrekt. Bokningsbeviset behövs dessutom vid en avbeställning. Användaren kan få bokningsbeviset utskrivet direkt eller skickat per e-post. Beviset innehåller en säkerhetskod, den så kallade digitale signatur som bevisar dess äkthet. Alternativt kan användaren vid bokningen mata in ett kostnadsställe för sin interna uppdelning av kostnaderna. Observera: Färdvägsplaneringen i det manuella avgiftssystemet föreslår färdvägar inom det avgiftsbelagda vägnätet och med detta som grund beräknas vägavgiften för den kortaste sträckan. Därför måste inte den sträcka som systemet föreslår alltid vara den kortaste vägen. Användare som föredrar en annan färdväg kan boka den genom inmatning av delsträckor. På internet kan endast hela sträckor avbeställas före giltighetstidens början. Avbeställning av delsträckor kan endast göras vid vägavgiftsterminaler längs den bokade sträckan. Som skydd mot icke auktoriserade bokningsförsök har försiktighetsåtgärder vidtagits: Så spärras den personliga inloggningen efter flera inmatningsförsök av felaktigt lösenord och kan bara öppnas igen av Toll Collect kundservice. För säker överföring används SSL-standard med en kodlängd på 128 bit. Undantagna är avgiftsfria vägnätsförbindelser. Vid bokning i det manuella systemet underlättar avgiftsfria vägförbindelser en bokning av önskade vägsträckor. Den föreslagna färdvägen leder då inte bara över avgiftsbelagda utan även avgiftsfria väg- Manuellt förfarande: Inbokning via internet Användare Mål 1. Inbokning via internet 2. F ordon kör på avgiftsbelagd väg 3. Kontroll (stationär eller mobil) 4. Toll Collect ställer ut faktura till användaren 13

16 4 BOKNINGSSÄTT sträckor. På så sätt sörjer de avgiftsfria vägnätsförbindelser för att även motorvägar vars på- och avfart inte är anslutna till det övriga motorvägsnätet (så kallade isolerade motorvägar) blir sammanlänkade med det avgiftsbelagda huvudnätet Bokning vid en vägavgiftsterminal Alla användare, både registrerade och icke registrerade, kan göra bokningen manuellt vid någon av vägavgiftsterminalerna. Dessa är försedda med texten Toll Collect och befinner sig i närheten av motorvägspåfarter, trafikplatser, rastplatser och bensinmackar i Tyskland såväl som vid gränsen till angränsande länder. Bokningen görs på samma sätt vid alla avgiftsterminaler oberoende om det är en inomhusterminal som alltså är belägen inne i ett kassautrymme eller en utomhusterminal som befinner sig ute i det fria. Terminalens användargränssnitt är logiskt uppbyggt. Det kan lätt handhas av alla förare. Bokningen kan göras på tyska, engelska, franska och polska. Vid frågor kan föraren med hjälp av en anropsknapp kontakta Toll Collects customer service. I ett personligt samtal får föraren då önskad information, återigen valfritt på tyska, engelska, franska eller polska. tid samt avreseplats och destination. Vägavgiftsterminalen beräknar vägavgiften för den kortaste vägen inom det avgiftsbelagda vägnätet. Föraren kan acceptera den föreslagna rutten eller ändra sträckan genom inmatning av upp till fyra etappmål, s.k. via-punkter, som körningen ska passera genom. Ändringar kan göras med knappen Modify route (Ändra vägsträcka) och sedan mata in punkterna på kartan. Därvid bör föraren, utgående från startpunkten, välja de viktigaste motorvägskorsningarna på kartan som viapunkter. När föraren är nöjd med den föreslagna färdvägen bekräftar han det och väljer önskat betalningssätt. Tidpunkten när resan senast måste vara avslutad beräknas automatiskt av systemet. Denna är definierad av starttiden, vägsträckans längd och en tidsbuffert för korta pauser, köer och andra störningar. Tiden är dock så beräknad att en bokning inte kan användas för flera körningar. Föraren är förpliktigad att göra bokningarna på så sätt att de föreskrivna körnings- och Inbokningsrutinen vid terminalen påminner om inköp av en färdbiljett. Hanteringen genomförs på en pekskärm och ett PIN-tangentbord för kortbetalning. Föraren uppger alla relevanta fordonsdata eller använder sitt fordonskort, och fastställer sedan start- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 vilotiderna kan följas. Vi rekommenderar att körningen påbörjas tidsmässigt så nära början på bokningens giltighetstid som möjligt. Lastbilsföraren får vid kortbetalning först ett betalningsbevis slutligen ett bokningsbevis. Beviset måste förvaras väl eftersom det innehåller uppgifter om: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta fordonsdata, bokad vägsträcka, vägsträckans längd, vägavgiftsbelopp, bokningsnummer och giltighetstid. En vägavgiftsatlas med alla vägavgiftsterminaler kan erhållas hos Toll Collect och finns även som provexemplar för kort utlåning på alla terminaler. En lista över avreseplatser och en sökning efter avreseplatser kan göras på via PC, smartphone eller surfplatta. För en bokning med kontanter vid en inomhusterminal ges två kvitton ut, ett bokningsbevis för användaren och ett deklarationskvitto för den vägavgiftsansvarige. Efter betalningen vid kassan får föraren tillbaka det vid kassaterminalen stämplade bokningsbeviset med tillhörande bokningsnummer. Vid terminaler som står i det fria (utomhusterminaler) kan man betala kontant direkt. Automaterna accepterar uteslutande sedlar, inga mynt. Endast ett kvitto ges ut. Betalning med kreditkort kan göras direkt vid terminalen, både vid inomhus- och utomhusterminaler. Ej registrerade användare kan välja mellan att betala med ett accepterat kreditkort eller ett tankkort som är godkänt för manuell bokning. Registrerade användare kan göra bokningen med sitt fordonskort. I sådant fall ges endast ett kvitto ut. Faktureringen sker då på det överenskomna betalningssättet. En bokning kan göras upp till tre dagar innan körningen startar, dvs. när bokningsbevisets giltighetstid börjar. Manuell förfarande: Inbokning vid avgiftsterminal Användare Mål 1. Inbokning vid avgiftsterminalen 2. F ordonet kör på avgiftsbelagd vägsträcka (stationär och 3. Kontroll mobil) 15

18 4 BOKNINGSSÄTT Terminalerna är anslutna till Toll Collect databas. På detta sätt överförs bokningsdata till Toll Collect direkt efter bokningen. Så avläser systemet vid en kontroll om lastbilen är korrekt bokad på den aktuella avgiftsbelagda vägsträckan vid motsvarande tidpunkt. Bokningar kan avbeställas vid alla avgiftsterminaler innan bokningsbeviset börjar gälla, under giltighetstiden kan en avbeställning av delsträckor göras vid en valfri vägavgiftsterminal längs den bokade sträckan (ännu inte körda sträckor). Utförlig information till temat avbeställning finns i kapitel 4.3 Avbeställningar vid manuell bokning. Observera: Färdvägsplaneringen i det manuella avgiftssystemet föreslår färdvägar inom det avgiftsbelagda vägnätet och med detta som grund beräknas vägavgiften för den kortaste sträckan. Därför måste inte den sträcka som systemet föreslår alltid vara den kortaste vägen. Användare som föredrar en annan färdväg kan boka den genom inmatning av delsträckor. Undantagna är avgiftsfria vägnätsförbindelser. Vid bokning i det manuella systemet underlättar avgiftsfria vägförbindelser en bokning av önskade vägsträckor. Den föreslagna färdvägen leder då inte bara över avgiftsbelagda utan även avgiftsfria vägsträckor. På så sätt sörjer de avgiftsfria vägnätsförbindelser för att även motorvägar vars på- och avfart inte är anslutna till det övriga motorvägsnätet (så kallade isolerade motorvägar) blir sammanlänkade med det avgiftsbelagda huvudnätet. 4.3 Avbeställning vid manuell bokning Manuella bokningar kan avbeställas. För detta finns följande möjligheter: Körningar vars giltighetstid ännu inte har börjat kan avbeställas på internet (för registrerade användare) och vid alla vägavgiftsterminaler (för registrerade och icke registrerade användare). En avbeställning kan förkastas på grund av felaktig inmatning eller kortvariga tekniska störningar vid vägavgiftsterminalen. Om orsaken är en teknisk störning ersätts beloppet i efterhand sedan användaren sänt in blanketten för Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Reklamation avbeställning/ bokningsbevis ), vid en felaktig inmatning ges ingen ersättning. Därför bör föraren först kontakta Toll Collect via anropsknappen på terminalen och ta reda på om det rör sig om ett inmatningsfel. Reklamationsblanketten kan användaren få direkt vid vägavgiftsterminalen eller ladda ner från internet via Avbeställningar av hela sträckor eller delsträckor är avgiftsbelagda. Undantagna är direkta avbeställningar inom 15 minuter vid det vägavgiftsställe bokningen gjorts och på internet inom fem minuter efter bokningen. För alla övriga avbeställningar tas en avgift på 3 euro ut. En avbeställning kan inte göras om beloppet resp. krediteringen är lägre eller lika med avbeställningsavgiften på 3 euro. Sedan bokningsbevisets giltighetstid gått ut kan en körning inte längre avbeställas hos Toll Collect. En återbetalning kan då en- 16

19 dast ske via BAG (se kapitel 4.4 Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid ). Observera: Ombokningar kan endast göras genom avbeställning och bokning av en ny sträcka Avbeställning på internet Avbeställning vid en vägavgiftsterminal En avbeställning går till på samma sätt vid alla avgiftsterminaler oberoende om det är fråga om en inomhusterminal som finns inne i ett kassautrymme eller en utomhusterminal som befinner sig ute i det fria. En sträcka som bokats på internet kan avbeställas före giltighetstidens början. Välj för detta funktion Cancellation (Avbeställning), ange bokningsnumret för den sträcka som ska avbeställas och bekräfta. Därefter definieras bokningen i vägavgiftssystemet som ogiltig, bokningsbevis och -nummer är ogiltiga. Återbetalning görs i form av en kreditnota över det för användaren registrerade betalningssättet. Avbeställningar av delsträckor för redan påbörjade avgiftsbelagde körningar kan endast göras vid vägavgiftsterminal längs den bokade sträckan. En användare kan principiellt avbeställa hela sin vid en terminal bokade sträcka vid alla vägavgiftsterminaler och få den betalade vägavgiften ersatt förutsatt att avbeställningen av hela sträckan görs före giltighetstidens början. Under giltighetstiden kan användaren endast avbeställa hela den vid en avgiftsterminal bokade sträckan vid en avgiftsterminal som tillhör påfarten för den bokade sträckan. Efter påbörjad körning kan avbeställning av ej körda delsträckor göras vid varje vägavgiftsterminal längs den bokade sträckan. Vid beräkningen av återbetalningsbeloppet utgår man ifrån den ännu inte körda sträckan från vägavgiftstermina- 17

20 4 BOKNINGSSÄTT len där avbeställningen gjordes till den valda sträckans mål. För detta trycker användaren på funktion Cancel (Avbeställning) och sticker in bokningsbeviset. För avbeställning av en delsträcka anger föraren ett nytt mål på den ursprungliga sträckan. Detta mål måste ligga mellan den vägavgiftsterminal där avbeställningen gjordes och det ursprungliga målet. Därefter ersätts vägavgiften för sträckan mellan det nyinmatade målet och det ursprungliga målet. 4.4 Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid Användaren kan sedan giltighetstiden för bokningsbeviset gått ut begära ersättning från Tyska godstrafikverket (BAG) om han kan bevisa att det av sakliga skäl inte var möjligt att begära ersättning tidigare och om han gör sina anspråk gällande hos BAG inom två månader efter utgången av bokningsbevisets giltighetstid eller internetbokningen på den därför avsedda blanketten. Blanketten kan laddas ner från internet på eller beställas från Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln, Tyskland. Återbetalningsansökan hos BAG är avgiftsbelagd. Om vägavgiften har betalats kontant får användaren ett kvitto som berättigar honom till utbetalning av den resterande vägavgiften i kassan. Om avbeställningen görs vid en utomhusterminal utbetalas det resterande beloppet i euromynt (exkl. avbeställningsavgiften). Om vägavgiften har betalats med kort ska kortet stickas in i terminalen och återbetalning sker via det ursprungliga betalningssättet. 18

Debitering av vägavgift

Debitering av vägavgift S Vägavgift för lastbilar i Tyskland Debitering av vägavgift Aktualiserad upplaga 2010 www.toll-collect.de Tre sätt, olika möjligheter ett för varje behov >>> 1 För full flexibilitet Debitering vid automatisk

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

Version 3.7 B.C.DG. Avgiftsräknare. Bruksanvisning

Version 3.7 B.C.DG. Avgiftsräknare. Bruksanvisning Version 3.7 B.C.DG S Avgiftsräknare Bruksanvisning Anvisningar om uppgifter för och visning av vägavgiftsbelagda tonnagegränser i denna version av bruksanvisningen Enligt tillkännagivandet från förbundsministeriet

Läs mer

VÄGAVGIFTER FÖR LASTBILAR I TYSKLAND ANVÄNDARINFORMATION. Fr.o.m vägavgifter för lastbilar på alla federala vägar

VÄGAVGIFTER FÖR LASTBILAR I TYSKLAND ANVÄNDARINFORMATION.  Fr.o.m vägavgifter för lastbilar på alla federala vägar S VÄGAVGIFTER FÖR LASTBILAR I TYSKLAND ANVÄNDARINFORMATION Fr.o.m. 1.7.2018 vägavgifter för lastbilar på alla federala vägar På uppdrag av www.toll-collect.de Bästa läsare! I slutet av mars 2017 trädde

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

MercedesServiceCard för nyttofordon

MercedesServiceCard för nyttofordon Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor om MercedesServiceCard: MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2-4 D-63801 Kleinostheim Telefon: +49 (0)6027/ 50 95 67 Fax: +49 (0)6027/

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit

Så här använder du. etjänsten. etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten etjänsten är en elektronisk kanal för ärenden i anslutning till din kortkredit Så här använder du etjänsten Innehåll Vad är etjänsten?... s. 3 Avtal om etjänsten... s. 4 Saldoförfrågan,

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om infrastrukturavgifter på väg; utfärdad den 19 december 2014. SFS 2014:1564 Utkom från trycket den 30 december 2014 Regeringen föreskriver 1 följande. Innehåll och

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

En avståndsbaserad vägskatt för lastbilar - Kartläggning av andra länders vägtullsystem. Vägslitageskattekommittén

En avståndsbaserad vägskatt för lastbilar - Kartläggning av andra länders vägtullsystem. Vägslitageskattekommittén En avståndsbaserad vägskatt för lastbilar - Kartläggning av andra länders vägtullsystem Andra avståndsbaserade vägtullsystem för lastbilar År 2006 Andra avståndsbaserade vägtullsystem för lastbilar År

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3

Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3 för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne 1 Manual WebPriva Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne Systemförvaltningsgrupp Köpt och såld vård Gäller fr.o.m. 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Innehåll 1. Vem är Frank? 2. Kortalternativ 3. Studiekort med betalningsegenskap 4. Elisa Lompakko tjänsten 5. Exempel Vem är Frank? Frank = Den nya studentägda

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna i denna tabell rapporteras för 2014 till Finlands Bank i början av 2015. Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter Sekretesspolicy 1. Målsättning och ansvarig 1.1. Denna sekretesspolicy upplyser om typ, omfång och syfte med inhämtning och användning av data samt av cookies på denna webbplats och för onlineerbjudanden

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på

Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på Köpvillkor Villkor Är det något du undrar över gällande mina villkor når du mig enklast på info@peterskonsulttjanst.se 1. Köp Vid beställning träffas avtal om köp först när du fått bekräftat beställningen

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

för privatbil ABAX KÖRJOURNAL

för privatbil ABAX KÖRJOURNAL The difference is ABAX för privatbil ABAX KÖRJOURNAL The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX elektroniska körjournal för privatbil Denna broschyren kommer att ge dig svar på allt du undrar

Läs mer

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna rapporteras till Finlands Bank för första gången i februari 2015 (2014 data). Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device

G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE. GPS2: Early Warning System Device G.P.S. (Global Positioning system) START GUIDE GPS2: Early Warning System Device SVENSKA INTRODUKTION Tack för att du har valt en Navirad GPS 2 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2010:1620 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 3 december 2010.

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Ver 3.0 Sida 1 av 19 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer