ANVÄNDARINFORMATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARINFORMATIONEN"

Transkript

1 S VÄGAVGIFTER FÖR LASTBILAR I TYSKLAND ANVÄNDARINFORMATIONEN Uppdaterad utgåva 2014 På uppdrag av

2 INNEHÅLL Förord Överblick Avgiftsplikt Bestämmelser om avgiftsplikt Avgiftspliktiga fordon Avgiftsfria eller avgiftsbefriade fordon Avgiftsbelagt vägnät De delaktigas ansvarsområden Ansvariga inom Public Private Partnership: Förbundsrepubliken Tyskland och Toll Collect Ansvarig för kontroll och bötesförfarande: BAG Ansvarig för vägnätet: BASt Registrering Bokningssätt Automatisk bokning via avgiftsräknare Installation av avgiftsräknare Avgiftsräknarens funktionssätt Manuell bokning Bokning på internet Bokning vid en vägavgiftsterminal Avbeställning vid manuell bokning Avbeställning på internet Avbeställning vid en vägavgiftsterminal Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid Vägavgiftens storlek Betalningssätt Betalningssätt för registrerade användare Tillgodokonto hos Toll Collect Betalningssätt med betalningsgaranti Betalningssätt för icke registrerade användare Kontanter Tank- och kreditkort Avräkning för registrerade användare Regelbunden avgiftsspecifikation Extra avgiftsspecifikationer Reklamation avgiftsspecifikation Extra service Kontroll Frågor och svar Service och kontakt... 36

3 FÖRORD Bästa läsare, beläget mitt i Europa har Tyskland blivit något av en central axel för den internationella lastbilstrafiken. Tusentals lastbilar från hela Europa kör dag för dag kors och tvärs genom landet, framför allt på motorvägarna. Den allt mer tilltagande godstrafiken har lett till avsevärda belastningar för vägarna och fört med sig kostnader för utbyggnad och underhåll. För en rättvisare fördelning av dessa kostnader beslutade förbundsregeringen i januari 2005 att införa en distansbaserad vägavgift för alla in- och utländska lastbilar med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer. Inom ramen för en Public Private Partnership har Toll Collect på uppdrag av Förbundsrepubliken Tyskland tagit fram och infört ett vägavgiftssystem som är först i världen att kombinera en satellitlokalisering med modern mobilradioteknologi. Till skillnad från det vanliga vinjettsystemet beräknas avgiften utifrån den tillryggalagda avgiftsbelagda vägsträckan, axelantalet och emissionsklass. På så sätt betalar man bara för de kilometrar man verkligen kört schysst och rättvist. Toll Collect har utvecklat ett system där trafikflödet inte hindras vid betalningen av vägavgiften. Till skillnad från vanliga vägavgiftssystem kräver denna innovativa teknologi varken hastighetsbegränsningar eller att fordonet måste stanna eller köra in på en speciell körfil. Därigenom är det möjligt för tyska och andra europeiska transportföretag att erlägga vägavgiften på ett modernt och flexibelt sätt. Detta system har dessutom skapat de tekniska förutsättningarna för ett samarbete med andra vägavgiftssystem. I september 2011 startades Service TOLL2GO tillsammans med ASFINAG, den österrikiska vägavgiftsoperatören. Med TOLL2GO kan vägavgiften för lastbilar på 12 ton eller mer även erläggas i Österrike med den i lastbilen monterade avgiftsräknaren från Toll Collect. Den här broschyren innehåller allt som är värt att veta om vägavgifter för lastbilar i Tyskland från registrering över bokningssätt till avgiftsspecifikation. Vi önskar en trevlig resa! Din Toll Collect 1

4 1 ÖVERBLICK 1 ÖVERBLICK Avgiftssystemet från Toll Collect erbjuder tre bokningssätt: automatiskt via en inmonterad avgiftsräknare, en så kallad On-Board Unit (OBU), manuellt vid en vägavgiftsterminal eller manuellt på internet. I systemets centrum står den automatiska bokningen: en i lastbilen inmonterad avgiftsräknare identifierar med hjälp av satellitsignaler (Global Positioning System, GPS) och kompletterande lokaliseringssensorer de avgiftsbelagda vägsträckor lastbilen färdas på. OBU:n lokaliserar lastbilens position och känner vid varje tidpunkt av på vilket vägavsnitt av det omkring kilometer långa avgiftsbelagda vägnätet (båda körriktningar) fordonet befinner sig. Avgiftsräknaren beräknar därefter avgiften med hjälp av de av användaren lämnade uppgifterna om avgasklass och antal axlar och ger uppgifterna vidare till Toll Collects databas via mobilradio. Alternativt kan man använda de manuella bokningssätten: Användaren kan boka den avgiftsbelagda sträckan vid en vägavgiftsterminal eller via internet. Även dessa uppgifter förs vidare till Toll Collects databas. Förutsättningen för bokning via avgiftsräknare är att den avgiftspliktige dessförinnan registrerat sig och sina fordon hos Toll Collect. Även för bokning via internet krävs en registrering hos Toll Collect. Avräkningen av vägavgiften sker för registrerade användare via kreditkort, kreditkort med tillgodohavande, tillgodokonto hos Toll Collect, tankkort eller LogPay-system. Bokning vid en vägavgiftsterminal är öppet för alla användare. Ej registrerade användare kan välja mellan att betala kontant eller med tank- eller kreditkort. Registrerade användare kan dessutom betala med sitt fordonskort; bokningarna visas då på den månatliga avgiftsspecifikationen och avräkningen sker först sedan den vägavgiftsbelagda vägsträckan använts. Customer service besvarar användarnas samtliga frågor kring betalningssätten och avgiftssystemet. För att säkerställa att vägavgifterna erläggs korrekt har Toll Collect tagit fram ett omfattande kontrollsystem som ställts till det Tyska Godstrafikverkets (BAG) förfogande. Under en kontroll granskar man i Toll Collects databas där alla avgiftspliktiga fordon kontrolleras, om det finns en korrekt bokning för respektive fordon. Kontrollsystemet består av automatiska kontroller genom kontrollbryggor och portabla kontrollenheter, stationära och mobila kontroller med motsvarande kontrollanordningar och företagskontroller. Samverkan mellan alla de här kontrollsätten gör att det är möjligt att 2

5 kontinuerligt kontrollera att vägavgiften erläggs korrekt och möjliggör dessutom att kontrollsystemet hela tiden kan anpassas till rådande förhållanden. Allt detta sker under beaktande av gällande dataskyddsbestämmelser. Den 19 juli 2011 trädde Lagen om vägavgift på tyska motortrafikleder (BFStrMG) i kraft och ersatte Lagen om vägavgift på tyska motorvägar (ABMG) som rättslig grund för uppbärande av vägavgift för lastbilar. Ändringen av lagbeteckningen förkunnar att det avgiftspliktiga vägnätet inte bara omfattar motorvägar, utan även riksvägar eller delar av riksvägar. De rättsliga grunderna för den distansbaserade vägavgiften är: Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) av den 12 juli 2011 (BGBl. I s. 1378), senast ändrad genom artikel 2 stycke 152 i lagen av den 7 augusti 2013 (BGBl. I s. 3154) Förordning om insamling, som bevis för vederbörlig betalning och för återbetalning av avgiften (LKW-Maut- Verordnung - LKW-MautV) av den 24 juni 2003 (BGBl. I s. 1003), senast ändrad genom artikel 2 i lagen av den 23 juli 2013 (BGBl. I s. 2550) Förordning om utvidgning av avgiftsplikten på vissa delar av riksvägar (Mautstreckenausdehnungsverordnung - MautStrAusdehnV) av den 8 december 2006 (BGBl. I s. 2858), senast ändrad genom artikel 4 i lagen av den 12 juli 2011 (BGBl. I S. 1378) Förordning om reglering av avgifternas knutpunkter för vissa delar av riksvägar (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV) av den 9 augusti 2013 (BGBl. I s. 3218) 3

6 2 AVGIFTSPLIKT 2 AVGIFTSPLIKT Det tyska väg- och transportforskningsinstitutet (BASt) sätter in det vägavgiftsbelagda vägnätet i internet. På internet finns en lista på alla avgiftsbelagda motorvägar och motortrafikleder för nyttofordon med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer. 2.1 Bestämmelser om avgiftsplikt Avgiftspliktiga fordon Avgiftsplikten gäller för alla tunga nyttofordon eller fordonsekipage med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer som uteslutande är avsedda för godstrafik (alternativ 1) eller används för detta (alternativ 2). Som skäl för avgiftsplikten räcker det ena av de två alternativen i 1 stycke 1 moment 2 nr. 1 BFStrMG. Avgiftsplikten enligt det första alternativet ger sig självt oberoende om en varutransport verkligen genomförs, varutransporten sker yrkesmässigt eller för egen räkning eller det beträffande fordonet är befriat från fordonsskatt. Såvitt lastbilen eller lastbilsekipaget används till varutransport som ersättning eller i kommersiellt syfte (yrkesmässig godstrafik eller för egen räkning) gäller avgiftsplikten enligt det andra alternativet. För mer detaljerad information om beräkning av den tillåtna totalvikten för lastbilsekipage, se 34 stycke 7 i tyska vägtrafikförordningen (StVZO). Oavsett ursprungsland måste alla avgiftspliktiga användare betala för de avgiftsbelagda vägsträckor de tillrygga lagt Avgiftsfria och avgiftsbefriade fordon Lastbilar eller lastbilsekipage med en tillåten totalvikt under 12 ton är avgiftsfria. Lastbilar eller lastbilsekipage med en tillåten totalvikt på minst 12 ton som inte uteslutande för godstrafik och inte heller används för detta är också avgiftsfria. Därutöver är enligt 1 stycke 2 i BFStrMG följande lastbilar och lastbilsekipage avgiftsbefriade: 1. Bussar 2. Fordon tillhörande försvarsmakten, polisväsendet, fordon för civilförsvar och katastrofhjälp, brandkår och andra utryckningsfordon samt fordon tillhörande staten, 3. Fordon som uteslutande används för väghållning som vägrenhållning och sandning och snöröjning, 4. Fordon som uteslutande används för tivoli och cirkusnäring, 5. Fordon som används av allmännyttiga eller välgörenhetsorganisationer för transport av humanitär hjälp avsedd att mildra en nödsituation. Förutsättning för en avgiftsbefrielse är med undantag för bussar och fordon som an- 4

7 vänds av allmännyttiga eller välgörenhetsorganisationer för transport av humanitär hjälp avsedda att mildra en nödsituation, att fordonet är försett med yttre kännetecken som visar dess ändamål. Ägare eller innehavare av avgiftsfria eller avgiftsbefriade lastbilar och lastbilsekipage kan själva låta registrera dessa hos Toll Collect som icke avgiftspliktiga. Uppgifterna gäller i två år och kan vid behov förlängas. Närmare information samt tillhörande blanketter kan laddas ner från internet på eller från kundtjänst. Uppgifterna på blanketten för registrering av icke avgiftspliktiga fordon måste vara sanningsenliga och fullständiga. Ansvaret för att uppgifterna vid registreringen av ett icke avgiftspliktigt fordon är korrekta ligger hos ägaren eller fordonsinnehavaren (enligt principen om självdeklaration). Registreringen innebär alltså inget rättsligt godkännande från Toll Collects eller tyska godstrafikverkets (BAG) sida. Vederbörande myndighet har rätt att när som helst kontrollera om uppgifterna stämmer. Om förutsättningarna, se 1 1 och 2 stycket i BFStrMG Avgiftspliktigt vägnät Avgiftsplikten gäller på alla tyska motorvägar inklusive tank- och rastanläggningar och börjar vid påfarten till motorvägen. Som motorväg (BAB) betecknas alla landsvägar som enligt lag formellt förklarats som motorväg. Avgiftsbelagda landsvägar ligger alltid i anslutning till en motorväg och har byggts ut till motortrafikleder. Som förutsättning för en avgiftsplikt gäller följande kriterier: Vägsträckan måste tillhöra staten och ha minst fyra filer med minst två körfiler i varje riktning. Den måste ha en direkt anslutning till en motorväg och vara minst fyra kilometer lång. Den måste ha en genomgående körfältslinje (mittlinje). Det får därtill inte vara en genomfartsled genom en ort. Sedan den 1 augusti 2002 omfattas motsvarande utbyggda riksvägsträckor av avgiftsplikten i enlighet med lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG). Ovanstående kriterier gäller inte för följande vägsträckor som också tillhör det avgiftsbelagda vägnätet och sedan 1 januari 2007 omfattas av avgiftsplikten: B 75 mellan motorväg A 253 och motorväg A 7 (Hamburg), B 4 norr om motorväg A 23 till Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein och Hamburg), B 9 mellan den tysk-franska gränsen och anslutningen Kandel-Süd på motorväg A 65 (Rheinland-Pfalz) Undantagna från avgiftsplikten är enligt 1 3 stycket, nr. 1 till 4 BFStrMG följande motorvägssträckor: 5

8 2 AVGIFTSPLIKT motorvägsavsnitt A 6 från den tysk-franska gränsen till anslutningen Saarbrücken-Fechingen i båda körriktningar, motorvägsavsnitt A 5 från den tyskschweiziska gränsen och den tysk-franska gränsen till anslutningen Müllheim/ Neuenburg i båda körriktningar, motorvägsavsnitt där en vägavgift tas ut enligt 2 i lagen om brukarfinansiering och offentlig-privat samverkan (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) av den 30 augusti 1994 (BGBl.I sida 2243) i respektive gällande version, motorvägsavsnitt som endast förfogar över en körfil och inte är direkt anslutna till det tyska motorvägsnätet. På internet finns det aktuella avgiftsbelagda vägnätet på Det avgiftsbelagda vägnätet kan laddas hem under 2.2 De medverkandes ansvarsområde Ansvarsområde inom Public Private Partnership: Förbundsrepubliken Tyskland och Toll Collect Lagen beskriver i minsta detalj för vilka fordon och på vilka vägar vägavgift ska betalas, hur den ska tas ut och hur kontrollen av vägavgift ska skötas. Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) förordar även att förbundsregeringen genom rättslig förordning kan fastställa hur höga vägavgifterna ska vara. För närmare information om kontroll av erlagd vägavgift, se kapitel 8 Kontroll. De lagenliga direktiven om vägavgift definierar inom vilka ramar Toll Collect som medverkande ska agera inom en Public Private Partnership: Toll Collect har tagit fram det satellitunderstödda vägavgiftssystemet och handhar det på uppdrag av Förbundsrepubliken Tyskland. Dessutom överfördes följande uppgifter på Toll Collect som offentlig medarbetare: att fastställa vilka fordon som använder det avgiftsbelagda vägnätet och kontrollera om avgiften erlagts korrekt samt i förekommande fall betalning av vägavgiften i efterhand. Toll Collect kan som privaträttsligt företag inte bestämma om ett fordon är avgiftspliktigt eller avgiftsbefriat. Det är lagstiftaren som bestämmer vilka fordon som är avgiftspliktiga, vilka vägar som är avgiftsbelagda, hur höga vägavgifterna ska vara och hur avgasklasserna ska definieras. 6

9 2.2.2 Ansvarig för kontroll och bötesförfarande: BAG Det är det Tyska godstrafikverket (BAG) som ansvarar för att överträdelser mot avgiftsplikten bestraffas. Fastställs det att vägavgiften för en avgiftspliktig lastbil inte erlagts för en tillryggalagd sträcka tas avgiften för den körda sträckan ut i efterhand. Om det inte är möjligt att fastställa den faktiskt körda avgiftsbelagda sträckan efterdebiteras en schablonsträcka på 500 kilometer nacherhoben. Vid kontrollen samlar BAG in alla nödvändiga uppgifter som registreringsnummer och avgiftsklass. BAG inleder därefter ett bötesförfarande. Böter kan uppgå till högst euro. aktualiseringen av det avgiftsbelagda vägnätet (t.ex. när nya vägavsnitt färdigställts) faller inom BASt:s ansvarsområde. På publiceras respektive aktuellt vägnät som är avgiftspliktigt Ansvarig för det avgiftsbelagda vägnätet: BASt Ansvaret för det avgiftsbelagda vägnätet ligger i händerna på det Tyska väg- och transportforskningsinstitutet (BASt). BASt ansvarade till exempel för uppmätning av de vägavsnitt som nu utgör det avgiftsbelagda vägnätet. Även den ständiga 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Det första steget till en smidig betalning av vägavgiften är att den avgiftspliktige registrerar sig och sina fordon hos Toll Collect. Registrerade användare kan välja mellan tre olika bokningssätt. Den automatiska bokningen med en avgiftsräknare är det enklaste och smidigaste sättet att erlägga vägavgiften. Dessutom står de manuella bokningssätten till förfogande: via internet eller med fordonskortet vid en av vägavgiftsterminalerna. Därtill kan den registrerade användaren välja det betalningssätt som passar bäst. Användaren och utgivaren av det valda betalningasättet ingår då ett av Toll Collect oberoende avtalsförhållande. Efter registreringen får företaget ett fordonskort (chipkort) för varje lastbil där alla för beräkning av vägavgiften nödvändiga uppgifter har lagrats, som registreringsnummer, nationalitet, avgasklass, axelantal och lastbilens tillåtna totalvikt. Fordonskortet förblir Toll Collects egendom även sedan användaren mottagit det. Efter genomförd Användarregistrering får användaren ett välkomstbrev med användarnummer, samt ytterligare två PIN-brev: Det första brevet innehåller en master- PIN som används för autentisering av den registrerade användaren. Denna behövs vid telefonkontakt med kundtjänst, vid ändring av data och används som förinställt lösenord vid första bokningen via internet. Det andra brevet innehåller en PIN-kod för fordonsparken. Den gäller för hela fordonsparken och underlättar bokningen med ett fordonakort vid vägavgiftsterminalen. Fordonets alla data kan läsas av automatiskt från fordonskortet och föras över vid bokningen. Därigenom slipper användaren mata in dessa uppgifter manuellt. Blanketterna för registrering kan laddas ner från internet på och fyllas i direkt online eller skrivas ut och fyllas i för hand. Formulären kan även fås av customer service per telefon (se kapitel 10 Service och kontakt ). Dokumenten måste därefter skrivas ut, undertecknas och förses med en firmastämpel samt skickas till Toll Collect per fax eller post. 8

11 4 BOKNINGSSÄTT 4 BOKNINGSSÄTT Vägavgiften tas endast ut vid användning av avgiftsbelagda vägar. Enligt den principen fungerar systemet som Toll Collect tagit fram för betalning av vägavgift. Företaget erbjuder användaren tre olika bokningssätt: automatisk bokning med en avgiftsräknare (On-Board Unit, OBU), manuell bokning via internet, manuell bokning vid en vägavgiftsterminal. Den automatiska bokningen med en OBU är det enklaste och smidigaste sättet att betala vägavgiften. Men även de andra sätten har sina fördelar. En bokning via internet eller vid en vägavgiftsterminal kan göras upp till tre dagar i förväg. För företag som sällan använder de avgiftsbelagda vägarna är dock en bokning vid en vägavgiftsterminal att föredra. 4.1 Automatisk bokning med en avgiftsräknare Hjärtat i det satellitstödda vägavgiftssystemet är den automatiska bokningen med en avgiftsräknare, en så kallad On-Board Unit (OBU). Efter registreringen kan alla användare låta installera en avgiftsräknare i sitt fordon. Med hjälp av GPS-satellitensignaler och andra lokaliseringssensorer känner OBU:n av de körda avgiftsbelagda vägavsnitten och beräknar med hjälp av inställda fordonsdata och avgiftsatser den vägavgift som ska betalas. Information om vägavgiften överförs per mobilradio i kodat skick till Toll Collects databas. I databasen tas därefter en faktura fram (se kapitel 6 Betalningssätt ). Transparens är garanterad: varje registrerad användare kan med hjälp av avgiftsspecifikationen eller den detaljerade specifikationen för enstaka resor (kan väljas av användaren vid användarregistreringen) sätta sig in i den uppkomna vägavgiften och på så sätt kontrollera om den uttagna vägavgiften är korrekt. Automatiskt förfarande Satellit skickar positionsdata (Global Positioning System, GPS) Användare Mål 1. Installation av avgiftsräknare 2. Inmatning av fordonsdata 3. GPS-stödd avsnittsidentifiering 4. Avgiftsräknare identifierar avgiftsbelagt vägavsnitt 5. Kontroll (stationär eller mobil) 6. Avgiftsräknare beräknar avgift 8. Toll Collect avräknar vägavgiften med transportföretaget 7. Beloppet skickas via mobilradio till Toll Collect databas. 9

12 4 BOKNINGSSÄTT Installation av avgiftsräknaren En tid för installation av avgiftsräknaren överenskommer användaren med en av Toll Collects auktoriserade servicepartner. Dessa speciellt utvalda och väl utbildade verkstäder finns över hela Tyskland och i flera andra länder i Europa. En detaljerad lista kan hämtas från internet under OBU:n ställs till förfogande utan kostnad och förblir Toll Collects egendom även efter installationen i fordonet. Användaren står för installationen och de därmed förbundna egna kostnaderna. Installationen tar i regel inte längre än fyra timmar per fordon. För en ny lastbil kan installationen gå snabbare om lastbilen redan på fabriken förberetts för monteringen av en OBU och utrustats med en kabelsats och antenn. Jämte monteringen av avgiftsräknaren omfattar installationen följande moment: Individuell inställning av OBU:n på plats genom servicepartnern (överföring av fordons- och användardata enligt fordonskortet), Dragning av antennkabel och installation av antennen, Anslutning till vägmätaruttag, Anslutning till elsystem, Montering av OBU, Provkörning och introduktion för användaren, Bekräftelse av användare och servicepartner på ett monteringsbevis att OBU:n installerats korrekt. För närvarande kan registrerade användare allt efter tillgång välja mellan två olika OBUmodeller: Påbyggnadsenhet: Denna OBU monteras på instrumentbrädan. I avgiftsräknaren sitter en DSRC-modul* som ska föra över OBU-data till kontrollbroar, kontrollfordon från BAG och stödsändare. Denna dataöverföring sker med hjälp av infraröd- eller mikrovågsteknologi för att garantera en funktionsriktig samverkan (interoperabilitet) med andra vägavgifssystem. Inbyggnadsenhet: OBU av den här typen monteras in i en DIN-enhet på liknande sätt som en bilradio. Vid installationen monteras en extra DSRC-modul på vindrutan. För båda typer monteras en kombiantenn på lastbilens tak. Via denna antenn tas GPSsignalen emot och data överförs till Toll Collect databas per mobilradio. * Förkortningen DSRC står för Dedicated Short Range Communication = Kommunikation på korta sträckor via IR eller mikrovågor. 10

13 Vid anpassningen av avgiftsräknaren registreras lastbilens specifika data, som t.ex. avgasklass. Fordonets registreringsskylt och registreringsland sparas. På detta sätt skapas ett entydigt samband till avgiftsräknaren. Om så är nödvändigt kan dessa data senare ändras direkt hos Toll Collect. Om tändningen är aktiverad och föraren kontrollerat uppgifterna samt bekräftat med OK och den gröna LED-lampan på avgiftsräknaren lyser är det automatiska avgiftssystemet aktiverat för fordonet. Ytterligare detaljer står att läsa i bruksanvisningarna för OBU:n. Sedan avgiftsräknaren installerats överlämnas fordonet till användaren. Användaren erhåller då instruktioner och en bruksanvisning. Användaren å sin sida skriver under monteringsbeviset åt servicepartnern och kvitterar på så sätt mottagandet. Användaren ska bland annat stå för följande kostnader: kostnader för installationen av avgiftsräknaren, kostnader för utmontering vid avställning eller försäljning av fordonet och när affärsförbindelsen med Toll Collect avslutas, kostnaderna för byte av registreringsnummer samt för ändring av vägavgiftsrelevanta data hos en servicepartner körning till och från servicepartner samt stilleståndstider inom ramen för ovanstående arbeten Avgiftsräknarens funktionssätt OBU:n kopplas in automatiskt när tändningen slås på. Föraren är förpliktigad att kontrollera inmatade data (t.ex. axelantal) före varje körning och eventuellt anpassa dem. Inställningarna från den tidigare körningen sparas i regel. Vid uppdatering av programvaran återställs fordonets ursprungliga inställningar. Avgiftsräknaren förses ständigt med positionsdata via GPS-signaler vid den automatiska vägavgiftsberäkningen. Därigenom registrerar OBU:n var lastbilen befinner sig och jämför hela tiden positionen med dem i enheten lagrade kartorna. Extra sensorer används för att stödja avgiftsräknaren vid positionsregistreringen och därigenom även precisera lokaliseringen. Den s.k. länkade lokaliseringen kontrollerar fordonets rörelser och riktning med hjälp av gyroskop och hastighetssignal. Den länkade lokaliseringen är en kontrollfunktion och oberoende av GPS-positioneringen. Resultaten från satellitlokaliseringen och den länkade lokaliseringen anpassas hela tiden till varandra. Längderna på de avgiftsbelagda vägavsnitten har fastlagts av BASt och har sparats i avgiftsräknaren. I enlighet med data för vägsträcka och avgiftssats samt inmatade och lagrade fordonsdata beräknar OBU den avgift som ska betalas, lagrar denna information och sänder den i kodad form per mobiltelefon till 11

14 4 BOKNINGSSÄTT Toll Collect databas. Denna information skickas alltid vidare efter att ett visst avgiftsbelopp uppnåtts eller efter en i förväg uppgjord tid. Om avgiftsräknaren är avstängd vid den tiden sänds data vidare nästa gång. Om fordonets tändning slås från kopplas också avgiftsräknaren från. Toll Collect-systemet fungerar tack vare extra lokaliseringssensorer även om GPS-signalen avbryts kort eller är störd. Säkerheten är garanterad vid varje bokning genom den digitala kodningen. oss I Toll Collects databas definieras det avgiftsbelopp som användaren ska erlägga med hjälp av fordonets registreringsnummer och specifikation, för närvarande en gång i månaden, såvitt en vägavgift har tagits ut under denna period. 4.2 Manuell bokning Alternativet till den automatiska bokningen via avgiftsräknaren är den manuella bokningen på internet eller vid en vägavgiftsterminal Bokning på internet Den manuella bokningen via internet kan göras upp till tre dagar i förväg. Förutsättning för en sådan bokning är att företaget redan är registrerat hos Toll Collect. S Vi håller kontakt information för en StörningSfri körning 1. avgiftsräknare (obu) För en felfri kontakt En störning i OBU:n eller DSRC-modulen kan leda till att BAG stoppar användaren inom ramen för en kontroll. För närmare information om en korrekt hantering av OBU:n se broschyr Vi håller kontakt som kan laddas ner från internet på Användaren kommer till startsidan för bokning på internet (IEBS) via Bokningen kan göras på tyska, engelska, franska och polska. En speciell programvara krävs inte. Bokningen görs i några få steg: Vid den första bokningen matar användaren in sitt användarnummer och son master-pin. Sedan väljer han en egen internetlogin och ett eget lösenord. Efter inloggningen visas användarens alla registrerade fordon. Användaren väljer nu antingen ett redan sparat fordon eller matar in data för ett annat fordon, t.ex. en hyrd lastbil. Därefter bestämmer han färdvägens start- och slutpunkt. Med hjälp av de inmatade data beräknas automatiskt den kortaste sträckan inom det avgiftsbelagda vägnätet. Användaren kan acceptera detta eller välja den färdväg han önskar genom att mata in upp till fyra viapunkter (dvs. anslutningsställen eller motorvägspåfarter som ska passeras under färdvägen). Vägavgiftssystemet beräknar då giltighetstiden och den vägavgift som ska erläggas. Om användaren är införstådd bokar han sträckan och får ett bokningsbevis med bokningsnummer. Med hjälp av numret kan föraren vid en eventuell kontroll visa att väg- 12

15 avgiften betalats korrekt. Bokningsbeviset behövs dessutom vid en avbeställning. Användaren kan få bokningsbeviset utskrivet direkt eller skickat per e-post. Beviset innehåller en säkerhetskod, den så kallade digitale signatur som bevisar dess äkthet. Alternativt kan användaren vid bokningen mata in ett kostnadsställe för sin interna uppdelning av kostnaderna. Observera: Färdvägsplaneringen i det manuella avgiftssystemet föreslår färdvägar inom det avgiftsbelagda vägnätet och med detta som grund beräknas vägavgiften för den kortaste sträckan. Därför måste inte den sträcka som systemet föreslår alltid vara den kortaste vägen. Användare som föredrar en annan färdväg kan boka den genom inmatning av delsträckor. På internet kan endast hela sträckor avbeställas före giltighetstidens början. Avbeställning av delsträckor kan endast göras vid vägavgiftsterminaler längs den bokade sträckan. Som skydd mot icke auktoriserade bokningsförsök har försiktighetsåtgärder vidtagits: Så spärras den personliga inloggningen efter flera inmatningsförsök av felaktigt lösenord och kan bara öppnas igen av Toll Collect kundservice. För säker överföring används SSL-standard med en kodlängd på 128 bit. Undantagna är avgiftsfria vägnätsförbindelser. Vid bokning i det manuella systemet underlättar avgiftsfria vägförbindelser en bokning av önskade vägsträckor. Den föreslagna färdvägen leder då inte bara över avgiftsbelagda utan även avgiftsfria väg- Manuellt förfarande: Inbokning via internet Användare Mål 1. Inbokning via internet 2. F ordon kör på avgiftsbelagd väg 3. Kontroll (stationär eller mobil) 4. Toll Collect ställer ut faktura till användaren 13

16 4 BOKNINGSSÄTT sträckor. På så sätt sörjer de avgiftsfria vägnätsförbindelser för att även motorvägar vars på- och avfart inte är anslutna till det övriga motorvägsnätet (så kallade isolerade motorvägar) blir sammanlänkade med det avgiftsbelagda huvudnätet Bokning vid en vägavgiftsterminal Alla användare, både registrerade och icke registrerade, kan göra bokningen manuellt vid någon av vägavgiftsterminalerna. Dessa är försedda med texten Toll Collect och befinner sig i närheten av motorvägspåfarter, trafikplatser, rastplatser och bensinmackar i Tyskland såväl som vid gränsen till angränsande länder. Bokningen görs på samma sätt vid alla avgiftsterminaler oberoende om det är en inomhusterminal som alltså är belägen inne i ett kassautrymme eller en utomhusterminal som befinner sig ute i det fria. Terminalens användargränssnitt är logiskt uppbyggt. Det kan lätt handhas av alla förare. Bokningen kan göras på tyska, engelska, franska och polska. Vid frågor kan föraren med hjälp av en anropsknapp kontakta Toll Collects customer service. I ett personligt samtal får föraren då önskad information, återigen valfritt på tyska, engelska, franska eller polska. tid samt avreseplats och destination. Vägavgiftsterminalen beräknar vägavgiften för den kortaste vägen inom det avgiftsbelagda vägnätet. Föraren kan acceptera den föreslagna rutten eller ändra sträckan genom inmatning av upp till fyra etappmål, s.k. via-punkter, som körningen ska passera genom. Ändringar kan göras med knappen Modify route (Ändra vägsträcka) och sedan mata in punkterna på kartan. Därvid bör föraren, utgående från startpunkten, välja de viktigaste motorvägskorsningarna på kartan som viapunkter. När föraren är nöjd med den föreslagna färdvägen bekräftar han det och väljer önskat betalningssätt. Tidpunkten när resan senast måste vara avslutad beräknas automatiskt av systemet. Denna är definierad av starttiden, vägsträckans längd och en tidsbuffert för korta pauser, köer och andra störningar. Tiden är dock så beräknad att en bokning inte kan användas för flera körningar. Föraren är förpliktigad att göra bokningarna på så sätt att de föreskrivna körnings- och Inbokningsrutinen vid terminalen påminner om inköp av en färdbiljett. Hanteringen genomförs på en pekskärm och ett PIN-tangentbord för kortbetalning. Föraren uppger alla relevanta fordonsdata eller använder sitt fordonskort, och fastställer sedan start- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 vilotiderna kan följas. Vi rekommenderar att körningen påbörjas tidsmässigt så nära början på bokningens giltighetstid som möjligt. Lastbilsföraren får vid kortbetalning först ett betalningsbevis slutligen ett bokningsbevis. Beviset måste förvaras väl eftersom det innehåller uppgifter om: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta fordonsdata, bokad vägsträcka, vägsträckans längd, vägavgiftsbelopp, bokningsnummer och giltighetstid. En vägavgiftsatlas med alla vägavgiftsterminaler kan erhållas hos Toll Collect och finns även som provexemplar för kort utlåning på alla terminaler. En lista över avreseplatser och en sökning efter avreseplatser kan göras på via PC, smartphone eller surfplatta. För en bokning med kontanter vid en inomhusterminal ges två kvitton ut, ett bokningsbevis för användaren och ett deklarationskvitto för den vägavgiftsansvarige. Efter betalningen vid kassan får föraren tillbaka det vid kassaterminalen stämplade bokningsbeviset med tillhörande bokningsnummer. Vid terminaler som står i det fria (utomhusterminaler) kan man betala kontant direkt. Automaterna accepterar uteslutande sedlar, inga mynt. Endast ett kvitto ges ut. Betalning med kreditkort kan göras direkt vid terminalen, både vid inomhus- och utomhusterminaler. Ej registrerade användare kan välja mellan att betala med ett accepterat kreditkort eller ett tankkort som är godkänt för manuell bokning. Registrerade användare kan göra bokningen med sitt fordonskort. I sådant fall ges endast ett kvitto ut. Faktureringen sker då på det överenskomna betalningssättet. En bokning kan göras upp till tre dagar innan körningen startar, dvs. när bokningsbevisets giltighetstid börjar. Manuell förfarande: Inbokning vid avgiftsterminal Användare Mål 1. Inbokning vid avgiftsterminalen 2. F ordonet kör på avgiftsbelagd vägsträcka (stationär och 3. Kontroll mobil) 15

18 4 BOKNINGSSÄTT Terminalerna är anslutna till Toll Collect databas. På detta sätt överförs bokningsdata till Toll Collect direkt efter bokningen. Så avläser systemet vid en kontroll om lastbilen är korrekt bokad på den aktuella avgiftsbelagda vägsträckan vid motsvarande tidpunkt. Bokningar kan avbeställas vid alla avgiftsterminaler innan bokningsbeviset börjar gälla, under giltighetstiden kan en avbeställning av delsträckor göras vid en valfri vägavgiftsterminal längs den bokade sträckan (ännu inte körda sträckor). Utförlig information till temat avbeställning finns i kapitel 4.3 Avbeställningar vid manuell bokning. Observera: Färdvägsplaneringen i det manuella avgiftssystemet föreslår färdvägar inom det avgiftsbelagda vägnätet och med detta som grund beräknas vägavgiften för den kortaste sträckan. Därför måste inte den sträcka som systemet föreslår alltid vara den kortaste vägen. Användare som föredrar en annan färdväg kan boka den genom inmatning av delsträckor. Undantagna är avgiftsfria vägnätsförbindelser. Vid bokning i det manuella systemet underlättar avgiftsfria vägförbindelser en bokning av önskade vägsträckor. Den föreslagna färdvägen leder då inte bara över avgiftsbelagda utan även avgiftsfria vägsträckor. På så sätt sörjer de avgiftsfria vägnätsförbindelser för att även motorvägar vars på- och avfart inte är anslutna till det övriga motorvägsnätet (så kallade isolerade motorvägar) blir sammanlänkade med det avgiftsbelagda huvudnätet. 4.3 Avbeställning vid manuell bokning Manuella bokningar kan avbeställas. För detta finns följande möjligheter: Körningar vars giltighetstid ännu inte har börjat kan avbeställas på internet (för registrerade användare) och vid alla vägavgiftsterminaler (för registrerade och icke registrerade användare). En avbeställning kan förkastas på grund av felaktig inmatning eller kortvariga tekniska störningar vid vägavgiftsterminalen. Om orsaken är en teknisk störning ersätts beloppet i efterhand sedan användaren sänt in blanketten för Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Reklamation avbeställning/ bokningsbevis ), vid en felaktig inmatning ges ingen ersättning. Därför bör föraren först kontakta Toll Collect via anropsknappen på terminalen och ta reda på om det rör sig om ett inmatningsfel. Reklamationsblanketten kan användaren få direkt vid vägavgiftsterminalen eller ladda ner från internet via Avbeställningar av hela sträckor eller delsträckor är avgiftsbelagda. Undantagna är direkta avbeställningar inom 15 minuter vid det vägavgiftsställe bokningen gjorts och på internet inom fem minuter efter bokningen. För alla övriga avbeställningar tas en avgift på 3 euro ut. En avbeställning kan inte göras om beloppet resp. krediteringen är lägre eller lika med avbeställningsavgiften på 3 euro. Sedan bokningsbevisets giltighetstid gått ut kan en körning inte längre avbeställas hos Toll Collect. En återbetalning kan då en- 16

19 dast ske via BAG (se kapitel 4.4 Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid ). Observera: Ombokningar kan endast göras genom avbeställning och bokning av en ny sträcka Avbeställning på internet Avbeställning vid en vägavgiftsterminal En avbeställning går till på samma sätt vid alla avgiftsterminaler oberoende om det är fråga om en inomhusterminal som finns inne i ett kassautrymme eller en utomhusterminal som befinner sig ute i det fria. En sträcka som bokats på internet kan avbeställas före giltighetstidens början. Välj för detta funktion Cancellation (Avbeställning), ange bokningsnumret för den sträcka som ska avbeställas och bekräfta. Därefter definieras bokningen i vägavgiftssystemet som ogiltig, bokningsbevis och -nummer är ogiltiga. Återbetalning görs i form av en kreditnota över det för användaren registrerade betalningssättet. Avbeställningar av delsträckor för redan påbörjade avgiftsbelagde körningar kan endast göras vid vägavgiftsterminal längs den bokade sträckan. En användare kan principiellt avbeställa hela sin vid en terminal bokade sträcka vid alla vägavgiftsterminaler och få den betalade vägavgiften ersatt förutsatt att avbeställningen av hela sträckan görs före giltighetstidens början. Under giltighetstiden kan användaren endast avbeställa hela den vid en avgiftsterminal bokade sträckan vid en avgiftsterminal som tillhör påfarten för den bokade sträckan. Efter påbörjad körning kan avbeställning av ej körda delsträckor göras vid varje vägavgiftsterminal längs den bokade sträckan. Vid beräkningen av återbetalningsbeloppet utgår man ifrån den ännu inte körda sträckan från vägavgiftstermina- 17

20 4 BOKNINGSSÄTT len där avbeställningen gjordes till den valda sträckans mål. För detta trycker användaren på funktion Cancel (Avbeställning) och sticker in bokningsbeviset. För avbeställning av en delsträcka anger föraren ett nytt mål på den ursprungliga sträckan. Detta mål måste ligga mellan den vägavgiftsterminal där avbeställningen gjordes och det ursprungliga målet. Därefter ersätts vägavgiften för sträckan mellan det nyinmatade målet och det ursprungliga målet. 4.4 Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid Användaren kan sedan giltighetstiden för bokningsbeviset gått ut begära ersättning från Tyska godstrafikverket (BAG) om han kan bevisa att det av sakliga skäl inte var möjligt att begära ersättning tidigare och om han gör sina anspråk gällande hos BAG inom två månader efter utgången av bokningsbevisets giltighetstid eller internetbokningen på den därför avsedda blanketten. Blanketten kan laddas ner från internet på eller beställas från Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, Köln, Tyskland. Återbetalningsansökan hos BAG är avgiftsbelagd. Om vägavgiften har betalats kontant får användaren ett kvitto som berättigar honom till utbetalning av den resterande vägavgiften i kassan. Om avbeställningen görs vid en utomhusterminal utbetalas det resterande beloppet i euromynt (exkl. avbeställningsavgiften). Om vägavgiften har betalats med kort ska kortet stickas in i terminalen och återbetalning sker via det ursprungliga betalningssättet. 18

Debitering av vägavgift

Debitering av vägavgift S Vägavgift för lastbilar i Tyskland Debitering av vägavgift Aktualiserad upplaga 2010 www.toll-collect.de Tre sätt, olika möjligheter ett för varje behov >>> 1 För full flexibilitet Debitering vid automatisk

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

MercedesServiceCard för nyttofordon

MercedesServiceCard för nyttofordon Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor om MercedesServiceCard: MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2-4 D-63801 Kleinostheim Telefon: +49 (0)6027/ 50 95 67 Fax: +49 (0)6027/

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Användarmanual. EMV-terminal ipp350

Användarmanual. EMV-terminal ipp350 Användarmanual EMV-terminal ipp350 Innehåll Sid. Kapitel 1: Handhavande 3 Handhavande 4-6 Betalning 7 Signaturköp 8 Offlineköp 8 Inringt samtal 9 Förköp/Reservation 10 Reservlösning (endast Norge) 11 EMV-meny

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna i denna tabell rapporteras för 2014 till Finlands Bank i början av 2015. Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg

Beskrivning av TallyCard systemet. En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Beskrivning av TallyCard systemet En liten beskrivning, senast ändrad den 14 juli 2007 av Kenneth Broberg Allmänt Systemet "TallyCard" är utvecklat för hamnar och campingar. Systemet gör debiteringen av

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras

Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Betalningsstatistik 2014, uppgifter som ska rapporteras Uppgifterna rapporteras till Finlands Bank för första gången i februari 2015 (2014 data). Tabellen är en förteckning över uppgifter som ska rapporteras

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko

Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Tutorpaket Frank, studiekort och Elisa Lompakko Innehåll 1. Vem är Frank? 2. Kortalternativ 3. Studiekort med betalningsegenskap 4. Elisa Lompakko tjänsten 5. Exempel Vem är Frank? Frank = Den nya studentägda

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Radioladdning MegTax Tariff

Radioladdning MegTax Tariff Manual Radioladdning MegTax Tariff Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Funktionsbeskrivning 3. Hård och mjukvarukrav 4. Användning 4.1. Arbetsgång 4.2. Förberedelser/Inställningar 4.3. Skapa tariffil

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Information om TripTo:s stuguthyrning

Information om TripTo:s stuguthyrning Information om TripTo:s stuguthyrning Få en högre beläggning under uthyrningsperioden av er semesterbostad med hjälp av oss. Via TripTo kommer er annons att vara med på flera internetsidor i ditt hemland

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL

REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL REGLER FÖR LOTTER SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 1 januari 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. LOTTERNAS UTFORMNING... 3 3. LOTTERIER... 4 4. FÖRDELNINGSDRAGNING...4 5. LOTTKÖP... 4

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering

STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering STYR FÖRETAGET FRÅN RATTEN Mobilt GPS-system för minskad administration och snabbare fakturering UTNYTTJA ARBETSDAGEN MAXIMALT Med ett bra och enkelt system är administrationen redan klar när du parkerar

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning

BRANSCHFÖRESKRIFTER Biluthyrning Biluthyrning För bransch Biluthyrning finns tillhörande bilaga SOF (Signature On File). Vid uthyrning av ett fordon ska Kunden belasta Kortkundens Kontokort med ett beräknat och med Kortkunden överenskommet

Läs mer

ACNs Digitala telefonitjänst

ACNs Digitala telefonitjänst ACNs Digitala telefonitjänst Allmänt 1. Vad behöver jag för att kunna använda ACNs digitaltelefonitjänst? Du behöver en bredbandsanslutning till Internet med en minsta tillgängliga uppladdningshastighet

Läs mer