ANVÄNDARINFORMATIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARINFORMATIONEN"

Transkript

1 S VÄGAVGIFTER FÖR LASTBILAR I TYSKLAND ANVÄNDARINFORMATIONEN Uppdaterad utgåva 2014 På uppdrag av

2 INNEHÅLL Förord Överblick Avgiftsplikt Bestämmelser om avgiftsplikt Avgiftspliktiga fordon Avgiftsfria eller avgiftsbefriade fordon Avgiftsbelagt vägnät De delaktigas ansvarsområden Ansvariga inom Public Private Partnership: Förbundsrepubliken Tyskland och Toll Collect Ansvarig för kontroll och bötesförfarande: BAG Ansvarig för vägnätet: BASt Registrering Bokningssätt Automatisk bokning via avgiftsräknare Installation av avgiftsräknare Avgiftsräknarens funktionssätt Manuell bokning Bokning på internet Bokning vid en vägavgiftsterminal Avbeställning vid manuell bokning Avbeställning på internet Avbeställning vid en vägavgiftsterminal Återbetalning efter bokningsbevisets giltighetstid Vägavgiftens storlek Betalningssätt Betalningssätt för registrerade användare Tillgodokonto hos Toll Collect Betalningssätt med betalningsgaranti Betalningssätt för icke registrerade användare Kontanter Tank- och kreditkort Avräkning för registrerade användare Regelbunden avgiftsspecifikation Extra avgiftsspecifikationer Reklamation avgiftsspecifikation Extra service Kontroll Frågor och svar Service och kontakt... 36

3 FÖRORD Bästa läsare, beläget mitt i Europa har Tyskland blivit något av en central axel för den internationella lastbilstrafiken. Tusentals lastbilar från hela Europa kör dag för dag kors och tvärs genom landet, framför allt på motorvägarna. Den allt mer tilltagande godstrafiken har lett till avsevärda belastningar för vägarna och fört med sig kostnader för utbyggnad och underhåll. För en rättvisare fördelning av dessa kostnader beslutade förbundsregeringen i januari 2005 att införa en distansbaserad vägavgift för alla in- och utländska lastbilar med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer. Inom ramen för en Public Private Partnership har Toll Collect på uppdrag av Förbundsrepubliken Tyskland tagit fram och infört ett vägavgiftssystem som är först i världen att kombinera en satellitlokalisering med modern mobilradioteknologi. Till skillnad från det vanliga vinjettsystemet beräknas avgiften utifrån den tillryggalagda avgiftsbelagda vägsträckan, axelantalet och emissionsklass. På så sätt betalar man bara för de kilometrar man verkligen kört schysst och rättvist. Toll Collect har utvecklat ett system där trafikflödet inte hindras vid betalningen av vägavgiften. Till skillnad från vanliga vägavgiftssystem kräver denna innovativa teknologi varken hastighetsbegränsningar eller att fordonet måste stanna eller köra in på en speciell körfil. Därigenom är det möjligt för tyska och andra europeiska transportföretag att erlägga vägavgiften på ett modernt och flexibelt sätt. Detta system har dessutom skapat de tekniska förutsättningarna för ett samarbete med andra vägavgiftssystem. I september 2011 startades Service TOLL2GO tillsammans med ASFINAG, den österrikiska vägavgiftsoperatören. Med TOLL2GO kan vägavgiften för lastbilar på 12 ton eller mer även erläggas i Österrike med den i lastbilen monterade avgiftsräknaren från Toll Collect. Den här broschyren innehåller allt som är värt att veta om vägavgifter för lastbilar i Tyskland från registrering över bokningssätt till avgiftsspecifikation. Vi önskar en trevlig resa! Din Toll Collect 1

4 1 ÖVERBLICK 1 ÖVERBLICK Avgiftssystemet från Toll Collect erbjuder tre bokningssätt: automatiskt via en inmonterad avgiftsräknare, en så kallad On-Board Unit (OBU), manuellt vid en vägavgiftsterminal eller manuellt på internet. I systemets centrum står den automatiska bokningen: en i lastbilen inmonterad avgiftsräknare identifierar med hjälp av satellitsignaler (Global Positioning System, GPS) och kompletterande lokaliseringssensorer de avgiftsbelagda vägsträckor lastbilen färdas på. OBU:n lokaliserar lastbilens position och känner vid varje tidpunkt av på vilket vägavsnitt av det omkring kilometer långa avgiftsbelagda vägnätet (båda körriktningar) fordonet befinner sig. Avgiftsräknaren beräknar därefter avgiften med hjälp av de av användaren lämnade uppgifterna om avgasklass och antal axlar och ger uppgifterna vidare till Toll Collects databas via mobilradio. Alternativt kan man använda de manuella bokningssätten: Användaren kan boka den avgiftsbelagda sträckan vid en vägavgiftsterminal eller via internet. Även dessa uppgifter förs vidare till Toll Collects databas. Förutsättningen för bokning via avgiftsräknare är att den avgiftspliktige dessförinnan registrerat sig och sina fordon hos Toll Collect. Även för bokning via internet krävs en registrering hos Toll Collect. Avräkningen av vägavgiften sker för registrerade användare via kreditkort, kreditkort med tillgodohavande, tillgodokonto hos Toll Collect, tankkort eller LogPay-system. Bokning vid en vägavgiftsterminal är öppet för alla användare. Ej registrerade användare kan välja mellan att betala kontant eller med tank- eller kreditkort. Registrerade användare kan dessutom betala med sitt fordonskort; bokningarna visas då på den månatliga avgiftsspecifikationen och avräkningen sker först sedan den vägavgiftsbelagda vägsträckan använts. Customer service besvarar användarnas samtliga frågor kring betalningssätten och avgiftssystemet. För att säkerställa att vägavgifterna erläggs korrekt har Toll Collect tagit fram ett omfattande kontrollsystem som ställts till det Tyska Godstrafikverkets (BAG) förfogande. Under en kontroll granskar man i Toll Collects databas där alla avgiftspliktiga fordon kontrolleras, om det finns en korrekt bokning för respektive fordon. Kontrollsystemet består av automatiska kontroller genom kontrollbryggor och portabla kontrollenheter, stationära och mobila kontroller med motsvarande kontrollanordningar och företagskontroller. Samverkan mellan alla de här kontrollsätten gör att det är möjligt att 2

5 kontinuerligt kontrollera att vägavgiften erläggs korrekt och möjliggör dessutom att kontrollsystemet hela tiden kan anpassas till rådande förhållanden. Allt detta sker under beaktande av gällande dataskyddsbestämmelser. Den 19 juli 2011 trädde Lagen om vägavgift på tyska motortrafikleder (BFStrMG) i kraft och ersatte Lagen om vägavgift på tyska motorvägar (ABMG) som rättslig grund för uppbärande av vägavgift för lastbilar. Ändringen av lagbeteckningen förkunnar att det avgiftspliktiga vägnätet inte bara omfattar motorvägar, utan även riksvägar eller delar av riksvägar. De rättsliga grunderna för den distansbaserade vägavgiften är: Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) av den 12 juli 2011 (BGBl. I s. 1378), senast ändrad genom artikel 2 stycke 152 i lagen av den 7 augusti 2013 (BGBl. I s. 3154) Förordning om insamling, som bevis för vederbörlig betalning och för återbetalning av avgiften (LKW-Maut- Verordnung - LKW-MautV) av den 24 juni 2003 (BGBl. I s. 1003), senast ändrad genom artikel 2 i lagen av den 23 juli 2013 (BGBl. I s. 2550) Förordning om utvidgning av avgiftsplikten på vissa delar av riksvägar (Mautstreckenausdehnungsverordnung - MautStrAusdehnV) av den 8 december 2006 (BGBl. I s. 2858), senast ändrad genom artikel 4 i lagen av den 12 juli 2011 (BGBl. I S. 1378) Förordning om reglering av avgifternas knutpunkter för vissa delar av riksvägar (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV) av den 9 augusti 2013 (BGBl. I s. 3218) 3

6 2 AVGIFTSPLIKT 2 AVGIFTSPLIKT Det tyska väg- och transportforskningsinstitutet (BASt) sätter in det vägavgiftsbelagda vägnätet i internet. På internet finns en lista på alla avgiftsbelagda motorvägar och motortrafikleder för nyttofordon med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer. 2.1 Bestämmelser om avgiftsplikt Avgiftspliktiga fordon Avgiftsplikten gäller för alla tunga nyttofordon eller fordonsekipage med en tillåten totalvikt på 12 ton eller mer som uteslutande är avsedda för godstrafik (alternativ 1) eller används för detta (alternativ 2). Som skäl för avgiftsplikten räcker det ena av de två alternativen i 1 stycke 1 moment 2 nr. 1 BFStrMG. Avgiftsplikten enligt det första alternativet ger sig självt oberoende om en varutransport verkligen genomförs, varutransporten sker yrkesmässigt eller för egen räkning eller det beträffande fordonet är befriat från fordonsskatt. Såvitt lastbilen eller lastbilsekipaget används till varutransport som ersättning eller i kommersiellt syfte (yrkesmässig godstrafik eller för egen räkning) gäller avgiftsplikten enligt det andra alternativet. För mer detaljerad information om beräkning av den tillåtna totalvikten för lastbilsekipage, se 34 stycke 7 i tyska vägtrafikförordningen (StVZO). Oavsett ursprungsland måste alla avgiftspliktiga användare betala för de avgiftsbelagda vägsträckor de tillrygga lagt Avgiftsfria och avgiftsbefriade fordon Lastbilar eller lastbilsekipage med en tillåten totalvikt under 12 ton är avgiftsfria. Lastbilar eller lastbilsekipage med en tillåten totalvikt på minst 12 ton som inte uteslutande för godstrafik och inte heller används för detta är också avgiftsfria. Därutöver är enligt 1 stycke 2 i BFStrMG följande lastbilar och lastbilsekipage avgiftsbefriade: 1. Bussar 2. Fordon tillhörande försvarsmakten, polisväsendet, fordon för civilförsvar och katastrofhjälp, brandkår och andra utryckningsfordon samt fordon tillhörande staten, 3. Fordon som uteslutande används för väghållning som vägrenhållning och sandning och snöröjning, 4. Fordon som uteslutande används för tivoli och cirkusnäring, 5. Fordon som används av allmännyttiga eller välgörenhetsorganisationer för transport av humanitär hjälp avsedd att mildra en nödsituation. Förutsättning för en avgiftsbefrielse är med undantag för bussar och fordon som an- 4

7 vänds av allmännyttiga eller välgörenhetsorganisationer för transport av humanitär hjälp avsedda att mildra en nödsituation, att fordonet är försett med yttre kännetecken som visar dess ändamål. Ägare eller innehavare av avgiftsfria eller avgiftsbefriade lastbilar och lastbilsekipage kan själva låta registrera dessa hos Toll Collect som icke avgiftspliktiga. Uppgifterna gäller i två år och kan vid behov förlängas. Närmare information samt tillhörande blanketter kan laddas ner från internet på eller från kundtjänst. Uppgifterna på blanketten för registrering av icke avgiftspliktiga fordon måste vara sanningsenliga och fullständiga. Ansvaret för att uppgifterna vid registreringen av ett icke avgiftspliktigt fordon är korrekta ligger hos ägaren eller fordonsinnehavaren (enligt principen om självdeklaration). Registreringen innebär alltså inget rättsligt godkännande från Toll Collects eller tyska godstrafikverkets (BAG) sida. Vederbörande myndighet har rätt att när som helst kontrollera om uppgifterna stämmer. Om förutsättningarna, se 1 1 och 2 stycket i BFStrMG Avgiftspliktigt vägnät Avgiftsplikten gäller på alla tyska motorvägar inklusive tank- och rastanläggningar och börjar vid påfarten till motorvägen. Som motorväg (BAB) betecknas alla landsvägar som enligt lag formellt förklarats som motorväg. Avgiftsbelagda landsvägar ligger alltid i anslutning till en motorväg och har byggts ut till motortrafikleder. Som förutsättning för en avgiftsplikt gäller följande kriterier: Vägsträckan måste tillhöra staten och ha minst fyra filer med minst två körfiler i varje riktning. Den måste ha en direkt anslutning till en motorväg och vara minst fyra kilometer lång. Den måste ha en genomgående körfältslinje (mittlinje). Det får därtill inte vara en genomfartsled genom en ort. Sedan den 1 augusti 2002 omfattas motsvarande utbyggda riksvägsträckor av avgiftsplikten i enlighet med lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG). Ovanstående kriterier gäller inte för följande vägsträckor som också tillhör det avgiftsbelagda vägnätet och sedan 1 januari 2007 omfattas av avgiftsplikten: B 75 mellan motorväg A 253 och motorväg A 7 (Hamburg), B 4 norr om motorväg A 23 till Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein och Hamburg), B 9 mellan den tysk-franska gränsen och anslutningen Kandel-Süd på motorväg A 65 (Rheinland-Pfalz) Undantagna från avgiftsplikten är enligt 1 3 stycket, nr. 1 till 4 BFStrMG följande motorvägssträckor: 5

8 2 AVGIFTSPLIKT motorvägsavsnitt A 6 från den tysk-franska gränsen till anslutningen Saarbrücken-Fechingen i båda körriktningar, motorvägsavsnitt A 5 från den tyskschweiziska gränsen och den tysk-franska gränsen till anslutningen Müllheim/ Neuenburg i båda körriktningar, motorvägsavsnitt där en vägavgift tas ut enligt 2 i lagen om brukarfinansiering och offentlig-privat samverkan (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz) av den 30 augusti 1994 (BGBl.I sida 2243) i respektive gällande version, motorvägsavsnitt som endast förfogar över en körfil och inte är direkt anslutna till det tyska motorvägsnätet. På internet finns det aktuella avgiftsbelagda vägnätet på Det avgiftsbelagda vägnätet kan laddas hem under 2.2 De medverkandes ansvarsområde Ansvarsområde inom Public Private Partnership: Förbundsrepubliken Tyskland och Toll Collect Lagen beskriver i minsta detalj för vilka fordon och på vilka vägar vägavgift ska betalas, hur den ska tas ut och hur kontrollen av vägavgift ska skötas. Lagen om vägavgift för tunga fordon (BFStrMG) förordar även att förbundsregeringen genom rättslig förordning kan fastställa hur höga vägavgifterna ska vara. För närmare information om kontroll av erlagd vägavgift, se kapitel 8 Kontroll. De lagenliga direktiven om vägavgift definierar inom vilka ramar Toll Collect som medverkande ska agera inom en Public Private Partnership: Toll Collect har tagit fram det satellitunderstödda vägavgiftssystemet och handhar det på uppdrag av Förbundsrepubliken Tyskland. Dessutom överfördes följande uppgifter på Toll Collect som offentlig medarbetare: att fastställa vilka fordon som använder det avgiftsbelagda vägnätet och kontrollera om avgiften erlagts korrekt samt i förekommande fall betalning av vägavgiften i efterhand. Toll Collect kan som privaträttsligt företag inte bestämma om ett fordon är avgiftspliktigt eller avgiftsbefriat. Det är lagstiftaren som bestämmer vilka fordon som är avgiftspliktiga, vilka vägar som är avgiftsbelagda, hur höga vägavgifterna ska vara och hur avgasklasserna ska definieras. 6

9 2.2.2 Ansvarig för kontroll och bötesförfarande: BAG Det är det Tyska godstrafikverket (BAG) som ansvarar för att överträdelser mot avgiftsplikten bestraffas. Fastställs det att vägavgiften för en avgiftspliktig lastbil inte erlagts för en tillryggalagd sträcka tas avgiften för den körda sträckan ut i efterhand. Om det inte är möjligt att fastställa den faktiskt körda avgiftsbelagda sträckan efterdebiteras en schablonsträcka på 500 kilometer nacherhoben. Vid kontrollen samlar BAG in alla nödvändiga uppgifter som registreringsnummer och avgiftsklass. BAG inleder därefter ett bötesförfarande. Böter kan uppgå till högst euro. aktualiseringen av det avgiftsbelagda vägnätet (t.ex. när nya vägavsnitt färdigställts) faller inom BASt:s ansvarsområde. På publiceras respektive aktuellt vägnät som är avgiftspliktigt Ansvarig för det avgiftsbelagda vägnätet: BASt Ansvaret för det avgiftsbelagda vägnätet ligger i händerna på det Tyska väg- och transportforskningsinstitutet (BASt). BASt ansvarade till exempel för uppmätning av de vägavsnitt som nu utgör det avgiftsbelagda vägnätet. Även den ständiga 7

10 3 REGISTRERING 3 REGISTRERING Det första steget till en smidig betalning av vägavgiften är att den avgiftspliktige registrerar sig och sina fordon hos Toll Collect. Registrerade användare kan välja mellan tre olika bokningssätt. Den automatiska bokningen med en avgiftsräknare är det enklaste och smidigaste sättet att erlägga vägavgiften. Dessutom står de manuella bokningssätten till förfogande: via internet eller med fordonskortet vid en av vägavgiftsterminalerna. Därtill kan den registrerade användaren välja det betalningssätt som passar bäst. Användaren och utgivaren av det valda betalningasättet ingår då ett av Toll Collect oberoende avtalsförhållande. Efter registreringen får företaget ett fordonskort (chipkort) för varje lastbil där alla för beräkning av vägavgiften nödvändiga uppgifter har lagrats, som registreringsnummer, nationalitet, avgasklass, axelantal och lastbilens tillåtna totalvikt. Fordonskortet förblir Toll Collects egendom även sedan användaren mottagit det. Efter genomförd Användarregistrering får användaren ett välkomstbrev med användarnummer, samt ytterligare två PIN-brev: Det första brevet innehåller en master- PIN som används för autentisering av den registrerade användaren. Denna behövs vid telefonkontakt med kundtjänst, vid ändring av data och används som förinställt lösenord vid första bokningen via internet. Det andra brevet innehåller en PIN-kod för fordonsparken. Den gäller för hela fordonsparken och underlättar bokningen med ett fordonakort vid vägavgiftsterminalen. Fordonets alla data kan läsas av automatiskt från fordonskortet och föras över vid bokningen. Därigenom slipper användaren mata in dessa uppgifter manuellt. Blanketterna för registrering kan laddas ner från internet på och fyllas i direkt online eller skrivas ut och fyllas i för hand. Formulären kan även fås av customer service per telefon (se kapitel 10 Service och kontakt ). Dokumenten måste därefter skrivas ut, undertecknas och förses med en firmastämpel samt skickas till Toll Collect per fax eller post. 8

11 4 BOKNINGSSÄTT 4 BOKNINGSSÄTT Vägavgiften tas endast ut vid användning av avgiftsbelagda vägar. Enligt den principen fungerar systemet som Toll Collect tagit fram för betalning av vägavgift. Företaget erbjuder användaren tre olika bokningssätt: automatisk bokning med en avgiftsräknare (On-Board Unit, OBU), manuell bokning via internet, manuell bokning vid en vägavgiftsterminal. Den automatiska bokningen med en OBU är det enklaste och smidigaste sättet att betala vägavgiften. Men även de andra sätten har sina fördelar. En bokning via internet eller vid en vägavgiftsterminal kan göras upp till tre dagar i förväg. För företag som sällan använder de avgiftsbelagda vägarna är dock en bokning vid en vägavgiftsterminal att föredra. 4.1 Automatisk bokning med en avgiftsräknare Hjärtat i det satellitstödda vägavgiftssystemet är den automatiska bokningen med en avgiftsräknare, en så kallad On-Board Unit (OBU). Efter registreringen kan alla användare låta installera en avgiftsräknare i sitt fordon. Med hjälp av GPS-satellitensignaler och andra lokaliseringssensorer känner OBU:n av de körda avgiftsbelagda vägavsnitten och beräknar med hjälp av inställda fordonsdata och avgiftsatser den vägavgift som ska betalas. Information om vägavgiften överförs per mobilradio i kodat skick till Toll Collects databas. I databasen tas därefter en faktura fram (se kapitel 6 Betalningssätt ). Transparens är garanterad: varje registrerad användare kan med hjälp av avgiftsspecifikationen eller den detaljerade specifikationen för enstaka resor (kan väljas av användaren vid användarregistreringen) sätta sig in i den uppkomna vägavgiften och på så sätt kontrollera om den uttagna vägavgiften är korrekt. Automatiskt förfarande Satellit skickar positionsdata (Global Positioning System, GPS) Användare Mål 1. Installation av avgiftsräknare 2. Inmatning av fordonsdata 3. GPS-stödd avsnittsidentifiering 4. Avgiftsräknare identifierar avgiftsbelagt vägavsnitt 5. Kontroll (stationär eller mobil) 6. Avgiftsräknare beräknar avgift 8. Toll Collect avräknar vägavgiften med transportföretaget 7. Beloppet skickas via mobilradio till Toll Collect databas. 9

12 4 BOKNINGSSÄTT Installation av avgiftsräknaren En tid för installation av avgiftsräknaren överenskommer användaren med en av Toll Collects auktoriserade servicepartner. Dessa speciellt utvalda och väl utbildade verkstäder finns över hela Tyskland och i flera andra länder i Europa. En detaljerad lista kan hämtas från internet under OBU:n ställs till förfogande utan kostnad och förblir Toll Collects egendom även efter installationen i fordonet. Användaren står för installationen och de därmed förbundna egna kostnaderna. Installationen tar i regel inte längre än fyra timmar per fordon. För en ny lastbil kan installationen gå snabbare om lastbilen redan på fabriken förberetts för monteringen av en OBU och utrustats med en kabelsats och antenn. Jämte monteringen av avgiftsräknaren omfattar installationen följande moment: Individuell inställning av OBU:n på plats genom servicepartnern (överföring av fordons- och användardata enligt fordonskortet), Dragning av antennkabel och installation av antennen, Anslutning till vägmätaruttag, Anslutning till elsystem, Montering av OBU, Provkörning och introduktion för användaren, Bekräftelse av användare och servicepartner på ett monteringsbevis att OBU:n installerats korrekt. För närvarande kan registrerade användare allt efter tillgång välja mellan två olika OBUmodeller: Påbyggnadsenhet: Denna OBU monteras på instrumentbrädan. I avgiftsräknaren sitter en DSRC-modul* som ska föra över OBU-data till kontrollbroar, kontrollfordon från BAG och stödsändare. Denna dataöverföring sker med hjälp av infraröd- eller mikrovågsteknologi för att garantera en funktionsriktig samverkan (interoperabilitet) med andra vägavgifssystem. Inbyggnadsenhet: OBU av den här typen monteras in i en DIN-enhet på liknande sätt som en bilradio. Vid installationen monteras en extra DSRC-modul på vindrutan. För båda typer monteras en kombiantenn på lastbilens tak. Via denna antenn tas GPSsignalen emot och data överförs till Toll Collect databas per mobilradio. * Förkortningen DSRC står för Dedicated Short Range Communication = Kommunikation på korta sträckor via IR eller mikrovågor. 10

13 Vid anpassningen av avgiftsräknaren registreras lastbilens specifika data, som t.ex. avgasklass. Fordonets registreringsskylt och registreringsland sparas. På detta sätt skapas ett entydigt samband till avgiftsräknaren. Om så är nödvändigt kan dessa data senare ändras direkt hos Toll Collect. Om tändningen är aktiverad och föraren kontrollerat uppgifterna samt bekräftat med OK och den gröna LED-lampan på avgiftsräknaren lyser är det automatiska avgiftssystemet aktiverat för fordonet. Ytterligare detaljer står att läsa i bruksanvisningarna för OBU:n. Sedan avgiftsräknaren installerats överlämnas fordonet till användaren. Användaren erhåller då instruktioner och en bruksanvisning. Användaren å sin sida skriver under monteringsbeviset åt servicepartnern och kvitterar på så sätt mottagandet. Användaren ska bland annat stå för följande kostnader: kostnader för installationen av avgiftsräknaren, kostnader för utmontering vid avställning eller försäljning av fordonet och när affärsförbindelsen med Toll Collect avslutas, kostnaderna för byte av registreringsnummer samt för ändring av vägavgiftsrelevanta data hos en servicepartner körning till och från servicepartner samt stilleståndstider inom ramen för ovanstående arbeten Avgiftsräknarens funktionssätt OBU:n kopplas in automatiskt när tändningen slås på. Föraren är förpliktigad att kontrollera inmatade data (t.ex. axelantal) före varje körning och eventuellt anpassa dem. Inställningarna från den tidigare körningen sparas i regel. Vid uppdatering av programvaran återställs fordonets ursprungliga inställningar. Avgiftsräknaren förses ständigt med positionsdata via GPS-signaler vid den automatiska vägavgiftsberäkningen. Därigenom registrerar OBU:n var lastbilen befinner sig och jämför hela tiden positionen med dem i enheten lagrade kartorna. Extra sensorer används för att stödja avgiftsräknaren vid positionsregistreringen och därigenom även precisera lokaliseringen. Den s.k. länkade lokaliseringen kontrollerar fordonets rörelser och riktning med hjälp av gyroskop och hastighetssignal. Den länkade lokaliseringen är en kontrollfunktion och oberoende av GPS-positioneringen. Resultaten från satellitlokaliseringen och den länkade lokaliseringen anpassas hela tiden till varandra. Längderna på de avgiftsbelagda vägavsnitten har fastlagts av BASt och har sparats i avgiftsräknaren. I enlighet med data för vägsträcka och avgiftssats samt inmatade och lagrade fordonsdata beräknar OBU den avgift som ska betalas, lagrar denna information och sänder den i kodad form per mobiltelefon till 11

14 4 BOKNINGSSÄTT Toll Collect databas. Denna information skickas alltid vidare efter att ett visst avgiftsbelopp uppnåtts eller efter en i förväg uppgjord tid. Om avgiftsräknaren är avstängd vid den tiden sänds data vidare nästa gång. Om fordonets tändning slås från kopplas också avgiftsräknaren från. Toll Collect-systemet fungerar tack vare extra lokaliseringssensorer även om GPS-signalen avbryts kort eller är störd. Säkerheten är garanterad vid varje bokning genom den digitala kodningen. oss I Toll Collects databas definieras det avgiftsbelopp som användaren ska erlägga med hjälp av fordonets registreringsnummer och specifikation, för närvarande en gång i månaden, såvitt en vägavgift har tagits ut under denna period. 4.2 Manuell bokning Alternativet till den automatiska bokningen via avgiftsräknaren är den manuella bokningen på internet eller vid en vägavgiftsterminal Bokning på internet Den manuella bokningen via internet kan göras upp till tre dagar i förväg. Förutsättning för en sådan bokning är att företaget redan är registrerat hos Toll Collect. S Vi håller kontakt information för en StörningSfri körning 1. avgiftsräknare (obu) För en felfri kontakt En störning i OBU:n eller DSRC-modulen kan leda till att BAG stoppar användaren inom ramen för en kontroll. För närmare information om en korrekt hantering av OBU:n se broschyr Vi håller kontakt som kan laddas ner från internet på Användaren kommer till startsidan för bokning på internet (IEBS) via Bokningen kan göras på tyska, engelska, franska och polska. En speciell programvara krävs inte. Bokningen görs i några få steg: Vid den första bokningen matar användaren in sitt användarnummer och son master-pin. Sedan väljer han en egen internetlogin och ett eget lösenord. Efter inloggningen visas användarens alla registrerade fordon. Användaren väljer nu antingen ett redan sparat fordon eller matar in data för ett annat fordon, t.ex. en hyrd lastbil. Därefter bestämmer han färdvägens start- och slutpunkt. Med hjälp av de inmatade data beräknas automatiskt den kortaste sträckan inom det avgiftsbelagda vägnätet. Användaren kan acceptera detta eller välja den färdväg han önskar genom att mata in upp till fyra viapunkter (dvs. anslutningsställen eller motorvägspåfarter som ska passeras under färdvägen). Vägavgiftssystemet beräknar då giltighetstiden och den vägavgift som ska erläggas. Om användaren är införstådd bokar han sträckan och får ett bokningsbevis med bokningsnummer. Med hjälp av numret kan föraren vid en eventuell kontroll visa att väg- 12

15 avgiften betalats korrekt. Bokningsbeviset behövs dessutom vid en avbeställning. Användaren kan få bokningsbeviset utskrivet direkt eller skickat per e-post. Beviset innehåller en säkerhetskod, den så kallade digitale signatur som bevisar dess äkthet. Alternativt kan användaren vid bokningen mata in ett kostnadsställe för sin interna uppdelning av kostnaderna. Observera: Färdvägsplaneringen i det manuella avgiftssystemet föreslår färdvägar inom det avgiftsbelagda vägnätet och med detta som grund beräknas vägavgiften för den kortaste sträckan. Därför måste inte den sträcka som systemet föreslår alltid vara den kortaste vägen. Användare som föredrar en annan färdväg kan boka den genom inmatning av delsträckor. På internet kan endast hela sträckor avbeställas före giltighetstidens början. Avbeställning av delsträckor kan endast göras vid vägavgiftsterminaler längs den bokade sträckan. Som skydd mot icke auktoriserade bokningsförsök har försiktighetsåtgärder vidtagits: Så spärras den personliga inloggningen efter flera inmatningsförsök av felaktigt lösenord och kan bara öppnas igen av Toll Collect kundservice. För säker överföring används SSL-standard med en kodlängd på 128 bit. Undantagna är avgiftsfria vägnätsförbindelser. Vid bokning i det manuella systemet underlättar avgiftsfria vägförbindelser en bokning av önskade vägsträckor. Den föreslagna färdvägen leder då inte bara över avgiftsbelagda utan även avgiftsfria väg- Manuellt förfarande: Inbokning via internet Användare Mål 1. Inbokning via internet 2. F ordon kör på avgiftsbelagd väg 3. Kontroll (stationär eller mobil) 4. Toll Collect ställer ut faktura till användaren 13

16 4 BOKNINGSSÄTT sträckor. På så sätt sörjer de avgiftsfria vägnätsförbindelser för att även motorvägar vars på- och avfart inte är anslutna till det övriga motorvägsnätet (så kallade isolerade motorvägar) blir sammanlänkade med det avgiftsbelagda huvudnätet Bokning vid en vägavgiftsterminal Alla användare, både registrerade och icke registrerade, kan göra bokningen manuellt vid någon av vägavgiftsterminalerna. Dessa är försedda med texten Toll Collect och befinner sig i närheten av motorvägspåfarter, trafikplatser, rastplatser och bensinmackar i Tyskland såväl som vid gränsen till angränsande länder. Bokningen görs på samma sätt vid alla avgiftsterminaler oberoende om det är en inomhusterminal som alltså är belägen inne i ett kassautrymme eller en utomhusterminal som befinner sig ute i det fria. Terminalens användargränssnitt är logiskt uppbyggt. Det kan lätt handhas av alla förare. Bokningen kan göras på tyska, engelska, franska och polska. Vid frågor kan föraren med hjälp av en anropsknapp kontakta Toll Collects customer service. I ett personligt samtal får föraren då önskad information, återigen valfritt på tyska, engelska, franska eller polska. tid samt avreseplats och destination. Vägavgiftsterminalen beräknar vägavgiften för den kortaste vägen inom det avgiftsbelagda vägnätet. Föraren kan acceptera den föreslagna rutten eller ändra sträckan genom inmatning av upp till fyra etappmål, s.k. via-punkter, som körningen ska passera genom. Ändringar kan göras med knappen Modify route (Ändra vägsträcka) och sedan mata in punkterna på kartan. Därvid bör föraren, utgående från startpunkten, välja de viktigaste motorvägskorsningarna på kartan som viapunkter. När föraren är nöjd med den föreslagna färdvägen bekräftar han det och väljer önskat betalningssätt. Tidpunkten när resan senast måste vara avslutad beräknas automatiskt av systemet. Denna är definierad av starttiden, vägsträckans längd och en tidsbuffert för korta pauser, köer och andra störningar. Tiden är dock så beräknad att en bokning inte kan användas för flera körningar. Föraren är förpliktigad att göra bokningarna på så sätt att de föreskrivna körnings- och Inbokningsrutinen vid terminalen påminner om inköp av en färdbiljett. Hanteringen genomförs på en pekskärm och ett PIN-tangentbord för kortbetalning. Föraren uppger alla relevanta fordonsdata eller använder sitt fordonskort, och fastställer sedan start- 14

Debitering av vägavgift

Debitering av vägavgift S Vägavgift för lastbilar i Tyskland Debitering av vägavgift Aktualiserad upplaga 2010 www.toll-collect.de Tre sätt, olika möjligheter ett för varje behov >>> 1 För full flexibilitet Debitering vid automatisk

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan.

Sid 1 (10) Konto- och kortkredit gäller t.ex. för betalning av varor och tjänster efter närmare beskrivning nedan. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR privat Konto- och kortkredit samt privatlån ( RBAV04 Sverige ) Gällande fr.o.m. 2012-10-01 Sid 1 (10) Ref: {id=20891},{land=se},{customertype=natural},{doctype=allmanna-villkor-privat-konto-och-kortkrediter},{language=sv},{validfrom=20121001}

Läs mer

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2 BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM 2(19) Innehåll: 1. INLEDNING... 3 2. BEGREPP... 4 3. BETALTERMINALSYSTEMET... 7 4. AVTAL OCH GODKÄNDA KORT... 7 5. IDENTIFIERING OCH KONTROLL AV KORTENS ÄKTHET... 8 6.

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier.

Användarhandbok. för Sonera Mobilabonnemang. Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Användarhandbok för Sonera Mobilabonnemang Innehåller värdefulla tips och små framgångshistorier. Ta del av guiden och välj just de förmåner du vill ha. ! Bra att veta Egna sidor för dig På adressen www.sonera.fi/matkapuhelin/hallinta

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013)

Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) Kontovillkor för Marginalen Traveller, Marginalen Gold och Marginalen Classic kort (MAJ 2013) 1. GILTIGHET OCH TILLÄMPLIGA LAGAR Dessa kontovillkor gäller för innehavare av Marginalen Traveller, Marginalen

Läs mer

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010.

RP 169/2009 rd. av vissa marknadsrättsliga ärenden och lagen om skatteuppbörd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 maj 2010. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till betaltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna i avdelningarna

Läs mer

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual 1 HandWallet Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005 Användarmanual MediaVision Computer Tech. LTD Alla Rättigheter Reserverade 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Snabb Start...8 2.

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer