Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten Borlänge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge"

Transkript

1 Journalnummer Kundnummer W260 Borlänge kommun Integrationsenheten Borlänge Slutrapport För En Mångkulturell Landsbygd Kontaktuppgifter: Torunn Ohlsson Enhetschef Tfn; Valbone Shala Projektgrundare Tfn;

2 SLUTRAPPORT över projektet För en mångkulturell Landsbygd Sammanställd av Valbone Shala Projekttid Projektet genomfördes under tiden 13 september, 2010 t o m 10 juni, 2011 Projektets verksamhetsområde har varit först och främst Borlänge med omnejd. Studiebesök har anordnats i andra orter runt om i Dalarna. Personer som har varit med i projektet Valbone Shala, projektgrundare, ansvarig för projektet och dess mål Projektledare för projektet har varit Karin Hallgren. Karin jobbade inom projektet med framförallt samordning av kontakten med gårdsägare. Anställd av projektet under perioden Utbildningsansvariga har varit Competens Utblidningar AB med Annika Thorvaldsson som utbildningssamordnare och lärare Studiehandledare, lärare, tolk och alltiallo har varit Hassan Abdikarim Ali, anställd av projektet under perioden

3 Projektstyrning och samarbetspartners Projektet styrdes genom en projektgrupp samt genom vägledning av en referensgrupp. Nedan framgår uppdelningen. o Projektägare är Borlänge kommun med Valbone Shala som kontaktperson. o Medfinansiär är Länsstyrelsen med kontaktperson Erik Köpmans. o Arbetsförmedlingen tillhandahåller aktivitetsstöd och försäkringar till/för deltagarna och Hazim Abdullah är kontakten där. o Utbildningsansvariga är Competens Utblidningar AB med Annika Thorvaldsson som utbildningssamordnare och lärare o Projektledare är Karin Hallgren, LRF och samordnare gårdskontakt-deltagare o Studiehandledare, lärare, tolk och alltiallo har varit Hassan Abdikarim Ali Styrgruppen bestod av: o Torunn Ohlsson, Integrationsenheten o Valbone Shala, Integrationsenheten o Antonis Kassitas, Arbetsförmedlingen o Katarina Bexar, Competens utbildning AB o Christer Sandberg, LRF lokalavdelningen Referensgruppen bestod av: o Valbone Shala, Integrationsenheten o Hazim Abdullah, Arbetsförmedlingen o Maria Borg, Competens o Hassan Abdikarim Ali, studiehandledare o Karin Hallgren, LRF projektledare 3

4 Bakgrund Borlänge kommun har sedan lång tid tillbaka haft avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Avtalets omfattning är i dagsläget 30 flyktingar per år. Flyktingmottagandet har utökats under de senaste åren och under har Borlänge tagit emot ca 1000 nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Det stora mottagandet gör att Borlänge kommun har ett av de mest omfattande flyktingmottagandena i riket i förhållande till sitt invånarantal. Borlänge kommun har en välfungerande och upparbetad verksamhet för att ta emot, stötta och förbereda de flyktingar som kommer till Borlänge för ett liv i Sverige. En viktig del i vårt arbete är mottagning och introduktion, för att ge nyanlända personer de förutsättningar som behövs för att kunna lära sig svenska språket, försörja sig genom ett jobb, samt bli delaktiga i det svenska samhället som i sin tur leder till ömsesidig integration. De nyanlända som kommer till Borlänge är främst från Somalia och Irak. En stor del av dessa personer är lågutbildade eller saknar utbildning helt. Invandrare som inte har förutsättningar att klara det svenska utbildningssystemet kommer att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och möta arbetsmarknadens krav utan adekvat utbildning. Många av dem som vi arbetar med idag kommer från områden med starka jordbrukstraditioner och har erfarenhet av djurskötsel och jordbruk. Enligt en artikel i tidningen (Jord och Skog, 2008) så kommer de svenska lantbruken stå inför en generationsväxling där var tredje jord- och skogsbrukare går i pension fram till Det leder till brist på arbetskraft på landsbygden samtidigt som näringen tror att de gröna jobben kommer att sysselsätta personer under en femårsperiod. I EU:s landsbygdsprogram , har konstaterats att personer med utländsk bakgrund är i hög grad underrepresenterade inom jord- och skogsbrukssektorn och i Sveriges gles och landsbygder. De är även underrepresenterade i det regionala och lokala utvecklingsarbetet kring landsbygden. Därför behöver integrationen av nya grupper förbättras. Enligt programmet, skall fokus ligga på att öka informationen, kunskapsspridning, dialogen och nätverksaktiviteterna om de gröna näringarna, landsbygden och dess miljöer och livsmöjligheter (Landsbygdsprogrammet för Sverige ). I Sverige finns idag nästan 1,8 miljoner människor med rötter i ett annat land. En marknad på 1,8 miljoner är en stor marknad. Det finns potential att locka invandrare att starta företag eller arbeta inom trädgårdsnäringen, djurhållning osv. Genom ett ökat inflytande av dessa personer kan det svenska samhället få in ny kunskap, nya produkter, nytt företagande, arbetskraft och köpkraft. Det borde vara möjligt att ta vara på invandrare med vana av lantbruk för att möta branschens och arbetsmarknadens behov och efterfråga. Personer med invandrarbak- 4

5 grund kan tillföra nytänkande och kreativitet för branschen. Mångfalden idag, ses som affärsnytta med nya kunder och nya behov. Syfte Att öka mångfalden på landbygden. Att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet. Att bidra till att säkra arbetskrafts behov inom den gröna sektorn. Projektets målgrupp Projektet har riktat sig till personer med invandrarbakgrund, män och kvinnor, inskrivna hos Borlänge kommuns Integrationsenhet, Försörjningsenhet och Arbetsförmedlingen. Deltagarna (fem) kommer från Somalia, Irak, Kosova, Azerbaijan och Tjetjenien. Hur genomfördes projektet/metodik Urval Projektet har bedrivits med stort fokus på individens behov av kunskap i förhållande till dem behov och krav branschen ställer. Uppstarten av projektet var att rekrytera rätt deltagare. Urvalet skedde genom att deltagande lantbrukare redogjorde för just deras behov. Genom intervjuer med ett 60 tal individer valdes sedan 5 personer ut. Ambitionen var att rekrytera personer som har goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt. Personerna skulle ha uppnått en godkänd D-nivå på SFI (Svenska för invandrare) eller högre. Detta var för att deltagarna skulle kunna ha de bästa förutsättningar att genomföra utbildningen. Antalet personer var viktigt för det kvalitativa arbetet inom projektet. Utbildning Innan projektstart tog undertecknad kontakt med Vuxenutbildningen (examinator) och Lantbrukarnas riksförbund för förslag om utbildningens innehåll. Målsättning och utbildningens innehåll togs fram och var av karaktären att deltagarna som genomgick utbildningen skulle vara attraktiva och anställningsbara inom den gröna sektorn. Undervisningen skedde därefter individuellt och i grupp samt varierades med ett antal studiebesök och externa föreläsare. Efter varje kurs ordnade man studiebesök eller så bjöd man in externa föreläsare i ämnet för att vidareinformera och fördjupa sig i kurserna. Målet med det var att få en variation av hela utbildningen samt komma ifrån det traditionella utbildningssystemet som för många är väldigt svår att klara av. Arbetssättet motiverade och engagerade deltagarna och det märktes ganska 5

6 tidigt att studietakten höjdes. Det resulterade i förbättrade studieresultat. Individuella studieplaner upprättades tillsammans med och för varje deltagare. Studieplanen fungerade sedan som verktyg för kursledaren och gårdsägaren för att på bästa möjliga sätt följa upp de delmoment som ingick i projektet. Språkkunskaperna varierade mycket och därför anställde projektet en studiehandledare som stöd i undervisningen. Studiehandledaren hade agronomutbildning och behärskade somaliska, arabiska, engelska, italienska och svenska. Utbildningen inom projektet var mycket omfattande. Exempel på kurser deltagarna fick var: o Arbetsmiljö och säkerhet o Djurkunskap, grundkurs o Naturkunskap A o Lantbrukdjurs skötsel o Arbetslivet naturbruk o Mjölk- och nötköttsproduktion o Djursjukvård o Odling på åker o Grovfoderproduktion o Växt- och djurliv o Ekologi o Kretslopp o Datorkunskap Som avslutning på utbildningsdelen genomfördes utvecklingssamtal med samtliga deltagare för att följa upp uppsatta mål. Deltagarna har enligt studieplanen läst 970 gymnasiepoäng inom naturbruksämnena. Detta kommer förmodligen att underlätta vid en anställning inom naturbruk. Praktik hos Gårdsägare Det har varit på arbetsplatsen, hos den enskilde lantbrukaren, som deltagaren har fått utveckla och visa upp sina färdigheter och kunskaper samt fått möjlighet att utvecklas och bygga ett kontaktnät med branschen. Praktiken har varit kontinuerlig under hela projekttiden, likaså studiebesöken inom naturbrukets olika branscher. Under hela praktikperioden har kontinuerliga gårdsbesök genomförts av projektledningen med syfte att fånga möjligheter och hinder på såväl arbetsplatsen som hos den enskilda individen. Diskussioner, verklighetsförankring, egna erfarenheter har diskuterats mycket på respektive gård. Den goda kontakten mellan deltagare och praktikplatsen är värdefull för framtida möjligheter om man ska verka inom branschen. 6

7 Exempel på moment som ingick i praktiken o Jordbruk i vardagen o Att vara lantbrukare- inte ett vanligt yrke o Ekonomiska förutsättningar för yrket o Svensk lagstiftning med hänvisning till arbetsmiljölagen och djurskyddslagen o Prova på och köra lastmaskiner/traktor o Odling Andra moment inom projektet o Studiebesök o Information om möjligheter till arbete inom den gröna sektorn o Informationsträffar gårdsägare/branschen i mångfaldsfrågor o Information till deltagare om hur man startar företag o Bygga/etablera kontaktnät inom den gröna sektorn genom frukostmöten, studiebesök, workshop osv. o Arbete med CV och presentation Vad har varit svårt och oförutsett Att rekrytera rätt personer som matchade lantbrukarnas förväntningar och behov har varit svårt. Ett krav som lantbrukarna ställde var goda kunskaper i svenska språket vilket begränsat. Ett problem som funnits har varit att hälften av deltagarna saknade körkort. Att ta sig till och från arbetsplatsen har då ibland varit ett problem. Ibland har det funnits kulturella skillnader mellan lantbrukare och deltagare. Dessa har dock hanterats väl inom projektet och varit en del i att skapa förståelse mellan varandra. Det har under projektet varit vissa problem i projektledningen. Svårigheter har funnits att hantera administrativa frågor på ett korrekt sätt medan andra delar fungerat bättre. Läraren inom utbildningen slutade och det tog nästan en månad för att rekrytera en ny lärare och detta fördröjde hela projektet. Utifrån de nya förutsättningarna ändrades hela projektplaneringen. Intressant och nytt Projektet var det första som gjorts av den här karaktären i såväl länet som hela landet med det upplägg som projektet hade. Lantbrukarna tycket projektet var mycket spännande och gav lantbrukarna en ytterligare dimension än bara den rent arbetsmässiga. Man lärde om nya kulturer och såg människan bakom invandraren. 7

8 Rent kunskapsmässigt fick även lantbrukarna ny kunskap av deltagarna. Exempel är nya grödor och ostproduktion. Flera av deltagarna har blivit mycket inspirerade av tiden hos lantbrukarna. Man har sett den tekniska utvecklingsnivån ser ut i ett svenskt lantbruk samt fått inspiration att själva försöka starta företag med lantbruksinriktning. I ett fall har en deltagare fått inspiration att göra kunskapsöverföring från Sverige till hemlandet. Vilka mervärden har projektet medfört För deltagarna har självförtroende och självkänsla stärkts. Man har fått kunskap om svenskt lantbruk som man sedan förmedlat till vänner och bekanta. Förutfattade meningar om att lantbruk är kopplat till låg tekniknivå och fattigdom har bytts mot insikt om ett högteknologiskt effektivt lantbruk som kan vara lönsamt. Genom projektet har en annars isolerad tillvaro bytts mot kontakter med svenska samhället. En av deltagarna uttrycker det som om att nu fått vänner för livet. Samverkan mellan myndigheter och branschföreträdare har stärkts. Att arbeta branschvis är en framgångskoncept som sedan bla lett till ett lyckat skogsprojekt. Intresset är stort även nationellt sett. Många har vänt sig till projektet för att få inspiration och kunskap så att man på andra ställen ska kunna göra något liknande. Vilka rekommendationer kan ni ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt Matchningen är oerhört viktig för att man ska ha lyckats med liknande projekt. Alltid bra att börja med en mindre projekt för att skaffa kunskap. Efterhand som kunskapen ökat och metodik vuxit fram och slipats till är det möjligt att växla upp till större insatser. God kontakt med branschen är viktigt. Också mycket viktigt att verkligen sätta sig in i branschens frågeställningar och tankar. Om man inte har kunskapen riskerar man att projektet får fel inriktning och ett dåligt resultat som följd. Uppnådda mål i förhållande till projektplanen Projektet har nått de uppsatta målsättningarna som fanns i projektplanen. Även en del av de visioner som fanns om verksamhet som skulle bestå efter projektets slut har uppfyllts. Projektet hade fem strävandsmål: o Att möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. o Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. o Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. o Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. 8

9 o Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete. Uppnåendemål Deltagare/Analys av utvärdering Projektets första mål lyder: Att möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Utefter deltagarenkäten så har samtliga deltagare fått ett ökat intresse av landsbygden vilket är en förutsättning för att söka sig till den gröna näringen. Två deltagare skriver i sina kommentarer att de nu vet hur Sveriges lantbrukssystem fungerar, vilket är ännu en viktig bakgrund för att välja denna väg till arbete. Deltagarna kommer enligt studieplanen att ha studerat 970 gymnasie poäng inom naturbruksämnena då projektet är slut, vilket kommer underlätta vid en anställning inom naturbruk. På fråga 3 i enkäten får deltagarna svara på om de tycker att de får de kunskaper som krävs för att arbeta inom naturbruk. Det finns intresse av att få med traktorkörning i kurserna. Flertalet uppger vid samtal att de har mycket kunskaper sedan tidigare, både inom naturbruk och traktorkörning, men inte alla. Projektets andra mål lyder: Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Här är kontakten mellan deltagarna och potentiella arbetsgivare under projektets gång av mycket stor vikt. Praktiken är kontinuerlig under hela utbildningen, likaså studiebesök inom naturbrukets olika branscher. En god kontakt mellan deltagare och praktikplats är värdefull och på frågan om deltagarna tror att de kommer hålla kontakten med gårdsägaren (praktiken) säger 80 % ja på frågan. Den deltagare som kände sig tveksam och svarade vet ej hade en egen förhoppning om att det faktiskt skulle upprätthållas en kontakt. Däremot verkar det mer tveksamt om gårdsägarna har möjlighet att anställa (sett till behov, ekonomi). Det verkar ännu oklart av olika anledningar, då deltagarna i majoritet svarar vet ej på frågan Finns det framtida arbetsmöjligheter på din praktik efter FEML.? Efter gårdsägarnas utvärdering får vi reda på att 50 % av gårdarna har ett behov av arbetskraft. Dessutom upplever 80 % av gårdsägarna ett generellt behov av arbetskraft inom den gröna näringen. I frågan Hur ser du på arbetsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund inom den gröna näringen? så är samtliga gårdsägare positiva till arbetskraft med invandrarbakgrund. Utmaningar som gårdsägarna uttalar sig om är framförallt språkliga hinder. Det tredje målet lyder: Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. Borlänge kommun, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har arbetat tillsammans med projektet. Där kontakten mellan branscherna och myndigheter till största delen har varit via Borlänge kommun. Samverkan har resulterat i frukostmöten med gårdsägarna, gårdsbesök, kontinuerliga kontakter med LRF och utbildningssamordnare samt via länsstyrelsen en föreläsning om företagsstöd till deltagarna. 80 % av gårdsägarna tycker att samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer har fungerat i projektet. Det fjärde målet i projektet handlar om att Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Utifrån de positiva svaren från deltagarna i frågan Tror du att du kommer att hålla kontakten med gårdsägaren efter FEML.? så har det 9

10 med stor sannolikhet skapts goda kontakter, där det från deltagarnas håll finns goda förhoppningar om framtida kontakt. Projektets femte mål lyder: Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Då 100 % av deltagarna har ett ökat intresse för naturbruk, 80 % har ambitionen arbeta inom naturbruksverksamhet och 80% har viljan att starta eget, så ser detta målet ut att ha en bra grund för att lyckas. Då deltagarna fritt får kommentera projektet så kommer det fram viktiga faktorer för att detta mål ska få ännu bättre villkor, steget från utbildning till arbete. 60 % av deltagarna ser möjligheter i att vidareutbilda sig inom något av naturbruks verksamhetsområde om arbetsmöjligheter inte dyker upp. Uppnåendemål Gårdsägare/Analys av utvärdering Projektets första mål lyder Möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. På frågan om gårdsägarna upplever att praktikanten har det engagemang som krävs för att arbeta inom den gröna näringen så svarar nästan 70 % ja på frågan. Över 80 % upplever vidare att det finns ett behov av arbetskraft inom den gröna näringen. De ser även att det finns bra med arbetsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund. Dessvärre finns det bara en av gårdsägarna som har behov av arbetskraft och kan tänka sig att anställa sin praktikant i dagsläget. Projektets andra mål lyder: Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrar bakgrund till sitt företag Som beskrivit innan så finns det inget som stoppar intresse på grund av invandrarbakgrund, för att skriva ner några av kommentarerna så svarade gårdsägarna såhär: Finns alla möjligheter men måste kunna språket. Invandrarbakgrund är inget hinder, det handlar om intresse och arbetskapacitet, svårt med språket annars absolut inget emot, de är ofta väldigt måna om att göra sitt jobb. Projektets tredje mål lyder: Främja samverkan mellan myndigheter och branscher På fråga 6 så frågar vi gårdsägarna hur samverkan har fungerat, över 80 % svarar ja och 15 % svarar vet ej. Det är en känsla över hur samarbetet har uppfattats överlag mellan gårdsägare och övriga aktörer. Projektets fjärde mål lyder: Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare Praktiken har varit förlagd i genomsnitt en gång i veckan och från de övriga kommentarerna i utvärderingen så står det: Det är intressant att höra och diskutera andra kulturer. Hoppas att det leder till arbete för de som har gått utbildningen. Gärna mer praktik. Kanske att de skulle prova att arbeta några dagar på annan gård. Du blir lätt inkörd i vissa rutiner annars. Projektets femte mål lyder: Att öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen Detta mål har getts goda förutsättningar för att lyckas, deltagarnas motivation och målsättning är på många håll mycket hög och positiv 10

11 Uppföljning och Utvärdering Inom projektet har uppföljningar på verksamheten gjorts varannan vecka av de projektanställda. Under hela projektperioden har kontinuerliga gårdsbesök genomförts av projektledningen med syfte att fånga möjligheter och hinder på såväl arbetsplatsen som hos den enskilda individen. Även möte med samarbetspartners har projektet haft kontinuerligt under hela projektperioden. Projektet har gjort en intern utvärderingen som syftar främst till att belysa om projektet har nått dem mål man har satt upp samt förväntat resultat: Utvärdering är gjort utifrån Projektets syfte som är: Projektets syfte är att: Öka mångfalden på landsbygden, att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet, att bidra till att säkra arbetskraftsbehov inom den gröna sektorn. Denna utvärdering har arbetats fram efter projektets mål med avgränsning för det som deltagarna ska utvärdera. Metoden för utvärderingen är en enkät som besvaras med ja, nej eller vet ej. Efter varje fråga i enkäten tillkommer ett öppet fält där deltagarna har fått möjlighet att motivera eller kommentera sina svar. Enkäten har skrivits enskilt och behandlats anonymt. Projektets mål är att: Möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Naturbruk är viktigt för människor! Jag får bra kunskaper i FEML.! 11

12 Jag är intresserad av att starta egen verksamhet! Kommentarer från utvärderingen Utvärderingsresultat Nedan kommer resultatet av utvärderingen för projekt FEML. perioden till Svaren är sammanställda var fråga för sig, i procent/andelar som svarar ja, nej eller i vissa fall vet ej. Efter varje diagram kommer deltagarnas egna kommentarer. Fråga 1 Fråga 2 Kommentarer: Nu vet jag hur Sveriges lantbruksystem fungerar. Allt som har med livet ute på landet att göra har ökat. Nu känner jag till Sveriges lantbrukssystem. 12

13 Fråga 3 Kommentarer: Motiveringen till ja- svaren löd enligt följande; Jag får bra kunskaper i FEML. Jag kan nu arbeta med naturbruk och jag vet hur naturen fungerar. Kommentaren till vet ej- svaret var att; Den har gett 50/50 i kunskaper. Motivering till nej- svaret var att deltagaren vill få kunskaper i att köra traktor. 13

14 Fråga 4 Kommentarer: Motiveringen till vet ej svaren ; Får jag inte jobb så kan jag tänka mig att vidareutbilda mig. Motivering till ja- svaren ; SLU Vill skaffa djur eller jobba som djurskötare. Fråga 5 14

15 Kommentarer: Jag planerar att skaffa en kycklinggård eller att odla jordgubbar, vitlök, lök och kryddor. Vill gärna börja odla. Naturbruk är viktigt för människor! Fråga 6 Följdfrågan till fråga 5 var om det behövs något mer än utbildningen på FEML. för att nå individuella mål inom naturbruksverksamhet och vad isåfall: Kommentarer: Tiden räcker inte till, kurserna går fort och jag hinner inte med materialinlärningen, svårt att hålla allt i huvudet. Jag behöver praktiskt veta hur jag ska börja sköta om ett eget företag. Tekniker, maskiner och mer om odling Fråga 7 Kommentarer: Jag vill gärna börja odla grönsaker och kryddor. Jag vill börja arbeta med jordbruk, tycker om utbildningen. Jag är intresserad av att starta egen verksamhet. 15

16 Fråga 8 Kommentarer: Jag behöver hjälp av gårdsägaren. Vi hjälper varandra, jag tycker att deras familj är bra människor. Jag tycker att det är viktigt att hålla kontakt och vara social, även att kunna hjälpas åt till exempel med utbyte av fordon i framtiden Motiveringen till vet ej svaret ; Kanske får hoppas att vi har det. 16

17 Fråga Kommentarer: Motiveringen till vet ej svaret ; Jag har inte pratat med honom. Han klarar sig och behöver inte anställning. Vet inte om det behövs, har redan två stycken anställda, men jag vill gärna jobba extra. Motiveringen till nej svaret ; Gården går i konkurs. Fråga 10 Till sist fick deltagarna lämna övriga kommentarer kring FEML. projektet, kommentarerna blev blandade: Bra med korta kurser när man är äldre, inte tre år, 8 månader är jättebra, hoppas att detta exempel ska följas. Det är för lite tid. Projektledarna får inte glömma att vårda våra lärare. Behöver hjälp av länsstyrelsen, behöver förutom att läsa och få betyg även hjälp med att starta eget företag, gård. 17

18 Utvärderingsresultat Nedan kommer resultatet av utvärderingen för projekt FEML. perioden till Svaren är sammanställda var fråga för sig, i procent/andelar som svarar ja, nej eller i vissa fall vet ej. Efter varje diagram kommer deltagarnas egna kommentarer. Fråga 1 Kommentar till vet ej svaret Svårt med språket, facktermer problem. Kommentar till ja svaret Tycker den teoretiska delen skulle kunna vara mer praktisk, en del material jag har sett känns djupgående. 18

19 Fråga 2 Kommentar till nej-svaret Allt för långt ifrån hur djurhållningen fungerar Kommentar till ja svaret Tar egna initiativ och är intresserad 19

20 Fråga 3 Fråga 4 Kommentar till vet ej- svaret Svårt att svara på. Skulle behöva mer tempo i kroppen. Det gör ju inget att det tar tid när det är praktik men ska du betala lön vill du ställa mer krav 20

21 Fråga 4 Kommentarer till ja svaret Det krävs dock både praktiska och teoretiska kunskaper. Det svenska språket är viktigt. Det skulle behövas mer sådan undervisning Det behövs intresserad och kunnig arbetskraft Dags för generationsväxling på många företag Fråga 5 Hur ser du på arbetsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund inom den gröna näringen? Kommentarer Ser inte att det skulle vara någon skillnad mot svenskar. Det är dock viktigt att de har svensk praktik så att de förstår våra förhållanden. I Sverige har vi andra löner och effektivitetskrav Ja Svårt med språket annars absolut inget emot. De är ofta väldigt måna om att göra sitt jobb Finns alla möjligheter men de måste kunna språket Invandrarbakgrund är inget hinder. Det handlar om intresse och arbetskapacitet 21

22 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 22

23 Övriga kommentarer kring FEML. Projektet Intressant att höra och diskutera andra kulturer Hoppas att det leder till arbete för de som har gått utbildningen Gärna mer praktik. Kanske att de skulle prova att arbeta några dagar på annan gård. Du blir lätt inkörd i vissa rutiner annars För mer information om utvärderingen se bifogad Projektdagbok Finansiering Projeket är hundraprocentigt finansierat med EU- medel, Landsbygdsprogrammet. Förverkligade kostnader Projektets totala budget: sek Förverkligade kostnader: sek De förverkligade kostnaderna fördelades enligt följande poster o Lönekostnader o Ersättning till Gårdsägare o Övriga kostnader sek sek sek Informationsspridning internt och externt Kunskapsöverföring och spridning av information om arbetet inom projektets aktiviteter och resultat har ju varit projektets prioritet. Projektet har varit generöst med information. Mottot har varit att Det är bättre att informera en person för mycket än en för lite Arbetet har pågått under hela projekttiden. Det har genererat till interna och externa möten, seminarium där ett antal myndigheter och beslutsfattare var inbjudna. Kontakt med media samt en film som projektet har gjort. En projekt hemsida via Borlänge kommuns webb är under bearbetning. 23

24 Övergång till ordinarie verksamhet Projektets goda resultat och koncept har gjort att det har väckts diskussioner internt om hur projektet övergår från projekt till fast verksamhet. Projektet har arbetat fram ett koncept som gör alla parter till vinnare. Vår förhoppning är att detta koncept ska övergå i kommuners och näringslivets satsningar för målgruppen inom den ordinarie verksamheten. Borlänge kommun har anställd en företagsentreprenör och coach att arbeta och hjälpa personer med invandrarbakgrund att starta eget. Deltagare som har ingått i projketet kommer Om uppsökande verksamhet ska gå över från projekt till att ingå i en ordinarie verksamhet bör dels formen och dels metoden för verksamheten diskuteras samt även vilken profession som är bäst är lämpad för uppdraget. Övrig information Projektet har under hela projektperioden dokumenterat, antecknat, fört veckojournaler om projektes starka och svaga sidor. Möjligheter och hinder. Utveckling och avvikelser. Detta för att skapa en öppenhet och tillåtande attityd såväl hos gårdsägare såsom deltagare och även projektledning. Se det bifogade Projektdagboken 24

25 Projektledarens ord innan projektet, Karin Hallgren Det är för mig en ny och spännande utmaning att få den stora äran att vara projektledare för detta nyskapande projekt inom något jag håller varmt om hjärtat: Vårt svenska lantbruk och chanserna för det att överleva på den fria marknaden och som en del av EU. Resan började i våras när Christer Sandberg blev kontaktad av Valbone Shala Integrationsenheten, Blge kommun angående ämnet. Christer Sandberg är redan involverad i ett flertal projekt och diverse uppdrag och tyckte att någon annan kunde ställa upp. Jag fick förfrågan och tycke uppstod emellan mig och Valbone. Hon verkar ha förtroende för mig, fast jag är en stadsapa enligt min man! Jag flyttade till Murbo 1991 och känner mig väldigt hemma ibland traktorer och gödselbrunnen Jag älskar nya utmaningar och är hopplöst nyfiken på allt och alla. Min mamma brukar säga att: - Lärdomen är inte tung att bära och att hälsa och tacka är gratis Projektet har haft en lång men bra uppstarts sträcka. Vi har intervjuat en massa trevliga människor med olika uppväxt och erfarenheter. Många utav de intervjuade har man velat lära känna mer och hjälpa genom att starta andra för dem bättre projekt. Vem vet vad som kommer efter detta? Karin Hallgren Projektledare 25

26 Handledarens roll inom projektet, Hassan Abdikarim Ali Borlänge har utan tvekan tagit fler flyktingar än någon jämförbar stad i storlek i hela Sverige under de senaste åren. Dessa flyktingar som flytt från hetaste oroshärdar i världen, dvs. från Somalia,Irak, Kurdistan och f.d. Jugoslavien. De flesta av dessa nya Borlängebor härstammade från de välkänd nomadiska samhällen (Mesopotamien och Afrikas horn bland andra). Det är inte lätt uppgift, om inte omöjligt att integrera människor från jordbrukssamhälle (som Sverige var före den industriella revolutionen i 1800-talet) till det nutidens postindustriella Sverige. Det var en framsynt idé för Borlänge Kommunen och Dalarnas Länsstyrelse att inleda detta unika projekt (FEML) som kommer att slå två flugor i en smäll dvs. återkoppla tidigare jordbrukarna till den miljö som är både bekant och lugnande till dem samtidigt bidrar till att producera blomstrande och dynamiskt mångkulturellt landsbygden, som är ett dröm mål av lokala, regionala, nationella såväl som EU: s ledare. Infusion av unga, exotiska blod till åldrande och konservativa landsbygden kommer att liva upp saker där och lindra det demografiska trycket och bevara kulturarvet på landsbygden. Jag själv kommer från ett av dessa samhällen och började livet som en bondpojke i min familjs uppehälle liten gård i torra, varma och halvöken centrala Somalia och hamnade i kall, sofistikerad och urbana Sverige, stora avstånd i geografiskt, kulturellt och utveckling nivån. Mellan det läste jag djurhållningsvetenskap och landsbygdens utveckling i utbildningsinstitutet i Somalia, Italien och STORBRITANNIEN and arbetade i detta område nästan ett decennium i olika kapaciteter. Jag är mycket glad att jag har kunnat arbeta inom detta område en gång till. Min huvudsakliga roll i detta projekten är att stötta, motivera och uppmuntra deltagarna samt öka deras medvetenhet om hållbar utveckling, Gemensamjordbrukspolitik (CAP) och miljöfrågor t.ex., Växthusgaserna, klimatförändring/global uppvärmning, och biologisk mångfald, bland annat. Jag fungerar också som inofficiella kommunikationskanal mellan deltagarna och Borlänge Kommunen som driver projektet. Jag hoppas att i slutet av projektet kommer deltagarna få den vägledning samt råd och tips i framtidens sysselsättning. Skaffa eget företag eller vidare Utbildning inom den gröna näringen. Hassan Abdikarim Ali Studiehandledar 26

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer