Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten Borlänge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge"

Transkript

1 Journalnummer Kundnummer W260 Borlänge kommun Integrationsenheten Borlänge Slutrapport För En Mångkulturell Landsbygd Kontaktuppgifter: Torunn Ohlsson Enhetschef Tfn; Valbone Shala Projektgrundare Tfn;

2 SLUTRAPPORT över projektet För en mångkulturell Landsbygd Sammanställd av Valbone Shala Projekttid Projektet genomfördes under tiden 13 september, 2010 t o m 10 juni, 2011 Projektets verksamhetsområde har varit först och främst Borlänge med omnejd. Studiebesök har anordnats i andra orter runt om i Dalarna. Personer som har varit med i projektet Valbone Shala, projektgrundare, ansvarig för projektet och dess mål Projektledare för projektet har varit Karin Hallgren. Karin jobbade inom projektet med framförallt samordning av kontakten med gårdsägare. Anställd av projektet under perioden Utbildningsansvariga har varit Competens Utblidningar AB med Annika Thorvaldsson som utbildningssamordnare och lärare Studiehandledare, lärare, tolk och alltiallo har varit Hassan Abdikarim Ali, anställd av projektet under perioden

3 Projektstyrning och samarbetspartners Projektet styrdes genom en projektgrupp samt genom vägledning av en referensgrupp. Nedan framgår uppdelningen. o Projektägare är Borlänge kommun med Valbone Shala som kontaktperson. o Medfinansiär är Länsstyrelsen med kontaktperson Erik Köpmans. o Arbetsförmedlingen tillhandahåller aktivitetsstöd och försäkringar till/för deltagarna och Hazim Abdullah är kontakten där. o Utbildningsansvariga är Competens Utblidningar AB med Annika Thorvaldsson som utbildningssamordnare och lärare o Projektledare är Karin Hallgren, LRF och samordnare gårdskontakt-deltagare o Studiehandledare, lärare, tolk och alltiallo har varit Hassan Abdikarim Ali Styrgruppen bestod av: o Torunn Ohlsson, Integrationsenheten o Valbone Shala, Integrationsenheten o Antonis Kassitas, Arbetsförmedlingen o Katarina Bexar, Competens utbildning AB o Christer Sandberg, LRF lokalavdelningen Referensgruppen bestod av: o Valbone Shala, Integrationsenheten o Hazim Abdullah, Arbetsförmedlingen o Maria Borg, Competens o Hassan Abdikarim Ali, studiehandledare o Karin Hallgren, LRF projektledare 3

4 Bakgrund Borlänge kommun har sedan lång tid tillbaka haft avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Avtalets omfattning är i dagsläget 30 flyktingar per år. Flyktingmottagandet har utökats under de senaste åren och under har Borlänge tagit emot ca 1000 nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Det stora mottagandet gör att Borlänge kommun har ett av de mest omfattande flyktingmottagandena i riket i förhållande till sitt invånarantal. Borlänge kommun har en välfungerande och upparbetad verksamhet för att ta emot, stötta och förbereda de flyktingar som kommer till Borlänge för ett liv i Sverige. En viktig del i vårt arbete är mottagning och introduktion, för att ge nyanlända personer de förutsättningar som behövs för att kunna lära sig svenska språket, försörja sig genom ett jobb, samt bli delaktiga i det svenska samhället som i sin tur leder till ömsesidig integration. De nyanlända som kommer till Borlänge är främst från Somalia och Irak. En stor del av dessa personer är lågutbildade eller saknar utbildning helt. Invandrare som inte har förutsättningar att klara det svenska utbildningssystemet kommer att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och möta arbetsmarknadens krav utan adekvat utbildning. Många av dem som vi arbetar med idag kommer från områden med starka jordbrukstraditioner och har erfarenhet av djurskötsel och jordbruk. Enligt en artikel i tidningen (Jord och Skog, 2008) så kommer de svenska lantbruken stå inför en generationsväxling där var tredje jord- och skogsbrukare går i pension fram till Det leder till brist på arbetskraft på landsbygden samtidigt som näringen tror att de gröna jobben kommer att sysselsätta personer under en femårsperiod. I EU:s landsbygdsprogram , har konstaterats att personer med utländsk bakgrund är i hög grad underrepresenterade inom jord- och skogsbrukssektorn och i Sveriges gles och landsbygder. De är även underrepresenterade i det regionala och lokala utvecklingsarbetet kring landsbygden. Därför behöver integrationen av nya grupper förbättras. Enligt programmet, skall fokus ligga på att öka informationen, kunskapsspridning, dialogen och nätverksaktiviteterna om de gröna näringarna, landsbygden och dess miljöer och livsmöjligheter (Landsbygdsprogrammet för Sverige ). I Sverige finns idag nästan 1,8 miljoner människor med rötter i ett annat land. En marknad på 1,8 miljoner är en stor marknad. Det finns potential att locka invandrare att starta företag eller arbeta inom trädgårdsnäringen, djurhållning osv. Genom ett ökat inflytande av dessa personer kan det svenska samhället få in ny kunskap, nya produkter, nytt företagande, arbetskraft och köpkraft. Det borde vara möjligt att ta vara på invandrare med vana av lantbruk för att möta branschens och arbetsmarknadens behov och efterfråga. Personer med invandrarbak- 4

5 grund kan tillföra nytänkande och kreativitet för branschen. Mångfalden idag, ses som affärsnytta med nya kunder och nya behov. Syfte Att öka mångfalden på landbygden. Att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet. Att bidra till att säkra arbetskrafts behov inom den gröna sektorn. Projektets målgrupp Projektet har riktat sig till personer med invandrarbakgrund, män och kvinnor, inskrivna hos Borlänge kommuns Integrationsenhet, Försörjningsenhet och Arbetsförmedlingen. Deltagarna (fem) kommer från Somalia, Irak, Kosova, Azerbaijan och Tjetjenien. Hur genomfördes projektet/metodik Urval Projektet har bedrivits med stort fokus på individens behov av kunskap i förhållande till dem behov och krav branschen ställer. Uppstarten av projektet var att rekrytera rätt deltagare. Urvalet skedde genom att deltagande lantbrukare redogjorde för just deras behov. Genom intervjuer med ett 60 tal individer valdes sedan 5 personer ut. Ambitionen var att rekrytera personer som har goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt. Personerna skulle ha uppnått en godkänd D-nivå på SFI (Svenska för invandrare) eller högre. Detta var för att deltagarna skulle kunna ha de bästa förutsättningar att genomföra utbildningen. Antalet personer var viktigt för det kvalitativa arbetet inom projektet. Utbildning Innan projektstart tog undertecknad kontakt med Vuxenutbildningen (examinator) och Lantbrukarnas riksförbund för förslag om utbildningens innehåll. Målsättning och utbildningens innehåll togs fram och var av karaktären att deltagarna som genomgick utbildningen skulle vara attraktiva och anställningsbara inom den gröna sektorn. Undervisningen skedde därefter individuellt och i grupp samt varierades med ett antal studiebesök och externa föreläsare. Efter varje kurs ordnade man studiebesök eller så bjöd man in externa föreläsare i ämnet för att vidareinformera och fördjupa sig i kurserna. Målet med det var att få en variation av hela utbildningen samt komma ifrån det traditionella utbildningssystemet som för många är väldigt svår att klara av. Arbetssättet motiverade och engagerade deltagarna och det märktes ganska 5

6 tidigt att studietakten höjdes. Det resulterade i förbättrade studieresultat. Individuella studieplaner upprättades tillsammans med och för varje deltagare. Studieplanen fungerade sedan som verktyg för kursledaren och gårdsägaren för att på bästa möjliga sätt följa upp de delmoment som ingick i projektet. Språkkunskaperna varierade mycket och därför anställde projektet en studiehandledare som stöd i undervisningen. Studiehandledaren hade agronomutbildning och behärskade somaliska, arabiska, engelska, italienska och svenska. Utbildningen inom projektet var mycket omfattande. Exempel på kurser deltagarna fick var: o Arbetsmiljö och säkerhet o Djurkunskap, grundkurs o Naturkunskap A o Lantbrukdjurs skötsel o Arbetslivet naturbruk o Mjölk- och nötköttsproduktion o Djursjukvård o Odling på åker o Grovfoderproduktion o Växt- och djurliv o Ekologi o Kretslopp o Datorkunskap Som avslutning på utbildningsdelen genomfördes utvecklingssamtal med samtliga deltagare för att följa upp uppsatta mål. Deltagarna har enligt studieplanen läst 970 gymnasiepoäng inom naturbruksämnena. Detta kommer förmodligen att underlätta vid en anställning inom naturbruk. Praktik hos Gårdsägare Det har varit på arbetsplatsen, hos den enskilde lantbrukaren, som deltagaren har fått utveckla och visa upp sina färdigheter och kunskaper samt fått möjlighet att utvecklas och bygga ett kontaktnät med branschen. Praktiken har varit kontinuerlig under hela projekttiden, likaså studiebesöken inom naturbrukets olika branscher. Under hela praktikperioden har kontinuerliga gårdsbesök genomförts av projektledningen med syfte att fånga möjligheter och hinder på såväl arbetsplatsen som hos den enskilda individen. Diskussioner, verklighetsförankring, egna erfarenheter har diskuterats mycket på respektive gård. Den goda kontakten mellan deltagare och praktikplatsen är värdefull för framtida möjligheter om man ska verka inom branschen. 6

7 Exempel på moment som ingick i praktiken o Jordbruk i vardagen o Att vara lantbrukare- inte ett vanligt yrke o Ekonomiska förutsättningar för yrket o Svensk lagstiftning med hänvisning till arbetsmiljölagen och djurskyddslagen o Prova på och köra lastmaskiner/traktor o Odling Andra moment inom projektet o Studiebesök o Information om möjligheter till arbete inom den gröna sektorn o Informationsträffar gårdsägare/branschen i mångfaldsfrågor o Information till deltagare om hur man startar företag o Bygga/etablera kontaktnät inom den gröna sektorn genom frukostmöten, studiebesök, workshop osv. o Arbete med CV och presentation Vad har varit svårt och oförutsett Att rekrytera rätt personer som matchade lantbrukarnas förväntningar och behov har varit svårt. Ett krav som lantbrukarna ställde var goda kunskaper i svenska språket vilket begränsat. Ett problem som funnits har varit att hälften av deltagarna saknade körkort. Att ta sig till och från arbetsplatsen har då ibland varit ett problem. Ibland har det funnits kulturella skillnader mellan lantbrukare och deltagare. Dessa har dock hanterats väl inom projektet och varit en del i att skapa förståelse mellan varandra. Det har under projektet varit vissa problem i projektledningen. Svårigheter har funnits att hantera administrativa frågor på ett korrekt sätt medan andra delar fungerat bättre. Läraren inom utbildningen slutade och det tog nästan en månad för att rekrytera en ny lärare och detta fördröjde hela projektet. Utifrån de nya förutsättningarna ändrades hela projektplaneringen. Intressant och nytt Projektet var det första som gjorts av den här karaktären i såväl länet som hela landet med det upplägg som projektet hade. Lantbrukarna tycket projektet var mycket spännande och gav lantbrukarna en ytterligare dimension än bara den rent arbetsmässiga. Man lärde om nya kulturer och såg människan bakom invandraren. 7

8 Rent kunskapsmässigt fick även lantbrukarna ny kunskap av deltagarna. Exempel är nya grödor och ostproduktion. Flera av deltagarna har blivit mycket inspirerade av tiden hos lantbrukarna. Man har sett den tekniska utvecklingsnivån ser ut i ett svenskt lantbruk samt fått inspiration att själva försöka starta företag med lantbruksinriktning. I ett fall har en deltagare fått inspiration att göra kunskapsöverföring från Sverige till hemlandet. Vilka mervärden har projektet medfört För deltagarna har självförtroende och självkänsla stärkts. Man har fått kunskap om svenskt lantbruk som man sedan förmedlat till vänner och bekanta. Förutfattade meningar om att lantbruk är kopplat till låg tekniknivå och fattigdom har bytts mot insikt om ett högteknologiskt effektivt lantbruk som kan vara lönsamt. Genom projektet har en annars isolerad tillvaro bytts mot kontakter med svenska samhället. En av deltagarna uttrycker det som om att nu fått vänner för livet. Samverkan mellan myndigheter och branschföreträdare har stärkts. Att arbeta branschvis är en framgångskoncept som sedan bla lett till ett lyckat skogsprojekt. Intresset är stort även nationellt sett. Många har vänt sig till projektet för att få inspiration och kunskap så att man på andra ställen ska kunna göra något liknande. Vilka rekommendationer kan ni ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt Matchningen är oerhört viktig för att man ska ha lyckats med liknande projekt. Alltid bra att börja med en mindre projekt för att skaffa kunskap. Efterhand som kunskapen ökat och metodik vuxit fram och slipats till är det möjligt att växla upp till större insatser. God kontakt med branschen är viktigt. Också mycket viktigt att verkligen sätta sig in i branschens frågeställningar och tankar. Om man inte har kunskapen riskerar man att projektet får fel inriktning och ett dåligt resultat som följd. Uppnådda mål i förhållande till projektplanen Projektet har nått de uppsatta målsättningarna som fanns i projektplanen. Även en del av de visioner som fanns om verksamhet som skulle bestå efter projektets slut har uppfyllts. Projektet hade fem strävandsmål: o Att möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. o Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. o Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. o Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. 8

9 o Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete. Uppnåendemål Deltagare/Analys av utvärdering Projektets första mål lyder: Att möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Utefter deltagarenkäten så har samtliga deltagare fått ett ökat intresse av landsbygden vilket är en förutsättning för att söka sig till den gröna näringen. Två deltagare skriver i sina kommentarer att de nu vet hur Sveriges lantbrukssystem fungerar, vilket är ännu en viktig bakgrund för att välja denna väg till arbete. Deltagarna kommer enligt studieplanen att ha studerat 970 gymnasie poäng inom naturbruksämnena då projektet är slut, vilket kommer underlätta vid en anställning inom naturbruk. På fråga 3 i enkäten får deltagarna svara på om de tycker att de får de kunskaper som krävs för att arbeta inom naturbruk. Det finns intresse av att få med traktorkörning i kurserna. Flertalet uppger vid samtal att de har mycket kunskaper sedan tidigare, både inom naturbruk och traktorkörning, men inte alla. Projektets andra mål lyder: Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Här är kontakten mellan deltagarna och potentiella arbetsgivare under projektets gång av mycket stor vikt. Praktiken är kontinuerlig under hela utbildningen, likaså studiebesök inom naturbrukets olika branscher. En god kontakt mellan deltagare och praktikplats är värdefull och på frågan om deltagarna tror att de kommer hålla kontakten med gårdsägaren (praktiken) säger 80 % ja på frågan. Den deltagare som kände sig tveksam och svarade vet ej hade en egen förhoppning om att det faktiskt skulle upprätthållas en kontakt. Däremot verkar det mer tveksamt om gårdsägarna har möjlighet att anställa (sett till behov, ekonomi). Det verkar ännu oklart av olika anledningar, då deltagarna i majoritet svarar vet ej på frågan Finns det framtida arbetsmöjligheter på din praktik efter FEML.? Efter gårdsägarnas utvärdering får vi reda på att 50 % av gårdarna har ett behov av arbetskraft. Dessutom upplever 80 % av gårdsägarna ett generellt behov av arbetskraft inom den gröna näringen. I frågan Hur ser du på arbetsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund inom den gröna näringen? så är samtliga gårdsägare positiva till arbetskraft med invandrarbakgrund. Utmaningar som gårdsägarna uttalar sig om är framförallt språkliga hinder. Det tredje målet lyder: Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. Borlänge kommun, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har arbetat tillsammans med projektet. Där kontakten mellan branscherna och myndigheter till största delen har varit via Borlänge kommun. Samverkan har resulterat i frukostmöten med gårdsägarna, gårdsbesök, kontinuerliga kontakter med LRF och utbildningssamordnare samt via länsstyrelsen en föreläsning om företagsstöd till deltagarna. 80 % av gårdsägarna tycker att samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer har fungerat i projektet. Det fjärde målet i projektet handlar om att Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Utifrån de positiva svaren från deltagarna i frågan Tror du att du kommer att hålla kontakten med gårdsägaren efter FEML.? så har det 9

10 med stor sannolikhet skapts goda kontakter, där det från deltagarnas håll finns goda förhoppningar om framtida kontakt. Projektets femte mål lyder: Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Då 100 % av deltagarna har ett ökat intresse för naturbruk, 80 % har ambitionen arbeta inom naturbruksverksamhet och 80% har viljan att starta eget, så ser detta målet ut att ha en bra grund för att lyckas. Då deltagarna fritt får kommentera projektet så kommer det fram viktiga faktorer för att detta mål ska få ännu bättre villkor, steget från utbildning till arbete. 60 % av deltagarna ser möjligheter i att vidareutbilda sig inom något av naturbruks verksamhetsområde om arbetsmöjligheter inte dyker upp. Uppnåendemål Gårdsägare/Analys av utvärdering Projektets första mål lyder Möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. På frågan om gårdsägarna upplever att praktikanten har det engagemang som krävs för att arbeta inom den gröna näringen så svarar nästan 70 % ja på frågan. Över 80 % upplever vidare att det finns ett behov av arbetskraft inom den gröna näringen. De ser även att det finns bra med arbetsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund. Dessvärre finns det bara en av gårdsägarna som har behov av arbetskraft och kan tänka sig att anställa sin praktikant i dagsläget. Projektets andra mål lyder: Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrar bakgrund till sitt företag Som beskrivit innan så finns det inget som stoppar intresse på grund av invandrarbakgrund, för att skriva ner några av kommentarerna så svarade gårdsägarna såhär: Finns alla möjligheter men måste kunna språket. Invandrarbakgrund är inget hinder, det handlar om intresse och arbetskapacitet, svårt med språket annars absolut inget emot, de är ofta väldigt måna om att göra sitt jobb. Projektets tredje mål lyder: Främja samverkan mellan myndigheter och branscher På fråga 6 så frågar vi gårdsägarna hur samverkan har fungerat, över 80 % svarar ja och 15 % svarar vet ej. Det är en känsla över hur samarbetet har uppfattats överlag mellan gårdsägare och övriga aktörer. Projektets fjärde mål lyder: Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare Praktiken har varit förlagd i genomsnitt en gång i veckan och från de övriga kommentarerna i utvärderingen så står det: Det är intressant att höra och diskutera andra kulturer. Hoppas att det leder till arbete för de som har gått utbildningen. Gärna mer praktik. Kanske att de skulle prova att arbeta några dagar på annan gård. Du blir lätt inkörd i vissa rutiner annars. Projektets femte mål lyder: Att öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen Detta mål har getts goda förutsättningar för att lyckas, deltagarnas motivation och målsättning är på många håll mycket hög och positiv 10

11 Uppföljning och Utvärdering Inom projektet har uppföljningar på verksamheten gjorts varannan vecka av de projektanställda. Under hela projektperioden har kontinuerliga gårdsbesök genomförts av projektledningen med syfte att fånga möjligheter och hinder på såväl arbetsplatsen som hos den enskilda individen. Även möte med samarbetspartners har projektet haft kontinuerligt under hela projektperioden. Projektet har gjort en intern utvärderingen som syftar främst till att belysa om projektet har nått dem mål man har satt upp samt förväntat resultat: Utvärdering är gjort utifrån Projektets syfte som är: Projektets syfte är att: Öka mångfalden på landsbygden, att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet, att bidra till att säkra arbetskraftsbehov inom den gröna sektorn. Denna utvärdering har arbetats fram efter projektets mål med avgränsning för det som deltagarna ska utvärdera. Metoden för utvärderingen är en enkät som besvaras med ja, nej eller vet ej. Efter varje fråga i enkäten tillkommer ett öppet fält där deltagarna har fått möjlighet att motivera eller kommentera sina svar. Enkäten har skrivits enskilt och behandlats anonymt. Projektets mål är att: Möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Naturbruk är viktigt för människor! Jag får bra kunskaper i FEML.! 11

12 Jag är intresserad av att starta egen verksamhet! Kommentarer från utvärderingen Utvärderingsresultat Nedan kommer resultatet av utvärderingen för projekt FEML. perioden till Svaren är sammanställda var fråga för sig, i procent/andelar som svarar ja, nej eller i vissa fall vet ej. Efter varje diagram kommer deltagarnas egna kommentarer. Fråga 1 Fråga 2 Kommentarer: Nu vet jag hur Sveriges lantbruksystem fungerar. Allt som har med livet ute på landet att göra har ökat. Nu känner jag till Sveriges lantbrukssystem. 12

13 Fråga 3 Kommentarer: Motiveringen till ja- svaren löd enligt följande; Jag får bra kunskaper i FEML. Jag kan nu arbeta med naturbruk och jag vet hur naturen fungerar. Kommentaren till vet ej- svaret var att; Den har gett 50/50 i kunskaper. Motivering till nej- svaret var att deltagaren vill få kunskaper i att köra traktor. 13

14 Fråga 4 Kommentarer: Motiveringen till vet ej svaren ; Får jag inte jobb så kan jag tänka mig att vidareutbilda mig. Motivering till ja- svaren ; SLU Vill skaffa djur eller jobba som djurskötare. Fråga 5 14

15 Kommentarer: Jag planerar att skaffa en kycklinggård eller att odla jordgubbar, vitlök, lök och kryddor. Vill gärna börja odla. Naturbruk är viktigt för människor! Fråga 6 Följdfrågan till fråga 5 var om det behövs något mer än utbildningen på FEML. för att nå individuella mål inom naturbruksverksamhet och vad isåfall: Kommentarer: Tiden räcker inte till, kurserna går fort och jag hinner inte med materialinlärningen, svårt att hålla allt i huvudet. Jag behöver praktiskt veta hur jag ska börja sköta om ett eget företag. Tekniker, maskiner och mer om odling Fråga 7 Kommentarer: Jag vill gärna börja odla grönsaker och kryddor. Jag vill börja arbeta med jordbruk, tycker om utbildningen. Jag är intresserad av att starta egen verksamhet. 15

16 Fråga 8 Kommentarer: Jag behöver hjälp av gårdsägaren. Vi hjälper varandra, jag tycker att deras familj är bra människor. Jag tycker att det är viktigt att hålla kontakt och vara social, även att kunna hjälpas åt till exempel med utbyte av fordon i framtiden Motiveringen till vet ej svaret ; Kanske får hoppas att vi har det. 16

17 Fråga Kommentarer: Motiveringen till vet ej svaret ; Jag har inte pratat med honom. Han klarar sig och behöver inte anställning. Vet inte om det behövs, har redan två stycken anställda, men jag vill gärna jobba extra. Motiveringen till nej svaret ; Gården går i konkurs. Fråga 10 Till sist fick deltagarna lämna övriga kommentarer kring FEML. projektet, kommentarerna blev blandade: Bra med korta kurser när man är äldre, inte tre år, 8 månader är jättebra, hoppas att detta exempel ska följas. Det är för lite tid. Projektledarna får inte glömma att vårda våra lärare. Behöver hjälp av länsstyrelsen, behöver förutom att läsa och få betyg även hjälp med att starta eget företag, gård. 17

18 Utvärderingsresultat Nedan kommer resultatet av utvärderingen för projekt FEML. perioden till Svaren är sammanställda var fråga för sig, i procent/andelar som svarar ja, nej eller i vissa fall vet ej. Efter varje diagram kommer deltagarnas egna kommentarer. Fråga 1 Kommentar till vet ej svaret Svårt med språket, facktermer problem. Kommentar till ja svaret Tycker den teoretiska delen skulle kunna vara mer praktisk, en del material jag har sett känns djupgående. 18

19 Fråga 2 Kommentar till nej-svaret Allt för långt ifrån hur djurhållningen fungerar Kommentar till ja svaret Tar egna initiativ och är intresserad 19

20 Fråga 3 Fråga 4 Kommentar till vet ej- svaret Svårt att svara på. Skulle behöva mer tempo i kroppen. Det gör ju inget att det tar tid när det är praktik men ska du betala lön vill du ställa mer krav 20

21 Fråga 4 Kommentarer till ja svaret Det krävs dock både praktiska och teoretiska kunskaper. Det svenska språket är viktigt. Det skulle behövas mer sådan undervisning Det behövs intresserad och kunnig arbetskraft Dags för generationsväxling på många företag Fråga 5 Hur ser du på arbetsmöjligheter för personer med invandrarbakgrund inom den gröna näringen? Kommentarer Ser inte att det skulle vara någon skillnad mot svenskar. Det är dock viktigt att de har svensk praktik så att de förstår våra förhållanden. I Sverige har vi andra löner och effektivitetskrav Ja Svårt med språket annars absolut inget emot. De är ofta väldigt måna om att göra sitt jobb Finns alla möjligheter men de måste kunna språket Invandrarbakgrund är inget hinder. Det handlar om intresse och arbetskapacitet 21

22 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 22

23 Övriga kommentarer kring FEML. Projektet Intressant att höra och diskutera andra kulturer Hoppas att det leder till arbete för de som har gått utbildningen Gärna mer praktik. Kanske att de skulle prova att arbeta några dagar på annan gård. Du blir lätt inkörd i vissa rutiner annars För mer information om utvärderingen se bifogad Projektdagbok Finansiering Projeket är hundraprocentigt finansierat med EU- medel, Landsbygdsprogrammet. Förverkligade kostnader Projektets totala budget: sek Förverkligade kostnader: sek De förverkligade kostnaderna fördelades enligt följande poster o Lönekostnader o Ersättning till Gårdsägare o Övriga kostnader sek sek sek Informationsspridning internt och externt Kunskapsöverföring och spridning av information om arbetet inom projektets aktiviteter och resultat har ju varit projektets prioritet. Projektet har varit generöst med information. Mottot har varit att Det är bättre att informera en person för mycket än en för lite Arbetet har pågått under hela projekttiden. Det har genererat till interna och externa möten, seminarium där ett antal myndigheter och beslutsfattare var inbjudna. Kontakt med media samt en film som projektet har gjort. En projekt hemsida via Borlänge kommuns webb är under bearbetning. 23

24 Övergång till ordinarie verksamhet Projektets goda resultat och koncept har gjort att det har väckts diskussioner internt om hur projektet övergår från projekt till fast verksamhet. Projektet har arbetat fram ett koncept som gör alla parter till vinnare. Vår förhoppning är att detta koncept ska övergå i kommuners och näringslivets satsningar för målgruppen inom den ordinarie verksamheten. Borlänge kommun har anställd en företagsentreprenör och coach att arbeta och hjälpa personer med invandrarbakgrund att starta eget. Deltagare som har ingått i projketet kommer Om uppsökande verksamhet ska gå över från projekt till att ingå i en ordinarie verksamhet bör dels formen och dels metoden för verksamheten diskuteras samt även vilken profession som är bäst är lämpad för uppdraget. Övrig information Projektet har under hela projektperioden dokumenterat, antecknat, fört veckojournaler om projektes starka och svaga sidor. Möjligheter och hinder. Utveckling och avvikelser. Detta för att skapa en öppenhet och tillåtande attityd såväl hos gårdsägare såsom deltagare och även projektledning. Se det bifogade Projektdagboken 24

25 Projektledarens ord innan projektet, Karin Hallgren Det är för mig en ny och spännande utmaning att få den stora äran att vara projektledare för detta nyskapande projekt inom något jag håller varmt om hjärtat: Vårt svenska lantbruk och chanserna för det att överleva på den fria marknaden och som en del av EU. Resan började i våras när Christer Sandberg blev kontaktad av Valbone Shala Integrationsenheten, Blge kommun angående ämnet. Christer Sandberg är redan involverad i ett flertal projekt och diverse uppdrag och tyckte att någon annan kunde ställa upp. Jag fick förfrågan och tycke uppstod emellan mig och Valbone. Hon verkar ha förtroende för mig, fast jag är en stadsapa enligt min man! Jag flyttade till Murbo 1991 och känner mig väldigt hemma ibland traktorer och gödselbrunnen Jag älskar nya utmaningar och är hopplöst nyfiken på allt och alla. Min mamma brukar säga att: - Lärdomen är inte tung att bära och att hälsa och tacka är gratis Projektet har haft en lång men bra uppstarts sträcka. Vi har intervjuat en massa trevliga människor med olika uppväxt och erfarenheter. Många utav de intervjuade har man velat lära känna mer och hjälpa genom att starta andra för dem bättre projekt. Vem vet vad som kommer efter detta? Karin Hallgren Projektledare 25

26 Handledarens roll inom projektet, Hassan Abdikarim Ali Borlänge har utan tvekan tagit fler flyktingar än någon jämförbar stad i storlek i hela Sverige under de senaste åren. Dessa flyktingar som flytt från hetaste oroshärdar i världen, dvs. från Somalia,Irak, Kurdistan och f.d. Jugoslavien. De flesta av dessa nya Borlängebor härstammade från de välkänd nomadiska samhällen (Mesopotamien och Afrikas horn bland andra). Det är inte lätt uppgift, om inte omöjligt att integrera människor från jordbrukssamhälle (som Sverige var före den industriella revolutionen i 1800-talet) till det nutidens postindustriella Sverige. Det var en framsynt idé för Borlänge Kommunen och Dalarnas Länsstyrelse att inleda detta unika projekt (FEML) som kommer att slå två flugor i en smäll dvs. återkoppla tidigare jordbrukarna till den miljö som är både bekant och lugnande till dem samtidigt bidrar till att producera blomstrande och dynamiskt mångkulturellt landsbygden, som är ett dröm mål av lokala, regionala, nationella såväl som EU: s ledare. Infusion av unga, exotiska blod till åldrande och konservativa landsbygden kommer att liva upp saker där och lindra det demografiska trycket och bevara kulturarvet på landsbygden. Jag själv kommer från ett av dessa samhällen och började livet som en bondpojke i min familjs uppehälle liten gård i torra, varma och halvöken centrala Somalia och hamnade i kall, sofistikerad och urbana Sverige, stora avstånd i geografiskt, kulturellt och utveckling nivån. Mellan det läste jag djurhållningsvetenskap och landsbygdens utveckling i utbildningsinstitutet i Somalia, Italien och STORBRITANNIEN and arbetade i detta område nästan ett decennium i olika kapaciteter. Jag är mycket glad att jag har kunnat arbeta inom detta område en gång till. Min huvudsakliga roll i detta projekten är att stötta, motivera och uppmuntra deltagarna samt öka deras medvetenhet om hållbar utveckling, Gemensamjordbrukspolitik (CAP) och miljöfrågor t.ex., Växthusgaserna, klimatförändring/global uppvärmning, och biologisk mångfald, bland annat. Jag fungerar också som inofficiella kommunikationskanal mellan deltagarna och Borlänge Kommunen som driver projektet. Jag hoppas att i slutet av projektet kommer deltagarna få den vägledning samt råd och tips i framtidens sysselsättning. Skaffa eget företag eller vidare Utbildning inom den gröna näringen. Hassan Abdikarim Ali Studiehandledar 26

Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd

Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Projektdokumentation den 23 maj 2011 Skriven av: Valbone Shala Förord Konflikter, krig, politiska konsekvenser och miljöförstöring är några bidragande

Läs mer

Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd

Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Projektdagbok den 9 juni 2011 Skriven av: Annika Thorvaldsson, Karin Hallgren och Valbone Shala Innehållsförteckning FÖRORD... 2 SYFTE... 3 STRÄVANDSMÅL...

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Innovation landsbygd Journalnummer: 2010-3610

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet Eila Lindfors Bergman Mimergatan 1 B Västerås tel

Slutrapport. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet Eila Lindfors Bergman Mimergatan 1 B Västerås tel !1 Slutrapport 1: Journalnummer 2010-479 Grön Mångfald Norra Mälarstrand Stödmottagare Kärrbo Prästgård 2. Personer som kan svara på frågor om projektet Eila Lindfors Bergman Mimergatan 1 B 722 14 Västerås

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Tag till vara kompetens!

Tag till vara kompetens! Tag till vara kompetens! Resultat av projekt under medfinansiering från Europeiska Integrationsfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 15 april 2009 tom 15 april 2010 1 Integrationsfondsprojektet

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja a) Pollinerare Medelvärde 4,65 b) Nyttodjur Medelvärde

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Sverige behöver fler ingenjörer. Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov

Sverige behöver fler ingenjörer. Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov Vi som är med idag! Sverige behöver fler ingenjörer Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov Tekniksprånget i siffror 9500 ungdomar har sökt praktik sedan 2012 225 medverkande arbetsgivare

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN OCH PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P Gemensamma kurser för alla yrkesförberedande

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer