Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal"

Transkript

1 Barn och familj Delrapport Kompetenssatsning sociala barn och ungdomsvården i Fyrbodal Barn och familj, Fyrbodals kommunalförbund Elisabeth Bredberg, projektledare Fyrbodal

2 2

3 Projektplan (utdrag) Syfte Öka personalstabiliteten och kompetensen hos handläggare och närmaste arbetsledning för en god kvalitet och rättssäkerhet inom sociala barnavården. Mål En långsiktig och hållbar kompetensplan för social barnavården, främst inom myndighetsutövningen, ska finnas vid projektets avslut. Planen ska vara giltig för kommunerna i Fyrbodal, där möjligheter för lokala variationer ges. Planen ska ha ett tydligt fokus på introduktion och stöd för nyanställda. Planen ska vara differentierad och rikta sig till nyanställda, de som varit anställda några år och de som har lång erfarenhet, både vad gäller handläggare och arbetsledare. En struktur ska arbetas fram för att utbildningarna enligt planen genomförs i kommunerna, revideras och långsiktigt hålls levande över tid. Genomförda aktiviteter under 2014 Sammanställning kommunernas inventering Kommunbesök och fortlöpande kontakter Planering och genomförande utbildningsaktiviteter ht 2014 Planering av utbildningsinsatser våren 2015 Sammanfattning av socialstyrelsens kompetensinventering i Fyrbodals kommuner Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att fördela medel för att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården genomfördes under våren 2014 en inventering av kompetensläge och kompetensbehov. Följande behovsområden inventerades; barns utveckling och behov, utredning, samtal och relationer, samverkan, regelverk och rättslig utveckling, insatser, uppföljning och utvärdering, förhållningssätt och bemötande evidensbaserad praktik, risk och skyddsfaktorer placerade barn. 1

4 För Fyrbodals 14 kommuner visar sammanställningen för handläggare att; Sammanställningen visar att grundläggande kompetens finns sammanvägt till 53 % inom de olika kunskapsområdena. 18 % saknar tillräcklig kompetens. Fördjupad kompetens finns med en på fem anställda. Kunskapsområdet evidensbaserad praktik är det kunskapsområde som är i störst avsaknad av tillräcklig kompetens. 80 % av handläggarna får fortbildning i socialt arbete. 20 % får det inte. Väldigt få har vidareutbildning i form av magisterexamen. Skattning av framtida behov kompetensutveckling handläggare Störst behov av kompetensutveckling för handläggare inom en treårsperiod bedöms vara områdena evidensbaserad praktik, regelverk och rättslig utveckling, risk och skyddsfaktorer, insatser, uppföljning och utvärdering. Övriga behovsområden är normalstort behov skattat. Det finns egentligen inget kunskapsområde enl. SOSFS 2014:7 (SOSFS 2006:14) som kommunerna bedömer att det inte behövs kompetensutveckling i. 2

5 Arbetsledare För arbetsledare är läget att 9 av 14 kommuner saknar en samlad kompetensutvecklingsplan för sina arbetsledare! I tre av dessa har ingen kompetensutveckling alls ägt rum! 61 % av arbetsledarna är i behov av kompetensutveckling. Skattning av framtida behov arbetsledare För arbetsledare är ett normalstort kompetensbehov inom en treårsperiod skattat på alla kunskapsområden enl. SOSFS 2014:7 (SOSFS 2006:14). Kompetensplan Samtalen med representanter för olika kommunerna utifrån den gjorda inventeringen utmynnade i en första kompetensplan ett arbetsdokument som revideras fram tills ett slutgiltigt dokument finns. Se bilaga 1. Kompetensplanen bygger på principen om tre utvecklingssteg för socialsekreteraren baserat på antal år i yrket. Beroende på vilket steg socialsekreteraren befinner sig har hen olika behov och förutsättningar för sin utveckling och kompetensutveckling. >5år 2-5 år Första linjens arbetsledare 0-2 år 3

6 Sammanställning genomförda/utbildningar ht 2014 Socialsekreterare som arbetat i 0-2 år introduktionsdagar (2 dagar) socialsekreterarrollen, ärendeprocesser, barnet i processen, tidssmart arbete, skrivandet, samverkan och möten m m. yrkeshandledning (10 ggr á 3 timmar). Socialsekreterare som arbetat 2 år och mer Förhållningssätt vid trauma (4:a dagar) Med hjälp av metoder som coachning och empowerment får kursdeltagarna redskap och förhållningssätt som främjar mötet med människor som på olika sätt är traumatiserade. LVU (2 dagar) med träning av domstolsförhandling. Familjeterapi F1 (6 dagar) introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt med kommunikationsteori, systemteori och processteori. BBIC och den röda tråden i utredningsarbetet, fördjupningsutbildning (1 dag). Arbetsledare personlig effektivitet arbetsledare (1 dag). En utbildningsdag ang ensamkommande barn samt om öppenvårdsinsatser i socialtjänsten (½dag) har också genomförts. Genom Fyrbodals kommunalförbund (ordinarie utbildningsarrangemang) är endagsutbildning i handläggning och dokumentation genomförd och utbildningsdag i barnsamtalsmetoden Tejping. Nedan redovisas antal deltagare och kursdagar per kommun och genomförd/påbörjad utbildning hösten 2014 Kommentar Introkurs för social sekr. Ensamkommande barn Lag om Vård av Unga Arbetsledning Förhållningssätt vid trauma Öppen vård, social barnavård Familjeterapi Yrkeshandledning Kommun BBIC antal kursdagar ,5 3,5 1 Summa per kommun Trollhättan Vänersborg Uddevalla Ed Bengtsfors Lysekil Munkedal Strömstad Tanum Sotenäs Färgelanda 0 Mellerud Åmål Orust Övriga 2 2 Deltagare per kurs Totalt antal kursdagar

7 Nio olika utbildningsaktiviteter har påbörjats eller uppstartats. Två grupper i familjeterapi (F1) med 16 resp. 17 personer. Tre olika grupper är uppstartade i Yrkeshandledning med åtta personer per grupp. Huvuddelen genomförande yrkeshandledning äger rum under De flesta kommunerna har skickat många kursdeltagare. Några kommuner har varit sparsamt representerade. För arbetsledarna har endast en separat utbildningsdag genomförts. Syftet med denna orienteringsdag var att ge arbetsledarna insyn i vad de nya socialsekreterarna fick med sig från introduktionskursen samt ge dem förutsättningar, i form av verktyg för personlig effektivitet, att leda och coacha dem i sitt arbete. Under orienteringsdagen gjordes även en snabb undersökning av kompetensutvecklingsbehovet som ytterligare visade på det stora behov som finns av en ledarutbildning för arbetsledarna (se skiss nedan). En av några kommentarer om utbildningsdagen var en dag för oss som inte bara handlar om LVU. Denna samlade bild av arbetsledarnas önskemål om kompetensutveckling ligger som grund för påbörjat arbete att genomföra utbildning arbetsledare. Vad säger deltagarna om genomförda utbildningar? Genomförd och avslutad utbildning har utvärderats (förutom ½ dagsutbildningen öppenvård i social barnavård). Så här säger deltagarna om utbildningarna redovisat per avslutad utbildning; 5

8 avser endast 1 grupp i familjeterap. Grupp 2 avslutas i februari Den här utvärderingen gäller introduktionsdagarna för socialsekreterare med den tillhörande dagen för arbetsledare. Kursledaren hade sin egen utvärderingsmodell. Kommentar: Deltagarna är mycket nöjda med utbildningarna. De tycker att de fått kunskaper som de har nytta av i sitt arbete. Många tycker det är väldigt bra att träffa kollegor från närliggande kommuner. 6

9 Planerad utbildning våren 2015 Socialsekreterare som arbetat i 0-2 år Introduktionsdagar fortsättning (2 dagar) fördjupning ärendeprocessen, utredningsplanering, makt, etik och prestige. Yrkeshandledning (10 tillfällen a 3 timmar) 3 grupper är i uppstart och fortsätter Socialsekreterare som arbetat 2 år och mer Utbildning förhållningssätt vid trauma (4:a dagar). Anknytning och omsorgssvikt (5 dagar) anknytningsteori, viktiga föräldrafunktioner, modeller för att identifiera och utreda omsorgssvikt. Familjeterapi -F1 (6 dagar) introduktion i familjeterapeutiskt förhållningssätt med kommunikationsteori, systemteori och processteori. Familjeterapi - F2 (6 dagar)- breddning av system-, kommunikations- och processteori. Dessutom finns utbildningstillfällen avseende Öppenvård och insatser i den sociala barnavården, då nu och i framtiden (1/2 dag). En inspirationsdag Hjärnsmart arbete personlig effektivitet för socialsekreterare (1 dag). Reflektioner Att bygga kompetens och en kompetent arbetsplats Utvärderingar. Alla socialsekreterare i Fyrbodals 14 kommuner har erbjudits samma typ av kompetensutveckling. Utvärderingarna visar överlag på att deltagarna är nöjda. De har uppskattat att träffa kollegor från övriga kommuner. Planering. Det har upplevts som värdefullt att utbildningarna inte bara varit punktinsatser utan erbjudits vid upprepade tillfällen, inom överblickbar tid. Det har visat sig att en centralt sammanhållen planering ger större möjligheter till framförhållning i arrangemang och planering och medför förhoppningsvis ett mer långsiktigt tänk kring utbildningsplanering. Behov av variation och återupprepning av utbildningar kan bättre tillgodoses. Strategi. Det är viktigt att anpassa utbildningarna så de stämmer in med var handläggarna är i erfarenhet. En bra yrkesintroduktion krävs för att överbrygga kompetensglappet mellan den kompetens som socionomutbildningen ger och det som krävs för att arbeta som socialsekreterare inom sociala barnoch ungdomsvården. Sedan behövs möjligheter till yrkesutveckling (ev. specialistutbildning). Första linjens arbetsledare måste ges förutsättningar i form av utbildning och arbetsförhållande, dvs tid att vara arbetsledare. I projektet är punkten arbetsledarutbildning under arbete. Det är hög arbetsbelastning bland socialsekreterare och arbetsledare. Hur genomför man utbildningsinsatser när personer med tidsbrist ska delta. Hur skapar vi förutsättningar för att hinna omsätta ny kunskap till kompetens? Det behövs individuell kompetensplanering så man inte går för många utbildningar på kort tid. 7

10 Högskolestudier Samarbete med högskolorna för genomförande av utbildningsinsatser kräver lång framförhållning. För bättre möjligheter till återupprepning av högskolekurserna är det bra med samarbete mellan fler kommunalförbund och högskolorna. Hösten 2015 kommer högskoleutbildningar att erbjudas såväl från Högskolan Väst som Göteborgs universitet. Risker. Under några år har det funnits statliga medel som finansierar utbildningsinsatser, vad händer när detta upphör? Tillgång till utbildare inom specifika områden är låg, vissa kompetensområden saknar helt utbildningar på utbildningsmarknaden. Inom andra områden finns idag utbildare, men flera av de idag använda utbildningsaktörerna är nära pensionsålder. Det finns en risk att personer som får möjlighet att genomföra högskolekurser varken hinner med jobbet eller studierna vilket leder till en upplevelse av dubbelt misslyckande. Om högskolestudier ska kunna genomföras med godkänt resultat krävs troligtvis att arbetsplatsen frigör arbetstid. För att kompetenssatsningen ska ge önskad effekt med stabilare personalsituation krävs betydligt mer än utbildningsinsatser. Forskning visar att för stabilare personalläge är det viktigt med god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning, stöd av arbetsledare, stabilitet i organisation. Kompetensplanen. Av de kompetensområden som lyfts fram från Socialstyrelsen är det troligt att följande behöver mötas med utbildningsinsatser varje år. regelverk och rättslig utveckling, barns utveckling och behov, risk och skyddsfaktorer, samtal och relationer, förhållningssätt och bemötande, utredning Övriga kompetensområden;, insatser, uppföljning och utvärdering, evidensbaserad praktik, placerade barn och samverkan inplaneras utbildningsinsatser möjligen vartannat år. Evidensbaserad praktik Kompetensområdet behöver inte ses som ett eget kompetensområde utan mer som en ständigt pågående erfarenhetspåbyggnad som går som en röd tråd genom samtliga övriga kompetensområden. Det handlar om min förmåga att balansera situation, brukare och kunskap så att bästa möjliga arbete genomförs. Läget januari 2015 En första ram för kompetensplan för social barnavården finns för kommunerna i Fyrbodal o Den kan ännu inte anses långsiktig och hållbar Planen har ett tydligt fokus på introduktion och stöd för nyanställda Planen är differentierad och riktar sig till nyanställda, de som varit anställda några år och de som har längre erfarenhet. Arbetsledarnas kompetensbehov är under arbete. Arbetstyngdsmätning pågår i kommunerna. En första sammanställning på Fyrbodalsnivå görs av projektledaren i april

11 Tankar om framtida arbetssätt för en hållbar kompetensplan i Fyrbodal. Ett hållbart arbetssätt bör inte upplevas som ytterligare en arbetsuppgift utan måste integreras i den befintliga verksamheten. Det är viktigt att ta tillvara befintligt arbete och inarbetade mötesformer. Chefen har ett ansvar för att definiera och utveckla kompetensbehov som finns i verksamheten. Det fortgår under verksamhetsåret. Kan generellt se ut som i den inre ringen i figuren nedan. Ett gemensamt arbete i Fyrbodals kommuner med kompetensutveckling kan genomföras med gemensam resurs. Kan utgöras av aktiviteterna i den yttre ringen i figuren nedan. FouRum IFO kan möjligen delegera utbildningsfrågan till en styrgrupp i utbildningsfrågor. Kv 4, nov. Inbjudningar skickas ut för vårens utb. Kv1, feb. Förslag detaljerad utbildningsplan för hösten presenteras. Verksamhetsuppföljning. FouRum IFO godkänner planen. Upphandling inleds Kv 3, sep. Förslag detaljerad utbildningsplan för våren. Fou Rum IFO godkänner planen. Upphandling inleds. Översiktsplan för kommande 2-årsperiod diskuteras. Verksamhetsbudget, mål för kommande period Medarbetarsamtal Verksamhetsuppföljning ½år Lönesamtal och lönerevision Kv 2, maj. Inbjudningar skickas ut för höstens utbildningar. Kommunerna redovisar kompetensläge per kommun i FouRum IFO och Utbildningsplan för nästa år En gemensam resurs på Fyrbodal ansvarar för en fortlöpande kontakt med kommunerna. Varje kommun ansvarar för att beskriva kompetensläget och föra fram sina behov på ett strukturerat och likartat sätt. Verktyg för detta tillhandahålls av resurspersonen. Därefter upphandlar resurspersonen de resurser som behövs samt bjuder in till utbildningarna, administrerar utbildningstillfällen samt fördelar ut kostnaderna enligt överenskommen modell. Vid fyra FouRum IFO-möten per år finns punkten strategisk kompetensutveckling med på dagordningen. Resurspersonen håller i punkten på dagordningen. De diskussioner, idéer och beslut som kommer upp bearbetas mellan mötena av resurspersonen på Fyrbodal. Omfattningen av arbetsuppgifterna för den gemensamma resurspersonen är uppskattningsvis ca 30-40% av en heltid. En avgörande faktor för omfattning av arbetet blir om resursen används till utbildningsfunktion för hela IFO. Cirka hälften av tiden läggs på vidareutveckling, planering, utredningsarbete, upphandling etc och cirka hälften på kursadministration. 9

12 Bilaga 1, Kompetensplan arbetsdokument 2014 under arbete Att bygga kompetens och en kompetent arbetsplats Introduktion 0 2 år Lokalt Gemensamt Vägledning in på arbetsplatsen Vägledning in i det dagliga arbetet Organisation Styr och ledningssystem Informationssystem Verksamhetssystem Arbete vid datorn Delegation och utskotts nämndrutiner Handläggningsprocessen (aktualisering verkställighet, kännedom om allmänna råd/riktlinjer, insatser) BBIC introduktion SoS matrl, handböcker Den egna yrkesrollen (professionsutveckling) Yrkeshandledning 10 ggr a 3 tim, att vara nyanställd socialsekreterare inom barn och ungdomsområdet. Introduktionsdagar (2+2 dagar) Del 1 :Socialsekreterarrollen, ärendeprocesser, barnet i processen, tidssmart arbete, skrivandet, samverkan och möten m m. Del 2:fördjupar ärendeprocessen, utredningsmetodik, makt etik, prestige. Skriftlig individuellt anpassad introduktionsplan Yrkesintroduktion Stöd av mentor/fadder/instruktör/medhandläggare Studiebesök /askultation (internt och externt) Ärende /metodhandledning 10

13 Fördjupning 3 5 år Lokalt Ärende/metodhandledning Gemensamt Högskoleutbildning Att bygga kompetens och en kompetent arbetsplats Högskoleutbildning Fortbildning Barns och ungas utveckling och behov (utvecklingspsykologi, anknytningsteori, tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa). Regelverk och rättslig utveckling (barnkonventionen SOL, LVU, offentlighet och sekretess) Rättspraxis inom området. Förhandlingsprocessen, träna domstolsmedverkan). Utredning ( fördjupning: strukturerade utredningsoch dokumentations metoder och bedömningsinstrument, BBIC fördjupning). Risk och skyddsfaktorer insatser (olika insatsers innehåll och effekter av dem). Samtal och relationer (Planering och genomförande av samtal med barn, och om barn med föräldrar.) Samverkan (att leda samverkans möte, grupprocesser, mötesteknik, presentationsteknik). Förhållningssätt och bemötande(hur skapa god plattform för förändringsarbete? Barns delaktighet. Hantera motstridiga intressen. Placerade barn. 11

14 Fördjupning >5 år Lokalt Ärende/metodhandledning Uppdrag som mentor/fadder/instruktör Högskoleutbildning Delta i forskningscirkel Gemensamt Fortbildning Uppföljning och utvärdering av insatser Placerade barn Evidensbaserad praktik(insatser och metoder) Arbetsledare lokalt Handledning med andra arbetsledare Ledarutbildning Gemensamt Fortbildning Ledarskap Grupprocesser Samverkan Regelverk och rättslig utveckling Insatser Uppföljning och utvärdering Risk och skyddsfaktorer Evidensbaserad praktik (insatser och metoder) Företräda i domstol 12

15 3

16 Fyrbodals kommunalförbund 14 kommuner samarbetar för tillväxt Museigatan 2 Box Uddevalla Vxl Fax

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

Erfarenheter, funderingar och slutsatser

Erfarenheter, funderingar och slutsatser Erfarenheter, funderingar och slutsatser Uppdraget Utgick från Göteborgsrapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten 2013 Ta fram förslag på ett flerårigt introduktions- och kompetensprogram för

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2006:14 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Slutredovisning av 2013 års satsning

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Slutredovisning av 2013 års satsning Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården Slutredovisning av 2013 års satsning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kompetenssatsning inom den sociala barnoch ungdomsvården. Redovisning av 2015 års medel

Kompetenssatsning inom den sociala barnoch ungdomsvården. Redovisning av 2015 års medel Kompetenssatsning inom den sociala barnoch ungdomsvården Redovisning av 2015 års medel Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Regional och lokal nivå SKL:s förslag SKL:s aktivitet Pågående arbete regionalt Nya förslag regionalt Uppdraget SKL ska verka för att ge kommunerna

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga

Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Yrkesintroduktion för personal på HVB för barn och unga Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR PERSONAL PÅ HVB FÖR BARN OCH UNGA 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för personal på

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman@socialstyrelsen.se 2013-06-27 Dnr 9.1-27996/2013 1(5) Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch

Läs mer

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-27 NSV16-0024-3 21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Diarienummer: NSV16-0024

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Beredningen Hälsa Lägesrapport Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson

Beredningen Hälsa Lägesrapport Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Beredningen Hälsa Lägesrapport Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson 2014-12-01 Ledamöter Åsa Karlsson, ordf. Jan Gunnarsson Yvonne Simonsson Anne Sörqvist Tove af Geijerstam Johan Stein Daniel Jensen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder SOSFS 2008:32 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet START 6 OKTOBER 2016 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år 121 000 invånare 23 000 barn 0-18 år 38 000 studenter Medelålder 38 år Foto: Foto: Lars-Göran Fredrik Larsson Norlin Hur såg det ut på utredningsenheten Personalomsättningen Brister i arbetsmiljö Hög sjukfrånvaro

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för baspersonal inom

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryck andra upplagan, Edita Västra Aros oktober 2012 grafisk form Marie Edström, Socialstyrelsen artikelnummer

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN

Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Stärkt skydd för barn och unga HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN Konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården Det är kommunerna som via den sociala barn- och

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE (2) Sociala nämndernas förvaltning 205-02- Dnr: 205/97-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning,

Läs mer

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Handläggarrollen Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Handläggarrollen Augusti 2012 Innehåll 1. Om Projekt Carpe 2 och delprojektet Handläggarrollen... 3 2. Deltagare... 3 3. Kompetensbehov... 4 Funktionshinder

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad

Bilaga 3 Anvisning och checklista för introduktion av socialsekreterare i Göteborgs Stad En handledning till introduktionsansvarig i stadsdelen Denna programbeskrivning är en övergripande förteckning över de kunskaper och färdigheter som ska förmedlas till den anställde. Att som nyutexaminerad

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

BBIC 2016 förenklad handläggning med barnet i fokus

BBIC 2016 förenklad handläggning med barnet i fokus BBIC 2016 förenklad handläggning med barnet i fokus Eva Agåker Helena Stålhammar Kristina Andersson Helena Bohman 2016-08-30 Vi kommer att prata om hur BBIC Underlättar socialtjänstens arbete Har utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013

BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 BBIC och Socialstyrelsen 29 april 2013 Katarina Munier BBIC ett sätt s att stärka barns och ungas ställning Är ett nationellt system för utredning, planering och uppföljning av barn och unga upp till 21

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal

Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal FoU/EBP Fyrbodal 2013-09-20 Plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling i socialtjänsten i Fyrbodal genom FoU/EBP Fyrbodal Inledning Denna plan för långsiktiga stödstrukturer till kunskapsutveckling

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Äldres behov i centrum (ÄBIC) - ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt

Äldres behov i centrum (ÄBIC) - ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulla-Britt Söderström 2015-12-04 ON 2015/0123 53803 Omsorgsnämnden Äldres behov i centrum (ÄBIC) - ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Förslag

Läs mer

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes.

Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. Personalomsättningen i Skärholmen/Stockholm var mycket hög. Många erfarna slutade. Svårt att rekrytera erfaren personal. Många oerfarna anställdes. De oerfarna slutade också, ofta efter kort tid. Majoriteten

Läs mer

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun Granskning av institutionsplaceringar av barn och Revisionsrapport KPMG AB 27 september 2010 Innehåll Förkortningar och definitioner av centrala begrepp 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld 2009-03-10 Sida 1(6) Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld Uppgifter om sökande Projektets namn Observera att rutorna utökas automatiskt när de fylls i Förebyggande

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

Kompetenskartläggning inom den sociala barn och ungdomsvården

Kompetenskartläggning inom den sociala barn och ungdomsvården Kompetenskartläggning inom den sociala barn och ungdomsvården Kommunerna i Uppsala län årsskiftet 2013/2014 Anna-Lena Lindquist 2014-03-07 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 KARTLÄGGNINGENS SYFTEN... 5 HANDLÄGGARE...

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Risk och skydd, skyddsbedömningar och standardiserade bedömningsmetoder

Risk och skydd, skyddsbedömningar och standardiserade bedömningsmetoder VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAG OM Risk och skydd, skyddsbedömningar och standardiserade bedömningsmetoder 29 APRIL 2016, HÄRNÖSAND SAMBIBLIOTEKET För handläggare och chefer inom socialtjänstens myndighetsområde,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp Social Work MA, National supplementary education for social

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården

Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården Närd inte tärd Kompetensutveckling inom barn- och ungdomsvården www.smalandsbilder.se Projektet i korthet Projekt med ESF-finansiering Pågick under 2011-2013 Budget 5 495 276 kr Länets 13 kommuner tillsammans

Läs mer

Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom Barn och Unga

Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom Barn och Unga Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom Barn och Unga Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom Barn och Unga Detta är en beskrivning av Göteborgs Stads metod för att mäta socialsekreterares

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Social Work Ma, Challenges for the Social services in working with children, youth and

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst. Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen

Tillsynsutveckling i Väst. Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen Tillsynsutveckling i Väst Ämnen, förslag och prioriteringar från Open Space om yrkesrollen Innehåll Om detta dokument... 3 Tema Yrkesrollen vem finns vi till för?... 3 Hög andel deltog... 3 Så ska vi använda

Läs mer