Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens november Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar"

Transkript

1 Bibliografiska uppgifter för Strategier för marknadsföring av nya produkter Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Mark Herbert C. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens november Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Huvudspråk Målgrupp Svenska Forskare, rådgivare

2 C1. Hur bygger vi en uthållig ekonomi? Cecilia Mark-Herbert, Institutionen för ekonomi, SLU, tel: , e-post: Strategier för marknadsföring av nya produkter 2025 Modet att se in i framtiden hjälper oss att vist hantera nuet. Livsmedeslaktörer producerar här och nu men många har ett öga i horisonten. Hur ser världen och livsmedelssituationen ut om 20 år? Det är en svindlande tanke som lockar till fler frågor och funderingar. Framtids-studier 1 och böcker som The scepitical environmentalist 2 och Tyst vår 3 skapar ett behov av debatt och en medvetenhet om miljö, hälsa, livsmedelsproduktion, långa tidsperspektiv samt ändliga resurser. Marknadsföring av nya produkter... Mat vad och var? Säg mig vad Du äter och jag ska säga vem Du är. Mat kommer att fortsätta vara en identitetsfråga. Produkterna i sig differentieras ytterligare och den medvetne konsumenten i den rika delen av världen söker sina speciallivsmedel i en uppsjö av produkter i gränslandet mellan medicin och mat. Hit räknas prestationslivsmedel, berikade livsmedel, functional foods (figur 1), och produkter som ger uttryck för ståndpunkter och värderingar; genetiskt modifierade produter (GMO), ekologiska produkter och livsmedel med sociala värden. Hälsokost är produkter som har speciella fysiologiska eller hälsoeffekter, t.ex. vissa sportdrycker, kolesterolsänkande margarin och frukostflingor med högt fiberinnehåll. Medicinsk Nutrition inbegriper medicinska produkter för t.ex. spädbarn, personer med stomi eller andra hälsolägen som innebär behov av profylaktisk behandling. OTC, Over The Counter, är medicinska produkter som inte är receptbelagda, t.ex. huvudvärkstabletter, vitaminer och syrabindande medel. Figur 1. Från livsmedel till läkemedel. Gränserna suddas gradvis ut, både i själva produkterna och i fråga om distributionskanaler 4. Livsmedels- och läkemedelsarenan integreras gradvis. 173

3 En diversifierad livsmedelsproduktprofil möjliggör förändringar i distributionskanaler och marknadskommunikation. Det innebär i princip att mat och medicin som produkter närmar sig varandra och att försäljningen inte är så uppdelad som den är idag. På lång sikt kommer produkter och kanaler integreras ytterligare så att konsumenten går till en avdelning i livsmedelsbutiken för att köpa mat en annan för medicinska produkter (även receptbelagda 5 ). En förutspådd ökad näthandel gäller i de flesta fall inte färskvaror som livsmedelsprodukter, som jag ser det. Dem vill konsumenten se, lukta och känna på för att inspireras och själv kvalitetsbedöma dem. Aktörer och förändrade roller på matarenan Mat är näring, social samvaro, dagligt pyssel, levebröd (i dubbel bemärkelse), del av hälsa och en del av en identitet. Vårt förhållande till mat förändras i olika faser i livet, men vi är som konsumenter konservativa. Som ett moget och konservativt system gör aktörerna som de alltid har gjort, stödda av ett väl inarbetat system (figur 2) och konservativa konsumenter utan förväntningar på nydaning (till skillnad från andra industrier t.ex. läkemedel och telecom). Figur 2. Viktiga aktörer, på livsmedels-arenan nu och i framtiden. Boxen utgör en del av en formell ram för aktörerna. Hälso- och sjukvård är en indirekt aktör. Politik och juridik utgör en ram och ett av många språk på matarenan. Här kommer våra värdegrunder till uttryck i form av politiska agendor, kontrakt mellan aktörer och i faktiskt konsumentbeteende. Den fortsatt gradvisa utvidgning av EU utgör en viktig marknads-förutsättning för livsmedelsindustriella aktörer i Sverige. Den innebär att konkurrensen hårdnar ytterligare, och det tvingar svensk livsmedelsindustri att identifiera sina relativa konkurrensfördelar och utveckla nya sådana. Mat är en viktig komponent i det allmänna hälsoläget i samhället. De eskalerande kostnaderna för hälso- och sjukvård (sjukskrivnings, behandlings- och läkemedelskostnader 6 ) motiverar ett pro-aktivt sociopolitiskt och ekonomiskt engagemang som vi idag inte ser 78. Behandling av effekter av välfärdskonsumtion (ffa hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2) prioriteras ned när sjukvården får allt knappare resurser 9. Det innebär att behovet ökar av hälsosamma livsmedel som motverkar sjukdomar och försenar tiden för sjukdomsinträdet 10. Primärproduktionen i Sverige fortsätter att förändras så att antalet en- 174 ekologiskt lantbruk konferens ultuna november 2005

4 C1. Hur bygger vi en uthållig ekonomi? heter blir större och färre. Storskalig livsmedelsproduktion och förädling kompletteras av regional och småskalig produktion. Vid sidan om traditionell livsmedelsproduktion ägnar sig lantbrukare till allt större del åt att producera biologisk råvara för läkemedels- och energiproduktion, tjänsteprodukter i form av gårdsattraktioner (turridning, kurser och helgboende på landet), entreprenad och specialproduktion. Den, utan tvekan, största resursen för svenskt lantbruk är tillgång till vatten och en ren miljö. Det är bara en tidsfråga innan grundvattnet i stora delar av Europa är så kontaminerat med tungmetaller och kväveföreningar och andra skadliga ämnen att dricksvatten inte är tjänligt och känslig produktion inte längre lämpar sig där 11. Här kommer tekniker för s.k. fytosanering (växter som ackumulerar och bryter ned miljögifter) att bli en möjlighet att till del återställa forna odlingsmarker. Förädlingsindustrin genomgår också en gradvis strukturrationalisering för att möjliggöra fortsatt effektivisering. Börsintroducerade företag 12, skapar tillväxt genom att förvärva små väl fungerande familjeföretag, där lokala och väl inarbetade varumärken underhålls och stärks. Strategiska satsningar i samarbete med forskningsorganisationer (bioteknikföretag, universitet och branschinstitut) leder till nya produkter för de aktörer som tänkt långsiktigt 13 (figur 3). Ra- dikalt Figur 3. Produktutveckling som en strategisk investering, baserat på immateriella rättigheter som patent och varumärkeniii. nya livsmedelsprodukter är associerade med forskning och utveckling som i vissa fall leder till patenträttigheter. Värdet av dessa patent avtager dock med tiden och då blir det desto viktigare att bygga upp varumärken som värdebärare. Spårbarhet är en självklarhet i all produktion och mervärde skapas genom starkt profilerade produkter och företagsimage (baserat på varumärken, socialt engagemang, en tydlig etisk hållning och visad miljömedvetenhet). Varumärken kommer att spela en fortsatt central roll som symboler för värde. Öppenhet och ärlighet i marknadskommunikation är en förutsättning för en långsiktig plats på marknaden. En hård granskning i ett transparent system sorterar ut de oseriösa aktörerna med tiden. Konkurrenssituationen i Sverige tvingar våra tre stora aktörer i handelsledet, ICA, Coop och Axfood, att slimma organisationerna och därigenom bättre möta den konkurrens som utländska etableringar i Sverige utgör. Konkurrensen pressar ned prisnivån 14. Handeln svarar med att stärka sina positioner med en utökning av antalet produkter inom egna varumärken (EVM 15 ). Butiker profileras ytterligare och kunder knyts till dem med medlemskap som innebär fördelaktiga erbjudanden. 175

5 Finansinstituten blir allt mer medvetna om behovet av att inkorporera miljörelaterade och sociala värden i underlag för kreditgivning. Rätt kundkrets är grunden för ekonomiskt lågriskengagemang, trovärdighet och stärkt image. Nya instrument för att öppet redovisa CSR (Corporate Social Responsibility) blir en del av riskhantering. Media visar fortsatt intresse för både mat och hälsa. Varje dagstidning med självaktning har en hälsobilaga och en expertpanel som tycker till i dagsaktuella frågor. Tyvärr är de vetenskapliga budskapen ofta motsägelsefulla och dåligt grundade Intresset för mat och hälsa hos allmänheten stärks även av lockande kokböcker, TV-program med färgstarka kockar samt motsägelsefulla forskningsrön som rapporteras i dagspressen. Så till konsumenter Du och jag om 20 år. Vi är vanemänniskor som bejakar de rättigheter åren ger kort sagt vi vill njuta av livet framförallt på helgerna. Vi lever ett vardagsliv när maten inte får ta mycket tid i anspråk. När väl helgen kommer tillåter vi oss att ta tid i köket, laga mat tillsammans och njuta av maten som en del av social samvaro 16. Baserat på utveckling av äldre modeller, den s.k. tallriksmodellen och matpyramiden 17, skapas nya modeller bl.a den s.k. diamant-modellen (figur 4) med bränsle i den övre triangeln och förbränning i den nedre. Modellen illustrerar tydligt sambandet mellan intag och förbränning. Den ger konkreta livsmedelsbilder och kan modifieras för konsumentsegment med olika behov, t.ex. barn, äldre och dem som utövar hårt fysiskt arbete, för att tydligt spegla relationen mellan olika behov av intag i olika faser och aktivitetsgrader i livet. Strategier för marknadsföring av nya produkter bygger på att läsa marknaden att veta vad olika konsumentsegment behöver innan de själva gör det... Figur 4. Diamantmodellen, visar hur livsmedelsintag och förbränning är relaterat till vart annat (egen modell). Intaget, den övre triangeln, bör helt enkelt inte vara större än förbränning, den undre triangeln. Vill Du läsa roliga framtidsvisioner? Se: Mat för Livet ekologiskt lantbruk konferens ultuna november 2005

6 Referenser C1. Hur bygger vi en uthållig ekonomi? 1 Andersson, Å., F rth, T., & Holmberg, I talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden. Natur & Kultur, Sthlm. Andersson, Å. & Sylwan, P Framtidens arbete och liv. Natur och Kultur, Stockholm. 2 Lomborg, B The skeptical environmentalist. Measuring the Real State of the World. Cambridge Univ. Press, Cambridge. (ISBN: ). 3 Carson, R Silent Spring. Houghton Mifflin, Boston MA. 4 Mark-Herbert, Functional Foods for Added Value. Developing and marketing a new product category. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agraria 313. (http://diss-epsilon.slu.se/ archive/ /) 5 Gady, M Om apoteksmonopolet faller stiger priset på läkemedel. DI. 2004, 8 november, 4. 6 Läkemedelsföreningen, LIF. Fakta Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården. ( 26 & 31, 7 Axelsson, L Den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och ledning en delikat balansakt. Avhandling, Nordiska Hälsovårdshögskolan. Göteborg (ISSN ). 8 Porter, M. & Olmstred-Teisberg, E Redefining competition in health care. Harvard Business Review. June, Sandström, A. & Schuber, J. (reds) Framtidens hälso- och sjukvård. Framsteg och utmaningar. Teknisk framsyn, Stockholm. (www.tekniskframsyn.nu). 10 Mark-Herbert, C Functional foods. En litteratursammanställning om livsmedel med medicinsk effekt. Rapport 67, Inst. för ekonomi, SLU, Uppsala. (ISSN ) 11 Stockholm International Water Institute, SIWI, Water more nutrition per drop. Towards sustainable food production and consumption patterns in a rapidly changing world. (www. siwi.org/downloads/downgeneral.html) 12 Wikström, L Från kunskapsentreprenörer till bioteknikföretag. Svenska Livsmedel, 6: Holmqvist, O Med tillväxt i handen. Svenska Livsmedel, 6: Andersson, P Innovationer för tillväxt. Livsmedel i fokus. 2004:5, Wahlberg, M Svenska matpriser bland de högsta i EU. Svenska Dagbladet, 10 juni, 2004:6. (www.kkv.se) 15 Ingvarsson, A Butikerna siktar på minst 15 procent EVM. Land Lantbruk 2004:44, 22 oktober, Hökenberg, A Sverige näst bästa landet att leva i. Svenska Dagbladet. 16 juli, Formas Fokuserar Forskare klargör myter om maten. Stockholm. 177

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Framtidsspaning om hästsektorn

Framtidsspaning om hästsektorn Framtidsspaning om hästsektorn Maj 2008 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Definition... 5 Framtidsstudier... 6 Arbetet med Framtidsbyggets modell... 7 Värderingar och världsbilder... 7

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss?

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? Ruben Hoffmann, Maria Wivstad, Axel Mie, Anna Wallenbeck & Karin Ullvén Att förstå vad som avgör

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet

HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT. En inventering av studier inom ämnesområdet HÅLLBAR UTVECKLING SOM DRIVKRAFT FÖR EKONOMISK TILLVÄXT En inventering av studier inom ämnesområdet PM 2006-09-06 Handlingsgruppen för hållbar utveckling 1 (36) 2 (36) Innehållsförteckning Inventering

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

I huvudet på en chef. - service management?

I huvudet på en chef. - service management? Mälardalens högskola Ekonomihögskolan EM0660, Marknadsföring för varor och tjänster PM2, 3 poäng PM-handledare: Lennart Haglund och Madelaine Lundberg I huvudet på en chef - service management? Författare

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer