Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02."

Transkript

1 Arbetsmiljökompassen Demoorganisation Enkätperiod: Analys: JG Kvalitetskontroll: MFM Vi har här nöjet att visa en demorapport av Arbetsmiljökompassen för att ge en bild av hur det kan se ut inom en organisation och hur resultatet kan redovisas. Vårt rapportverktyg ger möjlighet att redovisa resultatet på en mängd olika sätt. Samtliga delar är valbara och våra kunder bestämmer själva vilka delar som ska presenteras i deras rapporter. Verktyget är helt flexibelt och unika val kan göras per rapport, per organisationsnivå, per enhet, etc. allt efter kundens önskemål. Vi visar här exempel på hur resultat för arbetssituationer och ledarskap kan redovisas och jämföras (mellan arbetsplatser såväl som över tid) samt hur rekommendationer till prioritering och inriktning i det fortsatta förbättringsarbetet kan se ut. Som standard finns t.ex. även möjligheten att redovisa arbetssituationer ur ett mångfaldsperspektiv och naturligtvis kan rapporter anpassas för redovisning av frågor/områden kunden önskar lägga till/förstärka. Vi önskar er en intressant och givande läsning! Underlag till analyserna i denna rapport Analyserna i denna rapport bygger på följande underlag: Antal inbjudna till enkäten 669 Antal svar 532 Svarsfrekvens 80% Svarsfrekvensen är god, vilket innebär att resultatet är relativt tillförlitligt. Jämförelse med andra arbetsplatser (överordnade och direkt underordnade) Arbetsplats Antal inbjudna Antal svar Svarsfrekvens Demoorganisation % Demoorganisation - Demoavdelning % Demoorganisation - Demoavdelning % Endast arbetsplatser med minst 8 respondenter redovisas separat. Fördelning av arbetssituationer 31% har Dynamiska eller Balanserade (gröna) arbetssituationer, där man lyckats balansera höga krav med goda möjligheter att påverka sitt eget arbete. Här råder hög arbetstillfredsställelse och hög produktivitet. En del av dessa medarbetare saknar dock ett gediget stöd från chef, arbetskamrater och/eller andra arbetsrelaterade kontakter, vilket kan göra att de upplever arbetssituationen som stressande. 27% har Trivsamma eller Bekväma (gula) arbetssituationer, där medarbetarna känner att de har stora möjligheter att styra upplägg och utförande av arbetet och oftast enkelt hinner med sina arbetsuppgifter. En del kan dock sakna utmaningar, vilket med tiden kan leda till att arbetet känns otillfredsställande och kanske lite tråkigt och enformigt. Bland dem som saknar stöd från chef, arbetskamrater och/eller andra arbetsrelaterade kontakter kan arbetet även upplevas som isolerat. 23% har Passiva eller Hämmande (gula) arbetssituationer, där medarbetarna upplever små möjligheter att påverka det egna arbetet. Brist på utmaningar och upplevelsen att deras kapacitet och kunskap inte tas tillvara kan med tiden leda till att arbetet känns otillfredsställande och att en del medarbetare, istället för att ta egna initiativ, inväntar direktiv från chef eller arbetskamrater även om de skulle hinna med mer arbete. Där även det viktiga sociala stödet från chef, arbetskamrater och/eller andra arbetsrelaterade kontakter saknas kan arbetet upplevas som isolerat. 1 av

2 19% har Påfrestande eller Skadliga (röda) arbetssituationer, med stor obalans mellan krav och inflytande. Medarbetarna här ligger ofta efter med jobbet och har små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Arbetsbördan kan ge upphov till svår stress och otillräcklighet som i sin tur kan skapa känslan av uppgivenhet och bl.a. leda till spänningsvärk. Det sociala stödet är mycket viktigt och kan vara den enda anledningen att en del av medarbetarna orkar arbeta vidare. Där det saknas finns det stor risk att medarbetarna mår dåligt och inte vet vad/hur de skall göra för att förbättra sin situation. Resultatet avrundas per arbetssituation i diagrammet. I texten är de åtta möjliga arbetssituationerna indelade i fyra grupper om två/grupp och avrundning sker där, i förekommande fall, efter sammanslagning av två arbetssituationer. Totalsumman kan därför avvika från 100% och summan av två arbetssituationer kan avvika mellan diagram och text. Inom Demoorganisationen upplever fler än hälften att de har stora möjligheter till inflytande. Två tredjedelar har ett starkt socialt stöd. Bland det bästa med arbetsplatsen lyfts överlag fram en mycket god sammanhållning och samarbetet bland arbetskamraterna. Vad man upplever vara det sämsta med arbetsplatsen varierar mycket mellan de olika arbetsplatserna. Återkommande framhålls dock ett otydligt ledarskap, stress och brister med lokalerna. Jämförelse med överordnade och direkt underordnade arbetsplatser Gröna D=Dynamiska B =Balanserade Gula T =Trivsamma B = Bekväma P = Passiva H=Hämmande Röda P=Påfrestande S = Skadliga Fördelningen av arbetssituationer inom de två avdelningarna skiljer sig inte mycket åt. Det som kan noteras är att det inom Demoavdelning 1 är en något större andel som upplever sig ha stora möjligheter till inflytande liksom en något större andel som har ett starkt socialt stöd. Fördelning av arbetssituationer medarbetare vs chefer Gröna D=Dynamiska B =Balanserade Gula T =Trivsamma B = Bekväma P = Passiva H=Hämmande Röda P=Påfrestande S = Skadliga Cheferna inom organisationen har i betydligt större utsträckning än medarbetarna en grön arbetssituation, varav de flesta också är Dynamiska. Även andelen Trivsamma, tillsammans med andelen Bekväma är betydligt större bland chefer. Bland medarbetarna finns en större andel röda arbetssituationer liksom en betydligt större andel Passiva och Hämmande. Eftersom chefer generellt har stora möjligheter 2 av

3 till inflytande över sin arbetssituation är dessa resultat förväntade. Arbetssituationer per arbetsidentifikationskod (AID-kod) Här redovisas fördelningen av arbetssituationer per arbetsidentifikationskod med minst 8 respondenter. Gröna D=Dynamiska B =Balanserade Gula T =Trivsamma B = Bekväma P = Passiva H=Hämmande Röda P=Påfrestande S = Skadliga I ovanstående diagram ger vi exempel på hur profilerna för arbetssituationer kan se ut för ett urval av yrkesgrupper, baserade på s.k. AID-koder (Arbetsidentifikationskoder). Motsvarande redovisning kan naturligtvis göras utifrån SUN-koder eller andra kategoriseringar. 3 av

4 Ledarskap Under detta avsnitt visar vi här ett urval av de diagram som redovisar ledarskapsindex och ledarskapets styrkor/svagheter. Resultaten kan t.ex. särredovisas för enskilda chefer. Jämförelser kan göras mellan hur medarbetare och chefer upplever ledarskapet, mellan olika arbetsplatser och/eller över tid. Resultaten kan visas ackumulerat eller icke-ackumulerat. I Arbetsmiljökompassens databaser finns resultat från flera kommuner och nära tusen arbetsplatser. Även dessa kan läggas in som referens-/jämförelsevärden även i denna del av rapporten. Ledarskapsindex Detta diagram visar ledarskapsindex för denna arbetsplats (och även eventuella överordnade och direktunderordnade arbetsplatser). Resultaten från samtliga underordnade arbetsplatser inkluderas i indexberäkningen för överordnade arbetsplatser. Ledarskapsindexet redovisas på en skala från där 0 motsvarar ett mindre bra ledarskap och 100 ett mycket bra ledarskap. Ledarskapet inom Demoorganisationen upplevs generellt som bra. Inom Demoavdelning 2 är indexvärdet något lägre än inom Demoavdelning 1. Ledarskapsindex per chef Då denna arbetsplats har fler än en chef presenteras här även arbetsplatsens ledarskapsindex per chef. Minst 8 respondenter per chef krävs för indexet ska redovisas separat. Carl Carlsson och Henrik Hansson får ungefär samma betyg från sina medarbetare, Henrik Hanssons indexvärde är något högre. Ledarskapsindex medarbetare vs chefer Detta diagram visar ledarskapsindex för denna arbetsplats enligt medarbetarna och enligt cheferna. Resultaten från samtliga underordnade arbetsplatser inkluderas i indexberäkningen. Ledarskapsindexet redovisas på en skala från där 0 motsvarar ett mindre bra ledarskap och 100 ett mycket bra ledarskap. Chefer inom organisationen ger i genomsnitt ett betydligt högre betyg till sin närmsta chef jämfört med det betyg medarbetare ger sin närmsta chef. 4 av

5 Ledarskapsindex per vald arbetsplats Här redovisas ledarskapsindexet för vissa utvalda arbetsplatser. Ledarskapets styrkor/svagheter Här redovisas resultatet per ledaregenskap, rangordnat från den starkaste till den svagaste egenskapen. Om det finns underordnade arbetsplatser baseras detta resultat även på svaren från respondenter från dessa arbetsplatser. Hur ledarskapet upplevs varierar mycket mellan olika arbetsplatser. De områden som överlag upplevs vara minst starka är konflikthantering, återkoppling och hur verksamheten organiseras. Även om ledarskapsindex visar att chefer i större utsträckning än medarbetare är nöjda med sin närmsta chef finns inga större skillnader vid jämförelse av vilka egenskaper chefer och medarbetare anser vara svagast respektive starkast. Ledarskapets styrkor/svagheter (endast medarbetare) Här redovisas resultatet per ledaregenskap, rangordnat från den starkaste till den svagaste egenskapen. Om det finns underordnade arbetsplatser baseras detta resultat även på svaren från respondenter från dessa arbetsplatser. 5 av

6 Ledarskapets styrkor/svagheter (endast chefer) Här redovisas resultatet per ledaregenskap, rangordnat från den starkaste till den svagaste egenskapen. Om det finns underordnade arbetsplatser baseras detta resultat även på svaren från respondenter från dessa arbetsplatser. Citat från beskriv med egna ord det bästa med din arbetsplats Nedan följer ett representativt urval av vad medarbetarna med egna ord beskriver vara det bästa med sin arbetsplats. (Vid behov har citaten förkortats/korrigerats för att värna om anonymiteten.) Arbetskamraterna och den fysiska arbetsmiljön. Bra anda, trevliga människor, aldrig långtråkigt, händer mycket. Jag arbetar självständigt, får intressanta uppdrag och trivs med det och mina arbetsuppifter. Det bästa med min arbetsplats är att kollegorna gärna hjälps åt sinsemellan. Det bästa med min arbetsplats är att man får möjlighet till att göra något bra för kommunens invånare. 6 av

7 Det finns tillfällen för skratt. Intressanta arbetsuppgifter och en verksamhet som värdesätts mycket av våra brukare. Mina arbetskamrater och min chef. Omväxlande. Det bästa med min arbetsplats är att jag trivs jättebra med det arbete jag har, får träffa många olika typer av människor och att gemenskapen är god. Positivt och öppet arbetsklimat. Stor handlingsfrihet. Möjlighet att inom givna ramar själv utveckla aktiviteter. Stimulerande arbetsuppgifter. Varierat arbete, både samarbete och självständigt arbete samt trevliga arbetskamrater. Alla är väldigt engagerande och vill verkligen att våra elever ska ha det bra och komma någonvart med livet och skolan. Att jag har ett flexibelt och intressant arbete med stora möjligheter att styra över min egen tid. Kommentarerna om det bästa varierar mycket mellan de olika arbetsplatserna och vi hänvisar till rapporterna för respektive funktion och arbetsställe för mer information. Genomgående lyfts dock fram en mycket god sammanhållning och samarbetet mellan arbetskamraterna. Citat från beskriv med egna ord det sämsta med din arbetsplats Nedan följer ett representativt urval av vad medarbetarna med egna ord beskriver vara det sämsta med sin arbetsplats. (Vid behov har citaten förkortats/korrigerats för att värna om anonymiteten.) Det sämsta är att vi får för lite och ospecifik feedback samt att konflikter och otrevliga kommentarer tillåts. Jag har inget att tillläga. Ständigt rörelse mellan olika lokaler, ständigt uppbrott i arbetet. Underbemannat. Att cheferna har sina favoriter. Den höga ljudnivån från elever. Lokalerna. Problem med värme/kyla, ventilation och fuktskador. Enheten har många uppdrag. Hela enheten har relativt få gemensamma frågor. Vi skulle vinna på fler delgrupperingar som rör enskilda uppdrag och är tidsbestämda. Detta skulle också behöva utvecklas mellan olika enheter. Det finns för många viljor som styr. Otydlig ledning som gör att många gör på sitt eget sätt. Det blir rörigt och ostrukturerat. För stillasittande. Stressen. Dålig luft i lokalerna. Svårt att arbeta i lugn och ro, nästan alltid någon som kommer in och avbryter. Chef som ej är på plats. Många nya beslut som tas plötsligt och dessutom ändras plötsligt. Även kommentarerna om det sämsta varierar mycket mellan olika arbetsplatser och vi hänvisar åter till rapporterna för respektive funktion och arbetsställe för mer information. Det som lyfts fram överlag är ett otydligt ledarskap, stress och brister med lokalerna. Förslag till förbättringsåtgärder prioritering och inriktning Målsättning för arbetssituationer Generellt är målsättningen att: Eliminera de röda arbetssituationerna Öka andelen Dynamiska arbetssituationer Minimera andelen gula arbetssituationer och öka andelen Trivsamma av de gula som kvarstår Balans mellan arbetskrav och inflytande Det är viktigt att man tar röda arbetssituationer på allvar. Se över hur man kan öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet. Det innebär att ledningen granskar den egna verksamheten på ett objektivt sätt, för att kartlägga var och vem/vilka som fattar beslut i stort och smått som påverkar verksamheten, för att därefter också vara beredd att förändra nuvarande beslutsstruktur. Om endast kraven minskas blir inte arbetet Dynamiskt eller Balanserat utan snarare Hämmande eller Passivt. Där man inte kan påverka krav eller inflytande är tydlig information och återkoppling till medarbetarna om varför, mycket viktigt. En del medarbetare har en Passiv eller Hämmande (gul) arbetssituation. Om kraven ökar något utan att inflytandet ökat är det stor risk att dessa utvecklas till Påfrestande eller Skadliga arbetssituationer. Se över hur medarbetarnas kompetens bättre kan tas tillvara. Tillåt dem att själva ta initiativ, både som individer och som grupp. Ge dem även möjlighet att själva fatta beslut och ta eget ansvar i arbetet. Se över utvecklings-/utbildningsbehov. Genom att öka inflytandet kan det finnas utrymme att öka arbetskraven för ökad arbetstillfredsställelse och produktivitet. En relativt stor andel av medarbetarna har en Trivsam eller Bekväm (gul) arbetssituation. I förlängningen kan det för en del leda till en Passiv 7 av

8 situation om man känner att man inte får användning för sin kompetens och inte vidareutvecklas, eller till en Hämmande situation om man dessutom saknar socialt stöd. Detta påverkar inte bara individen utan får negativ effekt på övriga i gruppen. Det kan därför finnas anledning att diskutera att öka kraven för att öka arbetstillfredsställelsen och produktiviteten. Det kan dock vara så att en del av dessa medarbetare just nu är inne i en återhämtningsfas och under andra perioder har högre arbetskrav. Där kan det vara viktigt att behålla en "viss luft" i organisationen. Eftersom gröna arbetssituationer är stimulerande och utvecklande och leder till hög arbetstillfredsställelse såväl som hög produktivitet, är det eftersträvansvärt att denna grupp är så stor som möjligt. Identifiera framgångsfaktorerna, så att de är kända och därmed kan bibehållas och eventuellt förstärkas och utvecklas ännu mer. Kunskapen om dessa kanske även kan bidra till att öka andelen gröna arbetssituationer För dem med Balanserade arbetssituationer kan dock avsaknad av socialt stöd vara ett problem som bl.a. orsakar stress. Socialt stöd Det sociala stödet är en mycket viktig buffert mot stress och motverkar bl.a. även att man känner sig isolerad. Det är därför viktigt att ta reda på orsaken till att en stor andel av medarbetarna upplever ett bristande socialt stöd. Vi har i rapporterna till de berörda arbetsplatserna rekommenderat att se över möjligheterna till kollegial avlastning, praktisk hjälp i arbetet, teamarbete, m.m. för att öka det sociala stödet. Att ta ställning till även på högre nivåer i organisationen kan vara att se över möjligheterna att bilda kollegiala nätverk och starta mentorprogram, individuella mentor-adept relationer. Ledarskap Hur ledarskapet upplevs varierar mycket mellan olika arbetsplatser. De områden som överlag upplevs vara minst starka är konflikthantering, återkoppling och hur verksamheten organiseras. Kanske kan detta till viss del bero på strukturen i organisationen och avsaknad av tydliga mål? Ett underliggande problem är dock förmodligen att det inte finns bra rutiner för att kommunicera mål, förväntningar, resultat, etc. genom hela organisationen, så att alla känner sig delaktiga och upplever att deras individuella, såväl som gemensamma, arbetsinsatser påverkar resultaten. Ett otydligt ledarskap kan bl.a. leda till egna påtagna chefsroller bland medarbetarna, vilket ökar risken för konflikter. Se över hur man kan förbättra rutiner för information, kommunikation och återkoppling mellan chef/medarbetare. Vilka resurser/stöd finns för cheferna inom organisationen för att hjälpa dem att förbättra dessa områden och stärka relationen mellan dem och medarbetarna? Övrigt Under detta avsnitt redovisar vi åtgärdsförslag som inte täcks in av övriga rubriker. Exempel på områden som ofta lyfts fram här är problem som framkommit med den fysiska arbetsmiljön; dålig ventilation, värme, höga ljudnivåer, avsaknad av personalrum, etc. Frågeställningar att reflektera över Frågeställningarna nedan är utformade som stöd för egna reflektioner, för chef såväl som medarbetare, och för att underlätta konstruktiva diskussioner i ert gemensamma förbättringsarbete. Vad anser du karakteriserar ett gott ledarskap/medarbetarskap? Vilka är dina främsta styrkor, vad bidrar du med? Vad behöver du utveckla? Vilka mål har vi? Vad ska vi uppnå på kort/lång sikt? Vilken är din roll/vad gör du konkret för att uppnå de gemensamma målen? Hur säkerställer vi att brukare såväl som uppdragsgivare är nöjda med det vi uppnår? Hur ska vi uppnå målen? Vilken kompetens behövs? Samarbetar vi med andra enheter för att uppnå optimalt resultat? Genomförs beslut tillräckligt snabbt? Löser vi problem tillräckligt snabbt? Är jag/vi tillgängliga när det behövs? Hur sker den fortlöpande informationsspridningen? Kan rutinerna förbättras? I så fall hur? Hur ser rutinerna för återkoppling (feedback) ut? Kan de förbättras? I så fall hur? Finns rutiner för regelbundna medarbetarsamtal (innehåll, tidsintervall, kvalitet) och uppföljning? Hur tar jag/vi ansvar för de arbetsrelaterade problem och konflikter som uppstår i arbetsgruppen? I vilken grad uppmuntras medarbetarna att själva ta initiativ och fatta beslut? I viken grad tar du som medarbetare eget ansvar för att lösa arbetsuppgifter/uppkomna problem? Kan din kapacitet och kunskap komma till nytta på ett bättre sätt? I så fall hur? Kan ditt arbete bli mer intressant och utvecklande? Hur? Vad gör vi på vår arbetsplats som stödjer relationerna mellan medarbetare såväl som mellan chef och medarbetare? Det fortsatta arbetet I och med analysen av arbetsmiljösituationen som presenteras i denna rapport, har din arbetsplats redan tagit det första steget i förbättringsarbetet. Som en hjälp i det praktiska upplägget av förbättringsåtgärder ger vi följande råd: 1. Låt alla få ta del av resultatet. Vi rekommenderar att du, som chef, presenterar resultatet för dina medarbetare. Finns möjlighet kan det vara en fördel att stödperson finns med, t.ex. personalansvarig, kollega eller extern konsult för att fånga upp diskussion och ge feedback. 2. Diskutera både i ledningsgrupp och i arbetslagen. Gå igenom hur väl undersökningen lyckats fånga arbetssituationen på de enskilda arbetsplatserna. Dokumentera vad ni kommer fram till. 3. Enas om en nulägesbild. Ge utrymme för diskussion utifrån resultatbilden i rapporten. Det är dock viktigt att flertalet ställer sig bakom beskrivningen av arbetsplatsen, med alla dess styrkor och svagheter. 8 av

9 4. Tydliggör målen. Innan handlingsplaner formuleras är det viktigt att verksamhetens övergripande mål tydliggörs och att det finns koppling till den egna gruppen. För vem finns vi till? Vad är vårt uppdrag? Vilka är våra mål? 5. Arbeta fram en handlingsplan med utgångspunkt i målen. Vilka aktiviteter och förbättringsåtgärder skall vår grupp fokusera på tillsammans? Hur ska vi ta oss dit? Vad kan vi själva påverka? Vilka tidsramar är realistiska ur ekonomisk och resurssynpunkt? Identifiera, fatta beslut om och prioritera förbättringsförslagen. Dokumentera aktiviteterna, vad och hur. Motivera prioritetsordningen. Notera även vilka personer, enheter, etc. som behöver involveras för att aktiviteten ska kunna genomföras. Utse vem som ska ansvara för att implementera respektive förbättringsförslag i verksamheten och när det ska vara genomfört. Planera in tid för utvärdering och uppföljning (gärna med ny mätning) för att kunna återkoppla effekter av genomförda åtgärder. 6. Eventuellt behov av extern hjälp. I de fall det finns en personalkontakt att tillgå är det naturligt att det är den resurs ni i första hand vänder er till för stöd i processen. Även vi kan naturligtvis stå till tjänst med stöd för tolkning av undersökningens resultat och hur man kan gå vidare, via vårt nätverk av expertis inom berörda områden. Svarsfördelning per fråga Här presenteras fördelningen av svaren per fråga, för de grundfrågor som ingår i Arbetsmiljökompassen. OBS! Kom ihåg att svaret på en enskild fråga inte ger en fullständig bild och att det är hur varje individ besvarat samtliga frågor per dimension (arbetskrav, inflytande och socialt stöd) - och hur dessa dimensioner samverkar som avgör hur den enskilde individen upplever sin arbetssituation. Fråga Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet 1. Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt 5% 28% 46% 22% 2. Det begärs av mig att jag måste utföra en alltför stor arbetsinsats 3. Jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter 4. Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare 30% 37% 21% 11% 20% 41% 32% 8% 11% 30% 36% 22% 5. Mitt arbete är omväxlande 2% 11% 33% 54% 6. Mina arbetsuppgifter förändras ständigt 9% 43% 36% 11% 7. I mitt arbete har jag användning av mina kunskaper och färdigheter 8. Mitt arbete kräver att jag ständigt vidareutvecklar mig 0% 8% 45% 46% 1% 21% 41% 37% 9. I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker 2% 24% 37% 36% 10. Jag kan bestämma hur mitt eget arbete ska utföras 5% 30% 49% 16% 11. Jag har inflytande över beslut som rör hela min avdelning/enhet 12. Mitt arbete präglas av många kund-/brukar- /elevkontakter 13. Jag tycker att kontakt med kunder/brukare/elever är ett givande inslag i mitt arbete 14. Jag känner att kunder/brukare/elever respekterar mig i min yrkesroll 15. Mitt arbete kräver att jag ofta arbetar tillsammans med andra 16. Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig 17. Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få arbetet gjort 18. Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i min yrkesroll 19% 36% 27% 17% 8% 17% 28% 47% 4% 8% 35% 53% 4% 11% 45% 40% 5% 16% 36% 43% 1% 16% 40% 43% 5% 22% 41% 32% 1% 12% 39% 48% 19. Jag upplever att min chef bryr sig om mig 7% 20% 35% 37% 9 av

10 20. Jag upplever att min chef tar sig tid att lyssna om jag kommer med ett problem 21. Jag känner att min chef respekterar mig i min yrkesroll 22. Jag uppfattar att min chef har god kunskap om verksamheten 6% 20% 32% 42% 4% 16% 31% 49% 5% 21% 43% 32% 23. Min chef är lätt att komma i kontakt med 6% 23% 36% 36% 24. Min chef ger mig den feedback jag behöver i mitt arbete 25. Min chef ger mig feedback på ett bra sätt, på det arbete jag utför 26. Min chef organiserar verksamheten på ett lämpligt sätt 12% 32% 32% 24% 14% 30% 32% 25% 10% 32% 40% 19% 27. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 1% 9% 39% 50% 28. Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt 14% 32% 37% 17% Fakta om Arbetsmiljökompassen Arbetsmiljökompassen är en metod som med ett begränsat antal strategiskt valda frågor ringar in de tre viktigaste dimensionerna av ön, inklusive ledarskapets betydelse på en arbetsplats: Höga/låga arbetskrav: De krav arbetsuppgifterna ställer på medarbetaren Högt/lågt inflytande: Medarbetarens möjligheter att kontrollera och påverka sitt eget arbete och utnyttja sin kapacitet och sina kunskaper Högt/lågt socialt stöd: Det sociala stöd som en medarbetare får av sin ledning, sina kolleger och andra arbetsrelaterade kontakter Varje fråga (förutom de separata ledarskapsfrågorna) i enkäten mäter en av de tre dimensionerna men - vilket är en av de grundläggande delar i modellen som gör Arbetsmiljökompassen så tillförlitlig svaret på en enskild fråga ger inte en fullständig bild. Det är hur samtliga frågor per dimension besvarats, som avgör hur respondentens upplevelse av respektive dimension ska tolkas. Varje svarsalternativ är kopplat till ett index, som avgör om svaret ska tolkas som högt eller lågt värde. För varje dimension finns ett fastställt minimiantal frågor som måste besvaras med ett högt värde för att dimensionen ska anses ha en hög nivå. Hur en arbetsplats upplevs avgörs av hur de tre dimensionerna samverkar. Genom de olika kombinationerna, av hög respektive låg nivå för arbetskrav, inflytande och socialt stöd, bildas följande åtta arbetssituationer som delas in i tre grupper: Arbetskrav Inflytande Socialt stöd Dynamiska H H H Balanserade H H L Trivsamma L H H Bekväma L H L Passiva L L H Hämmande L L L Påfrestande H L H Skadliga H L L Gröna arbetssituationer Gula arbetssituationer Röda arbetssituationer Kännetecknas av höga arbetskrav och ett högt inflytande. Kännetecknas av låga arbetskrav. Kännetecknas av höga arbetskrav och lågt inflytande. Översikt över de tre samverkande faktorerna och de åtta arbetssituationerna. H=Högt L=Lågt Hur Arbetsmiljökompassens resultat bör tolkas Gröna arbetssituationer innebär att trots höga arbetskrav har medarbetarna stor kontroll över sin arbetssituation. Om stödet från chefer, kolleger och andra arbetsrelaterade kontakter fungerar tillfredsställande, motverkas även stressproblem. Här råder hög arbetstillfredsställelse och hög produktivitet. I realiteten kan dessa idealarbeten inte skapas överallt och hela tiden. Målet för en arbetsgivare bör dock vara att sträva efter en så hög andel "Gröna arbetssituationer" som möjligt för att skapa en arbetsplats med stor trivsel, låg personalomsättning och hög produktivitet. Gula arbetssituationer Röda arbetssituationer är en varningssignal att medarbetarna kan sakna utmanande arbetsuppgifter. Här finns möjligheter att ta tillvara en outnyttjad potential. De som har begränsad möjlighet att påverka sitt eget arbete upplever att deras kapacitet och kunskap inte tas tillvara. Där även stödet från chefer, kolleger och andra arbetsrelaterade kontakter är otillfredsställande finns stor risk för en arbetsplats med extremt omotiverade medarbetare och låg produktivitet. visar en stor obalans mellan arbetsbörda och möjlighet att kunna påverka sin situation. Ju större andel "Röda arbetssituationer", desto mer akut är situationen. Tecknen på att personal inte mår bra bör redan synas i organisationen; stress, känslor av otillräcklighet, uppgivenhet, utmattning. Att känna stöd från sin chef, kolleger och andra arbetsrelaterade kontakter är avgörande för att man ska orka med sitt arbete. Där stöd saknas är risken stor att det finns medarbetare som mår dåligt och inte vet vad/hur de ska göra för att förbättra sin situation. 10 av

11 Information Tools Scandinavia AB Box Nacka Strand Tel: Vi gör det enkelt för organisationer, i privat och offentlig sektor, att lösa problem och fatta beslut, genom att vara en dynamisk organisation som erbjuder en unik, skräddarsydd kombination av specialistkompetens och analysverktyg. Du kan få hjälp med alla delar i en undersökning eller få ut mer av genomförda undersökningar genom att använda våra tjänster. Resultatrapport (1802) Copyright Information Tools Scandinavia AB 11 av

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Bygg- o miljöförvaltningen - Beställare TEN Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Utförare Vård o Omsorg Enkätperiod: 2012-11-12 -- 2012-12-04 Underlag till analyserna i denna rapport Analyserna i denna rapport

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Bygg- o miljöförvaltningen - Utförare TEN Enkätperiod: 2014-11-17 -- 2014-12-05 Underlag till analyserna i denna rapport Analyserna i denna rapport

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Bygg- o miljöförvaltningen - Utförare TEN Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Utförare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats har

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Ekerö Enkätperiod: 2012-11-19 -- 2012-12-13 Vi har här nöjet att redovisa resultatet för Arbetsmiljökompassen 2012. Denna rapport ger en övergripande bild över hur

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Hållbar organisations- utveckling

Hållbar organisations- utveckling Hållbar organisations- utveckling Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

2015-10-27. Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Institutionen för psykologi

2015-10-27. Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Institutionen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunikationförutsättningar för goda relationer på jobbet Maria Nordin Institutionen för psykologi 1 Goda relationer - för individ & organisation Goda relationer leder till

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv

Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv Relationer på arbetet ett organisatoriskt perspektiv Ulrich Stoetzer Medicine Doktor, Leg. Psykolog Centrum för Arbets- och Miljömedicin Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Relationer vore

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Shis & Wems 2011 / 2012

Shis & Wems 2011 / 2012 Shis & Wems 2011 / 2012 Vad är SHIS? Frågeformulär om salutogena indikatorer på hälsa. - Pigg trött - Glad dyster - Lugn spänd - Koncentration - Kreativitet - Beslutsam tveksam - Balans obalans - Frisk

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola 65 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun

Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Ledningsfilosofi för Vimmerby kommun Policy för förtroendevalda Policy för ledare Värdegrund för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2006-03-27 43 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 1 Grundläggande värderingar

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer