Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få 7 av 10 företagare anställa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få 7 av 10 företagare anställa"

Transkript

1 Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få av 10 företagare anställa Näringslivets Regelnämnd (NNR), Företagarna och Svenskt Näringsliv har under december 2006 februari 200 med hjälp av Demoskop och med egna företagarpaneler undersökt hur allmänheten, företagare och beslutsfattare ser på regelförenklingsfrågorna. Undersökningarna visar att det finns ett starkt stöd för att minska regelbyråkratin; hela procent av företagen och beslutsfattarna anser mängden regler bör minskas. Hos allmänheten anser 3 procent detsamma, men här svarar 2 procent vet ej. grupper tror att färre och enklare regler gör företagen mer benägna att anställa; 6 procent av allmänheten och 80 procent av beslutsfattarna. Bland företagen i Företagarnas panel är det hela sju av tio som svarar att deras benägenhet att anställa skulle öka med färre regler. Innehållsförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Resultat av undersökning för NNR bland allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare om regelinsikt, Demoskop januari 200. Resultat av undersökning om regelförenkling via Företagarnas företagarpanel, januari 200. Resultat av undersökning om regler för företag med hjälp av telefonintervjuer med SME-företag, Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, februari 200. Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Box 6 Storgatan STOCKHOLM Internet:

2 NNR: Regelinsikt Undersökning bland allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare Januari 200 Demoskop AB Markus Uvell/Peter Bryngelson Om undersökningen Urvalsstorlek: intervjuer med allmänheten, ett urval av frågorna 8 intervjuer med opinionsbildare och beslutsfattare I gruppen beslutsfattare ingår: 1. Riksdagsledamöter 28 st 2. Regeringstjänstemän 18 st 3. Generaldirektörer 20 st Metod: Datorstödda telefonintervjuer Tidsperiod: 12/ /1 200.

3 Sammanfattning 8 Regelverket för de svenska företagen uppfattas vara allt för omfattande och en minskning uppfattas vara önskvärd. 8 Regelbördan uppfattas ses som ett problem för företagens konkurrenskraft. 8 En minskning av regelbördan bedöms kunna göra företagen mer benägna att anställa. 8 Skatteregler uppfattas vara den mest omfattande regeltypen, därefter arbetsmarknadsregler. 8 Att undanta småföretag från vissa regler tros vara ett effektivt sätt att minska regelbördan, liksom att sänka rapporteringskraven. 8 Undantag för småföretag är det mest uppskattade reformförslaget, därefter slopade fåmansbolagsregler, förenklade redovisningsregler och en förenklad arbetsrätt. 8 Förenklat regelverk uppfattas inte försämra möjligheterna att nå andra politiska mål (jämställdhet, miljö etc), snarare förbättra dem. Omfattning av mängden regler som måste följas Bas: 8 intervjuer / intervjuer Anser du att den mängd regler svenska företag idag måste följa är... Opinionsb. & Beslutsf Opinionsbildare Beslutsfattare Allmänheten 22 3 Mycket omfattande Ganska omfattande Inte särskilt omfattande

4 Kostnaden för reglerna per år/per anställd? Bas: 8 intervjuer / intervjuer Hur mycket skulle du uppskatta att dessa regler kostar svenska småföretag per år/per anställd? Opinionsb. & Beslutsf Snittkostnad SEK Opinionsbildare Beslutsfattare Allmänheten Snittkostnad SEK eller mer Vet ej Problem med konkurrenskraften till följd av regler? Bas: 8 intervjuer / intervjuer I vilken utsträckning uppfattar du att regler innebär problem för svenska företags konkurrenskraft? (=Mycket stora problem, 1=Inget problem alls) Opinionsb. & Beslutsf Opinionsbildare Beslutsfattare Allmänheten Mycket stora problem Inget problem alls Vet ej

5 Färre regler - högre benägenhet att anställa? Bas: 8 intervjuer / intervjuer Tror du att färre och enklare regler skulle göra företagen mer benägna att anställa? opinionsbildare samt beslutsf Opinonsbildare Beslutsfattare Allmänheten Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Vet ej Vilken typ av regler mest omfattande? Bas: 8 intervjuer Svenska företag omfattas idag av ett antal olika regler i sin verksamhet. Vilken typ av regler tror du är de mest omfattande? Opinionsbildare Beslutsfattare Arbetsmarknadsregler Miljöregler Skatteregler Branschregler Annat nämligen Vet ej

6 Minska mängden regler? Bas: 8 intervjuer / intervjuer Anser du att den mängd regler svenska företag måste följa bör minskas? Opinionsb. & Beslutsf Opinionsbildare 1 Beslutsfattare Allmänheten Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Vet ej Hur ska reglerna minskas? Bas: 8 intervjuer På vilket sätt anser du att en sådan minskning av reglerna i första hand bör ske? Opinionsbildare h Beslutsfattare Minskad/borttagande av rapportering och uppgiftslämnande Färre delar av företags verksamhet borde regleras Vet ej Färre krav och regler för mindre företag Annat

7 Hur påverkar enklare regelverk andra politiska mål? Bas: 8 intervjuer Hur tror du att ett enklare regelverk för företagen skulle påverka möjligheten att nå andra politiska mål, som t ex en förbättrad miljö och en ökad jämställdhet? Opinionsbildare Beslutsfattare Förbättras Försämras Ingen skillnad Vet ej Kännedom om NNR Bas: 8 intervjuer Den här undersökningen genomförs på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR. Hur väl känner du till Näringslivets regelnämnd? Opinionsbildare Beslutsfattare Mycket väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls

8 Regelverket - Företagare om kostnader, omfattning och åtgärder mars 200

9 Inledning Regeringen har beslutat om en 2-procentig minskning av kostnaden för den administrativa bördann för företagen till år departement och en mängd myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att inkomma med regelförenklingsförslag för att detta mål ska kunna förverkligas. I detta arbete har Företagarna haft ett nära samarbete med Näringslivets Regelnämnd (NNR). I slutet av förra året startade Företagarna en webbaserad panel. Panelen pågick 20 december januari 200 och besvarades av drygt medlemmar. Efter bearbetning av svaren presenterades de första resultaten från undersökningen i mitten av februari för Näringsdepartementet. Resultaten från denna del kan studeras i skrivelsen Företagarnas förslag till regelförenklingar. Dokumentet bygger på respondenternas egna öppna svar där vi bad företagarna om förslag på specifika regler som de upplevde som särskilt tids- och kostnadsödande. Denna rapport kommer istället att fokusera på den första delen av ovanstående panel. Utformningen i denna del av panelen bygger i allt väsentligt på en enkätundersökning från NNR och tar upp mer generella frågeställningar om regelverket. Vår del av undersökningen vände sig till företagare medan NNR ställde frågor till allmänhet och beslutsfattare. Länkar till resultaten från de övriga delarna finns på Företagarnas hemsida. Vilka områden som upplevs som mer regeltunga, företagarnas uppskattade regelkostnader och vilka metoder som förordas för en regelbördereducering är en del av de frågor som respondenterna fått ta ställning till. För mer information om Företagarnas Panel, se Appendix. Omfattningen Att regelförenklingar av olika slag är mycket välkomna av småföretagarna visas inte minst av de två första frågorna i webbenkäten. Av respondenterna i Företagarnas panel svarade 88 procent att den mängd regler företaget behöver följa är mycket/ganska omfattande. Fig.1 Regelverkets omfattning Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 Att företagen upplever sin regelbörda som inte alls omfattande är ytterst ovanligt. Endast en procent av panelens respondenter uppger detta som sitt företags verklighet.

10 Med tanke på resultaten från fig. 1 är det inte överraskande att panelrespondenterna med en överväldigande majoritet förespråkar en reducering av regelbördan. Hela procent anser att regelverket bör minska i omfattning. Mer än hälften av dessa tycker att regelbördeminskningen behöver bli rejäl. Fig. 2 Regelverkets reducering Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 Av det totala regelverket är det främst skatte- och arbetsmarknadsområdet som panelisterna ser som den tyngsta regelbördan. Hälften av respondenterna tycker att skattereglerna är de mest omfattande, medan 2 procent uppger arbetsmarknadreglerna (för mer detaljerad information kring detta område, se Företagarnas förslag till regelförenklingar ). Fig.3 De mest omfattande regelverken Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 3

11 Kostnader Företagens regelbörda är inte bara tidsödande utan även behäftad med olika typer av kostnader beroende på vilket regelverk som avses. Det kan handla om administrativa kostnader där det främst är tidsåtgången för upprätthållande, lagring och sammanställning av information som är den stora kostnaden. Materiella kostnader är mer direkta, där t ex företagen måste investera i anläggningar eller anpassa produkter för att regelverket skall följas. Till sist klassificeras finansiella kostnader som en följd av krav på att betala skatter och avgifter. Det är en klar majoritet, två tredjedelar, av panelisterna som uppger de administrativa kostnaderna som den främsta kostnadsgruppen, vilket är just den inriktning som regeringens regelminskningar fokuserar på. De materiella kostnaderna för att efterleva regelverket drabbar däremot småföretagarna i en mildare grad. Endast en av tio panelister uppger dessa kostnader som de tyngsta. Men även om få drabbas bör det påminnas om att just dessa kostnader kan skena iväg för de företag som trots allt måste foga sig under detta regelverk. Det kan i vissa fall röra sig om stora anläggningsinvesteringar som kan visa sig för tunga för företaget att bära. Fig. Kostnadsslag kopplade till regelverket Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 Vi bad även de svarande att uppskatta de kostnader som är orsakade av att företaget följer regelverket uttryckt i kronor per år och anställd. Att företagarna hade svårt att göra en kostnadsuppfattning visas av att nästan ver femte respondent svarade kan ej uppskatta. Av dem som ändå försökte uppskatta kostnaderna landade mer än hälften på en nivå mellan 0 och kr. Knappt en fjärdedel av panelisterna landade i en kostnadsuppskattning som ligger en nivå högre, mellan kr och kr.

12 Fig. Kostnadsuppfattning Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 Konsekvenser Regelverket anses av många företagare ha negativa följder på det egna företagets konkurrensförmåga. Nästan hälften av panelisterna tycker att regelverket innebär mycket/ganska stora problem för företagets konkurrenskraft. En reducering av regelbördan borde således förbättra konkurrenskraften hos företagen, vilket kan antas leda till mer livskraftiga företag. En större orderingång och en förbättrad lönsamhet för företagen är bara två konsekvenser som kan antas uppstå om regeringens mål om en 2-procentig minskning av de administrativa regelkostnaderna klaras. 8 procent av de svarande uppger dock att konkurrenskraften inte kommer påverkas speciellt mycket vid en regelverksförenkling. En möjlig anledning till den relativt höga andelen är att företagarna inte per automatik kopplar ihop den tidsbesparing som regelförenklingarna väntas ge med en förbättrad konkurrenskraft.

13 Fig.6 Regelverkets konkurrenspåverkan Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 När regelförenklingarna förväntas ge utslag på företagens konkurrensförmåga är steget inte långt till att även nyanställningar i företagen kan komma som en effekt. Och detta är precis vad panelisterna förutspår. Sju av tio svarande uppger att deras anställningsbenägenhet skulle stärkas om regelverket skulle bli mindre och enklare. Det kan antas att det regelverk som har störst inflytande på denna fråga är det som involverar arbetsmarknadsreglerna. Fig. Anställningsbenägenhet Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 En av anledningarna till att regelbördan blivit så pass stor för företagen är att olika politiska mål, t ex jämställdhets- och miljöfrågor, har ansetts lättare kunna uppnås med hjälp av ett allt mer 6

14 utbrett regelverk. Detta synsätt håller dock inte företagarna med om. Endast tre procent av panelisterna tror att andra politiska målsättningar skulle missgynnas vid en regelverksreducering. 3 procent tror att en minskning inte skulle göra någon skillnad mot dagens situation, medan hela procent tror att möjligheten att nå andra politiska mål skulle förbättras med ett enklare regelverk. Fig.8 Övriga politiska mål Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 Metoder När panelisterna ombads uppge på vilket sätt de helst skulle se reduceringen av regelverket genomföras svarade en klar majoritet att den bästa vägen är att undanta mindre företag från krav och förordningar. Sju av tio svarande uppger detta alternativ som den bästa lösningen. Den minst populära metoden går ut på att dela upp företagets verksamhet i olika delar och därefter ta bort regleringar i specifikt utvalda verksamhetsgrenar. Endast vart tjugonde svarande förordade detta alternativ.

15 Fig. Regelförenklingsmetoder Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 Tanken på att inrätta ett statligt organ som skulle ha som uppgift att förhindra dyra och krångliga regelförslag är inte särskilt populärt bland företagarna. Endast 1 procent av de svarande uppger att denna åtgärd skulle vara mycket effektiv i jakten på regelkostnadsreduceringar. Att helt enkelt minska kraven på uppgiftslämnande till myndigheter är en regelförenklingsåtgärd som får en bättre respons, 3 procent av respondenterna tycker att det är en mycket effektiv åtgärd. Den bästa (och kanske enklaste) åtgärden anser panelisterna att undanta småföretagen från delar av regelverket är. 62 procent tycker att den åtgärden skulle vara mycket effektiv i att minska regelkostnaderna. Fig.10 Åtgärder för minskade regelkostnader. Andelen som svarat Mycket effektiv. Källa: Företagarnas Panel dec-jan 2006/0 8

16 Appendix: Företagarnas Panel utgörs av cirka företagare, varav de flesta är medlemmar i Företagarna. Urvalet är inte slumpmässigt och resultaten i undersökningarna skall därför inte ses som representativt för alla Sveriges företagare.

17 Bakgrund och syfte Demoskop har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning om uppfattningarna om de regler svenska företag har att följa. Totalt intervjuades 601 slumpmässigt utvalda företagare med mellan 1 och anställa. Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer mellan och 13 februari 200. Slutsatser 1.Småföretagare uppfattar regelbördan som omfattande, krånglig och hämmande på möjligheterna att nyanställa. 2.Kostnaderna för att efterleva reglerna uppskattas till kronor per år och anställd. 3.Färre och enklare regler anses av en majoritet i stor utsträckning kunna skapa nyanställningar.

18 Slutsatser. Sänkta skatter och avgifter och förändrade arbetsrättsregler är de två mest efterfrågade åtgärderna.. Generellt uppfattas skattereglerna som mest omfattande. Inom företag med 10 anställda ses arbetsmarknadsreglerna som lika omfattande. Skillnaderna är i övrigt små med avseende på företagsstorlek. 6. Miljöreglerna har något större acceptans än andra regler. Omfattning av mängden regler Bas:, 601 intervjuer Anser du att den mängd regler svenska företag idag måste följa är...? anställda Mycket omfattande Ganska omfattande Inte särskilt omfattande Inte alls omfattande Vet ej

19 Behovet av minskad omfattning regler Bas:, 601 intervjuer Anser du att den mängd regler svenska företag måste följa, bör minskas? anställda Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Vet ej Hur bör minskning av regler ske? Bas: Anser att mängden regler bör minskas, 3 intervjuer På vilket sätt anser du att en sådan minskning av regler i första hand bör ske? Förenkla/enklare regler Enklare arbetsmarknadsregler Enklare skatteregler Färre regler Färre blanketter/ mindre pappersarbete Mindre byråkrati Olika regler för/särskilj små och stora företag Miljöreglerna Branschspecifika regler Eu-anpassa våra regler Övrigt Vet ej anställda %

20 Kostnader förknippade med regler Bas:, 601 intervjuer De regler som finns innebär kostnader för företagen. Vilka slags kostnader tror du detta framförallt gäller? Administrativa kostnader, dvs att upprätta, sammanställa, lagra eller skicka information till myndigheter eller tredje part Finansiella kostnader till följd av krav på att betala skatter och avgifter anställda Materiella kostnader, tex investeringar i anläggningar eller personal, anpassning av produkter eller annat för att passera reglerna 8 3 Vet ej 3 2 % Mest omfattande typ av regler Bas:, 601 intervjuer Svenska företag omfattas idag av ett antal olika regler i sin verksamhet. Vilken typ av regler tror du är de mest omfattande? anställda Arbetsmarknadsregler Miljöregler Skatteregler Branschregler, dvs statliga och kommunala regler för en viss bransch Annat Vet ej

21 Kostnad för regler per år och anställd Bas:, 601 intervjuer Hur mycket skulle du uppskatta att dessa regler kostar svenska småföretag per år och anställd? Snittkostnad: Tkr Tkr 10- anställda Tkr eller mer Vet ej Benägenhet att anställa om färre regler Bas:, 601 intervjuer Tror du att färre och enklare regler skulle göra företagen mer benägna att anställa? anställda 3 1 Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Vet ej

22 Problem med konkurrenskraften till följd av regler? Bas:, 601 intervjuer I vilken utsträckning uppfattar du att regler innebär problem för svenska företags konkurrenskraft? Svara på en skala 1- där 1 betyder inget problem alls och betyder mycket stora problem anställda Vet ej Olika åtgärders effektivitet? Bas:, 601 intervjuer Hur effektiva anser du att följande åtgärder vore för att minska regelkostnaderna för företag? Svara på en skala 1- där 1 betyder inte alls effektiva och betyder mycket effektiva. Att småföretagen undantas från delar av regelverket Medel: 3, ,8 10- anställda Att minska kraven på företagen att lämna in uppgifter och blanketter till myndigheter 10- anställda Att det inrättas ett statligt organ som ska förhindra dyra och krångliga regelförslag 10- anställda ,83 3, 3,1 3,62 2,1 2,6 2, Vet ej

23 Inställning till olika regeländringsförslag Bas:, 601 intervjuer Vilken inställning har du till följande konkreta regeländringsförslag? (skala 1- där 1 betyder inte alls positiv och betyder mycket positiv.) Medelvärden 10- anställda,1 3,0 3,82 3,8 3,2 3, 3 3,0 2 1 Sänka skatter och avgifter Förenkla arbetsrätten Förenklade redovisnings/ regler Undanta småföretagen från delar av regelverket Slopa fåmansbolagsreglerna Förenkla arbets/ miljölagstiftningen Färre och mindre kostsamma miljöregler Möjlighet att nå andra politiska mål om enklare regler Bas:, 601 intervjuer Hur tror du att ett enklare regelverk för företagen skulle påverka möjligheten att nå andra politiska mål, som tex en förbättrad miljö och en ökad jämställdhet? anställda 8 2 Förbättras Ingen skillnad Försämras Vet ej

Regelförenkling i valet 2010 Vad lovar politikerna och vad säger företagarna?

Regelförenkling i valet 2010 Vad lovar politikerna och vad säger företagarna? Regelförenkling i valet 2010 Vad lovar politikerna och vad säger företagarna? Intervjuer med ledande företrädare för riksdagspartierna och SKOP-undersökning med svenska företagare. 1 Regelförenklingsfrågorna

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se

Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Regelindikator 2007. En utvärdering av den svenska regeringens regelförenklingsarbete

Regelindikator 2007. En utvärdering av den svenska regeringens regelförenklingsarbete Regelindikator 2007 En utvärdering av den svenska regeringens regelförenklingsarbete Oktober 2007 Förord Ett tufft, men fullt möjligt mål! Regelförenkling har under de senaste åren blivit en allt viktigare

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Datum Ert dnr Vårt dnr 2005-02-03 Fi2004/4803 2005/001

Datum Ert dnr Vårt dnr 2005-02-03 Fi2004/4803 2005/001 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Datum Ert dnr Vårt dnr 2005-02-03 Fi2004/4803 2005/001 Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare statlig tillsyn (SOU 2004:100)

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län

Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län Skillnader i syn på företagsklimatet 2010 Jönköpings län Företagares och politikers syn på skatter, regler och kostnader Företagsklimat Bakgrund Inför höstens riksdagsval understryker många politiker vikten

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-08-28 Sammanfattning Bland unga vuxna i åldern 18-29 år bor 27 % kvar i föräldrahemmet. I åldern 22-25

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Regelförenkling. Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Stockholm den 23 februari 2007

Regelförenkling. Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Stockholm den 23 februari 2007 Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 23 februari 2007 Regelförenkling Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 13500 små,

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Användarmanual för mätdatabasen Malin

Användarmanual för mätdatabasen Malin Användarmanual för mätdatabasen Malin Tillväxtverkets databas för resultaten från mätningarna av företagens administrativa kostnader 117 86 Stockholm Besöksadress: Götgatan 74 Telefon: 08-681 91 00. Telefax:

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN SEMINARIUM 2012-09-13 Gun Pettersson Tel: 0739 403916 Gun.pettersson@novus.se Kort om undersökningen BAKGRUND Novus har genomfört en undersökning för seminariet om ungdomsarbetslöshet

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 KNEG har via Demoskop undersökt transportköpares kunskap om hur miljöpåverkan från transporter bäst kan minskas. Undersökningen vände sig mot fyra

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Företagare i debatten. Vem vågar och vilka lyssnar?

Företagare i debatten. Vem vågar och vilka lyssnar? Företagare i debatten Vem vågar och vilka lyssnar? februari 2006 FÖRETAGARE I DEN POLITISKA DEBATTEN Vem vågar och vilka lyssnar? Under de senaste veckorna har det pågått en debatt om företagsledare ska

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport 2013:1 Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

Företagens totala regelkostnader

Företagens totala regelkostnader Företagens totala regelkostnader Delrapport 4: Gnosjö Automatsvarvning har regelkostnader på 4,8 miljoner kr per år 4 539 000 122 000 113 000 Arbetsmarknad Miljö Skatt 58 000 Bransch NNR regelkostnadsprojekt:

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM)

Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning (dnr N2015/5206/JM) Länsstyrelsen i Västra Götalands län,

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag om standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM (2013) 721 slutlig

Remiss av EU-kommissionens förslag om standardiserad mervärdesskattedeklaration, KOM (2013) 721 slutlig Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Szilárd Rado 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Er ref: Fi2013/3966 Vår ref: Dnr 227/2013 2014-01-10 Remiss av EU-kommissionens förslag

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Konjunkturrapport Q3-2014

Konjunkturrapport Q3-2014 Konjunkturrapport Q3-2014 Fakta och prognos Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014 1 5 november 2014 Sundsvall Jonas Frycklund Ekonom Anna Hedensjö Johansson

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning

Bilaga 5. Tema: Ledarskap och ledning Bilaga 5 Tema: Ledarskap och ledning Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RNCAST-projektet Tema 5 Ledarskap och ledning Fråga 5c - Arbetsledningen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen FRAMSTÄLLNING 2008-07-04 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Elektronisk kommunikation mellan Finanspolisen och bankerna Hemställan Svenska Bankföreningen hemställer att

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter Till: Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm REMISSYTTRANDE Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter SABO lämnar här synpunkter på utkastet till vägledning om upprättande av årsredovisning.

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 Koldioxidindex 2015 Trendbrott mellan klimatutsläpp och tillväxt November 1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 3% Den minskningstakt av koldioxidinstensitet som länder åtagit sig

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11 Rapport Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors Bergvik skog 12-4-11 Om undersökningen 4 Antal intervjuer 62 intervjuer 4 Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval 4 Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

Företagens totala regelkostnader

Företagens totala regelkostnader Företagens totala regelkostnader Delrapport 5: Anna Norbergs Buss har regelkostnader på 3,1 miljoner kr per år 2 689 100 170 100 77 100 125 900 Arbetsmarknad Miljö Skatt Bransch NNR regelkostnadsprojekt:

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm Datum 2014-12-17 1(7) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Läs mer

ag föret små om Smått

ag föret små om Smått Smått om små företag Om Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer