Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Jim Sundelin (s), Lena Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s), Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Gunnar Melin (fp), Mats Hedell (v) Ersättaren: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (s), Olle Häggström (s), Modou Boye Jallow (s), Jonny Skårberg (s), Agneta Eliazon (s), Gunilla Hammarlund (s), André Nilsson-Hugo (m) tj., Sandra Edin (kd) tj., Lars Eidenvall (kd) tj., Åsa Fahlgren (v) Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Ekonomidirektör Mikael Öhrling T.f. kommundirektör Bengt Westin Konsult- och servicechef Peter Blomqvist Räddningschef Lars Larsson Informations- och marknadsföringschef Helen Sahlin Förvaltningschef Humanistiska förvaltningen Lena Finne- Jansson 82 Utredningssekreterare Lars Lundgren 88 Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Elvy Söderström Justerare. = Dan Olsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:2 65 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information om och förs samtal kring följande ärenden: Ferieföretag. Föredragande: Elvy Söderström Krisledningsnämndens och krisledningsgruppens ledningsövning "Hans" genomfördes den 1 april 2008 med ett simulerat datavirusangrepp på kommunen. Föredragande: Elvy Söderström Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen. Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yrkande av omprövning av Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars Av kommunledningskontorets skrivelse framgår att Bertil Jonsson yrkar att Slåttberget nyttjas både för energiproduktion av miljövänlig vindkraft och fortsatt nyttjande som friluftsområde och att kommunen omprövar denna del i översiktsplanen och sitt samråd med Eolus vind AB. Vidare vill han ha svar om kommunens vindkraftutredare har utrett Slåttbergets lämplighet för vindkraft på samma sätt som alla andra möjliga lokaliseringar. Kommunledningskontoret har till Jonsson översänt ett svar daterat 25 februari 2008, som dock vill ha en politisk behandling av ärendet. Näringslivs- och planeringsutskottets behandling Under näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under 3/2008 yrkar Lars Näslund (m) att ett tillägg skrivs in i förslaget till beslut där det hänvisas till Översiktsplan för vindkraft kommer att gå ut för samråd under april månad för att kunna antas hösten Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 mars Näringslivs- och planeringsutskottets 3/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar Bertil Jonsson att det pågående arbetet med översiktplan för vindkraft är just en översyn av översiktplanen vad avser vindkraft. I den planeringen ges alla medborgare möjlighet att ta del av förslagen och komma till tals under samråd i april månad och utställning därefter. Av planen kommer att framgå hur arbetet bedrivits och hur Slåttberget har hanterats. Planen beräknas kunna antas under hösten 2008.

4 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yttrande över ansökan om detaljplan för Genesmon 2:1 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 26 februari Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren av fastigheten Genesmon 2:1 ansöker om att, genom detaljplaneläggning pröva förutsättningarna för att möjliggöra avstyckning av ett antal tomter för bebyggelse. Ansökan om planläggning för bostäder gäller ett 1,5 ha stort skogsområde ca. 200 meter väster om Vågsnäsvägen i Domsjö. Fakta och bedömningar om området framgår av bifogade yttranden från tekniska kontoret, plan- och miljökontoret och museet. Kommunledningskontorets bedömning I översiktsplan 2007 redovisas ett framtida bostadsområde, Genesmon östra, vars omfattning och genomförande inte utretts. Fastigheten bör ingå i det området. Den ligger också inom område som är av särskilt intresse för friluftslivet (F34) och kulturmiljövården (K59). Området som ansökan avser bedöms attraktivt för bostäder. För att bättre utnyttja dess kvalitéer och närhet till tätorten bör planeringen/utbyggnaden ske i ett större sammanhang. På så sätt är det möjligt att finansiera de investeringar som krävs för att skapa ett bostadsområde med hög kvalité avseende gator, säkra skolvägar, vatten och avlopp m.m. En samlad planering för hela området ner mot Bäckfjärden bör alltså genomföras. Då får också avgränsningen mot kulturmiljö- och turismintressena prövas. Planeringen berör flera markägare och kräver kommunens insats. Planering för bostäder pågår på ett stort antal platser i kommunen. I det expansiva skede kommunen nu befinner sig är det viktigt att kommunens resurser satsas på de områden som bedöms ha störst möjlighet att med rimliga insatser ge en attraktiv och god boendemiljö i den takt som marknaden efterfrågar. Detta område bedöms kräva relativt omfattande planeringsinsatser från kommunens sida. Området som ansökan avser bedöms attraktivt för bostäder. En samlad planering för och utbyggnad av hela området ner mot Bäckfjärden bör genomföras, men kan inte prioriteras nu. Näringslivs- och planeringsutskottets behandling Vid näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under 4/2008 yrkar

5 Kommunstyrelsen (37) 67 (forts) Lars Näslund (m) att kommunstyrelsen uttalar att hela områdets exploatering klaras ut innan detaljplanering och utbyggnad medges. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 26 februari Näringslivs- och planeringsutskottets 4/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser att området är intressant och kan ge en attraktiv och god boendemiljö men innan detaljplanering och utbyggnad medges ska hela områdets exploatering klaras ut. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i mån av utrymme påbörja en översiktsplanering för området Genesmon östra.

6 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yttrande över ansökan om upprättande av detaljplan för Norrvåge 2:3 och 4:2 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 februari Av skrivelsen framgår att fastighetsägarna till fastigheterna Norrvåge 2:3 och 4:2 ansöker om att genom detaljplaneläggning pröva förutsättningarna för att möjliggöra avstyckning av ett antal tomter för bostadsändamål vid korsningen mellan Nötbolandsvägen och vägen till Gullvik, tio kilometer sydost om Örnsköldsviks centrum. Området är ca. 14 ha stort och ligger i ett högt läge i en norrslutning ner mot Nötbolandsvägen. Fakta och bedömningar om området framgår av bifogade yttranden från tekniska kontoret och plan- och miljökontoret. Översiktsplanen anger inga särskilda riktlinjer för området utöver de generella. Kommunledningskontorets bedömning Kommunen har nyligen medgivit planläggning av bostäder för området Vårbystrand, en dryg kilometer närmare tätorten. Här planeras ett trettiotal tomter. Det området ligger mellan Domsjövägen och fjärden med direkt vattenkontakt och kan nås med stadsbussarna. Kommunen kräver där att en godtagbar gång- och cykelväg för skolbarnen anläggs och att exploatören deltar i finansieringen av denna. Det aktuella området bedöms också ha vissa kvalitéer för bostäder. Ytterligare studier krävs av områdets avgränsning, tillfarter, vatten- och avloppsförsörjning, hänsyn till befintlig kraftledning m.m. Området har ca. 4 km till Domsjöskolan och knappa kilometern till busslinje 1. Även för detta område bör ställas krav på att det anläggs en godtagbar gång- och cykelväg till busshållplats och till gång- och cykelvägen genom Vårbystrand och som bekostas av exploatören. I det expansiva skede kommunen nu befinner sig är det viktigt att kommunens resurser satsas på de områden som bedöms ha störst möjlighet att med rimliga insatser ge en attraktiv och god boendemiljö i den takt som marknaden efterfrågar. Planarbetet för Norrvåge 2.3 och 4:2 kan därför inte prioriteras nu. Vidare bör Vårbystrand byggas ut först.

7 Kommunstyrelsen (37) 68 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontoret skrivelse daterad 5 februari Näringslivs- och planeringsutskottets 5/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger ej föreslagen planläggning.

8 Kommunstyrelsen (37) Ks/2005: Fanbyn 1:2, yttrande till Miljööverdomstolen Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 mars Av skrivelsen framgår att Nordanvind vindkraft AB har ansökt om tillstånd att uppföra fem vindkraftverk på rubricerad fastighet norr om Husum och norr om befintliga åtta vindkraftverk i Fanbyområdet. Tillstånd har tidigare meddelats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Kommunen och några närboende överklagade beslutet till miljödomstolen. Denna beslutade att inte göra någon ändring i meddelat tillstånd men gjorde vissa ändringar i villkoren. Därefter har några närboende överklagat miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen. Denna har nu förelagt Örnsköldsviks kommun att svara på överklagandena i ärendet. Kommunstyrelsen har under 230/2007 besvarat överklaganden enligt miljödomstolen där kommunstyrelsen vidhåller att lokaliseringen av vindkraftverken är olämplig och i det avseendet medge klagandenas yrkanden om ändring. Kommunen hänvisade till aktuell översiktsplan. Tillkommande yttranden och synpunkter från sakägare och länsstyrelsen Miljööverdomstolen har begärt att kommunen ges möjligheter att yttra sig över ytterligare yttranden från sakägare och länsstyrelsen som inkommit sedan kommunstyrelsens tidigare beslut. Kommunens yttrande ska ha kommit in till Miljööverdomstolen senast 19 mars Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande daterad 11 mars 2008 som bygger på att kommunen vidhåller att föreslagen utbyggnad av vindkraft i Fanbyområdet inte är lämplig med hänvisning dels till aktuell översiktsplan, dels till att mycket lämpliga alternativ för vindkraftutbyggnad finns inom kommunen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse 12 mars Näringslivs- och planeringsutskottets 7/2008.

9 Kommunstyrelsen (37) 69 (forts) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avger yttrande till Miljööverdomstolen enligt förslag upprättat av kommunledningskontoret daterad 11 mars 2008.

10 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008: Ombyggnadsarbeten för energieffektivisering vid Ängetskolans idrottshall Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars Av skrivelsen framgår att tekniska kontoret begär i skrivelse daterad 25 februari 2008 godkännande av energiinvestering i Ängetskolans idrottshall. Idrottshallen värms i dag till stora delar med luftburen värme med stor andel elbaserad fläktenergi. Detta system har hög energiåtgång. Underhållsbehovet avseende installationerna: el, värme och ventilation är betydande. Tätskikt på yttertak samt fasader är i stort behov av renovering. Även omklädningsdelarna är i stort behov av underhåll. Det är stort värmeläckage genom vindsbjälklag, fönster och väggar. Idrottshallen är en prioriterad anläggning i västra skolområdet med avseende på föreningsaktiviteter. Objektet är prioriterat i underhållsplanen och i planen för energieffektiviseringsåtgärder. Planerade åtgärder Befintlig ventilationsanläggning konverteras till ett energieffektivt system med hög återvinningsgrad samt eleffektiva fläktar. Vattenburet radiatorsystem installeras. Ny energieffektiv belysning installeras. Anläggningen får ett modernt styr- och övervakningssystem som medger att rumstemperatur och luftflöden anpassas till rådande behov. Vindsbjälklag tilläggsisoleras och yttertak förses med nytt tätskikt. Fasader renoveras och stora delar av fönsterytorna byggs igen och övriga fönster byts. Övriga förutsättningar Ansökan om stöd för energieffektiviseringar i offentliga lokaler, har sökts. Länsstyrelsen har fattat preliminärt beslut om stöd på kronor, med villkoret att åtgärderna ska vara utförda senast 31 december Totalt beräknas energianvändningen att reduceras med c:a kwh/år. Projektet ska belasta klumpanslaget för energibesparande åtgärder men eftersom beloppet överstiger 100 basbelopp ska det behandlas av kommunfullmäktige. I investeringsbudgeten för 2008 finns 7,9 Mkr på klumpanslaget för energibesparande åtgärder. Nettoinvesteringen i projekt Ängetskolan är 4,1 Mkr. Samtidigt görs angelägna upprustningsåtgärder för 5,1 Mkr ur underhållsanslaget. Energibesparings-

11 Kommunstyrelsen (37) 70 (forts) effekten för projektet ligger i kategorin "låg", men ger i gengäld investeringsbidrag, något som är osäkert från 2009 och framåt. Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har under tiden kallelsen gick ut till arbetsutskottets ledamöter hunnit behandla ärendet under 26/2008. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 mars Arbetsutskottets 50/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner ombyggnadsarbeten för energieffektivisering vid Ängetskolans idrottshall till en beräknad kostnad av kronor. Kommunfullmäktige medger att nämnden för teknik och service ianspråktar budgeterade medel enligt följande: Ansvar Verksamhet underhållsmedel kronor energiåtgärder kronor Beviljat stöd från Länsstyrelsen kronor

12 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Redovisning av nämndernas internkontroller 2007 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 mars Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för en väl fungerande internkontroll i kommunen. Varje nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd och bolag årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla vilken granskning som utförts, resultatet av granskningen och förslag till förbättringsåtgärder, både vidtagna och planerade. Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån rapporteringen, utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och säkerställa att erforderliga förbättringar genomförs. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret har i sin skrivelse gjort en sammanställning av nämndernas och bolagens rapportering och föreslagit att nämnderna och bolagen förbättrar internkontrollen inom de områden som nämnderna och bolagen uppmärksammat. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 10 mars Arbetsutskottets 51/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av rapporteringen från det interna kontrollarbetet 2007 och ger berörda nämnder i uppdrag att genomföra erforderliga förbättringsåtgärder. Kommunstyrelsen uppdrar till Rodret i Örnsköldsvik AB att säkerställa att berörda dotterbolag genomför erforderliga förbättringsåtgärder.

13 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Fastställande av internkontrollplaner 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 29 februari Av skrivelsen framgår att i kommunallagen finns bestämmelser om nämndernas ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten (6 kap 7 ). Ansvaret för den interna kontrollen åvilar alltid verksamhetsansvarig nämnd eller styrelse. Varje nämnd svarar för att utforma och organisera den interna kontrollen, kommunicera dess förutsättningar i den egna verksamheten och finna effektiva system för uppföljning. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska planer för internkontroll upprättas årligen. Av internkontrollplanerna ska det framgå vilka områden som ska vara föremål för granskning, regler som berörs, vilka granskningsmoment som ska utföras och vilka granskningsmetoder som ska väljas. Kommunledningskontorets kommentarer Förslag till interna kontrollplaner för 2008 har upprättats för kommunledningskontoret och räddningstjänsten. Kontrollplanerna beskriver vad som ska granskas, regelverk som berörs, granskningsmoment, metod, ansvarig och tidplan. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 29 februari Arbetsutskottets 52/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer upprättade förslag till interna kontrollplaner 2008 för kommunledningskontoret samt räddningstjänsten.

14 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008: Godkännande av ökat investeringsutrymme för VA 2008 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 17 mars Av skrivelsen framgår att tekniska kontoret har behov av utökade investeringsmedel på VA-sidan för att kunna öka förnyelsetakten av VA-systemet. En genomlysning av VA-verksamheten med hjälp av konsult utfördes under år En av de saker genomlysningen pekade på var att förnyelsetakten av VA-systemet måste öka. Utläckaget från vattenledningsnätet är högt och vattenledningsnätet behöver bytas ut i en snabbare takt. Vidare framgick av genomlysningen att Örnsköldsviks kommun direktfinansierat förnyelsen i för hög omfattning. Tidigare år har tekniska kontoret oftast inte haft kapacitet att arbeta upp de investeringsmedel man har haft till förfogande utan medlen har ombokats till nästföljande år. Under år 2007 förbrukades dock mera investeringsmedel än det som budgeterades. Ett överdrag på 5,2 miljoner kronor uppstod. Investeringsbudgetens klumpanslag 2007 låg på 12,8 miljoner kronor. I flerårsbudgeten 2008 ligger investeringsanslaget på 19 miljoner kronor och 2009 på 22 miljoner kronor. När flerårsbudgeten las bedömdes att det var den nivå som tekniska kontoret hade kapacitet att arbeta upp på investeringssidan. Tekniska kontoret bedömer att 26 miljoner kronor behövs som investeringsutrymme på VA-sidan 2008 för att kunna samverka med Övik Energis utbyggnad av fjärrvärme, kunna byta ut brisfälliga ledningar som upptäckts vid filmning av avloppsledningar, utbyte av bristfälliga vattenledningar samt finansiera överdraget på investeringssidan Finansiering av den ökade investeringen från 19 till 26 miljoner kronor 2008 sker genom att upprustningsanslaget på driften minskas med den nivå som kapitalkostnaderna ökar. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret vill göra följande förtydligande till tekniska kontorets framställan. Från det nu begärda anslaget för 2008, 26 Mkr, ska underskottet från 2007 avräknas, vilket innebär att utrymmet för VA-investeringar under 2008 i praktiken blir totalt 20,8 Mkr.

15 Kommunstyrelsen (37) 73 (forts) Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har efter att kallelsen för arbetsutskottets sammanträde distribuerats behandlat ärendet under 27/2008. I sitt beslut har nämnden hemställt att kommunfullmäktige godkänner att investeringsutrymmet på VA-sidan får ökas från 19 miljoner till 26 miljoner 2008 och att finansiering av de utökade kapitalkostnaderna sker genom att upprustningsanslaget minskas med den nivå kapitalkostnaderna ökar. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 17 mars Arbetsutskottets 53/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner framställan från nämnden för teknik och service om höjt anslag för VA-investeringar 2008 med 7,0 Mkr. Då underskottet från 2007 avräknas utgör utrymmet för VA-investeringar under 2008 totalt 20,8 Mkr. Finansiering av de utökade kapitalkostnaderna sker genom minskat upprustningsanslag.

16 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:91 74 Räddningsverkets årsuppföljning av kommunens verksamhet enligt lagen om brand och explosiva varor Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att enligt SÄIFS 1994:5 ska senast den 1 april varje år räddningsnämnderna i varje kommun lämna en rapport om den kommunala tillsynsverksamheten under det närmast föregående kalenderåret. I syfte att underlätta rapporteringen och för att snabbare kunna sammanställa och återföra uppgifterna har räddningsverket samordnat årsrapporteringen enligt LBE med den inrapportering som sker för räddningstjänstområdet. Enkäten är en del av den centrala tillsyn som räddningsverket utövar enligt 16 LBE. Rapporteringen utgör både underlag till en samlad lägesredovisning och urvalskriterier för fördjupade tillsynsinsatser. Räddningstjänsten har tagit fram ett svar på uppföljning som översänts till räddningsverket. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 58/2007. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av uppföljningen till räddningsverket angående kommunens verksamhet enligt lagen om brand och explosiva varor.

17 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:88 75 Räddningsverkets och Länsstyrelsens årsuppföljning av vissa delar i kommunens verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att Räddningsverkets och Länsstyrelsen vill från kommunernas räddningsnämnd ha en årlig uppföljning av vissa delar av aktuell verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen avser verksamhetsåret 2007 och sista datum för rapportering är sista januari Räddningstjänsten har besvarat en enkät och översänt denna till räddningsverket. Länsstyrelsen delges därefter enkätens svar. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 59/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av räddningstjänstens uppföljning till räddningsverket och länsstyrelsen av vissa delar i kommunens verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

18 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:87 76 Krisberedskapsmyndighetens årsuppföljning av kommunens verksamhet enligt lagen om kommunernas och landstingens aktiviteter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att räddningstjänsterna i kommunerna ska lämna en rapport till Krisberedskapsmyndigheten beträffande förmågor och aktiviteter som är kopplade till lagen (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljningen utgör en del av den årliga nationella uppföljning som Krisberedskapsmyndigheten (KBM) genomför enligt särskilt regeringsbeslut. Uppföljningen utgör även ett led i arbetet med avstämning av den treåriga uppbyggnadsperioden ( ) enligt överenskommelse mellan staten (KBM) och Svenska Kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och Landsting). Räddningstjänsten har besvarat en enkät som man skickat till Krisberedskapsmyndigheten. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 60/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av räddningstjänstens rapportering till Krisberedskapsmyndigheten beträffande kommunens verksamhet enligt lagen om kommunernas och landstingens aktiviteter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

19 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:14 77 Motionssvar, tillvarata kommunens mänskliga resurser Föreligger motion från Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) daterad 2 januari I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger uppdrag och medel till tjänstemännen att omedelbart se över anställningsformerna så att de som vill erbjuds heltidstjänster. De anser att denna fråga är viktig att prioritera för att tillvarata de mänskliga resurser som kommunens anställda är. Därför måste det avsättas pengar i budgeten för dessa åtgärder. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 24/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av kommunkansliet remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har kommenterat motionen i motionssvar daterad 28 februari Av motionssvaret framgår att motionens förslag är en ökning av den ambitionsnivå som nyligen lagts fast i verksamhetsplan och jämställdhets- och mångfaldsplanen. Om alla som vill ha en heltidsanställning ska få sitt önskemål uppfyllt så kommer det att innebära en kostnadsökning. En sådan prioritering måste ställas mot andra önskade satsningar. Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar överlämna frågan till budget- och ekonomiberedningen inför upprättandet av budgetförslag Kommunfullmäktige anser därmed att motionens intentioner om att pröva frågan är tillgodosedda och att motionen därmed inte föranleder ytterligare åtgärd. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 61/2008 yrkar Glenn Nordlund (s) att kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med omsorgsnämnden studera närmare hur andra kommuner t.ex. Piteå har arbetat med att öka andelen heltidstjänster.

20 Kommunstyrelsen (37) 77 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets motionssvar daterad 28 februari Arbetsutskottets 61/2008. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling yrkar Elvy Söderström (s) att följande tillägg görs till förslaget till beslut i kommunfullmäktige. "Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till program för hur målet med heltider ska nås fram till år Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast november 2008". Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med omsorgsnämnden studera närmare hur andra kommuner t.ex. Piteå har arbetat med att öka andelen heltidstjänster. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till program för hur målet med heltider ska nås fram till år Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast november Mot bakgrund av ovanstående uppdrag anser kommunfullmäktige motionen bifallen.

21 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Motionssvar, lönebidrag till funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning Föreligger motion daterad den 29 oktober 2007 från Mats Hedell, Åsa Fahlgren, Göran Wåhlstedt och Gunnar Eklöf samtliga (v) angående lönebidrag till funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att de ansvariga tjänstemännen för daglig verksamhet och de arbetsanpassare som finns inom såväl omsorgs- som humanistiska förvaltningen, undersöker vilka möjligheter det finns att bereda lönebidragseller trygghetsanställning för funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning. Vidare föreslås att de OSA-tjänster (Offentligt Skyddad Anställning) som finns budgeterade tillsätts med omedelbar verkan. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 190/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till omsorgsnämnden, humanistiska nämnden och kommunledningskontoret för inhämtande av synpunkter. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har vägt samman ett motionssvar från remissinstanserna daterad 27 december I motionssvaret beskrivs att Örnsköldsviks kommun och speciellt handikappomsorgen inom omsorgsförvaltningen har ett flertal funktionshindrade som har daglig sysselsättning. Flera av dem utför ett sådant arbete att de borde kunna övergå till en löneanställning. I motionen pekas på Arbetsförmedlingens möjligheter att kunna gå in med olika subventioner för att minska lönekostnaderna för arbetsgivaren. För denna målgrupp finns lönebidrag, utvecklings- och trygghetsanställningar samt OSA-anställning. Kommunens arbetsanpassare som idag arbetar med sysselsättning för dessa funktionshindrade har löpande kontakter med arbetsförmedlingen. I den samverkan försöker man självfallet undersöka möjligheterna till subventionerade anställningar.

22 Kommunstyrelsen (37) 78 (forts) Idag finns en etablerad samverkan mellan bl.a. kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan genom STRATSAM och OPSAM. Om möjligheter till subventionerade anställningar för funktionshindrade inte behandlats i dessa samverkansgrupper så är det lämpligt att det i första hand uppdras till STRATSAM att ta upp frågan. Kommunen har olika roller i denna fråga. Den ena är det ansvar för handikappfrågor som mycket vilar på omsorgsnämnden och även humanistiska nämnden. Den andra är kommunens roll som arbetsgivare. I denna fråga är det viktigt att påminna om att kommunen är en bland många tänkbara arbetsgivare för funktionshindrade. Varje arbetsgivare måste inför varje nyanställning göra olika avvägningar. Förutom att prioritera vart i organisationen olika satsningar ska göras så finns oftast redan anställd personal som också behöver sitt omplaceringsbehov prövat. Dessutom ska det också vägas mot behovet av att höja sysselsättningsgraden för de deltidsanställda. Att anställa funktionshindrade följer samma arbetsrättsliga regler som vid andra anställningar. Även om det finns en lönesubvention så måste arbetsgivaren i de flesta fall kunna finansiera minst % av en tjänst. Mot bakgrund av denna beskrivning föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden i samverkan med arbetsförmedlingen ytterligare undersöker möjligheterna för de funktionshindrade som daglig sysselsättning att få en subventionerad anställning. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 27 december Arbetsutskottets 62/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att i samverkan med arbetsförmedlingen ytterligare undersöka möjligheterna för de funktionshindrade som har daglig sysselsättning att få en subventionerad anställning. Kommunfullmäktige noterar att humanistiska nämnden uttalat att samtliga budgeterade OSA-platser ska vara tillsatta. Mot bakgrund av ovanstående kan motionens båda förslagssatser anses tillgodosedda.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-04-28 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S), Kommunstyrelsen 2010-03-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ersättare Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Kommunstyrelsen 2011-08-02 1 (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Kommunstyrelsen 2010-01-12 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Beslutande Övriga ersättare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Nämnden för teknik och service 2009-10-20 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer