Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Jim Sundelin (s), Lena Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s), Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Gunnar Melin (fp), Mats Hedell (v) Ersättaren: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (s), Olle Häggström (s), Modou Boye Jallow (s), Jonny Skårberg (s), Agneta Eliazon (s), Gunilla Hammarlund (s), André Nilsson-Hugo (m) tj., Sandra Edin (kd) tj., Lars Eidenvall (kd) tj., Åsa Fahlgren (v) Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Ekonomidirektör Mikael Öhrling T.f. kommundirektör Bengt Westin Konsult- och servicechef Peter Blomqvist Räddningschef Lars Larsson Informations- och marknadsföringschef Helen Sahlin Förvaltningschef Humanistiska förvaltningen Lena Finne- Jansson 82 Utredningssekreterare Lars Lundgren 88 Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Elvy Söderström Justerare. = Dan Olsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:2 65 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information om och förs samtal kring följande ärenden: Ferieföretag. Föredragande: Elvy Söderström Krisledningsnämndens och krisledningsgruppens ledningsövning "Hans" genomfördes den 1 april 2008 med ett simulerat datavirusangrepp på kommunen. Föredragande: Elvy Söderström Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen. Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yrkande av omprövning av Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars Av kommunledningskontorets skrivelse framgår att Bertil Jonsson yrkar att Slåttberget nyttjas både för energiproduktion av miljövänlig vindkraft och fortsatt nyttjande som friluftsområde och att kommunen omprövar denna del i översiktsplanen och sitt samråd med Eolus vind AB. Vidare vill han ha svar om kommunens vindkraftutredare har utrett Slåttbergets lämplighet för vindkraft på samma sätt som alla andra möjliga lokaliseringar. Kommunledningskontoret har till Jonsson översänt ett svar daterat 25 februari 2008, som dock vill ha en politisk behandling av ärendet. Näringslivs- och planeringsutskottets behandling Under näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under 3/2008 yrkar Lars Näslund (m) att ett tillägg skrivs in i förslaget till beslut där det hänvisas till Översiktsplan för vindkraft kommer att gå ut för samråd under april månad för att kunna antas hösten Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 mars Näringslivs- och planeringsutskottets 3/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar Bertil Jonsson att det pågående arbetet med översiktplan för vindkraft är just en översyn av översiktplanen vad avser vindkraft. I den planeringen ges alla medborgare möjlighet att ta del av förslagen och komma till tals under samråd i april månad och utställning därefter. Av planen kommer att framgå hur arbetet bedrivits och hur Slåttberget har hanterats. Planen beräknas kunna antas under hösten 2008.

4 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yttrande över ansökan om detaljplan för Genesmon 2:1 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 26 februari Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren av fastigheten Genesmon 2:1 ansöker om att, genom detaljplaneläggning pröva förutsättningarna för att möjliggöra avstyckning av ett antal tomter för bebyggelse. Ansökan om planläggning för bostäder gäller ett 1,5 ha stort skogsområde ca. 200 meter väster om Vågsnäsvägen i Domsjö. Fakta och bedömningar om området framgår av bifogade yttranden från tekniska kontoret, plan- och miljökontoret och museet. Kommunledningskontorets bedömning I översiktsplan 2007 redovisas ett framtida bostadsområde, Genesmon östra, vars omfattning och genomförande inte utretts. Fastigheten bör ingå i det området. Den ligger också inom område som är av särskilt intresse för friluftslivet (F34) och kulturmiljövården (K59). Området som ansökan avser bedöms attraktivt för bostäder. För att bättre utnyttja dess kvalitéer och närhet till tätorten bör planeringen/utbyggnaden ske i ett större sammanhang. På så sätt är det möjligt att finansiera de investeringar som krävs för att skapa ett bostadsområde med hög kvalité avseende gator, säkra skolvägar, vatten och avlopp m.m. En samlad planering för hela området ner mot Bäckfjärden bör alltså genomföras. Då får också avgränsningen mot kulturmiljö- och turismintressena prövas. Planeringen berör flera markägare och kräver kommunens insats. Planering för bostäder pågår på ett stort antal platser i kommunen. I det expansiva skede kommunen nu befinner sig är det viktigt att kommunens resurser satsas på de områden som bedöms ha störst möjlighet att med rimliga insatser ge en attraktiv och god boendemiljö i den takt som marknaden efterfrågar. Detta område bedöms kräva relativt omfattande planeringsinsatser från kommunens sida. Området som ansökan avser bedöms attraktivt för bostäder. En samlad planering för och utbyggnad av hela området ner mot Bäckfjärden bör genomföras, men kan inte prioriteras nu. Näringslivs- och planeringsutskottets behandling Vid näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under 4/2008 yrkar

5 Kommunstyrelsen (37) 67 (forts) Lars Näslund (m) att kommunstyrelsen uttalar att hela områdets exploatering klaras ut innan detaljplanering och utbyggnad medges. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 26 februari Näringslivs- och planeringsutskottets 4/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser att området är intressant och kan ge en attraktiv och god boendemiljö men innan detaljplanering och utbyggnad medges ska hela områdets exploatering klaras ut. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i mån av utrymme påbörja en översiktsplanering för området Genesmon östra.

6 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yttrande över ansökan om upprättande av detaljplan för Norrvåge 2:3 och 4:2 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 februari Av skrivelsen framgår att fastighetsägarna till fastigheterna Norrvåge 2:3 och 4:2 ansöker om att genom detaljplaneläggning pröva förutsättningarna för att möjliggöra avstyckning av ett antal tomter för bostadsändamål vid korsningen mellan Nötbolandsvägen och vägen till Gullvik, tio kilometer sydost om Örnsköldsviks centrum. Området är ca. 14 ha stort och ligger i ett högt läge i en norrslutning ner mot Nötbolandsvägen. Fakta och bedömningar om området framgår av bifogade yttranden från tekniska kontoret och plan- och miljökontoret. Översiktsplanen anger inga särskilda riktlinjer för området utöver de generella. Kommunledningskontorets bedömning Kommunen har nyligen medgivit planläggning av bostäder för området Vårbystrand, en dryg kilometer närmare tätorten. Här planeras ett trettiotal tomter. Det området ligger mellan Domsjövägen och fjärden med direkt vattenkontakt och kan nås med stadsbussarna. Kommunen kräver där att en godtagbar gång- och cykelväg för skolbarnen anläggs och att exploatören deltar i finansieringen av denna. Det aktuella området bedöms också ha vissa kvalitéer för bostäder. Ytterligare studier krävs av områdets avgränsning, tillfarter, vatten- och avloppsförsörjning, hänsyn till befintlig kraftledning m.m. Området har ca. 4 km till Domsjöskolan och knappa kilometern till busslinje 1. Även för detta område bör ställas krav på att det anläggs en godtagbar gång- och cykelväg till busshållplats och till gång- och cykelvägen genom Vårbystrand och som bekostas av exploatören. I det expansiva skede kommunen nu befinner sig är det viktigt att kommunens resurser satsas på de områden som bedöms ha störst möjlighet att med rimliga insatser ge en attraktiv och god boendemiljö i den takt som marknaden efterfrågar. Planarbetet för Norrvåge 2.3 och 4:2 kan därför inte prioriteras nu. Vidare bör Vårbystrand byggas ut först.

7 Kommunstyrelsen (37) 68 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontoret skrivelse daterad 5 februari Näringslivs- och planeringsutskottets 5/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger ej föreslagen planläggning.

8 Kommunstyrelsen (37) Ks/2005: Fanbyn 1:2, yttrande till Miljööverdomstolen Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 mars Av skrivelsen framgår att Nordanvind vindkraft AB har ansökt om tillstånd att uppföra fem vindkraftverk på rubricerad fastighet norr om Husum och norr om befintliga åtta vindkraftverk i Fanbyområdet. Tillstånd har tidigare meddelats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Kommunen och några närboende överklagade beslutet till miljödomstolen. Denna beslutade att inte göra någon ändring i meddelat tillstånd men gjorde vissa ändringar i villkoren. Därefter har några närboende överklagat miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen. Denna har nu förelagt Örnsköldsviks kommun att svara på överklagandena i ärendet. Kommunstyrelsen har under 230/2007 besvarat överklaganden enligt miljödomstolen där kommunstyrelsen vidhåller att lokaliseringen av vindkraftverken är olämplig och i det avseendet medge klagandenas yrkanden om ändring. Kommunen hänvisade till aktuell översiktsplan. Tillkommande yttranden och synpunkter från sakägare och länsstyrelsen Miljööverdomstolen har begärt att kommunen ges möjligheter att yttra sig över ytterligare yttranden från sakägare och länsstyrelsen som inkommit sedan kommunstyrelsens tidigare beslut. Kommunens yttrande ska ha kommit in till Miljööverdomstolen senast 19 mars Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande daterad 11 mars 2008 som bygger på att kommunen vidhåller att föreslagen utbyggnad av vindkraft i Fanbyområdet inte är lämplig med hänvisning dels till aktuell översiktsplan, dels till att mycket lämpliga alternativ för vindkraftutbyggnad finns inom kommunen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse 12 mars Näringslivs- och planeringsutskottets 7/2008.

9 Kommunstyrelsen (37) 69 (forts) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avger yttrande till Miljööverdomstolen enligt förslag upprättat av kommunledningskontoret daterad 11 mars 2008.

10 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008: Ombyggnadsarbeten för energieffektivisering vid Ängetskolans idrottshall Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars Av skrivelsen framgår att tekniska kontoret begär i skrivelse daterad 25 februari 2008 godkännande av energiinvestering i Ängetskolans idrottshall. Idrottshallen värms i dag till stora delar med luftburen värme med stor andel elbaserad fläktenergi. Detta system har hög energiåtgång. Underhållsbehovet avseende installationerna: el, värme och ventilation är betydande. Tätskikt på yttertak samt fasader är i stort behov av renovering. Även omklädningsdelarna är i stort behov av underhåll. Det är stort värmeläckage genom vindsbjälklag, fönster och väggar. Idrottshallen är en prioriterad anläggning i västra skolområdet med avseende på föreningsaktiviteter. Objektet är prioriterat i underhållsplanen och i planen för energieffektiviseringsåtgärder. Planerade åtgärder Befintlig ventilationsanläggning konverteras till ett energieffektivt system med hög återvinningsgrad samt eleffektiva fläktar. Vattenburet radiatorsystem installeras. Ny energieffektiv belysning installeras. Anläggningen får ett modernt styr- och övervakningssystem som medger att rumstemperatur och luftflöden anpassas till rådande behov. Vindsbjälklag tilläggsisoleras och yttertak förses med nytt tätskikt. Fasader renoveras och stora delar av fönsterytorna byggs igen och övriga fönster byts. Övriga förutsättningar Ansökan om stöd för energieffektiviseringar i offentliga lokaler, har sökts. Länsstyrelsen har fattat preliminärt beslut om stöd på kronor, med villkoret att åtgärderna ska vara utförda senast 31 december Totalt beräknas energianvändningen att reduceras med c:a kwh/år. Projektet ska belasta klumpanslaget för energibesparande åtgärder men eftersom beloppet överstiger 100 basbelopp ska det behandlas av kommunfullmäktige. I investeringsbudgeten för 2008 finns 7,9 Mkr på klumpanslaget för energibesparande åtgärder. Nettoinvesteringen i projekt Ängetskolan är 4,1 Mkr. Samtidigt görs angelägna upprustningsåtgärder för 5,1 Mkr ur underhållsanslaget. Energibesparings-

11 Kommunstyrelsen (37) 70 (forts) effekten för projektet ligger i kategorin "låg", men ger i gengäld investeringsbidrag, något som är osäkert från 2009 och framåt. Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har under tiden kallelsen gick ut till arbetsutskottets ledamöter hunnit behandla ärendet under 26/2008. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 mars Arbetsutskottets 50/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner ombyggnadsarbeten för energieffektivisering vid Ängetskolans idrottshall till en beräknad kostnad av kronor. Kommunfullmäktige medger att nämnden för teknik och service ianspråktar budgeterade medel enligt följande: Ansvar Verksamhet underhållsmedel kronor energiåtgärder kronor Beviljat stöd från Länsstyrelsen kronor

12 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Redovisning av nämndernas internkontroller 2007 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 mars Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för en väl fungerande internkontroll i kommunen. Varje nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd och bolag årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla vilken granskning som utförts, resultatet av granskningen och förslag till förbättringsåtgärder, både vidtagna och planerade. Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån rapporteringen, utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och säkerställa att erforderliga förbättringar genomförs. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret har i sin skrivelse gjort en sammanställning av nämndernas och bolagens rapportering och föreslagit att nämnderna och bolagen förbättrar internkontrollen inom de områden som nämnderna och bolagen uppmärksammat. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 10 mars Arbetsutskottets 51/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av rapporteringen från det interna kontrollarbetet 2007 och ger berörda nämnder i uppdrag att genomföra erforderliga förbättringsåtgärder. Kommunstyrelsen uppdrar till Rodret i Örnsköldsvik AB att säkerställa att berörda dotterbolag genomför erforderliga förbättringsåtgärder.

13 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Fastställande av internkontrollplaner 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 29 februari Av skrivelsen framgår att i kommunallagen finns bestämmelser om nämndernas ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten (6 kap 7 ). Ansvaret för den interna kontrollen åvilar alltid verksamhetsansvarig nämnd eller styrelse. Varje nämnd svarar för att utforma och organisera den interna kontrollen, kommunicera dess förutsättningar i den egna verksamheten och finna effektiva system för uppföljning. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska planer för internkontroll upprättas årligen. Av internkontrollplanerna ska det framgå vilka områden som ska vara föremål för granskning, regler som berörs, vilka granskningsmoment som ska utföras och vilka granskningsmetoder som ska väljas. Kommunledningskontorets kommentarer Förslag till interna kontrollplaner för 2008 har upprättats för kommunledningskontoret och räddningstjänsten. Kontrollplanerna beskriver vad som ska granskas, regelverk som berörs, granskningsmoment, metod, ansvarig och tidplan. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 29 februari Arbetsutskottets 52/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer upprättade förslag till interna kontrollplaner 2008 för kommunledningskontoret samt räddningstjänsten.

14 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008: Godkännande av ökat investeringsutrymme för VA 2008 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 17 mars Av skrivelsen framgår att tekniska kontoret har behov av utökade investeringsmedel på VA-sidan för att kunna öka förnyelsetakten av VA-systemet. En genomlysning av VA-verksamheten med hjälp av konsult utfördes under år En av de saker genomlysningen pekade på var att förnyelsetakten av VA-systemet måste öka. Utläckaget från vattenledningsnätet är högt och vattenledningsnätet behöver bytas ut i en snabbare takt. Vidare framgick av genomlysningen att Örnsköldsviks kommun direktfinansierat förnyelsen i för hög omfattning. Tidigare år har tekniska kontoret oftast inte haft kapacitet att arbeta upp de investeringsmedel man har haft till förfogande utan medlen har ombokats till nästföljande år. Under år 2007 förbrukades dock mera investeringsmedel än det som budgeterades. Ett överdrag på 5,2 miljoner kronor uppstod. Investeringsbudgetens klumpanslag 2007 låg på 12,8 miljoner kronor. I flerårsbudgeten 2008 ligger investeringsanslaget på 19 miljoner kronor och 2009 på 22 miljoner kronor. När flerårsbudgeten las bedömdes att det var den nivå som tekniska kontoret hade kapacitet att arbeta upp på investeringssidan. Tekniska kontoret bedömer att 26 miljoner kronor behövs som investeringsutrymme på VA-sidan 2008 för att kunna samverka med Övik Energis utbyggnad av fjärrvärme, kunna byta ut brisfälliga ledningar som upptäckts vid filmning av avloppsledningar, utbyte av bristfälliga vattenledningar samt finansiera överdraget på investeringssidan Finansiering av den ökade investeringen från 19 till 26 miljoner kronor 2008 sker genom att upprustningsanslaget på driften minskas med den nivå som kapitalkostnaderna ökar. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret vill göra följande förtydligande till tekniska kontorets framställan. Från det nu begärda anslaget för 2008, 26 Mkr, ska underskottet från 2007 avräknas, vilket innebär att utrymmet för VA-investeringar under 2008 i praktiken blir totalt 20,8 Mkr.

15 Kommunstyrelsen (37) 73 (forts) Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har efter att kallelsen för arbetsutskottets sammanträde distribuerats behandlat ärendet under 27/2008. I sitt beslut har nämnden hemställt att kommunfullmäktige godkänner att investeringsutrymmet på VA-sidan får ökas från 19 miljoner till 26 miljoner 2008 och att finansiering av de utökade kapitalkostnaderna sker genom att upprustningsanslaget minskas med den nivå kapitalkostnaderna ökar. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 17 mars Arbetsutskottets 53/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner framställan från nämnden för teknik och service om höjt anslag för VA-investeringar 2008 med 7,0 Mkr. Då underskottet från 2007 avräknas utgör utrymmet för VA-investeringar under 2008 totalt 20,8 Mkr. Finansiering av de utökade kapitalkostnaderna sker genom minskat upprustningsanslag.

16 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:91 74 Räddningsverkets årsuppföljning av kommunens verksamhet enligt lagen om brand och explosiva varor Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att enligt SÄIFS 1994:5 ska senast den 1 april varje år räddningsnämnderna i varje kommun lämna en rapport om den kommunala tillsynsverksamheten under det närmast föregående kalenderåret. I syfte att underlätta rapporteringen och för att snabbare kunna sammanställa och återföra uppgifterna har räddningsverket samordnat årsrapporteringen enligt LBE med den inrapportering som sker för räddningstjänstområdet. Enkäten är en del av den centrala tillsyn som räddningsverket utövar enligt 16 LBE. Rapporteringen utgör både underlag till en samlad lägesredovisning och urvalskriterier för fördjupade tillsynsinsatser. Räddningstjänsten har tagit fram ett svar på uppföljning som översänts till räddningsverket. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 58/2007. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av uppföljningen till räddningsverket angående kommunens verksamhet enligt lagen om brand och explosiva varor.

17 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:88 75 Räddningsverkets och Länsstyrelsens årsuppföljning av vissa delar i kommunens verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att Räddningsverkets och Länsstyrelsen vill från kommunernas räddningsnämnd ha en årlig uppföljning av vissa delar av aktuell verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen avser verksamhetsåret 2007 och sista datum för rapportering är sista januari Räddningstjänsten har besvarat en enkät och översänt denna till räddningsverket. Länsstyrelsen delges därefter enkätens svar. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 59/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av räddningstjänstens uppföljning till räddningsverket och länsstyrelsen av vissa delar i kommunens verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

18 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:87 76 Krisberedskapsmyndighetens årsuppföljning av kommunens verksamhet enligt lagen om kommunernas och landstingens aktiviteter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att räddningstjänsterna i kommunerna ska lämna en rapport till Krisberedskapsmyndigheten beträffande förmågor och aktiviteter som är kopplade till lagen (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljningen utgör en del av den årliga nationella uppföljning som Krisberedskapsmyndigheten (KBM) genomför enligt särskilt regeringsbeslut. Uppföljningen utgör även ett led i arbetet med avstämning av den treåriga uppbyggnadsperioden ( ) enligt överenskommelse mellan staten (KBM) och Svenska Kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och Landsting). Räddningstjänsten har besvarat en enkät som man skickat till Krisberedskapsmyndigheten. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 60/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av räddningstjänstens rapportering till Krisberedskapsmyndigheten beträffande kommunens verksamhet enligt lagen om kommunernas och landstingens aktiviteter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

19 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:14 77 Motionssvar, tillvarata kommunens mänskliga resurser Föreligger motion från Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) daterad 2 januari I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger uppdrag och medel till tjänstemännen att omedelbart se över anställningsformerna så att de som vill erbjuds heltidstjänster. De anser att denna fråga är viktig att prioritera för att tillvarata de mänskliga resurser som kommunens anställda är. Därför måste det avsättas pengar i budgeten för dessa åtgärder. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 24/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av kommunkansliet remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har kommenterat motionen i motionssvar daterad 28 februari Av motionssvaret framgår att motionens förslag är en ökning av den ambitionsnivå som nyligen lagts fast i verksamhetsplan och jämställdhets- och mångfaldsplanen. Om alla som vill ha en heltidsanställning ska få sitt önskemål uppfyllt så kommer det att innebära en kostnadsökning. En sådan prioritering måste ställas mot andra önskade satsningar. Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar överlämna frågan till budget- och ekonomiberedningen inför upprättandet av budgetförslag Kommunfullmäktige anser därmed att motionens intentioner om att pröva frågan är tillgodosedda och att motionen därmed inte föranleder ytterligare åtgärd. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 61/2008 yrkar Glenn Nordlund (s) att kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med omsorgsnämnden studera närmare hur andra kommuner t.ex. Piteå har arbetat med att öka andelen heltidstjänster.

20 Kommunstyrelsen (37) 77 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets motionssvar daterad 28 februari Arbetsutskottets 61/2008. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling yrkar Elvy Söderström (s) att följande tillägg görs till förslaget till beslut i kommunfullmäktige. "Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till program för hur målet med heltider ska nås fram till år Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast november 2008". Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med omsorgsnämnden studera närmare hur andra kommuner t.ex. Piteå har arbetat med att öka andelen heltidstjänster. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till program för hur målet med heltider ska nås fram till år Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast november Mot bakgrund av ovanstående uppdrag anser kommunfullmäktige motionen bifallen.

21 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Motionssvar, lönebidrag till funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning Föreligger motion daterad den 29 oktober 2007 från Mats Hedell, Åsa Fahlgren, Göran Wåhlstedt och Gunnar Eklöf samtliga (v) angående lönebidrag till funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att de ansvariga tjänstemännen för daglig verksamhet och de arbetsanpassare som finns inom såväl omsorgs- som humanistiska förvaltningen, undersöker vilka möjligheter det finns att bereda lönebidragseller trygghetsanställning för funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning. Vidare föreslås att de OSA-tjänster (Offentligt Skyddad Anställning) som finns budgeterade tillsätts med omedelbar verkan. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 190/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till omsorgsnämnden, humanistiska nämnden och kommunledningskontoret för inhämtande av synpunkter. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har vägt samman ett motionssvar från remissinstanserna daterad 27 december I motionssvaret beskrivs att Örnsköldsviks kommun och speciellt handikappomsorgen inom omsorgsförvaltningen har ett flertal funktionshindrade som har daglig sysselsättning. Flera av dem utför ett sådant arbete att de borde kunna övergå till en löneanställning. I motionen pekas på Arbetsförmedlingens möjligheter att kunna gå in med olika subventioner för att minska lönekostnaderna för arbetsgivaren. För denna målgrupp finns lönebidrag, utvecklings- och trygghetsanställningar samt OSA-anställning. Kommunens arbetsanpassare som idag arbetar med sysselsättning för dessa funktionshindrade har löpande kontakter med arbetsförmedlingen. I den samverkan försöker man självfallet undersöka möjligheterna till subventionerade anställningar.

22 Kommunstyrelsen (37) 78 (forts) Idag finns en etablerad samverkan mellan bl.a. kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan genom STRATSAM och OPSAM. Om möjligheter till subventionerade anställningar för funktionshindrade inte behandlats i dessa samverkansgrupper så är det lämpligt att det i första hand uppdras till STRATSAM att ta upp frågan. Kommunen har olika roller i denna fråga. Den ena är det ansvar för handikappfrågor som mycket vilar på omsorgsnämnden och även humanistiska nämnden. Den andra är kommunens roll som arbetsgivare. I denna fråga är det viktigt att påminna om att kommunen är en bland många tänkbara arbetsgivare för funktionshindrade. Varje arbetsgivare måste inför varje nyanställning göra olika avvägningar. Förutom att prioritera vart i organisationen olika satsningar ska göras så finns oftast redan anställd personal som också behöver sitt omplaceringsbehov prövat. Dessutom ska det också vägas mot behovet av att höja sysselsättningsgraden för de deltidsanställda. Att anställa funktionshindrade följer samma arbetsrättsliga regler som vid andra anställningar. Även om det finns en lönesubvention så måste arbetsgivaren i de flesta fall kunna finansiera minst % av en tjänst. Mot bakgrund av denna beskrivning föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden i samverkan med arbetsförmedlingen ytterligare undersöker möjligheterna för de funktionshindrade som daglig sysselsättning att få en subventionerad anställning. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 27 december Arbetsutskottets 62/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att i samverkan med arbetsförmedlingen ytterligare undersöka möjligheterna för de funktionshindrade som har daglig sysselsättning att få en subventionerad anställning. Kommunfullmäktige noterar att humanistiska nämnden uttalat att samtliga budgeterade OSA-platser ska vara tillsatta. Mot bakgrund av ovanstående kan motionens båda förslagssatser anses tillgodosedda.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-04-28 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Kommunstyrelsen 2008-06-16 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:00 Nämnden för teknik och service 2008-03-11 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:00 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10. Kommunstyrelsen 2010-02-02 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10. Beslutande Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamoten: Marianne Vestin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S),

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09: Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:00 10.15 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Laila Bylund (S),

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2007-02-06 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 17:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (s) Ledamöter: Glenn Nordlund(s), Marianne Vestin (s), Lena Kvarnström (s),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S), Kommunstyrelsen 2010-03-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ersättare Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Kommunstyrelsen 2010-01-12 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Beslutande Övriga ersättare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Kommunstyrelsen 2011-08-02 1 (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Samordningsförbundets kansli

Samordningsförbundets kansli 1(5) Plats och tid FV-stugan Varvsberget 10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagare Justerare Plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson och Ewa Söderberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare Nämnden för teknik och service 2010-10-26 1 (10) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15 Beslutande Roger Burland (S), ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER

REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER 2011:30 REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN I FALKÖPINGS OCH TIDAHOLMS KOMMUNER Antaget av kommunfullmäktige i Tidaholm 2010-12-13 att gälla från och med 2011-01-01. Ändring antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-16:00

Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-16:00 Räddningsnämnden 2011-05-05 1(5) Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-16:00 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monika Björnehammar (M) Anna Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer