Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Jim Sundelin (s), Lena Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s), Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Gunnar Melin (fp), Mats Hedell (v) Ersättaren: Ann-Sofie Karlsson-Ågren (s), Olle Häggström (s), Modou Boye Jallow (s), Jonny Skårberg (s), Agneta Eliazon (s), Gunilla Hammarlund (s), André Nilsson-Hugo (m) tj., Sandra Edin (kd) tj., Lars Eidenvall (kd) tj., Åsa Fahlgren (v) Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Ekonomidirektör Mikael Öhrling T.f. kommundirektör Bengt Westin Konsult- och servicechef Peter Blomqvist Räddningschef Lars Larsson Informations- och marknadsföringschef Helen Sahlin Förvaltningschef Humanistiska förvaltningen Lena Finne- Jansson 82 Utredningssekreterare Lars Lundgren 88 Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Elvy Söderström Justerare. = Dan Olsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:2 65 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information om och förs samtal kring följande ärenden: Ferieföretag. Föredragande: Elvy Söderström Krisledningsnämndens och krisledningsgruppens ledningsövning "Hans" genomfördes den 1 april 2008 med ett simulerat datavirusangrepp på kommunen. Föredragande: Elvy Söderström Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen. Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.

3 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yrkande av omprövning av Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars Av kommunledningskontorets skrivelse framgår att Bertil Jonsson yrkar att Slåttberget nyttjas både för energiproduktion av miljövänlig vindkraft och fortsatt nyttjande som friluftsområde och att kommunen omprövar denna del i översiktsplanen och sitt samråd med Eolus vind AB. Vidare vill han ha svar om kommunens vindkraftutredare har utrett Slåttbergets lämplighet för vindkraft på samma sätt som alla andra möjliga lokaliseringar. Kommunledningskontoret har till Jonsson översänt ett svar daterat 25 februari 2008, som dock vill ha en politisk behandling av ärendet. Näringslivs- och planeringsutskottets behandling Under näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under 3/2008 yrkar Lars Näslund (m) att ett tillägg skrivs in i förslaget till beslut där det hänvisas till Översiktsplan för vindkraft kommer att gå ut för samråd under april månad för att kunna antas hösten Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 mars Näringslivs- och planeringsutskottets 3/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen meddelar Bertil Jonsson att det pågående arbetet med översiktplan för vindkraft är just en översyn av översiktplanen vad avser vindkraft. I den planeringen ges alla medborgare möjlighet att ta del av förslagen och komma till tals under samråd i april månad och utställning därefter. Av planen kommer att framgå hur arbetet bedrivits och hur Slåttberget har hanterats. Planen beräknas kunna antas under hösten 2008.

4 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yttrande över ansökan om detaljplan för Genesmon 2:1 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 26 februari Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren av fastigheten Genesmon 2:1 ansöker om att, genom detaljplaneläggning pröva förutsättningarna för att möjliggöra avstyckning av ett antal tomter för bebyggelse. Ansökan om planläggning för bostäder gäller ett 1,5 ha stort skogsområde ca. 200 meter väster om Vågsnäsvägen i Domsjö. Fakta och bedömningar om området framgår av bifogade yttranden från tekniska kontoret, plan- och miljökontoret och museet. Kommunledningskontorets bedömning I översiktsplan 2007 redovisas ett framtida bostadsområde, Genesmon östra, vars omfattning och genomförande inte utretts. Fastigheten bör ingå i det området. Den ligger också inom område som är av särskilt intresse för friluftslivet (F34) och kulturmiljövården (K59). Området som ansökan avser bedöms attraktivt för bostäder. För att bättre utnyttja dess kvalitéer och närhet till tätorten bör planeringen/utbyggnaden ske i ett större sammanhang. På så sätt är det möjligt att finansiera de investeringar som krävs för att skapa ett bostadsområde med hög kvalité avseende gator, säkra skolvägar, vatten och avlopp m.m. En samlad planering för hela området ner mot Bäckfjärden bör alltså genomföras. Då får också avgränsningen mot kulturmiljö- och turismintressena prövas. Planeringen berör flera markägare och kräver kommunens insats. Planering för bostäder pågår på ett stort antal platser i kommunen. I det expansiva skede kommunen nu befinner sig är det viktigt att kommunens resurser satsas på de områden som bedöms ha störst möjlighet att med rimliga insatser ge en attraktiv och god boendemiljö i den takt som marknaden efterfrågar. Detta område bedöms kräva relativt omfattande planeringsinsatser från kommunens sida. Området som ansökan avser bedöms attraktivt för bostäder. En samlad planering för och utbyggnad av hela området ner mot Bäckfjärden bör genomföras, men kan inte prioriteras nu. Näringslivs- och planeringsutskottets behandling Vid näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under 4/2008 yrkar

5 Kommunstyrelsen (37) 67 (forts) Lars Näslund (m) att kommunstyrelsen uttalar att hela områdets exploatering klaras ut innan detaljplanering och utbyggnad medges. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 26 februari Näringslivs- och planeringsutskottets 4/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser att området är intressant och kan ge en attraktiv och god boendemiljö men innan detaljplanering och utbyggnad medges ska hela områdets exploatering klaras ut. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i mån av utrymme påbörja en översiktsplanering för området Genesmon östra.

6 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Yttrande över ansökan om upprättande av detaljplan för Norrvåge 2:3 och 4:2 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 februari Av skrivelsen framgår att fastighetsägarna till fastigheterna Norrvåge 2:3 och 4:2 ansöker om att genom detaljplaneläggning pröva förutsättningarna för att möjliggöra avstyckning av ett antal tomter för bostadsändamål vid korsningen mellan Nötbolandsvägen och vägen till Gullvik, tio kilometer sydost om Örnsköldsviks centrum. Området är ca. 14 ha stort och ligger i ett högt läge i en norrslutning ner mot Nötbolandsvägen. Fakta och bedömningar om området framgår av bifogade yttranden från tekniska kontoret och plan- och miljökontoret. Översiktsplanen anger inga särskilda riktlinjer för området utöver de generella. Kommunledningskontorets bedömning Kommunen har nyligen medgivit planläggning av bostäder för området Vårbystrand, en dryg kilometer närmare tätorten. Här planeras ett trettiotal tomter. Det området ligger mellan Domsjövägen och fjärden med direkt vattenkontakt och kan nås med stadsbussarna. Kommunen kräver där att en godtagbar gång- och cykelväg för skolbarnen anläggs och att exploatören deltar i finansieringen av denna. Det aktuella området bedöms också ha vissa kvalitéer för bostäder. Ytterligare studier krävs av områdets avgränsning, tillfarter, vatten- och avloppsförsörjning, hänsyn till befintlig kraftledning m.m. Området har ca. 4 km till Domsjöskolan och knappa kilometern till busslinje 1. Även för detta område bör ställas krav på att det anläggs en godtagbar gång- och cykelväg till busshållplats och till gång- och cykelvägen genom Vårbystrand och som bekostas av exploatören. I det expansiva skede kommunen nu befinner sig är det viktigt att kommunens resurser satsas på de områden som bedöms ha störst möjlighet att med rimliga insatser ge en attraktiv och god boendemiljö i den takt som marknaden efterfrågar. Planarbetet för Norrvåge 2.3 och 4:2 kan därför inte prioriteras nu. Vidare bör Vårbystrand byggas ut först.

7 Kommunstyrelsen (37) 68 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontoret skrivelse daterad 5 februari Näringslivs- och planeringsutskottets 5/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger ej föreslagen planläggning.

8 Kommunstyrelsen (37) Ks/2005: Fanbyn 1:2, yttrande till Miljööverdomstolen Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 mars Av skrivelsen framgår att Nordanvind vindkraft AB har ansökt om tillstånd att uppföra fem vindkraftverk på rubricerad fastighet norr om Husum och norr om befintliga åtta vindkraftverk i Fanbyområdet. Tillstånd har tidigare meddelats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Kommunen och några närboende överklagade beslutet till miljödomstolen. Denna beslutade att inte göra någon ändring i meddelat tillstånd men gjorde vissa ändringar i villkoren. Därefter har några närboende överklagat miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen. Denna har nu förelagt Örnsköldsviks kommun att svara på överklagandena i ärendet. Kommunstyrelsen har under 230/2007 besvarat överklaganden enligt miljödomstolen där kommunstyrelsen vidhåller att lokaliseringen av vindkraftverken är olämplig och i det avseendet medge klagandenas yrkanden om ändring. Kommunen hänvisade till aktuell översiktsplan. Tillkommande yttranden och synpunkter från sakägare och länsstyrelsen Miljööverdomstolen har begärt att kommunen ges möjligheter att yttra sig över ytterligare yttranden från sakägare och länsstyrelsen som inkommit sedan kommunstyrelsens tidigare beslut. Kommunens yttrande ska ha kommit in till Miljööverdomstolen senast 19 mars Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande daterad 11 mars 2008 som bygger på att kommunen vidhåller att föreslagen utbyggnad av vindkraft i Fanbyområdet inte är lämplig med hänvisning dels till aktuell översiktsplan, dels till att mycket lämpliga alternativ för vindkraftutbyggnad finns inom kommunen. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse 12 mars Näringslivs- och planeringsutskottets 7/2008.

9 Kommunstyrelsen (37) 69 (forts) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen avger yttrande till Miljööverdomstolen enligt förslag upprättat av kommunledningskontoret daterad 11 mars 2008.

10 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008: Ombyggnadsarbeten för energieffektivisering vid Ängetskolans idrottshall Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 14 mars Av skrivelsen framgår att tekniska kontoret begär i skrivelse daterad 25 februari 2008 godkännande av energiinvestering i Ängetskolans idrottshall. Idrottshallen värms i dag till stora delar med luftburen värme med stor andel elbaserad fläktenergi. Detta system har hög energiåtgång. Underhållsbehovet avseende installationerna: el, värme och ventilation är betydande. Tätskikt på yttertak samt fasader är i stort behov av renovering. Även omklädningsdelarna är i stort behov av underhåll. Det är stort värmeläckage genom vindsbjälklag, fönster och väggar. Idrottshallen är en prioriterad anläggning i västra skolområdet med avseende på föreningsaktiviteter. Objektet är prioriterat i underhållsplanen och i planen för energieffektiviseringsåtgärder. Planerade åtgärder Befintlig ventilationsanläggning konverteras till ett energieffektivt system med hög återvinningsgrad samt eleffektiva fläktar. Vattenburet radiatorsystem installeras. Ny energieffektiv belysning installeras. Anläggningen får ett modernt styr- och övervakningssystem som medger att rumstemperatur och luftflöden anpassas till rådande behov. Vindsbjälklag tilläggsisoleras och yttertak förses med nytt tätskikt. Fasader renoveras och stora delar av fönsterytorna byggs igen och övriga fönster byts. Övriga förutsättningar Ansökan om stöd för energieffektiviseringar i offentliga lokaler, har sökts. Länsstyrelsen har fattat preliminärt beslut om stöd på kronor, med villkoret att åtgärderna ska vara utförda senast 31 december Totalt beräknas energianvändningen att reduceras med c:a kwh/år. Projektet ska belasta klumpanslaget för energibesparande åtgärder men eftersom beloppet överstiger 100 basbelopp ska det behandlas av kommunfullmäktige. I investeringsbudgeten för 2008 finns 7,9 Mkr på klumpanslaget för energibesparande åtgärder. Nettoinvesteringen i projekt Ängetskolan är 4,1 Mkr. Samtidigt görs angelägna upprustningsåtgärder för 5,1 Mkr ur underhållsanslaget. Energibesparings-

11 Kommunstyrelsen (37) 70 (forts) effekten för projektet ligger i kategorin "låg", men ger i gengäld investeringsbidrag, något som är osäkert från 2009 och framåt. Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har under tiden kallelsen gick ut till arbetsutskottets ledamöter hunnit behandla ärendet under 26/2008. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 mars Arbetsutskottets 50/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner ombyggnadsarbeten för energieffektivisering vid Ängetskolans idrottshall till en beräknad kostnad av kronor. Kommunfullmäktige medger att nämnden för teknik och service ianspråktar budgeterade medel enligt följande: Ansvar Verksamhet underhållsmedel kronor energiåtgärder kronor Beviljat stöd från Länsstyrelsen kronor

12 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Redovisning av nämndernas internkontroller 2007 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 mars Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för en väl fungerande internkontroll i kommunen. Varje nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd och bolag årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska innehålla vilken granskning som utförts, resultatet av granskningen och förslag till förbättringsåtgärder, både vidtagna och planerade. Kommunstyrelsens uppgift är att utifrån rapporteringen, utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och säkerställa att erforderliga förbättringar genomförs. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret har i sin skrivelse gjort en sammanställning av nämndernas och bolagens rapportering och föreslagit att nämnderna och bolagen förbättrar internkontrollen inom de områden som nämnderna och bolagen uppmärksammat. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 10 mars Arbetsutskottets 51/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig tagit del av rapporteringen från det interna kontrollarbetet 2007 och ger berörda nämnder i uppdrag att genomföra erforderliga förbättringsåtgärder. Kommunstyrelsen uppdrar till Rodret i Örnsköldsvik AB att säkerställa att berörda dotterbolag genomför erforderliga förbättringsåtgärder.

13 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Fastställande av internkontrollplaner 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 29 februari Av skrivelsen framgår att i kommunallagen finns bestämmelser om nämndernas ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten (6 kap 7 ). Ansvaret för den interna kontrollen åvilar alltid verksamhetsansvarig nämnd eller styrelse. Varje nämnd svarar för att utforma och organisera den interna kontrollen, kommunicera dess förutsättningar i den egna verksamheten och finna effektiva system för uppföljning. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska planer för internkontroll upprättas årligen. Av internkontrollplanerna ska det framgå vilka områden som ska vara föremål för granskning, regler som berörs, vilka granskningsmoment som ska utföras och vilka granskningsmetoder som ska väljas. Kommunledningskontorets kommentarer Förslag till interna kontrollplaner för 2008 har upprättats för kommunledningskontoret och räddningstjänsten. Kontrollplanerna beskriver vad som ska granskas, regelverk som berörs, granskningsmoment, metod, ansvarig och tidplan. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 29 februari Arbetsutskottets 52/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer upprättade förslag till interna kontrollplaner 2008 för kommunledningskontoret samt räddningstjänsten.

14 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008: Godkännande av ökat investeringsutrymme för VA 2008 Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 17 mars Av skrivelsen framgår att tekniska kontoret har behov av utökade investeringsmedel på VA-sidan för att kunna öka förnyelsetakten av VA-systemet. En genomlysning av VA-verksamheten med hjälp av konsult utfördes under år En av de saker genomlysningen pekade på var att förnyelsetakten av VA-systemet måste öka. Utläckaget från vattenledningsnätet är högt och vattenledningsnätet behöver bytas ut i en snabbare takt. Vidare framgick av genomlysningen att Örnsköldsviks kommun direktfinansierat förnyelsen i för hög omfattning. Tidigare år har tekniska kontoret oftast inte haft kapacitet att arbeta upp de investeringsmedel man har haft till förfogande utan medlen har ombokats till nästföljande år. Under år 2007 förbrukades dock mera investeringsmedel än det som budgeterades. Ett överdrag på 5,2 miljoner kronor uppstod. Investeringsbudgetens klumpanslag 2007 låg på 12,8 miljoner kronor. I flerårsbudgeten 2008 ligger investeringsanslaget på 19 miljoner kronor och 2009 på 22 miljoner kronor. När flerårsbudgeten las bedömdes att det var den nivå som tekniska kontoret hade kapacitet att arbeta upp på investeringssidan. Tekniska kontoret bedömer att 26 miljoner kronor behövs som investeringsutrymme på VA-sidan 2008 för att kunna samverka med Övik Energis utbyggnad av fjärrvärme, kunna byta ut brisfälliga ledningar som upptäckts vid filmning av avloppsledningar, utbyte av bristfälliga vattenledningar samt finansiera överdraget på investeringssidan Finansiering av den ökade investeringen från 19 till 26 miljoner kronor 2008 sker genom att upprustningsanslaget på driften minskas med den nivå som kapitalkostnaderna ökar. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningskontoret vill göra följande förtydligande till tekniska kontorets framställan. Från det nu begärda anslaget för 2008, 26 Mkr, ska underskottet från 2007 avräknas, vilket innebär att utrymmet för VA-investeringar under 2008 i praktiken blir totalt 20,8 Mkr.

15 Kommunstyrelsen (37) 73 (forts) Behandling i nämnden för teknik och service Nämnden för teknik och service har efter att kallelsen för arbetsutskottets sammanträde distribuerats behandlat ärendet under 27/2008. I sitt beslut har nämnden hemställt att kommunfullmäktige godkänner att investeringsutrymmet på VA-sidan får ökas från 19 miljoner till 26 miljoner 2008 och att finansiering av de utökade kapitalkostnaderna sker genom att upprustningsanslaget minskas med den nivå kapitalkostnaderna ökar. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 17 mars Arbetsutskottets 53/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner framställan från nämnden för teknik och service om höjt anslag för VA-investeringar 2008 med 7,0 Mkr. Då underskottet från 2007 avräknas utgör utrymmet för VA-investeringar under 2008 totalt 20,8 Mkr. Finansiering av de utökade kapitalkostnaderna sker genom minskat upprustningsanslag.

16 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:91 74 Räddningsverkets årsuppföljning av kommunens verksamhet enligt lagen om brand och explosiva varor Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att enligt SÄIFS 1994:5 ska senast den 1 april varje år räddningsnämnderna i varje kommun lämna en rapport om den kommunala tillsynsverksamheten under det närmast föregående kalenderåret. I syfte att underlätta rapporteringen och för att snabbare kunna sammanställa och återföra uppgifterna har räddningsverket samordnat årsrapporteringen enligt LBE med den inrapportering som sker för räddningstjänstområdet. Enkäten är en del av den centrala tillsyn som räddningsverket utövar enligt 16 LBE. Rapporteringen utgör både underlag till en samlad lägesredovisning och urvalskriterier för fördjupade tillsynsinsatser. Räddningstjänsten har tagit fram ett svar på uppföljning som översänts till räddningsverket. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 58/2007. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av uppföljningen till räddningsverket angående kommunens verksamhet enligt lagen om brand och explosiva varor.

17 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:88 75 Räddningsverkets och Länsstyrelsens årsuppföljning av vissa delar i kommunens verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor Föreligger skrivelse från räddningstjänsten daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att Räddningsverkets och Länsstyrelsen vill från kommunernas räddningsnämnd ha en årlig uppföljning av vissa delar av aktuell verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen avser verksamhetsåret 2007 och sista datum för rapportering är sista januari Räddningstjänsten har besvarat en enkät och översänt denna till räddningsverket. Länsstyrelsen delges därefter enkätens svar. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 59/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av räddningstjänstens uppföljning till räddningsverket och länsstyrelsen av vissa delar i kommunens verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

18 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:87 76 Krisberedskapsmyndighetens årsuppföljning av kommunens verksamhet enligt lagen om kommunernas och landstingens aktiviteter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 februari Av skrivelsen framgår att räddningstjänsterna i kommunerna ska lämna en rapport till Krisberedskapsmyndigheten beträffande förmågor och aktiviteter som är kopplade till lagen (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljningen utgör en del av den årliga nationella uppföljning som Krisberedskapsmyndigheten (KBM) genomför enligt särskilt regeringsbeslut. Uppföljningen utgör även ett led i arbetet med avstämning av den treåriga uppbyggnadsperioden ( ) enligt överenskommelse mellan staten (KBM) och Svenska Kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och Landsting). Räddningstjänsten har besvarat en enkät som man skickat till Krisberedskapsmyndigheten. Beredande organs förslag till beslut Räddningstjänstens skrivelse daterad 12 februari Arbetsutskottets 60/2008. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av räddningstjänstens rapportering till Krisberedskapsmyndigheten beträffande kommunens verksamhet enligt lagen om kommunernas och landstingens aktiviteter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

19 Kommunstyrelsen (37) Ks/2008:14 77 Motionssvar, tillvarata kommunens mänskliga resurser Föreligger motion från Mats Hedell (v) och Åsa Fahlgren (v) daterad 2 januari I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger uppdrag och medel till tjänstemännen att omedelbart se över anställningsformerna så att de som vill erbjuds heltidstjänster. De anser att denna fråga är viktig att prioritera för att tillvarata de mänskliga resurser som kommunens anställda är. Därför måste det avsättas pengar i budgeten för dessa åtgärder. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 24/2008 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av kommunkansliet remitterats till kommunledningskontoret för yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har kommenterat motionen i motionssvar daterad 28 februari Av motionssvaret framgår att motionens förslag är en ökning av den ambitionsnivå som nyligen lagts fast i verksamhetsplan och jämställdhets- och mångfaldsplanen. Om alla som vill ha en heltidsanställning ska få sitt önskemål uppfyllt så kommer det att innebära en kostnadsökning. En sådan prioritering måste ställas mot andra önskade satsningar. Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar överlämna frågan till budget- och ekonomiberedningen inför upprättandet av budgetförslag Kommunfullmäktige anser därmed att motionens intentioner om att pröva frågan är tillgodosedda och att motionen därmed inte föranleder ytterligare åtgärd. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 61/2008 yrkar Glenn Nordlund (s) att kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med omsorgsnämnden studera närmare hur andra kommuner t.ex. Piteå har arbetat med att öka andelen heltidstjänster.

20 Kommunstyrelsen (37) 77 (forts) Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets motionssvar daterad 28 februari Arbetsutskottets 61/2008. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling yrkar Elvy Söderström (s) att följande tillägg görs till förslaget till beslut i kommunfullmäktige. "Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till program för hur målet med heltider ska nås fram till år Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast november 2008". Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med omsorgsnämnden studera närmare hur andra kommuner t.ex. Piteå har arbetat med att öka andelen heltidstjänster. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag till program för hur målet med heltider ska nås fram till år Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast november Mot bakgrund av ovanstående uppdrag anser kommunfullmäktige motionen bifallen.

21 Kommunstyrelsen (37) Ks/2007: Motionssvar, lönebidrag till funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning Föreligger motion daterad den 29 oktober 2007 från Mats Hedell, Åsa Fahlgren, Göran Wåhlstedt och Gunnar Eklöf samtliga (v) angående lönebidrag till funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att de ansvariga tjänstemännen för daglig verksamhet och de arbetsanpassare som finns inom såväl omsorgs- som humanistiska förvaltningen, undersöker vilka möjligheter det finns att bereda lönebidragseller trygghetsanställning för funktionshindrade som idag har daglig sysselsättning. Vidare föreslås att de OSA-tjänster (Offentligt Skyddad Anställning) som finns budgeterade tillsätts med omedelbar verkan. Beredning av motionen Kommunfullmäktige har under 190/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunkansliet har därefter remitterat motionen till omsorgsnämnden, humanistiska nämnden och kommunledningskontoret för inhämtande av synpunkter. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har vägt samman ett motionssvar från remissinstanserna daterad 27 december I motionssvaret beskrivs att Örnsköldsviks kommun och speciellt handikappomsorgen inom omsorgsförvaltningen har ett flertal funktionshindrade som har daglig sysselsättning. Flera av dem utför ett sådant arbete att de borde kunna övergå till en löneanställning. I motionen pekas på Arbetsförmedlingens möjligheter att kunna gå in med olika subventioner för att minska lönekostnaderna för arbetsgivaren. För denna målgrupp finns lönebidrag, utvecklings- och trygghetsanställningar samt OSA-anställning. Kommunens arbetsanpassare som idag arbetar med sysselsättning för dessa funktionshindrade har löpande kontakter med arbetsförmedlingen. I den samverkan försöker man självfallet undersöka möjligheterna till subventionerade anställningar.

22 Kommunstyrelsen (37) 78 (forts) Idag finns en etablerad samverkan mellan bl.a. kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan genom STRATSAM och OPSAM. Om möjligheter till subventionerade anställningar för funktionshindrade inte behandlats i dessa samverkansgrupper så är det lämpligt att det i första hand uppdras till STRATSAM att ta upp frågan. Kommunen har olika roller i denna fråga. Den ena är det ansvar för handikappfrågor som mycket vilar på omsorgsnämnden och även humanistiska nämnden. Den andra är kommunens roll som arbetsgivare. I denna fråga är det viktigt att påminna om att kommunen är en bland många tänkbara arbetsgivare för funktionshindrade. Varje arbetsgivare måste inför varje nyanställning göra olika avvägningar. Förutom att prioritera vart i organisationen olika satsningar ska göras så finns oftast redan anställd personal som också behöver sitt omplaceringsbehov prövat. Dessutom ska det också vägas mot behovet av att höja sysselsättningsgraden för de deltidsanställda. Att anställa funktionshindrade följer samma arbetsrättsliga regler som vid andra anställningar. Även om det finns en lönesubvention så måste arbetsgivaren i de flesta fall kunna finansiera minst % av en tjänst. Mot bakgrund av denna beskrivning föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämnden i samverkan med arbetsförmedlingen ytterligare undersöker möjligheterna för de funktionshindrade som daglig sysselsättning att få en subventionerad anställning. Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 27 december Arbetsutskottets 62/2008. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att i samverkan med arbetsförmedlingen ytterligare undersöka möjligheterna för de funktionshindrade som har daglig sysselsättning att få en subventionerad anställning. Kommunfullmäktige noterar att humanistiska nämnden uttalat att samtliga budgeterade OSA-platser ska vara tillsatta. Mot bakgrund av ovanstående kan motionens båda förslagssatser anses tillgodosedda.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer