TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Förändring eget kapital 15 Kassaflödesanalys 16 Redovisningsprinciper och noter 32 Revisionsberättelse 33 Bolagsstyrning 34 Intern kontroll och riskhantering 35 Riskanalys 36 Medarbetare 37 Styrelse, koncernledning och övriga ledande befattningshavare 38 Hållbarhetsredovisning 39 Ordlista Delårsrapport januari mars april Årsstämma 28 april Delårsrapport januari juni juli Delårsrapport januari september oktober Alla finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Tricoronas webbplats: Det går även att beställa och prenumerera på ekonomisk information och pressmeddelanden via webbplatsen eller från Tricorona AB, Box 70426, Stockholm. ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum tisdagen den 28 april 2009, kl på Hotell Anglais Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Anmälan om deltagande på bolagsstämman: För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 april 2009, dels anmäla sitt deltagande skriftligen till bolaget under adress Tricorona AB (publ), Box 70426, Stockholm eller per telefax eller via e-post senast fredagen den 24 april 2009 före kl Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före onsdagen den 22 april 2009 registrera dem i eget namn för att kunna delta på årsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Årsredovisningen är producerad i samarbete med Strateg Marknadsföring AB, Hallvarsson & Halvarsson AB. Tryck: Elanders AB

3 ÅRET I KORTHET TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Året i korthet Nettoomsättningen uppgick 698,3 (216,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 218,0 (-43,2) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick 194,9 (-53,4) miljoner kronor. Portföljen med utsläppsrätter för leverans i EU:s andra handels period uppgick vid årets slut till 64,2 (68,3) miljoner CER:s. Under året levererades ur portföljen med utsläppsrätter totalt 3,7 (1,1) miljoner CER:s. Enligt FN-organet UNEP rankades Tricorona (via Carbon Asset Management Sweden) för andra året i rad som den näst största köparen i världen av CDM/JI-projekt. Strategisk order erhållen från den japanska staten avseende leverans av 2,6 miljoner CER:s Finansiell översikt TRICORONA Nettoomsättning, mkr 698,3 216,8 85,7 165,1 39,0 Rörelseresultat, mkr 218,0 43,2 1,7 9,0 2,2 Resultat efter skatt, mkr 194,9 53,4 2,3 7,5 1,6 Balansomslutning, mkr 765,3 372,0 464,7 215,3 112,4 Eget kapital, mkr 515,2 318,0 357,7 114,0 51,3 Resultat per aktie, kr 1,41 0,27 0,02 0,15 0,06 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,38 0,27 0,02 0,14 0,06 Antal anställda vid årets slut Börskurs vid årets slut, kr 7,25 11,00 4,98 3,06 3,22 Börsvärde vid årets slut, mkr Sverige -Tyskland -Ryssland -Kina -Japan -Singapore Utsläppshandel Klimatneutralisering TCP Tricorona Climate Partner Mäkling SKM Svensk Kraftmäkling Övrig verksamhet För ingår avvecklad verksamhet i nyckeltalen. Portföljen per Utsläppsrätter i miljontal* Kontrakterad volym 2009 Kontrakterad volym 2010 Portfölj Portfölj Portfölj 2021 Kontrakterad volym 8,0 14,4 64,2 68,4 46,5 -varav driftsatta projekt 7,7 9,8 41,3 38,0 28,1 CDM-status -Projektplan (PDD) under utveckling 2,1 11,8 15,0 9,2 -Under validering 0,6 5,1 20,6 27,9 20,4 -Ansökt om registrering 0,6 1,7 6,5 7,5 3,2 -Registrerat 6,8 5,5 25,3 17,9 13,7 Kontrakterad volym 8,0 14,4 64,2 68,4 46,5 Såld volym 2,4 1,8 7,0 Nettoposition** 5,6 12,6 57,2 68,4 46,5 * Kontrakterad volym avser tecknade avtal om köp av utsläppsrätter för framtida leverans. Angiven kontrakterad volym är ej garanterad utan beräknad med utgångspunkt från vad varje enskilt projekt förväntas generera. Faktisk levererad volym från ett enskilt projekt kan komma att väsentligen avvika från kontrakterad volym. Försåld volym avser tecknade avtal om försäljning av utsläppsrätter för framtida leverans. ** Nettopositionen kan komma att ändras beroende av genomförda verifieringar och volym utfärdade CER:s under året. 3

4 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 VD har ordet VD har ordet Verksamhetsåret 2008 kan karaktäriseras som det år Tricorona verkligen visade att affärsmodellen fungerar. Utsläppshandeln inom Tricorona har sedan 2004 utvecklats från att vara en småskalig mäklingsverksamhet av CDM-projekt inom Svensk Kraftmäkling (SKM) till att bli en global verksamhet som utvecklar egna projekt. Under 2008 har Tricoronas ställning som en ledande aktör i den globala klimatekonomin befästs och sedan 2007 har företaget varit rankad som tvåa i världen av FN:s organ UNEP (United Nations Environment Programme). Projekten har mognat ytterligare under året och vid årsskiftet var cirka 50 procent av utsläppsreduktionerna i portföljen antingen registrerade eller inlämnade till FN för registrering. Affärsmodellen fungerar Verksamhetsåret 2008 kan karaktäriseras som det år Tricorona verkligen visade att bolagets affärsmodell fungerar. Trots att vi under året inte lyckades fullt ut med att få in alla planerade leveranser i tid, klarade vi att som det första börsnoterade företaget inom vår bransch leverera ett faktiskt positivt resultat. Årets resultat före skatt på 225 miljoner kronor är det historiskt bästa någonsin för Tricorona och jag är mycket stolt över vad som åstadkommits. Trots ett starkt fokus på att åstadkomma resultat, har detta ej skett på bekostnad av kvalitetsarbetet med våra projekt. Även om processen för att registrera projekt hos FN blivit svårare och mer oberäknelig, har vi lyckats att få samtliga projekt som ansökt om registrering att i slutändan bli registrerade. Nya internationella överenskommelser står för dörren Det mediala intresset för klimatfrågan var fortsatt stort under 2008, även om den under årets sista kvartal till stor del överskuggades av den globala finanskrisen. Nya rapporter visade att klimatförändringarna går fortare än vad många experter tidigare trott, vilket betyder att vikten av globala lösningar ökar. EU fortsätter att arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser fram till Det nuvarande målet att minska med 20 procent jämfört med 1990 skall ökas till en minskning på 30 procent om en ny internationell överenskommelse kan uppnås. Klimattoppmötet i Poznan i december 2008 gav dock inte något konkret resultat och nu väntar toppmötet i Köpenhamn i december Där är avsikten att nå en ny internationell överenskommelse för ett globalt klimatavtal. Med Barack Obama som ny president i USA och Sverige som ordförandeland för EU under förhandlingarna finns förutsättningar för att lyckas. Minskad efterfrågan en naturlig följd av den globala ekonomins inbromsning Den globala finanskrisen har påverkat även Tricoronas marknad. Priset för utsläppsreduktioner har varierat från årets högsta notering på 22,95 euro till 13,50 vid årets slut. Orsaken är att då den globala ekonomin bromsar in minskar även de faktiska utsläppen av växthusgaser, vilket påverkar efterfrågan negativt. Priset för reduktioner på projektnivå har dock inte reducerats i samma takt. Anledningen är att projekten behöver en viss nivå på intäkterna för att kunna genomföras. Med låga priser minskar i stället antalet möjliga projekt. En annan utmaning är det faktum att fler röster nu höjs som hävdar att världsekonomin inte har råd att ta hänsyn till klimatförändringarna. God utveckling Tricoronas samarbete med olika teknikleverantörer, har vidareutvecklats under året. Det har resulterat i flera konkreta projekt som beräknas börja leverera utsläppsreduktioner från och med 2010, bland annat från Peru. Vi har för - utom en ökad satsning i Sverige även ökat resurserna i Kina, för att kunna ge bättre hjälp till teknikleverantörer som vill exportera dit. 4

5 VD har ordet TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Tricorona Climate Partner (TCP) har också utvecklats bra under Marknaden för frivillig klimatneutralisering har dock inte som helhet vuxit i den takt vi hoppats, men TCP:s satsning på hög kvalitet och trovärdighet har fått stor uppmärksamhet. Under året har TCP topprankats i två olika internationella jämförelser av företag som levererar klimatkompensation till frivilligmarknaden. Här har hänsyn tagits till projektkvalitet, organisation och transparens. SKM har flyttat fram sina positioner under året och återtagit marknadsandelar inom kraft mäklingen. Dessutom har SKM befäst sin ledande ställning som marknadsplats för olika gröna certifikat, såsom el-certifikat och ursprungsmärkt el. Framtiden Med en majoritet av världens forskare som med över 90 procents säkerhet säger att det är vi människor som står bakom den globala uppvärmningen är det min övertygelse att hotet även fortsättningsvis kommer att tas på allvar. Jag är lika övertygad om att internationell handel med utsläppsreduktioner är ett av de medel som kommer att finnas med i ett nytt klimatavtal. Innevarande år kommer med stor sannolikhet bli ett år då Tricorona ytterligare kan befästa sin position på marknaden, i väntan på nya globala klimatbeslut. För att på ett optimalt sätt kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter är viktiga prioriteringar framöver att satsa ännu mer på samarbeten med teknikleverantörer samt att utöka verksamheten på nya marknader. Vi lever som vi lär Tricorona är naturligtvis ett företag som klimatneutraliserar alla aktiviteter som skapar utsläpp av växthusgaser. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid och visar andra att det går att ta ansvar för de klimatförändringar som den egna verksamheten skapar. Stockholm i mars 2009 Niels von Zweigbergk 5

6 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Ägarstruktur och AKTIEN Ägarstruktur och aktien Tricorona är sedan juni 1989 noterad på Stockholmbörsen. Aktien handlas idag på Nasdaq OMX Stockholm på Nordic Small Cap-listan. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Tricorona AB uppgick per den 31 december 2008 till kronor fördelat på aktier envar om nominellt 10 öre. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet röster av denne ägda och företrädda aktier utan någon begränsning i röstetalet. År Transaktion Förändring av antal aktier Totalt antal aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Totalt övrigt tillskjutet kapital Kvotvärde 1988 Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemissiion Nyemission Nyemission Nyemission Nedskrivning /sammanslagning /nedsättning Nyemission Nyemission , Nyemission , Nyemission , Konvertering , Nyemission , Konvertering , Nyemission , Konvertering , Teckningsoptioner , Nyemission , Konvertering ,1 KONVERTIBLA SKULDEBREV Bolaget emitterade i december 2002 konvertibla förlagslån (2002/2009) till Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner Gävleborg om totalt kronor som berättigar till konvertering till aktier under perioden 31 december december Konverteringskursen är 4,00 kronor och lånet löper med en fast ränta om 2 procent. Norrlandsfonden har rätt konvertera till aktier och ALMI till aktier. 6

7 Ägarstruktur och AKTIEN TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 TRICORONA PÅ BÖRSEN Tricoronas aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm på Nordic Small Cap-listan och redovisas under sektorn Industry, Environmental & Facilities Services. Aktien noterades första gången i juni 1989 under namnet Wermlands Guldbrytning ändrades namnet till Tricorona Mineral och sedan 2003 heter bolaget bara Tricorona. Under det första halvåret 2008 var bolaget noterat på Mid Cap-listan. Under året omsattes 136 (230) miljoner Tricorona-aktier till ett värde av (1 905) miljoner kronor vid Nasdaq OMX Stockholm. Sista betalkurs den 30 december 2008 var 7,25 (11,00) kronor. Högsta betalkurs under året var 13,65 (13,85), som noterades den 29 augusti. Årets lägsta betalkurs var 5,55 (3,72) och noterades den 22 december. Tricoronas börsvärde uppgick vid årets slut (1 577) miljoner kronor. UTDELNING Styrelsen i Tricorona har beslutat att föreslå årsstämman att till aktieägarna utdelas en utdelning om 0,70 ( ) kronor per aktie för räkenskapsåret ÄGARSTRUKTUR Tricorona hade vid årets utgång cirka (8 250) aktieägare. De tio största ägarna äger cirka 47 (36) procent av de utestående aktierna. Bolagets största ägare är liksom föregående år Volati Ltd som äger 20,8 (15,8) miljoner aktier, vilket motsvarar 14,5 (11,0) procent av de utestående aktierna. Ägarsstruktur, per 31 december 2008 Antal ägare Antal aktier Procent Sverigeboende ,0 Övriga Norden ,4 Övriga Europa ,5 USA ,1 Övriga världen ,1 SUMMA ,0 De tio största ägarna, per 31 december 2008 Aktieägare Antal aktier Procentuellt innehav Volati Ltd ,5 Fjärde AP-fonden ,7 Stena Metall Finans ,0 E. Öhman J:or (Luxembourg) ,8 NVZ Förvaltning ,5 SEB Life Ireland ,1 Danica Pension ,0 SEB Trygg Life ,0 Avanza Pension ,9 Banque Carnegie Luxembourg ,8 Övriga aktieägare ,7 Totalt antal aktier Antal aktieägare: Fördelning av aktieinnehav, per 31 december 2008 Antal ägare Antal aktier Procent , , , , , , , , ,0 OMX Stockholm_PI Tricorona SUMMA ,0 Tricorona-aktiens utveckling, jan 2007 feb 2008 SEK 15 Antal omsatta aktier OMX Nordic Exchange Stockholm, SPI Tricorona-aktien Antal omsatta aktier, i tusental JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 0 7

8 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tricorona AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret Tricorona AB är moderbolaget i Tricoronakoncernen, noterat på Nordiska börsens Small Cap-lista. Styrelsens säte är i Stockholm, Sverige. Koncernen har under 2008 bedrivit sin verksamhet i tre separata verksamhetsområden: Utsläppshandel Mäkling Övrig verksamhet Inom verksamheten för utsläppsrätter har fokus legat på att utöka samt kvalitetssäkra portföljen av så kallade CER:s från CDM-projekt. Under året har utleveranser från portföljen av 3,7 (1,1) miljoner CER:s ägt rum. RESULTATUTVECKLING Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade jämfört med föregående år till 698,3 (216,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 218,0 (-43,2) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 194,9 (-53,4) mkr. Den ökade omsättningen samt resultatförbättringen är hänförlig den utökade volymen av levererade CER:s från portföljen. FINANSIELL STÄLLNING Soliditeten uppgick vid årets slut till 67 (85) procent, Likvida medel uppgick till 525,8 (194,1) mkr, varav spärrade medel till 232,1 (28,3) mkr. Periodens kassaflöde för den löpande verk - samheten uppgick till 83,0 (39,9) mkr. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,2 (2,4) mkr, varav immateriella 0 (0,3) mkr och materiella 1,2 (2,1) mkr. Räntebärande skulder uppgick för året till 13,4 mkr (13,4) och utgörs av ett konvertibelt förlagslån med 2 procent ränta med förfallodatum 31 december MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består av koncerngemensamma funktioner som företagsledning, ekonomi och administration. Moderbolaget köper och säljer även utsläppsrätter. Nettoomsättningen uppgick till 722,8 (168,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 77,0 (-27,7) mkr och resultatet efter skatt till 88,8 (-41,5) mkr. Likvida medel uppgick till 263,8 (145,7) mkr och spärrmedel till 232,1 (28,3) mkr. Antalet anställda uppgick till 8 (5) personer vid årets slut. UTSLÄPPSHANDEL Verksamhetsområde Utsläppshandel, bedrivs inom två områden: Utsläppshandel och Klimatneutralisering. Utsläppshandeln har tecknat och fortsätter att teckna avtal avseende köp av projektrelaterade utsläppsrätter (CER:s) med projektägare av så kallade CDM-projekt inom ramen för Kyoto-protokollet. Dessa utsläppsrätter säljs sedan vidare till industri, finansiella aktörer m.fl. Verksamheten bedrivs förutom från huvudkontoret i Stockholm, i Beijing (filial), Moskva (dotterbolag) och Hamburg (dotterbolag). Verksamheten avseende Klimatneutralisering är inriktad på att sälja klimatneutralisering med hjälp av CER:s till den så kallade frivilligsektorn. Denna sektor består av företag, organisationer, privatpersoner med flera som ej är berörda av EUs handelssystem. Verksamhetsområdets nettoomsättning uppgick till 676,5 (201,5) mkr och rörelseresultatet till 202,5 (20,0) mkr. Verksamhetsområdet sysselsatte vid årets slut 53 (36) personer. TRICORONAS PORTFÖLJ AV CER:s Tricoronas portfölj av CER:s för leverans till och med 2012 uppgick vid till periodens slut 64,2 (68,3) miljoner CER:s. Under året levererades totalt 3,7 (1,1) miljoner CER:s till kund. Portföljen av CER:s för leverans uppgick till 68,4 (73,5) miljoner CER:s. MÄKLING Verksamheten i verksamhetsområdet Mäkling bedrivs inom ramen för Svensk Kraftmäkling (SKM). SKM är en ledande mäklare av el och el-certifikat i den avreglerade nordiska kraftmarknaden. Både marknadsandelar och resultat har förbättrats under året. Nettoomsättningen för året uppgick till 21,3 (14,2) mkr och rörelseresultatet till 9,2 (2,5) mkr. Antalet anställda uppgick vid årets slut till 10 (9) personer. ÖVRIG VERKSAMHET I övrig verksamhet ingår förutom moderbolaget, verksamheterna i det tidigare affärsområdet Minerals. Dessa verksamheter är; Woxna Graphite, en grafitgruva som är lagd i malpåse sedan 2001, belägen i Hälsingland, Svenska Vanadin, som innehar brytningsrätten för en järn- och vanadinfyndighet i Hälsingland, Aros Mineral, som innehar en bearbetningskoncession för en wollastonitfyndighet i Västmanland samt Svenska Kaolin (ägt till 48,3 procent) som innehar bearbetningskoncessionen för en kaolinfyndighet i Skåne. 8

9 Förvaltningsberättelse TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 FILIALVERKSAMHET Verksamheten inom utsläppshandeln i Kina bedrivs via en filial till det helägda dotterbolaget Carbon Asset Management Sweden AB. Filialen är belägen i Beijing och hade vid periodens utgång 26 anställda. AVYTTRADE VERKSAMHETER Resultatet har belastats med tillkommande kostnader om 7,7 mkr avseende avyttringarna av verksamheterna i det tidigare affärsområdet Metals som skedde RISKER Operationella risker Politiska risker Tricorona verkar i sin handel med miljörelaterade marknadsinstrument i en marknad som påverkas av politiska beslut m.m. Dessa politiska beslut fattas på både nationell, EU- och global (via FN) nivå när det gäller handeln med utsläppsrätter. Se vidare avsnittet riskanalys sidan 35. Leverantörer och kunder Tricorona är ej beroende av någon enskild större leverantör utan har för leveranser av utsläppsrätter (CER:s) slutit avtal med ett stort antal leverantörer. Dock föreligger ett visst kapacitetsberoende avseende tillgången av oberoende konsulter (DOE) som bland annat utför validering och verifiering av de projekt Tricorona slutit leveransavtal med. Tricorona är ej heller beroende av någon större kund, bland annat beroende på att CER:s går att sälja direkt till kund (OTC) alternativt via en reglerad marknadsplats, det vill säga börs. IT Delar av Tricoronas verksamhet, såsom mäkling, är beroende av hög tillgänglighet och driftsäkerhet avseende röst- och datakommunikation. För att säkerställa kompetens och kontinuitet samarbetar Tricorona med en extern leverantör för support av IT-infrastrukturen. Kompetens Tricorona är beroende av medarbetare med hög kompetens inom de specialområden bo - laget är verksamt inom. Marknaden för utsläppsrätter är förhållandevis ny och befinner sig i stark tillväxt. Detta innebär att Tricorona måste erbjuda marknadsmässiga villkor i syfte att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal med lämplig specialkompetens. Finansiella riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvudsakligen likviditetsrisk, kreditrisk, valutakursrisker och prisrisker. Därutöver finns risker för egendom och ansvar som är försäkringsbara. Styrelsen sätter ramar och gör uppföljning. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses risken för att bolaget på grund av brist av likvida medel ej kan fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Då inköp/ inleveranser kan variera mellan kvartalen, varierar också behovet av tillgång till likvida medel i samma mån. Förskottsbetalningar till leverantörer förekommer endast i begränsad utsträckning och på grund av den struktur som bolagets inköps- och försäljningsavtal har avseende utsläppsrätter bedöms för närvarande bolagets rörelsekapitalbehov vara begränsat. På grund av osäkerheten kring en ny och relativt omogen marknad har bolaget bedömt att en hög kassaberedskap är nödvändig. Kreditrisk Kreditrisken definieras som risken att kunder inte fullgör sina betalningsförpliktelser som utgörs av koncernens utestående kundfordringar samt ej fakturerade upplupna intäkter. Kundförlusterna har historiskt sett varit mycket begränsade. Inom utsläppshandeln är antalet kunder begränsat och ofta betydligt större än Tricorona. Betalningsvillkoren har ofta korta betalningstider, bland annat mot bakgrund att utsläppsrätter i vissa fall handlas med liknande villkor som för finansiella instrument. Ränterisk Koncernens huvudsakliga finansieringskälla är eget kapital. Bolagets enda räntebärande skulder består av ett konvertibelt förlagslån som löper med en fast ränta om 2 procent. Detta lån förfaller till betalning den 31 december Ränterisken består av de fluktuationer i räntenivå bolagets likvida medel kan utsättas för. Valutarisk Bolagets varuinköp (utsläppsrätter) sker i huvudsak i Euro och till viss del i USD. Bolagets fakturering sker till mycket stor del i Euro. Viss fakturering i svenska och norska kronor förekommer. Bolagets omkostnader är huvudsak i svenska kronor. Dock har bolaget på grund av verksamheter utomlands även kostnader i andra valutor. Dessa uppgick till cirka 17 procent av bolagets totala omkostnader under året. Per balansdagen hade bolaget säkrat delar av sina förväntade valutainflöden. Bolaget har under året säkrat valutaexponeringar i japanska yen. Denna valutasäkring förfaller under kommande två år. Prisrisk En stor del av bolagets affärsidé bygger på att till fast pris kontraktera enskilda projekts produktion av utsläppsrätter (CER:s). Försäljning sker i huvudsak sedan till olika kunder, som bolaget garanterar försåld volym, till det vid affärstillfället rådande marknadspriset. Leveranstidpunkten vid dessa försäljningar är alltifrån spot till leverans år Per balansdagen var endast 11 procent av den kontrakterade volymen såld. Om marknadspriset förändras får det direkt genomslag på bolagets intjäningsförmåga, detta då inköpspriset är fast. Under 2008 har marknadspriset på CER:s varierat mellan Euro 12,82 och 22,95 Euro. Vid periodens slut var priset 13,50 Euro. Ett sätt att begränsa prisrisken är att sälja mera av den kontrakterade volymen. Bolaget har ambitionen att genomföra sådana försäljningar med leverans perioden , men är för närvarande begränsade av de säkerhetskrav som oftast ställs vid sådana affärer. Säkerhetskraven består av att bolaget måste ställa säkerhet vid en försäljning (s k initial margin ) och vidare måste förbinda sig att vid en eventuell marknadsprisuppgång jämfört med det kontrakterade priset ställa ytterligare säkerhet (s k variation margin ). MILJÖPÅVERKAN Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i dotterbolaget Woxna Graphite. Woxna Graphite har erhållit tillstånd enligt miljöskyddslagen att inom koncessionsområdena i Ovanåkers kommun bedriva gruvverksamhet. PERSONAL Antalet anställda vid årets slut uppgick till 72 (53) personer. Medeltalet anställda under året uppgick till 61 (45) personer. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsens förslag till årsstämman 2009: Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga. Med ledande befattningshavare avses de två personer som 9

10 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Förvaltningsberättelse utgör bolagets koncernledning samt bolagets övriga åtta ledande befattningshavare. Bolagets medarbetare är av yttersta strategiska betydelse för bolaget. Mot denna bakgrund har ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som skall kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse. Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av en fast marknadsmässig lön samt en rörlig ersättning som kopplas till den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo. Denna rörliga ersättning skall ha ett förutbestämt tak (maximalt 10 årslöner). Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att särskilda skäl föreligger. Beslut om aktierelaterade ersättningar har beslutats vid extra bolagsstämma den 25 juni Detta beslut innebar att av den kontanta rörliga ersättningen som ledande befattningshavare eller övriga anställda inom verksamhetsområdet utsläppshandel, skall femtio procent investeras i bolagets aktier på sekundärmarknaden. De aktier som förvärvas som en del av det rörliga ersättningsprogrammet skall behållas minst i 3 år, en s k lock-up. För mer information se not 4. STYRELSENS ARBETE Styrelsen i Tricorona består av fem ledamöter. Styrelsen valdes på årsstämman den 24 april Under räkenskapsåret hade styrelsen 15 (12) sammanträden. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. För att i denna del säkerställa styrelsens informationsbehov, rapporterar bolagets revisor till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av bolagets interna kontrollsystem. Någon särskild revisionskommitté har med tanke på bolagets begränsade storlek inte tillsatts utan detta arbete och ansvar delas av hela styrelsen. VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA I samband med publicering av bolagets delårsrapport januari september 2008 i oktober meddelades att valberedningen inför styrelsevalet vid årsstämma 2009 består av Pär Ceder, styrelsens ordförande, Magnus Östberg (representerar Stena Metall Finans), Annika Andersson (representerar Fjärde AP-fonden) samt Karl Perlhagen (representerar Volati Ltd). Karl Perlhagen är ordförande i valberedningen. Årsstämma kommer att hållas den 28 april STYRELSENS BEMYNDIGANDE Årsstämman den 24 april 2008 beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om en eller flera nyemissioner om sammanlagt högst aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst kronor. Betalning skall kunna ske kontant, med föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 aktiebolagslagen. Styrelsen föreslås få bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och rikta emissioner till institutioner, samarbetspartners, vid företagsförvärv och även till kapitalmarknaden. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Ovanstående bemyndigande har ej utnyttjats av styrelsen under TRICORONA-AKTIEN Bolaget hade vid årets slut totalt aktier. Alla aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet röster av denne ägda och företrädda aktier utan någon begränsning i röstetalet. Största ägare är Volati Ltd som innehar 14 procent av rösterna och kapitalet. Det finns inga för bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överföra aktier. TVISTER Vid årets slut förelåg ej några kända tvister. Femårsöversikt Se not 39. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Efter periodens utgång har den prisnedgång på utsläppsrätter som inleddes under det fjärde kvartalet 2008 fortsatt med ytterligare cirka 30 procent. I februari beslutade styrelsen att flytta delar av den verksamhet inom utsläppshandel som bedrivs på bolagets huvudkontor i Stockholm till Singapore. FRAMTIDA UTVECKLING Tricoronas fortsatta utveckling förväntas av fortsatt expansion och tillväxt främst inom verksamhetsområdet Utsläppshandel, där prisutvecklingen på utsläppsrätter kommer ha en avgörande inverkan på bolagets lönsamhet. FÖRSLAG TILL vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond- och vinstmedel i moderbolaget: Överkursfond Årets redovisade resultat kr kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägarna utdelas 0,70 kronor per aktie Till nästa år överförs överkursfond kr kr kr Styrelsen för Tricorona AB har föreslagit att årsstämman 2009 beslutar om en utdelning om 0,70 kronor per aktie, totalt 100,4 mkr. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 52 procent av koncernens nettoresultat för Styrelsen bedömer att utdelning aktieägarna med föreslaget belopp är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den finansiella ställningen förblir fortsatt stark efter den föreslagna utdelningen och bedöms vara fullt tillräcklig för att bolaget ska ha förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Mot bakgrund av det ovan angivna anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvar - lig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 andra och tredje stycket aktiebolagslagen. 10

11 RESULTATRÄKNING TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Resultaträkning Mkr Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning 2,3 698,3 216,8 722,8 168,7 Varukostnad 395,8 158,7 613,2 173,0 Övriga rörelseintäkter och kostnader 3 30,2 2,9 1,4 2,7 Övriga externa kostnader 5,6 31,6 29,6 12,0 18,9 Personalkostnader 4 78,8 26,6 21,5 7,1 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 11, 12 4,1 47,9 0,5 0,1 Summa rörelsens kostnader 480,1 259,9 645,8 196,4 Andel i intresseföretags resultat 0,2 0,1 Rörelseresultat 218,0 43,2 77,0 27,7 Finansiella intäkter 7 7,8 5,3 7,1 3,9 Finansiella kostnader 8 0,3 0,6 0,4 21,1 Resultat efter finansiella poster 225,5 38,5 83,7 44,9 Skatt 9 22,9 5,1 3,4 Årets resultat på kvarvarande verksamhet 202,6 38,5 88,8 41,5 Resultat för avvecklade verksamheter 7,7 14,9 Årets resultat 194,9 53,4 88,8 41,5 Varav hänförligt moderbolagets ägare 194,9 53,4 88,8 41,5 Varav minoritetsägarens andel Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 10 Från kvarvarande verksamhet (före utspädning) 1,41 0,27 Från kvarvarande verksamhet (efter utspädning) 1,38 0,27 Från avvecklad verksamhet (före utspädning) 0,05 0,10 Från avvecklad verksamhet (efter utspädning) 0,05 0,10 Totalt 1,36 0,37 Antal aktier 31 december Antal aktier 31 december efter full utspädning Genomsnittligt vägt antal aktier före full utspädning Genomsnittligt vägt antal aktier efter full utspädning *För kommentarer till Resultaträkningen se Förvaltningsberättelsen sida 8. 11

12 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 BALANSRÄKNING Balansräkning Koncernen MOderbolaget Mkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 11 Goodwill 20,6 20,6 Övriga immateriella tillgångar 0,3 0,7 20,9 21,3 Materiella anläggningstillgångar 12 Byggnader och mark 6,4 6,4 Inventarier, maskiner och installationer 5,8 8,6 1,5 1,8 12,2 15,0 1,5 1,8 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 13 46,3 45,9 Spärrade bankmedel 29 11,3 10,0 11,3 10,0 Andelar i intresseföretag 15 4,0 2,9 3,7 2,4 15,3 12,9 61,3 58,3 Upplupna intäkter 18 7,1 4,2 5,4 2,2 Uppskjuten skattefordran 9 9,5 2,8 7,9 2,8 Summa anläggningstillgångar 65,0 56,2 76,1 65,1 Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor, råvaror och handelsvaror 17 46,7 17,5 1,0 59,1 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 20 46,0 20,6 20,8 17,4 Fordringar hos koncernföretag 14 93,4 38,8 Fordringar hos intresseföretag 16 0,4 1,2 Övriga kortfristiga fordringar 21 44,2 31,3 92,4 5,2 Spärrade bankmedel ,8 18,3 220,8 18,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 47,7 3,2 47,2 1,2 358,7 73,4 475,0 82,1 Likvida medel Kassa och bank ,7 165,8 263,8 145,7 293,7 165,8 263,8 145,7 Avyttringsgrupp för försäljning 33 1,2 59,1 Summa omsättningstillgångar 700,3 315,8 739,8 286,9 Summa tillgångar 765,3 372,0 815,9 352,0 12

13 BALANSRÄKNING TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Mkr Not Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 23 14,3 14,3 14,3 14,3 Övrigt tillskjutet kapital 419,9 419,9 Reservfond 167,1 167,1 434,2 434,2 181,4 181,4 Fritt eget kapital Överkursfond 134,2 252,7 Balanserad förlust 116,2 62,8 77,1 Årets resultat 194,9 53,4 88,8 41,4 Reserver 2,3 81,0 116,2 223,0 134,2 Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 515,2 318,0 404,4 315,6 Långfristiga skulder Övriga skulder 25 4,0 8,2 Konvertibla skuldebrev 26 13,4 13,4 Övriga avsättningar 24 0,8 0,8 Uppskjuten skatteskuld 9 7,6 Summa långfristiga skulder 12,4 22,4 13,4 Kortfristiga skulder Konvertibla skuldebrev 26 13,4 13,4 Skuld till koncernföretag ,5 1,9 Leverantörsskulder ,0 2,4 0,4 1,6 Övriga kortfristiga skulder 27 30,4 11,3 0,6 10,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 89,9 15,1 18,6 8,6 Summa kortfristiga skulder 237,7 28,8 411,5 23,0 Avyttringsgrupp för försäljning 33 2,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 765,3 372,0 815,9 352,0 Ställda panter och eventualförpliktelser 29 Ställda säkerheter 232,1 48,5 232,1 28,3 Eventualförpliktelser/ansvarsförbindleser 4,2 *För kommentarer till Balansräkningen se Förvaltningsberättelsen sida 8. 13

14 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Förändring eget kapital Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Pågående nyemission Reserver Balanserade resultat inkl. årets resultat Summa KONCERNEN Eget kapital ,8 404,0 2,9 62,8 357,9 Summa förmögenhetsförändringar som redovisas direkt mot eget kapital 13,8 404,0 2,9 62,8 357,9 Årets resultat 53,4 53,4 Summa förmögenhetsförändringar före transaktioner med bolagets ägare 13,8 404,0 2,9 116,2 304,5 Konvertering 0,3 7,9 8,2 Nyemissioner 0,2 8,0 2,9 5,3 Eget kapital ,3 419,9 0,0 116,2 318,0 Årets förändring av omräkningsreserv 0,3 0,3 Valutasäkringsreserv 2,8 2,8 Skatteeffekt av valutasäkringsreserv 0,7 0,7 Summa förmögenhetsförändringar som redovisas direkt mot eget kapital 14,3 419,9 2,4 116,2 320,3 Årets resultat 194,9 194,9 Summa förmögenhetsförändringar före transaktioner med bolagets ägare 14,3 419,9 2,3 78,7 515,2 Eget kapital ,3 419,9 0,0 2,3 78,7 515,2 Mkr Aktiekapital Reservfond Pågående nyemission Överkursfond Balanserade vinstmedel Summa MODERBOLAGET Eget kapital ,8 167,1 2,9 236,9 86,0 334,7 Erhållet koncernbidrag 28,3 28,3 Lämnat koncernbidrag 15,9 15,9 Skatteeffekt av koncernbidrag 3,4 3,4 Summa förändringar som ej redovisas i RR 13,8 167,1 2,9 236,9 77,0 343,7 Årets resultat 41,5 41,5 Konvertering 0,3 7,9 8,2 Pågående nyemission 0,1 2,9 2,8 0,0 Apportemission CCM 0,1 5,1 5,2 Eget kapital ,3 167,1 0,0 252,7 118,5 315,6 Ansamlade förlust täcks av överkursfond 118,5 118,5 0,0 Summa förändringar som ej redovisas i RR 14,3 167,1 134,2 0,0 315,6 Årets resultat 88,8 88,8 Eget kapital ,3 167,1 0,0 134,2 88,8 404,4 14

15 Kassaflödesanalys TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Kassaflödesanalys Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster 218,0 43,2 77,0 27,8 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 31 10,2 52,0 0,5 11,0 Summa 228,2 8,8 77,5 16,8 Erhållen ränta 7 7,8 5,4 7,1 3,8 Erlagd ränta 8 0,3 0,6 0,4 0,6 Betald skatt 22,9 5,1 Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändringar av rörelskapitalet 212,8 13,6 89,3 13,6 Förändring av lager 29,2 5,9 58,1 66,3 Förändring av fordringar 296,2 51,5 402,5 138,2 Förändringr kortfristiga skulder 195,6 19,3 375,1 7,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 83,0 39,9 120,0 51,3 Investeringsverksamheten Investeringar i dotterbolag 4,3 0,4 9,6 Avyttringar av verksamheter 33 2,5 7,2 Investeringar i intressebolag 1,2 1,2 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 32 1,2 2,1 0,2 1,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,4 4,2 1,8 4,2 Finansieringsverksamheten Erhållet/lämnat koncernbidrag 12,3 Amortering av lån 0,5 0,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 11,8 Kassaflöde från den kvarvarande verksamheten 80,6 35,2 118,1 58,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,4 15,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,8 Kassaflöde från avvecklade verksamheter 47,4 16,1 Årets kassaflöde 128,0 19,1 118,1 58,9 Likvida medel vid årets början ,7 146,6 145,7 86,8 Likvida medel vid årets slut ,7 165,7 263,8 145,7 *För kommentarer till Kassaflödesanalysen se Förvaltningsberättelsen sida 8. 15

16 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Redovisningsprinciper och noter Redovisningsprinciper och noter NOT 1 Redovisningsprinciper Företagsinformation Tricorona AB (publ), , har sitt säte i Stockholm, Sverige. Adressen till företagets huvudkontor är Box 70426, Stockholm. Besöksadress är Kungsgatan 32, Stockholm. Företaget är i huvudsak verksamt inom investeringar i och handel med marknadsrelaterade miljöinstrument. För mera information hänvisas till förvaltningsberättelsen. Årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av sty r - elsen den 8 april Koncernens resultat- och balansräkningar och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämma den 28 april Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Grunder för upprättandet av redovisningen Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) sådana som de antagits av EU. Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 2.2, kompletterande redovisningsregler för koncerner har tillämpats. Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för derivativa finansiella instrument, finansiella tillgångar tillgängliga för försälj - ning, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Det redovisade värdet på de tillgångar och skulder som säkrats, och som normalt redovisas till anskaffningsvärde, har justerats för förändringar i de verkliga värden som hänför sig till de risker som säkrats (säkring av verkligt värde). Alla belopp anges, om inget annat sägs, i miljontals svenska kronor (mkr). Avrundningar kan medföra att vissa tabeller inte summerar exakt. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Bolaget använder sig av kostnadsslagsindelad resultaträkning. Nya IFRS rekommendationer och tolkningar som börjat tillämpas IFRS 7 Finansiella instrument och säkringsredovisning IAS 39 tillämpas fr o m räkenskapsåret 2008 men får inga effekter på koncernens finansiella rapporter. Nya IFRS rekommendationer och tolkningar som ännu ej börjat tillämpas International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade Standarder vilka vid utfärdandet av denna årsredovisning ännu ej trätt i kraft. IFRIC 11 Group and treasury share transactions IFRIC 12 Service Concession Arrangements IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes IFRIC 14 IAS 19 The Limit on a Defined Benefit Asset Minimum Funding Requirement and their Interaction IFRS 8 Operations Segments Ändringar av IAS 1 Ändringar av IAS 27 Ändringar av IFRS 3 Ändringar i IAS 23 Dessa förändringar bedöms ej ha någon större inverkan på Tricoronas finansiella rapportering. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget, dotterföretag och intresseföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka Tricorona innehar mer än 50 procent av aktiernas röstvärde eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över. De finansiella rapporterna för Moderföretaget och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Samtliga företagsförvärv har redovisats enligt förvärvsmetoden. Tricorona tillämpar IFRS 3, Rörelseförvärv, för förvärv efter den 1 januari 2004, i enlighet med IFRS 1 övergångsbestämmelser. Tricorona har valt att inte räkna om tidigare förvärv. Tricorona värderar förvärvade identifierbara tillgångar, såväl materiella som immateriella och skulder till verkligt värde. Överskjutande belopp jämfört med köpeskillingen redovisas som goodwill, eventuellt understigande belopp, s k negativ goodwill, redovisas över resultaträkningen. I det helägda dotterbolaget Svensk Kraftmäkling AB finns begränsningar avseende utdelningar m.m. på grund av kapitaltäckningsregler. Intresseföretagsredovisning Som intressebolag redovisas bolag där Tricorona AB har ett aktieinnehav som motsvarar minst 20 procent och högst 50 procent av röstvärdet eller på annat sätt har ett betydande inflytande över. Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Denna metod innebär att det bokförda värdet på aktierna i intressebolag förändras med koncernens andel i intressebolagens resultat minskat med erhållen utdelning. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Intäkter Koncernens redovisade nettoomsättning avser i huvudsak intäkter från försäljning av varor, tjänster och provisioner avseende förmedling av finansiella kontrakt. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från försäljning av varor redovisas i samband med att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till utomstående parter, normalt i samband med leverans till kunden. Intäkterna i dotterbolaget Svensk Kraftmäkling uppkommer främst vid mäkling av finansiella kontrakt avseende elkraft, elcertifikat, ursprungsmärkt el och utsläpps rätter. Mäklingsprovisioner för utsläppsrätter intäktsförs i samband med att bindande avtal ingås mellan köpare och säljare. Då mäklingsprovisioner helt eller delvis betalas ut i samband med leverans av utsläppsrätterna, vilket kan ske under en tidsperiod om 0 7 år, så nuvärdesberäknas dessa intäkter. Ränteintäkter redovisas löpande och utdelningsintäkter när rätten att erhålla betalning fastställts. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder redovisas i resultaträkningen i den period vilken de hänför sig till. Pensioner Inom Tricoronakoncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnaderna för de avgiftsbestämda planerna belastar resultatet i takt med att de anställda utför sina tjänster. De förmånsbestämda planerna täcks genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från RFR UFR 6 är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2008 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla skattepliktiga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. För avdragsgilla temporära skillnader redovisas skattefordran om den bedöms kunna utnyttjas i framtiden. Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de kan utnyttjas. Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingsprojekt Utvecklingsprojekt avser kostnader som aktiveras för utveckling och igångsättning av nya verksamheter. Kostnader för utvecklingsprojekt aktiveras när samtliga följande kriterier är uppfyllda: a) det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas, b) har för avsikt att färdigställa tillgången och använda eller sälja den, c) har förutsättningar för att använda eller sälja tillgången, d) tillgången kommer att medföra ekonomiska fördelar, e) det finns tekniska, finansiella eller andra resurser i tillräcklig omfattning för att fullfölja utvecklingen av tillgången och f) kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som rör tillgången. När verksamheten sätts igång kommer de aktiverade kostnaderna att skrivas av linjärt under den bedömda nyttjandeperioden. Nyttjandeperioderna är följande: Aktivierade kostnader för utveckling av verksamhetsprojekt kring affärsverksamhet inom utsläppsrätter 5 år. 16

17 Redovisningsprinciper och noter TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar avser utgifter för rörlig köpeskilling enligt avtal som aktiverats i samband med tecknande av kontrakt avseende utsläppsrätter. Goodwill Vid rörelseförvärv redovisas goodwill i balansräkningen i de fall anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Goodwill redovisas som immateriell anläggningstillgång med obestämbar nyttjandeperiod. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och årligen genomförs en prövning med avseende på nedskrivningsbehov oavsett om det finns en indikation på värdenedgång eller ej av tillgångens återvinningsvärde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader i den period de uppstår. Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga värde. Avskrivningsperioderna för de linjära avskrivningarna baseras på beräknade nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna är följande: Byggnader år, avseende byggnader i dotterbolaget Woxna Graphite sker inga avskrivningar för närvarande då ingen produktion sker, se vidare not 12. Markarbeten 20 år, avser i sin helhet tillgångar i Woxna Graphite där det för närvarande inte sker några avskrivningar då ingen produktion sker, se vidare not 12. Maskiner och andra tekniska anläggningar år. Avseende anläggningar i Woxna Graphite sker inga avskrivningar för närvarande då ingen produktion sker, se vidare not 12. Inventarier, verktyg och installationer, 5 år. dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Alla finansiella tillgångar och skulder klassificeras i följande kategorier: Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen består av två undergrupper. 1. Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid första redovisningstillfället har bestämts att tillhöra denna kategori. Tricorona har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp. 2. Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel. Tricorona har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp. Investeringar som hålls till förfall. Tricorona har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp. Lånefordringar och kundfordringar. Tricoronas kundfordringar och övriga fordringar ingår i denna kategori. Finansiella tillgångar som kan säljas. Tricorona har inga finansiella instrument klassificerade i denna grupp. Finansiella skulder som är värderade till anskaffningsvärde. Tricoronas leverantörsskulder ingår bl a i denna kategori. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Likvida medel I moderbolagets och koncernens likvida medel ingår koncernens behållning på koncernkonton och övriga bankkonton. Nedskrivningar Goodwill skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, oavsett om det finns någon indikation på värdenedgång eller ej. Vad gäller övriga anläggningstillgångar bedöms dessa med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar indikerar att det redovisade värdet kanske ej är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Med nettoförsäljningsvärdet avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en normalt fungerande marknad, efter avdrag för försäljningskostnader. Med nyttjandevärdet avses nuvärdet av de uppskattade kassaflöden som förväntas genom att använda tillgången och det beräknade restvärdet vid slutet av nyttjandeperioden. Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. Beräknade efterbehandlingskostnader för gruvverksamheten som förväntas uppstå när verksamheten stängs, reserveras för och kostnadsföres över den totala beräknade verksamhetsperioden. Kostnaden redovisas som del av gruvverksamhetens kostnad för sålda varor. Leasingavtal Varken koncern eller moderbolag har några finansiella leasingavtal. För koncernens operationella leasingavtal redovisas kostnaderna linjärt över leasingperioden. Varulager Varulager i koncernen värderas enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in först ut- principen. Nettoförsäljningsvärdet är det förväntade försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för försäljningskostnader. Utsläppsrätter betraktas som varor i redovisningen och ej som finansiella instrument. Bolagets framtida åtagande avseende inköp av utsläppsrätter redovisas ej. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. På skuldsidan återfinns bl a leverantörsskulder, konvertibla förlagslån och övriga skulder. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentens avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan skickas. Skuld uppstår när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura har mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fakturan mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats, förfallit eller bolaget förlorar kontrollen över Skulder Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Transaktionskostnader i samband med upptagande av finansiella skulder amorteras över lånets löptid som en finansiell kostnad. Leverantörsskulder och övriga skulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader, medan kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas bland finansiella poster. Derivat och säkringsredovisning Finansiella instrument som används för säkring av valutarisk i kassaflöden redovisas till marknadsvärde vilket debiteras eller krediteras en separat del av eget kapital förutsatt att de uppställda villkoren för kassaflödessäkrad redovisning är uppfyllda. Ackumulerad värdeförändring med avseende på säkringsinstrument förs till resultaträkningen vid samma tidpunkt som underliggande säkrad transaktion påverkar koncernens resultat. I den omfattning som villkoren för säkringsredovisning inte är uppfyllda redovisas värdeförändringarna i resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Segment Koncernen är organiserad i tre verksamhetsområden, Utsläppshandel, Mäkling och Övrig verksamhet. Dessa verksamhetsområden utgör den primära indelningsgrunden för segmentinformation. Verksamhetsområde Utsläppshandel omfattar dotterbolagen Carbon Asset Management Sweden, Carbon Asset Services Sweden, Tricorona Deutschland GmbH, Climate Change Management Sweden, Tricororna Climate Partner, Tricorona Carbon Asset Management K.K samt Tricorona Carbon Asset Management Pte. Ltd. Verksamhetsområdet är inriktat på inköp, investeringar och handel med projektrelaterade utsläppsrätter (CER). Verksamhetsområde Mäkling omfattar verksamheten inom Svensk Kraftmäkling, vilket innebär mäkling av elkraft, elcertifikat och ursprungsmärkt el. Verksamhetsområde Övrig verksamhet omfattar dotterbolagen Woxna Graphite, Aros Mineral, Dalporfyr och Svenska Vanadin samt intressebolaget Svenska Kaolin. Moderbolaget omfattas av både verksamhetsområde Utsläppshandel och Övrig verksamhet. 17

18 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Redovisningsprinciper och noter Det förekommer ingen försäljning mellan de olika affärsområdena. Dock fakturerar moderbolaget tjänster externt och internt samt fördelar kostnader på dotterbolagen. Verksamhetsområdestillgångar består framför allt av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, varulager, fordringar, värdepapper och rörelsekassa. Rörelsegrensskulder består av rörelseskulder, skatt och viss företagsupplåning. Investeringar består av inköp av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, inklusive ökningar som blivit följden av förvärv. Sekundärt segment utgör koncernens geografiska verksamhetsområden. Väsentliga bedömningar och osäkerheter vid gjorda uppskattningar Intäktsredovisning förmedling av utsläppsrätter Mäklingsprovisioner för utsläppsrätter intäktsförs i samband med att bindande avtal ingås mellan köpare och säljare. Då mäklingsprovisioner helt eller delvis betalas ut i samband med leverans av utsläppsrätterna, vilket kan ske under en tidsperiod om 0 7 år, så nuvärdesberäknas dessa intäkter. Inkomstskatter Väsentliga bedömningar av ledningen krävs vid beräkning av uppskjutna skatter. Ledningen måste särskilt bedöma sannolikheten att uppskjutna skattefordringar kan avräknas mot överskott vid en framtida beskattning. Nedskrivning av goodwill, övriga immateriella tillgångar och materiella tillgångar Immateriella och materiella tillgångar undantaget goodwill ska amorteras över uppskattad nyttjandeperiod. Uppskattad nyttjandeperiod är baserad på en uppskattning av tidsperioden som tillgången kommer att generera intäkter. Om det vid bokslutstidpunkten föreligger indikation på att en materiell eller immateriell anläggningstillgång har minskat i värde beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre beloppet av tillgångens nettoförsäljningspris och dess värde vid brukande, vilket baseras på företagsledningen uppskattning av framtida kassaflöden. Om det beräknade värdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. För att bestämma värdet vid brukande används uppskattade framtida kassaflöden vilka baseras på interna affärsplaner och prognoser. Samma metod används för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov för goodwill. Avsättningar Generellt sett redovisas en avsättning då det finns ett åtagande som följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Då det finns en osäkerhet i uppskattningarna, avseende kommande händelser utanför koncernens kontroll kan det verkliga utfallet avvika väsentligt. Moderbolagets redovisningsprinciper Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation (RFR) 2.2 redovisning för juridisk person. RFR 2.2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka tillägg som skall göras från IFRS. Intresse- och dotterföretag Andelar i intresseföretag och dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Redovisade värden prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde. Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp UFR 2. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. NOT 2 Segmentsinformation Koncernen är organiserad i tre verksamhetsområden, Utsläppshandel, Mäkling samt Övrig verksamhet (för beskrivningar se förvaltningsberättelsen). Verksamheten i det tidigare affärsområdet Minerals återfinns numera under Övrig verksamhet. Primära segment affärsområden, räkenskapsåret 2008 Mkr Avvecklad verksamhet Utsläppshandel Mäkling Övrig verksamhet Eliminering Koncernen Nettoomsättning externt 52,7 676,5 21,3 0,5 52,7 698,3 Nettoomsättning internt 542,3 0,1 542,4 0,0 Nettoomsättning 52, ,8 21,4 0,5 595,1 698,3 Resultat per rörelsegren 8,6 202,5 9,2 6,3 209,4 Rörelseresultat 209,4 Finansiella intäkter 7,8 Finansiella kostnader 0,3 Skatt 22,0 Årets resultat 194,9 Varav övriga rörelseintäkter och kostnader av engångskaraktär Varav andel i intresseföretags resultat 0,2 0,2 Varav nedskrivningar av tillgångar 3,1 3,1 Övriga upplysningar Tillgångar 1, ,0 28,4 47,5 545,8 765,3 Skulder 783,0 7,1 5,8 545,8 250,1 Investeringar 1,2 1,2 Avskrivningar 0,6 0,2 0,8 18

19 noter TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 Primära segment affärsområden, räkenskapsåret 2007 Mkr Avvecklad verksamhet Utsläppsrätter Mäkling Övrig verksamhet Eliminering Koncernen Nettoomsättning externt 201,5 14,2 1,1 216,8 Nettoomsättning internt 0,8 0,8 0,0 Nettoomsättning 0,0 201,5 14,2 1,9 0,8 216,8 Resultat per rörelsegren 14,9 20,0 2,5 65,7 58,1 Rörelseresultat Finansiella intäkter 5,3 Finansiella kostnader 0,6 Skatt 0,0 Årets resultat Varav övriga rörelseintäkter och kostnader av engångskaraktär 48,2 48,2 Varav andel i intresseföretags resultat 0,1 0,1 Varav nedskrivningar av tillgångar 48,1 48,1 Övriga upplysningar Tillgångar 59,1 65,1 28,7 268,5 49,4 372,0 Skulder 2,8 25,6 9,6 40,7 24,7 54,0 Investeringar 0,5 1,8 2,3 Avskrivningar 0,1 0,3 0,1 0,5 58,1 53,4 Sekundära segment geografiska områden Försäljning Tillgångar Investeringar Sverige 26,1 48,0 754,5 324,9 0,4 2,3 Europa, exkl Sverige 644,0 165,5 1,0 47,1 Övriga världen 28,2 3,3 9,8 0,8 Summa 698,3 216,8 765,3 372,0 1,2 2,3 NOT 3 Intäkternas fördelning Varor 0,5 0,7 52,7 2,9 Utsläppsrätter 676,0 201,4 670,1 150,8 Provisioner 21,1 6,8 Tjänster 0,7 7,9 15,0 Summa 698,3 216,8 722,8 168,7 Huvuddelen 97 procent (93 procent) av koncernens intäkter kommer från försäljning av utsläppsrätter inom verksamhetsområdet Utsläppshandel. Vidare förekommer intäkter avseende tjänster och provisioner från verksamhetsområdet Mäkling. Moderbolagets intäkter fördelar sig geografiskt på Sverige med 61,9 (21,3) mkr, på Europa med 645,4 (147,4) mkr och övriga världen med 15,5 mkr. I övriga intäkter ingår intäkter från: Avskrivning lån NUTEK Aros 4,2 0,3 Avskrivning skuld till tidigare ägare av SKM 0,3 Valutakursvinst/förlust 24,3 2,8 0,8 2,8 Förlust avyttring 0,1 0,1 Försäkringsersättning Metallvärden 0,4 Återförd kundförlust ANA 0,3 Övrigt 0,7 0,1 0,6 Summa 30,2 2,9 1,4 2,7 19

20 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 noter NOT 4 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Löner och ersättningar till styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare 34,7 4,6 11,6* ) 3,8 övriga anställda 22,9 14,5 3,8 0,9 Summa löner och ersättningar 57,6 19,1 15,4 4,7 Sociala avgifter enligt lag och avtal 19,7 8,1 6,1 2,5 varav pensionskostnader 3,7 2,5 1,2 0,8 varav pensionskostnader för styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare 2,3 1,0 0,9 0,7 Totalt löner, sociala avgifter, pensioner m.m. 77,3 27,2 21,5 7,2 * ) Ersättning har även kostnadsförts i dotterbolagen om 2,2 mkr. Ersättning till ledande befattningshavare På extra bolagsstämma den 25 juni 2008 beslutades på styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare utgörs av bolagets koncernledning, samt nyckelpersoner med ledande befattning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till av styrelsen fastställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, t ex pensionsförmåner. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida skall inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arvode för kommittéarbete har utgått under 2008 och kommer att utbetalas i enlighet med beslut på Årstämman Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och pension. Med ledande befattningshavare avses den person som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen, samt nyckelpersoner som har ledande befattning (se sidan 37). Totalt antal ledande befattningshavare uppgår till 10 (2) personer. Rörlig ersättning För 2008 föreligger avtal med verkställande direktören och ledande befattningshavare. Styrelsen har beslutat att bolaget skall avsätta vinstmedel tilll ett vinstdelningsprogram för de anställda och ledande befattningshavare. Avsättningen varierar mellan bolagens huvudsakliga verksamhetsområden. Vinstdelningar för anställda och ledande befattningshavare har reserverats Inom verksamhetsområdet Utsläppshandel föreligger ett avtal om vinstdelning som innebär att maximalt 15 procent av verksamhetsområdets resultat efter skatt (vilket även inkluderar fördelade gemensamma kostnader) kan utgå som vinstdelning att fördelas mellan verksamhetsområdets anställda. Vid beräkning av vinstdelningsgrundande resultat används en modell för att knyta vinstmarginalen till prisbilden vid kontrakteringstillfället. Inom verksamhetsområdena Mäkling och Klimatneutralisering finns också avtal om vinstdelning, där procent av rörelseresultatet för respektive verksamhetsområde efter fördelning av gemensamma kostnader, skall fördelas mellan verksamhetsområdets anställda. Inom ramen för den totala tillgängliga avsättningen för vinstdelningsprogrammet föreligger även avtal för den verkställande direktören och ledande befattningshavarna om rörlig ersättning baserat på koncernens totala resultat. Rörlig ersättning uppgår totalt till 29,3 (0) mkr exklusive sociala avgifter, varav verkställande direktör och ledande befattningshavare 23,6 (0) mkr exklusive sociala avgifter. De rörliga ersättningarna är ej pensionsgrundande. De rörliga ersättningarna inom ramen för det totala vinstdelningsprogrammet enligt ovan kan för 2008 högst uppgå till sammanlagt 75 miljoner kronor (dvs 100 miljoner kronor inklusive sociala avgifter). Vid beräkning av rörlig ersättning skall kostnader eller intäkter av engångskaraktär exkluderas. Till enskild befattningshavare kan rörlig ersättning uppgå till maximalt tio gånger årslönen. Övriga förmåner Med övriga förmåner avses förmånsvärde avseende billeasing. Pensioner Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien varierar med den fasta lönen enligt avtal. För 2008 uppgick premien till 27 (28) procent av pensionsgrundande lön. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Pensionspremien följer ITP-planen. För 2008 uppgick premien till 19 (26) procent av pensionsgrundande lön. Avgångsvederlag För verkställande direktören gäller vid en uppsägning en uppsägningstid om 9 månader och vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 18 månader. För andra ledande befattningshavare gäller vid egen uppsägning en uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns. Berednings- och beslutsprocess På extra bolagsstämma 2008 beslutades om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Lön och andra anställningsvillkor för verkställande direktören förhandlas mellan verkställande direktören och styrelsens ordförande, varefter styrelsen i sin helhet informeras. Löner och andra anställningsvillkor för andra ledande befattningshavare har förankrats med styrelsens ordförande innan beslut. Aktierelaterade ersättningar Som ett tillägg till den tidigare utformade vinstdelningsprogrammet beslutade stämman att för ledande befattningshavare och anställda inom verksamhetsområdet utsläppshandel införa en aktierelaterad del som skall vara en del av det rörliga ersättningssystemet. Styrelsen i bolaget föreslog att den aktierelaterade delen av vinstdelningsprogrammet bör utformas på följande sätt: De rörliga ersättningarna som utgår till VD, ledande befattningshavare samt anställda inom verksamhetsområdet utsläppshandel skall erläggas kontant till de personer som enligt styrelsen skall erhålla sådan ersättninga enligt diskretionärt beslut av styrelsen. I de fall den kontanta rörliga ersättningen, efter avdrag för schablonskatt uppgår till 25 handelsposter, enligt uträkning nedan, skall femtio procent investeras i bolagets aktier på sekundärmarknaden. De aktier som förvärvas som en del av det rörliga ersättningssytemet skall behållas i minst 3år, en s.k lock up. En lock up av aktierna sker genom deponering av aktieinnehavet på särskild värdepappersdepå vilken pantsätts till säkerhet för enskild arbetstagares åtagande enligt bonusavtalet. Vidare är det styrelsens avsikt att i avtalet föra in en 18-månaders karenstid avseende avyttring av aktier som anställd investerat i, inom ramen för vinstdelningsprogrammet, för det fall anställningen upphör. Dock skall anställd aldrig behöva behålla det spärrade aktieinnehavet i bolaget längre än 3 år från investeringstidpunkten. I det fall den rörliga ersättningen uppgår till minst 25 handelsposter (1 handelspost = för närvarande aktier) gånger den fastställda snittkursen. Om snittkursen beräknas till 10 kronor så måste den utbetalda rörliga ersättningen uppgå till minst kronor (efter avdrag för schablonskatt) för att utlösa investeringsåtagandet. Ett belopp som motsvarar hälften av den utbetalda rörliga ersättningen, efter avdrag för schablonskatt, skall investeras i aktier i bolaget, vilka skall deponeras i värdepappersdepå och behållas i minst tre år. Om, vid tillfället för utbetalningen av den rörliga ersättningen, enskild ledande befattningshavare redan har ett innehav av aktier i bolaget som motsvarar det antal aktier som den ersättningsberättigade skall investera i enligt ovan, behöver personen ej investera i nya aktier. Om ledande befattningshavare väljer att inte investera i nya aktier skall den ledande befattningshavaren ur sitt befintliga aktieinnehav allokera det antal aktier som denne skall investera i enligt ovan, vilka skall deponeras i en värdepappersdepå och behållas i minst tre år. 20

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 PRESSMEDDELANDE 27 april Delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet uppgick till 30,9 (79,6) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 28,0 (60,4) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 PRESSMEDDELANDE 23 juli Delårsrapport januari-juni Rörelseresultatet uppgick till 98,7 (-9,3) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 81,6 (-6,9) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer