Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen."

Transkript

1 Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till plan och bygglagen. Vid tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) skall räddningstjänstens tillsynsförättare kontrollera om ägare eller innehavare av byggnader och andra anläggningar har vidtagit skäliga brandskyddsåtgärder. allmänt råd, SRVFS 2004:3, anges att ägares och innehavares skyldigheter enligt LSO, skall uppfyllas genom ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete skall medföra insatser avseende organisation och verksamhet (utbildning, ansvarsfördelning, kontroller, dokumentation mm). Se vidare det allmänna rådet avseende omfattning på det systematiska arbetet rörande dessa delar. Även det byggnadstekniska brandskyddet kan utifrån skälighetsprincipen i LSO, behöva uppgraderas. Några råd eller föreskrifter från statsmakten finns ej i detta avseende, utan är upp till kommunen och dess tillsynsförättare att avgöra vilka åtgärder som kan anses som skäliga. Därför har dessa riktlinjer framtagits. Dock är det viktigt att räddningstjänstens tillsynsförättare har en kommunikation med kommunernas byggnadsförvaltning om krav i första hand skall ställas från deras sida (ändrad användning, ej uppfyllda brandskyddskrav vid ny-, om eller tillbyggnation). Normalt är preskriptionstiden 10 år utifrån plan- och bygglagen, därefter kan åtgärder inte krävas med stöd av den lagstiftningen. Det finns i dessa sammanhang också ett behov av att reglera vissa grundläggande brandskyddskrav på lös inredning, se sist i dessa riktlinjer. Definition samlingslokal: detta dokument särskiljs två typer av samlingslokaler: 1. Lokal för mellan 50 och 150 personer där alkohol serveras (serveringstillstånd finns). 2. Lokal för fler än 150 personer, med eller utan alkoholservering. Generellt vid nyanskaffning av materiel/komponenter: De komponenter (dörrar, lås, larm mm) som med stöd av LSO byts ut/nyförskaffas skall generellt uppfylla kraven i gällande bygglagstiftning. Undantag från detta får bedömas från fall till fall och skall stämmas av med byggnadsnämnden. Högsta personantal: Det högsta personantal som kan/får vistas i lokalen skall dimensionera lägsta skäliga brandskyddsnivå avseende det byggnadstekniska brandskyddet. Följande tabell är utgångspunkt för bedömning av maximalt personantal. Skylt som anger högsta personantal skall uppsättas (upplåtaren av lokalen ansvarar för att detta sker) väl synligt i lokalen. Det kan i vissa fall även vara väsentligt att skylta personantal som anger att lokalen inte är en samlingslokal.

2 Typ av lokal Allmän samlingslokal - med sittplatser - med stående och sittande Normalt dimensionerande persontäthet (p/m 2 ) Antal sittplatser eller Nettoyta som motsvarar 50 personer (m 2 ) Bibliotek 0.2* Restaurang Antal sittplatser eller 1.0* Nettoyta som motsvarar 150 personer (m 2 ) Pub Danslokaler Varuhus Kontor Konferensrum 0.7* Tabell 1. Dimensionerande persontäthet per m 2 nettoarea (totalyta minus yta som upptages av fast inredning) för olika verksamheter. För värden markerade med * får avdrag göras för lös inredning. De två vänstra kolumnerna i tabellen är hämtade från Brandskyddshandboken. Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, De två högra kolumnerna har till uppgift att redovisa vilken storlek på lokal som aktuell verksamhet, som föranleder krav på tillsyn från räddningstjänstens sida (den vänstra endast vid alkoholtillstånd). Lägre personantal än vad verksamhet och golvyta ger vid handen. de fall verksamhetsansvariga inte vill göra brandskyddstekniska åtgärder i nivå med vad ovanstående tabell och dessa riktlinjer ger vid handen, eller om verksamheten inte är klart definierad, skall verksamheten kunna redovisa ett trovärdigt system för att kontrollera och korrigera personantalet i lokalen. Extra noga att följa upp detta vid tillsyn, är i de fall som verksamhetsutövaren kan ha ekonomisk vinning av att ta in fler personer än vad som tillåtits. Om det vid kvällstillsyn eller liknande konstateras att detta inte sköts, eller att tabellen enligt ovanstående inte är tillämplig, skall åtgärder krävas i nivå med faktiskt personantal. Tillgång till utrymningsväg: Det skall alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. lokaler för fler än 600 personer skall det finnas minst tre utrymningsvägar och minst fyra i lokaler för 1000 personer. Total bredd på utrymningsvägar skall minst vara 1.0 m/150 personer. Om en av vägarna blockeras skall de återstående minst ha en sammanlagd fri bredd av 1.0 m/300 personer. Utrymning skall kunna påbörjas från varje plan (till brandtekniskt avskild utrymningsväg eller till det fria). Samlingslokal för över 150 personer får ej utrymmas genom annan samlingslokal. Fri bredd till och i utrymningsväg: P minst 90 cm P > 150 minst 120 cm (två 90 cm dörrar omedelbart intill varandra får ersätta en 120 dörr, förutsatt att beslagningen uppfyller de högre kraven)

3 Slagriktning: ovan angivna samlingslokaler är inåtgående slagriktning generellt aldrig acceptabel. Enda undantaget kan vara mindre separat utrymmen inom byggnaden med egen utrymningsväg (exempelvis kontorsutrymmen) där personantalet inte kan överstiga 30 personer. Beslagning: P Lägsta krav är engreppsmanöver med funktion motsvarande (alkoholtillstånd) SS-EN 179. P Lägsta krav är engreppsmanöver med funktion motsvarande Ej alkoholtillstånd SS-EN 179. P Krav på sk panikbeslag, med funktion motsvarande SS-EN 1125 Alkoholtillstånd P>300 Krav på sk panikbeslag, med funktion motsvarande SS-EN 1125 de fall befintliga beslag som formellt inte uppfyller ovanstående standarder, så skall dessa kunna accepteras, förutsatt att funktionaliteten bedöms vara motsvarande i nivå med dessa. Utrymningslarm: P (alkoholtillstånd) larm enligt nedanstående skall finnas om lokalen är belägen i annat än markplan. P>150: Manuellt utrymningslarm skall finnas. Ny anläggning skall ha en kvalité och utförande i nivå med Svenska brandförsvarsföreningens skrift Utrymningslarm, Om befintligt larm finns som inte är formellt SBF-godkänd, skall detta kunna accepteras om batteribackup och fellarmssignal finns och larmet i övrigt bedöms vara tillförlitligt. Larmet skall vara försett med detektorer för automatisk larmning om lokalen inte består av ett enda rum med god överblick. Krav på talat meddelande, vid behov kompletterat med ljussignaler och ev. automatisk avstängning av ljudanläggning, bör övervägas. Vidarekoppling av larm till räddningstjänsten skall alltid rekommenderas, men ej krävas. Vidarekoppling av larm till räddningstjänsten som tar bort andra krav på åtgärder kopplat till utrymningssäkerhet, får ej förekomma. Allmänbelysning: Allmänbelysning som krävs för säker utrymning skall snabbt kunna tändas manuellt vid nödsituation (även vid utgångar och yttre trappor). Detta bör kopplas till ev. utrymningslarm. Trapphus och korridorer som används för enbart nödutrymning skall ha allmänbelysning då verksamhet pågår.

4 Nödbelysning: P (alkoholtillstånd) Utrymningsvägarna skall vara försedda med genomlysta eller belysta vägledande markeringar. Dessa skall vara försedda med batteribackup för 60 minuters drift. P>150 Utöver ovanstående skall nödbelysning finnas som uppfyller följande funktioner: Belysning mot golvyta (1 lux), minst 60 minuters driftstid. Belysning i utrymningsvägar (inre trapphus, yttre trappor och på utsidan av utgångar). Belysning i trappsteg (5lux), minst 60 minuters driftstid. kikt på väggar, golv och tak. kikt- krav vid nybyggnation Våningsantal Samlingslokalens placering Enplansbyggnad Br2 - - Br2 Tvåvåningsbyggnad Br2 - - Br1 Tre eller flera våningar Br1 Enplansbyggnad P<150 Br3 Utrymningsvägar yts Under markplanet X* X Markplanet X* X Markplanet X* X Andra våningsplanet Vilket våningsplan som helst Markplan yts X* X X* X på väggar och i tak Br1 byggnad X* X* Br2 byggnad Br3 byggnad: - Hotell/vård/p>150 X* X* - För fler än 1 lgh X X - Brandfarlig verks. X* X* Tabell 2. BBR s krav på ytskikt. * = Fäst på obrännbart material eller tändskyddande beklädnad. Klass =B-s1, d0, ytskikt klass =C-s2,d0 och ytskikt klass=d-s2,d0 Samlingslokal för mer än 150 personer kan ej placeras i byggnad klass Br 3. Samlingslokaler i Br1-byggnader och utrymningsvägar generellt skall ha golv i lägst klass G.

5 Skäliga krav ytskikt: kikt i utrymningsvägar skall vara samma som vid nybyggnation kikt i lokaler som bedöms ha sämre ytskikt än naken träpanel (klass ), exempelvis tretex och andra porösa boardskivor, spännpapp och liknande, skall utbytas. Vid utbyte skall dagens byggregler vara riktmärke. Dock kan målning med brandskyddsfärg (av trä) i vissa fall vara en lämplig och skälig åtgärd (framförallt i kulturbyggnader). Trä på väggar och tak (yts. ) i Br1 eller Br 2 bygnader skall i princip också bytas. följande fall kan det övervägas att acceptera att få behålla träpanel (samtliga delkriterier skall vara uppfyllda). Se ovan vad som sägs av flamskydd av trä. o Automatisk detektering av brandgas med talat utrymningsmeddelande o höjder över 5 m. o Gångavstånd som ej överstiger BBR s nivå. o Brandspridning via lösinredning/vägg inte bedöms kunna ske snabbt. o Utrymningstiden bedöms väl understiga tiden till kritiska förhållanden (kräver ofta överdimensionerad utrymningsbredd). de fall tveksamhet råder kan analytisk kontroll som bekostas av ägare eller innehavare, krävas för att detta skall accepteras. Särskild uppmärksamhet vid kravställande, skall ägnas åt samlingslokalens takhöjd och den normala in-/utgångens bredd. Dessa två parametrar är viktigare än någon meter för långa gångavstånd (se nedan). Kritiska förhållanden uppstår mycket fort i byggnader med (mycket) låga takhöjder. Då ca 70 % av utrymmande personer normalt väljer den normala ingången som nödutgång, gör detta att dennes dörrbredd oftast avgör utrymningstiden. Gångavstånd till utrymningsväg: princip skall BBR s nivå(er) tillämpas (30 meter vid osprinklad byggnad). Dubblering av gångavstånd skall vid kontroll göras för sträckor där man endast kan gå i en riktning. Lös inredning-lämpliga krav i samlingslokaler (vid icke sprinklade lokaler): Placering o utrymningsvägar måste den minsta fria bredden hållas. Lättantändligt material får aldrig förvaras i utrymningsvägar. utrymningsvägar för lokaler för fler än 150 personer får lös möblering över huvudtaget inte förekomma. Flamskydd o Stoppade möbler: Vid inköp av möbler skall dessa uppfylla konsumentverkets brandskyddskrav för offentlig miljö. Befintliga möbler bedöms från fall till fall. o Gardiner: Se nedanstående o Stora tygstycken: följande fall skall textilier flamskyddas på erforderligt sätt: Enskilda tygstycken större än 2 m 2 Andel tyg mer än 20 % av en väggyta eller 10% av takyta o Övrig lös inredning: Lättantändliga dekorationer, framförallt i takhöjd, får bedömas från fall till fall, men viss vägledning kan fås i vad som sägs i storlek/andel yta på tygstycken ovan.

6 Alternativa åtgärder avseende flamskydd: Sprinkling av lokaler kan (bör) medföra lägre krav en ovan listade, och skall uppmuntras. Bedömning av vilka avsteg som är möjliga får göras från fall till fall. de fall tveksamhet råder kan analytisk kontroll som bekostas av ägare eller innehavare, krävas för att detta skall accepteras. Personantal under rättelsetid andra åtgärder: Då det vid tillsyn konstateras att byggnaden inte uppfyller ovanstående krav skall befintliga skyltar nedtagas, och skylt angivande (ev. tillfälligt) sänkt personantal uppsättas. Om sänkning av personantal inte är möjlig, eller inte är tillräcklig akut lösning (exempelvis vid lokaler för mellan 50 och 150 personer), skall tillfälligt nyttjandeförbud alternativt mycket korta åtgärdstider övervägas. Brister som kräver omedelbart ingripande kan ske med stöd av polismyndigheten och ordningslagen 3 kap 17. Akuta brister som rättas med stöd av lagen om skydd mot olyckor genomförs snabbast om beslutet inte kan överklagas inom tre veckor enligt LSO 10kap 4. Det kan beslutas att åtgärderna skall genomföras även om beslutet överklagas. Länsstyrelsen kan inhibera kommunens beslut till dess att nytt beslut är taget av högre myndighet. Riktlinjerna antagna av Direktionen för Ölands kommunalförbund

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem. En undersökning av 117 verksamheter i Sverige

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem. En undersökning av 117 verksamheter i Sverige Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem En undersökning av 117 verksamheter i Sverige Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek

Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Brandteknisk riskvärdering av Stockholms stadsbibliotek Av: Emma Andersson Erika Bengtsson Thomas Berg Max Coxner Handledare: Karl Fridolf Rapportnummer: 9465 Lund, 2014-05-22 Brandteknisk riskvärdering

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer