ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17"

Transkript

1 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson, Fredrik Andersson, Björn Brandt, Susanne Rosander, Meeri Wasberg, Mikael Sandberg, Patrik Nordmark (ersätter Helena Perlerot), Susanne Linde Husbom Meddelat förhinder Helena Perlerot 1 Mötets öppnande och incheckning Lars-Erik hälsar alla välkomna och vänder sig särskilt till Patrik Nordmark som är inkallad att ersätta Helena Perlerot som meddelat förhinder. 2 Val av mötesordförande och protokollsjusterare Björn Brandt väljs till mötesordförande och till protokollsjusterare väljs Mats Hildingsson och Meeri Wasberg. 3 Godkännande av dagordningen Beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg av punkterna Enkätundersökning kravprofil arbetsförmedlare och Avdelningsstyrelsens spelregler. 4 Fastställande av arbetsordning Björn föredrar arbetsordningen som styrelsen ställer sig bakom. Incheckning: Fredrik är på MO samverkan och kommer efter lunch. Meeri kommer att sluta dagen kl Mats och Lars-Erik ska dag 2 till riksdagen på eftermiddagen och har då behov av att avsluta strax före Övriga är närvarande hela mötet. 5 Verksamhet 5.1 Verksamheten nu 5.1a Arbetsmiljö, En diskussion kring den förestående arbetsmiljörapporten äger rum. Rapporten släpps sannolikt senare under veckan med ensamrätt till Sveriges Radio. Förhoppningsvis kan avdelningsstyrelsen få mer information under morgondagen då förbundets ansvarig eventuellt kan komma till vårt möte. Vi lyfter också att hot och våld ökar inom myndigheten en fråga som ST lyft på myndighetssamverkan. Det har lett till att vid MSG nästkommande onsdag ska frågan lyftas igen och till detta möte bjuds säkerhetschef och personalstrateg med ansvar för frågan in. Under denna punkt kommer också frågan upp om redovisning av facklig tid i Palasso och det faktum att sista redovisning ska ske sista april. Avdelningsstyrelsen konstaterar att

2 inrapportering går långsamt och att en påminnelse bör skickas ut till sektionerna. Beslut: Presidiet får i uppdrag att gå ut med en uppmaning till sektionerna om att det är viktigt att alla som har förtroendeuppdrag redovisar sin tid i palasso och att den rapporteringen avslutas i och med april månads slut. 5.1b Centrala huvudskyddsombudet Stefan Waszak Stefan redogör för det förslag som lokalgruppen lagt om våra lokaler. Istället för kontorslokaler pratas det nu om stora rum med 8-10 arbetsplatser. På mötet var samtliga MO chefer inbjudna men endast en var på plats. Stefan har träffat sitt huvudskyddsråd (ett antal huvudskyddsombud runt om i landet). Rådet finns till dess att det finns regionala huvudskyddsombud på MO nivå. Stefan har lagt ett budget förslag till förhandlingschefen som tar upp olika kompetensutveckling, nätverksträffar mm för skyddsombuden. Stefan har tillsammans med huvudskyddsombuden på FK och Skatten besökt två servicekontor, Mjölby och Eskilstuna. De har där träffat servicehandläggare och chefer. Slutsatser som Stefan drar efter dessa möten är att det är oerhört krävande att vara uppdaterad på flera myndigheters regler och rutiner. Utbildningen som de går och som skulle vara på en relativt övergripande nivå, gick trots intentionerna för mycket på djupet. När nu servicehandläggarna har behov av att fylla på kompetens är det inte möjligt på arbetstid utan är hänvisade till sin fritid och det får de ingen ersättning för. Bilden bekräftar det som redan är känt. En annan fråga är att på ledningsnivå inte helt är överens om servicehandläggarnas uppdrag ett exempel på det är om coachning ingår i uppdraget eller inte. Servicehandläggarna upplever att de inte känner sig sedda då de har sina verksamhetschefer på distans. Besöken på servicekontoren ska leda till en rapport en del av utvärderingen av servicekontoren. Ytterligare ett problem på servicekontoren är att det inte i den omfattning som det behövs skrivs incidentrapporter då handläggarna utsätts för hot eller våld. Detta beror på otydlighet om vem som har ansvar för rapporten. Arbetsförmedlingschefen har enligt beslut ansvaret för arbetsmiljön på servicekontoren även om de inte är chefer för de anställda servicehandläggarna. Servicehandläggarna har också lyft problematiken med höga ljudnivåer vilket har föranlett att det nu ska ses över. Stefan anser att han såsom centralt huvudskyddsombud borde sitta med i gruppen som utvärderar servicekontoren, Lars-Erik som sitter med i gruppen uppmanar Stefan att ta kontakt med Lena Liljebäck för att ta upp det. En annan fråga som har undersökts i och med utvärderingen är i vilken omfattning som ett ärende har bäring på fler än en myndighet. Det är ett av skälen varför det är en pilotverksamhet med servicekontor. Nu har detta undersökts och det konstateras att det är sällsynt att ett ärende har bärighet på fler myndigheter än en, vilket i sig gör det tveksamt om det finns argument för att permanenta servicekontoren. Arbetsmiljöverkets nedslag inom vår myndighet i Örebro och Värmland föranleder en diskussion. Nedslaget gällde flera olika saker bland annat icke fungerande larmsystem, ledningsstruktur, hård belastning på vissa personalgrupper. Det åligger nu myndigheten att besvara rapporten med en handlingsplan där man ska beskriva hur problemen ska åtgärdas. I detta sammanhang diskuterar vi det faktum att arbetsmiljöansvaret hos chefen ibland kan vara svårt att fullgöra inom vissa områden då lokal chef ej råder över t e x lokalernas beskaffenhet. Möjligheten finns att returnera hela eller delar av sitt ansvar om chefen inte uppfattar att denne kan fullfölja ansvaret, detta har Stefan uppmanat de chefer som lyft problemet. Det finns exempel på att man som chef har returnerat ansvaret. Mötet diskuterar också vilken kunskap som cheferna har inom detta område och vad vi inom avdelningen kan göra och vad huvudskyddsombudet kan göra för att öka kunskapen. Avdelningsstyrelsen kommer fram till att ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 2 (9)

3 personalavdelningen kan tillhandahålla utbildning t e x för deltagare i skyddskommíttéer. Avdelningsstyrelsen skulle också kunna ta initiativ till en Arbetsmiljödag för skyddsombud och chefer. Stefan lyfter arbetsmiljön för cheferna inom myndigheten då han fått signaler om att det finns chefer som mår riktigt dåligt. Avdelningsstyrelsen diskuterar möjligheten att gå ut med en enkät antingen via chefssektionen (en chefshalvhalt) alternativt via centrala huvudskyddsombudet. Fredrik har diskuterat med arbetsgivaren om möjligheten att chefer får sitta med i arbetsmiljögruppen som medarbetare och inte i egenskap av att vara chef. Mötet diskuterar den ökade hot och våldssituationen och det faktum att den frågan, på STs begäran kommer upp på nästa MSG. Fredrik har skickat ut förfrågan till sektionerna och fått bilden bekräftad i synnerhet i Mellansverige och inom AR, där framförallt arbetet med det nya introduktionsuppdraget utmärker sig. Detta var något som ST förutspådde i ett tidigt skede. Där framstår framförallt suicidrisken hos kunderna som en stor arbetsmiljörisk. Avdelningsstyrelsen kan också se att det finns motsvarande risker då vi på allvar går in i etableringsuppdraget. Förslag läggs på att avdelningsstyrelsen ska föreslå arbetsgivaren att MSG ägnar en dag åt att följa upp hot och våld situationen. Myndighetens företrädare borde ha ett ansvar att lyfta upp konsekvenserna av de politiska besluten med våra uppdragsgivare som underlag för framtida beslut. Det ska göras en riskbedömning över det nya uppdraget integration och etablerings uppdraget i nästa vecka. 5.1b Aktuella frågor: MSG Lars-Erik informerar om punkterna på senaste MSG. Styrelsen har sedan tidigare fått ut minnesanteckningar från MSG men Lars-Erik lyfter en fråga som inte fanns med i dessa. Arbetsgivarens förslag om utökade öppettider där arbetsgivarens förslag är att utöka öppettiden från till för vissa större kontor. I samband med att frågan väcktes lades sekretess på frågan. Igår hade dock frågan läckt ut via arbetsgivarledet. Lars-Erik har haft kontakt med Lena Liljebäck och informerat om att frågan är ute och att spridningen inte skett via ST. Marknadschefen beslutar enligt beslutsordningen om öppettider på kontoren. Det innebär att frågan enligt avdelningsstyrelsens uppfattning därmed ska hanteras på marknadsområdesnivå. Detta innebär, enligt avdelningsstyrelsens sätt att se det, att även frågan om vilka kontor som ska beröras ska hanteras i Marknadsområdessamverkan. En diskussion följer där avdelningsstyrelsen diskuterar hur avdelningsstyrelsen ska agera utifrån förslaget från arbetsgivaren och det faktum att frågan nu är ute bland en del medarbetare. Ett antal punkter lyfts som avdelningsstyrelsen anser vara viktiga att ta fram i ett remissvar till arbetsgivaren. Dels handlar punkterna om vilken analys som gjorts för att lägga förslaget, dels vilka konsekvenser förslaget får för verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv men också utifrån ett verksamhetsperspektiv. En annan aspekt som kommer upp är att arbetstidsavtalet måste ses över och att det är nödvändigt med en riskbedömning innan beslutet är fattat. Argument som arbetsgivaren lyft fram är att bemanningsföretagen har öppet längre och att utvecklingsstrategin och servicekonceptet slår fast att vi som myndighet ska vara mer tillgänglig. Viktigt att samarbeta med andra myndigheter i den här frågan, då det är sannolikt att fler myndigheter har samma tankar. Avdelningsstyrelsen har fram till 1 maj att komma med synpunkter på arbetsgivarens förslag. Beslut: Presidiet får i uppdrag att sammanställa synpunkterna på förslaget, de frågeställningar som väckts samt poängtera att det kommer att påverka budget i och med att avdelningsstyrelsens uppfattning är att det måste till bättre villkor för att förändra arbetstiderna. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 3 (9)

4 Samverkansavtalet och förslagsverksamheten Vidare under punkten aktuella frågor informerar Lars-Erik om att avtalsgruppen är klara med uppdraget för implementering av det nya samverkansavtalet. Dock kvarstår frågan om när avtalet ska börja gälla. Avtalet om förslagsverksamheten är klart, gäller from , detta avtal kommer ligga som en bilaga till samverkansavtalet. Personal har fått i uppdrag att ta fram ett förslag hur samverkansavtalet och förslagsverksamheten ska implementeras. Under våren ska ett antal work-shops ska hållas. Vällingbyförsöket Det finns nu ett förslag till avtal för Vällingbyförsöket. Skälet till försöket är problem attfysiskt få plats i lokalerna och då ville de pröva den här modellen. Försöket varar i ett år. Tanken är att STs företrädare i avtalsgruppen, ska ut till Vällingby för att samtala med medlemmarna där och att en konsekvensanalys ska göras innan försöket kan starta. Medlemmarna är positiva till försöket. Beslut: Styrelsen är sedan tidigare positiv till försöket och STs företrädare i avtalsgruppen får i uppdrag att slutföra uppdraget. Lönekriterier Lönekriterier för personal inom Arbetsförmedlingen rehabilitering har arbetats fram i en partsgemensam grupp där Patrik suttit med. ST har varit mycket drivande i arbetet vilket har lett till att gruppen nu är klar med sitt arbete. Patrik delar gärna med sig av sina erfarenheter i samband med att kriterier för andra yrkesgrupper som omarbetas eller tas fram. Avtalsgruppen har frågan på sitt bord och det är bestämt att kravprofilerna ska ses över även för andra yrkesgrupper. Synpunkter på reviderad kravprofil Susanne LH har skrivit ett svar på arbetsgivarens förslag på reviderad kravprofil för arbetsförmedlare. Beslut: Förslaget antas efter ett par mindre justeringar och Susanne LH får i uppdrag att skicka svaret till arbetsgivaren efter att också Helena fått ta del av förslaget. Öppettider för valborgsmässoafton Övertid gäller för öppettider på valborgsmässoafton då medarbetare arbetar efter Beslut: Lars-Erik får i uppdrag att skicka ut information till sektionsordförande om att övertid ska gälla för arbete som är föranlett av arbetsgivarens beslut om öppettid. 6 Avdelningsfrågor 6.1a Information och kommunikation Björn redogör för de revideringar som han fått i uppdrag att göra gällande Avdelningens grafiska riktlinjer, kommunikationsplan och strategidokument. Björns tanke är att dessa dokument skulle kunna finnas i ett gemensamt dokument. Anledning att det finns fler dokument är att de är framtagna vid olika tillfällen. Björn presenterar ett förslag över hur ett gemensamt dokument med all information samlat på samma ställe som mötet går igenom. Dokumentet ligger på library. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 4 (9)

5 Beslut: Björn och Susanne R får i uppdrag att färdigställa ett gemensamt dokument istället för de tre nuvarande. Björn är ansvarig. Samtliga styrelseledamöter får möjlighet att granska dokumentet och maila dessa synpunkter till Björn. Dokumentet tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte. 6.1b Motioner från Göteborgssektionen Tre motioner har inkommit från Göteborgssektionen de berör eget tjänsterum, löneskillnader och offentlig arbetsförmedling. Beslut: Motionerna fördelas inom styrelsen Mats får ansvar för motionen om egna tjänsterum, Lars-Erik får ansvar för motionen angående löneskillnader och Helena får ansvar för motionen angående offentlig arbetsförmedling. Mötet beslutar också att revidera avdelningsstyrelsens tidigare beslut avseende rutiner kring handhavande av motioner. Björn, i sin egenskap av ansvarig för inkommande e-post i centrala e-postlådan, får i uppdrag att ansvar för att bekräfta inkomna och mottagna motioner samt att informera om när svar senast ska vara motionären tillhanda. 6.1c Remissvar Högdalsutredningen Lars-Erik föredrar kort för remissvaret Lars-Erik skrivit och som förbundet i stort sett tagit som sitt och skickat in till departementet. 6.1d Verksamhetsberättelse för avdelningen Björn drar förutsättningarna för arbetet med verksamhetsberättelsen och hur arbetet är fördelat. Meeri vill ha alla texterna på mail senast den 7 maj. Texterna tas upp till behandling på styrelsemötet i maj. 6.1e Val till chefssektionen Val till chefssektionen har genomförts enligt som följer: Pia Ackmark vice ordförande, Anders Östlundh ledamot. (Röstningsprotokoll se bilaga) 6.1f Fyllnadsval centralt huvudskyddsombud Fredrik föredrar den nya reviderade skyddsöverenskommelsen med tyngdpunkter på de val som ska göras. HK sektionen har reagerat på skrivningen i överenskommelsen om skyddsombud för huvudkontoret. HK sektionen är av uppfattningen att det ska vara ett huvudskyddsombud som väljs bland de skyddsombud som finns för avdelningarna i huset. Detta strider dock mot den överenskommelse som är gjord mellan de olika fackliga organisationerna som säger att ett skyddsombud ska väljas av personalen, oavsett tillhörande avdelning och som finns i lokalerna som utgör huvudkontoret. Fyllnadsvalet av centralt huvudskyddsombud är påbörjat i och med att en skrivelse gått ut till alla huvudskyddsombud. Den 17 juni ska röstningen göras klart. Val av ersättare till centrala huvudskyddsombudet måste anstå då redan Stefan har den positionen och han är vald ytterligare ca två år. 6.1g Ekonomi Mikael föredrar avdelningens ekonomi för årets två första månader. Resultatet beror i stora drag på att det inkommit en sen faktura från förra året. Medlemsantalet ökar stadigt vilket ger positiva effekter på ekonomin. Avdelningen har haft en nettoökning på drygt 50 medlemmar under februari och mars. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 5 (9)

6 6.1h Semesterjour avdelningsstyrelsen Susanne LH vill ha styrelsens semesterledigheter via mail för att kunna sammanställa en lista för jour under sommaren. Detta gäller även ersättarna. Susanne vill ha svar senast fredagen den 7 maj. 6.1i Styrkans redaktionella program Lars-Erik föredrar Styrkans redaktionella program som fastställdes Texten behöver gås igenom och redigeras då det har skett en hel del förändringar sedan dess. Avdelningsstyrelsen är ägare av tidningen och det måste klargöras var gränslinjerna går mellan ägare och chefsredaktören. Strukturen och tankarna kring Styrkan behöver vårdas så att tidningstraditionen kvarstår. Björn har tagit fram ett reviderat förslag till redaktionellt program som han redogör för. Beslut: Avdelningsstyrelsen fattar beslut om anta Björns förslag om reviderat redaktionellt program för Styrkan. Mötet beslutar också att avdelningsstyrelsen går ut till sektionerna med intresseförfrågan avseende att ingå i Styrkans redaktion. Målsättningen är att redaktionen ska bestå av 3-4 personer. 6.1j Enkät för utvärdering av ny kravprofil för arbetsförmedlare Patrik informerar om att möjligheten att använda sig av afi.ntech i princip inte längre finns. Det föreligger en risk att avdelningsstyrelsen inte kan få ta del av resultatet då arbetsgivaren inte längre betalar licensavgift för programmet. Istället föreslås att avdelningsstyrelsen ska använda sig av förbundets enkätverktyg. Beslut: Susanne och Patrik får i uppdrag att säkerställa att enkäten klarställs och att skicka ut en uppmaning till sektionsordförande att inkomma med namn och e-postadress på de förtroendevalda som varit med i rekryteringssammanhang för året. Svaret skickas till centrala lådan. Susanne är ansvarig. 6.1k Avdelningsstyrelsens spelregler Patrik fick i samband med styrelseutvecklingen ett uppdrag att komma med förslag på vilket sätt avdelningsstyrelsen kan visualisera spelreglerna så att de blir levande och inte glöms bort. Patrik undrar nu över hur väl avdelningsstyrelsen vill lära sig spelreglerna eftersom det hänger ihop vilken modell som man använder. Avdelningsstyrelsen är överens om att vilja lära sig dessa ordentligt. Patrik har tagit fram en modell som visar hur avdelningsstyrelsen skulle kunna visualisera spelreglerna. Beslut: Mötet antar Patriks förslag och han får i uppdrag att färdigställa modellen så att den kan användas. 6.2 Studier och konferenser 6.2 Innehåll ordförandekonferensen Fredrik föredrar förslag till program för konferensen som är framtaget av studieutskottet. Programmet ska skickas ut på torsdag denna vecka. Studieutskottet har för avsikt att ha en telefonkonferens på fredag för att stämma av innehållet och hur punkten om vår egen organisation ska hanteras. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 6 (9)

7 6.3 Förbundsfrågor 6.3a Avdelningsdialog med förbundet, dag 2, kl Björn hälsar Ingalill Viklander välkommen. Ingalill är ombudsman på organisationsenheten jobbar bland annat med utbildning. Förbundet har inrättat en kontaktorganisation där alla avdelningar har delats upp i olika branscher där bland annat arbetsmarknad och försäkring där Ingalill och Lennart Engquist har ansvaret för kontakten, de har också kontakt med regionernas ombudsmän som har motsvarande kontaktansvar. De största avdelningarna ska följas upp extra noga och avdelning inom Arbetsförmedlingen är en sådan. Uppföljning ska ske en gång om året med fokus på de tre prioriterade frågorna för förbundet. Rekrytering, servicemål och organisationsgrad. Vid förra årets träff diskuterades mycket kring vår egen avdelnings nya organisation. Avdelningsstyrelsen får beröm för vår verksamhetsplan som är föredömligt gjord. Avdelningsstyrelsen beskriver att uppföljningen hänger ihop med verksamhetsprocessen som förbundet har lagt fast. I nästa vecka kommer avdelningsstyrelsen stämma av den processen med sektionsordföranden under två dagar. Ingalill har frågor kring hur det går med klubbildningen inom avdelningen. Det ser lite olika ut hur långt man kommit i sektionerna. Avdelningsstyrelsen har haft frågan om läget avseende klubbildning uppe vid styrelseutvecklingen och där diskuterades om det skulle vara ett kvantitetsmål avseende klubbildning eller ej, något beslutat är ännu inte fattat. Avdelningsstyrelsen diskuterar svårigheten med att genomföra klubbildningsprocessen då det är svårt att få medlemmarna att träffas för att bilda klubb. Svårigheten ligger i att det rent praktiskt är svårt att få till träffar då medlemmarna är utspridda geografiskt men också på grund av att arbetsbelastningen upplevs vara högre än någonsin. Avdelningsstyrelsen lyfter vikten av att förbundets stegutbildningar ligger rätt i tid efter valen på våren. Det fungerar lite olika över landet där nord upplevs ha de största problemen. Målet är att de ska ligga samlade under våren så att nya förtroendevalda snabbt kan gå igenom dem och snabbt komma in i sitt uppdrag. Ett annat problem är att funktionsutbildningarna inte är igång som tänkt. Största problemet är framförallt kassörsutbildningarna. Ingalill uppmanar avdelningsstyrelsen att ta kontakt med förbundet när avdelningen upplever att utbildningarna inte kommer som de ska, så skulle förbundet kunna ordna specifika utbildningar åt vår avdelning. En utbildning som är efterlysts är utbildning för valberedare och där framfördes önskemål om att ordna en avdelningsspecifik utbildning. Förbundet kan ställa upp och ordna en utbildning för valberedningar men avdelningen måste själva bära kostnaden. Avdelningsstyrelsen ställer sig frågan om sektionerna kan stå för kostnaden för de egna valberedarna såsom man står för utbildning för t e x arbetsplatsombud. Detta skulle kunna vara en fråga att lyfta med ordföranden i nästa vecka på ordförandekonferensen. Att valberedningsarbetet fungerar är en medlemsdemokratifråga. Avdelningen har beslutat att göra en kompetensinventering som ett led i att veta vilka utbildningsinsatser som behöver göras ute i sektionerna. I detta sammanhang efterfrågas material för att komma igång med klubbildning. Det som används nu av förbundet är att komma igång med fackligt arbete. Internt inom avdelningen behöver det arbetas mer med vilken roll de nya sektionsstyrelserna har nu i förhållande till den tidigare rollen. I den nya rollen ingår det att vara kompetensbärare. Ingalill får med sig frågan om att utveckla ett förbundsgemensamt material för nya klubbstyrelser. Ingalill ser att när det är så många nya kan det finnas behov av andra utbildningar t.ex. arbetsrätt. Mötet lyfter också det faktum att avdelningen ökar medlemsantalet. Organisationsgraden var vid senaste mätningen 58 % och trots ökningen finns det ytterligare ett stort rekryteringsutrymme. Avdelningen har haft en utbildning för alla rekryteringsansvariga och sektionsordförande under ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 7 (9)

8 hösten 2009 då antogs en programförklaring för rekrytering. Förbundet kan stå för att vara ett extra stöd för att öka organisationsgraden där det bäst behövs. Avdelningsstyrelsen framför att behov finns framförallt i storstadsregionerna, AR och i stödverksamheten. Avdelningen har vid föregående styrelsemöte haft ett telefonmöte med rekryterarna i förbundet där det inleddes ett samarbete. Avdelningsstyrelsen lyfter det faktum att förbundets visstidsanställda rekryterare är anställda en för kort tid (6 mån). Tanken var bra men det fungerar inte i praktiken att bygga ut nätverk, få kontakt och komma ut på olika kontor på den korta tiden. Förbundet förväntar sig att vi med utgångspunkt från avdelningens verksamhetsplan skriver ner en handlingsplan hur avdelningen specifikt ska jobba med de tre prioriterade områdena och vad avdelningen behöver få hjälp med. Handlingsplanen behöver inte utgöra mer än en A4. Handlingsplanen vill förbundet ha tillhanda innan utgången av maj-månad. Ingalill lyfter Avtal 2010 och hur avdelningen arbetat med det så här långt. Avdelningsstyrelsen beskriver upplägg och det faktum att avdelningsstyrelsen just nu är inne i ett uppföljningsarbete av den pågående RALS perioden. Synlighetsveckorna i år äger rum v 40 och 45. Under dessa veckor vill förbundsstyrelsen ut och träffa medlemmar. Just synlighetsveckorna är inte avdelningen inblandad i men vet av erfarenhet att om det inte kommer förslag på aktiviteter från sektionerna så beror det inte på ointresse utan på att man helt enkelt har en väldigt pressad arbetssituation. Servicekontoren är en annan fråga som Ingalill lyfter. Ordföranden från de olika avdelningarna som är inblandade i servicekontoren träffar en ombudsman för att gemensamt undersöka hur det fungerar på dessa kontor. Det finns en tanke om att göra en enkätundersökning bland servicehandläggarna om hur man upplever arbetet på servicekontoren. Allt tyder på att sevicekontoren kommer fortsätta efter att pilotförsöket är klart. Regionerna har i uppdrag att medverka till att bilda nätverk mellan de olika myndigheterna. Beslut: Presidiet får i uppdrag att skriva en handlingsplan som sänds till förbundet senast under maj månad. 6.3b Avtal 2010 Mats informerar om att nu på tisdag är det avtalsråd (rådgivande organ för förbundsstyrelsen) då ska våra yrkanden inom förbundet ska slås fast. Det har inte så här långt kommit något material inför detta möte. Jane Romgard Isaksson redogjorde på avdelningsstyrelsens telefonmöte i förra veckan från avtalskonferensen som hon medverkade i för avdelningens räkning. Under punkten tas också upp läget i arbetet med nuvarande avtal där alla delar måste vara klart senast 30 september. Arbetstidsavtalet behöver ses över då flextidsramen inte stämmer med nuvarande öppettider. Förhandlingar om restidsavtalet är en del som ännu inte är klart. En annan del som är viktig att inte missa är att bevaka att individgarantin är uppfylld. Senast den sista oktober ska arbetsgivaren ha fått våra yrkanden i den frågan. Här behöver avdelningsstyrelsen gå ut med en påminnelse till sektionerna om att bevaka att ingen medlem ligger under garantinivån. Arbetsgivaren utgår från att det blir nya förhandlingsområden under nästa avtalsperiod. Sannolikt är det de nya marknadsområdena som ska fungera som förhandlingsområden. 6-3c Valberedningsarbetet Lars-Erik redogör kort för de inkomna nomineringarna och för hur valberedningens arbete ser ut inför den kommande förbundsstämman. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 8 (9)

9 7 Reflektion Mötet avslutas med en kort reflektion med utgångspunkt från våra fastlagda spelregler. 8 Avslutning Björn tackar för ett väl genomfört möte och avslutar mötet. Sekreterare Justeras Justeras Susanne Linde Husbom Meeri Wasberg Mats Hildingsson Mötesordförande Björn Brandt ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 9 (9)

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer