ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17"

Transkript

1 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson, Fredrik Andersson, Björn Brandt, Susanne Rosander, Meeri Wasberg, Mikael Sandberg, Patrik Nordmark (ersätter Helena Perlerot), Susanne Linde Husbom Meddelat förhinder Helena Perlerot 1 Mötets öppnande och incheckning Lars-Erik hälsar alla välkomna och vänder sig särskilt till Patrik Nordmark som är inkallad att ersätta Helena Perlerot som meddelat förhinder. 2 Val av mötesordförande och protokollsjusterare Björn Brandt väljs till mötesordförande och till protokollsjusterare väljs Mats Hildingsson och Meeri Wasberg. 3 Godkännande av dagordningen Beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg av punkterna Enkätundersökning kravprofil arbetsförmedlare och Avdelningsstyrelsens spelregler. 4 Fastställande av arbetsordning Björn föredrar arbetsordningen som styrelsen ställer sig bakom. Incheckning: Fredrik är på MO samverkan och kommer efter lunch. Meeri kommer att sluta dagen kl Mats och Lars-Erik ska dag 2 till riksdagen på eftermiddagen och har då behov av att avsluta strax före Övriga är närvarande hela mötet. 5 Verksamhet 5.1 Verksamheten nu 5.1a Arbetsmiljö, En diskussion kring den förestående arbetsmiljörapporten äger rum. Rapporten släpps sannolikt senare under veckan med ensamrätt till Sveriges Radio. Förhoppningsvis kan avdelningsstyrelsen få mer information under morgondagen då förbundets ansvarig eventuellt kan komma till vårt möte. Vi lyfter också att hot och våld ökar inom myndigheten en fråga som ST lyft på myndighetssamverkan. Det har lett till att vid MSG nästkommande onsdag ska frågan lyftas igen och till detta möte bjuds säkerhetschef och personalstrateg med ansvar för frågan in. Under denna punkt kommer också frågan upp om redovisning av facklig tid i Palasso och det faktum att sista redovisning ska ske sista april. Avdelningsstyrelsen konstaterar att

2 inrapportering går långsamt och att en påminnelse bör skickas ut till sektionerna. Beslut: Presidiet får i uppdrag att gå ut med en uppmaning till sektionerna om att det är viktigt att alla som har förtroendeuppdrag redovisar sin tid i palasso och att den rapporteringen avslutas i och med april månads slut. 5.1b Centrala huvudskyddsombudet Stefan Waszak Stefan redogör för det förslag som lokalgruppen lagt om våra lokaler. Istället för kontorslokaler pratas det nu om stora rum med 8-10 arbetsplatser. På mötet var samtliga MO chefer inbjudna men endast en var på plats. Stefan har träffat sitt huvudskyddsråd (ett antal huvudskyddsombud runt om i landet). Rådet finns till dess att det finns regionala huvudskyddsombud på MO nivå. Stefan har lagt ett budget förslag till förhandlingschefen som tar upp olika kompetensutveckling, nätverksträffar mm för skyddsombuden. Stefan har tillsammans med huvudskyddsombuden på FK och Skatten besökt två servicekontor, Mjölby och Eskilstuna. De har där träffat servicehandläggare och chefer. Slutsatser som Stefan drar efter dessa möten är att det är oerhört krävande att vara uppdaterad på flera myndigheters regler och rutiner. Utbildningen som de går och som skulle vara på en relativt övergripande nivå, gick trots intentionerna för mycket på djupet. När nu servicehandläggarna har behov av att fylla på kompetens är det inte möjligt på arbetstid utan är hänvisade till sin fritid och det får de ingen ersättning för. Bilden bekräftar det som redan är känt. En annan fråga är att på ledningsnivå inte helt är överens om servicehandläggarnas uppdrag ett exempel på det är om coachning ingår i uppdraget eller inte. Servicehandläggarna upplever att de inte känner sig sedda då de har sina verksamhetschefer på distans. Besöken på servicekontoren ska leda till en rapport en del av utvärderingen av servicekontoren. Ytterligare ett problem på servicekontoren är att det inte i den omfattning som det behövs skrivs incidentrapporter då handläggarna utsätts för hot eller våld. Detta beror på otydlighet om vem som har ansvar för rapporten. Arbetsförmedlingschefen har enligt beslut ansvaret för arbetsmiljön på servicekontoren även om de inte är chefer för de anställda servicehandläggarna. Servicehandläggarna har också lyft problematiken med höga ljudnivåer vilket har föranlett att det nu ska ses över. Stefan anser att han såsom centralt huvudskyddsombud borde sitta med i gruppen som utvärderar servicekontoren, Lars-Erik som sitter med i gruppen uppmanar Stefan att ta kontakt med Lena Liljebäck för att ta upp det. En annan fråga som har undersökts i och med utvärderingen är i vilken omfattning som ett ärende har bäring på fler än en myndighet. Det är ett av skälen varför det är en pilotverksamhet med servicekontor. Nu har detta undersökts och det konstateras att det är sällsynt att ett ärende har bärighet på fler myndigheter än en, vilket i sig gör det tveksamt om det finns argument för att permanenta servicekontoren. Arbetsmiljöverkets nedslag inom vår myndighet i Örebro och Värmland föranleder en diskussion. Nedslaget gällde flera olika saker bland annat icke fungerande larmsystem, ledningsstruktur, hård belastning på vissa personalgrupper. Det åligger nu myndigheten att besvara rapporten med en handlingsplan där man ska beskriva hur problemen ska åtgärdas. I detta sammanhang diskuterar vi det faktum att arbetsmiljöansvaret hos chefen ibland kan vara svårt att fullgöra inom vissa områden då lokal chef ej råder över t e x lokalernas beskaffenhet. Möjligheten finns att returnera hela eller delar av sitt ansvar om chefen inte uppfattar att denne kan fullfölja ansvaret, detta har Stefan uppmanat de chefer som lyft problemet. Det finns exempel på att man som chef har returnerat ansvaret. Mötet diskuterar också vilken kunskap som cheferna har inom detta område och vad vi inom avdelningen kan göra och vad huvudskyddsombudet kan göra för att öka kunskapen. Avdelningsstyrelsen kommer fram till att ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 2 (9)

3 personalavdelningen kan tillhandahålla utbildning t e x för deltagare i skyddskommíttéer. Avdelningsstyrelsen skulle också kunna ta initiativ till en Arbetsmiljödag för skyddsombud och chefer. Stefan lyfter arbetsmiljön för cheferna inom myndigheten då han fått signaler om att det finns chefer som mår riktigt dåligt. Avdelningsstyrelsen diskuterar möjligheten att gå ut med en enkät antingen via chefssektionen (en chefshalvhalt) alternativt via centrala huvudskyddsombudet. Fredrik har diskuterat med arbetsgivaren om möjligheten att chefer får sitta med i arbetsmiljögruppen som medarbetare och inte i egenskap av att vara chef. Mötet diskuterar den ökade hot och våldssituationen och det faktum att den frågan, på STs begäran kommer upp på nästa MSG. Fredrik har skickat ut förfrågan till sektionerna och fått bilden bekräftad i synnerhet i Mellansverige och inom AR, där framförallt arbetet med det nya introduktionsuppdraget utmärker sig. Detta var något som ST förutspådde i ett tidigt skede. Där framstår framförallt suicidrisken hos kunderna som en stor arbetsmiljörisk. Avdelningsstyrelsen kan också se att det finns motsvarande risker då vi på allvar går in i etableringsuppdraget. Förslag läggs på att avdelningsstyrelsen ska föreslå arbetsgivaren att MSG ägnar en dag åt att följa upp hot och våld situationen. Myndighetens företrädare borde ha ett ansvar att lyfta upp konsekvenserna av de politiska besluten med våra uppdragsgivare som underlag för framtida beslut. Det ska göras en riskbedömning över det nya uppdraget integration och etablerings uppdraget i nästa vecka. 5.1b Aktuella frågor: MSG Lars-Erik informerar om punkterna på senaste MSG. Styrelsen har sedan tidigare fått ut minnesanteckningar från MSG men Lars-Erik lyfter en fråga som inte fanns med i dessa. Arbetsgivarens förslag om utökade öppettider där arbetsgivarens förslag är att utöka öppettiden från till för vissa större kontor. I samband med att frågan väcktes lades sekretess på frågan. Igår hade dock frågan läckt ut via arbetsgivarledet. Lars-Erik har haft kontakt med Lena Liljebäck och informerat om att frågan är ute och att spridningen inte skett via ST. Marknadschefen beslutar enligt beslutsordningen om öppettider på kontoren. Det innebär att frågan enligt avdelningsstyrelsens uppfattning därmed ska hanteras på marknadsområdesnivå. Detta innebär, enligt avdelningsstyrelsens sätt att se det, att även frågan om vilka kontor som ska beröras ska hanteras i Marknadsområdessamverkan. En diskussion följer där avdelningsstyrelsen diskuterar hur avdelningsstyrelsen ska agera utifrån förslaget från arbetsgivaren och det faktum att frågan nu är ute bland en del medarbetare. Ett antal punkter lyfts som avdelningsstyrelsen anser vara viktiga att ta fram i ett remissvar till arbetsgivaren. Dels handlar punkterna om vilken analys som gjorts för att lägga förslaget, dels vilka konsekvenser förslaget får för verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv men också utifrån ett verksamhetsperspektiv. En annan aspekt som kommer upp är att arbetstidsavtalet måste ses över och att det är nödvändigt med en riskbedömning innan beslutet är fattat. Argument som arbetsgivaren lyft fram är att bemanningsföretagen har öppet längre och att utvecklingsstrategin och servicekonceptet slår fast att vi som myndighet ska vara mer tillgänglig. Viktigt att samarbeta med andra myndigheter i den här frågan, då det är sannolikt att fler myndigheter har samma tankar. Avdelningsstyrelsen har fram till 1 maj att komma med synpunkter på arbetsgivarens förslag. Beslut: Presidiet får i uppdrag att sammanställa synpunkterna på förslaget, de frågeställningar som väckts samt poängtera att det kommer att påverka budget i och med att avdelningsstyrelsens uppfattning är att det måste till bättre villkor för att förändra arbetstiderna. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 3 (9)

4 Samverkansavtalet och förslagsverksamheten Vidare under punkten aktuella frågor informerar Lars-Erik om att avtalsgruppen är klara med uppdraget för implementering av det nya samverkansavtalet. Dock kvarstår frågan om när avtalet ska börja gälla. Avtalet om förslagsverksamheten är klart, gäller from , detta avtal kommer ligga som en bilaga till samverkansavtalet. Personal har fått i uppdrag att ta fram ett förslag hur samverkansavtalet och förslagsverksamheten ska implementeras. Under våren ska ett antal work-shops ska hållas. Vällingbyförsöket Det finns nu ett förslag till avtal för Vällingbyförsöket. Skälet till försöket är problem attfysiskt få plats i lokalerna och då ville de pröva den här modellen. Försöket varar i ett år. Tanken är att STs företrädare i avtalsgruppen, ska ut till Vällingby för att samtala med medlemmarna där och att en konsekvensanalys ska göras innan försöket kan starta. Medlemmarna är positiva till försöket. Beslut: Styrelsen är sedan tidigare positiv till försöket och STs företrädare i avtalsgruppen får i uppdrag att slutföra uppdraget. Lönekriterier Lönekriterier för personal inom Arbetsförmedlingen rehabilitering har arbetats fram i en partsgemensam grupp där Patrik suttit med. ST har varit mycket drivande i arbetet vilket har lett till att gruppen nu är klar med sitt arbete. Patrik delar gärna med sig av sina erfarenheter i samband med att kriterier för andra yrkesgrupper som omarbetas eller tas fram. Avtalsgruppen har frågan på sitt bord och det är bestämt att kravprofilerna ska ses över även för andra yrkesgrupper. Synpunkter på reviderad kravprofil Susanne LH har skrivit ett svar på arbetsgivarens förslag på reviderad kravprofil för arbetsförmedlare. Beslut: Förslaget antas efter ett par mindre justeringar och Susanne LH får i uppdrag att skicka svaret till arbetsgivaren efter att också Helena fått ta del av förslaget. Öppettider för valborgsmässoafton Övertid gäller för öppettider på valborgsmässoafton då medarbetare arbetar efter Beslut: Lars-Erik får i uppdrag att skicka ut information till sektionsordförande om att övertid ska gälla för arbete som är föranlett av arbetsgivarens beslut om öppettid. 6 Avdelningsfrågor 6.1a Information och kommunikation Björn redogör för de revideringar som han fått i uppdrag att göra gällande Avdelningens grafiska riktlinjer, kommunikationsplan och strategidokument. Björns tanke är att dessa dokument skulle kunna finnas i ett gemensamt dokument. Anledning att det finns fler dokument är att de är framtagna vid olika tillfällen. Björn presenterar ett förslag över hur ett gemensamt dokument med all information samlat på samma ställe som mötet går igenom. Dokumentet ligger på library. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 4 (9)

5 Beslut: Björn och Susanne R får i uppdrag att färdigställa ett gemensamt dokument istället för de tre nuvarande. Björn är ansvarig. Samtliga styrelseledamöter får möjlighet att granska dokumentet och maila dessa synpunkter till Björn. Dokumentet tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte. 6.1b Motioner från Göteborgssektionen Tre motioner har inkommit från Göteborgssektionen de berör eget tjänsterum, löneskillnader och offentlig arbetsförmedling. Beslut: Motionerna fördelas inom styrelsen Mats får ansvar för motionen om egna tjänsterum, Lars-Erik får ansvar för motionen angående löneskillnader och Helena får ansvar för motionen angående offentlig arbetsförmedling. Mötet beslutar också att revidera avdelningsstyrelsens tidigare beslut avseende rutiner kring handhavande av motioner. Björn, i sin egenskap av ansvarig för inkommande e-post i centrala e-postlådan, får i uppdrag att ansvar för att bekräfta inkomna och mottagna motioner samt att informera om när svar senast ska vara motionären tillhanda. 6.1c Remissvar Högdalsutredningen Lars-Erik föredrar kort för remissvaret Lars-Erik skrivit och som förbundet i stort sett tagit som sitt och skickat in till departementet. 6.1d Verksamhetsberättelse för avdelningen Björn drar förutsättningarna för arbetet med verksamhetsberättelsen och hur arbetet är fördelat. Meeri vill ha alla texterna på mail senast den 7 maj. Texterna tas upp till behandling på styrelsemötet i maj. 6.1e Val till chefssektionen Val till chefssektionen har genomförts enligt som följer: Pia Ackmark vice ordförande, Anders Östlundh ledamot. (Röstningsprotokoll se bilaga) 6.1f Fyllnadsval centralt huvudskyddsombud Fredrik föredrar den nya reviderade skyddsöverenskommelsen med tyngdpunkter på de val som ska göras. HK sektionen har reagerat på skrivningen i överenskommelsen om skyddsombud för huvudkontoret. HK sektionen är av uppfattningen att det ska vara ett huvudskyddsombud som väljs bland de skyddsombud som finns för avdelningarna i huset. Detta strider dock mot den överenskommelse som är gjord mellan de olika fackliga organisationerna som säger att ett skyddsombud ska väljas av personalen, oavsett tillhörande avdelning och som finns i lokalerna som utgör huvudkontoret. Fyllnadsvalet av centralt huvudskyddsombud är påbörjat i och med att en skrivelse gått ut till alla huvudskyddsombud. Den 17 juni ska röstningen göras klart. Val av ersättare till centrala huvudskyddsombudet måste anstå då redan Stefan har den positionen och han är vald ytterligare ca två år. 6.1g Ekonomi Mikael föredrar avdelningens ekonomi för årets två första månader. Resultatet beror i stora drag på att det inkommit en sen faktura från förra året. Medlemsantalet ökar stadigt vilket ger positiva effekter på ekonomin. Avdelningen har haft en nettoökning på drygt 50 medlemmar under februari och mars. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 5 (9)

6 6.1h Semesterjour avdelningsstyrelsen Susanne LH vill ha styrelsens semesterledigheter via mail för att kunna sammanställa en lista för jour under sommaren. Detta gäller även ersättarna. Susanne vill ha svar senast fredagen den 7 maj. 6.1i Styrkans redaktionella program Lars-Erik föredrar Styrkans redaktionella program som fastställdes Texten behöver gås igenom och redigeras då det har skett en hel del förändringar sedan dess. Avdelningsstyrelsen är ägare av tidningen och det måste klargöras var gränslinjerna går mellan ägare och chefsredaktören. Strukturen och tankarna kring Styrkan behöver vårdas så att tidningstraditionen kvarstår. Björn har tagit fram ett reviderat förslag till redaktionellt program som han redogör för. Beslut: Avdelningsstyrelsen fattar beslut om anta Björns förslag om reviderat redaktionellt program för Styrkan. Mötet beslutar också att avdelningsstyrelsen går ut till sektionerna med intresseförfrågan avseende att ingå i Styrkans redaktion. Målsättningen är att redaktionen ska bestå av 3-4 personer. 6.1j Enkät för utvärdering av ny kravprofil för arbetsförmedlare Patrik informerar om att möjligheten att använda sig av afi.ntech i princip inte längre finns. Det föreligger en risk att avdelningsstyrelsen inte kan få ta del av resultatet då arbetsgivaren inte längre betalar licensavgift för programmet. Istället föreslås att avdelningsstyrelsen ska använda sig av förbundets enkätverktyg. Beslut: Susanne och Patrik får i uppdrag att säkerställa att enkäten klarställs och att skicka ut en uppmaning till sektionsordförande att inkomma med namn och e-postadress på de förtroendevalda som varit med i rekryteringssammanhang för året. Svaret skickas till centrala lådan. Susanne är ansvarig. 6.1k Avdelningsstyrelsens spelregler Patrik fick i samband med styrelseutvecklingen ett uppdrag att komma med förslag på vilket sätt avdelningsstyrelsen kan visualisera spelreglerna så att de blir levande och inte glöms bort. Patrik undrar nu över hur väl avdelningsstyrelsen vill lära sig spelreglerna eftersom det hänger ihop vilken modell som man använder. Avdelningsstyrelsen är överens om att vilja lära sig dessa ordentligt. Patrik har tagit fram en modell som visar hur avdelningsstyrelsen skulle kunna visualisera spelreglerna. Beslut: Mötet antar Patriks förslag och han får i uppdrag att färdigställa modellen så att den kan användas. 6.2 Studier och konferenser 6.2 Innehåll ordförandekonferensen Fredrik föredrar förslag till program för konferensen som är framtaget av studieutskottet. Programmet ska skickas ut på torsdag denna vecka. Studieutskottet har för avsikt att ha en telefonkonferens på fredag för att stämma av innehållet och hur punkten om vår egen organisation ska hanteras. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 6 (9)

7 6.3 Förbundsfrågor 6.3a Avdelningsdialog med förbundet, dag 2, kl Björn hälsar Ingalill Viklander välkommen. Ingalill är ombudsman på organisationsenheten jobbar bland annat med utbildning. Förbundet har inrättat en kontaktorganisation där alla avdelningar har delats upp i olika branscher där bland annat arbetsmarknad och försäkring där Ingalill och Lennart Engquist har ansvaret för kontakten, de har också kontakt med regionernas ombudsmän som har motsvarande kontaktansvar. De största avdelningarna ska följas upp extra noga och avdelning inom Arbetsförmedlingen är en sådan. Uppföljning ska ske en gång om året med fokus på de tre prioriterade frågorna för förbundet. Rekrytering, servicemål och organisationsgrad. Vid förra årets träff diskuterades mycket kring vår egen avdelnings nya organisation. Avdelningsstyrelsen får beröm för vår verksamhetsplan som är föredömligt gjord. Avdelningsstyrelsen beskriver att uppföljningen hänger ihop med verksamhetsprocessen som förbundet har lagt fast. I nästa vecka kommer avdelningsstyrelsen stämma av den processen med sektionsordföranden under två dagar. Ingalill har frågor kring hur det går med klubbildningen inom avdelningen. Det ser lite olika ut hur långt man kommit i sektionerna. Avdelningsstyrelsen har haft frågan om läget avseende klubbildning uppe vid styrelseutvecklingen och där diskuterades om det skulle vara ett kvantitetsmål avseende klubbildning eller ej, något beslutat är ännu inte fattat. Avdelningsstyrelsen diskuterar svårigheten med att genomföra klubbildningsprocessen då det är svårt att få medlemmarna att träffas för att bilda klubb. Svårigheten ligger i att det rent praktiskt är svårt att få till träffar då medlemmarna är utspridda geografiskt men också på grund av att arbetsbelastningen upplevs vara högre än någonsin. Avdelningsstyrelsen lyfter vikten av att förbundets stegutbildningar ligger rätt i tid efter valen på våren. Det fungerar lite olika över landet där nord upplevs ha de största problemen. Målet är att de ska ligga samlade under våren så att nya förtroendevalda snabbt kan gå igenom dem och snabbt komma in i sitt uppdrag. Ett annat problem är att funktionsutbildningarna inte är igång som tänkt. Största problemet är framförallt kassörsutbildningarna. Ingalill uppmanar avdelningsstyrelsen att ta kontakt med förbundet när avdelningen upplever att utbildningarna inte kommer som de ska, så skulle förbundet kunna ordna specifika utbildningar åt vår avdelning. En utbildning som är efterlysts är utbildning för valberedare och där framfördes önskemål om att ordna en avdelningsspecifik utbildning. Förbundet kan ställa upp och ordna en utbildning för valberedningar men avdelningen måste själva bära kostnaden. Avdelningsstyrelsen ställer sig frågan om sektionerna kan stå för kostnaden för de egna valberedarna såsom man står för utbildning för t e x arbetsplatsombud. Detta skulle kunna vara en fråga att lyfta med ordföranden i nästa vecka på ordförandekonferensen. Att valberedningsarbetet fungerar är en medlemsdemokratifråga. Avdelningen har beslutat att göra en kompetensinventering som ett led i att veta vilka utbildningsinsatser som behöver göras ute i sektionerna. I detta sammanhang efterfrågas material för att komma igång med klubbildning. Det som används nu av förbundet är att komma igång med fackligt arbete. Internt inom avdelningen behöver det arbetas mer med vilken roll de nya sektionsstyrelserna har nu i förhållande till den tidigare rollen. I den nya rollen ingår det att vara kompetensbärare. Ingalill får med sig frågan om att utveckla ett förbundsgemensamt material för nya klubbstyrelser. Ingalill ser att när det är så många nya kan det finnas behov av andra utbildningar t.ex. arbetsrätt. Mötet lyfter också det faktum att avdelningen ökar medlemsantalet. Organisationsgraden var vid senaste mätningen 58 % och trots ökningen finns det ytterligare ett stort rekryteringsutrymme. Avdelningen har haft en utbildning för alla rekryteringsansvariga och sektionsordförande under ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 7 (9)

8 hösten 2009 då antogs en programförklaring för rekrytering. Förbundet kan stå för att vara ett extra stöd för att öka organisationsgraden där det bäst behövs. Avdelningsstyrelsen framför att behov finns framförallt i storstadsregionerna, AR och i stödverksamheten. Avdelningen har vid föregående styrelsemöte haft ett telefonmöte med rekryterarna i förbundet där det inleddes ett samarbete. Avdelningsstyrelsen lyfter det faktum att förbundets visstidsanställda rekryterare är anställda en för kort tid (6 mån). Tanken var bra men det fungerar inte i praktiken att bygga ut nätverk, få kontakt och komma ut på olika kontor på den korta tiden. Förbundet förväntar sig att vi med utgångspunkt från avdelningens verksamhetsplan skriver ner en handlingsplan hur avdelningen specifikt ska jobba med de tre prioriterade områdena och vad avdelningen behöver få hjälp med. Handlingsplanen behöver inte utgöra mer än en A4. Handlingsplanen vill förbundet ha tillhanda innan utgången av maj-månad. Ingalill lyfter Avtal 2010 och hur avdelningen arbetat med det så här långt. Avdelningsstyrelsen beskriver upplägg och det faktum att avdelningsstyrelsen just nu är inne i ett uppföljningsarbete av den pågående RALS perioden. Synlighetsveckorna i år äger rum v 40 och 45. Under dessa veckor vill förbundsstyrelsen ut och träffa medlemmar. Just synlighetsveckorna är inte avdelningen inblandad i men vet av erfarenhet att om det inte kommer förslag på aktiviteter från sektionerna så beror det inte på ointresse utan på att man helt enkelt har en väldigt pressad arbetssituation. Servicekontoren är en annan fråga som Ingalill lyfter. Ordföranden från de olika avdelningarna som är inblandade i servicekontoren träffar en ombudsman för att gemensamt undersöka hur det fungerar på dessa kontor. Det finns en tanke om att göra en enkätundersökning bland servicehandläggarna om hur man upplever arbetet på servicekontoren. Allt tyder på att sevicekontoren kommer fortsätta efter att pilotförsöket är klart. Regionerna har i uppdrag att medverka till att bilda nätverk mellan de olika myndigheterna. Beslut: Presidiet får i uppdrag att skriva en handlingsplan som sänds till förbundet senast under maj månad. 6.3b Avtal 2010 Mats informerar om att nu på tisdag är det avtalsråd (rådgivande organ för förbundsstyrelsen) då ska våra yrkanden inom förbundet ska slås fast. Det har inte så här långt kommit något material inför detta möte. Jane Romgard Isaksson redogjorde på avdelningsstyrelsens telefonmöte i förra veckan från avtalskonferensen som hon medverkade i för avdelningens räkning. Under punkten tas också upp läget i arbetet med nuvarande avtal där alla delar måste vara klart senast 30 september. Arbetstidsavtalet behöver ses över då flextidsramen inte stämmer med nuvarande öppettider. Förhandlingar om restidsavtalet är en del som ännu inte är klart. En annan del som är viktig att inte missa är att bevaka att individgarantin är uppfylld. Senast den sista oktober ska arbetsgivaren ha fått våra yrkanden i den frågan. Här behöver avdelningsstyrelsen gå ut med en påminnelse till sektionerna om att bevaka att ingen medlem ligger under garantinivån. Arbetsgivaren utgår från att det blir nya förhandlingsområden under nästa avtalsperiod. Sannolikt är det de nya marknadsområdena som ska fungera som förhandlingsområden. 6-3c Valberedningsarbetet Lars-Erik redogör kort för de inkomna nomineringarna och för hur valberedningens arbete ser ut inför den kommande förbundsstämman. ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 8 (9)

9 7 Reflektion Mötet avslutas med en kort reflektion med utgångspunkt från våra fastlagda spelregler. 8 Avslutning Björn tackar för ett väl genomfört möte och avslutar mötet. Sekreterare Justeras Justeras Susanne Linde Husbom Meeri Wasberg Mats Hildingsson Mötesordförande Björn Brandt ST inom Arbetsförmedlingen Sidan 9 (9)

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat. Protokoll nr 6 sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-08-22 Plats: AF Halmstad Ordförande Anders Wikström Fackexp Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg(förhindrad) Kassör Oscar Vilotti Fackexp (förhindrad)

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 7 2012 STYRELSEMÖTE Plats: NFC City Datum: tisdagen den 4september 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Styrelsemöte Gävle 2011-11-29

Styrelsemöte Gävle 2011-11-29 Styrelsemöte Gävle 2011-11-29 Deltagande: Mikael Sandberg, Roger Linde, Gunnel Wegård, Anna- Kristin Kallesgården, Johan Eklund, Marita Myrberg, Gunilla Ekman, Samuel Edsmyr, Åsa Jacobs, Lars-Göran Ståhl

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 7 2015 Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45 Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg Närvarande: Frånvarande: Annika Rydbäck, SF Borås Johan

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 7-2011 Fört vid möte i 2011-02-25 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Liza Valdez, deltog ej under 7b

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 40/2011 Omfattar perioden den 31 okt - 4 nov 2011 samt en komplettering från den 24 oktober Komplettering från den 24 oktober

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 120 Datum 2012-08-27/28 Närvarande Johanna Ryderling Johan Ahlfors Eva Sjölund Cecilia Ström Emma Thulin Dag 2 Johanna

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingar 2012-03-22 2012 Innehållsförteckning DAGORDNING 2012-03-22... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 STYRELSEN... 4 STYRELSEUPPDRAG EFTER KONSTITUERANDE MÖTE 2011-03-25... 5

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 15 april 2011 Tid: Kl. 14.00 16.30 Plats: s konferenslokal på Hisingen i Göteborg Närv. Georg Hohner, tjänsteman, ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie Daun (KD), Ersättare:

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer