Årsredovisning Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

2 INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen i centrala Gävle.»» Butikerna Boomerang och Rut & Circle öppnar i Norrportens ombyggda galleria Strand i centrala Luleå.»» Norrportens vd Anders Wiklander lämnar sin tjänst efter 20 år på vd-posten. Vice vd Jörgen Lundgren träder in som tillförordnad vd. Q2»» Handelsbanken tecknar ett tolvårigt hyresavtal omfattande kvadratmeter kontorslokaler i Norrportens kvarteret Läkaren i centrala Stockholm.»» Norrportens fastighet Rättscentrum Örebro når högsta nivån, Platina, i miljöcertifieringssystemet LEED.»» Bo Magnusson utses till ny ordförande i Norrportens styrelse. Innehåll 2013 i korthet... 1 Detta är Norrporten... 2 Ordförande har ordet... 5 Vd har ordet... 6 Vision, affärsidé och strategi... 8 Hållbarhetsarbete Medarbetare Det moderna kontoret Lokaler att längta till Omvärldsanalys Större projekt Beskrivning av fastighetsbeståndet Marknadsområden Ägare Bolagsstyrningsrapport Ledamöter i styrelsen Medlemmar i ledningen Affärsutveckling Finansiering Fastighetsvärdering Riskanalys Det moderna kontoret. 6 Vd har ordet.» Förvaltningsberättelse... 66» Finansiella rapporter Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys för koncernen Resultaträkning för moderföretaget Balansräkning för moderföretaget Kassaflödesanalys för moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Revisionsberättelse Fastighetsförteckning Definitioner och adresser Medarbetare. 26 Större projekt. 24 Omvärldsanalys.

3 NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING I KORTHET Q3»» Jörgen Lundgren utses till ny vd för Norrporten. Han har varit vice vd under de senaste sex åren och sedan februari 2013 tillförordnad vd.»» Större omförhandlingar och nyuthyrningar genomförs, däribland med Konkurrensverket i Stockholm och Trafikverket IT i Örebro. Q4»» SEB utökar sin verksamhet i Sundsvall i Norrportens fastighet»tullpaviljongen 1 i inre hamnen. Totalt ges plats åt 250 SEB-medarbetare.»» Norrporten har Sveriges mest nöjda hyresgäster. Det visar»fastighetsbarometern, som varje år mäter kontorshyresgästernas omdömen om sina värdar.»» Ett helt nytt Åhlénsvaruhus slår upp portarna i det nybyggda» kvarteret Hunden i centrala Luleå i korthet» Hyresintäkterna under året uppgick till miljoner kr (1 775). Ökningen jämfört med året innan beror främst på förvärvet av en fastighet i Stockholm samt driftsättning av en nybyggd fastighet i Örebro.» Driftnettot fortsätter att utvecklas positivt och uppgick till miljoner kr (1 188).» Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden är fortsatt mycket hög: 96,0 procent (96,4) vid årsskiftet 2013/14.» Som ett led i bolagets konvertering till IFRS 2014 har samtliga fastigheter per den 31 december 2013 marknadsvärderats av externa värderare till 24,7 miljarder kronor. Det innebär ett betydande övervärde i fastighetsportföljen på 4,3 miljarder kronor jämfört med det bokförda värdet på 20,4 miljarder kronor. Hyresintäkter, Mkr Driftnetto, Mkr Uthyrningsgrad ekonomisk, %» Trots ett starkt driftsnetto redovisar Norrporten ett negativt resultat före skatt, -43 miljoner kronor. Resultatet innehåller nedskrivning av bokförda värden på fastigheter uppgående till 528 miljoner kronor. Justerat för nedskrivningen uppgår resultatet före skatt till 485 miljoner kronor. Nedskrivningen på 528 miljoner kronor avser tio av Norrportens totalt 117 fastigheter och motsvarar cirka 2 procent av fastighetsportföljens totala värde Fem år i sammandrag Hyresintäkter, Mkr Driftnetto, Mkr Resultat före skatt, Mkr Uthyrningsgrad ekonomisk, % 96,0 % 96,4 % 96,0 % 95,0 % 95,0 % Överskottsgrad, % 69,3 % 67,0 % 67,5 % 65,8 % 67,3 % Soliditet, % 31,6 % 31,9 % 32,9 % 32,4 % 35,3 % 1

4 DETTA ÄR NORRPORTEN NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Detta är Norrporten Norrporten är ett lokalt förankrat fastighetsbolag som skapar goda och långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners genom ett aktivt och engagerat agerande på de marknader där vi är representerade. Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på kontor i centrala lägen. Vår verksamhet bedrivs i ett antal ledande svenska regionstäder Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Örebro, Jönköping, Växjö och Helsingborg samt i Stockholm, Köpenhamn och Hamburg. Det sammanlagda hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 2,0 miljarder kronor och har ett bedömt marknadsvärde om 24,7 miljarder kronor. Norrporten har valt att fokusera huvud delen av sin verksamhet till ett antal regionala centrum, som förenas av en stark attraktionskraft på människor och företag i den omgivande regionen. Gemensamt för de orter där vi är verksamma är att de erbjuder bra boende miljöer, väl utbyggd infrastruktur och tillgång till goda kommunikationer. Dessutom har samtliga städer även universitet eller högskolor som lockar studenter och forskare både från regionen och från hela landet. På varje verksamhetsort har Norrporten fastigheter av hög kvalitet i centrala lägen. Beståndet på varje ort är tillräckligt stort för att vi ska kunna erbjuda» 2

5 NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 DETTA ÄR NORRPORTEN 3

6 DETTA ÄR NORRPORTEN NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Fördelning av marknadsområden Hyresvärde 2,0 miljarder kr. Luleå, 8,1 % Umeå, 6,6 % Sundsvall, 16,1 % Gävle, 6,8 % Stockholm, 11,8 % Örebro, 7,6 % Jönköping, 7,9 % Växjö, 5,8 % Helsingborg, 10,7 % Köpenhamn, 14,7 % Hamburg, 3,8 % Fördelning av lokaltyper Hyresvärde 2,0 miljarder kr. Kontor, 83,5 % Butik, 9,2 % Bostad, 1,5 % Övrigt, 5,8 % Hamburg Köpenhamn Helsingborg Växjö Jönköping Örebro Stockholm Gävle Sundsvall Umeå Luleå Övrigt Bostad Butik Kontor Fördelning av hyresgästkategorier Hyresvärde 2,0 miljarder kr. Myndigheter/verk, 33,2 % Kommun/landsting, 2,6 % Bank/försäkring, 10,8 % Butiker, 8,5 % Bostäder, 1,7 % Övrigt näringsliv, 43,2 % Övriga Bostäder Butiker Bank/Försäkring Kommun/Landsting Myndigheter/Verk» våra kunder ett flexibelt lokalutbud och för att utgöra underlag för en egen lokal förvaltningsorganisation. För att kunna tillmötesgå våra kunders behov ur ett större geografiskt perspektiv finns vi också representerade i Stockholm, Köpenhamn och Hamburg. Närhet till kunderna Norrportens värdegrund bygger på omtanke, initiativ och långsiktighet. På varje ort där vi är verksamma har vi en lokalt förankrad organisation som ansvarar för uthyrning, drift och service. Genom en nära, personlig och kontinuerlig relation med våra kunder, parad med en djup kunskap om den lokala marknaden och dess förutsättningar, kan vi fortlöpande anpassa våra lokallösningar efter hyresgästernas förändrade behov. Med regelbundna intervall sätter vi oss ned med våra kunder för att få veta hur deras verksamhet utvecklas, om antalet medarbetare är på väg att förändras, om den digitala infrastrukturen behöver förstärkas, eller om några andra betydande förändringar är på gång. Med den kunskapen i ryggen kan vi proaktivt bistå kunderna för att kunna erbjuda dem lokaler som fungerar och stödjer deras verksamhet på ett optimalt sätt. Den starka och välförankrade lokala organisationen kombinerar vi med ett antal specialistfunktioner på huvudkontoret i Sundsvall. Genom att fungera som en kompetent supportorganisation frigör de tid och kraft för lokalkontoren att fördjupa sina kundnära relationer. Inom Norrportens hela organisation finns en stor samlad kunskap om hur utformningen av kontorslokaler kan stödja kundernas verksamhet och bidra till att bättre uppfylla affärsmålen. Läs mer om dagens och framtidens kontor på sidorna Sveriges mest nöjda kunder Vi tror att vårt sätt att målmedvetet jobba med våra kundrelationer är en viktig förklaring till att vi har Sveriges mest nöjda hyresgäster. Norrporten fick topplaceringen 2013 i Fastighetsbarometerns årliga mätning av kundnöjdheten hos de svenska kontorskunderna, läs mer på sidan 23. Bland annat får vi högsta betyg av våra kunder i kategorierna service, felanmälan och miljöhänsyn. Det är tredje året i rad som Norrporten är i toppskiktet av Fastighetsbarometerns kundmätning. Norrportens lokala förankring visar sig också i ett stort engagemang i de orter där vi har fastigheter. Vi har en nära sam verkan med kommuner, det lokala näringslivet, handelns organisationer, högre lärosäten, kultur- och idrottsföreningar, för att tillsammans med dem arbeta för en positiv utveckling för orten. Långsiktiga investeringar Långsiktighet är en del av vår värdegrund och en ledstjärna i alla våra satsningar och investeringsbeslut. Långa kundrelationer byggda på ömsesidigt förtroende präglar vår affär. Mångåriga hyreskontrakt med stabila motparter, som statliga myndigheter och verk, banker och andra långsiktiga hyresgäster, tryggar att vår verksamhet bedrivs med låg risk och att bidra till jämn avkastning. Styrkan i Norr- portens affär garanteras också av ansvarsfulla ägare, Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden. Därmed är Norrportens dagliga verksamhet ytterst en del i ett större sammanhang att bidra till stabiliteten i det svenska pensionssystemet. För att öka kundnyttan och säkerställa en fortsatt värdetillväxt vill Norrporten hela tiden förädla och anpassa fastighetsbeståndet, så att det kan tillmötes gå alltmer kvalificerade krav och önskemål från våra kunders sida. Därför sker kontinuerligt såväl förvärv som avyttring av fastigheter. Vi gör också omfattande investeringar i fastighetsbeståndet i form av om- och nybyggnationer. Eftersom investeringar i utvecklingsprojekt innebär stora ekonomiska åtaganden, genomförs dessa först när vi tecknat långsiktiga hyresavtal för hela eller stora delar av de fastigheter som berörs. Som en av Sveriges största fastighetsägare, och med flera av landets ledande myndigheter och företag som kunder, har Norrporten ett stort hållbarhetsansvar. Vi har formulerat tydliga och ambitiösa miljömål som bland annat innebär att vi från år till år sänker energiförbrukningen i våra fastigheter och bara använder miljömässigt hållbara material vid våra omoch nybyggnationer. Ett annat mål är att minst en tredjedel av våra fastigheter ska vara miljöcertifierade senast Läs mer om Norrportens hållbarhetsarbete på sidorna

7 NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 ORDFÖRANDE HAR ORDET Förstärkning och förnyelse inför framtiden Med kundernas bästa ständigt i fokus har Norrporten skördat stora framgångar. Samtidigt har processer och strukturer för bolagsstyrning inte hängt med i utvecklingen och styrelsen har under året arbetat hårt för att åtgärda de bristerna. Vi kan nu blicka framåt med den bestämda ambitionen att även i fortsättningen ha de mest nöjda kunderna av alla svenska fastighetsbolag. När jag tillträdde som ordförande för Norrportens styrelse i början av sommaren hade jag höga förväntningar. Utan tvekan har de förväntningarna uppfyllts och till stora delar överträffats när jag nu lärt känna företaget närmare. Som ny i verksamheten imponeras jag lika mycket av ett fastighetsbestånd av hög kvalitet i centrala lägen som av Norrportens starka ställning och solida rykte på marknaden. Men den allra mest positiva upplevelsen är att få möta det kundfokus och det stora engagemang för hyresgästernas bästa som genomsyrar hela organisationen. Att Fastighetsbarometerns mätning visade att Norrporten hade den högsta kundnöjdheten av alla fastighetsbolag under 2013 är ett välförtjänt kvitto på alla medarbetares hängivna arbete. Under en följd av år under 2000-talet växte Norrportens verksamhet snabbt. Fastighetsinnehavet blev avsevärt större och företaget etablerades i en rad nya städer, i Sverige och utomlands. En så kraftig tillväxt skapar alltid utmaningar, inte minst när det gäller företagskultur och ledarskap. Norrporten klarade dock av den omfattande expansionen utan att den entreprenöriella affärskulturen eller omsorgen om gamla och nya kunder mattades. Vad som däremot varit mindre i fokus under tillväxtåren var den utveckling av strukturer och processer för bolagsstyrning och kontroll som är nödvändiga när företag expanderar. Det är därför viktigt att slå fast att den kritik som under året riktats mot Norrporten, främst i massmedia, inte saknar grund och att det finns skäl för självkritik och självrannsakan. Bo Magnusson, styrelseordförande. Samtidigt är det lika viktigt att vara tydlig med att den kritiken inte i något avseende gäller företagets kärnverksamhet. Tvärtom har Norrportens medarbetare oförtrutet fortsatt att ha hyresgästernas bästa för ögonen och därmed kunnat leverera värde till både kunder och ägare. Under 2013 har styrelsen arbetat intensivt för att få de strukturer och processer som saknats på plats. Detta arbete, och den förstärkning av ledningen som skett, gör att vi nu går in i ett nytt år med en betydligt mer robust struktur och ledningsfunktion. Flera betydelsefulla steg mot ökad transparens har tagits, bland annat sker Norrportens finansiella rapportering från och med 2014 i enlighet med IFRS. Vår ambition är att årsredovisning, kvartalsrapporter och annan kom munikation ska hålla en kvalitet motsvarande den hos börsnoterade företag. Vd Jörgen Lundgren leder en förnyad ledningsgrupp, som har förstärkts med ett antal viktiga befattningar för att kunna leva upp till en högre ambitionsnivå när det gäller bolagsstyrning och rapportering. I arbetet med att stärka bolagsstyrning och kontrollrutiner har styrelsen hela tiden varit noga med att dessa ska vara ett stöd och en stabil bas att stå på för medarbetarna. De får absolut inte uppfattas som ett hinder för det entreprenörskap och den initiativkraft som är Norrportens själ och grunden för företagets framgångar. När styrelsen nu blickar framåt lägger vi ökat fokus på kärnaffären och framtidsdiskussioner. Under 2014 fortsätter vi att slå vakt om den affärsmodell där kundernas bästa alltid står i centrum. Den styrkan bygger vi vidare på tillsammans med våra hyresgäster. 5

8 VD HAR ORDET NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Det är inte kvadratmeter vi jobbar med det är mötesplatser Varje dag tar Norrporten emot cirka kunder som går till jobbet i våra fastigheter. Dessa kunder, lika många som antalet invånare i en mellanstor svensk stad, är grunden i vår affär. Vårt uppdrag är att tillhandahålla arbetsplatser som leder till tillväxt och långsiktig utveckling för företag, organisationer och de städer där vi verkar. Det är ett uppdrag som förpliktigar och inspirerar. Året 2013 har varit omvälvande för Norrporten. Efter kritik rörande bolagets styrning har ledningsoch styrelseförändringar genomförts. I backspegeln har året också inneburit ett nödvändigt utrymme för reflektion och eftertanke. En rad förändringar har genomförts, bland annat ett omfattade arbete avseende förtydligande och utveckling av riktlinjer och policyer samt inrättandet av en compliance-enhet. Det är min övertygelse att detta kommer att leda Norrporten in i framtiden som ett mer transparent och modernt företag. Verksamheten bedrivs i ledande svenska regionstäder med god tillväxt, samt i Stockholm, Köpenhamn och Hamburg. På de orter där vi verkar har vi en lokal närvaro med engagerade och kunniga medarbetare. Vi har ett genuint engagemang i frågor som rör städernas utveckling och framtid. Norrportens affärsmodell fortsätter att fungera väl. Resultatet av Fastighetsbarometern 2013, som mäter hur nöjda kontorshyresgästerna är med sina värdar, visar att Norrporten har Sveriges mest nöjda kunder. Förstaplatsen är ett kvitto på att vårt arbete med centrala kvalitetsfastigheter och satsningen på lokalt förankrade organisationer för uthyrning, drift och service, gör skillnad i kundernas vardag och skapar mervärden. Även det ekonomiska utfallet 2013 pekar i samma riktning. Hyresintäkterna under året uppgick till 1852 miljoner kronor och var de högsta hittills. Driftnettot steg med 8 procent jämfört med föregående år till miljoner kronor. De förbättrade hyresintäkterna och driftsnettot förklaras dels av inflyttning både i det nybyggda Rättscentrum Örebro och i kvarteret Läkaren i Stockholm, dels av indexuppräkningar och svagt stigande hyresnivåer vid omförhandlingar av kontrakt. Som ett led i bolagets konvertering till IFRS 2014 och därmed förändrad värderingspolicy har samtliga fastigheter per 31 december 2013 marknadsvärderats av externa värderare. Värdet uppgår till 24,7 miljarder kronor. Det innebär ett betydande övervärde i fastighetsportföljen uppgående till 4,3 miljarder kronor jämfört med det bokförda värdet på 20,4 miljarder kr. Trots ett starkt driftsnetto redovisar Norrporten ett negativt resultat före skatt, -43 miljoner kronor. Resultatet inne håller nedskrivning av bokförda värden på fastigheter uppgående till 528 miljoner kronor. Justerat för nedskrivningen uppgår resultatet före skatt till 485 miljoner kronor. Nedskrivningen på 528 miljoner kronor avser tio av Norrportens totalt 117 fastigheter och motsvarar cirka 2 procent av fastighetsportföljens totala värde. Vi har nu fullt ut anpassat oss efter vår nya värderingspolicy som följer värderingsprinciper enligt IPD:s riktlinjer. Som ett led i bolagets arbete med ökad transparens kommer Norrporten 2014 att ansluta sig till IPD/Svenskt Fastighetsindex. Sammantaget känns det mycket tryggt att gå in i 2014 efter genomförda anpassningar. Stabila och långsiktiga hyresgäster Ett högkvalitativt fastighetsbestånd med inriktning mot i första hand kontor i centrala lägen och starka etableringsorter har skapat förutsättningar för långa hyreskontrakt med mycket stabila och långsiktiga hyresgäster. Nära hälften av våra lokaler hyrs ut till offentliga institutioner, banker och försäkringsbolag. Den genomsnittliga uthyrningsgraden är fortsatt hög och ligger för året kvar på 96 procent. Den genomsnittliga längden på hyreskontrakt ligger på 5,3 år. Sammantaget innebär det en låg risknivå i bolagets verksamhet. För att säkerställa fortsatt långa och goda kundrelationer gör vi kontinuerligt omfattande investeringar i våra fastigheter så att de kan uppfylla våra hyresgästers krav och förväntningar i dag och i framtiden. Genom att bygga om, bygga till och bygga nytt i nära samverkan med hyresgästerna skapar vi maximal nytta för kundernas affär, samtidigt som det bidrar till en ännu mer långsiktig relation. För 2013 är jag särskilt nöjd med färdigställandet av ett nytt rättscentrum i Örebro och stadsutvecklingsprojektet i Luleå där vi uppfört ett helt kvarter i bästa läge. 6

9 Våra kunder ställer höga miljökrav vid val av lokaler. Kontor som kan uppvisa ef fektiva lösningar när det till exempel gäller energiförbrukning och miljöklassning blir allt mer efterfrågade. Inom Norr porten genomsyrar hållbarhets arbetet hela organisationen och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO Vi har formulerat ambitiösa målsättningar inom en rad områden. Senast 2020 ska minst en tredjedel av vårt fastighetsbestånd vara miljöcertifierat, samtidigt som värmeanvändningen ska ha sänkts med 15 procent jämfört med 2010 års nivå. Nya kontor med stor potential Vår lokalt baserade organisation skapar förutsättningar för en nära dialog med våra kunder. Tillsammans kan vi hitta och utforma lokaler som stödjer kundernas verksamhet på ett optimalt sätt. Nya sätt att se på kontor, till exempel aktivitetsbaserade arbetsplatser, har en stor potential. När medarbetare som job bar tillsammans och sitter tillsammans rent fysiskt, eller när chefer lämnar sina slutna rum och är närvarande i den dagliga verksamheten då frigörs krafter. Men det här kräver också av oss som fastighetsägare att vi ser varje kvadratmeter som en mötesplats. Då har Norrporten sammanlagt 1,1 miljoner mötesplatser varje dag! Etablering i ny stad Norrporten kartlägger kontinuerligt de regioner där vi själva bedriver verksamhet i syfte att identifiera möjliga förvärv. Nu utökar vi den kartläggningen till att även omfatta andra regionstäder i Sverige där vi idag inte har någon representation. Vi ser därför med tillförsikt fram emot de utvecklingsmöjligheter som 2014 kommer att erbjuda samtidigt som vi fortsätter att fördjupa samarbetet med våra kunder. Jag vill också passa på tillfället att framföra mitt varma tack till alla fantastiska medarbetare som trots ett turbulent och utmanande 2013 tillsammans medverkat till att Norrporten har Sveriges mest nöjda kontorshyresgäster. Jörgen Lundgren, vd 7

10 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Strategi: Affärsstödjande kontorslokaler för en bättre dag på jobbet Att tillhandahålla affärsstödjande och flexibla kontorslokaler i kombination med professionell fastighetsförvaltning är det centrala i Norrportens verksamhet. Ett aktivt och engagerat agerande på marknaden ger möjlighet att utveckla goda och långsiktiga relationer med hyresgäster och samarbetspartners. Vision: Norrporten är alltid förstahandsvalet för kunder och medarbetare på de marknader där vi verkar. Mission: Norrporten skapar mötesplatser att längta till. Vi menar att arbetsplatsen är ett verktyg för att skapa tillväxt och attraktionskraft. En positiv utveckling för våra kunder skapar i sin tur tillväxt och attraktionskraft i de orter där vi verkar. Affärsidé: Norrporten förvaltar, förädlar och utvecklar centralt belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet i tillväxtorter. Värdegrund: Omtanke. Initiativ. Långsiktighet. Iden övergripande verksamhetsinriktningen för god värdetillväxt ingår en kontinuerlig effektivisering av fastighetsförvaltningen. Dessutom genomförs förvärv, ny-, till- och ombyggnad i fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter. Norrportens strategier inför framtiden kan samlas under nedanstående rubriker. Verksamhetsorter med förutsättningar för tillväxt I utvecklingen av fastighetsbeståndet är valet av verksamhetsorter en viktig fråga. Goda kommunikationer med bra väg-, tåg- och flygförbindelser har en avgörande betydelse för ortens utveckling. Andra villkor är ortens tillgång på välutbildad arbetskraft, närvaro av universitet eller högskola samt förutsättningar för en god befolkningstillväxt. Norrportens tidigare E4-strategi överges för möjlighet till etablering i andra svenska tillväxtorter med låg volatilitet. Hållbarhetsarbete och samhällsansvar med fokus på det lokala Norrporten bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling för människor och miljö genom att hushålla med resurser, ta miljöhänsyn vid investeringar, uppmärksamma kunders miljökrav samt ställa miljökrav på leverantörer. Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och omfattar områdena drift, förvaltning, administration och byggprojekt. Vår verksamhet i Sverige är certifierad enligt ISO All verksamhet inom Norrporten ska ha certifierade miljöledningssystem. Norrportens samhällsansvar präglas främst av det lokala engagemanget på våra etableringsorter. Vi ska bidra till en positiv utveckling på orten genom sam verkan med det lokala näringslivet, kommunen, universitetet, handelns organisationer, lokala kultur- och idrottsföreningar med flera. Lokalt management på varje marknadsområde Norrportens verksamhetsorter utgör, var för sig, ett marknadsområde. På varje mark nads område ska det finnas en lokalt förankrad organisation med ett modernt och marknadsinriktat synsätt. Det lokala kontoret ansvarar för uthyrning, drift och service. Kunniga och engagerade medarbetare Medarbetarna är Norrportens ansikte utåt och representerar vårt företag gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi ska verka för att ha kunniga och engagerade medarbetare och på det 8

11 »I utvecklingen av fastighetsbeståndet är valet av verksamhetsorter en viktig fråga. Goda kommunikationer med bra väg-, tåg- och flygförbindelser har en avgörande betydelse för ortens utveckling.«sättet vara en attraktiv arbetsgivare och ett attraktivt företag. Norrporten ska ha tydliga och effektiva processer för att bibehålla, rekrytera, attrahera och utveckla våra medarbetare i relation till uppsatta verksamhetsmål. Ett bestånd med tonvikt på kontor och kundspecifika lösningar I samverkan med kunderna utvecklar Norr porten kontinuerligt moderna och ändamålsenliga kontorsmiljöer. Vi ska i kundspecifika lösningar skapa arbetsplatser som ett verktyg för tillväxt och attraktionskraft. Ökad kundnytta samt en långsiktig och stabil värdetillväxt i fastighetsbeståndet ska vara resultatet. Fastighetsutveckling med långsiktiga och flexibla lösningar Gedigen erfarenhet av projekt ger goda förutsättningar att tillmötesgå varierande kundbehov av förändringar och anpassningar i fastighetsbeståndet. Mål sättningen är att skapa långsiktigt verk samhets- flexibla lokaler vid såväl nybyggnation som ombyggnation. Vår hyresgäst Play'n GO har skapat en inspirerande arbetsmiljö i Växjö.

12 HÅLLBARHETSARBETE NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Målmedvetet arbete för ett hållbart samhälle Med ett effektivt miljöarbete vill Norrporten bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Minskad resursförbrukning är av största vikt för framtiden och med gemensamma krafter överträffade vi våra energimål för Arbetet för ett hållbart samhälle genomsyrar även det lokala engagemanget på varje ort där det långsiktiga målet är städer som kännetecknas av framtidstro och utveckling. Norrporten strävar efter att ta vara på förutsättningarna för att bidra till en hållbar utveckling och driver sedan tio år tillbaka ett systematiskt miljöarbete. Fokus ligger främst på minskad energiförbrukning. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett ansvar för att hushålla med energi och vår ambition är att ta varje chans att påverka, säger Robert Carlsson, miljöansvarig på Norrporten. Fortsätter fokusera på energi, avfall och materialval Norrportens miljöarbete sker i enlighet med ledningssystemet ISO i Sverige. Arbetet med att certifiera enligt samma system i Danmark pågår och ska vara fullt genomfört i juli Under 2013 uppdaterade vi och jämförde Norrportens alla miljöpåverkande aspekter för att säkerställa att vi arbetar med rätt saker och att det hänger ihop med Sveriges 16 nationella miljömål. Resultatet av den viktningen blev att vi fortsätter att fokusera på energi, avfall och materialval, säger Robert Carlsson. Uppnår energimålen genom stort miljöengagemang Ett viktigt mål är att minska värmeanvändningen med 15 procent mellan år 2010 och Under 2013 minskade värmeförbrukningen med 2,9 procent jämfört med Målsättningen var en besparing på 1,5 procent. Totalt har värmeanvändningen sedan 2010 minskat med 10,8 procent. Flera lyckade energiprojekt och en modernisering av tekniken har bidragit till resultatet, liksom att väderförhållandena har varit gynnsamma med bara ett fåtal längre köldknäppar. Ett fortsatt stort engagemang kring frågan och ett bra arbete med att effektivisera värmesystemen gör att vi kan fortsätta vår fina trend med minskad värmeförbrukning, säger Robert Carlsson. Hyresgästernas miljöintresse bidrar till energibesparingar Även elbesparingarna gick enligt plan med en förbrukning som sjönk med 3,6 procent jämfört med 2012, vilket överträffade målet på 3 procent. Elförbrukningen mins kade därmed för fjärde året i rad. Lyckade åtgärder inom förvaltningen, som byte av pumpar, styrutrustning och översyn av drifttider, är en viktig förklaring. En annan är kundernas ökande miljöintresse. Trenden att våra hyresgäster har blivit mer elmedvetna håller fortfarande i sig, säger Robert Carlsson. Kvarteret Hunden i Luleå tar sikte på miljöklassningen Miljöbyggnad guld. Miljömedvetenheten visar sig inom fler områden. Många hyresgäster efterfrågar numera lokaler i miljöcertifierade fastigheter. De vill också kunna sopsortera på bästa möjliga sätt och använda sig av ursprungsmärkt el på kontoren. Grönt samarbetsavtal stärker miljöarbetet Under 2013 införde Norrporten Gröna samarbetsavtal för att ytterligare stärka både sitt eget och hyresgästernas miljöarbete. Genom att teckna ett sådant förbinder sig hyresgästen att uppfylla vissa mål med miljömässiga förtecken, samtidigt som Norrporten i sin tur åtar sig att bidra med bästa möjliga förutsättningar för hyresgästen. Avtalet bygger på frivillighet från båda parter och kan» 10

13 Miljöpolicy Norrporten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter med långsiktig hänsyn till människor och miljö och vara miljö certifierade enligt ISO eller motsvarande. Genom att minska vår miljöbelastning bidrar vi till ett hållbart samhälle. Detta uppnår vi genom att: Hushålla med resurser, ta miljöhänsyn vid investeringsbeslut, uppmärksamma kunders miljökrav, engagera medarbetare och ställa miljökrav på leverantörer, begränsa klimatpåverkan, följa gällande lagstiftning samt arbeta för att förebygga föroreningar. Norrportens miljöarbete omfattar verksamheten inom områdena drift, förvaltning, administration samt projekt. Norrporten skall vidareutveckla sitt miljö arbete genom ständiga förbättringar. Jörgen Lundgren, vd Sundsvall Andel avfall till deponi, % Byggavfall går främst till återanvändning och återvinning. Målet för 2013 var att max 20 procent skulle gå på deponi. Värmeförbrukning, kwh/m 2 a temp år Värmeförbrukningen i fastighetsbeståndet beräknas kunna sänkas med 15 procent till år

14 HÅLLBARHETSARBETE NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013»Norrporten ställer tydliga miljökrav på entreprenörer, leverantörer och konsulter. till exempel handla om att gemensamt optimera drifttider för värme, kyla, ventila tion och belysning. För att bidra till ökad medvetenhet om elförbrukningen erbjuder Norrporten också elinventeringar hos hyresgästerna. Under 2013 valde två hyresgäster att genomföra inventeringen. Genom att mäta elförbrukningen på allt från belysning och datorer till kaffeautomater har de fått detaljkunskap om den egna elanvändningen. Vi gör också en nattvandring för att säkerställa att allt som ska vara avstängt också är det. Efter inventeringen sammanställer vi våra slutsatser och ger förslag på förändringar, säger Robert Carlsson. granskades totalt 1771 produkter. Resultatet av kontrollen är en minskad miljöpåverkan samt ökad kunskap inför framtiden om materialinnehållet i byggnaderna. Revisor granskar kvalitet, miljö och arbetsmiljö Vid alla större projekt anlitar vi dessutom en utomstående revisor för en granskning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö, en så kallad KMA-revision. I fjol genomförde vi fem KMA-revisioner av konsulter och entreprenörer. Syftet är att säkerställa att de krav som vi har ålagt dem efterlevs på ett bra sätt och att visa att Norrporten tar de här frågorna på allvar. I rollen som byggherre vänder vi oss också direkt till branscher som behöver en knuff i rätt miljö riktning. Inom VVS visade det sig exempelvis finnas en produktsamling som inte var särskilt väl miljötestad. Där har vi själva tagit kontakt med branschen och använt vår inköpsmakt för att påverka, säger Robert Carlsson. Tydliga miljökrav leder till hållbart byggande Att ta miljöhänsyn vid varje nyinvestering är en självklarhet. Materialval vid både ny- och ombyggnationer är av största vikt och avfall i bygg- och rivningsprojekt går så långt det är möjligt till återanvändning och återvinning med målsättningen att minska deponimängderna. Norrporten ställer tydliga miljökrav på entreprenörer, leverantörer och konsulter. Med hjälp av styrande miljöprogram vid nybyggnationer och större ombyggna tioner ser vi till att avvikelser från godkända material i Byggvarubedömningen eller Sunda Hus bara accepteras när alternativ saknas. Undantag kräver skriftligt godkännande av Norrporten som byggherre. Under 2013 Visar hänsyn med miljöcertifierade byggnader I Norrportens miljöpolicy ingår att äga, förvalta och utveckla fastigheter med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Varje nybyggnation genomgår därför en miljöcertifiering och under 2013 certifierades en byggnad enligt klassningssystemet LEED och två byggnader certifierades enligt Green Building. Lokalt engagemang skapar långsiktigt värde Genom ett lokalt engagemang på varje etableringsort vill Norrporten också bidra till ett socialt hållbart samhälle. Det ligger i vårt intresse att tillväxten är god på de orter där vi verkar. Om det går bra för våra städer, går det bra för Norrporten. Som en stor fastighetsägare har vi möjligheter att göra skillnad och medverka till att staden blir en attraktiv och upplevelserik mötesplats för såväl invånare och besökare som verksamheter. Därför engagerar vi oss i stadsutveckling tillsammans med föreningar, det lokala näringslivet, högskola och universitet samt beslutsfattare. Engagemanget handlar om allt från utveckling av stadskärnan och parkeringsfrågor till forskningsstiftelser och etableringsprojekt för nya företag. Norrporten stödjer också lokala idrottsföreningar, kulturinstitutioner och evenemang för att öka invånarnas trivsel och stärka bilden av ortens framtidsmöjligheter. 12

15 NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 MEDARBETARE Fastighetstekniker Cecilia Lundberg är starkt engagerad i hyresgästernas behov. Engagerade medarbetare stärker Norrporten i varje stad Vi möter våra kunder personligen varje dag. Med lokal närvaro i alla städer får Norrportens hyresgäster engagerad service från våra medarbetare som känner ansvar för att kunderna ska trivas i sina lokaler. På alla våra marknadsområden finns en lokalt förankrad organisation som ansvarar för fastighetsbeståndet på orten. Det är en stor fördel att det i så många situationer som möjligt är vår egen personal som möter kunder och leverantörer, säger affärsområdeschef Bo Henriksson. I nära kundsamverkan sköter det lokala kontoret uthyrning, drift och service med ett modernt och marknadsinriktat synsätt. Det stärker Norrportens lokala närvaro och konkurrenskraft. Vi måste känna kunden för att kunna erbjuda en effektiv service. Genom daglig, öppen dialog med hyresgästerna får vi del av värdefulla synpunkter och kan på bästa sätt hantera felanmälningar och andra frågor som är otroligt viktiga informationskällor för vår fortsatta affärsutveckling, säger Bo Henriksson. Stark företagsidentitet ökar ansvarskänslan Grundbemanningen på varje lokalkontor består av marknadsområdeschefen, marknadsområdesassistent, förvaltare samt fastighetstekniker. På huvudkontoret i Sundsvall har vi samlat våra affärsstödjande funktioner med stor kunskap och erfarenhet inom affärsutveckling, ekonomi, juridik, it, projekt, teknik- och miljöfrågor. Även informations- och marknadsföringsresurserna samt HRfunktionen utgår därifrån. På Umeå-kontoret arbetar sju personer. Cecilia Lundberg är en av tre fastighetstekniker med huvudansvar för butiksgallerian MVG och fastigheterna Nytorget 1 och Nytorget 2 där bland andra Länsstyrelsen och Lantmäteriet är hyresgäster.» 13

16 MEDARBETARE NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013» Jag är en idémänniska och med rätt idéer är det enkelt att få genomföra dem, säger hon. Träffarna har bidragit till hennes mål att vinna hyresgästernas förtroende och få veta vad de verkligen tycker. För bakom ett missnöje kan det ligga djupare, outtalade förklaringar och då gäller det att lyssna och ha förståelse för omständigheterna för att kunna komma med rätt lösning. Det är väldigt viktigt att se personen och inte bara problemet. När vi kan umgås med hyresgästerna under lättsammare former kan enkla saker komma fram som hjälper oss att förbättra lokalerna, driften och vår service ännu mer, säger Cecilia.» Att vara synlig i vardagen är viktigt för Norrportens fastighetstekniker. Cecilia rör sig ofta i MVG-gallerian för att fånga upp förbättringsmöjligheter. Vi har ett väldigt bra funktionellt gäng här. Vi kompletterar varandra och hjälps gärna åt för att lösa problem och hitta möjligheter till förbättringar. Vår MOchef och vår förvaltare är också måna om att ge oss positiv feedback vilket är väldigt värdefullt, säger hon. Norrporten upplever hon som ett expansivt, innovativt och spännande företag att arbeta för. Både företagsidentiteten och ansvarskänslan är stark hos de anställda. När man träffar en annan Norrportare känner man tillhörighet. Våra ledord omtanke, initiativ och långsiktighet är levande. Ledorden har vi jobbat fram tillsammans och vi arbetar alltid efter dem. Det faller sig naturligt, säger hon. Vinner förtroende med omtänksamma initiativ I likhet med kollegorna gör hon gärna det lilla extra för kunden. Genom att vid utvalda tillfällen bjuda in alla som arbetar i respektive hus till träffar med fika eller en matbit har hon stärkt relationerna. Marknadsområdets chefer backar upp hennes initiativ. Synlig och snabb service gläder hyresgästerna Att vara synlig även i vardagen är en viktig del av fastighetsteknikernas uppdrag. Cecilia träffar många hyresgäster som uppskattar det fysiska, personliga mötet med henne och tycker om att ha henne i huset. Hyresgästerna förväntar sig att jag ska finnas där och att jag ska lösa deras problem ganska fort, för så fungerar Norrporten. Vi är synliga, snabba, kunniga och serviceinriktade, säger Cecilia. Att Norrporten ska ha stadens mest välskötta fastigheter är självklart för Cecilia. Även när hon besöker gallerian MVG privat städar hon gärna undan en kundvagn, plockar upp ett skräpande papper eller justerar en krånglande dörr. Det går av bara farten. Glädjen hon möter från hyresgästerna är en viktig drivkraft i det dagliga arbetet och att ständigt få lösa nya problem och hitta sätt att optimera driften motiverar henne. Vi får stor uppskattning för det vi gör, vilket jag ser som ett kvitto på att vi gör rätt. Att få hjälpa andra människor gör en alltid gott, säger hon.»hyresgästerna förväntar sig att jag ska finnas där och att jag ska lösa deras problem ganska fort, för så fungerar Norrporten. Vi är synliga, snabba, kunniga och service inriktade, säger Cecilia.«14

17 NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 MEDARBETARE Hängiven och kunnig personal är Norrportens viktigaste resurs i den dagliga verksamheten. Vi fortsätter vårt strategiska personalarbete med en ny HR-chef för att ytterligare stärka våra medarbetare och vår affär. Anne-Marie Hamrén, ny HR-chef på Norrporten. Vårt HR-arbete stöttar medarbetarnas utveckling Anne-Marie Hamrén tillträdde tjänsten som HR-chef i januari Hon kommer senast från ett uppdrag som HR-strateg på Mittuniversitetet i Sundsvall och har arbetat med human resources sedan Ett stort intresse för det sociala samspelet och en vilja att få vara med och påverka är hennes främsta drivkrafter. I HR-arbetet kan jag göra skillnad för många människor samtidigt, säger hon. Strategi tar vara på engagerad personal Möjligheten att få vara med och utveckla det strategiska HR-arbetet var en viktig anledning till att Anne-Marie sökte sig till Norrporten. Hon har inlett uppdraget med att konkretisera en HR-strategi som tar vara på och utvecklar Norrportens personalstyrkor. Det här är en helt ny roll på företaget och att utveckla vår HR-strategi är en naturlig del av det förändringsarbete som har pågått under Det ingår i mitt uppdrag att visa hur vi ska göra det på ett strukturerat sätt, säger Anne-Marie. Genom en analys har hon ringat in Norrportens styrkor, svagheter, möjligheter och hot och kommit fram till att lojala medarbetare som engagerar sig och jobbar för företagets bästa är en av våra främsta styrkor. Personal som är lojal och välvilligt in ställd till företaget är världens bästa möjlighet för arbetsgivaren. Många har också en bred kompetens, lång erfarenhet och lång anställningstid. Det tyder ju på att man trivs på sin arbetsplats, säger Anne-Marie. Framtidssamtal verkar för individuell utveckling Under 2014 kommer Norrporten att genom föra en medarbetarenkät och ta fram nyckeltal som gör HR-strategin mätbar. Årliga uppdateringar utifrån den gemensamma värdegrunden kommer att ske för att strategin ska fortsätta vara nära kopplad till Norrportens affär, vision och målbild. Genom framtidssamtal skapar varje medarbetare tillsammans med sin chef även en individuell utvecklingsplan baserad på personliga behov, möjligheter och önskemål. Medarbetarna är Norrportens ansikte utåt. Vi ska verka för att ha kunnig och intresserad personal och på det sättet skapa ett företag som är attraktivt både som arbetsgivare och affärspartner, säger Anne-Marie. Med erfarenhet från stora organisa tioner, som exempelvis Ikea med ett fyrsiffrigt antal anställda, ser Anne- Marie tydliga fördelar med att få verka inom Norrporten. Med cirka 100 an ställda kommer HR-insatserna som nu är inledda att snabbt få en märkbar genomslagskraft, till nytta för alla parter. Med en tydlig HR-strategi får vi ännu mer kompetenta medarbetare som trivs på företaget och vill vara med och utveckla affären. Jobbar man i en välmående organisation märks det definitivt i kundmötet också, säger Anne-Marie. 15

18 DET MODERNA KONTORET NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Det moderna kontoret ger lokallösningar med maximal affärsnytta Vi vill att våra hyresgäster ska nå mesta möjliga framgång på arbetsplatsen. Med konceptet Det moderna kontoret hjälper Norrporten företag och myndigheter att få full nytta av sina lokaler. Tillsammans skapar vi en långsiktig och konkurrenskraftig kontorslösning där både medarbetare och kunder trivs. Arbetsplatsen utgör ett viktigt strategiskt verktyg för varje företags verksamhet. Som hyresvärd vill Norrporten aktivt understödja hyresgästernas framgång och verka för gemensam affärsnytta. För att hjälpa företag och myndigheter att verksamhetsanpassa sina arbetsytor har vi utvecklat konceptet Det moderna kontoret. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med nöjda kunder. Genom att hjälpa dem att få ut maximal nytta av sina lokaler blir också våra utsikter att få behålla dem som våra hyresgäster betydligt större, säger affärsutvecklare Bengt Dahlberg. Flexibla lokaler ger framgång nu och i framtiden Arbetsplatsens utformning ska både fungera optimalt idag och vara anpassningsbar för organisationens framtida förändringar. Det moderna kontoret tar ett helhetsgrepp om lokallösningen med ett långsiktigt perspektiv. När man ska göra en förändring är det väldigt viktigt att veta varför man gör den och vilka mål man vill nå. Processen börjar alltid med en tydlig målsättning och vision för lokalen och tillsammans med kunden skapar vi sedan den lösning som ger de bästa förutsättningarna för att nå målen, säger Bengt Dahlberg. Norrporten hjälper kunder med hela processen, som kan omfatta allt från analys av uppdrag och arbetssätt till planering av arbetsplatsens utformning och inflyttning. Ett kontor som understöder arbetssätten, är flexibel, hälsosam och har en genomtänkt design ger energi och är en investering som leder till avkastning i form av större affärsnytta, trivsel, arbetsglädje och därmed ökad effektivitet. En god arbetsmiljö är ekonomiskt lönsam och ett viktigt konkurrensmedel, som även stärker företagets position som en attraktiv arbetsgivare, säger Bengt Dahlberg. Kontor som stärker varumärket Genom Det moderna kontoret ger Norrporten, tillsammans med erfarna konsulter, företaget rätt hjälp att utveckla arbetsplatsen på organisationens egna villkor och skapa lokaler som samtidigt profilerar och stärker varumärket. Arbetsplatsen blir allt viktigare för ett företags identitet och varumärke. Det är en stark trend som har exploderat under 2013, säger Bengt Dahlberg. Under året har Norrporten både utbildat varje marknadsområde i Det moderna kontoret och anordnat en turnerande föreläsningsserie där temat Hur skapar du framtidens arbetsplats? har mött stort intresse hos kunderna. Vi har arbetat med Det moderna kontoret i många år och nu händer det oerhört mycket inom det här området. Allt fler inser att arbetsplatsen kan tillföra verklig nytta till verksamheten, säger Bengt Dahlberg. Det moderna kontoret möter ökad efterfrågan Den mobila tekniken gör att kontoret ofta fyller andra funktioner än tidigare. 16

19 NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 DET MODERNA KONTORET Med vårt koncept Det moderna kontoret skapar vi konkurrenskraftiga och trivsamma lokaler i samverkan med våra hyresgäster. Många kan numera arbeta varsomhelst och närsomhelst och arbetsplatsen fungerar främst som kontaktyta, mötesplats och en viktig plattform för företagets utveckling. Aktivitetsbaserade kontor, helt utan fasta platser, har slagit igenom stort 2013 och under året har flera spektakulära, kreativa kontorslösningar väckt medialt intresse. De stora projekt som har fått uppmärksamhet ger ringar på vattnet. Under 2014 kommer det att vara starkt fokus på att skapa attraktiva arbetsplatser. I takt med att medvetenheten ökar, växer också efterfrågan och med Det moderna kontoret står vi rustade för att möta den, säger Bengt Dahlberg. Mobila arbetssätt öppnar för nya möjligheter i kontorsmiljön. 17

20 DET MODERNA KONTORET NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Färger och grafik från kartvärlden sätter tonen på Lantmäteriets nya kontor. Medarbetardriven process skapar Lantmäteriets nya arbetsplats Värdeorden öppenhet, service och handlingskraft kännetecknar omvandlingen av Lantmäteriets huvudkontor i Gävle. Tillsammans med Norrporten har myndigheten genomfört ett omfattande förändringsarbete. I dag går 850 medarbetare till ett framtidsorienterat och långsiktigt hållbart kontor som stöder nya arbetssätt. Det moderna kontoret för framtiden var utgångspunkten när Norrporten startade den genomgripande om byggnaden av Lantmäteriet i Gävle. Det handlade inte bara om att rusta en 40 år gammal byggnad. Lantmäteriet såg också en möjlighet att förändra sättet att arbeta. Den 29 maj 2013 hölls invigningen av de nya lokalerna som nu rymmer upp till 950 medarbetare. Resultatet är öppna kontorslösningar med flexibla arbetsplatser där omgrupperingar vid organisationsförändringar enkelt kan ske efter behov. Förändringarna har gett förutsättningar för nya, effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet, samverkan och kreativitet. Medarbetare delaktiga från start i unikt projekt Projektet är unikt eftersom så många har varit delaktiga i processen. Annika Söderblom, handläggare på Lantmät eriets kundcenter, deltog som facklig representant från start och minns referens- gruppens inledande besök på Norrportens huvudkontor. Vi fick ett jättebra möte med Norrportens affärsutvecklare Bengt Dahlberg som presenterade konceptet på ett sätt som var lätt att ta till sig. Han förstod och framhöll också vikten av att vi som fackliga representanter med kopplingar ut till alla medlemmar på arbetsplatsen skulle ingå i referensgruppen. Tack vare det har den här processen verkligen blivit medarbetardriven, säger Annika. 18

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer