Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:"

Transkript

1 Till: Mika Romanus; Benny Marcel; Kennet Johansson Kopia: Lars-Thomas Heggestad; Nancy Andreassen Peters; Tuula Lindblad Ämne: Nybrokajen+de extra miljonerna... Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt: De 4,5 miljoner Regeringen avsatt för projekt inom musikområdet bör tillfalla Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken i Stockholm, för att kunna rädda Nybrokajen 11 från nedsläckning och för att beredas tid att skapa en rimligt stabil fortsatt finansiering för en ny form av verksamhet i huset. Skälen till detta utspel återfinns i det grundläge som råder i Stockholms län. Med den unikt låga subventionskraft den regionala musikverksamheten har i länet, uppstår en situation som blir alltmer ohållbar. Genom att släcka ned N11, skapas ett ur ett nationellt perspektiv ojämförligt stort hål för det regionala musiklivet N11 har i mångt och mycket utgjort en kompensation för bortfallet av medel in i musiklivet i länet. Dessutom har N11 utgjort en inkomstkälla för det fria musiklivet i länet i storleksordningen 1,5-2 mkr. Vi arbetar nu på en affärsplan som syftar till att utveckla verksamheten. Genom den policy som Rikskonserter haft, har exempelvis marknadsföringen för huset legat på miniminivå. Också verksamhetsmässig har profilen varit låg. Detta till trots har verksamheten gjort positiva resultat trycket på lokalerna är stort. De 4,5 mkr täcker inte alla kostnader (sammanlagt 6 mkr). Dock är vi beredda att under 2011 skjuta till 1,5 mkr för att lösa 2011, och lägga tid och energi på att skapa hållbara relationer till olika intressenter inklusive näringslivet. Vi anser att N11 och verksamheten i huset har potential att bli en unik företeelse i Norden. Den nationella höjd som situationen i Stockholms län skapar (flest professionella musiker, flest komponister) ger en unik möjlighet att på Nybrokajen skapa en arena för utveckling av de regionala musikresurserna så att de fortsätter att ha betydelse i övriga landet. I dag är situationen snudd på ohållbar för frilansarna i länet (de som inte jobbar i någon av de stora orkestrarna) - de relativt sett få spelmöjligheterna som vi genom Länsmusiken kan erbjuda är inte på långt när i paritet med Västra Götaland och Skåne. Stockholm domineras av svartspelningar. De varumärken som delar av musiklivet vill rädda Musik Direkt, Solistpriset m fl utgör kostnader som ligger gott och väl inom ramen för de möjligheter till omfördelning som exempelvis Västra Götaland och Skåne förfogar över dock ej Stockholm. Jag tar gärna ett möte med er för att närmare beskriva våra idéer om hur vi vill förädla N11. Runda-bords-samtalen vet vi inte när de kommer i gång. Däremot rullar processen med Rikskonserters avveckling vidare i nu förnyad takt och Fastghetsverkets behov av en tydlig riktning har uttryckts. Jag föreställer mig att dessa rundabordssamtal kommer behöva utvecklas i takt med att vi ges möjlighet att visa vad huset i kombination med friska idéer förmår uträtta i länets musikliv. En finansieringslösning på lång sikt kommer inte politiken att landa under detta valår. Hör av er! Mvh Fredrik Österling,

2 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 Nybrokajen 11 ska bli en öppen arena för den musikintresserade allmänheten målet är en kraftfull ökning av såväl besökstalen som publikintäkterna. I ett intimt samarbete med musiklivets många intressenter skapar Stockholms Läns Blåsarsymfoniker en solid grund för utveckling av husets innehåll. I vår vision ingår en högre tillgänglighet till själva huset, med besöksmöjligheter och aktiviteter året runt. N11 skall också bli en tydlig part i konferensutbudet i Stockholm med musikprofil på de konferenspaket som erbjuds kunderna. Vi beräknar att med vårt utvecklingsarbete öka besökstalen för huset med 170 % ( personer) mot dagens siffror under Intäkterna beräknas öka med 200 % (5,5 miljoner kr) under perioden. Fram till 2013 beräknar vi att besökstalen kan öka närmare 300 % eller med besökare. Genom ett profilerat utbud med fokus på kvalitet skall Nybrokajen bli en tydlig del av dynamiken på musikområdet i Stockholm. Genom residens- och gästspelsverksamhet för tonsättare och ensembler från hela landet, accentueras husets nationella betydelse i kvalitetsutvecklingen i det nationella och regionala musiklivet. N11 ska också bli det första virtuella konserthuset i Sverige, med ojämförliga spridningsmöjligheter av de i huset pågående öppna verksamheterna i form av konserter, seminarier och workshops. Samarbetet med Kungliga Musikaliska Akademien utvecklas till en resurs för kvalitetsutvecklingen av utbudet i huset. KMA:s koppling till forskning på musikområdet lyfts in som en tydlig resurs i arbetet med utbudet. I samarbete med bl.a. Svensk Musik AB skall ett showroom för svensk musiks olika aktörer skapas förlag, skivproducenter och upphovsmän. Här ska man kunna ta del av allt som produceras i det svenska musiklivet. N11 skall också ta fler marknadsandelar som en plats för konferens och reflektion. Vi räknar med en ökning av omsättningen av den kommersiella uthyrningen med 270 % för 2011 (motsvarande kr i intäkter). Fram till 2013 bör den kommersiella uthyrningen kunna öka med ytterligare 20 %. Återväxten i musiklivet blir en prioriterad del av arbetet på N11 - dels genom länsmusikens och blåsarsymfonikernas arbete, dels genom samverkan med Svensk Musik på upphovsmannasidan. Ett nationellt blåsmusikcentrum skapas som en underavdelning till Blåsarsymfonikernas arbete på N11. 1

3 1. Små och medelstora arenor för musik i Stockholm om konkurrensen för N11 Det finns i Stockholm inget jämförbart hus för kammarmusik i storleksordningen publikplatser. Dock bedrivs konsertverksamhet under olika former på ett flertal platser i staden. De subtila musikformerna har generellt sett få rum i Sverige. De rum som ger en direkt återkoppling till musiker och publik och skapar utrymme för såväl upplevelser som musikalisk utveckling. I våra dagar byggs fräsiga konserthus med klangrum som teoretiskt och digitalt kan anpassas till alla möjliga musikformer. Men de flesta är ense om att de traditionella byggteknikerna fortfarande bär på hemligheter och kunskaper som skapar oslagbara musikmiljöer. Nybrokajen 11 är ett sådant unikt musikhus - utrustat med en enastående och unik akustik. Ur ett musikperspektiv vore det kapitalförstöring att inte nyttja det för konsertverksamhet. Facebookgruppen Rädda Nybrokajen 11 nådde på tre dagar över medlemmar från hela Sverige och Norden. Publikt är platsen sedan renoveringarna under 1990-talet etablerad som musikscen för det fria musiklivet. Juni 2010 användes salen bl.a. för musikaliska repetitioner inför kronprinsessan Victorias bröllop. Genom olika typer av subventioner har salen och kringutrymmena utlånats och uthyrts till musiklivet. Detta har sin tur skapat en låg transparens hur ser egentligen kostnadsbilden ut under vilka villkor har, genom Rikskonserters försorg, det fria musiklivet kunnat arbeta på N11? I vår ekonomiska plan har vi listat de förmånsvärden som legat inbäddade i Rikskonserters roll för det nationella musiklivet. Man bör också läsa våra idéer utifrån följande perspektiv: Rikskonserter har inte haft i uppdrag att verka i Stockholm, varför minimalt med resurser lagts på utveckling och marknadsföring av husets verksamhet. Detta till trots har Nybrokajen kunnat göra en viss vinst, enligt Rikskonserters egen redovisning. Det strategiska utvecklingsarbetet avseende vare sig konferensverksamhet eller konstnärlig verksamhet har i stort sett varit obefintligt. De spekulationer som vi nu gör utgår från att Nybrokajen - trots ovanstående - har lyckats etablera sig som en scen med förvånansvärt god beläggning. Vi menar att detta säger något om möjligheterna till utveckling. Men hur ser konkurrensen ut i Stockholm? Är inte behovet av musikställen redan täckt? I tabellen nedan listas ett antal verksamheter vars innehåll och utbud i viss mån kan sägas konkurrera med möjligheten att bygga vidare på N11:s utveckling som konserthus. Det man kan konstatera är att det vid sidan av Konserthusets kammarmusikverksamhet (med mindre antal publikplatser), finns mycket få verksamheter med återkommande profilerade serier som står i direkt konkurrens till N11 på musiksidan. Det finns vid sidan av Grünewaldsalen ingen lokal som är bättre lämpad för kammarmusik av olika genrer. Övriga verksamheter har inte sällan en tydlig genreprofilering och är nischade publikmässigt till vissa segment av konsertbesökare. Vi tror att det är möjligt att genom en ny profil för Nybrokajen skapa kombinatoriska effekter på publiksidan och därmed öka publikantalet kraftigt. 2

4 Lokal Publikplatser Genrer Biljettprisspann Grünewaldsalen, Konserthuset Musikmuséet Forum 460 Kammarmusik kr 220 (ca) Kammaren Fylkingen Ca 200 Capitol 250 (-) Varierande. Inte tillgängligt för uthyrning, dock barn o ungdomskonsertverksamhet i egen regi Profilerat på litteratur och klassisk musik i kombination Klassisk musik. 6 konserter årligen i en serie. 500 abonnenter. Experimentell scen/nutida. Drivs av ideell förening. Kammarmusik, nutida musik och barnföreställningar. Drivs av Kroumata. i.u kr Fasching Jazz Från ca 100 kr Tabell 1. Konsertplatser i Stockholm med egna nischer I tillägg till den publik som i dag finns för kammarmusik (som i dag, förutom till N11, söker sig till kyrkor och Grünewaldsalen) finns också de övriga smala genrernas trogna besökare. Vår idé bygger på att skapa innehållssegment där dessa olika grupper kan intresseras för att ta del av ett bredare men kvalitativt högstående utbud. Till kammarmusikpubliken kan alltså läggas de folk/världsmusikintresserade, de körintresserade, de nutida musikintresserade och de som är intresserade av historisk musik, s.k. tidig musik. Genom att dessutom profilera N11 som en gästspelsscen för små och mellanstora orkestrar skapas ett kvalitativt brett utbud som kan kombineras i försäljningsögonblicket i en typ av klippkort. Vi har också i våra utvecklingsstrimmor (Sju strimmor för ett levande och profilerat musikens hus) valt att fokusera på områden där N11 kan komplettera det som redan existerar i Stockholm. Den internationella profil som Konserthuset i Stockholm bygger för sin del av kammarmusikarbetet, kan knappast sägas konkurrera med det vi ser som uppgiften: att med nationell höjd på det konstnärliga innehållet samverka med det fria musiklivet i Sverige och Stockholm för ett levande musikens hus. Ingen av de ovan listade verksamheterna har en profil eller en lokal som på ett tydligt sätt konkurrerar med Nybrokajen, varken så som verksamheten bedrivs i dag eller som verksamheten beskrivs i våra utvecklingsplaner. Däremot går det att hitta mervärden för den publik som intresserar sig för de olika akustiska musikgenrerna, genom att kunna erbjuda ett kompletterande utbud. 175 i.u. i.u. 3

5 2. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Länsmusiken i Stockholm rollfördelning och samverkanspartners Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB) har i dag uppdraget att bedriva regional musikverksamhet i Stockholms län, i form av Länsmusiken i Stockholm. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har en väldokumenterad erfarenhet av publikarbete och verksamhet just i Nybrokajen 11. Genom verksamheten Länsmusiken har också ett antal serier bl.a. familjekonserter, kammarmusik och Early Music Live-serien prövat tanken om en mer profilerad konsertverksamhet i huset. Vår vision går ut på att Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som kärnorganisation axlar ansvaret för driften av N11, och utvecklingen av huset till en öppen arena för musik i de små och mellanstora formaten. Det skulle också innebära att halvtidsorkestern SLB använder huset som sin bas för repetitioner och konserter, med en nyttjandegrad om cirka 30 dagar/år i stora salen. Under säsongen genomfördes de profilerade konsertserierna på N11 på lördagar kl 3. Kungliga Musikaliska Akademien (KMA) Då det gäller Kungliga Musikaliska Akademien och deras fortsatta nyttjande av huset, är det en fråga som sitter ihop med villkoren för en framtida finansiering. SLB ställer sig positiv till att stödja KMA:s verksamhet i huset. Men hittills har Rikskonserter enligt avtal upplåtit huset för nyttjande 65 dagar per år, vilket i sin tur fordrar en subventionsnivå som motsvarar bortfallet av möjliga hyresintäkter. Svensk Musik AB SLB har sedan Kulturutredningen lämnade sitt betänkande fört samtal med flera aktörer i musiklivet om möjlig samverkan. Då det gäller frågan om Nybrokajen, har vi särskilt diskuterat med Stims dotterbolag Svensk Musik AB, som har ett uppdrag att marknadsföra svensk musik i Sverige och utlandet. SLB ser Svensk Musiks verksamhet som ett möjligt vikigt komplement till den publika konsertverksamhet som vi tänker oss på kajen i framtiden. Svensk Musik å sin sida är intresserade av högre synlighet, vilket skulle åstadkommas bl.a. med ett showroom för svenska upphovsmän på N11. I tillägg skulle Svensk Musik AB:s verksamhet också kopplas till våra idéer om residens för ensembler och upphovsmän. 3. Sju strimmor för ett levande och profilerat musikens hus Vi kallar våra utvecklingsidéer för strimmor. Dessa sju strimmor menar vi behövs för att skapa en hållbar utveckling för en konserthusverksamhet anno Strimmorna siktar in sig på behov av komplement och utveckling så som de manifesterats i musiklivet de senaste åren. Strimmorna skjuter också in sig på områden som rör publikutveckling och nya kontaktytor med publiken, bl.a. i form av ett virtuellt konserthus. Ett av de viktigaste skälen för valet av strimmor är naturligtvis också behovet av en tydlig profilering Nybrokajen 11 och därmed 4

6 behovet av att införa konstnärliga och strategiska val som en parameter i arbetet med huset och dess musikaliska innehåll. Till alla strimmor som rör publik konsertverksamhet knyts referensgrupper hämtade ur det fria musiklivet. Samtliga strimmor inkluderar även verksamhet på Stallet, som ju i dag driver en scen för Folk- och världsmusik. Då SFV önskar ha en huvudman för hela fastigheten, kommer vi också att ansvara för driften av Stallet och ett kompletterande utbud i denna lokal, i tillägg till det utbud som RFoD i dag presenterar. Verksamheten, som vi ser det, har såväl en nationell som regional betydelse. Dels som intäktskälla för det fria musiklivet, men också som kvalitetsscen för utveckling av musikaliskt innehåll. Vi avser att på regional nivå koppla samman det som sker på N11 med den dialog vi har i kommunerna kring musiklivets utveckling i länet. De verksamheter som först ser dagens ljus på N11 ska enkelt kunna turneras i länet, och i övriga landet genom samverkan med andra länsmusikorganisationer. Det totala anställningsbehovet anger vi i budgetskissen. Strimmornas innehåll skall präglas av såväl ett barn- och ungdomsperspektiv som ett jämställdhetsperspektiv avseende programsättningen. Tabell 2: utveckling av besökstal och uthyrningsintäkter Nybrokajen 11, SPECIALPROGRAM "SJU STRIMMOR" Intäkter Antal besökare N11 Spets N11 Gästspel N11 Lab/seminarier/projektutv N11 Lab/konsert N11 Forum/Youth/Lab/Kompetensutveckling N11 Forum/Youth/konsert N11 Arena/Svensk Musik/AF kultur N11 Webb N11 Conference Totalt Uthyrning/Lab/seminarier etc Produktionskostnader Spets Gästspel Lab Forum, personalkostnad, redovisas särskilt 0 Arena/Svensk Musik/AF kultur 0 Webbutveckling Konsertvärdar Produktionskostnader totalt Resultat före investeringar Investeringar Arenautveckling - inventarier Inspening av konserter för nedladdning direkt TV-robotar länkade till webben, digitalt konserthus Totala behovet av investeringar "Sju strimmor"

7 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 N11 Spets. Musikalisk spetsverksamhet i små och mellanstora format samt residens (urval av länets spetsgrupper och komponister i olika genrer) Profilering av huset som en plats där musik av hög kvalitet spelas. Här ska musikalisk spetsverksamhet och residens med ett urval av länets spetsgrupper och komponister i olika genrer få utrymme. Exempelvis SLB, barockensembler, folkmusikensembler, nutida- och tidig -musikensembler och klassisk kammarmusik. Här kommer även plats för ett internationellt perspektiv beredas plats, inte minst genom det tänkta samarbetet med Svensk Musik AB. Smalare genrer får här en för Stockholm och Sverige ny plattform för att formulera sig konstnärligt. N11 Gästspel (Kammar-, kör-, jazz-, folk/världsmusik, tidig musik, nutida) SLB har under de senaste åren svarat för att plocka in kammarorkestrar från hela landet i sin orkesterserie på N11. Dessa gästspel har varit lyckosamma ur ett publikt perspektiv genom att de gästande orkestrarna har kunnat låna av SLB:s publika förtroendekapital, har gästspelen fått en större publik än de annars skulle fått. Rikskonserter bidrog i ett samarbete till finansieringen SLB skötte själva produktionen och Rikskonserter stod för en arrangörsavgift till den gästande orkestern, som i sin tur stått för sina musikerlöner, dirigentgager samt resa och hotell. Genom att nu skapa en tydlighet i processen, genom att SLB i framtiden svarar för det kvalitativa urvalet, kan vårt publika förtroende också växlas in i ett bredare spann av genrer. I samverkan med de i Stockholm verksamma festivalerna och genreverksamheterna, exempelvis Stockholm Early Music Festival och Stallet, kan också en fördjupning och breddning av gästspelsverksamheten ske. Genom Rikskonserters nedläggning synliggörs också bortfallet av subventioner för denna typ av gästspel från landsorten. Eftersom detta är en del av en nationell utveckling på musikområdet, där regionala verksamheter har kunnat beredas plats på en central scen i Stockholm, bör detta finansieras genom primärt statliga medel i kombination med de gästande ensemblernas kapacitet att egenfinansiera gästspelet. Kören Voces Nordicae 6

8 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 N11 Lab. Det fria musiklivet, konstnärliga utbildningar och institutioner i experimentell samverkan. Öppna seminarier, konserter och projektutveckling. Sedan flera år har SLB ett samverkansprojekt med Kungliga Musikhögskolan, Göteborgs Musikhögskola och Malmö Musikhögskola. I projektet Kommande komponister har unga tonsättare kunnat presentera sina verk för symfonisk blåsorkester. Detta arbete skall på Nybrokajen 11 omfatta fler konstnärliga utbildningar för utveckling av konsertformer och innehåll. Inom ramen för N11 Lab skall också de institutionella sammanhangen kunna utmanas. I dagsläget diskuterar vi bl.a. med Operahögskolan och Musikhögskolan i Stockholm om möjligheterna till fördjupad samverkan under laborativa former. Genom kopplingen till oss och N11, skapas också nya och unika möjligheter för de unga konstnärerna att synas och höras i direkt koppling till en professionell verksamhet. Det är också inom ramen för denna laborativa verksamhet som vi skissar på ett barnmusikforum och produktionsutveckling, bl.a. i samverkan med Musikalliansen. I denna strimma ingår också som en självklar del samverkan med länets kultur- och musikskolor samt musikgymnasier och andra musikutbildningar i länet. Under N11 Lab skapas också ett Nationellt blåsmusikcentrum för kunskapsöverföring och återväxt på blåsmusikområdet. N11 Forum. Det fria musiklivet (amatörer, - uthyrning efter kvalitativt urval) En stor del av N11:s verksamhet i dag är riktad till amatörmusiklivet. Dessa skall alltjämt beredas plats på N11, nu under namnet N11 Forum. Deras relation till N11 har hittills präglats av möjligheten att till rimliga priser kunna spela i stora salen. Detta vill vi fortsätta med och förädla genom att också sätta luppen på hur detta innehåll ska kunna presenteras på ett bättre sätt för den breda publiken. N11 Arena För musik och människor. Huset som mötesplats för musiklivet med publiken i fokus. I dag är N11 öppet endast under säsong d.v.s. huset stängs sommartid. Vi ser det som mycket viktigt att huset även under sommaren kan vara en plats dit människor söker sig för att uppleva musik och kanske också lära sig mer om musik. Men även under själva säsongerna krävs en större öppenhet i verksamheterna. Därför planerar vi i samverkan bl.a. med Svensk Musik AB, men också med AF Kultur (med vilka vi nu 7

9 skall fördjupa och utöka samarbetet) att kunna skapa ett innehåll som kan intressera publik och besökare året om. Då det gäller Svensk Musik AB handlar det om att installera pekskärmar med info om svensk musik, ett showroom med möjlighet att köpa skivor och noter. I samverkan med AF Kultur planerar vi att koppla kurser i musikprogramanvändning till Nybrokajen, vilket skulle kunna öppna för ett intresse från ungdomar. SLB planerar också att starta en after-work-serie i Oscar II, som under avslappnade former ska kunna erbjuda ett kvalitativt musikutbud. Musiklivet skall alltjämt kunna mötas och ha N11 som en naturlig plats för överläggningar. Under N11 Arena-begreppet samlas också våra idéer kring seminarieverksamhet och musikdebatt, som ska ha en särskild del av profilen. I dialog med fastighetsverket vill vi också på sikt skapa en ny cafémiljö på kajen. I ett första skede skulle detta kunna ske med befintliga utrymmen, men måste på sikt innefatta andra lösningar för kök m.m. N11 Webb - det första virtuella konserthuset i Sverige? I Berliner Philharmonikers efterföljd vill vi skapa ett virtuellt konserthus på kajen det ska vara möjligt att från Haparanda eller Sydney följa verksamheterna i huset konserter, workshops och seminarier. Vi söker just nu efter teknikföretag som kan tänkas investera i denna idé, som bland annat innefattar inköp av kamerarobotar till stora salen, m.fl. teknikinvesteringar. Blåsarsymfonikernas och Länsmusikens webbplats omformas samtidigt för att skapa virtuella forum för länets musiker, arrangörer och publik. Här sker också en pågående inventering av länets (och landets) spelplatser och verksamheter. N11 Conference. Kommersiell uthyrning Genom att börja arbeta med strategisk försäljning av konferenspaket - också med möjlighet till musikaliska inslag menar vi att N11 har mycket goda möjligheter att öka sina intäkter också från näringslivet. Till dags dato har uthyrning skett löpande, utan särskilda försäljningsstrategiska insatser. SLB avser att som en del av utvecklingsarbetet anställa en strategiskt ansvarig konferensutvecklare. Vi avser också att se över servicenivåerna på det som kan erbjudas för konferens på N11. Då vi analyserar de siffror avseende den kommersiella uthyrningen på N11 som Rikskonserter redovisat, kan vi konstatera att lokalerna är relativt sett underutnyttjade. Det som inte redovisas i dessa siffror är det antal dagar som lokalerna lånats ut gratis till musiklivet och till Kungliga Musikaliska Akademien. Det som därmed döljer sig bakom siffrorna är ytterligare en dold subvention till musiklivet, som måste värderas i sammanhanget. Genom att dessa nu riskerar försvinna - inklusive biljettintäkterna för musiklivet - kan man påräkna att trycket på kulturpolitiken också kommer att öka avseende verksamhetsbidrag till fria musikgrupper. Verksamheten har grovt sett gått ut på att genom den kommersiella uthyrningen kunna räkna hem subventionsgraden. Dock utan offensiv säljstrategi eller prissättning gentemot marknaden - vilket gör att beroendet av anslag legat på ungefär samma nivå genom åren. 8

10 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen t.o.m. maj Konsertsalen Oscar II Stallet Lidholm Styrelserummet 5 2 Summa Tabell 3. Antal uthyrningar per år i respektive sal. Vi är av den uppfattningen att lokalerna - de salar som redovisas i tabellen ovan - bör kunna hyras ut åtminstone en gång i veckan under säsong. Detta utan att störa ut behovet av utveckling av musiklivets nyttjande. Naturligtvis är detta beroende av en professionell säljinsats och ett strategiskt arbete med att förädla konferens-/mötesmiljöerna - dessutom vissa ökade kostnader t.ex. avseende städning. Men genom ett sådant strategiskt arbete, skulle subventionsgraden för det fria musiklivet alltjämt kunna ligga i nivå med de subventioner som man hittills kunnat åtnjuta. Dagspriset för stora salen på N11 är i dag kr för en kommersiell aktör - väl i nivå med den prissättning som råder i Stockholm i dag. De kunder man har haft har utgjort ett brett spektrum av organisationer och företag: ambassader, intresseorganisationer, banker, eventföretag, Kungl. Vetenskapsakademien med flera har haft Nybrokajen 11 som en plats för konfererande, möten och högtider. Vi avser profilera konferensverksamheten för att nå en brytpunkt där subventionsgraden för musiklivet står i direkt relation till de kommersiella intäkterna. Också i konferenspaketen som i framtiden ska erbjudas vid Nybrokajen ska musiken kunna ingå som en naturlig del. 9

11 Tabell 4: Ökning av intäkter från uthyrning N11 och N13 KOMMERSIELL UTHYRNING Konsertsal Oscar II Stallet Antal /år Intäkt Delsumma UTHYRNING TILL KONSERTVERKSAMHET Tillfällen/ Fast hyra/ Biljettpris rörlig hyra Uthyrning Externa produktioner Orkestersal antal biljetter á-pris rörlig hyra Rörlig hyra % Delsumma Sju Strimmor (exkl Konferens, se egen rad) UTHYRNING KONTORSLOKALER N11 KVM Snittpris Kontorslokaler som frigörs UTHYRNING KONTORSLOKALER N Intäkter totalt Utfall 2009 N N Utfall totalt ÖKNING AV INTÄKTER

12 3. Argument för statlig medfinansiering av N11 Frågan om statlig medfinansiering av - det fria musiklivet i Stockholm är i dag underfinansierat i relation till såväl folkmängd, antal musiker och upphovsmän som i direkt jämförelse med annan regional musikverksamhet. 2 statliga kronor per invånare i Stockholm bör jämföras med cirka 30 i VG-län och Skåne/Kronoberg. Det skapar en situation där frilansmusiker boende i Stockholms län i huvudsak är verksamma i andra län, där den offentliga medfinansieringen för regional musikverksamhet är större. Det som är möjligt i VGlän bör vara möjligt även i huvudstadsregionen. - Av ovanstående följer att en satsning på det fria musiklivet i Stockholms län också är en satsning på musiklivets behov av utveckling på nationell nivå, eftersom den stora mängden musiker i Stockholmsregionen med nödvändighet är en del av ett nationellt utbud. - Under en övergångsperiod bör staten ta ansvar för att man sedan 1998 medverkat till en till stora delar osynlig subventionering av det regionala och nationella musiklivet, genom den prissättning Rikskonserter haft på Nybrokajen - för konserter, möten och konferenser inom musiklivet - men också hyresnivåerna för de riksorganisationer som till i dag haft sitt säte på N11. Genom att hastigt dra bort sitt engagemang, skapar staten ett skarpt tryck på musiklivets hela bredd, och underminerar möjligheterna till kunskapsöverföring som byggts upp genom åren, inte minst mellan riksorganisationerna på musikområdet. - Det är rimligt att ge området tid att bygga upp alternativa vägar till finansiering innan ett sådant infrastrukturellt snitt görs. 4. Finansiering för en hållbar utveckling av N11. Skiss på ekonomi bidragsbehov och intäktsutveckling Genom de förhandlingspositioner som utvecklats genom statens åtgärder, kan man emotse en tämligen lång process innan en finansiering av en utveckling av musikverksamheten vid N11 är på plats. Dessutom är frågan vidhäftad med en rad komplikationer, som bland annat är kopplade till de subventioner som de facto utgått till musiklivet genom Rikskonserters försorg subventioner som inte varit transparenta, men som genom vårt arbete framstår med större tydlighet. Den budget som vi skisserat utgår ifrån de ingångsvärden som i dag är kända i form av kostnader och en uppskattning av resultaten från våra utvecklingsinsatser. Tydligt är dock att det fordras rådrum för att skapa optimala förutsättningar för N11, utifrån såväl statens som de regionala aktörernas perspektiv. 11

13 Tabell 5: Dolda subventioner till musiklivet på nationell nivå. SUBVENTIONER TILL MUSIKLIVET Antal Konsertsal N11 konserter á- pris Totalt N Marknadspris SUBVENTION Kungliga Musikaliska Akademin Marknadspris SUBVENTION Hyresgäster N 11 Kvm kr/kvm/år Årshyra Hyresintäkt idag Aktuellt kvm-pris Sthlm city SUBVENTION Nyttjande av gemensamma ytor samt tjänster och faciliteter N11 (internet, larm, bevakning, styrelserum, kök, reception, posthantering etc ) Nyttjas av alla hyresgäster på N11 0 Uppskattat värde SUBVENTION Förlorade biljettintäkter för det fria musiklivet TOTALT VÄRDE AV SUBVENTIONER SFV behöver ha hyresintäkter redan För att kunna lösa ut behovet av rådrum mellan de tänkta parterna i en finansiering SFV:s intäktskrav, det nationella musiklivets behov av N11:s utveckling förslår vi därför att Staten tar ett förnyat grepp om N11 och ger SLB i uppdrag att under en treårsperiod utveckla verksamheten, parallellt med att man löser finansieringen på politisk nivå. Frågan om finansieringen av KMA:s nyttjande av lokalerna måste också ges tid att lösa ut sig, precis som frågan om de nuvarande hyresgästernas situation. SFV har signalerat att man vill ha en och samma huvudman för hela fastigheten, som då alltså också inkluderar Stallet och Nybrokajen 13. I dagsläget finns 9 organisationer som är hyresgäster på N11. Genom att göra en rockad, där flertalet hyresgäster flyttar från N11 till N13, efter att Rikskonserter avvecklats, kan man fylla flertalet våningsplan. Rockaden skulle också innebära att Länsmusiken och SLB flyttar in på N11. Flertalet hyresgäster har signalerat sin vilja att genomföra en sådan rockad. Dock blir hyreshöjningen mycket kraftig. Att stanna 12

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Konstnärsnämnden Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Förfrågningar: Ann Traber ISBN 978-91-977435-5-6

Konstnärsnämnden Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Förfrågningar: Ann Traber ISBN 978-91-977435-5-6 Konstnärsnämnden Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Förfrågningar: Ann Traber ISBN 978-91-977435-5-6 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online DIGITAL LIVE ARENA Kultur online Utvecklingsprojekt 20122013: En satsning på infrastruktur och kommunikation för att tillmötesgå samtidens kulturkonsumenter genom digital kulturdistribution SLUTRAPPORT

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN 3 FOTO: IAN SERIYKOTIK (CC) D E N L I L L A, LILLA GUMMAN På mitt skrivbord står en liten rysk docka. En sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar.

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer