Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:"

Transkript

1 Till: Mika Romanus; Benny Marcel; Kennet Johansson Kopia: Lars-Thomas Heggestad; Nancy Andreassen Peters; Tuula Lindblad Ämne: Nybrokajen+de extra miljonerna... Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt: De 4,5 miljoner Regeringen avsatt för projekt inom musikområdet bör tillfalla Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken i Stockholm, för att kunna rädda Nybrokajen 11 från nedsläckning och för att beredas tid att skapa en rimligt stabil fortsatt finansiering för en ny form av verksamhet i huset. Skälen till detta utspel återfinns i det grundläge som råder i Stockholms län. Med den unikt låga subventionskraft den regionala musikverksamheten har i länet, uppstår en situation som blir alltmer ohållbar. Genom att släcka ned N11, skapas ett ur ett nationellt perspektiv ojämförligt stort hål för det regionala musiklivet N11 har i mångt och mycket utgjort en kompensation för bortfallet av medel in i musiklivet i länet. Dessutom har N11 utgjort en inkomstkälla för det fria musiklivet i länet i storleksordningen 1,5-2 mkr. Vi arbetar nu på en affärsplan som syftar till att utveckla verksamheten. Genom den policy som Rikskonserter haft, har exempelvis marknadsföringen för huset legat på miniminivå. Också verksamhetsmässig har profilen varit låg. Detta till trots har verksamheten gjort positiva resultat trycket på lokalerna är stort. De 4,5 mkr täcker inte alla kostnader (sammanlagt 6 mkr). Dock är vi beredda att under 2011 skjuta till 1,5 mkr för att lösa 2011, och lägga tid och energi på att skapa hållbara relationer till olika intressenter inklusive näringslivet. Vi anser att N11 och verksamheten i huset har potential att bli en unik företeelse i Norden. Den nationella höjd som situationen i Stockholms län skapar (flest professionella musiker, flest komponister) ger en unik möjlighet att på Nybrokajen skapa en arena för utveckling av de regionala musikresurserna så att de fortsätter att ha betydelse i övriga landet. I dag är situationen snudd på ohållbar för frilansarna i länet (de som inte jobbar i någon av de stora orkestrarna) - de relativt sett få spelmöjligheterna som vi genom Länsmusiken kan erbjuda är inte på långt när i paritet med Västra Götaland och Skåne. Stockholm domineras av svartspelningar. De varumärken som delar av musiklivet vill rädda Musik Direkt, Solistpriset m fl utgör kostnader som ligger gott och väl inom ramen för de möjligheter till omfördelning som exempelvis Västra Götaland och Skåne förfogar över dock ej Stockholm. Jag tar gärna ett möte med er för att närmare beskriva våra idéer om hur vi vill förädla N11. Runda-bords-samtalen vet vi inte när de kommer i gång. Däremot rullar processen med Rikskonserters avveckling vidare i nu förnyad takt och Fastghetsverkets behov av en tydlig riktning har uttryckts. Jag föreställer mig att dessa rundabordssamtal kommer behöva utvecklas i takt med att vi ges möjlighet att visa vad huset i kombination med friska idéer förmår uträtta i länets musikliv. En finansieringslösning på lång sikt kommer inte politiken att landa under detta valår. Hör av er! Mvh Fredrik Österling,

2 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 Nybrokajen 11 ska bli en öppen arena för den musikintresserade allmänheten målet är en kraftfull ökning av såväl besökstalen som publikintäkterna. I ett intimt samarbete med musiklivets många intressenter skapar Stockholms Läns Blåsarsymfoniker en solid grund för utveckling av husets innehåll. I vår vision ingår en högre tillgänglighet till själva huset, med besöksmöjligheter och aktiviteter året runt. N11 skall också bli en tydlig part i konferensutbudet i Stockholm med musikprofil på de konferenspaket som erbjuds kunderna. Vi beräknar att med vårt utvecklingsarbete öka besökstalen för huset med 170 % ( personer) mot dagens siffror under Intäkterna beräknas öka med 200 % (5,5 miljoner kr) under perioden. Fram till 2013 beräknar vi att besökstalen kan öka närmare 300 % eller med besökare. Genom ett profilerat utbud med fokus på kvalitet skall Nybrokajen bli en tydlig del av dynamiken på musikområdet i Stockholm. Genom residens- och gästspelsverksamhet för tonsättare och ensembler från hela landet, accentueras husets nationella betydelse i kvalitetsutvecklingen i det nationella och regionala musiklivet. N11 ska också bli det första virtuella konserthuset i Sverige, med ojämförliga spridningsmöjligheter av de i huset pågående öppna verksamheterna i form av konserter, seminarier och workshops. Samarbetet med Kungliga Musikaliska Akademien utvecklas till en resurs för kvalitetsutvecklingen av utbudet i huset. KMA:s koppling till forskning på musikområdet lyfts in som en tydlig resurs i arbetet med utbudet. I samarbete med bl.a. Svensk Musik AB skall ett showroom för svensk musiks olika aktörer skapas förlag, skivproducenter och upphovsmän. Här ska man kunna ta del av allt som produceras i det svenska musiklivet. N11 skall också ta fler marknadsandelar som en plats för konferens och reflektion. Vi räknar med en ökning av omsättningen av den kommersiella uthyrningen med 270 % för 2011 (motsvarande kr i intäkter). Fram till 2013 bör den kommersiella uthyrningen kunna öka med ytterligare 20 %. Återväxten i musiklivet blir en prioriterad del av arbetet på N11 - dels genom länsmusikens och blåsarsymfonikernas arbete, dels genom samverkan med Svensk Musik på upphovsmannasidan. Ett nationellt blåsmusikcentrum skapas som en underavdelning till Blåsarsymfonikernas arbete på N11. 1

3 1. Små och medelstora arenor för musik i Stockholm om konkurrensen för N11 Det finns i Stockholm inget jämförbart hus för kammarmusik i storleksordningen publikplatser. Dock bedrivs konsertverksamhet under olika former på ett flertal platser i staden. De subtila musikformerna har generellt sett få rum i Sverige. De rum som ger en direkt återkoppling till musiker och publik och skapar utrymme för såväl upplevelser som musikalisk utveckling. I våra dagar byggs fräsiga konserthus med klangrum som teoretiskt och digitalt kan anpassas till alla möjliga musikformer. Men de flesta är ense om att de traditionella byggteknikerna fortfarande bär på hemligheter och kunskaper som skapar oslagbara musikmiljöer. Nybrokajen 11 är ett sådant unikt musikhus - utrustat med en enastående och unik akustik. Ur ett musikperspektiv vore det kapitalförstöring att inte nyttja det för konsertverksamhet. Facebookgruppen Rädda Nybrokajen 11 nådde på tre dagar över medlemmar från hela Sverige och Norden. Publikt är platsen sedan renoveringarna under 1990-talet etablerad som musikscen för det fria musiklivet. Juni 2010 användes salen bl.a. för musikaliska repetitioner inför kronprinsessan Victorias bröllop. Genom olika typer av subventioner har salen och kringutrymmena utlånats och uthyrts till musiklivet. Detta har sin tur skapat en låg transparens hur ser egentligen kostnadsbilden ut under vilka villkor har, genom Rikskonserters försorg, det fria musiklivet kunnat arbeta på N11? I vår ekonomiska plan har vi listat de förmånsvärden som legat inbäddade i Rikskonserters roll för det nationella musiklivet. Man bör också läsa våra idéer utifrån följande perspektiv: Rikskonserter har inte haft i uppdrag att verka i Stockholm, varför minimalt med resurser lagts på utveckling och marknadsföring av husets verksamhet. Detta till trots har Nybrokajen kunnat göra en viss vinst, enligt Rikskonserters egen redovisning. Det strategiska utvecklingsarbetet avseende vare sig konferensverksamhet eller konstnärlig verksamhet har i stort sett varit obefintligt. De spekulationer som vi nu gör utgår från att Nybrokajen - trots ovanstående - har lyckats etablera sig som en scen med förvånansvärt god beläggning. Vi menar att detta säger något om möjligheterna till utveckling. Men hur ser konkurrensen ut i Stockholm? Är inte behovet av musikställen redan täckt? I tabellen nedan listas ett antal verksamheter vars innehåll och utbud i viss mån kan sägas konkurrera med möjligheten att bygga vidare på N11:s utveckling som konserthus. Det man kan konstatera är att det vid sidan av Konserthusets kammarmusikverksamhet (med mindre antal publikplatser), finns mycket få verksamheter med återkommande profilerade serier som står i direkt konkurrens till N11 på musiksidan. Det finns vid sidan av Grünewaldsalen ingen lokal som är bättre lämpad för kammarmusik av olika genrer. Övriga verksamheter har inte sällan en tydlig genreprofilering och är nischade publikmässigt till vissa segment av konsertbesökare. Vi tror att det är möjligt att genom en ny profil för Nybrokajen skapa kombinatoriska effekter på publiksidan och därmed öka publikantalet kraftigt. 2

4 Lokal Publikplatser Genrer Biljettprisspann Grünewaldsalen, Konserthuset Musikmuséet Forum 460 Kammarmusik kr 220 (ca) Kammaren Fylkingen Ca 200 Capitol 250 (-) Varierande. Inte tillgängligt för uthyrning, dock barn o ungdomskonsertverksamhet i egen regi Profilerat på litteratur och klassisk musik i kombination Klassisk musik. 6 konserter årligen i en serie. 500 abonnenter. Experimentell scen/nutida. Drivs av ideell förening. Kammarmusik, nutida musik och barnföreställningar. Drivs av Kroumata. i.u kr Fasching Jazz Från ca 100 kr Tabell 1. Konsertplatser i Stockholm med egna nischer I tillägg till den publik som i dag finns för kammarmusik (som i dag, förutom till N11, söker sig till kyrkor och Grünewaldsalen) finns också de övriga smala genrernas trogna besökare. Vår idé bygger på att skapa innehållssegment där dessa olika grupper kan intresseras för att ta del av ett bredare men kvalitativt högstående utbud. Till kammarmusikpubliken kan alltså läggas de folk/världsmusikintresserade, de körintresserade, de nutida musikintresserade och de som är intresserade av historisk musik, s.k. tidig musik. Genom att dessutom profilera N11 som en gästspelsscen för små och mellanstora orkestrar skapas ett kvalitativt brett utbud som kan kombineras i försäljningsögonblicket i en typ av klippkort. Vi har också i våra utvecklingsstrimmor (Sju strimmor för ett levande och profilerat musikens hus) valt att fokusera på områden där N11 kan komplettera det som redan existerar i Stockholm. Den internationella profil som Konserthuset i Stockholm bygger för sin del av kammarmusikarbetet, kan knappast sägas konkurrera med det vi ser som uppgiften: att med nationell höjd på det konstnärliga innehållet samverka med det fria musiklivet i Sverige och Stockholm för ett levande musikens hus. Ingen av de ovan listade verksamheterna har en profil eller en lokal som på ett tydligt sätt konkurrerar med Nybrokajen, varken så som verksamheten bedrivs i dag eller som verksamheten beskrivs i våra utvecklingsplaner. Däremot går det att hitta mervärden för den publik som intresserar sig för de olika akustiska musikgenrerna, genom att kunna erbjuda ett kompletterande utbud. 175 i.u. i.u. 3

5 2. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Länsmusiken i Stockholm rollfördelning och samverkanspartners Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB) har i dag uppdraget att bedriva regional musikverksamhet i Stockholms län, i form av Länsmusiken i Stockholm. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har en väldokumenterad erfarenhet av publikarbete och verksamhet just i Nybrokajen 11. Genom verksamheten Länsmusiken har också ett antal serier bl.a. familjekonserter, kammarmusik och Early Music Live-serien prövat tanken om en mer profilerad konsertverksamhet i huset. Vår vision går ut på att Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som kärnorganisation axlar ansvaret för driften av N11, och utvecklingen av huset till en öppen arena för musik i de små och mellanstora formaten. Det skulle också innebära att halvtidsorkestern SLB använder huset som sin bas för repetitioner och konserter, med en nyttjandegrad om cirka 30 dagar/år i stora salen. Under säsongen genomfördes de profilerade konsertserierna på N11 på lördagar kl 3. Kungliga Musikaliska Akademien (KMA) Då det gäller Kungliga Musikaliska Akademien och deras fortsatta nyttjande av huset, är det en fråga som sitter ihop med villkoren för en framtida finansiering. SLB ställer sig positiv till att stödja KMA:s verksamhet i huset. Men hittills har Rikskonserter enligt avtal upplåtit huset för nyttjande 65 dagar per år, vilket i sin tur fordrar en subventionsnivå som motsvarar bortfallet av möjliga hyresintäkter. Svensk Musik AB SLB har sedan Kulturutredningen lämnade sitt betänkande fört samtal med flera aktörer i musiklivet om möjlig samverkan. Då det gäller frågan om Nybrokajen, har vi särskilt diskuterat med Stims dotterbolag Svensk Musik AB, som har ett uppdrag att marknadsföra svensk musik i Sverige och utlandet. SLB ser Svensk Musiks verksamhet som ett möjligt vikigt komplement till den publika konsertverksamhet som vi tänker oss på kajen i framtiden. Svensk Musik å sin sida är intresserade av högre synlighet, vilket skulle åstadkommas bl.a. med ett showroom för svenska upphovsmän på N11. I tillägg skulle Svensk Musik AB:s verksamhet också kopplas till våra idéer om residens för ensembler och upphovsmän. 3. Sju strimmor för ett levande och profilerat musikens hus Vi kallar våra utvecklingsidéer för strimmor. Dessa sju strimmor menar vi behövs för att skapa en hållbar utveckling för en konserthusverksamhet anno Strimmorna siktar in sig på behov av komplement och utveckling så som de manifesterats i musiklivet de senaste åren. Strimmorna skjuter också in sig på områden som rör publikutveckling och nya kontaktytor med publiken, bl.a. i form av ett virtuellt konserthus. Ett av de viktigaste skälen för valet av strimmor är naturligtvis också behovet av en tydlig profilering Nybrokajen 11 och därmed 4

6 behovet av att införa konstnärliga och strategiska val som en parameter i arbetet med huset och dess musikaliska innehåll. Till alla strimmor som rör publik konsertverksamhet knyts referensgrupper hämtade ur det fria musiklivet. Samtliga strimmor inkluderar även verksamhet på Stallet, som ju i dag driver en scen för Folk- och världsmusik. Då SFV önskar ha en huvudman för hela fastigheten, kommer vi också att ansvara för driften av Stallet och ett kompletterande utbud i denna lokal, i tillägg till det utbud som RFoD i dag presenterar. Verksamheten, som vi ser det, har såväl en nationell som regional betydelse. Dels som intäktskälla för det fria musiklivet, men också som kvalitetsscen för utveckling av musikaliskt innehåll. Vi avser att på regional nivå koppla samman det som sker på N11 med den dialog vi har i kommunerna kring musiklivets utveckling i länet. De verksamheter som först ser dagens ljus på N11 ska enkelt kunna turneras i länet, och i övriga landet genom samverkan med andra länsmusikorganisationer. Det totala anställningsbehovet anger vi i budgetskissen. Strimmornas innehåll skall präglas av såväl ett barn- och ungdomsperspektiv som ett jämställdhetsperspektiv avseende programsättningen. Tabell 2: utveckling av besökstal och uthyrningsintäkter Nybrokajen 11, SPECIALPROGRAM "SJU STRIMMOR" Intäkter Antal besökare N11 Spets N11 Gästspel N11 Lab/seminarier/projektutv N11 Lab/konsert N11 Forum/Youth/Lab/Kompetensutveckling N11 Forum/Youth/konsert N11 Arena/Svensk Musik/AF kultur N11 Webb N11 Conference Totalt Uthyrning/Lab/seminarier etc Produktionskostnader Spets Gästspel Lab Forum, personalkostnad, redovisas särskilt 0 Arena/Svensk Musik/AF kultur 0 Webbutveckling Konsertvärdar Produktionskostnader totalt Resultat före investeringar Investeringar Arenautveckling - inventarier Inspening av konserter för nedladdning direkt TV-robotar länkade till webben, digitalt konserthus Totala behovet av investeringar "Sju strimmor"

7 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 N11 Spets. Musikalisk spetsverksamhet i små och mellanstora format samt residens (urval av länets spetsgrupper och komponister i olika genrer) Profilering av huset som en plats där musik av hög kvalitet spelas. Här ska musikalisk spetsverksamhet och residens med ett urval av länets spetsgrupper och komponister i olika genrer få utrymme. Exempelvis SLB, barockensembler, folkmusikensembler, nutida- och tidig -musikensembler och klassisk kammarmusik. Här kommer även plats för ett internationellt perspektiv beredas plats, inte minst genom det tänkta samarbetet med Svensk Musik AB. Smalare genrer får här en för Stockholm och Sverige ny plattform för att formulera sig konstnärligt. N11 Gästspel (Kammar-, kör-, jazz-, folk/världsmusik, tidig musik, nutida) SLB har under de senaste åren svarat för att plocka in kammarorkestrar från hela landet i sin orkesterserie på N11. Dessa gästspel har varit lyckosamma ur ett publikt perspektiv genom att de gästande orkestrarna har kunnat låna av SLB:s publika förtroendekapital, har gästspelen fått en större publik än de annars skulle fått. Rikskonserter bidrog i ett samarbete till finansieringen SLB skötte själva produktionen och Rikskonserter stod för en arrangörsavgift till den gästande orkestern, som i sin tur stått för sina musikerlöner, dirigentgager samt resa och hotell. Genom att nu skapa en tydlighet i processen, genom att SLB i framtiden svarar för det kvalitativa urvalet, kan vårt publika förtroende också växlas in i ett bredare spann av genrer. I samverkan med de i Stockholm verksamma festivalerna och genreverksamheterna, exempelvis Stockholm Early Music Festival och Stallet, kan också en fördjupning och breddning av gästspelsverksamheten ske. Genom Rikskonserters nedläggning synliggörs också bortfallet av subventioner för denna typ av gästspel från landsorten. Eftersom detta är en del av en nationell utveckling på musikområdet, där regionala verksamheter har kunnat beredas plats på en central scen i Stockholm, bör detta finansieras genom primärt statliga medel i kombination med de gästande ensemblernas kapacitet att egenfinansiera gästspelet. Kören Voces Nordicae 6

8 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 N11 Lab. Det fria musiklivet, konstnärliga utbildningar och institutioner i experimentell samverkan. Öppna seminarier, konserter och projektutveckling. Sedan flera år har SLB ett samverkansprojekt med Kungliga Musikhögskolan, Göteborgs Musikhögskola och Malmö Musikhögskola. I projektet Kommande komponister har unga tonsättare kunnat presentera sina verk för symfonisk blåsorkester. Detta arbete skall på Nybrokajen 11 omfatta fler konstnärliga utbildningar för utveckling av konsertformer och innehåll. Inom ramen för N11 Lab skall också de institutionella sammanhangen kunna utmanas. I dagsläget diskuterar vi bl.a. med Operahögskolan och Musikhögskolan i Stockholm om möjligheterna till fördjupad samverkan under laborativa former. Genom kopplingen till oss och N11, skapas också nya och unika möjligheter för de unga konstnärerna att synas och höras i direkt koppling till en professionell verksamhet. Det är också inom ramen för denna laborativa verksamhet som vi skissar på ett barnmusikforum och produktionsutveckling, bl.a. i samverkan med Musikalliansen. I denna strimma ingår också som en självklar del samverkan med länets kultur- och musikskolor samt musikgymnasier och andra musikutbildningar i länet. Under N11 Lab skapas också ett Nationellt blåsmusikcentrum för kunskapsöverföring och återväxt på blåsmusikområdet. N11 Forum. Det fria musiklivet (amatörer, - uthyrning efter kvalitativt urval) En stor del av N11:s verksamhet i dag är riktad till amatörmusiklivet. Dessa skall alltjämt beredas plats på N11, nu under namnet N11 Forum. Deras relation till N11 har hittills präglats av möjligheten att till rimliga priser kunna spela i stora salen. Detta vill vi fortsätta med och förädla genom att också sätta luppen på hur detta innehåll ska kunna presenteras på ett bättre sätt för den breda publiken. N11 Arena För musik och människor. Huset som mötesplats för musiklivet med publiken i fokus. I dag är N11 öppet endast under säsong d.v.s. huset stängs sommartid. Vi ser det som mycket viktigt att huset även under sommaren kan vara en plats dit människor söker sig för att uppleva musik och kanske också lära sig mer om musik. Men även under själva säsongerna krävs en större öppenhet i verksamheterna. Därför planerar vi i samverkan bl.a. med Svensk Musik AB, men också med AF Kultur (med vilka vi nu 7

9 skall fördjupa och utöka samarbetet) att kunna skapa ett innehåll som kan intressera publik och besökare året om. Då det gäller Svensk Musik AB handlar det om att installera pekskärmar med info om svensk musik, ett showroom med möjlighet att köpa skivor och noter. I samverkan med AF Kultur planerar vi att koppla kurser i musikprogramanvändning till Nybrokajen, vilket skulle kunna öppna för ett intresse från ungdomar. SLB planerar också att starta en after-work-serie i Oscar II, som under avslappnade former ska kunna erbjuda ett kvalitativt musikutbud. Musiklivet skall alltjämt kunna mötas och ha N11 som en naturlig plats för överläggningar. Under N11 Arena-begreppet samlas också våra idéer kring seminarieverksamhet och musikdebatt, som ska ha en särskild del av profilen. I dialog med fastighetsverket vill vi också på sikt skapa en ny cafémiljö på kajen. I ett första skede skulle detta kunna ske med befintliga utrymmen, men måste på sikt innefatta andra lösningar för kök m.m. N11 Webb - det första virtuella konserthuset i Sverige? I Berliner Philharmonikers efterföljd vill vi skapa ett virtuellt konserthus på kajen det ska vara möjligt att från Haparanda eller Sydney följa verksamheterna i huset konserter, workshops och seminarier. Vi söker just nu efter teknikföretag som kan tänkas investera i denna idé, som bland annat innefattar inköp av kamerarobotar till stora salen, m.fl. teknikinvesteringar. Blåsarsymfonikernas och Länsmusikens webbplats omformas samtidigt för att skapa virtuella forum för länets musiker, arrangörer och publik. Här sker också en pågående inventering av länets (och landets) spelplatser och verksamheter. N11 Conference. Kommersiell uthyrning Genom att börja arbeta med strategisk försäljning av konferenspaket - också med möjlighet till musikaliska inslag menar vi att N11 har mycket goda möjligheter att öka sina intäkter också från näringslivet. Till dags dato har uthyrning skett löpande, utan särskilda försäljningsstrategiska insatser. SLB avser att som en del av utvecklingsarbetet anställa en strategiskt ansvarig konferensutvecklare. Vi avser också att se över servicenivåerna på det som kan erbjudas för konferens på N11. Då vi analyserar de siffror avseende den kommersiella uthyrningen på N11 som Rikskonserter redovisat, kan vi konstatera att lokalerna är relativt sett underutnyttjade. Det som inte redovisas i dessa siffror är det antal dagar som lokalerna lånats ut gratis till musiklivet och till Kungliga Musikaliska Akademien. Det som därmed döljer sig bakom siffrorna är ytterligare en dold subvention till musiklivet, som måste värderas i sammanhanget. Genom att dessa nu riskerar försvinna - inklusive biljettintäkterna för musiklivet - kan man påräkna att trycket på kulturpolitiken också kommer att öka avseende verksamhetsbidrag till fria musikgrupper. Verksamheten har grovt sett gått ut på att genom den kommersiella uthyrningen kunna räkna hem subventionsgraden. Dock utan offensiv säljstrategi eller prissättning gentemot marknaden - vilket gör att beroendet av anslag legat på ungefär samma nivå genom åren. 8

10 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen t.o.m. maj Konsertsalen Oscar II Stallet Lidholm Styrelserummet 5 2 Summa Tabell 3. Antal uthyrningar per år i respektive sal. Vi är av den uppfattningen att lokalerna - de salar som redovisas i tabellen ovan - bör kunna hyras ut åtminstone en gång i veckan under säsong. Detta utan att störa ut behovet av utveckling av musiklivets nyttjande. Naturligtvis är detta beroende av en professionell säljinsats och ett strategiskt arbete med att förädla konferens-/mötesmiljöerna - dessutom vissa ökade kostnader t.ex. avseende städning. Men genom ett sådant strategiskt arbete, skulle subventionsgraden för det fria musiklivet alltjämt kunna ligga i nivå med de subventioner som man hittills kunnat åtnjuta. Dagspriset för stora salen på N11 är i dag kr för en kommersiell aktör - väl i nivå med den prissättning som råder i Stockholm i dag. De kunder man har haft har utgjort ett brett spektrum av organisationer och företag: ambassader, intresseorganisationer, banker, eventföretag, Kungl. Vetenskapsakademien med flera har haft Nybrokajen 11 som en plats för konfererande, möten och högtider. Vi avser profilera konferensverksamheten för att nå en brytpunkt där subventionsgraden för musiklivet står i direkt relation till de kommersiella intäkterna. Också i konferenspaketen som i framtiden ska erbjudas vid Nybrokajen ska musiken kunna ingå som en naturlig del. 9

11 Tabell 4: Ökning av intäkter från uthyrning N11 och N13 KOMMERSIELL UTHYRNING Konsertsal Oscar II Stallet Antal /år Intäkt Delsumma UTHYRNING TILL KONSERTVERKSAMHET Tillfällen/ Fast hyra/ Biljettpris rörlig hyra Uthyrning Externa produktioner Orkestersal antal biljetter á-pris rörlig hyra Rörlig hyra % Delsumma Sju Strimmor (exkl Konferens, se egen rad) UTHYRNING KONTORSLOKALER N11 KVM Snittpris Kontorslokaler som frigörs UTHYRNING KONTORSLOKALER N Intäkter totalt Utfall 2009 N N Utfall totalt ÖKNING AV INTÄKTER

12 3. Argument för statlig medfinansiering av N11 Frågan om statlig medfinansiering av - det fria musiklivet i Stockholm är i dag underfinansierat i relation till såväl folkmängd, antal musiker och upphovsmän som i direkt jämförelse med annan regional musikverksamhet. 2 statliga kronor per invånare i Stockholm bör jämföras med cirka 30 i VG-län och Skåne/Kronoberg. Det skapar en situation där frilansmusiker boende i Stockholms län i huvudsak är verksamma i andra län, där den offentliga medfinansieringen för regional musikverksamhet är större. Det som är möjligt i VGlän bör vara möjligt även i huvudstadsregionen. - Av ovanstående följer att en satsning på det fria musiklivet i Stockholms län också är en satsning på musiklivets behov av utveckling på nationell nivå, eftersom den stora mängden musiker i Stockholmsregionen med nödvändighet är en del av ett nationellt utbud. - Under en övergångsperiod bör staten ta ansvar för att man sedan 1998 medverkat till en till stora delar osynlig subventionering av det regionala och nationella musiklivet, genom den prissättning Rikskonserter haft på Nybrokajen - för konserter, möten och konferenser inom musiklivet - men också hyresnivåerna för de riksorganisationer som till i dag haft sitt säte på N11. Genom att hastigt dra bort sitt engagemang, skapar staten ett skarpt tryck på musiklivets hela bredd, och underminerar möjligheterna till kunskapsöverföring som byggts upp genom åren, inte minst mellan riksorganisationerna på musikområdet. - Det är rimligt att ge området tid att bygga upp alternativa vägar till finansiering innan ett sådant infrastrukturellt snitt görs. 4. Finansiering för en hållbar utveckling av N11. Skiss på ekonomi bidragsbehov och intäktsutveckling Genom de förhandlingspositioner som utvecklats genom statens åtgärder, kan man emotse en tämligen lång process innan en finansiering av en utveckling av musikverksamheten vid N11 är på plats. Dessutom är frågan vidhäftad med en rad komplikationer, som bland annat är kopplade till de subventioner som de facto utgått till musiklivet genom Rikskonserters försorg subventioner som inte varit transparenta, men som genom vårt arbete framstår med större tydlighet. Den budget som vi skisserat utgår ifrån de ingångsvärden som i dag är kända i form av kostnader och en uppskattning av resultaten från våra utvecklingsinsatser. Tydligt är dock att det fordras rådrum för att skapa optimala förutsättningar för N11, utifrån såväl statens som de regionala aktörernas perspektiv. 11

13 Tabell 5: Dolda subventioner till musiklivet på nationell nivå. SUBVENTIONER TILL MUSIKLIVET Antal Konsertsal N11 konserter á- pris Totalt N Marknadspris SUBVENTION Kungliga Musikaliska Akademin Marknadspris SUBVENTION Hyresgäster N 11 Kvm kr/kvm/år Årshyra Hyresintäkt idag Aktuellt kvm-pris Sthlm city SUBVENTION Nyttjande av gemensamma ytor samt tjänster och faciliteter N11 (internet, larm, bevakning, styrelserum, kök, reception, posthantering etc ) Nyttjas av alla hyresgäster på N11 0 Uppskattat värde SUBVENTION Förlorade biljettintäkter för det fria musiklivet TOTALT VÄRDE AV SUBVENTIONER SFV behöver ha hyresintäkter redan För att kunna lösa ut behovet av rådrum mellan de tänkta parterna i en finansiering SFV:s intäktskrav, det nationella musiklivets behov av N11:s utveckling förslår vi därför att Staten tar ett förnyat grepp om N11 och ger SLB i uppdrag att under en treårsperiod utveckla verksamheten, parallellt med att man löser finansieringen på politisk nivå. Frågan om finansieringen av KMA:s nyttjande av lokalerna måste också ges tid att lösa ut sig, precis som frågan om de nuvarande hyresgästernas situation. SFV har signalerat att man vill ha en och samma huvudman för hela fastigheten, som då alltså också inkluderar Stallet och Nybrokajen 13. I dagsläget finns 9 organisationer som är hyresgäster på N11. Genom att göra en rockad, där flertalet hyresgäster flyttar från N11 till N13, efter att Rikskonserter avvecklats, kan man fylla flertalet våningsplan. Rockaden skulle också innebära att Länsmusiken och SLB flyttar in på N11. Flertalet hyresgäster har signalerat sin vilja att genomföra en sådan rockad. Dock blir hyreshöjningen mycket kraftig. Att stanna 12

14 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 kvar på N11 skulle i det perspektivet inte utgöra någon större skillnad eftersom SFV även där signalerat en kommande hyreshöjning. En möjlighet skulle vara att skapa rådrum och utvecklingsmöjlighet även där genom att staten tar höjd för en fortsatt (lägre) subvention för dessa organisationer, men med en treårig avvecklingsplan för att ge rum för organisationernas möjlighet att hämta hem en finansiering som skulle täcka upp för kostnadsökningarna. Om Staten finner det angeläget att rädda musikverksamheten vid N11, finns det - som vi ser det - två alternativ: Staten tillskjuter medel för att säkra en verksamhet på enbart N11, genom att utse SLB/Länsmusiken att på statens uppdrag förvalta verksamheten och dess utveckling under en treårsperiod, under vilken förhandlingarna om den långsiktiga finansieringslösningen fortgår och utvecklas. Då fordras ombyggnationer för att stycka av fastigheten och skapa lastintag för N11. Ljuddämpning av N13 eller de angränsande delarna av N11 kommer att fordras för att kunna hyra ut N13 på marknaden som kontorslokaler. Detta alternativ skapar en okänd massa av kostnader för SFV. Staten tillskjuter medel för att SLB/Länsmusiken ska kunna agera huvudman för hela fastigheten under en treårsperiod, medan förhandlingarna pågår om en slutlig finansiell lösning mellan de politiska nivåerna. Riksorganisationerna, som flyttar in på N13, ges möjlighet att utveckla sina intäktsflöden i takt med att subventionsgraden minskar för att kunna möta de förväntade hyresökningarna. Inga kostnader för ombyggnation tillförs staten i detta skede eftersom musikverksamheterna gillar läget på N13 med vad det innebär av ljudläckage. 13

15 Tabell 6: Kostnader (exklusive produktionskostnader) för att driva N11 vidare separat och i tillsammans med N13. ALT 1 N11 som separat enhet (utan produktionskostnader) N11 lokalkostnad inkl driftkostnad Stallet Totalkostnad för lokaler med aktuell hyreskostnad Ombyggnation av N11/N13 - Uppskattning av kostnader Lastintag till N Ljuddämpning mellan N11/N Separering av ev. andra gemensamma strukturer Totalkostnad ombyggnation SUMMA KOSTNADER ALT 2 N11 och N13 som en enhet (utan produktionskostnader) N11 lokalkostnad inkl driftkostnad N13 lokalkostnad inkl driftkostnad Totalkostnad för N11/N N11 N13 Konserthus Kontorshus 14

16 I nedanstående tabell redovisar vi kostnader och intäkter för de utvecklingsplaner vi redovisat. I denna budget utgår vi också från att verksamheten ska ha en hög egenfinansieringsgrad i relation till andra kulturverksamheter, med en ökning från 42 % till 54 % egenfinansiering år Tabell 7: Intäkter och kostnader för drift av N11/N13 inklusive produktions- och utvecklingskostnader: INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR N11/N13 BLÅSARSYMFONIKERNA INTÄKTER Konsertbesökare Uthyrning Externa produktioner Biljetthantering 25% ORKESTERSAL "Sju strimmor" Besökare N11 Spets Gästspel Lab/seminarier/projektutv Lab/konsert N11 Youth/Labb/Kompetensutveckling N11 Youth/konsert Arena Svensk Musik 0 0 Lösnummerförsäljning av virtuellt konserthus Conference Totalt Uthyrning/Lab/seminarier etc Hyresintäkter kontorslokaler N Hyresintäkter kontorslokaler N INTÄKTER TOTALT

17 KOSTNADER Produktionskostnader Spets Gästspel Lab Webbutveckling Konsertvärdar Produktionskostnader totalt Arenautveckling - inventarier Inspening av konserter för nedladdning direkt TV-robotar till webben, digitalt konserthus Biljetthanteringssystem Internet/infrastruktur för både N11 och N Inköp av inventarier av RK: flyglar + teknik Teknikkostnader totalt Introduktionskostnader Marknadsföringskostnader Lokalkostnad inkl drift N Lokalkostnad inkl drift N Hyra av sceningång N 13 samt 4 kontorsrum Stallet NYANSTÄLLNINGSBEHOV Koordinator Inspicienter Producent Säljpersonal Marknadsförare Admin/ekonom Tekniker Vaktmästare Lönekostnader totalt KOSTNADER TOTALT Bidragsbehovet Självfinansieringsgrad 42% 56% 58% Fredrik Österling, VD Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och chef för Länsmusiken i Stockholm , 16

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse

Presentation. Sammanfattning. 7 Vårt program för förnyelse SVENSKA YTTRANDE MUSIKERFÖRBUNDET 2009-05-17 och SYMF, Kulturdepartementet Sveriges Yrkesmusikerförbund 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2009:16 av Kulturutredningen Presentation Följande är ett gemensamt

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer

Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer Musikarrangörer I Samverkan Vanessa Labañino Sven Rånlund Förstudie: Nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund sid. 1 MAIS Musikarrangörer i Samverkan.. sid.

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Organisation och drift av Messingen

Organisation och drift av Messingen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-01-04 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:449 31774 Organisation och drift av Messingen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

SAREIDAH HILDEBRAND Lämnade den fasta anställningen för att frilansa med anställning i Musikalliansen

SAREIDAH HILDEBRAND Lämnade den fasta anställningen för att frilansa med anställning i Musikalliansen Musikerförbundets medlemstidning #2 2012 KULTURMAGASINET FÖR PROFESSIONELLA MUSIKER OCH ARTISTER SAREIDAH HILDEBRAND Lämnade den fasta anställningen för att frilansa med anställning i Musikalliansen Vi

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013-

RUAB. Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB Bakgrund/Fakta Verksamhet 2012 Budget 2013- RUAB svb. RT har investerat 50.000 kr för bolagsbildandet (aktiekapital) RT äger alltid minst 51% Status 11 okt 2012: 196 aktieägare 247.000 kr i nytt aktiekapital

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Utveckling av Acusticum

Utveckling av Acusticum Utveckling av Acusticum Bakgrund Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Malin Wengholm (M) Jarl Karlsson (S) Övriga: Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer