Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt:"

Transkript

1 Till: Mika Romanus; Benny Marcel; Kennet Johansson Kopia: Lars-Thomas Heggestad; Nancy Andreassen Peters; Tuula Lindblad Ämne: Nybrokajen+de extra miljonerna... Hej! Med anledning av de senaste förvecklingarna på musikens område, vill jag göra följande framstöt: De 4,5 miljoner Regeringen avsatt för projekt inom musikområdet bör tillfalla Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken i Stockholm, för att kunna rädda Nybrokajen 11 från nedsläckning och för att beredas tid att skapa en rimligt stabil fortsatt finansiering för en ny form av verksamhet i huset. Skälen till detta utspel återfinns i det grundläge som råder i Stockholms län. Med den unikt låga subventionskraft den regionala musikverksamheten har i länet, uppstår en situation som blir alltmer ohållbar. Genom att släcka ned N11, skapas ett ur ett nationellt perspektiv ojämförligt stort hål för det regionala musiklivet N11 har i mångt och mycket utgjort en kompensation för bortfallet av medel in i musiklivet i länet. Dessutom har N11 utgjort en inkomstkälla för det fria musiklivet i länet i storleksordningen 1,5-2 mkr. Vi arbetar nu på en affärsplan som syftar till att utveckla verksamheten. Genom den policy som Rikskonserter haft, har exempelvis marknadsföringen för huset legat på miniminivå. Också verksamhetsmässig har profilen varit låg. Detta till trots har verksamheten gjort positiva resultat trycket på lokalerna är stort. De 4,5 mkr täcker inte alla kostnader (sammanlagt 6 mkr). Dock är vi beredda att under 2011 skjuta till 1,5 mkr för att lösa 2011, och lägga tid och energi på att skapa hållbara relationer till olika intressenter inklusive näringslivet. Vi anser att N11 och verksamheten i huset har potential att bli en unik företeelse i Norden. Den nationella höjd som situationen i Stockholms län skapar (flest professionella musiker, flest komponister) ger en unik möjlighet att på Nybrokajen skapa en arena för utveckling av de regionala musikresurserna så att de fortsätter att ha betydelse i övriga landet. I dag är situationen snudd på ohållbar för frilansarna i länet (de som inte jobbar i någon av de stora orkestrarna) - de relativt sett få spelmöjligheterna som vi genom Länsmusiken kan erbjuda är inte på långt när i paritet med Västra Götaland och Skåne. Stockholm domineras av svartspelningar. De varumärken som delar av musiklivet vill rädda Musik Direkt, Solistpriset m fl utgör kostnader som ligger gott och väl inom ramen för de möjligheter till omfördelning som exempelvis Västra Götaland och Skåne förfogar över dock ej Stockholm. Jag tar gärna ett möte med er för att närmare beskriva våra idéer om hur vi vill förädla N11. Runda-bords-samtalen vet vi inte när de kommer i gång. Däremot rullar processen med Rikskonserters avveckling vidare i nu förnyad takt och Fastghetsverkets behov av en tydlig riktning har uttryckts. Jag föreställer mig att dessa rundabordssamtal kommer behöva utvecklas i takt med att vi ges möjlighet att visa vad huset i kombination med friska idéer förmår uträtta i länets musikliv. En finansieringslösning på lång sikt kommer inte politiken att landa under detta valår. Hör av er! Mvh Fredrik Österling,

2 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 Nybrokajen 11 ska bli en öppen arena för den musikintresserade allmänheten målet är en kraftfull ökning av såväl besökstalen som publikintäkterna. I ett intimt samarbete med musiklivets många intressenter skapar Stockholms Läns Blåsarsymfoniker en solid grund för utveckling av husets innehåll. I vår vision ingår en högre tillgänglighet till själva huset, med besöksmöjligheter och aktiviteter året runt. N11 skall också bli en tydlig part i konferensutbudet i Stockholm med musikprofil på de konferenspaket som erbjuds kunderna. Vi beräknar att med vårt utvecklingsarbete öka besökstalen för huset med 170 % ( personer) mot dagens siffror under Intäkterna beräknas öka med 200 % (5,5 miljoner kr) under perioden. Fram till 2013 beräknar vi att besökstalen kan öka närmare 300 % eller med besökare. Genom ett profilerat utbud med fokus på kvalitet skall Nybrokajen bli en tydlig del av dynamiken på musikområdet i Stockholm. Genom residens- och gästspelsverksamhet för tonsättare och ensembler från hela landet, accentueras husets nationella betydelse i kvalitetsutvecklingen i det nationella och regionala musiklivet. N11 ska också bli det första virtuella konserthuset i Sverige, med ojämförliga spridningsmöjligheter av de i huset pågående öppna verksamheterna i form av konserter, seminarier och workshops. Samarbetet med Kungliga Musikaliska Akademien utvecklas till en resurs för kvalitetsutvecklingen av utbudet i huset. KMA:s koppling till forskning på musikområdet lyfts in som en tydlig resurs i arbetet med utbudet. I samarbete med bl.a. Svensk Musik AB skall ett showroom för svensk musiks olika aktörer skapas förlag, skivproducenter och upphovsmän. Här ska man kunna ta del av allt som produceras i det svenska musiklivet. N11 skall också ta fler marknadsandelar som en plats för konferens och reflektion. Vi räknar med en ökning av omsättningen av den kommersiella uthyrningen med 270 % för 2011 (motsvarande kr i intäkter). Fram till 2013 bör den kommersiella uthyrningen kunna öka med ytterligare 20 %. Återväxten i musiklivet blir en prioriterad del av arbetet på N11 - dels genom länsmusikens och blåsarsymfonikernas arbete, dels genom samverkan med Svensk Musik på upphovsmannasidan. Ett nationellt blåsmusikcentrum skapas som en underavdelning till Blåsarsymfonikernas arbete på N11. 1

3 1. Små och medelstora arenor för musik i Stockholm om konkurrensen för N11 Det finns i Stockholm inget jämförbart hus för kammarmusik i storleksordningen publikplatser. Dock bedrivs konsertverksamhet under olika former på ett flertal platser i staden. De subtila musikformerna har generellt sett få rum i Sverige. De rum som ger en direkt återkoppling till musiker och publik och skapar utrymme för såväl upplevelser som musikalisk utveckling. I våra dagar byggs fräsiga konserthus med klangrum som teoretiskt och digitalt kan anpassas till alla möjliga musikformer. Men de flesta är ense om att de traditionella byggteknikerna fortfarande bär på hemligheter och kunskaper som skapar oslagbara musikmiljöer. Nybrokajen 11 är ett sådant unikt musikhus - utrustat med en enastående och unik akustik. Ur ett musikperspektiv vore det kapitalförstöring att inte nyttja det för konsertverksamhet. Facebookgruppen Rädda Nybrokajen 11 nådde på tre dagar över medlemmar från hela Sverige och Norden. Publikt är platsen sedan renoveringarna under 1990-talet etablerad som musikscen för det fria musiklivet. Juni 2010 användes salen bl.a. för musikaliska repetitioner inför kronprinsessan Victorias bröllop. Genom olika typer av subventioner har salen och kringutrymmena utlånats och uthyrts till musiklivet. Detta har sin tur skapat en låg transparens hur ser egentligen kostnadsbilden ut under vilka villkor har, genom Rikskonserters försorg, det fria musiklivet kunnat arbeta på N11? I vår ekonomiska plan har vi listat de förmånsvärden som legat inbäddade i Rikskonserters roll för det nationella musiklivet. Man bör också läsa våra idéer utifrån följande perspektiv: Rikskonserter har inte haft i uppdrag att verka i Stockholm, varför minimalt med resurser lagts på utveckling och marknadsföring av husets verksamhet. Detta till trots har Nybrokajen kunnat göra en viss vinst, enligt Rikskonserters egen redovisning. Det strategiska utvecklingsarbetet avseende vare sig konferensverksamhet eller konstnärlig verksamhet har i stort sett varit obefintligt. De spekulationer som vi nu gör utgår från att Nybrokajen - trots ovanstående - har lyckats etablera sig som en scen med förvånansvärt god beläggning. Vi menar att detta säger något om möjligheterna till utveckling. Men hur ser konkurrensen ut i Stockholm? Är inte behovet av musikställen redan täckt? I tabellen nedan listas ett antal verksamheter vars innehåll och utbud i viss mån kan sägas konkurrera med möjligheten att bygga vidare på N11:s utveckling som konserthus. Det man kan konstatera är att det vid sidan av Konserthusets kammarmusikverksamhet (med mindre antal publikplatser), finns mycket få verksamheter med återkommande profilerade serier som står i direkt konkurrens till N11 på musiksidan. Det finns vid sidan av Grünewaldsalen ingen lokal som är bättre lämpad för kammarmusik av olika genrer. Övriga verksamheter har inte sällan en tydlig genreprofilering och är nischade publikmässigt till vissa segment av konsertbesökare. Vi tror att det är möjligt att genom en ny profil för Nybrokajen skapa kombinatoriska effekter på publiksidan och därmed öka publikantalet kraftigt. 2

4 Lokal Publikplatser Genrer Biljettprisspann Grünewaldsalen, Konserthuset Musikmuséet Forum 460 Kammarmusik kr 220 (ca) Kammaren Fylkingen Ca 200 Capitol 250 (-) Varierande. Inte tillgängligt för uthyrning, dock barn o ungdomskonsertverksamhet i egen regi Profilerat på litteratur och klassisk musik i kombination Klassisk musik. 6 konserter årligen i en serie. 500 abonnenter. Experimentell scen/nutida. Drivs av ideell förening. Kammarmusik, nutida musik och barnföreställningar. Drivs av Kroumata. i.u kr Fasching Jazz Från ca 100 kr Tabell 1. Konsertplatser i Stockholm med egna nischer I tillägg till den publik som i dag finns för kammarmusik (som i dag, förutom till N11, söker sig till kyrkor och Grünewaldsalen) finns också de övriga smala genrernas trogna besökare. Vår idé bygger på att skapa innehållssegment där dessa olika grupper kan intresseras för att ta del av ett bredare men kvalitativt högstående utbud. Till kammarmusikpubliken kan alltså läggas de folk/världsmusikintresserade, de körintresserade, de nutida musikintresserade och de som är intresserade av historisk musik, s.k. tidig musik. Genom att dessutom profilera N11 som en gästspelsscen för små och mellanstora orkestrar skapas ett kvalitativt brett utbud som kan kombineras i försäljningsögonblicket i en typ av klippkort. Vi har också i våra utvecklingsstrimmor (Sju strimmor för ett levande och profilerat musikens hus) valt att fokusera på områden där N11 kan komplettera det som redan existerar i Stockholm. Den internationella profil som Konserthuset i Stockholm bygger för sin del av kammarmusikarbetet, kan knappast sägas konkurrera med det vi ser som uppgiften: att med nationell höjd på det konstnärliga innehållet samverka med det fria musiklivet i Sverige och Stockholm för ett levande musikens hus. Ingen av de ovan listade verksamheterna har en profil eller en lokal som på ett tydligt sätt konkurrerar med Nybrokajen, varken så som verksamheten bedrivs i dag eller som verksamheten beskrivs i våra utvecklingsplaner. Däremot går det att hitta mervärden för den publik som intresserar sig för de olika akustiska musikgenrerna, genom att kunna erbjuda ett kompletterande utbud. 175 i.u. i.u. 3

5 2. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Länsmusiken i Stockholm rollfördelning och samverkanspartners Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB) har i dag uppdraget att bedriva regional musikverksamhet i Stockholms län, i form av Länsmusiken i Stockholm. Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har en väldokumenterad erfarenhet av publikarbete och verksamhet just i Nybrokajen 11. Genom verksamheten Länsmusiken har också ett antal serier bl.a. familjekonserter, kammarmusik och Early Music Live-serien prövat tanken om en mer profilerad konsertverksamhet i huset. Vår vision går ut på att Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som kärnorganisation axlar ansvaret för driften av N11, och utvecklingen av huset till en öppen arena för musik i de små och mellanstora formaten. Det skulle också innebära att halvtidsorkestern SLB använder huset som sin bas för repetitioner och konserter, med en nyttjandegrad om cirka 30 dagar/år i stora salen. Under säsongen genomfördes de profilerade konsertserierna på N11 på lördagar kl 3. Kungliga Musikaliska Akademien (KMA) Då det gäller Kungliga Musikaliska Akademien och deras fortsatta nyttjande av huset, är det en fråga som sitter ihop med villkoren för en framtida finansiering. SLB ställer sig positiv till att stödja KMA:s verksamhet i huset. Men hittills har Rikskonserter enligt avtal upplåtit huset för nyttjande 65 dagar per år, vilket i sin tur fordrar en subventionsnivå som motsvarar bortfallet av möjliga hyresintäkter. Svensk Musik AB SLB har sedan Kulturutredningen lämnade sitt betänkande fört samtal med flera aktörer i musiklivet om möjlig samverkan. Då det gäller frågan om Nybrokajen, har vi särskilt diskuterat med Stims dotterbolag Svensk Musik AB, som har ett uppdrag att marknadsföra svensk musik i Sverige och utlandet. SLB ser Svensk Musiks verksamhet som ett möjligt vikigt komplement till den publika konsertverksamhet som vi tänker oss på kajen i framtiden. Svensk Musik å sin sida är intresserade av högre synlighet, vilket skulle åstadkommas bl.a. med ett showroom för svenska upphovsmän på N11. I tillägg skulle Svensk Musik AB:s verksamhet också kopplas till våra idéer om residens för ensembler och upphovsmän. 3. Sju strimmor för ett levande och profilerat musikens hus Vi kallar våra utvecklingsidéer för strimmor. Dessa sju strimmor menar vi behövs för att skapa en hållbar utveckling för en konserthusverksamhet anno Strimmorna siktar in sig på behov av komplement och utveckling så som de manifesterats i musiklivet de senaste åren. Strimmorna skjuter också in sig på områden som rör publikutveckling och nya kontaktytor med publiken, bl.a. i form av ett virtuellt konserthus. Ett av de viktigaste skälen för valet av strimmor är naturligtvis också behovet av en tydlig profilering Nybrokajen 11 och därmed 4

6 behovet av att införa konstnärliga och strategiska val som en parameter i arbetet med huset och dess musikaliska innehåll. Till alla strimmor som rör publik konsertverksamhet knyts referensgrupper hämtade ur det fria musiklivet. Samtliga strimmor inkluderar även verksamhet på Stallet, som ju i dag driver en scen för Folk- och världsmusik. Då SFV önskar ha en huvudman för hela fastigheten, kommer vi också att ansvara för driften av Stallet och ett kompletterande utbud i denna lokal, i tillägg till det utbud som RFoD i dag presenterar. Verksamheten, som vi ser det, har såväl en nationell som regional betydelse. Dels som intäktskälla för det fria musiklivet, men också som kvalitetsscen för utveckling av musikaliskt innehåll. Vi avser att på regional nivå koppla samman det som sker på N11 med den dialog vi har i kommunerna kring musiklivets utveckling i länet. De verksamheter som först ser dagens ljus på N11 ska enkelt kunna turneras i länet, och i övriga landet genom samverkan med andra länsmusikorganisationer. Det totala anställningsbehovet anger vi i budgetskissen. Strimmornas innehåll skall präglas av såväl ett barn- och ungdomsperspektiv som ett jämställdhetsperspektiv avseende programsättningen. Tabell 2: utveckling av besökstal och uthyrningsintäkter Nybrokajen 11, SPECIALPROGRAM "SJU STRIMMOR" Intäkter Antal besökare N11 Spets N11 Gästspel N11 Lab/seminarier/projektutv N11 Lab/konsert N11 Forum/Youth/Lab/Kompetensutveckling N11 Forum/Youth/konsert N11 Arena/Svensk Musik/AF kultur N11 Webb N11 Conference Totalt Uthyrning/Lab/seminarier etc Produktionskostnader Spets Gästspel Lab Forum, personalkostnad, redovisas särskilt 0 Arena/Svensk Musik/AF kultur 0 Webbutveckling Konsertvärdar Produktionskostnader totalt Resultat före investeringar Investeringar Arenautveckling - inventarier Inspening av konserter för nedladdning direkt TV-robotar länkade till webben, digitalt konserthus Totala behovet av investeringar "Sju strimmor"

7 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 N11 Spets. Musikalisk spetsverksamhet i små och mellanstora format samt residens (urval av länets spetsgrupper och komponister i olika genrer) Profilering av huset som en plats där musik av hög kvalitet spelas. Här ska musikalisk spetsverksamhet och residens med ett urval av länets spetsgrupper och komponister i olika genrer få utrymme. Exempelvis SLB, barockensembler, folkmusikensembler, nutida- och tidig -musikensembler och klassisk kammarmusik. Här kommer även plats för ett internationellt perspektiv beredas plats, inte minst genom det tänkta samarbetet med Svensk Musik AB. Smalare genrer får här en för Stockholm och Sverige ny plattform för att formulera sig konstnärligt. N11 Gästspel (Kammar-, kör-, jazz-, folk/världsmusik, tidig musik, nutida) SLB har under de senaste åren svarat för att plocka in kammarorkestrar från hela landet i sin orkesterserie på N11. Dessa gästspel har varit lyckosamma ur ett publikt perspektiv genom att de gästande orkestrarna har kunnat låna av SLB:s publika förtroendekapital, har gästspelen fått en större publik än de annars skulle fått. Rikskonserter bidrog i ett samarbete till finansieringen SLB skötte själva produktionen och Rikskonserter stod för en arrangörsavgift till den gästande orkestern, som i sin tur stått för sina musikerlöner, dirigentgager samt resa och hotell. Genom att nu skapa en tydlighet i processen, genom att SLB i framtiden svarar för det kvalitativa urvalet, kan vårt publika förtroende också växlas in i ett bredare spann av genrer. I samverkan med de i Stockholm verksamma festivalerna och genreverksamheterna, exempelvis Stockholm Early Music Festival och Stallet, kan också en fördjupning och breddning av gästspelsverksamheten ske. Genom Rikskonserters nedläggning synliggörs också bortfallet av subventioner för denna typ av gästspel från landsorten. Eftersom detta är en del av en nationell utveckling på musikområdet, där regionala verksamheter har kunnat beredas plats på en central scen i Stockholm, bör detta finansieras genom primärt statliga medel i kombination med de gästande ensemblernas kapacitet att egenfinansiera gästspelet. Kören Voces Nordicae 6

8 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 N11 Lab. Det fria musiklivet, konstnärliga utbildningar och institutioner i experimentell samverkan. Öppna seminarier, konserter och projektutveckling. Sedan flera år har SLB ett samverkansprojekt med Kungliga Musikhögskolan, Göteborgs Musikhögskola och Malmö Musikhögskola. I projektet Kommande komponister har unga tonsättare kunnat presentera sina verk för symfonisk blåsorkester. Detta arbete skall på Nybrokajen 11 omfatta fler konstnärliga utbildningar för utveckling av konsertformer och innehåll. Inom ramen för N11 Lab skall också de institutionella sammanhangen kunna utmanas. I dagsläget diskuterar vi bl.a. med Operahögskolan och Musikhögskolan i Stockholm om möjligheterna till fördjupad samverkan under laborativa former. Genom kopplingen till oss och N11, skapas också nya och unika möjligheter för de unga konstnärerna att synas och höras i direkt koppling till en professionell verksamhet. Det är också inom ramen för denna laborativa verksamhet som vi skissar på ett barnmusikforum och produktionsutveckling, bl.a. i samverkan med Musikalliansen. I denna strimma ingår också som en självklar del samverkan med länets kultur- och musikskolor samt musikgymnasier och andra musikutbildningar i länet. Under N11 Lab skapas också ett Nationellt blåsmusikcentrum för kunskapsöverföring och återväxt på blåsmusikområdet. N11 Forum. Det fria musiklivet (amatörer, - uthyrning efter kvalitativt urval) En stor del av N11:s verksamhet i dag är riktad till amatörmusiklivet. Dessa skall alltjämt beredas plats på N11, nu under namnet N11 Forum. Deras relation till N11 har hittills präglats av möjligheten att till rimliga priser kunna spela i stora salen. Detta vill vi fortsätta med och förädla genom att också sätta luppen på hur detta innehåll ska kunna presenteras på ett bättre sätt för den breda publiken. N11 Arena För musik och människor. Huset som mötesplats för musiklivet med publiken i fokus. I dag är N11 öppet endast under säsong d.v.s. huset stängs sommartid. Vi ser det som mycket viktigt att huset även under sommaren kan vara en plats dit människor söker sig för att uppleva musik och kanske också lära sig mer om musik. Men även under själva säsongerna krävs en större öppenhet i verksamheterna. Därför planerar vi i samverkan bl.a. med Svensk Musik AB, men också med AF Kultur (med vilka vi nu 7

9 skall fördjupa och utöka samarbetet) att kunna skapa ett innehåll som kan intressera publik och besökare året om. Då det gäller Svensk Musik AB handlar det om att installera pekskärmar med info om svensk musik, ett showroom med möjlighet att köpa skivor och noter. I samverkan med AF Kultur planerar vi att koppla kurser i musikprogramanvändning till Nybrokajen, vilket skulle kunna öppna för ett intresse från ungdomar. SLB planerar också att starta en after-work-serie i Oscar II, som under avslappnade former ska kunna erbjuda ett kvalitativt musikutbud. Musiklivet skall alltjämt kunna mötas och ha N11 som en naturlig plats för överläggningar. Under N11 Arena-begreppet samlas också våra idéer kring seminarieverksamhet och musikdebatt, som ska ha en särskild del av profilen. I dialog med fastighetsverket vill vi också på sikt skapa en ny cafémiljö på kajen. I ett första skede skulle detta kunna ske med befintliga utrymmen, men måste på sikt innefatta andra lösningar för kök m.m. N11 Webb - det första virtuella konserthuset i Sverige? I Berliner Philharmonikers efterföljd vill vi skapa ett virtuellt konserthus på kajen det ska vara möjligt att från Haparanda eller Sydney följa verksamheterna i huset konserter, workshops och seminarier. Vi söker just nu efter teknikföretag som kan tänkas investera i denna idé, som bland annat innefattar inköp av kamerarobotar till stora salen, m.fl. teknikinvesteringar. Blåsarsymfonikernas och Länsmusikens webbplats omformas samtidigt för att skapa virtuella forum för länets musiker, arrangörer och publik. Här sker också en pågående inventering av länets (och landets) spelplatser och verksamheter. N11 Conference. Kommersiell uthyrning Genom att börja arbeta med strategisk försäljning av konferenspaket - också med möjlighet till musikaliska inslag menar vi att N11 har mycket goda möjligheter att öka sina intäkter också från näringslivet. Till dags dato har uthyrning skett löpande, utan särskilda försäljningsstrategiska insatser. SLB avser att som en del av utvecklingsarbetet anställa en strategiskt ansvarig konferensutvecklare. Vi avser också att se över servicenivåerna på det som kan erbjudas för konferens på N11. Då vi analyserar de siffror avseende den kommersiella uthyrningen på N11 som Rikskonserter redovisat, kan vi konstatera att lokalerna är relativt sett underutnyttjade. Det som inte redovisas i dessa siffror är det antal dagar som lokalerna lånats ut gratis till musiklivet och till Kungliga Musikaliska Akademien. Det som därmed döljer sig bakom siffrorna är ytterligare en dold subvention till musiklivet, som måste värderas i sammanhanget. Genom att dessa nu riskerar försvinna - inklusive biljettintäkterna för musiklivet - kan man påräkna att trycket på kulturpolitiken också kommer att öka avseende verksamhetsbidrag till fria musikgrupper. Verksamheten har grovt sett gått ut på att genom den kommersiella uthyrningen kunna räkna hem subventionsgraden. Dock utan offensiv säljstrategi eller prissättning gentemot marknaden - vilket gör att beroendet av anslag legat på ungefär samma nivå genom åren. 8

10 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen t.o.m. maj Konsertsalen Oscar II Stallet Lidholm Styrelserummet 5 2 Summa Tabell 3. Antal uthyrningar per år i respektive sal. Vi är av den uppfattningen att lokalerna - de salar som redovisas i tabellen ovan - bör kunna hyras ut åtminstone en gång i veckan under säsong. Detta utan att störa ut behovet av utveckling av musiklivets nyttjande. Naturligtvis är detta beroende av en professionell säljinsats och ett strategiskt arbete med att förädla konferens-/mötesmiljöerna - dessutom vissa ökade kostnader t.ex. avseende städning. Men genom ett sådant strategiskt arbete, skulle subventionsgraden för det fria musiklivet alltjämt kunna ligga i nivå med de subventioner som man hittills kunnat åtnjuta. Dagspriset för stora salen på N11 är i dag kr för en kommersiell aktör - väl i nivå med den prissättning som råder i Stockholm i dag. De kunder man har haft har utgjort ett brett spektrum av organisationer och företag: ambassader, intresseorganisationer, banker, eventföretag, Kungl. Vetenskapsakademien med flera har haft Nybrokajen 11 som en plats för konfererande, möten och högtider. Vi avser profilera konferensverksamheten för att nå en brytpunkt där subventionsgraden för musiklivet står i direkt relation till de kommersiella intäkterna. Också i konferenspaketen som i framtiden ska erbjudas vid Nybrokajen ska musiken kunna ingå som en naturlig del. 9

11 Tabell 4: Ökning av intäkter från uthyrning N11 och N13 KOMMERSIELL UTHYRNING Konsertsal Oscar II Stallet Antal /år Intäkt Delsumma UTHYRNING TILL KONSERTVERKSAMHET Tillfällen/ Fast hyra/ Biljettpris rörlig hyra Uthyrning Externa produktioner Orkestersal antal biljetter á-pris rörlig hyra Rörlig hyra % Delsumma Sju Strimmor (exkl Konferens, se egen rad) UTHYRNING KONTORSLOKALER N11 KVM Snittpris Kontorslokaler som frigörs UTHYRNING KONTORSLOKALER N Intäkter totalt Utfall 2009 N N Utfall totalt ÖKNING AV INTÄKTER

12 3. Argument för statlig medfinansiering av N11 Frågan om statlig medfinansiering av - det fria musiklivet i Stockholm är i dag underfinansierat i relation till såväl folkmängd, antal musiker och upphovsmän som i direkt jämförelse med annan regional musikverksamhet. 2 statliga kronor per invånare i Stockholm bör jämföras med cirka 30 i VG-län och Skåne/Kronoberg. Det skapar en situation där frilansmusiker boende i Stockholms län i huvudsak är verksamma i andra län, där den offentliga medfinansieringen för regional musikverksamhet är större. Det som är möjligt i VGlän bör vara möjligt även i huvudstadsregionen. - Av ovanstående följer att en satsning på det fria musiklivet i Stockholms län också är en satsning på musiklivets behov av utveckling på nationell nivå, eftersom den stora mängden musiker i Stockholmsregionen med nödvändighet är en del av ett nationellt utbud. - Under en övergångsperiod bör staten ta ansvar för att man sedan 1998 medverkat till en till stora delar osynlig subventionering av det regionala och nationella musiklivet, genom den prissättning Rikskonserter haft på Nybrokajen - för konserter, möten och konferenser inom musiklivet - men också hyresnivåerna för de riksorganisationer som till i dag haft sitt säte på N11. Genom att hastigt dra bort sitt engagemang, skapar staten ett skarpt tryck på musiklivets hela bredd, och underminerar möjligheterna till kunskapsöverföring som byggts upp genom åren, inte minst mellan riksorganisationerna på musikområdet. - Det är rimligt att ge området tid att bygga upp alternativa vägar till finansiering innan ett sådant infrastrukturellt snitt görs. 4. Finansiering för en hållbar utveckling av N11. Skiss på ekonomi bidragsbehov och intäktsutveckling Genom de förhandlingspositioner som utvecklats genom statens åtgärder, kan man emotse en tämligen lång process innan en finansiering av en utveckling av musikverksamheten vid N11 är på plats. Dessutom är frågan vidhäftad med en rad komplikationer, som bland annat är kopplade till de subventioner som de facto utgått till musiklivet genom Rikskonserters försorg subventioner som inte varit transparenta, men som genom vårt arbete framstår med större tydlighet. Den budget som vi skisserat utgår ifrån de ingångsvärden som i dag är kända i form av kostnader och en uppskattning av resultaten från våra utvecklingsinsatser. Tydligt är dock att det fordras rådrum för att skapa optimala förutsättningar för N11, utifrån såväl statens som de regionala aktörernas perspektiv. 11

13 Tabell 5: Dolda subventioner till musiklivet på nationell nivå. SUBVENTIONER TILL MUSIKLIVET Antal Konsertsal N11 konserter á- pris Totalt N Marknadspris SUBVENTION Kungliga Musikaliska Akademin Marknadspris SUBVENTION Hyresgäster N 11 Kvm kr/kvm/år Årshyra Hyresintäkt idag Aktuellt kvm-pris Sthlm city SUBVENTION Nyttjande av gemensamma ytor samt tjänster och faciliteter N11 (internet, larm, bevakning, styrelserum, kök, reception, posthantering etc ) Nyttjas av alla hyresgäster på N11 0 Uppskattat värde SUBVENTION Förlorade biljettintäkter för det fria musiklivet TOTALT VÄRDE AV SUBVENTIONER SFV behöver ha hyresintäkter redan För att kunna lösa ut behovet av rådrum mellan de tänkta parterna i en finansiering SFV:s intäktskrav, det nationella musiklivets behov av N11:s utveckling förslår vi därför att Staten tar ett förnyat grepp om N11 och ger SLB i uppdrag att under en treårsperiod utveckla verksamheten, parallellt med att man löser finansieringen på politisk nivå. Frågan om finansieringen av KMA:s nyttjande av lokalerna måste också ges tid att lösa ut sig, precis som frågan om de nuvarande hyresgästernas situation. SFV har signalerat att man vill ha en och samma huvudman för hela fastigheten, som då alltså också inkluderar Stallet och Nybrokajen 13. I dagsläget finns 9 organisationer som är hyresgäster på N11. Genom att göra en rockad, där flertalet hyresgäster flyttar från N11 till N13, efter att Rikskonserter avvecklats, kan man fylla flertalet våningsplan. Rockaden skulle också innebära att Länsmusiken och SLB flyttar in på N11. Flertalet hyresgäster har signalerat sin vilja att genomföra en sådan rockad. Dock blir hyreshöjningen mycket kraftig. Att stanna 12

14 Nybrokajen 11 det fria musiklivets hus! Utvecklingsplan för konserthuset vid Nybrokajen 11 kvar på N11 skulle i det perspektivet inte utgöra någon större skillnad eftersom SFV även där signalerat en kommande hyreshöjning. En möjlighet skulle vara att skapa rådrum och utvecklingsmöjlighet även där genom att staten tar höjd för en fortsatt (lägre) subvention för dessa organisationer, men med en treårig avvecklingsplan för att ge rum för organisationernas möjlighet att hämta hem en finansiering som skulle täcka upp för kostnadsökningarna. Om Staten finner det angeläget att rädda musikverksamheten vid N11, finns det - som vi ser det - två alternativ: Staten tillskjuter medel för att säkra en verksamhet på enbart N11, genom att utse SLB/Länsmusiken att på statens uppdrag förvalta verksamheten och dess utveckling under en treårsperiod, under vilken förhandlingarna om den långsiktiga finansieringslösningen fortgår och utvecklas. Då fordras ombyggnationer för att stycka av fastigheten och skapa lastintag för N11. Ljuddämpning av N13 eller de angränsande delarna av N11 kommer att fordras för att kunna hyra ut N13 på marknaden som kontorslokaler. Detta alternativ skapar en okänd massa av kostnader för SFV. Staten tillskjuter medel för att SLB/Länsmusiken ska kunna agera huvudman för hela fastigheten under en treårsperiod, medan förhandlingarna pågår om en slutlig finansiell lösning mellan de politiska nivåerna. Riksorganisationerna, som flyttar in på N13, ges möjlighet att utveckla sina intäktsflöden i takt med att subventionsgraden minskar för att kunna möta de förväntade hyresökningarna. Inga kostnader för ombyggnation tillförs staten i detta skede eftersom musikverksamheterna gillar läget på N13 med vad det innebär av ljudläckage. 13

15 Tabell 6: Kostnader (exklusive produktionskostnader) för att driva N11 vidare separat och i tillsammans med N13. ALT 1 N11 som separat enhet (utan produktionskostnader) N11 lokalkostnad inkl driftkostnad Stallet Totalkostnad för lokaler med aktuell hyreskostnad Ombyggnation av N11/N13 - Uppskattning av kostnader Lastintag till N Ljuddämpning mellan N11/N Separering av ev. andra gemensamma strukturer Totalkostnad ombyggnation SUMMA KOSTNADER ALT 2 N11 och N13 som en enhet (utan produktionskostnader) N11 lokalkostnad inkl driftkostnad N13 lokalkostnad inkl driftkostnad Totalkostnad för N11/N N11 N13 Konserthus Kontorshus 14

16 I nedanstående tabell redovisar vi kostnader och intäkter för de utvecklingsplaner vi redovisat. I denna budget utgår vi också från att verksamheten ska ha en hög egenfinansieringsgrad i relation till andra kulturverksamheter, med en ökning från 42 % till 54 % egenfinansiering år Tabell 7: Intäkter och kostnader för drift av N11/N13 inklusive produktions- och utvecklingskostnader: INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR N11/N13 BLÅSARSYMFONIKERNA INTÄKTER Konsertbesökare Uthyrning Externa produktioner Biljetthantering 25% ORKESTERSAL "Sju strimmor" Besökare N11 Spets Gästspel Lab/seminarier/projektutv Lab/konsert N11 Youth/Labb/Kompetensutveckling N11 Youth/konsert Arena Svensk Musik 0 0 Lösnummerförsäljning av virtuellt konserthus Conference Totalt Uthyrning/Lab/seminarier etc Hyresintäkter kontorslokaler N Hyresintäkter kontorslokaler N INTÄKTER TOTALT

17 KOSTNADER Produktionskostnader Spets Gästspel Lab Webbutveckling Konsertvärdar Produktionskostnader totalt Arenautveckling - inventarier Inspening av konserter för nedladdning direkt TV-robotar till webben, digitalt konserthus Biljetthanteringssystem Internet/infrastruktur för både N11 och N Inköp av inventarier av RK: flyglar + teknik Teknikkostnader totalt Introduktionskostnader Marknadsföringskostnader Lokalkostnad inkl drift N Lokalkostnad inkl drift N Hyra av sceningång N 13 samt 4 kontorsrum Stallet NYANSTÄLLNINGSBEHOV Koordinator Inspicienter Producent Säljpersonal Marknadsförare Admin/ekonom Tekniker Vaktmästare Lönekostnader totalt KOSTNADER TOTALT Bidragsbehovet Självfinansieringsgrad 42% 56% 58% Fredrik Österling, VD Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och chef för Länsmusiken i Stockholm , 16

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

LÄNSMUSIKEN I STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010

LÄNSMUSIKEN I STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010 LÄNSMUSIKEN I STOCKHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Utvecklingslinjer för Lis och Stockholms läns musikliv 2.1. Marknadsföring 3. Utbud för barn och ungdomar 2010 4. Jämställdhet och

Läs mer

LOCKTONER FRÅN NYBROKAJEN. nya klanger i Stockholms äldsta konserthus

LOCKTONER FRÅN NYBROKAJEN. nya klanger i Stockholms äldsta konserthus LOCKTONER FRÅN NYBROKAJEN nya klanger i Stockholms äldsta konserthus Det musikaliska hjärtat År 2011 blir Stockholms äldsta konserthus också det nyaste, när vi förverkligar visionen om ett öppnare och

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2013

Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2013 KUN 2013-02-14, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-05 KUN 2013/19 Handläggare: Margareta Wennerberg Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Bedömning av ekonomisk plan

Bedömning av ekonomisk plan Bedömning av ekonomisk plan Stockholms läns Blåsarsymfoniker Bakgrund och uppdrag Stockholms läns Blåsarsymfoniker (SLB 1 ) har i dagsläget ett stort negativt eget kapital. Eftersom SLB är en ideell förening,

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

REVIDERAD ÅTGÄRDSPLAN SAMT ANHÅLLAN OM FÖRSKOTT.

REVIDERAD ÅTGÄRDSPLAN SAMT ANHÅLLAN OM FÖRSKOTT. REVIDERAD ÅTGÄRDSPLAN SAMT ANHÅLLAN OM FÖRSKOTT. SLB ansöker härmed om ett förskott på 4,5 mkr som ett led i den reviderade planen. I augusti 2012 inlämnades till kulturnämnden från Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Sammanställning bolagsmål, underbilaga till Verksamhetsplan 2016

Sammanställning bolagsmål, underbilaga till Verksamhetsplan 2016 Stadens mål Bolagsmål Mål nivå 1 Mål nivå 2 Helsingborg ska Bolaget ska erbjuda Konserthuset ska genom HSO: Konserthuset/HSO: vara en öppen ett pulserande, - Erbjuda symfoniska konserter på hög - 75 produktioner

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

REVIDERAD ÅTGÄRDSPLAN SAMT ANHÅLLAN OM FÖRSKOTT.

REVIDERAD ÅTGÄRDSPLAN SAMT ANHÅLLAN OM FÖRSKOTT. REVIDERAD ÅTGÄRDSPLAN SAMT ANHÅLLAN OM FÖRSKOTT. SLB ansöker härmed om ett förskott på 4,5 mkr som ett led i den reviderade planen. I augusti 2012 inlämnades till kulturnämnden från Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kulturstrategiskt uppdrag för Göteborg Art Sounds

Kulturstrategiskt uppdrag för Göteborg Art Sounds 1 Kulturstrategiskt uppdrag för Göteborg Art Sounds 1. Beskrivning av GAS, Göteborg Art Sounds, Bakgrund Beskrivning av tidigare festivaler Göteborg Art Sounds, GAS, har sedan starten 1999 presenterat

Läs mer

ARRANGÖRER PÅ MUSIKOMRÅDET

ARRANGÖRER PÅ MUSIKOMRÅDET ARRANGÖRER PÅ MUSIKOMRÅDET Statens kulturråd 2013 Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018 Popkollo Göteborg är en förening som bedriver musikverksamhet för tjejer/transpersoner. Vi är en del i den rikstäckande organisationen Popkollo,

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK

ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK Illustration: White Arkitekter AB Musik och konst sedan 1932 Örebro Konserthus har stått på stadig mark sedan 1932 och utvecklas ständigt. Örebro kommun firar nu sitt 750-årsjubileum

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Enkätrapport: Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer

Enkätrapport: Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer Enkätrapport: Hörsel och ljudsäkerhet på musikutbildningarna - undervisning och kunskapsnivåer En rapport från AMMOT, skriven av Christine Hellqvist, projektledare Innehåll Sidan Presentation av AMMOT

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från KLYS Stockholm den 28 april 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2010:12 I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken Presentation

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Rörelse. Birger Jarls torn JUSTITIEKANSLERN. Rosenhaneska palatset SVEA HOVRÄTT. NORSTEDS Kammarrättens hus KAMMARRÄTTEN

Rörelse. Birger Jarls torn JUSTITIEKANSLERN. Rosenhaneska palatset SVEA HOVRÄTT. NORSTEDS Kammarrättens hus KAMMARRÄTTEN Historisk kontext 1950-2000 GENOMFÖRANDE MUSIKENS HUS Riddarholmen Publika verksamheter Idag på Riddarholmen är det ett mycket begränsat utbud på publikt tillgängliga byggnader, vilket kan vara en anledning

Läs mer

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av Bilaga 3 Åtgärdsbeskrivning Allaktivitetshuset, sett från Sturegatan. För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av ekonomiska skäl att sälja sitt Nya Folkets Hus. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer