Juni BRF Brunnsviken TILL MEDLEMMARNA I BRF BRUNNSVIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2006. BRF Brunnsviken TILL MEDLEMMARNA I BRF BRUNNSVIKEN"

Transkript

1 Juni 2006 INFORMATIONSSKRIFT BRF Brunnsviken TILL MEDLEMMARNA I BRF BRUNNSVIKEN

2 BRF BRUNNSVIKEN INFORMATIONSSKRIFT Juni 2006 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera nyinflyttade medlemmar, men även gamla medlemmar, om sådant som kan vara bra att känna till. Se även föreningens hemsida: På hemsidan finns hänvisningar till bland annat Nationalstadsparken och till aktuella tips och arrangemang i Bergshamra. Bostadsrätt Definitionsmässigt är bostadsrätt en nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden. Bostadsrätt får endast upplåtas till medlem av bostadsrättsförening, en särskild sorts ekonomisk förening. I föreningens stadgar står de formella regler som måste följas för vår bostadsrättsförening helt i enlighet med Lagen om ekonomiska föreningar och Lagen om bostadsrättsföreningar. Stadgarna finns på hemsidan. Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) Föreningen är sedan 1 januari 2004 medlem i SBC och köper också ekonomisk och teknisk förvaltning av dem. SBC är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är drygt 3600 föreningar anslutna. SBC bildades 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. SBC är obundet och helt fristående från byggintressen. SBC är en demokratiskt uppbyggd organisation, där medlemsföreningarna har en fri och självständig ställning. En förening kan bli medlem när som helst och, om den så önskar, begära utträde när som helst. Varje förening drivs av de boende med oinskränkt beslutsrätt och fullt ansvar. Se även SBC hemsida: Vi kan där även komma åt speciella medlemssidor. Användarnamn: Brf Brunnsviken, Riksb Brf Lösenord: En PIN-kod, de först fyra siffrorna i Objektnummer överst på avgiftsavin från SBC. 2

3 Styrelsen Styrelsen skall företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen består av följande personer: Ordförande Lars-Åke Hansson B.A Vice ordf Arne Gustafsom B.A Sekreterare Marika Ljungdal B.A Ledamot Marianne Lundberg B.A Ledamot Hans Holst B.A Ledamot Thomas Fehrm B.A Suppleant Charlotte Örnlid B.A Suppleant Fredrik Angelin B.A Styrelsen kan också nås via vår hemsida eller på e-postadress: Vicevärden Vi har den stora fördelen att ha en vicevärd som bor i vårt område: Hans Holst, Bergshamra allé 87, tel el Vicevärden hjälper medlemmar med råd eller lösningar på uppkomna problem samt kontrollerar fakturor och avtal med leverantörer. Vicevärden kan också nås via vår hemsida eller på e-postadress Valberedningen Valberedningens uppgift är att till den årliga föreningsstämman föreslå kandidater till styrelseposter, suppleantposter, revisor samt revisorssuppleant. Förslagen ska i möjligaste mån spegla de önskemål medlemmarna har. Valberedningen består av följande personer: Sven Kinnander B.A Johanna König B.A Karin Thorneman Westin B.A Revisorer Revisorerna väljs av föreningsstämman på ett år i taget och har som uppgift att se till att styrelsen sköter föreningens angelägenheter enligt gällande lagstiftning, stadgar och stämmobeslut. Man skiljer mellan yrkesrevisor, d.v.s. KPMG AB som vi valt, och lekmannarevisor. Den sistnämnda bör bo i föreningen och kan naturligtvis också vara revisor till yrket. 3

4 Föreningens revisorer är: Revisor Olle Mächs B.A Suppleant Lars Lindgren B.A Föreningsstämman Nästa ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i maj Då genomgås det gångna räkenskapsåret (kalender-året 2006). Dessutom informeras om vad styrelsen gjort samt om aktuella frågor och medlemmar har möjlighet att ställa frågor och utöva sin rösträtt. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast Arbetsgrupper Inom föreningen finns olika arbetsgrupper som ett stöd åt bl a styrelsens arbete. Några exempel på arbetsgrupper är: Ekonomi, Teknik och bygg, Trädgård och miljö, IT, Säkerhet samt Brunnsviken Future. Dessutom finns det en Räntegrupp som träffas i samband med omsättning av våra fastighetslån. Alla medlemmar är välkomna att engagera sig. Kontakta styrelsen för mer information eller besök föreningens hemsida där de olika gruppernas sammansättning framgår. Föreningens lägenhet Föreningen äger en möblerad lägenhet i punkthuset B.A. 49 vilken används för bl a möten. Den kan även användas av medlemmar för kvällsaktiviteter eller hyras för besökande till ett pris av 250 kr/dygn inkl p-plats (priset gäller år 2006). Hyran för lägenheten betalas in på föreningen postgiro: Intresserade kan höra av sig till lägenhetsvärden Claes Peyron, B.A. 61, tel Man kan även se bokningsläget och boka lägenheten på föreningens hemsida eller via Styrelsen har företräde till våningen vid sina styrelsemöten ca nio kvällar per år. Grannsamverkan Grannsamverkan mot brott innebär att vi har ett visst samarbete med närpolisen när det gäller bevakning av vårt område. Vi har kontaktpersoner inom området som representerar samtliga boende. De har fått viss utbildning av polisen och är ansvariga för bl a märkningsutrustning och information till nyinflyttade. Om Du är osäker på vem som är Din kontaktperson kan Du höra med grannen eller vicevärden. Märkningsutrustningen kan lånas av vicevärden. 4

5 Närpolis Vår närpolis heter Kerstin Malm. Hon finns på Råsundavägen 101, Solna, tel , mån fre kl OBS: Närpolisen har sommarstängt 23/6 15/ Ring då istället Om polispersonal behövs på plats, ring Västerortspolisen: (dygnet runt). Vid pågående brott ring 112. Om Du råkar ut för ett inbrott eller blir bestulen är det viktigt att Du meddelar antingen vicevärden eller Din kontaktperson för grannsamverkan. Detta gäller även om Du noterar obehöriga inom området som beter sig underligt. Parkeringsplatser Föreningen äger två parkeringsområden: dels ett inom området ( inre ), dels ett som ligger till höger från infarten i korsningen Bergshamra allé/ Tivolivägen ( yttre ). På den inre är avgiften, inkl el, 795 kr/kvartal, på den yttre 675 kr/kvartal (priset gäller år 2006). Kontakta vicevärden för uthyrning, då det är han som har hand om kölistorna. Vi har vidare fyra parkeringsplatser för besökande på det yttre området. För parkering kortare än sex timmar krävs p-skiva. För längre tid krävs speciellt tillstånd som utfärdas av vicevärden. Observera att det är förbjudet att lämna en tamp av elsladden hängande lös. Ta för vana att alltid dra ur sladden ur elstolpen då Du inte behöver el till bilen. Det är tillåtet att återföra den lösa tampen in i elskåpet och låsa. Det farliga är om en lös tamp av elsladden hänger fritt. I händelse av olycka p.g.a. löst hängande sladd kan ägaren i vissa fall bli ansvarig. Anslagstavlor Inom området finns sex anslagstavlor: en vid södra gaveln på punkthuset B.A. 49, en vid sophuset på inre parkeringsplatsen, en i vardera punkthus och en i vardera tvättstuga. Där ges information om vissa aktuella frågor. Det finns också möjlighet för medlemmar att annonsera vid t ex önskemål om ny lägenhet inom föreningen. Kontakta vicevärden. Tvättstugorna Det finns en tvättstuga i vardera punkthus. I punkthuset B.A. 175 finns det dessutom en grovtvättstuga. Ytterligare information om tvättregler finner Du i tvättstugan. Vi vill dock komma med en liten uppmaning: köp tvättpåsar då de minskar dyra reparationskostnader. Detta avser tvätt där metall lossnar från kläderna t ex stålbyglar i bh. Stålbyglarna lossnar ibland och fastnar under trumman och förorsakar stopp. En piskställning finns uppställd utanför tvättstugan i punkthuset B.A. 49. Den får endast användas dagligen mellan kl

6 Om det blir fel på någon maskin i tvättstugorna är det viktigt att Du snarast rapporterar detta till vicevärden. Förvaring av cyklar och barnvagnar För cyklar finns särskilda förvaringsbodar och ett antal cykelställ i området. På grund av brandföreskrifter får cyklar inte parkeras inne i punkthusen eller i loftgångarna. I punkthusen finns gemensamma utrymmen för förvaring av barnvagnar. Gemensamma planteringar Planteringarna sköts genom ett förvaltningsavtal med S.S. Trädgårdsservice AB. Om Du och Dina grannar har önskemål om förändringar är Ni välkomna att kontakta trädgårdsansvariga Marianne Lundberg, B.A. 81, tel Det är således inte tillåtet för enskilda medlemmar att själv förändra de gemensamma planteringarna utan skriftligt godkännande av styrelsen. Uteplatser De medlemmar som har en egen uteplats är själva ansvariga för gräsklippningen. Gemensamma handgräsklippare finns i vissa cykelförråd. Snöskottning Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för snöskottningen utanför den egna ytterdörren. Vid is och halka bör vi alla hjälpas åt att sanda gångar och parkeringsplatser om inte den avtalade halkbekämpningen räcker till. Sand och verktyg finns i de gröna sandlådorna. Hushållssopor, grovsopor och returpapper Våren 2002 införde vi fastighetsnära källsortering. Det innebär att varje hushåll sorterar sina sopor och sedan slänger dem i därför avsett kärl i något av våra soprum. Ordinarie lägenhetsnyckel passar till samtliga soprum. Råd och anvisning för sopsorteringen finns dels i en speciell broschyr, dels på tydliga anslag i soprummen. Det är angeläget att vi källsorterar eftersom bortforsling av vanliga hushållssopor kostar 6000 kr/år och kärl. Däremot är bortforslingen av tidningspapper, förpackningar, glas, metall och plast nästan gratis. Obs! Ställ inga soppåsar utomhus! Fåglarna tar dem direkt med nedskräpning i området som följd. Miljöfarligt avfall, möbler och vitvaror får inte ställas i soprummen. Alla elartiklar läggs i en speciell behållare i grovsoprummen. Miljöfarligt avfall kan lämnas på OKQ8 i Bergshamra eller på återvinningscentralen Kvarnkullen, Gamla Enköpingsvägen 129, Ursvik (öppnar 1/7 2006). Där kan man även lämna möbler och vitvaror. 6

7 Övriga upplysningar och öppettider kan fås via eller www. sorab.se alternativt per tfn: Vi beställer en container tre gånger per år: vid julgransplundringen (januari), vårstädningen (april/maj) och vid höststädningen (oktober). Om Du är osäker på vad Du får slänga bör Du kontakta vicevärden. Felanmälan Felanmälan skall i första hand göras till vicevärden. Då inte vicevärden är anträffbar görs felanmälan till SBC:s underleverantör Driftia Förvaltning AB, tel , telefontid vardagar kl Man kan även nå Driftia via mail. Se föreningens hemsida för adress. Vid akuta problem utanför kontorstid, och då inte vicevärden är anträffbar, kan Driftia nås på Var uppmärksam på om föreningen under året väljer annan leverantör. Kabel-TV Vår kabel-tv-leverantör heter Canal Digital AB. Föreningen betalar en gemensam kabel-tv-avgift för alla medlemmar. Om Du vill ha ytterligare information om utbudet - kontakta Canal Digital tel (öppet mån lör , sönd ), eller besök deras hemsida: Bredband Föreningen har inget avtal med någon bredbandsleverantör Bredbandsavtal är helt frivilligt och kan tecknas enskilt med valfri leverantör. Rent tekniskt fungerar ADSL via telefonledningen utmärkt i vårt område. Balkonginglasning, parabol, markis och brevlåda Inglasning av balkong, montering av parobol, markis och ny brevlåda kräver styrelsens tillstånd. Samtliga kostnader får den boende stå för. Kontakta vicevärden för teknisk information. Den enda säkerhetsbrevlåda som styrelsen godkänner är gröna Safe Post Classic 70 eller en mindre variant med samma design. Ventilationssystemet Ventilationssystemet i bostäderna är dimensionerat för att i tillräcklig omfattning omsätta luften. För att detta ska fungera väl är det viktigt att luftintagen ovanför alla fönster hålls öppna. Då även köksfläkten är en del av ventilationssystemet, måste man vid ett eventuellt byte av denna göra en avstämning med vicevärden, så att ny fläkt uppfyller rätt tekniska krav. 7

8 Hemförsäkring Förmodligen har alla hushåll i föreningen tecknat hemförsäkring. Vi vill uppmana alla som inte har en tilläggsförsäkring för bostadsrätter att teckna en sådan. Denna gäller t.ex.om en fönsterruta krossas. Kontakta ditt försäkringsbolag. Observera också att vissa bolag lämnar rabatt för grannsamverkan. Andrahandsuthyrning Styrelsens tillstånd krävs för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Notera att det är Du som medlem som har det ekonomiska ansvaret mot föreningen. Medlemmen ansvarar också för att hyresgästen känner till och följer beslut och ordningsregler som gäller boendet. Huvudregeln är att styrelsen beviljar max två (2) års uthyrning. En förlängning därefter kräver synnerliga skäl (prövning kan komma att ske i hyresnämnden). Autogiro Möjlighet finns att betala månadsavgiften via autogiro. Kontakta SBC eller vicevärden för att få lämplig blankett. Hundar och katter För hund- och kattägare gäller att hundar och katter inte får gå lösa inom området. Det är viktigt att detta efterlevs eftersom djuren förorenar i barnens sandlådor och på gräsmattorna. Störningar, radio TV, stereo m.m. Det är självklart att man visar sina grannar hänsyn, speciellt nattetid (kl ). Vår hemsida (www.brunnsviken.se) Besök gärna vår hemsida (www.brunnsviken.se) där denna informationsskrift jämte mycket annan information om föreningen och vår närmaste omgivning finns. För att ständigt förbättra och uppdatera den mottar vi gärna förslag (text, bilder, länkar etc). Förslag Styrelsen mottar tacksamt förslag, helst skriftligt, om hur vi ytterligare kan förbättra vår boendekvalitet. Med vänliga hälsningar /Styrelsen

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information:

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information: Boendeinformation Brf. Tre Källor (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende Index: Allmän Information: 1 2 -kontaktinformation 3 -kontakt med styrelsen 3 Andrahandsuthyrning 3 Balkonger & uteplatser

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer