Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB"

Transkript

1 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag: Tillfredsställande halvårsresultat i Keops. Koncernen Keops resultat före skatt och före värdeförändring av fastigheter och skulder uppgick för det första halvåret 2006/07 till - 93,5 MSEK jämfört med prospektbudgeten på - 9,3 MSEK. Det negativa resultatet består delvis av engångskostnader i samband med förvärvet av fastigheterna samt även valutakursförändringar och kostnader på finansiella anläggningstillgångar. Huvuddelen av koncernens 172 fastigheter ( kvm) är uthyrda till kontorslokaler (40 %), industri/lager (35 %), butiker (10 %), bostäder (3 %), övrigt (12 %). Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 263,9 MSEK, jämfört med prospektbudget på 268,1 MSEK. Driftskostnaderna uppgick till 86,6 MSEK, jämfört med prospektbudget på 123,5 MSEK. Lägre underhållskostnader är största anledningen till avvikelsen mot prospektbudget. Koncernens rörelseresultat uppgick till 201,4 MSEK, jämfört med prospektbudget på 149,4 MSEK. Fastigheternas värde per 31 mars 2007 uppgår till 6 415,3 MSEK och avser köpeskillingen för fastigheterna. Värdeförändringar är inräknat i resultatraden Värdeförändring av fastigheter och kursförändring av skulder, netto och uppgår för perioden till 45,7 MSEK. Mot denna bakgrund förväntas helårets resultat före skatt och värdeförändring av fastigheter och skulder bli cirka 63 MSEK. Frågor rörande detta meddelande kan ställas till VD Tommy Sundbom på tlf eller Head of Communication Susanne Lindø eller på tlf

2 Sida 2 av 8 Innehåll Koncernens huvud- och nyckeltal... 3 Styrelsens redogörelse... 4 Ekonomisk utveckling... 5 Förväntningar på helårsresultat... 5 Risker... 5 Redovisningsprinciper... 5 Händelser efter periodens utgång... 6 Halvårsräkenskap för koncernen... 7 Eget Kapital... 8

3 Sida 3 av 8 Koncernens huvud- och nyckeltal (Belopp i TSEK) 1/ / / / mån 1) 10 mån 2) Nettoomsättning Värdeförändring av fastigheter och skulder, netto Rörelseresultat Finansiella poster, netto Periodens resultat före skatt Periodens resultat Tillgångar Eget kapital Förvärv av materiella tillgångar Avkastning på fastigheternas värde 3) 6,6% N/A Avkastning på eget kapital efter skatt neg. 0,0% Soliditet 9,5% 0,0% Börskurs, KEO IX 7,5 %, 2016, ISIN kod DK ,25 N/A Antal medarbetare 0 0 1) Perioden består av 6 månader. Fastigheterna förvärvades den 1 november 2006, varav driftsresultatet består av 5 månader. 2) Keops bildades den 24 november Första året medförde inget resultat. 3) Avkastningsgraden är beräknat som bruttoresultatet exklusive värdeförändringar i förhållande till anskaffningsvärdet på fastigheterna.

4 Sida 4 av 8 Styrelsens redogörelse Styrelsen och ledningen har idag avlagt halvårsrapport för perioden 1 oktober mars Halvårsrapporten behandlades och fastställdes. Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt i enlighet med de krav som finns på bolag med noterade obligationer på Københavns Fondsbørs. Vi anser att de redovisningsprinciper och regler som används och den halvårsrapport som tagits fram innehåller korrekt och relevant information och de upplysningar som är relevanta för att kunna bedöma koncernens ekonomiska ställning. Det är vår uppfattning att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens tillgångar och skulder, finansiella ställning, och resultat för perioden 1 oktober mars Halvårsrapporten är inte reviderad. Stockholm, den 23 maj 2007 Ledning: Tommy Sundbom Styrelse: Per Johansson Perrault Andreas Hyltefors Tommy Sundbom (Ordförande) Torben Schultz Michael Sheikh

5 Sida 5 av 8 Ekonomisk utveckling Detta är koncernens första halvårsresultat vilket innebär att det inte finns några jämförelsetal från föregående års period. Koncernens resultat före skatt och före värdeförändring av fastigheter och skulder uppgick för det första halvåret 2006/07 till 93,5 MSEK, jämfört med prospektbudgeten på - 9,3 MSEK. Det negativa resultatet består delvis av engångskostnader i samband med förvärvet av fastigheterna samt även valutakursförändringar och kostnader på finansiella anläggningstillgångar. Huvuddelen av koncernens 172 fastigheter ( kvm) är uthyrda till kontorslokaler (40 %), industri/lager (35 %), butiker (10 %), bostäder (3 %), övrigt (12 %). Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 263,9 MSEK, jämfört med prospektbudget på 268,1 MSEK. Driftskostnaderna uppgick till 86,6 MSEK, jämfört med prospektbudget på 123,5 MSEK. Lägre underhållskostnader är största anledningen till avvikelsen mot prospektbudgeten. Koncernens rörelseresultat, inklusive värdeförändringar på fastigheter och skulder, uppgick till 201,4 MSEK, jämfört med prospektbudget på 149,4 MSEK. Det egna kapitalet per 31 mars 2007 uppgår till 721,0 MSEK. Fastigheternas värde per 31 mars 2007 uppgår till 6 415,3 MSEK. Värdeförändringar är inräknat i resultatraden Värdeförändring av fastigheter och kursförändring av skulder, netto och uppgår för perioden till 45,7 MSEK. Immateriella tillgångar uppgår till 852,9 MSEK jämfört med 311,8 MSEK per 30 september Ökningen beror på investeringen i fastigheter via köp av dotterbolag. De immateriella tillgångarna är därför skillnaden mellan köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen inklusive transaktionskostnader och det egna kapitalet i dotterbolagen efter avsättning av uppskjuten skatt i dotterbolagen. Förutom förvärvet av fastigheterna den 1 november 2006 har det inte under perioden skett några större investeringar i fastigheter och koncernen har inte efter det köpt eller sålt några fastigheter. Förväntningar på helårsresultatet I prospektet för Keops uttalade sig styrelsen om ett förväntat resultat för helåret 2006/07 före skatt och före värdeförändringar på fastigheter och skulder om 17 MSEK. Förväntningarna är nu cirka 63 MSEK och anledningen är engångskostnader i samband med förvärvet. Risker I prospektet för Keops, som finns tillgänglig på finns riskfaktorer beskrivna och hur hyra, ränta, valuta och interna riskfaktorer beskrivs. Redovisningsprinciper Halvårsrapporten är liksom årsredovisningen för 2005/06 upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt i enlighet med de krav som finns på bolag med noterade obligationer på Københavns Fondsbørs.

6 Sida 6 av 8 Händelser efter periodens utgång Utöver vad som nämnts i denna rapport känner ledningen inte till några händelser efter den 31 mars 2007 som förväntas ha väsentlig betydelse för koncernens finansiella ställning eller framtidsplaner. Uttalande om framtida förhållanden Denna halvårsrapport kan innehålla uttalanden om framtida förhållanden inom betydelsen av Securities Litigation Act of 1995 och liknande lagar och regler i andra länder om förväntningar om framtida utveckling. Uttalanden om framtida utveckling är våra förväntningar om eller prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden kan identifieras genom att de inte uteslutande relaterar till historiska eller aktuella fakta. Ord som används är förväntningar, antaganden, avser, planerar, tror och andra ord och termer i förbindelse med framtida drift och resultat. Dessa uttalanden om framtida förhållanden är föremål för risk, osäkerhet och oriktiga antaganden. Således kan aktuellt resultat avvika väsentligt från förväntningarna, vilket kan betyda att alla framåtblickande uttalanden här eller i andra publikationer kan vara felaktiga. Faktorer som kan påverka sådana förväntningar omfattar, men är inte begränsat till, generella ekonomiska och affärsmässiga villkor och ränte- och kursutveckling. Således bör man inte stödja sig på dessa framtida uttalanden. Keops har ingen skyldighet till att uppdatera framtida uttalanden eller bekräfta uttalanden i förhållande till faktiskt resultat, bortsett från vad lagen kräver.

7 Sida 7 av 8 Halvårsräkenskap för koncernen (Belopp i TSEK) Resultaträkning 1/ / /06 6 mån. 10 mån. Nettoomsättning Driftskostnader Värdeförändring på fastigheter och skulder, netto Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster, netto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Balansräkning Tillgångar 31/ / Immateriella tillgångar Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Tillgodohavanden Likvida medel Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

8 Sida 8 av 8 Eget kapital (Belopp i TSEK) 1/ / / / Eget kapital ingående balans Kapitalökning Periodens resultat Eget kapital utgående balans

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer