Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm."

Transkript

1 Socialdemokraterna Svarspost Kundnr Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill bli Supporter och medlem i socialdemokraterna. Fyll i ditt namn och posta idag! Namn Adress Postnr/Postort Personnr Telefon/Mobil E-post Fackförbund Bli medlem och betala direkt! Smsa S <personnummer> till (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr.

2 Stockholm är fantastiskt! Här i världens vackraste huvudstad bor och verkar stockholmare. Här finns stora möjligheter för oss att göra verklighet av våra drömmar och projekt i livet. För Stockholm är möjligheternas stad. Här finns en mångfald av människor, av utbildningsvägar och arbetsgivare, av miljöer och kultur. Alla kan hitta sin plats i Stockholm. Men samtidigt är trycket hårt. Hjulen snurrar fort och stressen är ofta stor. När vi inte hinner med, utan tappar fotfästet, förslösas vår potential. Så får det aldrig vara. Men det är precis vad som händer i dagens borgerliga Stockholm. Alla får inte chansen. Istället så ökar klyftorna. De rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare. Unga mår dåligt. Stressen växer i vardagen. Sjukhus, förskolor och skolor privatiseras för sakens skull. Och snart är det omöjligt att få tag i en någorlunda central hyreslägenhet. Skatten sänks för de allra rikaste samtidigt som närakuter stängs och skolan får mindre pengar. Men orättvisor är inte lösningen på Stockholms problem. Känner du, som vi socialdemokrater, att det finns bättre vägar att gå? Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi tror på stockholmarna! Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Det ska löna sig att våga. Det ska löna sig att betala skatt. Och det ska märkas att Sverige är ett välfärdsland. Inte minst i Stockholm. I den här broschyren kan du läsa mer om vad vi vill göra på flera viktiga områden: Skolan, vården, jobben, bostäderna, miljön, kollektivtrafiken, förskolan och för unga och äldre stockholmare. Stockholm tjänar på rättvisa! Carin Jämtin Oppositionsborgarråd i Stockholm (s)

3 JOBB Med vårt arbete bygger vi Stockholm! Alla har rätt till ett jobb. Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva och växa som individer. Vi kan känna trygghet, stabilitet och tillhörighet. Med egen försörjning växer friheten och makten över det egna livet. Stockholmarnas hårda arbete är också grunden för välfärden, tillsammans med ett gott näringslivsklimat och en kommunal ekonomi i balans. Allas rätt till arbete på dagens arbetsmarknad kan bara förverkligas om vi stärker dem som står långt från arbetsmarknaden, utvecklar vuxenutbildningen inklusive SFI och ger alla ungdomar möjlighet att redan i skolan få kontakt med arbetslivet. För att skapa förutsättningar för att utveckla välfärden och öka rättvisan måste stadens ekonomi växa. Det kräver att fler stockholmare får jobb, att förutsättningarna för företagande och entreprenörskap utvecklas och att stockholmarnas skattemedel och gemensamma egendom vårdas och används på bästa och effektivaste sätt. För att ekonomin ska växa behövs också en stark offentlig sektor och en hög kvalitet i välfärden. För att Stockholm ska utvecklas och bli attraktivare för företag behöver vi investera i kommunikationer, infrastruktur, kontorslokaler och landmärken. Stockholm ska bli norra Europas mest attraktiva plats för internationella huvudkontor. Därför vill vi göra särskilda investeringar i kommunikationer, infrastruktur, kontorslokaler och landmärken i Järva/Kista och City. Vi vill investera i stadens småföretagsamhet. Tillsammans med det lokala näringslivet vill vi förbättra deras förutsättningar att verka här, bland annat vad det gäller att hitta bra lokaler. Arbetslinjen ska främjas. Därför ska ordentliga resurser avsättas för att stärka de stockholmare som står långt från arbetsmarknaden, och dialogen med näringslivet ska öka för att förbättra matchningen. Vi vill investera i de kreativa näringarna i staden; som film, media och mötesindustrin.

4 VÅRD God och lättillgänglig vård för alla Alla stockholmare har rätt till en god och lättillgänglig vård. Oavsett var i staden man bor eller vilken storlek på plånboken man har, ska vården vara lika bra. Därför ska den finansieras solidariskt via skatten. De stockholmare som har störst behov av vård ska också få mest pengar till sin vård, vi motsätter oss bestämt alla förslag om att bygga VIP-ingångar på sjukhusen för dem som har privat sjukvårdsförsäkring. Alla stockholmare ska få vård i tid. Vi tycker att det är viktigare att alla får vård i rimlig tid istället för att sänka skatten vårdgarantin ska bli en garanti värd namnet genom ökade investeringar i vården. Vi vill också öka investeringarna för folkhälsa, barnsjukvård och psykiatrin. Avgiften inom barnsjukvården ska slopas. Föräldrarnas plånbok ska inte styra vilka barn som får vård. Närsjukvården ska byggas ut och Vårdval Stockholm ska göras så att mer pengar används där behoven är som störst. Socialläkare i områden där många sjuka och utsatta bor ska inrättas. Kraftiga förstärkningar för hemlösa i både sjukvård och socialtjänst ska genomföras och sprutbytesprogram ska snarast sjösättas för att rädda liv. Folktandvården ska få mer resurser till förebyggande insatser för barn och ungdomar.

5 FÖRSKOLAN Det första steget i ett livslångt lärande I förskolan ska alla barn trivas, utvecklas och lära sig nytt, och sedan gå vidare med en stark tro på sin egen förmåga. I förskolan finns också möjligheten att jämna ut orättvisa skillnader i barnens förutsättningar. Vi vill garantera små barngrupper och en verksamhet där alla barn utvecklas och växer till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller storleken på föräldrarnas plånbok. Vi vet att barn som går i en bra förskola har klart större chanser att lyckas resten av skoltiden. Under förra mandatperioden, när vi hade majoritet i staden, minskade barngrupperna radikalt med i snitt två barn per grupp. Nu ökar barngruppernas storlek igen. Alla barn ska erbjudas en plats i förskolan inom tre månader. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten hög. Personalen ska ha adekvat utbildning och pedagogisk utveckling ska premieras. Språkutveckling och flerspråkighet ska stärkas. En sommarmånad i förskolan ska vara avgiftsfri. En kompetenssatsning ska erbjudas personalen inom förskolan och skolans yngre årskurser.

6 SKOLAN Kunskap är makt Alla stockholmare har rätt till kunskap och bildning genom hela livet. Med kunskaper kan vi lättare styra våra egna liv. Vi blir friare, får större möjligheter att leva ett rikt liv och vara aktiva medborgare. Kunskaper är också avgörande för att utjämna ekonomiska och sociala klyftor i samhället. I förskolan och grundskolan ska barn få utlopp för sin kreativitet och lust att lära, och lägga grunden för ett livslångt lärande. Alla barn har rätt till de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i arbets- och samhällslivet och i privatlivet. Skolan ska vara en trygg och kreativ miljö med små grupper och mycket personal, och alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Lärare och övrig personal ska ha reella möjligheter att ge varje elev det stöd hon eller han behöver för att nå målen. Därför behövs en ordentlig investering i våra elever och i skolan. Resurser och resultat hänger ihop. Stockholms gymnasieskolor ska ge alla ungdomar goda förutsättningar för fortsatta studier och för ett omväxlande arbetsliv. För att säkra elevernas kunskaper och ge dem goda förutsättningar i resten av livet behövs investeringar både i de studieförberedande och i de yrkesförberedande programmen. Vuxenutbildningens ledord ska vara flexibilitet. Den måste passa olika människors olika behov. Den ska öka våra möjligheter att få ett arbete och göra oss mindre sårbara på arbetsmarknaden. Inom vuxenutbildningen ska man kunna läsa in behörighet till högskolan och komplettera betyg. En väl fungerande svenska för invandrare, med stark anknytning till arbetslivet och till övrig vuxenutbildning, är en förutsättning för att vi ska lyckas med integrationen. Alla elever når inte målen. Därför ska skolans arbetsformer utvecklas. Det behövs riktade satsningar på läsning, språk och matematik. Skolan ska ta ett större ansvar för elevernas hälsa. Det behövs ett kontinuerligt och förebyggande hälsofrämjande arbete i skolan, och effektiva insatser mot mobbning och trakasserier. Samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesförberedande program och närings- och arbetslivet ska utökas. Alla som vill ska ha möjlighet att delta i kommunens vuxenutbildning. Svenska för invandrare (SFI) ska vara en individuell utbildning. Det ska vara enkelt att kombinera SFI med arbete och andra studier. SFI-utbildningen ska innehålla information om rättigheter och skyldigheter invånare har i det svenska samhället.

7 UNGA Stockholms framtid! Stockholm har mycket goda förutsättningar att vara en fantastisk stad för unga människor. Här finns mycket jobb i många olika branscher. Här finns många skolor och utbildningar att välja bland. Här finns ett stort utbud inom kultur, nöjen och fritid. Men också Stockholm stad måste bidra mer till att ge alla stadens unga möjlighet att styra sina liv mot de drömmar de har. Det ska vara enkelt att flytta hemifrån och starta sina egna liv när det är dags. Därför måste det byggas många fler bostäder. Många unga har inte stått i bostadskön i alla de år som krävs eller har de summor på bankboken som behövs. Arbetsmarknaden förändras ständigt. Unga måste därför ges fler möjligheter att fortsätta utbilda sig eller skola om sig så att de kan få ett arbete som ger trygghet och personlig utveckling. Det kräver fler utbildningsvägar och fler utbildningsplatser. Det ska vara enkelt för unga att komma i kontakt med, njuta av och delta i stadens kulturoch nöjesliv och att ha en aktiv fritid. Vi vill öka ungas möjligheter att få jobb genom satsningar på sommarjobb, egenföretagande och praktik tillsammans med stadens näringsliv. Stockholm stad ska ta ett större ansvar för att det byggs fler små hyresbostäder dit unga har råd att flytta. Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat. För att vända denna trend ska förebyggande och tidiga insatser ske. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras. Det ska finnas träffpunkter för unga vuxna i varje stadsdel. De unga själva ska styra vad träffpunkterna ska innehålla.

8 ÄLDRE Inflytande och kvalitet i omsorgen Stockholmarna lever friskare och längre. Det är en fantastisk utveckling! Fler kan njuta av många aktiva år efter pensioneringen. Det ställer högre krav på Stockholm att vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller behöver vård och omsorg. Stockholm ska alltid uppmärksamma de äldre invånarnas erfarenheter, önskemål och behov. Och självklart ska äldre stockholmares inflytande och självbestämmande vara utgångspunkten för stadens verksamheter för äldre. Med ytterligare investeringar i äldreomsorgen kan vi erbjuda en kvalitativ äldreomsorg anpassad efter varje människas situation. Möjligheterna att träffa vänner och leva ett aktivt liv ska inte begränsas av ens ålder. Därför vill vi investera i fler sociala mötesplatser, med aktiviteter hela veckan, som drivs av staden eller av frivilligorganisationer. Mer personal behövs i äldreomsorgen. Och hög utbildningsnivå är viktigt för kvaliteten. Därför är kontinuerlig kompetensutveckling och metodutveckling viktigt. Kontroll och uppföljning av kvaliteten i vården och omsorgen måste bli bättre. Alltfler verksamheter inom äldreomsorgen blir i dag privata. Även dessa ska följas upp för att stadens äldre ska vara säkra och trygga. Många äldre är ensamma. Därför ska social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i biståndsbedömningen för äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst. Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan, med en förenklad biståndsbedömning där dessa aspekter vägs in.

9 MILJÖ Storstaden har goda miljöförutsättningar! Klimatförändringarna måste brytas. Vårt hämningslösa tärande på jordens resurser måste sluta. Det är kalla fakta. Om vi tänker efter före kan klimat- och miljöfrågorna bli sporrar framåt. Särskilt i Stockholm! Den täta och pulserande storstaden har goda förutsättningar att vara miljövänlig. Eftersom vi bor många på en liten yta kan vi lätt hitta smarta lösningar där vi minskar miljöbelastningen och samtidigt utvecklar vår gemensamma miljö. Om vi ligger i framkant kan vi vända utmaningen till en fördel för den teknikintensiva och kunskapsintensiva stockholmsregionen. Vi kan också hjälpa resten av världen att ställa om till framtidens tekniker och livsstilar. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljösmart. Därför vill vi inrätta klimatcoacher och annan rådgivning till privatpersoner och verksamheter. Och därför vill vi utveckla kollektivtrafiken med fler spår, nya stationer, ökad turtäthet och låga avgifter. Staden måste ta sitt ansvar för klimat och miljö. Därför måste vi kraftigt öka mängden ekologiska livsmedel i kommunens egna verksamheter, exempelvis skolan. Och därför måste vi återinföra miljökrav vid stadens upphandlingar. Vi vill att två nya stadsutvecklingsområden, liksom Hammarby sjöstad, ska bli spjutspetsstadsdelar för miljön. Vi vill också att två befintliga stadsdelar ska bli spjutspetsstadsdelar för omställning till en miljö- och klimatsmart stad. Rent vatten och fungerande avfallshantering är viktiga miljö- och klimatfrågor. Därför måste Stockholm Vatten upprustas istället för att nedrustas. Och därför måste vi använda och utveckla nya lösningar för insamling av avfall och förpackningar, exempelvis med sopsugar. Mängden miljö- och klimatsmarta bränslen vid transporter måste öka. Det gäller biogas för bilar och bussar, lågsvavligt bränsle för sjöfart, m.m.

10 KOLLEKTIVTRAFIK Nyckeln till Stockholms utveckling En väl fungerande kollektivtrafik är nyckeln till Stockholms utveckling, utan investeringar i kollektivtrafiken kommer det vara lika omöjligt för staden att förbättra miljön som för människor att ta sig till arbetet. För att fler ska välja tåg och buss framför bilen måste SL få fler nöjda resenärer. Kollektivtrafiken ska ge tåg och bussar i tid, bra service, trygghet för resenärerna och ett ansvarstagande för miljön. Det ska vara billigt och enkelt att resa med SL. Socialdemokraterna vill återinföra enhetstaxan. En enkelresa ska alltid kosta lika mycket oavsett hur långt man åker. Socialdemokraterna vill bygga ut SL-trafiken i takt med att kommuner och företag bygger ut bostäder och arbetsplatser. Det ger ökad tillväxt och bättre miljö när stockholmarna enkelt kan välja kollektivtrafiken framför bilen. Att välja kollektivtrafik ska alltid vara ett smart miljöval. Vi vill att SL ska köra mer trafik med förnyelsebara drivmedel. Vi vill också att SL ska hjälpa till att bygga ut produktion och distribution av biogas och etanol. Trängselskatteintäkter ska gå till att bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill göra det enklare och billigare att resa kollektivt till Arlanda. Enhetstaxan ska återinföras. Servicenivån för resenärerna ska höjas. Framför allt genom bättre bemötande och information vid trafikstörningar. Vi vill jobba för en sittplatsgaranti i bussar som kör på motorvägar. Det ger ökad säkerhet. Vi vill att det ska finnas fler ställen att köpa biljetter och kort. Alla invånare i länet ska enkelt kunna köpa remsor och SL-kort. Nedskärningen av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik ska stoppas.

11 BOSTÄDER Rätt att välja hyresrätt Vi kommer att vara över en miljon invånare i Stockholms kommun år 2030! Det är glädjande att Stockholm växer så det knakar; det kräver dock att vi skapar förutsättningar för att bygga mer bostäder i staden. Vi vill att Stockholm ska ha en blandad bebyggelse, med hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Under förra mandatperioden byggde vi nya bostäder, cirka hälften hyresrätter och hälften bostadsrätt och äganderätt. Nu behövs till fram till och med år Stockholmare väljer olika liv, har olika intressen och olika förutsättningar och alla ska kunna känna sig hemma i vår stad. Vi vill motverka en utveckling mot ökad segregation, ökade boendekostnader och ensidiga boendeformer. Just nu säljs allmännyttan ut till underpris. Vi vill istället se mångfald och valfrihet på bostadsmarknaden. Stockholmare måste kunna få välja hur man vill bo. Utförsäljningen av allmännyttans bostäder måste stoppas medan det fortfarande finns några kvar. Utförsäljningen av kommunens mark måste stoppas. Annars riskeras möjligheten att även framöver kunna bygga blandat i staden, med både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Boendekostnaderna i nyproducerade bostäder ska sänkas. Handläggningstiderna när man bygger nya bostäder ska kortas.

12 VI VILL HA DIN RÖST. HELST VARJE DAG! Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Nu söker vi fler supportrar för vår idé. Som supporter blir du medlem i socialdemokraterna. Hur aktiv du vill vara bestämmer du själv. Välkommen. Bli medlem och betala direkt! Smsa S <personnummer> till (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr.

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm

Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Valprogram för socialdemokraterna i Stockholm Ge Stockholm nya möjligheter Vi socialdemokrater vill arbeta för ett Stockholm för alla. De växande klyftorna i samhället mellan människor är vår tids största

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Möjligheternas Lidköping

Möjligheternas Lidköping 1 Möjligheternas Lidköping Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Kommunen är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg och har ett ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete är

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Valprogram utbildning, kultur och fritid

Valprogram utbildning, kultur och fritid Valprogram 2014 - utbildning, kultur och fritid FÖRSKOLAN Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför fortsatta investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal. Förskolans

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer