Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm."

Transkript

1 Socialdemokraterna Svarspost Kundnr Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill bli Supporter och medlem i socialdemokraterna. Fyll i ditt namn och posta idag! Namn Adress Postnr/Postort Personnr Telefon/Mobil E-post Fackförbund Bli medlem och betala direkt! Smsa S <personnummer> till (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr.

2 Stockholm är fantastiskt! Här i världens vackraste huvudstad bor och verkar stockholmare. Här finns stora möjligheter för oss att göra verklighet av våra drömmar och projekt i livet. För Stockholm är möjligheternas stad. Här finns en mångfald av människor, av utbildningsvägar och arbetsgivare, av miljöer och kultur. Alla kan hitta sin plats i Stockholm. Men samtidigt är trycket hårt. Hjulen snurrar fort och stressen är ofta stor. När vi inte hinner med, utan tappar fotfästet, förslösas vår potential. Så får det aldrig vara. Men det är precis vad som händer i dagens borgerliga Stockholm. Alla får inte chansen. Istället så ökar klyftorna. De rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare. Unga mår dåligt. Stressen växer i vardagen. Sjukhus, förskolor och skolor privatiseras för sakens skull. Och snart är det omöjligt att få tag i en någorlunda central hyreslägenhet. Skatten sänks för de allra rikaste samtidigt som närakuter stängs och skolan får mindre pengar. Men orättvisor är inte lösningen på Stockholms problem. Känner du, som vi socialdemokrater, att det finns bättre vägar att gå? Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi tror på stockholmarna! Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Det ska löna sig att våga. Det ska löna sig att betala skatt. Och det ska märkas att Sverige är ett välfärdsland. Inte minst i Stockholm. I den här broschyren kan du läsa mer om vad vi vill göra på flera viktiga områden: Skolan, vården, jobben, bostäderna, miljön, kollektivtrafiken, förskolan och för unga och äldre stockholmare. Stockholm tjänar på rättvisa! Carin Jämtin Oppositionsborgarråd i Stockholm (s)

3 JOBB Med vårt arbete bygger vi Stockholm! Alla har rätt till ett jobb. Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva och växa som individer. Vi kan känna trygghet, stabilitet och tillhörighet. Med egen försörjning växer friheten och makten över det egna livet. Stockholmarnas hårda arbete är också grunden för välfärden, tillsammans med ett gott näringslivsklimat och en kommunal ekonomi i balans. Allas rätt till arbete på dagens arbetsmarknad kan bara förverkligas om vi stärker dem som står långt från arbetsmarknaden, utvecklar vuxenutbildningen inklusive SFI och ger alla ungdomar möjlighet att redan i skolan få kontakt med arbetslivet. För att skapa förutsättningar för att utveckla välfärden och öka rättvisan måste stadens ekonomi växa. Det kräver att fler stockholmare får jobb, att förutsättningarna för företagande och entreprenörskap utvecklas och att stockholmarnas skattemedel och gemensamma egendom vårdas och används på bästa och effektivaste sätt. För att ekonomin ska växa behövs också en stark offentlig sektor och en hög kvalitet i välfärden. För att Stockholm ska utvecklas och bli attraktivare för företag behöver vi investera i kommunikationer, infrastruktur, kontorslokaler och landmärken. Stockholm ska bli norra Europas mest attraktiva plats för internationella huvudkontor. Därför vill vi göra särskilda investeringar i kommunikationer, infrastruktur, kontorslokaler och landmärken i Järva/Kista och City. Vi vill investera i stadens småföretagsamhet. Tillsammans med det lokala näringslivet vill vi förbättra deras förutsättningar att verka här, bland annat vad det gäller att hitta bra lokaler. Arbetslinjen ska främjas. Därför ska ordentliga resurser avsättas för att stärka de stockholmare som står långt från arbetsmarknaden, och dialogen med näringslivet ska öka för att förbättra matchningen. Vi vill investera i de kreativa näringarna i staden; som film, media och mötesindustrin.

4 VÅRD God och lättillgänglig vård för alla Alla stockholmare har rätt till en god och lättillgänglig vård. Oavsett var i staden man bor eller vilken storlek på plånboken man har, ska vården vara lika bra. Därför ska den finansieras solidariskt via skatten. De stockholmare som har störst behov av vård ska också få mest pengar till sin vård, vi motsätter oss bestämt alla förslag om att bygga VIP-ingångar på sjukhusen för dem som har privat sjukvårdsförsäkring. Alla stockholmare ska få vård i tid. Vi tycker att det är viktigare att alla får vård i rimlig tid istället för att sänka skatten vårdgarantin ska bli en garanti värd namnet genom ökade investeringar i vården. Vi vill också öka investeringarna för folkhälsa, barnsjukvård och psykiatrin. Avgiften inom barnsjukvården ska slopas. Föräldrarnas plånbok ska inte styra vilka barn som får vård. Närsjukvården ska byggas ut och Vårdval Stockholm ska göras så att mer pengar används där behoven är som störst. Socialläkare i områden där många sjuka och utsatta bor ska inrättas. Kraftiga förstärkningar för hemlösa i både sjukvård och socialtjänst ska genomföras och sprutbytesprogram ska snarast sjösättas för att rädda liv. Folktandvården ska få mer resurser till förebyggande insatser för barn och ungdomar.

5 FÖRSKOLAN Det första steget i ett livslångt lärande I förskolan ska alla barn trivas, utvecklas och lära sig nytt, och sedan gå vidare med en stark tro på sin egen förmåga. I förskolan finns också möjligheten att jämna ut orättvisa skillnader i barnens förutsättningar. Vi vill garantera små barngrupper och en verksamhet där alla barn utvecklas och växer till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller storleken på föräldrarnas plånbok. Vi vet att barn som går i en bra förskola har klart större chanser att lyckas resten av skoltiden. Under förra mandatperioden, när vi hade majoritet i staden, minskade barngrupperna radikalt med i snitt två barn per grupp. Nu ökar barngruppernas storlek igen. Alla barn ska erbjudas en plats i förskolan inom tre månader. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten hög. Personalen ska ha adekvat utbildning och pedagogisk utveckling ska premieras. Språkutveckling och flerspråkighet ska stärkas. En sommarmånad i förskolan ska vara avgiftsfri. En kompetenssatsning ska erbjudas personalen inom förskolan och skolans yngre årskurser.

6 SKOLAN Kunskap är makt Alla stockholmare har rätt till kunskap och bildning genom hela livet. Med kunskaper kan vi lättare styra våra egna liv. Vi blir friare, får större möjligheter att leva ett rikt liv och vara aktiva medborgare. Kunskaper är också avgörande för att utjämna ekonomiska och sociala klyftor i samhället. I förskolan och grundskolan ska barn få utlopp för sin kreativitet och lust att lära, och lägga grunden för ett livslångt lärande. Alla barn har rätt till de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i arbets- och samhällslivet och i privatlivet. Skolan ska vara en trygg och kreativ miljö med små grupper och mycket personal, och alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Lärare och övrig personal ska ha reella möjligheter att ge varje elev det stöd hon eller han behöver för att nå målen. Därför behövs en ordentlig investering i våra elever och i skolan. Resurser och resultat hänger ihop. Stockholms gymnasieskolor ska ge alla ungdomar goda förutsättningar för fortsatta studier och för ett omväxlande arbetsliv. För att säkra elevernas kunskaper och ge dem goda förutsättningar i resten av livet behövs investeringar både i de studieförberedande och i de yrkesförberedande programmen. Vuxenutbildningens ledord ska vara flexibilitet. Den måste passa olika människors olika behov. Den ska öka våra möjligheter att få ett arbete och göra oss mindre sårbara på arbetsmarknaden. Inom vuxenutbildningen ska man kunna läsa in behörighet till högskolan och komplettera betyg. En väl fungerande svenska för invandrare, med stark anknytning till arbetslivet och till övrig vuxenutbildning, är en förutsättning för att vi ska lyckas med integrationen. Alla elever når inte målen. Därför ska skolans arbetsformer utvecklas. Det behövs riktade satsningar på läsning, språk och matematik. Skolan ska ta ett större ansvar för elevernas hälsa. Det behövs ett kontinuerligt och förebyggande hälsofrämjande arbete i skolan, och effektiva insatser mot mobbning och trakasserier. Samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesförberedande program och närings- och arbetslivet ska utökas. Alla som vill ska ha möjlighet att delta i kommunens vuxenutbildning. Svenska för invandrare (SFI) ska vara en individuell utbildning. Det ska vara enkelt att kombinera SFI med arbete och andra studier. SFI-utbildningen ska innehålla information om rättigheter och skyldigheter invånare har i det svenska samhället.

7 UNGA Stockholms framtid! Stockholm har mycket goda förutsättningar att vara en fantastisk stad för unga människor. Här finns mycket jobb i många olika branscher. Här finns många skolor och utbildningar att välja bland. Här finns ett stort utbud inom kultur, nöjen och fritid. Men också Stockholm stad måste bidra mer till att ge alla stadens unga möjlighet att styra sina liv mot de drömmar de har. Det ska vara enkelt att flytta hemifrån och starta sina egna liv när det är dags. Därför måste det byggas många fler bostäder. Många unga har inte stått i bostadskön i alla de år som krävs eller har de summor på bankboken som behövs. Arbetsmarknaden förändras ständigt. Unga måste därför ges fler möjligheter att fortsätta utbilda sig eller skola om sig så att de kan få ett arbete som ger trygghet och personlig utveckling. Det kräver fler utbildningsvägar och fler utbildningsplatser. Det ska vara enkelt för unga att komma i kontakt med, njuta av och delta i stadens kulturoch nöjesliv och att ha en aktiv fritid. Vi vill öka ungas möjligheter att få jobb genom satsningar på sommarjobb, egenföretagande och praktik tillsammans med stadens näringsliv. Stockholm stad ska ta ett större ansvar för att det byggs fler små hyresbostäder dit unga har råd att flytta. Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat. För att vända denna trend ska förebyggande och tidiga insatser ske. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras. Det ska finnas träffpunkter för unga vuxna i varje stadsdel. De unga själva ska styra vad träffpunkterna ska innehålla.

8 ÄLDRE Inflytande och kvalitet i omsorgen Stockholmarna lever friskare och längre. Det är en fantastisk utveckling! Fler kan njuta av många aktiva år efter pensioneringen. Det ställer högre krav på Stockholm att vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller behöver vård och omsorg. Stockholm ska alltid uppmärksamma de äldre invånarnas erfarenheter, önskemål och behov. Och självklart ska äldre stockholmares inflytande och självbestämmande vara utgångspunkten för stadens verksamheter för äldre. Med ytterligare investeringar i äldreomsorgen kan vi erbjuda en kvalitativ äldreomsorg anpassad efter varje människas situation. Möjligheterna att träffa vänner och leva ett aktivt liv ska inte begränsas av ens ålder. Därför vill vi investera i fler sociala mötesplatser, med aktiviteter hela veckan, som drivs av staden eller av frivilligorganisationer. Mer personal behövs i äldreomsorgen. Och hög utbildningsnivå är viktigt för kvaliteten. Därför är kontinuerlig kompetensutveckling och metodutveckling viktigt. Kontroll och uppföljning av kvaliteten i vården och omsorgen måste bli bättre. Alltfler verksamheter inom äldreomsorgen blir i dag privata. Även dessa ska följas upp för att stadens äldre ska vara säkra och trygga. Många äldre är ensamma. Därför ska social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i biståndsbedömningen för äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst. Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan, med en förenklad biståndsbedömning där dessa aspekter vägs in.

9 MILJÖ Storstaden har goda miljöförutsättningar! Klimatförändringarna måste brytas. Vårt hämningslösa tärande på jordens resurser måste sluta. Det är kalla fakta. Om vi tänker efter före kan klimat- och miljöfrågorna bli sporrar framåt. Särskilt i Stockholm! Den täta och pulserande storstaden har goda förutsättningar att vara miljövänlig. Eftersom vi bor många på en liten yta kan vi lätt hitta smarta lösningar där vi minskar miljöbelastningen och samtidigt utvecklar vår gemensamma miljö. Om vi ligger i framkant kan vi vända utmaningen till en fördel för den teknikintensiva och kunskapsintensiva stockholmsregionen. Vi kan också hjälpa resten av världen att ställa om till framtidens tekniker och livsstilar. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljösmart. Därför vill vi inrätta klimatcoacher och annan rådgivning till privatpersoner och verksamheter. Och därför vill vi utveckla kollektivtrafiken med fler spår, nya stationer, ökad turtäthet och låga avgifter. Staden måste ta sitt ansvar för klimat och miljö. Därför måste vi kraftigt öka mängden ekologiska livsmedel i kommunens egna verksamheter, exempelvis skolan. Och därför måste vi återinföra miljökrav vid stadens upphandlingar. Vi vill att två nya stadsutvecklingsområden, liksom Hammarby sjöstad, ska bli spjutspetsstadsdelar för miljön. Vi vill också att två befintliga stadsdelar ska bli spjutspetsstadsdelar för omställning till en miljö- och klimatsmart stad. Rent vatten och fungerande avfallshantering är viktiga miljö- och klimatfrågor. Därför måste Stockholm Vatten upprustas istället för att nedrustas. Och därför måste vi använda och utveckla nya lösningar för insamling av avfall och förpackningar, exempelvis med sopsugar. Mängden miljö- och klimatsmarta bränslen vid transporter måste öka. Det gäller biogas för bilar och bussar, lågsvavligt bränsle för sjöfart, m.m.

10 KOLLEKTIVTRAFIK Nyckeln till Stockholms utveckling En väl fungerande kollektivtrafik är nyckeln till Stockholms utveckling, utan investeringar i kollektivtrafiken kommer det vara lika omöjligt för staden att förbättra miljön som för människor att ta sig till arbetet. För att fler ska välja tåg och buss framför bilen måste SL få fler nöjda resenärer. Kollektivtrafiken ska ge tåg och bussar i tid, bra service, trygghet för resenärerna och ett ansvarstagande för miljön. Det ska vara billigt och enkelt att resa med SL. Socialdemokraterna vill återinföra enhetstaxan. En enkelresa ska alltid kosta lika mycket oavsett hur långt man åker. Socialdemokraterna vill bygga ut SL-trafiken i takt med att kommuner och företag bygger ut bostäder och arbetsplatser. Det ger ökad tillväxt och bättre miljö när stockholmarna enkelt kan välja kollektivtrafiken framför bilen. Att välja kollektivtrafik ska alltid vara ett smart miljöval. Vi vill att SL ska köra mer trafik med förnyelsebara drivmedel. Vi vill också att SL ska hjälpa till att bygga ut produktion och distribution av biogas och etanol. Trängselskatteintäkter ska gå till att bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill göra det enklare och billigare att resa kollektivt till Arlanda. Enhetstaxan ska återinföras. Servicenivån för resenärerna ska höjas. Framför allt genom bättre bemötande och information vid trafikstörningar. Vi vill jobba för en sittplatsgaranti i bussar som kör på motorvägar. Det ger ökad säkerhet. Vi vill att det ska finnas fler ställen att köpa biljetter och kort. Alla invånare i länet ska enkelt kunna köpa remsor och SL-kort. Nedskärningen av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik ska stoppas.

11 BOSTÄDER Rätt att välja hyresrätt Vi kommer att vara över en miljon invånare i Stockholms kommun år 2030! Det är glädjande att Stockholm växer så det knakar; det kräver dock att vi skapar förutsättningar för att bygga mer bostäder i staden. Vi vill att Stockholm ska ha en blandad bebyggelse, med hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Under förra mandatperioden byggde vi nya bostäder, cirka hälften hyresrätter och hälften bostadsrätt och äganderätt. Nu behövs till fram till och med år Stockholmare väljer olika liv, har olika intressen och olika förutsättningar och alla ska kunna känna sig hemma i vår stad. Vi vill motverka en utveckling mot ökad segregation, ökade boendekostnader och ensidiga boendeformer. Just nu säljs allmännyttan ut till underpris. Vi vill istället se mångfald och valfrihet på bostadsmarknaden. Stockholmare måste kunna få välja hur man vill bo. Utförsäljningen av allmännyttans bostäder måste stoppas medan det fortfarande finns några kvar. Utförsäljningen av kommunens mark måste stoppas. Annars riskeras möjligheten att även framöver kunna bygga blandat i staden, med både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Boendekostnaderna i nyproducerade bostäder ska sänkas. Handläggningstiderna när man bygger nya bostäder ska kortas.

12 VI VILL HA DIN RÖST. HELST VARJE DAG! Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Nu söker vi fler supportrar för vår idé. Som supporter blir du medlem i socialdemokraterna. Hur aktiv du vill vara bestämmer du själv. Välkommen. Bli medlem och betala direkt! Smsa S <personnummer> till (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr.

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014.

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ett bättre linköping. för alla. Linköping är en bra stad att växa upp och leva i. Men mycket behöver bli bättre. Alldeles

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Per Ödman, Onsala Kungsbacka - en bra kommun där många vill bo Tillsammans med allianspartierna styr moderaterna i Kungsbacka. Här presenterar vi vad vi har gjort och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer