Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm."

Transkript

1 Socialdemokraterna Svarspost Kundnr Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill bli Supporter och medlem i socialdemokraterna. Fyll i ditt namn och posta idag! Namn Adress Postnr/Postort Personnr Telefon/Mobil E-post Fackförbund Bli medlem och betala direkt! Smsa S <personnummer> till (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr.

2 Stockholm är fantastiskt! Här i världens vackraste huvudstad bor och verkar stockholmare. Här finns stora möjligheter för oss att göra verklighet av våra drömmar och projekt i livet. För Stockholm är möjligheternas stad. Här finns en mångfald av människor, av utbildningsvägar och arbetsgivare, av miljöer och kultur. Alla kan hitta sin plats i Stockholm. Men samtidigt är trycket hårt. Hjulen snurrar fort och stressen är ofta stor. När vi inte hinner med, utan tappar fotfästet, förslösas vår potential. Så får det aldrig vara. Men det är precis vad som händer i dagens borgerliga Stockholm. Alla får inte chansen. Istället så ökar klyftorna. De rika blir allt rikare. Jobben blir otryggare. Unga mår dåligt. Stressen växer i vardagen. Sjukhus, förskolor och skolor privatiseras för sakens skull. Och snart är det omöjligt att få tag i en någorlunda central hyreslägenhet. Skatten sänks för de allra rikaste samtidigt som närakuter stängs och skolan får mindre pengar. Men orättvisor är inte lösningen på Stockholms problem. Känner du, som vi socialdemokrater, att det finns bättre vägar att gå? Vi socialdemokrater ser helt andra möjligheter. Vi tror på stockholmarna! Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Det ska löna sig att våga. Det ska löna sig att betala skatt. Och det ska märkas att Sverige är ett välfärdsland. Inte minst i Stockholm. I den här broschyren kan du läsa mer om vad vi vill göra på flera viktiga områden: Skolan, vården, jobben, bostäderna, miljön, kollektivtrafiken, förskolan och för unga och äldre stockholmare. Stockholm tjänar på rättvisa! Carin Jämtin Oppositionsborgarråd i Stockholm (s)

3 JOBB Med vårt arbete bygger vi Stockholm! Alla har rätt till ett jobb. Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva och växa som individer. Vi kan känna trygghet, stabilitet och tillhörighet. Med egen försörjning växer friheten och makten över det egna livet. Stockholmarnas hårda arbete är också grunden för välfärden, tillsammans med ett gott näringslivsklimat och en kommunal ekonomi i balans. Allas rätt till arbete på dagens arbetsmarknad kan bara förverkligas om vi stärker dem som står långt från arbetsmarknaden, utvecklar vuxenutbildningen inklusive SFI och ger alla ungdomar möjlighet att redan i skolan få kontakt med arbetslivet. För att skapa förutsättningar för att utveckla välfärden och öka rättvisan måste stadens ekonomi växa. Det kräver att fler stockholmare får jobb, att förutsättningarna för företagande och entreprenörskap utvecklas och att stockholmarnas skattemedel och gemensamma egendom vårdas och används på bästa och effektivaste sätt. För att ekonomin ska växa behövs också en stark offentlig sektor och en hög kvalitet i välfärden. För att Stockholm ska utvecklas och bli attraktivare för företag behöver vi investera i kommunikationer, infrastruktur, kontorslokaler och landmärken. Stockholm ska bli norra Europas mest attraktiva plats för internationella huvudkontor. Därför vill vi göra särskilda investeringar i kommunikationer, infrastruktur, kontorslokaler och landmärken i Järva/Kista och City. Vi vill investera i stadens småföretagsamhet. Tillsammans med det lokala näringslivet vill vi förbättra deras förutsättningar att verka här, bland annat vad det gäller att hitta bra lokaler. Arbetslinjen ska främjas. Därför ska ordentliga resurser avsättas för att stärka de stockholmare som står långt från arbetsmarknaden, och dialogen med näringslivet ska öka för att förbättra matchningen. Vi vill investera i de kreativa näringarna i staden; som film, media och mötesindustrin.

4 VÅRD God och lättillgänglig vård för alla Alla stockholmare har rätt till en god och lättillgänglig vård. Oavsett var i staden man bor eller vilken storlek på plånboken man har, ska vården vara lika bra. Därför ska den finansieras solidariskt via skatten. De stockholmare som har störst behov av vård ska också få mest pengar till sin vård, vi motsätter oss bestämt alla förslag om att bygga VIP-ingångar på sjukhusen för dem som har privat sjukvårdsförsäkring. Alla stockholmare ska få vård i tid. Vi tycker att det är viktigare att alla får vård i rimlig tid istället för att sänka skatten vårdgarantin ska bli en garanti värd namnet genom ökade investeringar i vården. Vi vill också öka investeringarna för folkhälsa, barnsjukvård och psykiatrin. Avgiften inom barnsjukvården ska slopas. Föräldrarnas plånbok ska inte styra vilka barn som får vård. Närsjukvården ska byggas ut och Vårdval Stockholm ska göras så att mer pengar används där behoven är som störst. Socialläkare i områden där många sjuka och utsatta bor ska inrättas. Kraftiga förstärkningar för hemlösa i både sjukvård och socialtjänst ska genomföras och sprutbytesprogram ska snarast sjösättas för att rädda liv. Folktandvården ska få mer resurser till förebyggande insatser för barn och ungdomar.

5 FÖRSKOLAN Det första steget i ett livslångt lärande I förskolan ska alla barn trivas, utvecklas och lära sig nytt, och sedan gå vidare med en stark tro på sin egen förmåga. I förskolan finns också möjligheten att jämna ut orättvisa skillnader i barnens förutsättningar. Vi vill garantera små barngrupper och en verksamhet där alla barn utvecklas och växer till fria och självständiga vuxna, oavsett bakgrund eller storleken på föräldrarnas plånbok. Vi vet att barn som går i en bra förskola har klart större chanser att lyckas resten av skoltiden. Under förra mandatperioden, när vi hade majoritet i staden, minskade barngrupperna radikalt med i snitt två barn per grupp. Nu ökar barngruppernas storlek igen. Alla barn ska erbjudas en plats i förskolan inom tre månader. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten hög. Personalen ska ha adekvat utbildning och pedagogisk utveckling ska premieras. Språkutveckling och flerspråkighet ska stärkas. En sommarmånad i förskolan ska vara avgiftsfri. En kompetenssatsning ska erbjudas personalen inom förskolan och skolans yngre årskurser.

6 SKOLAN Kunskap är makt Alla stockholmare har rätt till kunskap och bildning genom hela livet. Med kunskaper kan vi lättare styra våra egna liv. Vi blir friare, får större möjligheter att leva ett rikt liv och vara aktiva medborgare. Kunskaper är också avgörande för att utjämna ekonomiska och sociala klyftor i samhället. I förskolan och grundskolan ska barn få utlopp för sin kreativitet och lust att lära, och lägga grunden för ett livslångt lärande. Alla barn har rätt till de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i arbets- och samhällslivet och i privatlivet. Skolan ska vara en trygg och kreativ miljö med små grupper och mycket personal, och alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Lärare och övrig personal ska ha reella möjligheter att ge varje elev det stöd hon eller han behöver för att nå målen. Därför behövs en ordentlig investering i våra elever och i skolan. Resurser och resultat hänger ihop. Stockholms gymnasieskolor ska ge alla ungdomar goda förutsättningar för fortsatta studier och för ett omväxlande arbetsliv. För att säkra elevernas kunskaper och ge dem goda förutsättningar i resten av livet behövs investeringar både i de studieförberedande och i de yrkesförberedande programmen. Vuxenutbildningens ledord ska vara flexibilitet. Den måste passa olika människors olika behov. Den ska öka våra möjligheter att få ett arbete och göra oss mindre sårbara på arbetsmarknaden. Inom vuxenutbildningen ska man kunna läsa in behörighet till högskolan och komplettera betyg. En väl fungerande svenska för invandrare, med stark anknytning till arbetslivet och till övrig vuxenutbildning, är en förutsättning för att vi ska lyckas med integrationen. Alla elever når inte målen. Därför ska skolans arbetsformer utvecklas. Det behövs riktade satsningar på läsning, språk och matematik. Skolan ska ta ett större ansvar för elevernas hälsa. Det behövs ett kontinuerligt och förebyggande hälsofrämjande arbete i skolan, och effektiva insatser mot mobbning och trakasserier. Samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesförberedande program och närings- och arbetslivet ska utökas. Alla som vill ska ha möjlighet att delta i kommunens vuxenutbildning. Svenska för invandrare (SFI) ska vara en individuell utbildning. Det ska vara enkelt att kombinera SFI med arbete och andra studier. SFI-utbildningen ska innehålla information om rättigheter och skyldigheter invånare har i det svenska samhället.

7 UNGA Stockholms framtid! Stockholm har mycket goda förutsättningar att vara en fantastisk stad för unga människor. Här finns mycket jobb i många olika branscher. Här finns många skolor och utbildningar att välja bland. Här finns ett stort utbud inom kultur, nöjen och fritid. Men också Stockholm stad måste bidra mer till att ge alla stadens unga möjlighet att styra sina liv mot de drömmar de har. Det ska vara enkelt att flytta hemifrån och starta sina egna liv när det är dags. Därför måste det byggas många fler bostäder. Många unga har inte stått i bostadskön i alla de år som krävs eller har de summor på bankboken som behövs. Arbetsmarknaden förändras ständigt. Unga måste därför ges fler möjligheter att fortsätta utbilda sig eller skola om sig så att de kan få ett arbete som ger trygghet och personlig utveckling. Det kräver fler utbildningsvägar och fler utbildningsplatser. Det ska vara enkelt för unga att komma i kontakt med, njuta av och delta i stadens kulturoch nöjesliv och att ha en aktiv fritid. Vi vill öka ungas möjligheter att få jobb genom satsningar på sommarjobb, egenföretagande och praktik tillsammans med stadens näringsliv. Stockholm stad ska ta ett större ansvar för att det byggs fler små hyresbostäder dit unga har råd att flytta. Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat. För att vända denna trend ska förebyggande och tidiga insatser ske. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras. Det ska finnas träffpunkter för unga vuxna i varje stadsdel. De unga själva ska styra vad träffpunkterna ska innehålla.

8 ÄLDRE Inflytande och kvalitet i omsorgen Stockholmarna lever friskare och längre. Det är en fantastisk utveckling! Fler kan njuta av många aktiva år efter pensioneringen. Det ställer högre krav på Stockholm att vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller behöver vård och omsorg. Stockholm ska alltid uppmärksamma de äldre invånarnas erfarenheter, önskemål och behov. Och självklart ska äldre stockholmares inflytande och självbestämmande vara utgångspunkten för stadens verksamheter för äldre. Med ytterligare investeringar i äldreomsorgen kan vi erbjuda en kvalitativ äldreomsorg anpassad efter varje människas situation. Möjligheterna att träffa vänner och leva ett aktivt liv ska inte begränsas av ens ålder. Därför vill vi investera i fler sociala mötesplatser, med aktiviteter hela veckan, som drivs av staden eller av frivilligorganisationer. Mer personal behövs i äldreomsorgen. Och hög utbildningsnivå är viktigt för kvaliteten. Därför är kontinuerlig kompetensutveckling och metodutveckling viktigt. Kontroll och uppföljning av kvaliteten i vården och omsorgen måste bli bättre. Alltfler verksamheter inom äldreomsorgen blir i dag privata. Även dessa ska följas upp för att stadens äldre ska vara säkra och trygga. Många äldre är ensamma. Därför ska social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i biståndsbedömningen för äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst. Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan, med en förenklad biståndsbedömning där dessa aspekter vägs in.

9 MILJÖ Storstaden har goda miljöförutsättningar! Klimatförändringarna måste brytas. Vårt hämningslösa tärande på jordens resurser måste sluta. Det är kalla fakta. Om vi tänker efter före kan klimat- och miljöfrågorna bli sporrar framåt. Särskilt i Stockholm! Den täta och pulserande storstaden har goda förutsättningar att vara miljövänlig. Eftersom vi bor många på en liten yta kan vi lätt hitta smarta lösningar där vi minskar miljöbelastningen och samtidigt utvecklar vår gemensamma miljö. Om vi ligger i framkant kan vi vända utmaningen till en fördel för den teknikintensiva och kunskapsintensiva stockholmsregionen. Vi kan också hjälpa resten av världen att ställa om till framtidens tekniker och livsstilar. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljösmart. Därför vill vi inrätta klimatcoacher och annan rådgivning till privatpersoner och verksamheter. Och därför vill vi utveckla kollektivtrafiken med fler spår, nya stationer, ökad turtäthet och låga avgifter. Staden måste ta sitt ansvar för klimat och miljö. Därför måste vi kraftigt öka mängden ekologiska livsmedel i kommunens egna verksamheter, exempelvis skolan. Och därför måste vi återinföra miljökrav vid stadens upphandlingar. Vi vill att två nya stadsutvecklingsområden, liksom Hammarby sjöstad, ska bli spjutspetsstadsdelar för miljön. Vi vill också att två befintliga stadsdelar ska bli spjutspetsstadsdelar för omställning till en miljö- och klimatsmart stad. Rent vatten och fungerande avfallshantering är viktiga miljö- och klimatfrågor. Därför måste Stockholm Vatten upprustas istället för att nedrustas. Och därför måste vi använda och utveckla nya lösningar för insamling av avfall och förpackningar, exempelvis med sopsugar. Mängden miljö- och klimatsmarta bränslen vid transporter måste öka. Det gäller biogas för bilar och bussar, lågsvavligt bränsle för sjöfart, m.m.

10 KOLLEKTIVTRAFIK Nyckeln till Stockholms utveckling En väl fungerande kollektivtrafik är nyckeln till Stockholms utveckling, utan investeringar i kollektivtrafiken kommer det vara lika omöjligt för staden att förbättra miljön som för människor att ta sig till arbetet. För att fler ska välja tåg och buss framför bilen måste SL få fler nöjda resenärer. Kollektivtrafiken ska ge tåg och bussar i tid, bra service, trygghet för resenärerna och ett ansvarstagande för miljön. Det ska vara billigt och enkelt att resa med SL. Socialdemokraterna vill återinföra enhetstaxan. En enkelresa ska alltid kosta lika mycket oavsett hur långt man åker. Socialdemokraterna vill bygga ut SL-trafiken i takt med att kommuner och företag bygger ut bostäder och arbetsplatser. Det ger ökad tillväxt och bättre miljö när stockholmarna enkelt kan välja kollektivtrafiken framför bilen. Att välja kollektivtrafik ska alltid vara ett smart miljöval. Vi vill att SL ska köra mer trafik med förnyelsebara drivmedel. Vi vill också att SL ska hjälpa till att bygga ut produktion och distribution av biogas och etanol. Trängselskatteintäkter ska gå till att bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill göra det enklare och billigare att resa kollektivt till Arlanda. Enhetstaxan ska återinföras. Servicenivån för resenärerna ska höjas. Framför allt genom bättre bemötande och information vid trafikstörningar. Vi vill jobba för en sittplatsgaranti i bussar som kör på motorvägar. Det ger ökad säkerhet. Vi vill att det ska finnas fler ställen att köpa biljetter och kort. Alla invånare i länet ska enkelt kunna köpa remsor och SL-kort. Nedskärningen av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik ska stoppas.

11 BOSTÄDER Rätt att välja hyresrätt Vi kommer att vara över en miljon invånare i Stockholms kommun år 2030! Det är glädjande att Stockholm växer så det knakar; det kräver dock att vi skapar förutsättningar för att bygga mer bostäder i staden. Vi vill att Stockholm ska ha en blandad bebyggelse, med hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Under förra mandatperioden byggde vi nya bostäder, cirka hälften hyresrätter och hälften bostadsrätt och äganderätt. Nu behövs till fram till och med år Stockholmare väljer olika liv, har olika intressen och olika förutsättningar och alla ska kunna känna sig hemma i vår stad. Vi vill motverka en utveckling mot ökad segregation, ökade boendekostnader och ensidiga boendeformer. Just nu säljs allmännyttan ut till underpris. Vi vill istället se mångfald och valfrihet på bostadsmarknaden. Stockholmare måste kunna få välja hur man vill bo. Utförsäljningen av allmännyttans bostäder måste stoppas medan det fortfarande finns några kvar. Utförsäljningen av kommunens mark måste stoppas. Annars riskeras möjligheten att även framöver kunna bygga blandat i staden, med både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Boendekostnaderna i nyproducerade bostäder ska sänkas. Handläggningstiderna när man bygger nya bostäder ska kortas.

12 VI VILL HA DIN RÖST. HELST VARJE DAG! Vi vill investera i människors kraft, inte slösa bort den. Nu söker vi fler supportrar för vår idé. Som supporter blir du medlem i socialdemokraterna. Hur aktiv du vill vara bestämmer du själv. Välkommen. Bli medlem och betala direkt! Smsa S <personnummer> till (S ååmmddxxxx), kostnad 100 kr.

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer