Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!"

Transkript

1 Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för underhåll och skötsel av din lägenhet. I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt finns en detaljerad beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter. Nedan följer allmän information om föreningen samt allmäna gällande regler för dig som medlem: 1. Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt. Vi som bor på Åbäcksgatan 2-4, Fredåsgatan och Krokslättsgatan 3 utgör Brf Haren i Krokslätt. För att sköta det löpande arbetet under året utser föreningen en styrelse. Styrelsen består av ett antal medlemmar vilka väljs vid den årliga föreningsstämman. Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter (antal varierar). Styrelsen sammanträder 1 gång i månaden (förutom i juli) och sköter däremellan det praktiska arbetet för att föreningen ska fungera. Mötena hålls på kvällar och helger eftersom de flesta av oss yrkesarbetar och sköter styrelsearbetet på fritiden. Förutsatt att man fullföljer sitt uppdrag får varje ledamot ett arvode. Styrelsesammansättningen beslutas på årsstämman varje år. Om du är intresserad av att sitta i styrelsen - kontakta denna eller någon i valberedningen. Kontor Brf Haren har ett kontor på Fredåsgatan 16A. Anslag med information om hur du når din styrelse sitter i varje trappuppgång. Ni Kan nå Er förening via mail,telefon eller post. På dagtid finns vår vicevärd på telefonnummer Dit kan du ringa om du te x har frågor gällande föreningen eller göra en felanmälan. E-post: Hemsida: Larmcentral OBS!! endast akuta fall såsom tex översvämning. Om ditt ärende inte är akut kommer du att faktureras för ditt ärende

2 Extra bricka Om du förlorat en bricka meddelar du detta till styrelsen så att den kan avregistreras. Sedan kan en ny rekvireras från styrelsen mot en kostnad av 100 kr. Föreningens ekonomi/årsredovisning Den löpande ekonomin (hyresavier, bokföring m.m.) sköts av vår ekonomiska förvaltare Revisorsringen AB. Hur föreningens ekonomi ser ut kan man få en överblick av genom att läsa årsredovisningen som delas ut ett par veckor innan årsstämman. En PDF-version går också att ladda ner från föreningens hemsida. Försäkring Som medlem i föreningen är man skyldig att teckna ett tillägg till sin hemförsäkring s.k. bostadsrättsförsäkring. Denna försäkring är ett komplement till din hemförsäkring och ger dig det skydd du behöver vid skada i lägenheten som du är ansvarig för i egenskap av ägare till en bostadsrätt. Om du har en vattensäng eller ett akvarieum på över fem liter kan särskilda bestämmelser gälla. Hör efter med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Informationsblad Styrelsen har tidigare delat ut informationsblad till alla medlemmar 1 till 4 ggr om året. From år 2012 kommer all löpande information ske via vår hemsida. Detta b.la för att värna om vår miljö. Har du inte tillgång till internet kan styrelsen hjälpa dig med att få det i pappersform. Pantsättningsavgift Med pantsättningsavgift menas den avgift som föreningen får ta ut för den administration som föreningen tillhandahåller då den underrättas om att en bostadsrätt ar pantsatt. Detta är reglerat i stadgarna och behöver inte alltid vara i samband med köpet utan det kan även inträffa när man byter bank eller lägger om sina lån i samma bank som tidigare. Avgiften tas ut på någon av dina månatliga avgiftsräkningar. Skötsel av fastigheten/gården Föreningen har anlitat en entreprenör som sköter underhåll av gården såsom tex gräsklippning,rensning av ogräs osv. Vintertid gäller det bl a snöröjning. Gård och fastighet behöver dock skötas året om och detta är allas ansvar.

3 Brandskydd. Brandfaran måste alltid beaktas i fastigheten. Föreningen arbetar aktivt med att begränsa brandrisken genom systematiskt brandskyddsarbete. Föreningen har utarbetat ett särskilt infoblad om brandsäkerhet, innehållande bl.a. föreningens policy och säkerhetsföreskrifter som gäller i fastighet. Särskilda brandskyddsregler Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare en brandvarnare delas ut till varje lägenhet vid inflytt. Kontakta styrelsen om din brandvarnare skadats eller försvunnit.. Den boende svarar för att brandvarnaren fungerar, vilket bl.a. inkluderar batteribyte vid behov. Eftersom trapphusen och våningsplanen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen eller på våningsplanen. Det är t.ex. förbjudet att lämna barnvagnar i trapphusen. Port- och källargångar är också utrymningsvägar och uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats. Därför gäller de regler för trapphus/våningsplan även här. Dörrar i anslutning till källare ska vara stängda och låsta. Brandfarliga varor får inte förvaras i källarförråd. Rökning är inte tillåten i trappor, port- och källargångar och inte heller på allmän plats som t.ex. i tvättstugan. 2. Lägenheterna. Andrahandsuthyrning Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda den. Enligt paragraf 12 i stadgarna ska ansökan om samtycke av andrahandsuthyrningen skriftligen lämnas in till styrelsen. Det ska framgå varför du hyr ut, till vem och för hur lång tid. Tillståndet är alltid tidsbegränsat. Brf Haren i Krokslätt följer bostadsrättslagen och hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand. Hyresnämnden har som första krav att det rör sig om en bestämd tid och att det är helt säkert att man ska flytta tillbaka. Godtagbara skäl är t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse etc. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning samt mer information finner du på hemsidan.

4 Elsäkerhet I äldre byggnader som våra hus är det extra noga att tänka på elsäkerheten eftersom elproblem kan orsaka brand. Det ni som boende kan tänka på är bl.a. att inte överdimensionera era elluttag. Man ska aldrig ha större säkring än vad kabeln klarar; det kan vara mycket farligt att använda säkringar på mer än 10A. Säkringar på 16A får man endast ha om man har 2,5 kvadrats kabel. Att ha säkringar på 20A är inte motiverat. Element Inför höst och vinter kan det vara lämpligt att lufta sina element. Gör detta enligt följande: Öppna lufningsventilen med elementnyckel. Luftningsventilen sitter oftast på motsatt sida som termostaten. Finns det luft hör du hur den pyser ut. Efter ett tag kommer det vatten och då drar du igen ventilen. Håll en trasa eller en liten spann under ventilen så att smutsigt vatten inte läcker ut på golvet. Dra åt ventilen ordentligt. Försäljning av bostadsrätt Om du ska sälja din bostadsrätt finns det rutiner kring hur detta ska gå till. Först och främst vill styrelsen bli informerad i förväg om att en försäljning är på gång. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna svara på frågor från mäklare och potentiella köpare. Detta gynnar både köpare och säljare. För att en köpare ska bli medlem i föreningen krävs ett godkännande av styrelsen. En överlåtelse blir giltig först när köparen beviljats medlemsskap. Man får inte heller utöva rätten som bostadsrättsinnehavare innan man blivit godkänd av styrelsen, dvs köparen får inte flytta in utan godkänd ansökan. Blankett för ansökan om in- och utträde samt mer information om rutiner vid försäljning hittar du på hemsidan. Förändringar i lägenheten Även om man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för sin lägenhet, så finns det vissa saker man måste tänka på när man gör förändringar (se paragraf 9 i stadgarna). Mindre förändringar får göras i lägenheten du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Vissa större åtgärder kräver dock styrelsens godkännande innan de får utföras. Att det krävs tillstånd beror på att åtgärder kan påverka andra bostadsrättsinnehavare eller t.o.m. hela fastigheten. Exempel på sådana åtgärder är de som kräver bygglov eller innebär förändring av ledning för vatten, avlopp, värme eller bärande väggar. Alla underhålls- och reparationsåtgärder ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första

5 hand utföras under dagtid. Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Plocka upp djurets spillning. Hundar och katter måste hållas i koppel på allmäna ytor. Innehav av reptiler måste anmälas till styrelsen. Kabel-TV, bredband och telefoni Föreningen är ansluten till Com Hems nät. Detta innebär att varje hushåll har valfrihet att själv beställa Com Hems olika erbjudanden inom TV, bredband och telefoni. Kostnaden står hushållen själva för. Ett basutbud i analog kabel-tv ingår i avgiften. Köksfläkt Fastighetens ventilation bygger på takfläktar och självdrag. Detta innebär att motordrivna köksfläktar inte får anslutas till systemet eftersom dessa påverkar hela ventilationsflödet i fastigheten. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att hålla fläkten i gott skick (byta filter m.m). Matning av fåglar Matning av fåglar är inte tillåten inom fastighet eller gård eftersom matrester riskerar att locka till sig skadedjur (råttor m.m.). Ohyra Hittills har vi varit förskonade men om man misstänker att ohyra finns i lägenheten är det ens skyldighet att genast kontakta styrelsen för åtgärder (se stadgarna). Parabol Det är inte tillåtet att montera paraboler i Brf Haren i Krokslätt. Stammar/köksslask För att värna om stammarnas skick vill vi be alla medlemmar att inte spola ner matrester, matfett, matolja eller liknande i avloppet. Släng matrester i hushållssoporna. Tjutande rör Om blandaren i badrummet inte fungerar som den ska kan detta ge upphov till att rören vibrerar och ger ifrån sig ljud. Ansvar för lagning/ersättning av blandare ligger på varje lägenhetsinnehavare och bör ordnas så snart problemet uppstått. Vibrerande rör kan leda till trasiga rör som i sin tur kan leda till vattenskada. Vatten

6 I badrum och kök finns balofixar på rören och med dessa kan du stänga av vattnet i din lägenhet vid behov. Lokalisera dina balofixar så att du vet var de finns om en vattenläcka skulle uppstå. Var noga med att då coh då vrida på dem så att de inte fastnar i ett läge. Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att inspektera och vid behov täta avloppsbrunnar i badrum för att förebygga vattenskador. 4. Gemensamma utrymmen Avfallshantering Föreningen har infört sopsortering. Anledningen till detta är att vi vill värna om miljön samtidigt som det markant minskar våra kostnader. Det är viktigt att alla efterlever de krav som ställs på oss av Mölndals Stad vad gäller avfallshantering. Detta innebär att avfallet ska hamna på rätt plats i avfallsstationerna (2 st på gården). Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i avfallsstationerna på gården. Papperspåsar finns att tillgå för matavfall. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn och kostnadsskäl. I soprummet kan du inte sortera glas eller batterier. Det finns återvinningsstation för detta avfall utanför gården vid Krokslätts Livs. Grovsopor, t.ex. möbler, el-avfall, farligt avfall m.m., lämnas till återvinningscentral. Kikås är närmsta återvinningscentral och som lägenhetsinnehavare i Brf Haren har man 6 fria besök. Har du inget besökskort kontakta styrelsen. Cyklar, mopeder/motorcyklar, barnvagnar Cyklar och mopeder ska förvaras på gården/i cykelställ men får inte ställas så att de blockerar portgångar eller entréer. Barnvagnar ska förvaras i lägenheten och inte i trapphus. Fordon med bensintank/motsvarande får inte förvaras i fastigheten p.g.a. brandrisk. Gemensamma uteplatser Gemensamma uteplatser på gården går inte att boka utan först till kvarn gäller. Grillar Iaktta yttersta aktsamhet vid grillning på gården. Se till att kol har slocknat innan ni lämnar grillen och kom tillbaks och städa undan askan när den svalnat. Tunnor för askan finns vid båda grillarna och tömning sköts av fastighetsskötaren. Plocka undan kol och tändvätska när ni är klara och lämna grillarna i ett städat skick för allas trevnad. Borsta av grillgallret med stålborste.

7 Källare I källare får förvaras personliga tillhörigheter på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får ej belamras. Brandfarliga varor får inte förvaras i källarförråd. Undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Portlås Varje hushåll har 3st brickor som man lägger mot porttelefonens nyckelsymbol för att passera in genom dörren. Behöver man fler brickor kan man köpa det av styrelsen. Att ställa upp dörrar är ej tillåtet då obehöriga kan ta sig in samt att dörrarna blir förstörda när det regnar. På porttelefonerna kommer det att finnas ett portregister där man hittar respektive medlem i trappuppgången. När någon trycker på knappen som går till er lägenhet kommer det ringa från nummer på er hemtelefon (eller mobiltelefon). När ni vill släppa in personen som ringt på trycker ni på knapp 5 på er telefon. För att detta ska fungera måste er telefon ha knappar och dtmf-ton stöd. Vad gör man om man blir utelåst pga att porttelefonen inte fungerar eller om man har förlorat sin bricka? Om porttelefonen inte fungerar: Försök att komma in i en annan uppgång. Du har möjlighet att komma till din egen trappuppgång via källaren. Om inte ovanstående är möjligt:, Ring RiksEttans jourtelefon och uppge namn och adress. Det är upp till varje medlem att se till att ha dessa nummer inlagda i mobiltelefon eller på en lapp som man bär med sig. Jourtelefonen kostar mycket pengar för föreningen och därför kommer missbruk att beivras (dvs om man ringer i onödan så kommer det att tillkomma en avgift). Om det är fel på lås eller elektronik så betalar föreningen fakturan, men är det slarv (glömt brickan o.s.v.) får man stå för kostnaden själv. Glöm inte att anmäla till styrelsen om du förlorat din bricka. Denna tas då ur systemet och du har möjlighet att köpa en ny. Om din telefon inte stöder dtmf-toner eller om du använder dig av IP-telefoni kan det bli problem med att släppa in besökande genom att trycka på knapp 5. För att lösa detta problem kan det vara nödvändigt att byta numret som är kopplat till porttelefonen till t.ex. en mobiltelefon. Man kan även ta hjälp av en tekniker (föreningen står inte för detta). Vill man göra ändringar med namn, nummer etc i porttelefonen så kontakta styrelsen på mail eller vicevärdstelefonen ange lägenhetsnummer och vad du vill ha åtgärdat.

8 Tvättstugor Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tider nyttjas i pass om tre timmar per gång och mellan klockan och varje dag. En tvättid som är bokad men inte påbörjad efter 40 min får övertas av någon annan. Torktumlare och torkskåp får användas 40 minuter in på nästa tvättid. Dock ska städning av tvättstugan (sopning, golvtorkning och rengöring av filter i torktumlare) utföras inom ordinarie tvättid. ÅVC-kort Varje hushåll får ett ÅVC-kort som tillhör föreningen. Detta innebär att kortet ska lämnas över till nästa lägenhetsinnehavare vid försäljning. Som medlem i föreningen har man 6 fria besök på Kikås återvinningscentral. Har du inget besökskort kontakta styrelsen. Vid eventuell flytt: Tänk också på att lämna ÅVC-kort till nästa innehavare. 5. Allmäna trivselregler För att alla ska kunna trivas: Håll låg volym före klockan och efter på vardagar samt före och på helger. Ska du ha fest eller hamra/borra? Kontakta gärna grannarna i förväg eller sätt upp en lapp i porten så att dina grannar vet om det i förväg och kan planera för det. De ordningsföreskrifter som gäller i Brf Haren i Krokslätt gäller även för gäster och övriga som tillfälligt bor eller vistas i föreningen. Medlem ansvarar även för gästers eventuella förseelser. Vid eventuell flytt: Tänk på att den som övertar din lägenhet även ska godkännas som medlem innan inflyttningen får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemsskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Har du några frågor: Maila eller ring styrelsen så återkommer vi så snart som möljligt.

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer