Cv Ingrid Reppen. FÖDELSEÅR: 1957 SPRÅK: Svenska, Engelska, tyska, italienska. NATIONALITET: Schweiz, Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cv Ingrid Reppen. FÖDELSEÅR: 1957 SPRÅK: Svenska, Engelska, tyska, italienska. NATIONALITET: Schweiz, Sverige"

Transkript

1 Cv Ingrid Reppen FÖDELSEÅR: 1957 SPRÅK: Svenska, Engelska, tyska, italienska NATIONALITET: Schweiz, Sverige UTBILDNING: Gerlesborgsskolan Stockholm måleri Konstfackskolan skulptur KTH Arkitektur 20p Konstvetenskap Stockholms universitet 20p Italienska Stockholms universitet ANSTÄLLNINGAR: Anställning Nyréns arkitektkontor AB Kursansvarig Arkitektur 2 KTH åk Anställning KTH Stadsbyggnad lektorat för undervisning, kursuppbyggnad i åk Gästlärare i Stadsbyggnad KTH 2008 Norconsult AB (fd GF Konsult AB) Företag delägare, medlem i styrelse, och ordförande ägarkonsortium i Nyréns arkitekt kontor Hälftenägare i Wilhelmson AB Ingrid Reppen arkitektkontor Hälftenägare i ajö tristess AB arkitektur+ development AB UNDERVISNING Kursansvarig på KTH-Arkitektur, 13 poängskurser i högre års kurs offentliga byggnader Assisterande lärare KTA- avd Sammansatta strukturer Övningsassistent på KTH-Arkitektur Formlära och Byggnads unktionslära KTH Stadsbyggnad - lektorat för undervisning i åk Lärare KTH Stadsbyggnad, åk 3 Gä stlärare STIPENDIER Konstakademins helårs Romstipendium för arkitekt i Rom; - ny funktionell inredning i kyrkor kopplat till liturgiska funktioner föreläsningsserie 100-talets arkitektur i Rom gestaltning och genomförande av gravkapell, utanför Viterbo Helgo Zettervalls stipendium. arkitektur+development AB Katarina kyrkobacke STOCKHOLM ,

2 PRISER NOMINERINGAR 1992 träprisnominerad för villa i Vikdalen tillsammans med An ders Wilhelmson Svenska stenpriset för Capella Ciula Canepina VT Italien 1992 AIA:s (amerikanska arkitektförbundets) pris för bästa religiö sa byggnad 1992 i kategorin nybyggnad, ett pris av två i denna kategori. Det andra gick till Ando s church of light Kasper Salin-nominerad för Nora församlingshem träprisnominerad för Nora församllingshem Nora församlingshem med på FN:s världsarvslista, kategorin nybyggnad i gammal miljö. Utställningar 1985 Utställning om framtidens boende på bomässan Bo Utställning kyrkoarkitektur, Historiska Museet Stockholm hu vudutställare med bönekapell över den heliga Birgittas hus i Farfa och gravkapell i Canepina, tillsammans med Anders Wilhelmson Sveriges bidrag för arkitekturbiennalen i Venedig med pro jekt för Bo Två byggda projekt på bomässan Bo01 i Malmö även sveri ges bidrag till arkitekturbiennalen i Venedig. Juryarbete medlem i svenska stenprisjuryn 2005 instiftande och jurymedlem för utdelande av europeiskt Stadsbyggnadspris i Fantastisk Parkering Artiklar 2004 tidskriften RUM- arkitekturkritik Stadsarkivet 2004 tidskriften RUM debattartikelar Stockholms översiktsplan

3 PROJEKT I URVAL OMRÅDES - PLANDISPOSITION KVARTERSTYPER -BOSTÄDER Vitsippan trygghetsboende Årtal Kund: Kustbostäder i Oxelösund AB Söka form och ekonomi för ny typ av statligt stödd boendeform för äldre. Utredningar av otydliga planförhållanden centralt i Oxelösund. Dialogarbeten med referensgrupp projekteringsledning och huvudarkitekt Förfrågningsunderlag för totalenterpernad Stall Runsten Årtal Kund: Haninge kommun- Norconsult- Stall Runsten - arkitektur+development ab Utreda förutsättningarna för ett livsstilsboende på landet med elitverksamhet för hästtävlan som grund. Argumentera för mångfald i boendet. Stödja och guida fastighetsägaren i en unik process. PLANPROGRAM PLANUTFORMNING GESTALTNINGSPROGRAM PROJEKTERINGSLEDNIN Vivalla Örebro Årtal: Kund: Kommunfastigheter Örebro : Ny plan för del av Vivalla utgörande Idéprogram för fastighetsutveckling i syfte att uppnå sociala mål och bättre lönsamhet - uppdragsansvarig

4 OMRÅDES - PLANDISPOSITION KVARTERSTYPER -BOSTÄDER Hagalunds centrum Årtal Kund: Evata Development Oy Revitalisering av centrum, höghusstudier Ny planstruktur i samband med tunnelbanedragning.till Hagalund. Ny täthet i befintlig bebyggelse krävdes. Ny typ av bostadstorn skapades för kontor och bostäder. med tillräckligt stor footprint Isaberg Superpark fritidscentrum 2008-egen verksamhet Årtal Kund: Isabergs Stiftelse I samband med planeringen av inomhusskidbacke togs ny plan för hela området fram, med sikte att klara finansieringen av backen. Inom en ny generalplan för hela området, togs nya bostadstyper fram för att möta en allt mer krävande kund, som önskar upplevelser mer än basala praktiska lösningar.. Bas för alla typer: bostad kring uterum där skog är konverterad till park. Malens Havsbad Båstad egen verksamhet / Norconsult Årtal Kund: Ovidius Fastigheter AB Ett flertal förtätningsförslag i kulturminnesskyddat område. Framtagande av detaljplaner och byggnadsförlag. Högdalens centrum Norconsult Årtal Kund: Med en trafikutredning i botte, tas olika föseslag på fastighetsutveckling fram, för att skapa och förstärka värdefulla platser och flöden som stödjer handel, möten och fastigheters utbyggnadspotential.

5 Finnforrest egen verksamhet Årtal 2004 Kund:Finnforrest Nytt huvudkontor för Finnforest, tävling m2. Kontorshus i flera plan, med stomme och utfackning i trä. Målet var att skapa en stark identitet på en anonym plats, att i motorvägsleftover och blåsighet skapa en sekvens av offentliga rum, attraktiva och hemkära för arbetande och besökare. Byggnaden som liknar av en märkt virkesstapel, med de tryckta virkesändarna vettande mot motorvägen, kopplades till olika typer av torg, varav parkeringen utgör det mest attraktiva, ett finrum för parkering som del av entrén. Årsta kyrka med bostäder -egen verksamhet Årtal 2006 Kund: Årsta är en bygd i stark förändring, med en omfattande förtätning på gång. Årstavägen har redan blivit livaktig på ett stadsmässigt sätt, och orten förvandlas från förort till förstad. I det sammanhanget har staden uttryckt en vilja att förlägga kyrkan till vägen och på så sätt skapa ett centralt läge nära torget I en tävling för nytt kyrkorum tas en fastighetslösning fram som möjliggör kyrkobyggande och skapar attraktiva bostäder i kyrkligt läge. Kyrkan kopplas genom dett till övrig stadsdel och Årsta torg. Fasadanpassning Aspudden -egen verksamhet Årtal 2004 Kund: Blomqvist arkitekter : Fasaden ritades för att klara stadens anpassningskrav, med de olika skalorna; från motorvar till minnesmärkta byggnader. Utifrån ett färdigt byggsystem användes fasaden som medel att reflektera huset mot tre stadsbyggnadssituationer; gatan med 10-talshusen i väster, de fritt utplacerade 40-talshusen på berget i söder och den storskaligt rusande motorvägsmiljön i öster. Fasaden knäcks, bildar öppning mot gården- stora färgytor och stora sammanhängande fönsterytor. FINNFORREST VOLYM MOT MOTORVÄG ÅRSTA KYRKA SITUATIONSPLAN ÅRSTA KYRKA VY OVANIFRÅN FASAD HÄGERSTENSVÄGEN

6 Nora församlingshem -egen verksamhet Årtal: Kund: Nora församling Vunnen tävling. Att skapa dignitet åt en förhållandevis liten byggnad.i en storskalig del av Nora. Att skapa rätt flöden och samlingspunkter efter mässa för stora grupper besökare. Att organisera ett program med attraktiva mötesrum på en felvänd tomt På en tomt med kortsidan mot gatan och den majestätiska 20- talskyrkan skulle ett församlingshem med den för situationen ansenliga ytan på 800m2 inrymmas. Situationen komplicerades av att församlingens administrativa del låg i en annan byggnad i kvarteret med krav på smidig kontakt, samt att mittraden i kvarteret innehöll skyddsvärda 1600talsförråd samt att hela insidan av kvarteret var av privat karaktär. Lösningen låg i en entrégård en bit in i kvarteret som organiserar rummen med 90 o vinkel från gatan, och på så sätt uppnår de rätta organisatoriska proportionerna för ett bra flöde. Gården är mestadels mer belyst än gatufasden, vilket gör att besökaren leds upp på gården, som lätt kan samla besökare efter mässa. Byggnaden har fått flera priser, och är Sveriges yngsta kulturminnesförklarade byggnad. Bo 01 egen verksamhet Årtal Kund: NCC Boende Stockholm och Malmö : bostadskvarter Bostäder med nytt innehåll och kvartersstruktur. Radhus: entré från gata gård och tak, genom ängsbevuxen backe upp. Sommarstuga på taket. Stadshuset: Flera nya typer av rumsorganisation, för att möta olika levnadsvanor. T.ex: alla rum på övre plan har direktkontakt med trapphuset via en privat balkong. Entréer till bostaden på två plan, den undre direkt i köket, den övre via ett smutsfilter /våtrumsrum. Paradisfilter mot havet. NORA FÖRSAMLINGSHEM VY FRÅN KYRKVALLEN NORA FÖRSAMLINGSHEM SITUATIONSPLAN bbo 01 RUMSSTRUKTUR bbo 01 SOMMARSTUGA PÅ TAKET

7 TIDIGARE PROJEKT NYRÉNS ARKITEKTKONTOR urval Sickla bostadsområde1996 Parallellt uppdrag för 450 nya bostäder i Sickla handläggare 1:a pris Nacka Strand stadplaner illustrationer, bostads och kontorskomplex Nacka Strand- Från översiktliga förslag och deltagande i kommunens utvecklingsgrupp, till detaljprojektering av byggnader; ansvarig handläggare Kontorskomplex m2. Länsmuseet i Värmland Karlstad ny byggnad intill befintlig av Ciryllius Johansson. Handläggare programhandlingar och tidigt skede invändig projektering. UNDERVISNING KTH Stadsbyggnad - lektorat för undervisning i åk 2-5 Uppbyggand av nytt undervisningssätt i ämnet stadsbyggnad med prof Kai Wartiainen. Innehållet omfattade hela den fysiska planeringens alla huvudaspekter, där eleven i workshopform, kritik och föreläsning möter alla huvudkompetenser i planeringen, innefattande även politiker. En av de pedagogiska metoderna var att skapa skarp växling mellan syntes och suboptimering Lärare KTH Stadsbyggnad, åk 3 Gästlärare Genomförande av stadsbyggnadskurser för att kritiskt granska socialismens stadsbyggnadsideal och formulera alternativ från fördjupad översiktsplan till kvartersutförmning. All undervisning skedde i nära kontakt med fastighetsägare politiker, kommuners tjänstemän och experter. Exempel på teman Täthet och bostadstyper Markboende och täthet Handelns förutsättningar och möjligheter. Offentliga funktioners roll i en livfull stadsmiljö Stadens programinnehåll under olika tidsepoker Segregationens skala under olika tidsepoker. INTEGRATIONSPRINCIP

8 UTVECKLING nya problem Fantastisk Parkering egen verksamhet i samarbete med Rodamco, Skanska, Peab Årtal Kund: SBUF, Rodamco, Skanska, Peab Nytt program för parkering som socialt rum. Förändra bilden av parkering till att bli en plats med människan i fokus. Skapa passande planeringsverktyg Klassning: Mall för klassning framtagen och klassning utförd åt Stockholm parkering år 2005, i samarbete med Stockholmspolisen. Bygger på den europeiska klassningmallen, men tar med den rumsliga integrationen i staden samt upplevelsen. Micasa restauranger Årtal 2009 Kund: Micasa fastigheter AB Målet var att öka måltidsupplevelsen vid äldreboenden och att minska institutionsboendes isoleringen. Program för rumslig struktur som hjälpmedel vid ombyggnad av äldreboenden, för att lösa fågan om kopplingen mellan den egna bostaden och den omgivande stadsbygden INREDNING Pts Omlokalisering och inredning Årtal Kund: Post och telestyrelsen omfattning: 6500 m2 Roll: ansvarig inredningsarkitekt Guida kunden till bra arbetsrum och former inom en given ram. Förmedla mellan byggprojekt och Workplacearbete. inredning av kontorslokaler möbelformgivning

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst

Rum och ansvar. sju frågor om stadsbyggnadskonst Rum och ansvar sju frågor om stadsbyggnadskonst Texter Ola Nylander, Peter Elmlund, Eva Sjölin, Torbjörn Einarsson, John Sjöström, Anders Hagsson, Monica Andersson, Jenny Ström Grafisk Form Anna Ryde,

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE

Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Polstjärnan Ett fastighetsutvecklingsprojekt ANTON LARSSON KANDIDATARBETE Teknologiekandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik Institutionen för Arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR

MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR MEDAN VI VÄNTAR INTEGRATION GENOM ARKITEKTUR ABSTRACT ABSTRAKT This project is exploring how planning and architecture can help create a more integrated and unified society in the local context of Vänersborg,

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer