Att säkra finansiering är en nyckelfråga. Dividend Sweden. Hög avkastningspotential lockar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att säkra finansiering är en nyckelfråga. Dividend Sweden. Hög avkastningspotential lockar!"

Transkript

1 BÖRSHANDLAT Analys Dividend Sweden Hög avkastningspotential lockar! Med en attraktiv låg värdering och en hög utdelningspolicy genomför nu Dividend Sweden en nyemission inför listning på NGM. Bolaget är lågriskalternativet för placeraren som söker snabb avkastning och eftersträvar viss exponering mot de mindre listorna. Vi vädrar framgång och rekommenderar att teckna! Att säkra finansiering är en nyckelfråga för många mindre företag vilka befinner sig i utvecklingsfas eller i tidig kommersialisering. Utmaningen är dock stor då riskkapital i allmänhet är svårfångat och då banker i praktiken är otillgängliga. Dividend Swedens affärsidé är i detta sammanhang klockren då företaget erbjuder finansiell rådgivning, olika finansieringslösningar och ägarspridningar. I första hand är siktet inställt på bolag som är på väg att marknadsintroduceras eller som redan är noterade på Aktietorget, Nasdaq OMX First North och NGM. I andra hand väntas blicken riktas över landsgränsen mot mindre företag listade i Danmark, Finland samt Norge och även så småningom inkludera större företag. Ett gynnsamt affärsläge ger också utmärkta förutsättningar för framgång. Detta tack vare det goda börsklimatet där ett stort antal företag väljer att marknadsnoteras och säkra finansiering via nyemissioner. En lättnavigerad terräng efter potentiella målbolag möjliggör därmed goda intäkter från finansiell rådgivning och hög avkastning från korta finansieringslösningar. Låga driftskostnader bäddar dessutom för god lönsamhet och att Dividend Sweden skall göra skäl för sitt namn att dela ut stora delar av vinstöverskottet till aktieägarna. I syfte att ta vara på tillväxtmöjligheterna och förverkliga en attraktiv direktavkastning till aktieägarna krävs dock en likviditetsbuffert. Därför genomförs nu en nyemission inför notering på NGM Nordic MTF där debuten beräknas ske i början av mars. Vid fullteckning kommer bolaget att tillföras 20 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet är förmånligt då pre money-värderingen ligger på 2,5 Mkr och även sunt ur ett riskperspektiv tack vare att emissionen omfattar såväl aktier som konvertibler kopplade till ett räntebärande skuldebrev. Kort om företaget Dividend Sweden grundades 2013 och härstammar från det privata investerings- och rådgivningsföretaget Capen- SIDA 1

2 sor Capital vilka sedan 2011 byggt upp en mycket lönsam verksamhet. Ursprungsbolaget är idag den näst största ägaren med 11,9% av kapitalet och 36,4% av rösterna. Totalt finns tio miljoner utestående aktier varav två miljoner är röststarka A-aktier vilka berättigar till tio röster per aktie. A-aktierna är jämnt fördelade över Capensor Capital, BGL Management AB, Patric Perenius och Tore Hallberg. Ägarbasen är dock bred och omfattar ca aktieägare. Dessa har i huvudsak tillkommit via Archelon Mineral som tidigare förvärvat aktier i Dividend Sweden för en symbolisk summa och sedermera delat ut dessa till aktieägarna vid årsskiftet 2013/2014. Därav finns också personer med anknytning till Archelon representerade i ägartoppen och styrelsen, däribland Patric Perenius (styrelseledamot) och Tore Hallberg (styrelsesuppleant), vilka idag är styrelseordförande respektive vd för Archelon. Noterbart är att styrelseordföranden och grundaren av Capensor Capital, Bo Lindén, idag är vd och styrelseledamot för Dividend Sweden. Lindén har gedigen erfarenhet från bl. a. finansiell rådgivning och har tidigare grundat till ett värde av ca 1,5 Mkr, omfattande aktier i Papilly inför marknadsintroduktionen på Nasdaq OMX First North. Papilly hette tidigare Stresscompany, ett utvecklingsbolag inom digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa vilka nyligen lanserat en tjänst för stresshantering. Då enbart erbjudandet av ägarspridning ansetts begränsa företagets möjligheter har styrelsen och ägarna i Dividend Sweden nu valt att höja ribban avseende verksamhetsinriktningen. Därför har beslut tagits i att utöka verksamheten till att även omfatta finansiell rådgivning och olika finansieringslösningar. Med denna verksamhetsbreddning finns förutsättningar till att bygga långsiktiga affärsrelationer med företag, en klok strategi då behov av finansiering är ett återkommande problem för bolag som förväntas bli kassaflödespositiva lite längre fram i tiden. Debutaffären med Papilly ger också en bra referensbild var Dividend Sweden vill vara positionerade. I syfte att begränsa risken kommer bolaget och dess erbjudande att adressera företag som är nära kommersialisering av sina produkter/tjänster och där ett kassaflöde från verksamheten inte är så avlägset. Kunden skall även ha en hållbar affärsidé som skall förvaltas av en kompetent och erfaren ledning. Riskmedvetenheten är således hög vilket ger förutsättningar till att kunna upprätthålla en stabil avkastning. flera finansiella tjänsteföretag, däribland Stockholms Fondkommission och Stockholm Corporate Finance. Det sistnämnda var lönsamt från start. Kontaktnätet är således stort omfattande affärsrelationer med ett trettiotal börsnoterade bolag under de senaste fem åren. Via ägarandelar i BGL Management AB och Capensor Capital kontrollerar Lindén ca 17% av aktierna i Dividend Sweden. Styrelseordförande är Sverker Littorin med stor erfarenhet från styrelsearbete i bl. a. MedCap, Sectra och PartnerTech. Littorin har även tidigare varit styrelseordförande för Capensor Capital. Övrig styrelsemedlem är Tobias Berglund, grundare och vice vd i Laika Consulting, med goda meriter från finansmarknaden och företagsbyggande. Breddad verksamhet ökar avkastningen Ursprungligen var syftet med bildandet av Dividend Sweden att erbjuda företag på väg in på börsen ägarspridning. Därigenom skulle god avkastning genereras till aktieägarna vilka utan kostnad skulle erhålla aktier i berörda bolag. Redan efter ett år hade en utdelning skett En trio verksamhetsben ger stabilitet En breddning av verksamheten medför också ökade avkastningsmöjligheter. I praktiken tar sig Dividend Sweden nu en roll som helhetsleverantör då erbjudandet av finansiell rådgivning, olika finansieringslösningar och ägarspridning är starkt sammankopplade. Det innebär en möjlighet till flera intäktsben från samma kund och även ett ökat konjunkturoberoende. Intäkterna kommer att utgöras av konsultarvoden från företagsrådgivning, ränteintäkter från förlags- och brygglån i samband med kapitalanskaffningar samt garantiarvoden kopplade till emissioner. Därtill kan det bli aktuellt med investeringar i riktade emissioner som erbjuds till rabatt. En försiktighetsprincip är att bolaget endast delvis kommer att använda sitt egna kapital till att skräddarsy en finansieringslösning som möter kundens behov. Merparten av kundens eftersökta kapital kommer istället att tillföras SIDA 2

3 från andra investerare där Dividend Sweden kommer att bistå som en viktig kontaktlänk, ett arbete som kommer att vara inkomstbringande. Finansiell företagsrådgivning Finansiell företagsrådgivning är i allmänhet mycket efterfrågat och en nödvändighet hos mindre bolag vilka saknar egna finansavdelningar. Företag på väg att noteras eller som redan marknadsintroducerats på de mindre listorna drivs ofta av få anställda vars huvudfokus ligger på entreprenörskap och utveckling av den verksamhet som framgent skall generera tillväxt och god lönsamhet. I andra hand prioriteras själva bränslet kapitalet som skall säkerställa att företaget når fram till dess mål. I värsta fall förbises kapitalbehovet så pass länge att likviditetssituationen blir akut vilket äventyrar bolagets fortlevnad. Här eftersträvar Dividend Sweden ett långsiktigt samarbete med företag i syfte att utveckla en finansiell strategi som kunden har nytta av på såväl kort och lång sikt. Finansieringslösningar till god lönsamhet Erbjudandet av finansieringslösningar är givetvis ett naturligt efterföljande steg efter finansiell företagsrådgivning men behöver rent affärsstrategiskt inte nödvändigtvis vara sammanfogade. Finansieringslösningarna omfattar brygglån i samband med nyemissioner, emissionsgarantier, riktade emissioner och förlagslån vilket i praktiken innebär ett komplett erbjudande som säkerställer finansieringsbehovet hos de flesta företag. Brygglån är förhållandevis vanligt vid genomförandet av nyemissioner, i synnerhet avseende företrädesemissioner till aktieägarna då denna form av kapitalanskaffning är en tidskrävande process vilket kan medföra att likviditetssituationen blir akut. Nödhjälpen är en bryggfinansiering, vanligtvis till en ränta på 1-5% per månad varför lånegivaren på kort tid kan tjäna bra på affären. Än lukrativare är rollen som emissionsgarant, dock till en högre risk. Den som ställer ut en emissionsgaranti tar betalt för risken att behöva leva upp till sitt åtagande, alltså att teckna de aktier som emitterats vilka ingen annan vill ha. Garantiarvodet är däremot högt, vanligtvis kring 8-14% av emissionsbeloppet innebärande att garanten kompenseras för risktagandet. Garantiersättningen består vanligtvis av kontanter, aktier eller optioner. Ur ett företagsperspektiv är det också klokt att anlita emissionsgaranter då dessa säkerställer att efterfrågat kapital tillförs och därmed bolagets fortlevnad. Dessutom ger emissionsgarantier en trygghet till befintliga aktieägare att våga teckna respektive andelar eftersom risken att företaget skall hamna i en akut likviditetskris och obestånd i praktiken undanröjs, åtminstone på kort sikt. Utmaningen är således att besitta viss fingerfärdighet vid analys och val av bolag med behov av emissionsgarantier. Detta i syfte att undvika att bli kvarsittande med aktier som är svåra att avyttra med vinst. Att en emission inte fulltecknas behöver dock inte bero på något företagsspecifikt utan kan vara kopplat till det allmänna börsklimatet. I regel minskar intresset dramatiskt för mindre noterade bolag i samband med kraftiga börsfall, i synnerhet kring bolag med svaga balansräkningar där ett emissionsbehov föreligger. Å andra sidan medför en pressad aktiekurs till följd av en orolig marknad en gynnsam situation för emissionsgaranten då det i praktiken krävs en kraftig rabatt avseende teckningskursen för att bolaget framgångsrikt skall kunna genomföra kapitalanskaffningen. Det är inte heller ovanligt att garanten är med och dikterar emissionsvillkoren i syfte att begränsa risken. I förlängningen kan detta generera en god avkastning. När väl nyemissionen genomförts med hjälp av garanterna brukar nämligen kursutvecklingen bli gynnsam till följd av att den finansiella oron skingrats. Förbättras dessutom börsklimatet samtidigt som företaget utnyttjar finansieringen till att nå viktiga kursdrivande milstolpar medför detta möjligheter för garanten att realisera betydande vinster. Likaså brukar en snabbt genomförd riktad emission applåderas av aktiemarknaden då finansiering säkerställs på ett snabbt och effektivt sätt. I regel genomförs också en riktad emission med en rabatt i förhållande till marknadskursen och ger därmed teckningstagaren en säkerhetsmarginal och en potentiellt större uppsida än en direkt investering via börsen. Detta ger således investeraren ett tillfälle att realisera en god vinst på kort tid, men även en möjlighet att till rabatt bli långsiktigare aktieägare i ett bolag som framöver kan utvecklas starkt och generera en mycket god avkastning. Erbjudandet av förlagslån ger förutsättningar till attraktiva och stabila ränteintäkter. En eventuell konverteringsmöjlighet till aktier innebär dessutom utökade avkastningsmöjligheter. Ägarspridning en spännande extrautdelning Ägarspridning är en finansieringslösning som är särskilt attraktiv för bolag med få aktieägare och som planerar en marknadsintroduktion. Anledningen är de noteringskrav som finns på ägarbilden avseende aktiespridning, att ett visst antal aktieägare måste finnas registrerade för att uppfylla börskraven. För exempelvis NGM-listan är kravet att det publika bolaget har minst 300 aktieägare vilka vardera innehar aktier värda totalt ca kr. Ägarspridning SIDA 3

4 bidrar dessutom till bättre likviditet i aktien vilket är till fördel för handeln och intresset för bolaget. Under senare år har såväl ägarspridning och marknadsnotering blivit allt vanligare. För Dividend Swedens aktieägare är erbjudandet om ägarspridning till företag gynnsamt då dessa som extra avkastning vederlagsfritt erhåller aktier i berörda bolag. Det innebär en spännande, och ur ett riskperspektiv, måttlig exponering mot lovande bolag noterade på de mindre marknadsplatserna och framförallt möjlighet att realisera en god avkastning över tid. Tack vare Dividend Swedens kompetens avlastas också en problem för privatinvesteraren då riskbedömningen av småbolag noterade på de mindre listorna är en utmaning. Anledningen är att dessa sällan är lika genomlysta som de större bolagen innebärande att risken är högre. Konkurrensbild Den bransch som Dividend Sweden verkar inom är givetvis konkurrensutsatt. En naturligt orsak är att marknaden är mycket stor. Enbart på Aktietorget, Nasdaq OMX First North och NGM, där huvudfokus idag ligger, finns ca 300 bolag noterade. Avseende ägarspridning finns flera aktörer, däribland Blasieholmen Investment Group, vilka medverkat i aktiespridning i bl. a. Clavister, Nexam, Myfc och Vigmed. Det är bolag som initialt efter börsdebuten haft en mycket god kursutveckling. Inom erbjudandet av emissionsgarantier finns också gott om konkurrenter, framförallt från välkända meriterade personer från finansmarknaden och erfarna entreprenörer som via bolag agerar garanter. Här finns exempelvis Axis-grundaren Martin Gren och serieentreprenören Christer Fåhreaus (grundare av bl. a. Anoto, Cellavision och Precise Biometrics) vilka gynnas av sina namn som varumärken till att vinna affärer. Dessutom är det inte ovanligt att huvudägarna i de aktuella emitterande företagen ta sig an uppgiften som garant. Å andra sidan är det snarare regel än undantag med garantikonsortium innebärande att flera olika aktörer deltar vilket möjliggör större utrymme att medverka och även en lägre risk. Det finns även internationella aktörer som erbjuder finansieringsavtal till mindre svenska bolag där de under en viss tidsperiod går in med kapital via riktade emissioner. Ett uppmärksammat och kritiserat företag är den amerikanska riskkapitalfonden Global Emerging Markets (GEM) vilka i år tecknat finansieringsavtal med ett flertal svenska bolag. Gynnsamma emissionsvillkor Den nyemission som nu genomförs omfattar 40 miljoner units och riktas till såväl befintliga aktieägare som allmänheten. Varje unit innehåller en aktie samt ett konvertibelt förlagslån och teckningsperioden pågår under 13 januari 5 februari. Teckningskursen är satt till 0,50 kr per unit, lika fördelat över aktie och förlagslån, alltså 0,25 kr vardera. Det totala emissionsbeloppet uppgår således till 20 Mkr före emissionskostnader. Av dessa är 15 Mkr säkerställda via teckningsförbindelser och garanter varför sannolikheten är hög att Dividend Sweden skall få in efterfrågat belopp. Ersättningen för tecknings- och garantiåtaganden sker även i units i en riktad emission varvid kontantersättningen endast beräknats till 0,4 Mkr. En fulltecknad emission kommer således att inbringa ca 19,6 Mkr netto. Förlagslånet som även listas som förlagsbevis på NGM Nordic MTF löper under fem år med en attraktiv årlig fast ränta på 10% vilken skall utbetalas vid två tillfällen per år. Efter löptidens slut kommer lånets nominella belopp att återbetalas. Konverteringskursen är satt till 0,40 kr och därmed inte särskilt uppskruvad sett till introduktionskursen. Efter en fulltecknad genomförd emission kommer antalet aktier att öka från 10 miljoner till 50 miljoner. Pre money-värderingen är således blygsam uppgående till endast 2,5 Mkr. Generös utdelningspolicy Dividend Sweden har höga avkastningsambitioner, innebärande att minst 50% av vinsten efter skatt skall delas ut till aktieägarna. Målsättningen är att den goda resultatutvecklingen skall generera en direktavkastning på minst 10%, räknat på emissionskursen och oavsett börsklimat. Detta bedöms kunna nås redan inom 12 månader varefter direktavkastningen förväntas öka ytterligare. Noterbart är att företaget redan idag, med begränsad verksamhet, är lönsamt. Denna utveckling förväntas också bestå vilket är betryggande. En huvudsaklig nyckelfaktor SIDA 4

5 är att bolaget kommer att drivas med låg bemanning och använda specialister vid behov. Det medför en låg kostnadsnivå och möjlighet till god marginalexpansion. Några ytterligare emissioner anses dessutom inte nödvändiga för att bolaget skall klara av att växa och generera en successivt ökad avkastning till aktieägarna. Enligt presenterad budget för det första året efter genomförd emission, omfattande perioden Q Q1 2017, beräknas de totala intäkterna uppgå till ca 4,7 Mkr med ett överskott före skatt på ca 2,4 Mkr. Här belastar räntekostnader kopplade till konvertibeln resultatet med 1 Mkr. Efter skatt skulle resultatet motsvara en vinst på ca 3,7 öre per aktie beräknat på 50 miljoner utestående aktier. Beaktat att budgeten är konservativ bör det därmed finnas förutsättningar till att nå avkastningsmålet om minst 10% av emissionskursen motsvarande 2,5 öre per aktie. För de aktieägare som deltar i nyemissionen tillkommer dessutom ränteutbetalningen på förlagslånet där konverteringsmöjligheten till aktier kan utöka avkastningsmöjligheterna. Slutsats Dividend Sweden sitter inte med någon unik teknologi eller värdefulla patent vilka kan motivera ett högt marknadsvärde. Däremot är humankapitalet högt den kompetens och erfarenhet som ledning och styrelse besitter. Här bäddar en kombination av know-how inom entreprenörskap och företagsbyggande samt en gedigen sakkunskap inom finansmarknaden för framgång. Via nuvarande och tidigare engagemang i många bolag är också kontaktnätet stort med viss övervikt mot råvarusektorn, en kapitalintensiv bransch med omfattande finansieringsbehov. Adderar vi dessutom det faktum att drivkrafterna bakom framgångsrika Capensor Capital nu styr Dividend Sweden talar alltså mycket för att resan till att uppnå en hög avkastning för aktieägarna skall bli lättnavigerad trots en konkurrensutsatt spelplan. Vi gillar därutöver riskstrategin - att uppstartsbolag undviks och att finansieringslösningar skräddarsys med begränsad andel eget kapital. För aktieägaren ger även det konvertibla förlagsbeviset ett begränsat risktagande och säkerställer en hög direktavkastning tack vare ränteutbetalningarna, förutsatt att inte bolaget hamnar i obestånd. Stiger dessutom aktien över konverteringskursen ökar avkastningsmöjligheterna då det kommer att vara lönsamt att konvertera lånet till aktier. Därutöver kan affärserbjudandet ägarspridning erbjuda en extra utdelning av aktier i lovande bolag med potential till mycket god avkastning. Det visar inte minst referensaffären med Papilly. Finansiellt har Dividend Sweden innan emissionen och sett till nuvarande rörelsekapitalbehov tillräcklig likviditet för de kommande 12 månaderna. Efter genomförd emission förväntas dock kostnaderna öka till ca 2,5 Mkr per år. Då dessa även inkluderar räntekostnader kopplade till konvertibeln får kostnadsnivån betraktas som låg vilket ger förutsättningar till god lönsamhet. Beaktat att en fulltecknad emission kommer att inbringa 20 Mkr före emissionskostnader kommer också Dividend Sweden att vara välfinansierade för att tackla den förväntade kostnadsökningen. Risken att bolaget inte skall få in efterfrågat belopp ser vi även som låg då emissionen är säkerställd till 75% via teckningsförbindelser och garanter. Här medverkar såväl Capensor Capital och BGL Management vilket är förtroendeingivande. Däremot kommer bolagets manöverutrymme att begränsas om inte affärerna utvecklas i förväntad takt och inte den budgeterade vinsten nås. Det är visserligen en existerande risk men som vi inte ser som särskilt trolig beaktat att det aktuella affärsläget är mycket gynnsamt då en hög aktivitet råder avseende antalet börsintroduktioner och beslut om nyemissioner. Ifjol genomfördes över 200 nyemissioner av bolag noterade på Aktietorget, OMX Nasdaq First North och NGM vilket skall ställas i relation till att det alltså finns ca 300 bolag noterade på nämnda listor. Att antalet emissioner är högt är inte heller enbart ett resultat av det gynnsamma börsklimatet utan beror även på att bolag vill undvika att ta in för mycket kapital i syfte att begränsa utspädningen. Anledningen är att bolagsledningen hoppas att utvecklingen i företaget skall framskrida lyckosamt och att marknadsvärdet kommer att vara högre vid nästa emission. Företag beroende av extern finansiering genomför alltså nyemissioner i förhållandevis täta intervaller, inte sällan en gång per år, vilket bäddar för ett fortsatt attraktivt affärsklimat för Dividend Sweden. Antalet börsintroduktioner ligger dessutom på rekordhög nivå. Ifjol listades över 100 bolag och höjer vi blicken mot nästa år planerar redan 103 företag en mark- SIDA 5

6 nadsnotering eller byte av lista enligt den databas som Nyemissioner.se förfogar över. Adderar vi den erfarenhet, kompetens och det breda kontaktnät som ledning och styrelse besitter ser vi därför goda förutsättningar till att Dividend Sweden skall nå, alternativt överträffa, resultatprognosen och avkastningsmålen. Med ovan nämnda i beaktande anser vi att pre money-värderingen på 2,5 Mkr är mycket attraktiv innebärande att teckningskursen är förmånligt prissatt. Lyckas företaget dessutom visa att budgeterat resultat är inom räckhåll och dessutom i kommande rapporter övertyga att goda expansionsmöjligheter fortsättningsvis finns, ser vi en fördubblingspotential för aktien jämfört med introduktionskursen redan under innevarande kalenderår. Det innebär att vi inte enbart ser Dividend Sweden som ett utdelningsbolag utan även som en attraktiv aktieplacering med kurspotential. Därmed vädrar vi även goda konverteringsmöjligheter för konvertibeln. Vår sammantagna bedömning blir därför att Dividend Sweden är ett intressant placeringsobjekt till balanserad risk för investeraren som söker hög avkastning och eftersträvar viss exponering mot de mindre listorna. Vår rekommendation blir att teckna. Disclaimer Detta är en uppdragsanalys utförd av Börshandlat på förfrågan av Dividend Sweden. Börshandlats ersättning för uppdragsanalysen har bestämts genom en på förhand fastställd summa och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. Börshandlat äger ej aktier i Dividend Sweden och enligt Börshandlats policy tillåts ej uppdragsanalysens analytiker att inneha aktier i analyserat bolag. Informationen i denna analys baseras på vad Börshandlat bedömer som tillförlitliga källor och vidare bedömer Börshandlat att analysen presenterar en oberoende granskning av Dividend Sweden och rådande förutsättningar. Börshandlat kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av Dividend Swedens historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Dividend Swedens senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. Börshandlat kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras, maskinellt eller annorledes, till annan person utan skriftligt godkännande av Börshandlat. Börshandlat kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Börshandlat står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. SIDA 6

Inbjudan att teckna units

Inbjudan att teckna units Inbjudan att teckna units i Dividend Sweden AB (publ) VD har ordet Dividend Sweden är ett ungt företag med en spännande framtid. Bakom bolaget står personer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher.

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Investeringsmemorandum Dividend Sweden AB (publ) innehåll & viktig information Memorandum 2016 Innehåll 3 5 6 7 8 9 10 11 14 15 15 16 18 20 22 24 26 28 29 30 32 34 Viktig information Inbjudan till teckning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2009 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Nordic Mines AB. Framställningen rör en

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:18 2015-06-16 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 juni 2015 en framställning från Advokatfirman Vinge som ombud för AB Geveko. Framställningen rör god sed vid företagsförvärv.

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:31 2013-06-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-28.

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:21 2011-06-29 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner att det förfarande som beskrivs i framställningen inte skulle vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. [Detta

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL) Aktieägarna Cantus Invest AB, Coordinator Invest AB, Von Bahr Group AB och Sven Rasmusson (nedan gemensamt "Huvudägarna"), vilka tillsammans äger 67,2

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual

Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Nordea Bank Finland Abp:s Private Placement 33/2005 Range Accrual Lånespecifika villkor för Nordea Bank Finland Abp:s masskuldebrevsprogram Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 1(5) Aktieägarna i kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 juni 2008 kl. 16:00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Anmälan m.m. Aktieägare skall för att få delta vid årsstämman dels vara införd

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner. Styrelsens för Anodaram AB (publ) (org. nr 556917-6596) förslag till beslut vid årsstämman 2016 om emission av teckningsoptioner avseende incitamentsprogram Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget )

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 28 september 2010 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org. nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari september 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Tredje kvartalet 2014 i sammanfattning (f.g. års siffor inom parantes) Nettoomsättning för perioden uppgick till 20,9 mkr (0,8 mkr) Rörelseresultat för perioden

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. Keeping you safe.

Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. Keeping you safe. Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31 GWS Production AB (publ.) 556776-4674 Keeping you safe. Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 2014 VD Andreas Rodman

Läs mer

Pressmeddelande 7 februari 2014

Pressmeddelande 7 februari 2014 Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet. SAS AB offentliggör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-25.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2010 Aktiemarknadsnämnden gjorde under år 2010 i genomsnitt nästan ett uttalande i veckan. De allra flesta uttalandena handlade om offentliga uppköpserbjudanden eller

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31 1 Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2015-01-01

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:24 2012-10-08

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:24 2012-10-08 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:24 2012-10-08 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

GetUpdated Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

GetUpdated Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2000 1 Bokslutskommuniké 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 2,6 MSEK (12,6 MSEK) varav 0,9 MSEK under fjärde kvartalet. Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i Dividend Sweden AB (publ) 24 februari 15 mars 2017 Dividend Sweden Dividend Sweden är ett investeringsbolag, listat på NGM Nordic MTF sedan mars 2016. Bolaget investerar i korta

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 1 GETUPDATED AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (7,0 MSEK). Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 0 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2007-08-15 Delårsrapport Listning vid First North och breddning av Bolagets produktportfölj. Bolagets aktie listas 16 april vid First North

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Delårsrapport januari september 2016

Delårsrapport januari september 2016 Stockholm 2016-11-14 Delårsrapport januari september 2016 1 januari 30 september 2016 Nettoomsättningen ökade till 31,6 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-0,1) MSEK Resultat efter finansnetto

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM Styrelsen för Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutar (i) att godkänna implementeringen

Läs mer

Introduktion till studiehandledningen

Introduktion till studiehandledningen 1 Introduktion till studiehandledningen Innehåll På kursen Börs- och värdepappersrätt är vi flera undervisande lärare och därmed finns också flera pedagogiska grepp representerade. Till de moment som jag

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer