B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde. C. Vilka möjligheter finns att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde. C. Vilka möjligheter finns att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden"

Transkript

1

2 2 Innehållsförteckning A. Inledning/målsättning B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde C. Vilka möjligheter finns att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden D. Förtätningsmöjligheter inom befintliga industriområden E. Efterfrågan och prisnivåer på olika typer av mark för arbetsplatsändamål på kort och lång sikt F. Skiss till åtgärdsprogram Kartbilagor 1-11

3 3 Uppföljning/fördjupning av tidigare industriutredning från 2011 som hade fokus på ett effektivare utnyttjande av Tyresös industri/arbetsplatsområden A. Inledning/målsättning Den i rubriken nämnda industriutredningen pekade ut ett antal problemställningar som behövde få en mer detaljerad genomlysning samt följas upp med konkreta förslag till åtgärder. I denna utredning kommer därför följande frågeställningar att belysas ytterligare. 1. Hur utvecklas närområdet till Tyresö Centrum fram till år 2020 och vilken betydelse kommer detta att få för företagarna? Vilken är kommunens roll i arbetet med att skapa en fortsatt positiv utveckling i Tyresö Centrum? 2. Vilka praktiska möjligheter finns dels att planera för nya industriområden dels att utvidga befintliga industriområden? Vilka praktiska möjligheter finns att förtäta befintliga industriområden eventuellt genom ändring av befintliga detaljplaner? 3. Hur kommer efterfrågan/prisutvecklingen att förändras på olika typer av mark för industri, kontor och handel i Tyresö på kort och lång sikt? En ökad efterfrågan på mark- och lokaler för till exempel handelsändamål i kommunens industriområden medför dels högre markpriser samt ett högre förändringstryck i befintliga industriområden dels en ökad konkurrens för butikerna i Tyresö Centrum. 4. Finns det behov av ett mer organiserat samarbete mellan kommunen, företagare, företagareföreningar, centrumägaren och fastighetsägare med flera för att åstadkomma önskvärda förändringar och hur ska detta samarbete i så fall gå till?

4 4 B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde fram till år 2020 Hur Tyresö Centrum kommer att utvecklas är en mycket viktig faktor för näringslivsutvecklingen i Tyresö. Förutom att butiker/serviceställen/kontor i själva centrumområdet erbjuder ett antal arbetstillfällen innebär ett attraktivt affärscentrum med ett varierat varu- och serviceutbud att hela kommunens attraktionskraft ökar. Tyresö Centrum fick ett ordentligt lyft när hela centrumområdet byggdes om och glasades in för cirka 20 år sedan. Vid det tillfället utökades butiksytorna och parkeringssituationen förbättrades vilket tillsammans med den nya bussterminalen mitt i centrum avsevärt förbättrade tillgängligheten och orienterbarheten i Tyresö Centrum. I dag är Tyresö Centrum ett väl underhållet affärscentrum, men förutom en mindre tillbyggnad av ICAbutiken har i princip inga nya butiksytor kommit till under den gångna 20årsperioden. Under samma tidsperiod har befolkningen i Tyresö ökat med över personer. Unibail-Rodamco, som köpte Tyresö Centrum för 391 miljoner kronor år 2003, sålde nyligen (2011) hela centrumanläggningen inklusive kommunhuset för ca 850 miljoner kronor till CBRE, (affärscentrum) samt Hemfosa (kommunhuset). För närvarande pågår en stor förändringsprocess i centrumområdet och dess närmaste omgivningar. Av kartbilaga 1 och 2 framgår tydligt omfattningen av de satsningar på infrastruktur, bostäder samt arbetsplatsområden som görs i närområdet till Tyresö C. I och med att den nya infarten från motorvägen via Bollmora Allé till Tyresö Centrum öppnades 2011 blev det lättare att ta sig till Tyresö Centrum med bil. Den nya motorvägsavfarten vid Hedvigslund blir klar år 2013 och den kommer bland annat dels att förbättra trafiksituationen på Bollmoravägen, dels göra det lättare för Ältaborna att ta sig till Tyresö Centrum med bil, cykel eller till fots. Vidare byggs det och planeras för ett stort antal nya bostäder i och i anslutning till centrumområdet. I det nya trygghetsboendet i Björkbacken pågår inflyttning i 77 bostäder, 3 affärslokaler, 4 kontorslokaler samt en restaurang. Byggföretaget Strabag har påbörjat bygget av cirka 150 bostäder i projektet Tyresö View som förutom bostäder även tillför centrum cirka kvm ny butiksyta samt fler parkeringsplatser. I kvarteret Järnet har nyligen en detaljplan fastställts för drygt 200 lägenheter och HSB har startat den andra (ca 80 lägenheter) av tre utbyggnadsetapper på Siklöjevägen. Inom kvarteret Järnet och längs Granängsvägen samt vid Simvägen finns planer på ytterligare cirka 250 bostäder och det är även fullt möjligt att tillskapa ytterligare cirka 200 bostäder i Tyresö Centrum (på parkeringsdäck med mera), bostäder som skulle kunna få sina bostadsentréer inne i själva affärscentrum. Ett 40-tal ungdomslägenheter skulle kunna rymmas i hörnet Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Förutom bostäder pågår i centrumområdet även byggandet av en ny simhall samt iordningställande av en ny lekpark i anslutning till den nyligen anlagda skateparken. I samband med utbyggnaden av höghuset (Tyresö View) kommer dessutom ett nytt torg samt parkområde att iordningställas i Bollmoradalen i direkt anslutning till centrum. I och med den pågående om- och tillbyggnaden av Nyboda skola blir det möjligt att frigöra mark- och lokaler i direkt anslutning till Tyresö affärscentrum när

5 5 Forellskolan läggs ner. Här finns det således stora möjligheter att lyfta Tyresö Centrum ännu ett steg genom att tillföra området ytterligare kontors- och affärslokaler, torg, parker samt ca 700 nya bostäder. Kommunen har nyligen arbetat fram en idéskiss för att åskådliggöra hur en sådan framtida utveckling skulle kunna se ut (kartbilaga 3). För att uppnå det bästa resultatet krävs dock att kommunen och CBRE har samma grundsyn på hur Tyresö Centrum bör utvecklas framöver samt att båda parter är överens om hur man bör arbeta gemensamt för att åstadkomma en positiv förändring i hela centrumområdet. I Tyresö i övrigt pågår för närvarande förutom villabyggnation en utbyggnad av cirka 300 bostäder i Tyresös Strandområdet i projekten Strandängarna, Strandudden samt Seniorgårdens seniorbostäder vid Strandtorget. Tyresö kommun kommer enligt den senaste befolkningsprognosen att öka sin befolkning med cirka personer fram till år 2019 vilket till stor del beror på den höga takten i bostadsbyggandet. Kommundelen Älta i Nacka kommun gränsar direkt till Tyresö kommun. Älta har idag invånare och enligt Nackas översiktsplan kommer befolkningen att ha ökat till cirka invånare år I Älta/Hedvigslund pågår SMÅA:s utbyggnad av cirka 450 bostäder och i Älta Centrum bygger olika byggherrar totalt 500 till 600 nya lägenheter. Norr om Ältadalens arbetsplatsområde detaljplaneläggs för cirka 220 bostäder huvudsakligen i småhus (kartbilaga 1). Ältadalens arbetsplatsområde om cirka 10 ha är detaljplanelagt och området är iordningställt av kommunen. Samtliga 22 industritomter inom området är sålda och ytterligare ett 40-tal företag köar för en tomt om någon skulle kliva av. Nacka kommun räknar med att Ältadalen kommer att innehålla cirka 330 arbetsplatser. I arbetsplatsområdet Skrubbatriangeln i Stockholms kommun har ett detaljplanearbete startats i den norra delen av området enligt ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm Planuppdraget följer i stort den vision som de tre kommunerna Stockholm, Nacka och Tyresö tog fram för LÄSKområdet (Lindalen,Älta,Skrubba) år 2007 (kartbilaga 4) dock med den väsentliga skillnaden att enligt planuppdraget ska ingen del av Skrubbatriangeln planeras för bostäder. Den befintliga stenkrossen som är placerad centralt i Skrubbatriangeln har ett tidsbegränsat lov som löper ut år Det är dock troligt att lovet kommer att förlängas ytterligare ett antal år. Totalt omfattar den del av Skrubbatriangeln som ännu inte är detaljplanelagd cirka 35 ha. Med erfarenhet från tidigare företagsetableringar i Skrubbatriangeln, Ältadalen samt Södra Lindalen kan resterande del av Skrubbatriangeln i fullt utbyggt skick förväntas inrymma cirka arbetsplatser. Av sammanställningen på bifogad kartbilaga 1 framgår, som nämndes tidigare, placeringen och omfattningen av genomförda/pågående/planerade satsningar på infrastruktur, arbetsplatser samt bostäder med mera i närområdet till Tyresö Centrum. Dessa satsningar är omfattande och skulle sammanlagt betyda ett rejält utökat kundunderlag för butikerna i Tyresö Centrum. Det är en utmaning för ägaren till Tyresö affärscentrum (CBRE) att utöka och utveckla Tyresö Centrum så att gamla och nya kunder i första hand väljer att förlägga sina inköp till Tyresö. Samtidigt behöver Tyresö kommun på olika sätt förbättra kommunikationerna till

6 6 och från Tyresö C. Utbyggnaden av gång- och cykelstråk från Ältaområdet måste till exempel följas upp så att Ältaborna kan nå Tyresö Centrum på ett enkelt och smidigt sätt vilket bland annat kräver att skyltningen längs både vägar och gångstråk kompletteras och blir logiska och tydligt markerade.

7 7 C. Möjligheter att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden Tyresö har i praktiken inga möjligheter att ta fram detaljplaner för nya industriområden. Av den tidigare industriutredningen ( ) framgår att kommunen de senaste åren i stället omvandlat befintliga och planerade industriområden till bostäder. Det gäller stora delar av kvarteret Järnet i Bollmora industriområde och den så kallade UR-tomten om ca m2 längs Njupkärrsvägen. Dessutom pågår detaljplaneläggning för bostäder på det befintliga industriområdet Bäverbäcken. Ny industrimark finns tillgänglig i grannkommunerna Nacka i Ältadalen och Stockholm i Skrubbatriangeln. Tyresö kommun bör bland annat av det skälet fortsätta att engagera sig i det mellankommunala samarbetet för att om möjligt underlätta för Tyresöföretagare att etablera sig i dessa områden. När det gäller förutsättningarna för att genom planläggning utvidga befintliga industriområden i kommunen, för att den vägen tillskapa ytterligare industrimark är de möjligheterna redan till stora delar utnyttjade. Södra Lindalens industriområde, har sedan området planlades första gången utvidgats med närmare 50 % genom att närliggande naturmark ianspråktagits. Motsvarande siffra för Petterboda industriområde är ca 20 %. I teorin skulle Södra Lindalens och Trollbäckens industriområden kunna få ett tillskott med respektive kvm industrimark, men det kräver i så fall omfattande bergsprängning (kartbilaga 5 och 6). Petterboda industriområde skulle på motsvarande sätt kunna få tillskott om ca kvm industrimark (kartbilaga 7). En sådan utvidgning innebär dock att avståndet till närliggande bostadsbebyggelse minskar, vilket med stor sannolikhet kommer att medföra protester från bland annat de närmaste grannarna. Frågan är om de fördelar som kommunen skulle kunna uppnå genom att i dessa lägen ta ytterligare naturmark i anspråk till industrimark uppväger de nackdelar som det ändå innebär att tänja på gränserna för industriområdena ytterligare en bit.

8 8 D. Förtätningsmöjligheter inom befintliga industriområden Det pågår ständigt en förtätning i kommunens industriområden, dels genom att befintliga fastighetsägare/företagare bygger till och utvidgar verksamheten eller genom att äldre industribyggnader rivs och ersätts av nya större byggnader. De teoretiska kvarstående möjligheterna till förtätning skiljer sig dock mellan de olika industriområdena. För närvarande gäller nedanstående detaljplanebestämmelser i de olika områdena Industriområde Maxhöjd takfot Bollmora 8,0 meter Trollbäcken Södra Lindalen Petterboda 7,6 meter 10,0 meter 7,5 meter Andel av tomt 1* som får bebyggas i% Bestämmelse saknas 33 % 60 % 60 % I dag utnyttjad tomtandel i % Drygt 32 % 33 % 35 % 24 % 2* 1* Beräknas genom att den yta som byggnaden/byggnaderna upptar på marker divideras med tomtytan. 2* Om de två största men minst utnyttjade (10 %) tomterna i Petterboda räknas bort, SL:s bussgarage och kommunens återvinningsstation, blir även värdet för Petterboda cirka 35 %. Trots att planbestämmelserna i samtliga industriområden, utom Trollbäcken, tillåter att 60 % av tomtytan får bebyggas förefaller det gå en praktisk gräns vid ca 35 % utnyttjandegrad. Det beror bland annat på att det i detaljplanen ställs krav på att företagets parkeringsbehov måste kunna lösas inom den egna tomten samt att byggnaderna måste placeras på ett visst avstånd från tomtgräns. Detta innebär att det i praktiken är nästan omöjligt att nå upp till den enligt detaljplanen högsta tillåtna utnyttjandegraden på 60 % av tomtytan. Några få företagare/fastighetsägare har dock kunnat utnyttja sina tomter effektivare genom att lösa parkeringsbehovet genom att bygga P-garage eller P-däck på tomterna. Detta är dock en dyrbar lösning eftersom anläggningskostnaden för en parkeringsplats i ett P-garage uppgår till ca kronor/plats. Med tanke på anläggningskostnaderna är därför detta en lösning som i dagsläget inte är ekonomiskt rimlig för flertalet av de företag/fastighetsägare som är verksamma i Tyresös industriområden. Petterboda industriområde skiljer ut sig med sitt låga utnyttjandetal (24 %). Om man räknar bort SL:s bussdepå samt kommunens kretsloppscentral där

9 9 utnyttjandegraden av naturliga skäl är låg (ca 10 %) blir den andel av tomtytan som är utnyttjad jämförbar med övriga områden, det vill säga ca 35 %. Högsta tillåtna byggnadshöjd till takfot i planbestämmelserna varierar i de olika industriområdena mellan 7,5-10 meter. I Trollbäcken och Petterboda industriområden där högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 respektive 7,5 meter har de flesta fastighetsägarna i princip utnyttjat byggrätten och det finns relativt få möjligheter att till exempel bygga på en våning ovanpå befintlig byggnad (se kartbilaga 8 och 9). I Södra Lindalen där högsta tillåtna byggnadshöjd är 10 meter finns det åtminstone i teorin möjlighet att på många ställen bygga på både en och i vissa fall även två våningar (kartbilaga 10). Sannolikheten att någon fastighetsägare skulle välja at bygga på två våningar på en befintlig byggnad är dock relativt liten. Rivning och nybyggnad är ett troligare scenario eller försäljning av befintlig fastighet och köp av en ny lämpligare industrifastighet. Det finns många exempel på de båda senare alternativen, men även något enstaka fall av påbyggnad av en våning på befintlig industrifastighet (Tyko Flex). Det område som har störst förtätnings- och förändringspotential är Bollmora industriområde där andelen utnyttjad tomtyta är relativt låg. Området som består av två kvarter, Kopparen och Tennet, ligger även nära Tyresö Centrum och byggnaderna är i många fall av låg kvalitet. På åtskilliga fastigheter har inte heller möjligheterna att bygga på höjden tillvaratagits. Kommunen äger några ytmässigt stora fastigheter i de båda kvarteren och skulle därför kunna ta initiativ till en diskussion med övriga fastighetsägare om en mer samlad långsiktig plan för en förtätning eller eventuell förändrad markanvändning av hela eller delar av de båda kvarteren. Kommunen skulle även själv kunna bedriva en aktiv markpolitik i området för att tillskapa ett större samlat markinnehav (kartbilaga 11). Om kommunen skulle komma fram till att det är lämpligt att bygga bostäder i ett eller i båda kvarteren så krävs sannolikt att de befintliga bensinstationerna avvecklas med hänsyn till gällande regler om skyddsavstånd mellan bostäder och bensinstationer.

10 10 E. Efterfrågan och prisnivåer på olika typer av mark för arbetsplatser på kort och lång sikt. Det är givetvis vanskligt att göra en långsiktig bedömning av hur efterfrågan och prisbilden på olika typer av mark för arbetsplatsändamål kommer att utvecklas. Om man ser till dagens situation kan konstateras att de företag som efterfrågar industritomter i Tyresö och Älta främst är verksamma inom 1) 2) 3) 4) byggbranschen samt företag med stark anknytning till byggbranschen bilvård samt bil- och båtservice grossister, lagerverksamhet fastighetsutveckling, det vill säga företaget bygger industri- och kontorslokaler för uthyrning eller försäljning Inom Skrubbatriangeln i Stockholms kommun har kommunen åtminstone tidigare haft en mer aktiv styrning av vilka företag som fått förvärva tomter i området. Här finns många företag inom konsult- och teknikbranscher och en del större grossistfirmor samt företag inom livsmedelsindustrin. Det har under lång tid pågått en kontinuerlig utflyttning av bland annat mindre bygg-, service och verkstadsföretag från Stockholms innerstad och halvcentrala delar ut till Stockholms ytterområden samt kranskommunerna. Åtskilliga av de i dag väletablerade företagen i till exempel Södra Lindalen i Tyresö startade sina verksamheter i trånga lokaler i Stockholm. Denna utveckling fortsätter i Stockholm där gamla industriområden avvecklas och ersätts med i många fall nya bostadsområden. För närvarande pågår en långsiktig omdaning av bland annat Slakthusområdet som på sikt kan komma att få betydelse för vilka företagsetableringar som kommer att ske i bland annat Skrubbatriangeln. Även i Tyresö har ett antal tidigare industriområden/arbetsplatsområden omvandlats eller är på väg att omvandlas till nya bostadsområden som Brädgårdsområdet och Varvet i Tyresö Strand, UR-tomten längs Njupkärrsvägen, stora delar av Ericssons anläggning i Tyresö Centrum, Bäverbäcken samt delar av Västra Farmarstigen. Den ökande befolkningen i Tyresö och närliggande Älta har även medfört ett större inslag av sällanköpshandel samt olika serviceföretag i kommunen arbetsplatsområden som olika typer av friskvårdsanläggningar, hunddagis, möbelaffärer, lekland, företagshälsovård med flera. Detta kan enligt flera företagare/fastighetsförvaltare i Tyresö vara en långsiktig trend som på sikt kan komma att förändra sammansättningen av företagare samt verksamheternas innehåll inom respektive industriområde.

11 11 Prisnivåerna på industritomtmark i Tyresö, Älta och Skrubbatriangeln är i dagsläget relativt likartade, 1) Tyresö kr/kvm exklusive va-avgift 2) Ältadalen kr/kvm exklusive va-avgift, där det högre priset motiveras av visst skyltläge kr/kvm exklusive va-avgift, där det högre priset tas ut vid bra grundläggningsförhållanden. 3) Skrubbatriangeln Tyresö kommun har även det senaste året sålt ett par industritomter i bra lägen för ca kr/kvm. Priserna på enstaka tomter kan givetvis variera betydligt vid andrahandsförsäljningar beroende på läge och försäljningstidpunkt. Sammanfattningsvis kan således konstateras; 1) Tyresö har sålt slut på befintlig industrimark och har inte några möjligheter att planlägga nya arbetsplatsområden. 2) Nacka har sålt samtliga 22 industritomter i det nyligen planlagda Ältadalens arbetsplatsområde och det finns endast möjlighet till smärre kompletteringar med några tomter längs motorvägen. 3) Stockholm har ett fåtal tomter till försäljning i Skrubbatriangeln inom fastställd detaljplan samt har precis startat ett detaljplanearbete inom den norra delen av området. I mitten av Skrubbatriangeln hindrar i dagsläget den befintliga bergkrossanläggningen att den delen av Skrubbatriangeln planläggs för industriändamål. Stockholm har inte heller några planer på att ta fram nya områden för industriändamål i Tyresös närområde förutom i Skrubbatriangeln. Skarpnäcks arbetsplatsområde är fullt utbyggt och där kompletteras området i stället med bostäder längs Tyresövägen. 4) I samtliga tre kommuner har under senare år ett antal industri/upplagsområden omvandlats till bostadsområden med mera, vilket ofta krävt omfattande saneringsarbeten. Tyresövarvet, grusgroparna i Ältadalen, Tyresö Brädgård och upplagsområdet i Skrubbatriangeln är några exempel. Bristen på tillgänglig industrimark har drivit upp priserna, vilket medfört att prisnivåerna idag i stort sett är likartade inom Tyresö, Älta och Skrubbatriangeln. Flera Tyresöföretagare med verksamheter som kräver stora markytor för lager och

12 12 uppställningsplatser för maskiner med mera har fått söka sig till bland annat Värmdö och Haninge kommuner. Den här utvecklingen kan förväntas fortsätta i takt med att Stockholmsregionen och Tyresö växer och därmed hårdnar konkurrensen om tillgängliga markområden. Om den tendensen till ökande etablering av företag inom sällanköpshandeln/servicebranscher fortsätter inom Tyresös industriområden kommer områdena att förtätas, fastighetspriserna att stiga och parkeringsproblematiken att öka. Det vore givetvis, som tidigare nämnts, bra om Tyresö affärscentrum med sitt utmärkta kollektivtrafiksläge kunde utvecklas och bereda plats för åtminstone en del av dessa nya handelsföretag.

13 13 F. Skiss till åtgärdsprogram 1. Kommunen och ägarna till Tyresös affärscentrum måste enas om en gemensam syn på hur hela Tyresö Centrum bör utvecklas för att dels kunna svara upp mot den ökande efterfrågan/köpkraften i närområdet, dels för att få fler gamla Tyresöbor att göra det mesta av sina inköp i Tyresö Centrum. Frågor som bör diskuteras gemensamt är; serviceutbud fler affärslokaler parkeringsplatser/parkeringshus fler kontorsarbetsplatser orienterbarhet bra kommunikationer/skyltning fler bostäder i direkt anslutning till affärscentrum attraktivare entréer till centrum behovet av gemensamma kontinuerliga möten mellan kommunen och CBRE. 2. Tyresös möjligheter att kunna ta fram och erbjuda industrimark inom kommunens gränser är mycket begränsade. Tyresö är i det fallet i stort sett helt beroende av hur grannkommunerna agerar I det här sammanhanget är det därför viktigt för kommunen att ta ställning för; ett fortsatt aktivt kommunalt engagemang i det mellankommunala samarbetet i LÄSK-området (Lindalen Älta Skrubba), till exempel i planläggningen av Skrubbatriangeln samt Ältaområdet. Eftersom Tyresö både är en integrerad del av och i stor utsträckning beroende av Stockholms arbetsmarknad är det även viktigt för kommunen att delta i olika regionala samarbetsorganisationer som Mälardalsrådet, Stockholms Business Alliance samt Södertörns Rådslag att en förutsättningslös studie görs av för- och nackdelarna av att utvidga något/några av kommunens befintliga industriområden, i enlighet med illustrationerna i kartbilagorna 3, 4 och Förtätning är en naturlig process inom Tyresös industriområden till följd av att Tyresö ligger i en expansiv region med ett expanderande näringsliv och därmed ständigt ökande konkurrens om tillgängliga markresurser. Konkurrensen pressar upp markpriserna och tvingar därmed även fram ett effektivare markutnyttjande.

14 14 Kommunens roll i den här processen kan vara både passiv, det vill säga vänta på företagens/fastighetsägarnas initiativ eller mer aktiv där kommunen till exempel informerar företagen/fastighetsägarna om de förtätningsmöjligheter som redan finns inom ramen för gällande detaljplaner. Förslagsvis tar kommunen ställning till om det finns fördelar med att informera fastighetsägarna i samtliga kommunens industriområden om de förtätningsmöjligheter som finns inom ramar för gällande detaljplaner och i så fall hur den informationsinsatsen skulle utformas att kommunen aktivt engagerar sig i att skapa ett mer samlat markinnehav inom kvarteren Kopparen och Tennet för att därigenom lättare kunna skapa en förtätning/ändrad markanvändning inom delar av kvarteren. Tyresö Peter Hellsten Civilingenjör Kartbilagor Kartbilaga 1 Satsningar i närområdet till Tyresö C Kartbilaga 2 Satsningar i centrumområdet Kartbilaga 3 Vision för Tyresö C Kartbilaga 4 Vision för LÄSK-området Kartbilaga 5 Möjlig utvidgning av Södra Lindalens ind omr Kartbilaga 6 Möjlig utvidgning av Trollbäckens ind omr Kartbilaga 7 Möjlig utvidgning av Petterboda ind omr Kartbilaga 8 Utnyttjandegrad tillåten byggnadshöjd Trollbäckens ind omr Kartbilaga 9 Utnyttjandegrad tillåten byggnadshöjd Petterboda ind omr Kartbilaga 10 Utnyttjandegrad tillåten byggnadshöjd Södra Lindalens ind omr Kartbilaga 11 Bollmora industriområde ide skiss

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Del 3. METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅBYGGNAD

Del 3. METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅBYGGNAD Del 3. METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅBYGGNAD 48 METOD FÖR PLANERING FÖR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER GENOM PÅ- BYGGNAD Nedan presensenteras en metod för att identifiera lämpliga byggnader

Läs mer

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-01-19 Handläggare Fredrik Jensen Telefon 08-508 26 597 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Dokumentationen i det här häftet har tagits fram inför en planlagd cykeltur som anordnades den 23 maj 2007 av Tyresö Naturskyddsförening, Cykelfrämjandet

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

BN/2014:50. gällande. genom

BN/2014:50. gällande. genom BN/2014:50 09 Antagandehandling Januari 2015 enkelt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Ändring av detaljplan genom tillägg för OMRÅDE VID N INSTRUMENTVÄGEN, i kommundelen Skälby, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 04-09- Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Samrådshandling 04-09- KONSEKVENSER

Läs mer

Grönstruktur och rekreation

Grönstruktur och rekreation 60 ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN 2008 B o l l m o r a Gammelströmmen; Här passerar Wättinge Gårdsväg på väg in till naturreservatet. Foto: Göran Bardun Historik I mitten av 1950-talet köpte kommunen

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE

Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE Detaljplan för del av MORGÅRDSHAMMARS INDUSTRIOMRÅDE PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser skala 1:1000 Illustrationskarta för Morgårdshammar-Söppenmyren-Västansjö skala 1:2000 Planbeskrivning

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder, förskola samt kultur- och kunskapscenter

Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder, förskola samt kultur- och kunskapscenter START-PM Tyresö kommun 2015-04-10 1 (3) Sara Kopparberg Stadsbyggnadschef Diarienummer 2015KSM0290 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad. Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad:

Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad. Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad Handläggare: Sara Eresund och Lisa Ganestam Upprättad: 2015-03-11 1 INLEDNING Skolan och förskolan är en av de viktigaste platser som

Läs mer

Lekland i Petterboda BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Christian Nützel, planarkitekt maj 2010

Lekland i Petterboda BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Christian Nützel, planarkitekt maj 2010 STADSBYGGNADSKONTORET PROGRAMHANDLING Christian Nützel, planarkitekt maj 2010 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Lekland i Petterboda Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal. Tyresö kommun - Mars 2015

Riktlinjer för exploateringsavtal. Tyresö kommun - Mars 2015 Riktlinjer för exploateringsavtal Tyresö kommun - Mars 2015 Tyresö kommun / Mars 2015 2 (8) Innehållsförteckning 1 Den attraktivaste kommunen i Stockholms-regionen... 3 1.1 Tyresö kommun... 3 1.2 Lagstiftning...

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION TYCK OM TYRESÖS FRAMTID IGEN! Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 2035? Många Tyresöbor har tyckt till om det och mycket annat under den

Läs mer

20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143)

20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-20 Dnr sbf/2014:143 20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem.

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. MULLSJÖ KOMMUN 39 BEBYGGELSE BOSTÄDER Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. HUR SER DET UT? Bebyggelsen i Mullsjö kommun är utpräglat

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr Lennart Holmström Stockholm 2007-04-25 311556 MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Bakgrund Marenområdet i Södertälje har under många år varit föremål

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta 2016-10-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/828 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger Välfärd samhällsservice

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer