B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde. C. Vilka möjligheter finns att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde. C. Vilka möjligheter finns att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden"

Transkript

1

2 2 Innehållsförteckning A. Inledning/målsättning B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde C. Vilka möjligheter finns att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden D. Förtätningsmöjligheter inom befintliga industriområden E. Efterfrågan och prisnivåer på olika typer av mark för arbetsplatsändamål på kort och lång sikt F. Skiss till åtgärdsprogram Kartbilagor 1-11

3 3 Uppföljning/fördjupning av tidigare industriutredning från 2011 som hade fokus på ett effektivare utnyttjande av Tyresös industri/arbetsplatsområden A. Inledning/målsättning Den i rubriken nämnda industriutredningen pekade ut ett antal problemställningar som behövde få en mer detaljerad genomlysning samt följas upp med konkreta förslag till åtgärder. I denna utredning kommer därför följande frågeställningar att belysas ytterligare. 1. Hur utvecklas närområdet till Tyresö Centrum fram till år 2020 och vilken betydelse kommer detta att få för företagarna? Vilken är kommunens roll i arbetet med att skapa en fortsatt positiv utveckling i Tyresö Centrum? 2. Vilka praktiska möjligheter finns dels att planera för nya industriområden dels att utvidga befintliga industriområden? Vilka praktiska möjligheter finns att förtäta befintliga industriområden eventuellt genom ändring av befintliga detaljplaner? 3. Hur kommer efterfrågan/prisutvecklingen att förändras på olika typer av mark för industri, kontor och handel i Tyresö på kort och lång sikt? En ökad efterfrågan på mark- och lokaler för till exempel handelsändamål i kommunens industriområden medför dels högre markpriser samt ett högre förändringstryck i befintliga industriområden dels en ökad konkurrens för butikerna i Tyresö Centrum. 4. Finns det behov av ett mer organiserat samarbete mellan kommunen, företagare, företagareföreningar, centrumägaren och fastighetsägare med flera för att åstadkomma önskvärda förändringar och hur ska detta samarbete i så fall gå till?

4 4 B. Utvecklingen i Tyresö och dess närområde fram till år 2020 Hur Tyresö Centrum kommer att utvecklas är en mycket viktig faktor för näringslivsutvecklingen i Tyresö. Förutom att butiker/serviceställen/kontor i själva centrumområdet erbjuder ett antal arbetstillfällen innebär ett attraktivt affärscentrum med ett varierat varu- och serviceutbud att hela kommunens attraktionskraft ökar. Tyresö Centrum fick ett ordentligt lyft när hela centrumområdet byggdes om och glasades in för cirka 20 år sedan. Vid det tillfället utökades butiksytorna och parkeringssituationen förbättrades vilket tillsammans med den nya bussterminalen mitt i centrum avsevärt förbättrade tillgängligheten och orienterbarheten i Tyresö Centrum. I dag är Tyresö Centrum ett väl underhållet affärscentrum, men förutom en mindre tillbyggnad av ICAbutiken har i princip inga nya butiksytor kommit till under den gångna 20årsperioden. Under samma tidsperiod har befolkningen i Tyresö ökat med över personer. Unibail-Rodamco, som köpte Tyresö Centrum för 391 miljoner kronor år 2003, sålde nyligen (2011) hela centrumanläggningen inklusive kommunhuset för ca 850 miljoner kronor till CBRE, (affärscentrum) samt Hemfosa (kommunhuset). För närvarande pågår en stor förändringsprocess i centrumområdet och dess närmaste omgivningar. Av kartbilaga 1 och 2 framgår tydligt omfattningen av de satsningar på infrastruktur, bostäder samt arbetsplatsområden som görs i närområdet till Tyresö C. I och med att den nya infarten från motorvägen via Bollmora Allé till Tyresö Centrum öppnades 2011 blev det lättare att ta sig till Tyresö Centrum med bil. Den nya motorvägsavfarten vid Hedvigslund blir klar år 2013 och den kommer bland annat dels att förbättra trafiksituationen på Bollmoravägen, dels göra det lättare för Ältaborna att ta sig till Tyresö Centrum med bil, cykel eller till fots. Vidare byggs det och planeras för ett stort antal nya bostäder i och i anslutning till centrumområdet. I det nya trygghetsboendet i Björkbacken pågår inflyttning i 77 bostäder, 3 affärslokaler, 4 kontorslokaler samt en restaurang. Byggföretaget Strabag har påbörjat bygget av cirka 150 bostäder i projektet Tyresö View som förutom bostäder även tillför centrum cirka kvm ny butiksyta samt fler parkeringsplatser. I kvarteret Järnet har nyligen en detaljplan fastställts för drygt 200 lägenheter och HSB har startat den andra (ca 80 lägenheter) av tre utbyggnadsetapper på Siklöjevägen. Inom kvarteret Järnet och längs Granängsvägen samt vid Simvägen finns planer på ytterligare cirka 250 bostäder och det är även fullt möjligt att tillskapa ytterligare cirka 200 bostäder i Tyresö Centrum (på parkeringsdäck med mera), bostäder som skulle kunna få sina bostadsentréer inne i själva affärscentrum. Ett 40-tal ungdomslägenheter skulle kunna rymmas i hörnet Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Förutom bostäder pågår i centrumområdet även byggandet av en ny simhall samt iordningställande av en ny lekpark i anslutning till den nyligen anlagda skateparken. I samband med utbyggnaden av höghuset (Tyresö View) kommer dessutom ett nytt torg samt parkområde att iordningställas i Bollmoradalen i direkt anslutning till centrum. I och med den pågående om- och tillbyggnaden av Nyboda skola blir det möjligt att frigöra mark- och lokaler i direkt anslutning till Tyresö affärscentrum när

5 5 Forellskolan läggs ner. Här finns det således stora möjligheter att lyfta Tyresö Centrum ännu ett steg genom att tillföra området ytterligare kontors- och affärslokaler, torg, parker samt ca 700 nya bostäder. Kommunen har nyligen arbetat fram en idéskiss för att åskådliggöra hur en sådan framtida utveckling skulle kunna se ut (kartbilaga 3). För att uppnå det bästa resultatet krävs dock att kommunen och CBRE har samma grundsyn på hur Tyresö Centrum bör utvecklas framöver samt att båda parter är överens om hur man bör arbeta gemensamt för att åstadkomma en positiv förändring i hela centrumområdet. I Tyresö i övrigt pågår för närvarande förutom villabyggnation en utbyggnad av cirka 300 bostäder i Tyresös Strandområdet i projekten Strandängarna, Strandudden samt Seniorgårdens seniorbostäder vid Strandtorget. Tyresö kommun kommer enligt den senaste befolkningsprognosen att öka sin befolkning med cirka personer fram till år 2019 vilket till stor del beror på den höga takten i bostadsbyggandet. Kommundelen Älta i Nacka kommun gränsar direkt till Tyresö kommun. Älta har idag invånare och enligt Nackas översiktsplan kommer befolkningen att ha ökat till cirka invånare år I Älta/Hedvigslund pågår SMÅA:s utbyggnad av cirka 450 bostäder och i Älta Centrum bygger olika byggherrar totalt 500 till 600 nya lägenheter. Norr om Ältadalens arbetsplatsområde detaljplaneläggs för cirka 220 bostäder huvudsakligen i småhus (kartbilaga 1). Ältadalens arbetsplatsområde om cirka 10 ha är detaljplanelagt och området är iordningställt av kommunen. Samtliga 22 industritomter inom området är sålda och ytterligare ett 40-tal företag köar för en tomt om någon skulle kliva av. Nacka kommun räknar med att Ältadalen kommer att innehålla cirka 330 arbetsplatser. I arbetsplatsområdet Skrubbatriangeln i Stockholms kommun har ett detaljplanearbete startats i den norra delen av området enligt ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm Planuppdraget följer i stort den vision som de tre kommunerna Stockholm, Nacka och Tyresö tog fram för LÄSKområdet (Lindalen,Älta,Skrubba) år 2007 (kartbilaga 4) dock med den väsentliga skillnaden att enligt planuppdraget ska ingen del av Skrubbatriangeln planeras för bostäder. Den befintliga stenkrossen som är placerad centralt i Skrubbatriangeln har ett tidsbegränsat lov som löper ut år Det är dock troligt att lovet kommer att förlängas ytterligare ett antal år. Totalt omfattar den del av Skrubbatriangeln som ännu inte är detaljplanelagd cirka 35 ha. Med erfarenhet från tidigare företagsetableringar i Skrubbatriangeln, Ältadalen samt Södra Lindalen kan resterande del av Skrubbatriangeln i fullt utbyggt skick förväntas inrymma cirka arbetsplatser. Av sammanställningen på bifogad kartbilaga 1 framgår, som nämndes tidigare, placeringen och omfattningen av genomförda/pågående/planerade satsningar på infrastruktur, arbetsplatser samt bostäder med mera i närområdet till Tyresö Centrum. Dessa satsningar är omfattande och skulle sammanlagt betyda ett rejält utökat kundunderlag för butikerna i Tyresö Centrum. Det är en utmaning för ägaren till Tyresö affärscentrum (CBRE) att utöka och utveckla Tyresö Centrum så att gamla och nya kunder i första hand väljer att förlägga sina inköp till Tyresö. Samtidigt behöver Tyresö kommun på olika sätt förbättra kommunikationerna till

6 6 och från Tyresö C. Utbyggnaden av gång- och cykelstråk från Ältaområdet måste till exempel följas upp så att Ältaborna kan nå Tyresö Centrum på ett enkelt och smidigt sätt vilket bland annat kräver att skyltningen längs både vägar och gångstråk kompletteras och blir logiska och tydligt markerade.

7 7 C. Möjligheter att planlägga för nya eller utvidga befintliga industriområden Tyresö har i praktiken inga möjligheter att ta fram detaljplaner för nya industriområden. Av den tidigare industriutredningen ( ) framgår att kommunen de senaste åren i stället omvandlat befintliga och planerade industriområden till bostäder. Det gäller stora delar av kvarteret Järnet i Bollmora industriområde och den så kallade UR-tomten om ca m2 längs Njupkärrsvägen. Dessutom pågår detaljplaneläggning för bostäder på det befintliga industriområdet Bäverbäcken. Ny industrimark finns tillgänglig i grannkommunerna Nacka i Ältadalen och Stockholm i Skrubbatriangeln. Tyresö kommun bör bland annat av det skälet fortsätta att engagera sig i det mellankommunala samarbetet för att om möjligt underlätta för Tyresöföretagare att etablera sig i dessa områden. När det gäller förutsättningarna för att genom planläggning utvidga befintliga industriområden i kommunen, för att den vägen tillskapa ytterligare industrimark är de möjligheterna redan till stora delar utnyttjade. Södra Lindalens industriområde, har sedan området planlades första gången utvidgats med närmare 50 % genom att närliggande naturmark ianspråktagits. Motsvarande siffra för Petterboda industriområde är ca 20 %. I teorin skulle Södra Lindalens och Trollbäckens industriområden kunna få ett tillskott med respektive kvm industrimark, men det kräver i så fall omfattande bergsprängning (kartbilaga 5 och 6). Petterboda industriområde skulle på motsvarande sätt kunna få tillskott om ca kvm industrimark (kartbilaga 7). En sådan utvidgning innebär dock att avståndet till närliggande bostadsbebyggelse minskar, vilket med stor sannolikhet kommer att medföra protester från bland annat de närmaste grannarna. Frågan är om de fördelar som kommunen skulle kunna uppnå genom att i dessa lägen ta ytterligare naturmark i anspråk till industrimark uppväger de nackdelar som det ändå innebär att tänja på gränserna för industriområdena ytterligare en bit.

8 8 D. Förtätningsmöjligheter inom befintliga industriområden Det pågår ständigt en förtätning i kommunens industriområden, dels genom att befintliga fastighetsägare/företagare bygger till och utvidgar verksamheten eller genom att äldre industribyggnader rivs och ersätts av nya större byggnader. De teoretiska kvarstående möjligheterna till förtätning skiljer sig dock mellan de olika industriområdena. För närvarande gäller nedanstående detaljplanebestämmelser i de olika områdena Industriområde Maxhöjd takfot Bollmora 8,0 meter Trollbäcken Södra Lindalen Petterboda 7,6 meter 10,0 meter 7,5 meter Andel av tomt 1* som får bebyggas i% Bestämmelse saknas 33 % 60 % 60 % I dag utnyttjad tomtandel i % Drygt 32 % 33 % 35 % 24 % 2* 1* Beräknas genom att den yta som byggnaden/byggnaderna upptar på marker divideras med tomtytan. 2* Om de två största men minst utnyttjade (10 %) tomterna i Petterboda räknas bort, SL:s bussgarage och kommunens återvinningsstation, blir även värdet för Petterboda cirka 35 %. Trots att planbestämmelserna i samtliga industriområden, utom Trollbäcken, tillåter att 60 % av tomtytan får bebyggas förefaller det gå en praktisk gräns vid ca 35 % utnyttjandegrad. Det beror bland annat på att det i detaljplanen ställs krav på att företagets parkeringsbehov måste kunna lösas inom den egna tomten samt att byggnaderna måste placeras på ett visst avstånd från tomtgräns. Detta innebär att det i praktiken är nästan omöjligt att nå upp till den enligt detaljplanen högsta tillåtna utnyttjandegraden på 60 % av tomtytan. Några få företagare/fastighetsägare har dock kunnat utnyttja sina tomter effektivare genom att lösa parkeringsbehovet genom att bygga P-garage eller P-däck på tomterna. Detta är dock en dyrbar lösning eftersom anläggningskostnaden för en parkeringsplats i ett P-garage uppgår till ca kronor/plats. Med tanke på anläggningskostnaderna är därför detta en lösning som i dagsläget inte är ekonomiskt rimlig för flertalet av de företag/fastighetsägare som är verksamma i Tyresös industriområden. Petterboda industriområde skiljer ut sig med sitt låga utnyttjandetal (24 %). Om man räknar bort SL:s bussdepå samt kommunens kretsloppscentral där

9 9 utnyttjandegraden av naturliga skäl är låg (ca 10 %) blir den andel av tomtytan som är utnyttjad jämförbar med övriga områden, det vill säga ca 35 %. Högsta tillåtna byggnadshöjd till takfot i planbestämmelserna varierar i de olika industriområdena mellan 7,5-10 meter. I Trollbäcken och Petterboda industriområden där högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 respektive 7,5 meter har de flesta fastighetsägarna i princip utnyttjat byggrätten och det finns relativt få möjligheter att till exempel bygga på en våning ovanpå befintlig byggnad (se kartbilaga 8 och 9). I Södra Lindalen där högsta tillåtna byggnadshöjd är 10 meter finns det åtminstone i teorin möjlighet att på många ställen bygga på både en och i vissa fall även två våningar (kartbilaga 10). Sannolikheten att någon fastighetsägare skulle välja at bygga på två våningar på en befintlig byggnad är dock relativt liten. Rivning och nybyggnad är ett troligare scenario eller försäljning av befintlig fastighet och köp av en ny lämpligare industrifastighet. Det finns många exempel på de båda senare alternativen, men även något enstaka fall av påbyggnad av en våning på befintlig industrifastighet (Tyko Flex). Det område som har störst förtätnings- och förändringspotential är Bollmora industriområde där andelen utnyttjad tomtyta är relativt låg. Området som består av två kvarter, Kopparen och Tennet, ligger även nära Tyresö Centrum och byggnaderna är i många fall av låg kvalitet. På åtskilliga fastigheter har inte heller möjligheterna att bygga på höjden tillvaratagits. Kommunen äger några ytmässigt stora fastigheter i de båda kvarteren och skulle därför kunna ta initiativ till en diskussion med övriga fastighetsägare om en mer samlad långsiktig plan för en förtätning eller eventuell förändrad markanvändning av hela eller delar av de båda kvarteren. Kommunen skulle även själv kunna bedriva en aktiv markpolitik i området för att tillskapa ett större samlat markinnehav (kartbilaga 11). Om kommunen skulle komma fram till att det är lämpligt att bygga bostäder i ett eller i båda kvarteren så krävs sannolikt att de befintliga bensinstationerna avvecklas med hänsyn till gällande regler om skyddsavstånd mellan bostäder och bensinstationer.

10 10 E. Efterfrågan och prisnivåer på olika typer av mark för arbetsplatser på kort och lång sikt. Det är givetvis vanskligt att göra en långsiktig bedömning av hur efterfrågan och prisbilden på olika typer av mark för arbetsplatsändamål kommer att utvecklas. Om man ser till dagens situation kan konstateras att de företag som efterfrågar industritomter i Tyresö och Älta främst är verksamma inom 1) 2) 3) 4) byggbranschen samt företag med stark anknytning till byggbranschen bilvård samt bil- och båtservice grossister, lagerverksamhet fastighetsutveckling, det vill säga företaget bygger industri- och kontorslokaler för uthyrning eller försäljning Inom Skrubbatriangeln i Stockholms kommun har kommunen åtminstone tidigare haft en mer aktiv styrning av vilka företag som fått förvärva tomter i området. Här finns många företag inom konsult- och teknikbranscher och en del större grossistfirmor samt företag inom livsmedelsindustrin. Det har under lång tid pågått en kontinuerlig utflyttning av bland annat mindre bygg-, service och verkstadsföretag från Stockholms innerstad och halvcentrala delar ut till Stockholms ytterområden samt kranskommunerna. Åtskilliga av de i dag väletablerade företagen i till exempel Södra Lindalen i Tyresö startade sina verksamheter i trånga lokaler i Stockholm. Denna utveckling fortsätter i Stockholm där gamla industriområden avvecklas och ersätts med i många fall nya bostadsområden. För närvarande pågår en långsiktig omdaning av bland annat Slakthusområdet som på sikt kan komma att få betydelse för vilka företagsetableringar som kommer att ske i bland annat Skrubbatriangeln. Även i Tyresö har ett antal tidigare industriområden/arbetsplatsområden omvandlats eller är på väg att omvandlas till nya bostadsområden som Brädgårdsområdet och Varvet i Tyresö Strand, UR-tomten längs Njupkärrsvägen, stora delar av Ericssons anläggning i Tyresö Centrum, Bäverbäcken samt delar av Västra Farmarstigen. Den ökande befolkningen i Tyresö och närliggande Älta har även medfört ett större inslag av sällanköpshandel samt olika serviceföretag i kommunen arbetsplatsområden som olika typer av friskvårdsanläggningar, hunddagis, möbelaffärer, lekland, företagshälsovård med flera. Detta kan enligt flera företagare/fastighetsförvaltare i Tyresö vara en långsiktig trend som på sikt kan komma att förändra sammansättningen av företagare samt verksamheternas innehåll inom respektive industriområde.

11 11 Prisnivåerna på industritomtmark i Tyresö, Älta och Skrubbatriangeln är i dagsläget relativt likartade, 1) Tyresö kr/kvm exklusive va-avgift 2) Ältadalen kr/kvm exklusive va-avgift, där det högre priset motiveras av visst skyltläge kr/kvm exklusive va-avgift, där det högre priset tas ut vid bra grundläggningsförhållanden. 3) Skrubbatriangeln Tyresö kommun har även det senaste året sålt ett par industritomter i bra lägen för ca kr/kvm. Priserna på enstaka tomter kan givetvis variera betydligt vid andrahandsförsäljningar beroende på läge och försäljningstidpunkt. Sammanfattningsvis kan således konstateras; 1) Tyresö har sålt slut på befintlig industrimark och har inte några möjligheter att planlägga nya arbetsplatsområden. 2) Nacka har sålt samtliga 22 industritomter i det nyligen planlagda Ältadalens arbetsplatsområde och det finns endast möjlighet till smärre kompletteringar med några tomter längs motorvägen. 3) Stockholm har ett fåtal tomter till försäljning i Skrubbatriangeln inom fastställd detaljplan samt har precis startat ett detaljplanearbete inom den norra delen av området. I mitten av Skrubbatriangeln hindrar i dagsläget den befintliga bergkrossanläggningen att den delen av Skrubbatriangeln planläggs för industriändamål. Stockholm har inte heller några planer på att ta fram nya områden för industriändamål i Tyresös närområde förutom i Skrubbatriangeln. Skarpnäcks arbetsplatsområde är fullt utbyggt och där kompletteras området i stället med bostäder längs Tyresövägen. 4) I samtliga tre kommuner har under senare år ett antal industri/upplagsområden omvandlats till bostadsområden med mera, vilket ofta krävt omfattande saneringsarbeten. Tyresövarvet, grusgroparna i Ältadalen, Tyresö Brädgård och upplagsområdet i Skrubbatriangeln är några exempel. Bristen på tillgänglig industrimark har drivit upp priserna, vilket medfört att prisnivåerna idag i stort sett är likartade inom Tyresö, Älta och Skrubbatriangeln. Flera Tyresöföretagare med verksamheter som kräver stora markytor för lager och

12 12 uppställningsplatser för maskiner med mera har fått söka sig till bland annat Värmdö och Haninge kommuner. Den här utvecklingen kan förväntas fortsätta i takt med att Stockholmsregionen och Tyresö växer och därmed hårdnar konkurrensen om tillgängliga markområden. Om den tendensen till ökande etablering av företag inom sällanköpshandeln/servicebranscher fortsätter inom Tyresös industriområden kommer områdena att förtätas, fastighetspriserna att stiga och parkeringsproblematiken att öka. Det vore givetvis, som tidigare nämnts, bra om Tyresö affärscentrum med sitt utmärkta kollektivtrafiksläge kunde utvecklas och bereda plats för åtminstone en del av dessa nya handelsföretag.

13 13 F. Skiss till åtgärdsprogram 1. Kommunen och ägarna till Tyresös affärscentrum måste enas om en gemensam syn på hur hela Tyresö Centrum bör utvecklas för att dels kunna svara upp mot den ökande efterfrågan/köpkraften i närområdet, dels för att få fler gamla Tyresöbor att göra det mesta av sina inköp i Tyresö Centrum. Frågor som bör diskuteras gemensamt är; serviceutbud fler affärslokaler parkeringsplatser/parkeringshus fler kontorsarbetsplatser orienterbarhet bra kommunikationer/skyltning fler bostäder i direkt anslutning till affärscentrum attraktivare entréer till centrum behovet av gemensamma kontinuerliga möten mellan kommunen och CBRE. 2. Tyresös möjligheter att kunna ta fram och erbjuda industrimark inom kommunens gränser är mycket begränsade. Tyresö är i det fallet i stort sett helt beroende av hur grannkommunerna agerar I det här sammanhanget är det därför viktigt för kommunen att ta ställning för; ett fortsatt aktivt kommunalt engagemang i det mellankommunala samarbetet i LÄSK-området (Lindalen Älta Skrubba), till exempel i planläggningen av Skrubbatriangeln samt Ältaområdet. Eftersom Tyresö både är en integrerad del av och i stor utsträckning beroende av Stockholms arbetsmarknad är det även viktigt för kommunen att delta i olika regionala samarbetsorganisationer som Mälardalsrådet, Stockholms Business Alliance samt Södertörns Rådslag att en förutsättningslös studie görs av för- och nackdelarna av att utvidga något/några av kommunens befintliga industriområden, i enlighet med illustrationerna i kartbilagorna 3, 4 och Förtätning är en naturlig process inom Tyresös industriområden till följd av att Tyresö ligger i en expansiv region med ett expanderande näringsliv och därmed ständigt ökande konkurrens om tillgängliga markresurser. Konkurrensen pressar upp markpriserna och tvingar därmed även fram ett effektivare markutnyttjande.

14 14 Kommunens roll i den här processen kan vara både passiv, det vill säga vänta på företagens/fastighetsägarnas initiativ eller mer aktiv där kommunen till exempel informerar företagen/fastighetsägarna om de förtätningsmöjligheter som redan finns inom ramen för gällande detaljplaner. Förslagsvis tar kommunen ställning till om det finns fördelar med att informera fastighetsägarna i samtliga kommunens industriområden om de förtätningsmöjligheter som finns inom ramar för gällande detaljplaner och i så fall hur den informationsinsatsen skulle utformas att kommunen aktivt engagerar sig i att skapa ett mer samlat markinnehav inom kvarteren Kopparen och Tennet för att därigenom lättare kunna skapa en förtätning/ändrad markanvändning inom delar av kvarteren. Tyresö Peter Hellsten Civilingenjör Kartbilagor Kartbilaga 1 Satsningar i närområdet till Tyresö C Kartbilaga 2 Satsningar i centrumområdet Kartbilaga 3 Vision för Tyresö C Kartbilaga 4 Vision för LÄSK-området Kartbilaga 5 Möjlig utvidgning av Södra Lindalens ind omr Kartbilaga 6 Möjlig utvidgning av Trollbäckens ind omr Kartbilaga 7 Möjlig utvidgning av Petterboda ind omr Kartbilaga 8 Utnyttjandegrad tillåten byggnadshöjd Trollbäckens ind omr Kartbilaga 9 Utnyttjandegrad tillåten byggnadshöjd Petterboda ind omr Kartbilaga 10 Utnyttjandegrad tillåten byggnadshöjd Södra Lindalens ind omr Kartbilaga 11 Bollmora industriområde ide skiss

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN 1, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA Detaljplan: Detaljplanen är färdig och byggklar för verksamheter inom handel,

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

K A P I T E L 2. K O M M U N Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G

K A P I T E L 2. K O M M U N Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G 2 ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN 2008 K A P I T E L 2. K O M M U N Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunens planering Här beskrivs hur Tyresö kommun utvecklas gällande befolkning, nyplanerade

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen

betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen betalningsvilja för SMÅHUS Värdering av stadskvaliteter Betalningsvilja för småhus och genomförandet av stadsutveckling i regionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen... 3 1. Tillgänglighet

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-11 Dnr Sbn 2012-344 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA 82 2592 m² n1 84 8,0-37.28- J1 K H e1 40 b 1 b 3 m 1a 1 RÅDA 10-20 12.0 FIX RÖD

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar/år Investeringar/region I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer