BYGGTEKNISK ANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGTEKNISK ANVISNING"

Transkript

1 Träuit Akustik Innertak av cementbunden träu BYGGTEKNISK ANVISNING Produktpärm: Träuit, fik 4 Febr 2008, nr 115 BSAB:NSF Ersätter januari 2003

2 Träuit Akustik skapar en behagig judmijö och ett jämnare rumskimat. Bid: Naturvårdsverket, Stockhom. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Ahsénarkitekterna. Byggnadsår: Foto: Jakob Lang Omsag: Astrid Lindgrens Näs. Arkitekt: Sandbergs Arkitektkontor, SIR Lennart Magnusson, Nichoas Lindström. Byggherre: Astrid Lindgrens Värd AB. Konstruktör: BGK AB. Byggnadsår: Foto: Jakob Lang 2

3 Ett naturigt va Träuit Akustik! Träuit Akustik är ett rustikt naturmateria, tiverkat av träu, cement och vatten. Inga oprövade tisatser ingår. Ett enket recept från 1908 har bivit en kassiker. Tiverkningsmetoden ger en varierad yta med samma materia rakt igenom. Detta ger rummet en utstråning som få andra materia kan ge. Fera viktiga funktioner Träuit används i mijöer med höga funktionskrav på jud, brand, fukt och håbarhet. En judabsorption av högsta kass Se absorptionsmätningar utförda på SP s akustikaboratorium på sid 5 i anvisningen. Träuit kan också måas om fera gånger utan att judegenskaperna försämras. Träuit Akustik är cementbunden och har inga säta ytor, viket ytterigare bidrar ti ång ivsängd. Användningsområde Träuit Akustik finns där människor möts för att se och höra utan att störas. I skoor, förskoor, trapphus, korridorer, foajéer, bibiotek, muséer, matsaar, sporthaar, simhaar, ridhus och kontorsokaer skapar Träuit Akustik en behagig mijö. Träuit används även utomhus i buerskydd, skärmtak, portiker och dyikt. Innehå Sid Amänt 3 Referensobjekt 4-5 Egenskaper 6 Ljudabsorption 7 Ytstrukturer och ytbehanding 8 Sortiment 9 Bärverk Dikt an mot bjäkag 12 Övriga dokumentationer 12 Montering och skötse 13 Referensobjekt Förpackning och märkning 16 Övriga Träuitskivor 16 Träuit akustik tideades 1995 som första svensktiverkade byggmateria mijömärket Svanen. 3

4 Ovan: Via, Rydsnäs, Byggår: Foto: Bidmakarna, Tranås Dokumenterad judabsorption, ger jämnare rumstemperatur, regerar fukt i rumsuften, starkt brandskydd och ång håbarhet. Få byggmateria förenar så många goda egenskaper som Träuit Akustik. Ti höger: CRC-Cinica Research Centre Medicinska Fakuteten Lunds Universitet, Mamö Arkitekter: Nyréns arkitektkontor, Stockhom. Byggherrre: Regionfastigheter, Region Skåne. Entreprenör: Peab. Byggnadsår: Foto: Oe Jais 4

5 5

6 Egenskaper Amänt Träuit Akustik innehåer cement, kakstensmjö, träu från prima gran samt vatten. Inga kemiska tisatser. Träuitskivorna tiverkas i Österbymo, södra Östergötand. Ljudabsorption På sid 7 redovisas judabsorptionsfaktorer för Träuit Akustik i oika konstruktioner. Dunisi för bättre absorption Genom att förse Träuit Akustik med ett beag som har högt strömningsmotstånd förbättras absorptionsförmågan påtagigt. Se diagram 1 på sid 7. Dunisi fästs på skivornas baksida i fabrik. Det är en tunn duk av bekt korfri pappersmassa, returfiber av ceuosa, och marmorkross som binds ihop med ett vattenbaserat atexbindemede. Dunisi uppfyer Naturskyddsföreningens mijökriterier för bra mijöva. Efterkang och hörbarhet För att få en fungerande och behagig judmijö bör man väja omsorgsfut band konstruktionerna på nästa sida. En hög absorptionsfaktor förkortar efterkangstiden viket bidrar ti god judmijö. Atför effektiv juddämpning t ex i ett kassrum kan dock vara ti nackde. Där krävs ite mindre dämpning, så att taet kan uppfattas i hea rummet. Bra judmijö uppnås i en skosa vid efterkangstid 0,6 sek enigt std-kassen i SS268, bästa kassen är satt ti 0,5 sek (oktavband 0-00 Hz). Mätning i Reseeskoan visar att Träuit i taken givit kortare efterkangstider, dvs de har något för bra judabsorption för maxima uppfattning av ta. Refektorer t ex över ärarpatsen bör därför övervägas. Brandmotstånd Konstruktionshöjd 500 mm Dunisi Frekvens Hz Efterkangstid (sek) 0,75 0,53 0,48 0,42 0,35 0,41 Resee skoa: rumsyta: 48 m 2. Mätning utförd av Ingemansson Technoogy AB (PM Y-63-A). Konstruktion: se fig ovan. Efterkang: Nedpendat mm Träuit Akustik med Dunisi. Fuktbeständighet Träuit Akustik tå fukt. Genom sin öppna materiastruktur har Träuit även förmågan att jämna ut rummets uftfuktighet genom att i jämvikt med uften absorbera och avge fukt. Träuit Akustik kan även användas utomhus i undertak och dyikt. Observera, att som aa naturmateria har Träuit fuktbetingade röreser. Provningar på SP i Borås har visat att Träuits höga ph-värde motverkar tiväxt av möge. Fuktkvot (vikt %) 30 Av diagrammet framgår fukthaten i Träuit Akustik 20 som funktion av invändig fuktighet. 10 Invändig reativ uftfuktighet % Tåighet Eftersom bindemedet i Träuit är cement är den, för att vara en judabsorbent, utomordentigt håbar. Skador som kan uppstå, t ex genom åverkan mot ytan, bir inte särskit störande eftersom det inte finns något ömtåigt ytskikt. Träuit har en homogen materiastruktur från ytan rakt igenom hea skivan. Träuit Akustik kan enket måas om vid behov. Mijö och häsa Träuit Akustik rekommenderas av Astma- och aergiförbundet, se vidare sid 12. Mätning från SP i Borås visar att emission från Träuit Akustik är extremt åg. Eventuet damm som bidas vid bearbetning är inte häsovådigt och kan enket avägsnas genom att ytan dammsugs. Otaiga exempe på användningar i restauranger och andra känsiga mijöer visar att Träuitskivorna inte sjäva ger ifrån sig damm eer partikar under brukstiden. Då Träuitskivan inte heer ruttnar eer mögar är den extra trygg ur häsosynpunkt. Luftgenomsäppighet ca 20 m 3 /m 2 hpa SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Brandkass Tändskyddande bekädnad med ytskikt kass 1. SITAC bevis 3175/79* EI 30 SITAC bevis 0119/01* Produkt/konstruktion Aa tjockekar i våra rekommenderade montage se sid Godkännande gäer även fabriksmåade skivor och med Dunisi (judfit) på baksidan. Min mm skruvad på äkt 28x70 s 0 med meaniggande 13 mm gipsskiva Vattenångpermabiitet 4-5 x 10-6 m 2 /s SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Ljusrefektans Se tabe jusrefektansfaktorer på sid 8. *Aktuea monteringsanvisningar ska atid föjas. 6

7 Ljudabsorption Absorptionskasser A B C D E Typ 1: Träuit Akustik med Dunisibeagd baksida. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 65/75 mm Dunisi 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 Diskret 75 Diskret 100 Diskret 200 Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 2: Träuit Akustik + minerau. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 75 mm 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 1) Diskret 75 1) Diskret 100 1) Diskret 200 1) 50 Norma 200 2) 1) med minerau tj 45 mm ISOVER/Gufiber UNI 3733 eer ikvärdigt. A-absorbent. 2) med minerau tj 45 mm ätt typ regeskiva. Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 3: Träuit Akustik. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 65/75 mm 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 Diskret 75 Diskret 100 Diskret Norma 200 Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 4: Träuit Akustik. Dikt an montage. Absorptionskoefficent 1 0,9 0,8 Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret Diskret+Dunisi Mätningar utförda vid ett ferta tifäen av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samt Ingemansson Technoogy AB. Separata rapporter och ytterigare mätningar kan ämnas på begäran. Se även De angivna absorptionskasserna är praktiskt tiämpbara enigt Ingemansson Technoogy AB. Obs! Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet under ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz 7

8 Ytstrukturer och ytbehanding Ytstrukturer Träuit Akustik finns med två oika ytstrukturer. Diskret med 1,5 mm u och Norma med 2,5 mm u. Diskret passar bättre i rum med åg takhöjd t ex kontor. Naturfärger Träuit Akustik finns i två genomgående naturfärger, trävit och cementgrå. Dessa skivor är omåade och får sin naturiga kuör av den cement som används. Vitcement används ti trävita skivor och grå standardcement ti grå skivor. Obs: naturig kuörvariation. Fabriksmåning Träuit Akustik kan fabriksmåas i vafri färg med hänvisning ti NCS-beteckning. Måning av de vertikaa kanterna är inte standard utan måste anges speciet. Färgtyper: Vattenburen hetäckande inomhusatex är standard, aternativt kan siikatfärg bestäas. Träuit Akustik, Trävit, Diskret u Träuit Akustik, Cementgrå, Diskret u Träuit Akustik, Trävit, Norma u Träuit Akustik, Cementgrå, Norma u Exempe på beskrivningstext: NSF. Träuit Akustik Diskret nr 201 med måade kanter. Måning på arbetspatsen Man kan också sprutmåa på byggarbetspatsen utan att judabsorptionen försämras. Det är viktigt att skivorna är tiräckigt torra för att få ett bra resutat. När Träuit Akustik ska måas i jusa färger bir resutatet bäst med trävita skivor. Använd atex- eer siikatfärg. Exempe på beskrivningstext: LCS.2 Byggpatsmåning behandingstyp enigt SP. (Kartext: 2 ggr sprutmåning med atex- eer siikatfärg utan förbehanding och ingen underbehanding.) Ljusrefektans Träuitskivor sprider ett behagigt jus utan refexer. Det finns goda erfarenheter av indirekt beysning på Träuit. Tabeen visar genomsnittsvärden från 3 st mätningar av spectrofotometer enigt mätmetod Svensk standard SS med en juskäa som riktas direkt mot ytan. Detta ger skuggeffekter i små håigheter. Metoden är därför inte exakt när det gäer strukturerade ytor. Den praktiska jusrefektansen är större i normaa rum då spridd beysning från oika käor minskar skuggeffekten. Träuit Akustik, Vitmåad, Diskret u Färg Hur färgen uppfattas vid ytan en. närmaste NCS färgprov Naturfärger, omåade 100 Cementgrå 4502-Y Den genomfärgade färgtonen är avsedd att användas utan ytbehanding och som underag för patsmåning i mörka färger. 200 Trävit 1005-Y20R Den genomfärgade färgtonen är avsedd att användas utan ytbehanding och som underag för patsmåning i jusa färger. Färgton och ytstruktur varierar något såvä inom som mean skivor. Fabriksmåad standardfärg 201 Vit 101 Vit Hematt, gansvärde (måad trävit) 1000 (måad cementgrå) Ljusrefektansfaktorer ca % 100 Träuit Akustik typ Diskret Norma 100 Cementgrå 101 Vitmåad cementgrå 200 Trävit 201 Vitmåad trävit

9 Sortiment översikt Träuit Akustikskivor Kantutförande/format Tjockek i mm 50 Montage Kant A (RK) 600x600 mm 600x1200 mm 600x20 mm Rak kant på 4 sidor öppen at stum fog - dod stomme av trä- eer stårege. - nedhängt i Au-profier, se nedan. - motgjuten mot betong (vid stum fog tj 50 mm). Se sep anvisning. Kant B (FK) 600x600 mm 600x1200 mm 600x20 mm Fasad kant på 4 sidor stum fog - dod stomme av trä- eer ståregar - motgjuten mot betong. Se sep anvisning. Iäggspatta IL-A 593x593 mm 593x1193 mm Rak kant - nedhängt i modubärverk profi T35 rekommenderas. Iäggspatta IL-E 593x593 mm 593x1193 mm n n Fasad kant 10 mm - nedhängt i modubärverk profi T-24 Korridorpane 600xL L max 20 mm (Tjockek 50 mm ink. profi) Fasad eer rak kant på ångsidorna - fribärande uppagd i kortändarna 7 Kantutföranden n Pristiägg. Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet i mars Skruv Längd i mm Diameter 10 Skruv för infästning mot trärege och påtprofi tj max 0,9 mm. Vit/trävit/ grå, ackerad. 45 för tj 75 för tj 50 ø 4,2 mm Skae ø 13 mm Kant B (FK) 7 Kant A (RK, IL-A) Auminium-profier IL-E L-profi 24 Dunisi ger bättre judabsorption Dunisi är en duk som häftas på Träuitskivornas baksida viket ökar strömningsmotståndet och därmed judabsorptionen. Se diagram på sid 7. Skuggist T-profi Mattborstade ytor Godstjockek 1,5-1,8 mm 9

10 Skruvning mot dot bärverk Längsgående trä- eer påtregar s 600 mm. Minsta träregedimension är vid stum fog 22x70 mm. För bästa judabsorption väjs Träuit Akustik med minerau 150 kg/m 2 mean träregar 45x70 mm. Vid öppen fog ska äktens bredd ökas. Vid stum fog rekommenderas skiva med fasad kant (B), vid öppen fog rak kant (A). Aternativt kan skivan monteras mot tvärgående regar eer gespane. Trääkt för infästning kan gjutas in i betong. Påtverk ska vara av samma typ som används för gipsskivor. Skivornas ångkanter fästs med driskruv. Driskruv i ängd 45 och 75 mm finns i förzinkat eer ackerat utförande, se tabeen. Skiva med rak kant kan monteras stumt om montaget utförs så att måttoeranserna pareras. Detta kräver extra noggrannhet. Använd formatet 600x1200 mm för sådant montage och montera skivorna i förbandsmönster, se figur. Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik typ Diskret trävit nr 200, kant B (fasad kant), x600x1200 mm fabrikat Träuit. Skruvas på träregar 45x70 mm s 600 mm med stum fog enigt fabrikantens anvisning. Infästning med 6 st trävit driskruv per skiva L=45 mm, fabrikat Träuit. Kant B Stum fog/trärege Kant A Öppen fog/trärege Kant A Stum fog/trärege Träuit Akustik i bjäkag för brandkass EI Träuit Akustik min mm max 600x1200 mm. Infästning med 8 st driskruv/skiva typ 4,2x75. Skarvarna ska vara förskjutna och understödda. 2. Gipsskiva typ Norma min 13 mm (fogspackad, med remsa). 3. Trääkt min dim 28x70 mm s Träbjäkar min dim 45x95 mm max s 1200 mm. Minsta anta skruv/skiva vid infästning mot äkt/regar Format i mm 600x x x Skivtjockek i mm Skruvängd Minsta skruvavstånd ti kant och hörn är 20 mm. I synigt bärverk Modubärverk Träuit Akustik IL-A rekommenderas i modubärverk typ T- 35. IL-E (iäggsskivor med rak eer fasad kant) passar ti modubärverk typ T-24 moduformat 600x600 eer 600x1200 mm. Passbitar kan enket sågas ti med vanig fogsvans. Förstyva bärprofier i skarvarna med sk skarvtungor. Skivcips Donn Dx passar ti Träuit Akustik mm IL-A och mm IL-E. Bärprofiens pendeavstånd ska vara s 600 mm. För att undertaket ska bi demonterbart bör det fria avståndet vara 150 mm från överkant skiva ti underkant bjäkag. Armatur ska atid fästas i profierna. Infäd armatur äggs upp på profiernas fänsar och utanpåiggande armaturer fästs med vridkammer och mutter (Armaturfäste typ Donn FTX). Spotights e dy av mindre mode kan fäas in och beasta skivan (vikt max 1 kg/skiva 600x600 mm). Bärverk kan kompetteras med träister etc viket passar estetiskt med Träuit. Det finns praktiska och designade ösningar. Måerås Gasbruk Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik typ Diskret, nr 200, kant IL-A, format x593x1193 mm fabrikat Träuit. Monteras i modubärverk T-35 enigt Träuits anvisningar. 10

11 Fribärande utan synigt bärverk Träuit Akustik korridorpane uppaggd på kortändarna Träuit Akustik korridorpane är ett undertakeement som består av mm Träuit Akustik med gavaniserade ståprofier fastskruvade på ovansidan. Paneen äggs direkt på vägghängda T-auminiumprofier i t ex korridorer - L-profi eer skuggist, se fig sid 9. Pendar och syniga bärprofier behövs ej. Tack vare sin konstruktion är paneen mycket enke och snabb att montera och demontera. Denna egenskap är mycket värdefu b a där det är mycket instaationer ovan undertaket. Vid stora sammanhängande ytor bör T-profierna skruvas eer popnitas ti uppagen för ökad stabiitet. Korridorpaneen kan även användas som nedpendat undertak i andra utrymmen. Den äggs då upp på auminiumprofi typ Träuit T-profi at L-profi, s max 2,4 m som pendas s 1200 mm. Korridorpaneen kan också hängas fritt genom pending direkt i dess påtprofier, max s 1000 mm. Stabiisering bör utföras vid stora ytor. Mått (se fig) För att undertaket ska bi demonterbart gäer föjande minimummått för det fria avståndet mean bjäkaget/instaationer och korridorpaneen: 190 mm med L-profi 100 mm med skuggist Korridorpaneens ängd anges ti: korridorens bredd - 10 mm med L-profi korridorens bredd - 60 mm med skuggist Uppaget ska vara minst 20 mm. Observera att väggarnas toeranser iband gör att måttanpassning måste göras på arbetspatsen. Armaturer Armaturer fästs normat så att de ej beastar korridorpaneen. Spotights av mindre modeer och dyikt kan fäas in och beasta skivan. 150 Träuit Akustik Påtprofi Träuit Akustik är 10 mm ängre än påtprofierna i ändarna för att göra det möjigt att justerkapa på pats. Speciamått kan bestäas. max 20 mm Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik korridorpane typ Diskret fabrikat Träuit, trävit nr 200, tj mm, bredd 600 mm, ängder enigt ritning nr... fritt uppagd på L-profi typ Träuit enigt fabrikantens anvisningar. Träuit Akustik används inomhus i fuktiga mijöer. Träuit Akustik Utomhus / Simhaar Träuit Akustik är fukt- och frostbeständig och kan därför även användas utomhus i t ex portiker, utkragande byggnadsdear, skärmtak mm. Använd endast skruv för fuktiga mijöer enigt tabeen sid 7. Se mijökasser i HusAMA 98. Träuit Akustik kan även användas utomhus. 11

12 Dikt an mot bjäkag Motgjutning Träuitskivorna kan motgjutas direkt utagda i förband på vavformen, 50 mm skivtjockek rekommenderas. Särskida förankringar i betongen behövs inte. Där det är höga krav på estetik avråds från motgjutning med tanke på risk för cementgenomsag, aternativt att åtgärder vidtas som förhindrar genomrinning. Detta kan göras med papp eer brukstätning. Mot ättbetong Träuit Akustik skruvas med t ex ättbetongskruv ISO-FAST IG SFS Stader. Motgjuten med fasad kant (FK) Trekantsist paceras på vavformen som tätning. Träuit Akustik kan vid motgjutning fäas in i betongvavet. Brandegenskaper Tändskyddande bekädnad med ytskikt kass 1. Även tjockek mm skruvad mot trääkt. Exempe på beskrivningstext vid motgjutning: NSF Träuit Akustik Norma trävit nr 200, FK, format 50x600x20 mm fabrikat Träuit. Motgjutes med stum fog enigt fabrikantens anvisningar. Övriga dokumentationer Mijö- och kvaitetsdokumentation Uppgifter från mijöutredning av Träuitsortimentet och fabriken kan bestäas. Även kvaitetsmanua på Träuittiverkningen kan bestäas. Extern kontro utförs av SP, (av egenkontro samt övervakande kontro). Det finns en utförig Byggvarudekaration upprättad enigt BYKRs instruktioner. Dekarationen pubiceras på vår hemsida samt i MijövaruBas, Svensk Byggtjänst. Återanvändning Träuit Akustik är cementbunden. Det ger styrka, ivsängd och möjighet att använda demonterade skivor på nytt (beroende på montagesätt mm). Användning Träuit Akustik bidrar ti god inomhusmijö genom att ösa många tekniska probem samtidigt. Därför används den i de mest skida mijöer med höga funktionskrav (se egenskaper sid 6-7). De få begränsningar som finns där Träuit Akustik inte bedöms vara ämpig är; i ivsmedesindustrin o dy där man öppet hanterar färskvaror, i särskida hygienutrymmen inom sjukvården t ex operationsrum. Träuit är perfekt i mijöer med höga funktionskrav 12

13 Montering och skötse Hantering Träuit Akustik evereras på paar för truckhantering. Skivorna ska hanteras så att ytor och kanter inte skadas. Lossning sker vanigtvis med gaffetruck. Om paar yfts med sk bandstropp måste de översta skivornas ångkanter skyddas, så att de inte skadas. Lagring Skivorna ska skyddas mot nederbörd. Böta skivor ska ej monteras. Träuit Akustik ska före monteringen förvaras i varm och torr oka. Likt aa naturmateria ska skivan hest konditioneras i det rumskimat där den ska monteras. Bearbetning Träuit Akustik borras, sågas etc med vaniga träbearbetningsverktyg. Verktyg med hårdmetaskär är att föredra. Speciaformat kan bestäas färdigkapade mot pristiägg från fabrik. För anpassning av kant typ B och IL-E används t ex kantfräs och rasp. Lagra skivorna torrt och pant. Det behövs inga speciea verktyg för att bearbeta Träuit Akustik. Använd t ex en vanig fogsvans. Upphängning av armaturer Såvä utanpåiggande som infäda armaturer ska atid fästas i underaget i bärverk, ej i skivorna. För infäd armatur kan såvä runda som rektanguära urtag göras i skivorna. Spotights av mindre mode o dy kan fäas in och beasta skivan (max 1 kg/600x600 mm skiva.) Rengöring Det damm som bidas vid bearbetningen är inte häsovådigt. Träuit Akustik tå att dammsugas. Använd borstförsett munstycke och tryck ätt mot ytan. Smuts som sitter fast på ytan kan avägsnas med borste at böt trasa. Rengöringsmede får användas. Vid grov nedsmutsning kan rengöringen skada ytan något, t ex kan träusspån ossna. Eftersom skivorna inte har något speciet ytskikt utan istäet har samma struktur rakt igenom hea tjockeken får sådan smärre skadegörese iten inverkan på skivans utseende. Vattentvätt med högtrycksspruta avråds. (Vatten skadar dock normat ej skivorna.) Spotights, don och dyikt kan ätt fäas in. Lagning Skivorna kan inte agas tifredstäande ur estetisk och funktione synpunkt. Skadade skivor bör bytas. Vid skador i måad yta kan dessa bättringsmåas med fugott resutat utan att hea ytan ommåas. Träuit Akustik kan också figursågas på byggarbetspatsen Bid: Bonniers Konstha 13

14 Kontor Hesingfors, Finand, Byggår 2007 På dagis håer Träuit Akustik judet på en angenäm nivå. Stora biden ovan: Riksutstäningar, Riksantikvarieämbetet, Visby, Arkitekt: Johan Cesing Arkitektkontor AB, Byggherre: Nordisk Renting AB, Entreprenör: Peab, Byggnadsår: Foto: Håkan Ludwigson 14

15 Rum för stisamma kväar men även för fest och stoj. Bid ovan: Magasin 3, Stockhom. Arkitekt: John Robert Nisson Arkitektkontor AB. Byggherre: Magasin 3, Stockhom Konstha. Byggyta: ca 450 m 2. Byggnadsår: 2006 Foto: Johann Lang 15

16 Förpackning, märkning Träuit Akustik evereras på pa med hörnskydd och sträcknät. Monteringsanvisning och pasede medföjer. Skivorna är märkta enigt typgodkännandebevis nr 3175/79. Förpackningsstorek Träuit Akustik Tjockek mm Format mm st/pa m 2 /pa x x x20 600x x x20 Träuit Akustik Korridorpane 600x x ca 22 ca 22 28,8 28,8 57,6 14,4 14,4 28,8 15,8 31,6 Obs! Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet mars Vi kommer därefter endast att everera dessa tjockekar för utbyte av skadade skivor på byggnader. Träuit Akustik Diskret Vikt Densitet Tj mm: ca 14 kg/m kg/m 3 Träuit Akustik Norma Vikt Densitet Tj mm: ca 13 kg/m kg/m 3 Tj 50 mm: ca 20 kg/m 2 0 kg/m 3 Träuit Akustik Korridorpane Vikt Tj mm: ca 15 kg/m 2 ink profier (tota tjockek 50 mm) Övriga produkter och användningsområden Det finns andra typer av träusskivor för andra användningsområden (se även Träuit produktguide pub 117 samt Inspirationsbroschyr jan 2007). Träuit Standard Värmeisoerande putsbärare och motgjuten bjäkagsisoering. Träuit Takeement Bärande yttertakseement med inbyggd akustik och värmeisoering. Bärande meanbjäkagseement med inbyggd akustik för oika gov. Träuit Buerskydd Effektiva buerskydd för väg- och tågtrafik. Träuit Heväggseement Heväggseement objektanpassas och gjuts på fabrik efter kundens önskemå. Detta förkortar byggtiden då husen monteras och eftergjuts på mindre än en dag. Träuit Heväggseement ger en homogen, väisoerad yttervägg i ett värmetrögt materia som inte mögar och som ger en bra fuktbaans åt inomhusuften. Fabriksgatan 2 Box Österbymo Te Träuit började tiverka träuspattor redan 1946 och är i dag marknadsedande i Sverige. Företaget är famijeägt och tiverkningen sker i Österbymo, södra Östergötand. Art & Copy Produktion

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J. ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981 PROPANEXPLOsiONEN 1981-05-08 I ARENDAL, GÖTEBORGS

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN.

GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN. GASIJRIVNA VARMEPUMPAR PROJEKT ARBETE KY.-IKN. HK. av ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN ~ swedegas ab re8 /'}J'7 UPPV ÄRMNINGSSYSTEM FÖR SMAHUS Innehåsförteckning. Inedningar

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203 GOLVSPÅNSKIVOR Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B203 Tet, bild och formgivning: www.siffrabokstav.se INNEHÅLL SID 1 FORESTIA AS... 4 1.1 Produktion... 4 1.2 Kapacitet... 4 1.3 Kvalitet Miljö... 5 2 SORTIMENT...

Läs mer

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler.

Granab Golvregelsystem. med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem med ljuddämpande system för en tystare inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler. Innehåll GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder,

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer