BYGGTEKNISK ANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGTEKNISK ANVISNING"

Transkript

1 Träuit Akustik Innertak av cementbunden träu BYGGTEKNISK ANVISNING Produktpärm: Träuit, fik 4 Febr 2008, nr 115 BSAB:NSF Ersätter januari 2003

2 Träuit Akustik skapar en behagig judmijö och ett jämnare rumskimat. Bid: Naturvårdsverket, Stockhom. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Ahsénarkitekterna. Byggnadsår: Foto: Jakob Lang Omsag: Astrid Lindgrens Näs. Arkitekt: Sandbergs Arkitektkontor, SIR Lennart Magnusson, Nichoas Lindström. Byggherre: Astrid Lindgrens Värd AB. Konstruktör: BGK AB. Byggnadsår: Foto: Jakob Lang 2

3 Ett naturigt va Träuit Akustik! Träuit Akustik är ett rustikt naturmateria, tiverkat av träu, cement och vatten. Inga oprövade tisatser ingår. Ett enket recept från 1908 har bivit en kassiker. Tiverkningsmetoden ger en varierad yta med samma materia rakt igenom. Detta ger rummet en utstråning som få andra materia kan ge. Fera viktiga funktioner Träuit används i mijöer med höga funktionskrav på jud, brand, fukt och håbarhet. En judabsorption av högsta kass Se absorptionsmätningar utförda på SP s akustikaboratorium på sid 5 i anvisningen. Träuit kan också måas om fera gånger utan att judegenskaperna försämras. Träuit Akustik är cementbunden och har inga säta ytor, viket ytterigare bidrar ti ång ivsängd. Användningsområde Träuit Akustik finns där människor möts för att se och höra utan att störas. I skoor, förskoor, trapphus, korridorer, foajéer, bibiotek, muséer, matsaar, sporthaar, simhaar, ridhus och kontorsokaer skapar Träuit Akustik en behagig mijö. Träuit används även utomhus i buerskydd, skärmtak, portiker och dyikt. Innehå Sid Amänt 3 Referensobjekt 4-5 Egenskaper 6 Ljudabsorption 7 Ytstrukturer och ytbehanding 8 Sortiment 9 Bärverk Dikt an mot bjäkag 12 Övriga dokumentationer 12 Montering och skötse 13 Referensobjekt Förpackning och märkning 16 Övriga Träuitskivor 16 Träuit akustik tideades 1995 som första svensktiverkade byggmateria mijömärket Svanen. 3

4 Ovan: Via, Rydsnäs, Byggår: Foto: Bidmakarna, Tranås Dokumenterad judabsorption, ger jämnare rumstemperatur, regerar fukt i rumsuften, starkt brandskydd och ång håbarhet. Få byggmateria förenar så många goda egenskaper som Träuit Akustik. Ti höger: CRC-Cinica Research Centre Medicinska Fakuteten Lunds Universitet, Mamö Arkitekter: Nyréns arkitektkontor, Stockhom. Byggherrre: Regionfastigheter, Region Skåne. Entreprenör: Peab. Byggnadsår: Foto: Oe Jais 4

5 5

6 Egenskaper Amänt Träuit Akustik innehåer cement, kakstensmjö, träu från prima gran samt vatten. Inga kemiska tisatser. Träuitskivorna tiverkas i Österbymo, södra Östergötand. Ljudabsorption På sid 7 redovisas judabsorptionsfaktorer för Träuit Akustik i oika konstruktioner. Dunisi för bättre absorption Genom att förse Träuit Akustik med ett beag som har högt strömningsmotstånd förbättras absorptionsförmågan påtagigt. Se diagram 1 på sid 7. Dunisi fästs på skivornas baksida i fabrik. Det är en tunn duk av bekt korfri pappersmassa, returfiber av ceuosa, och marmorkross som binds ihop med ett vattenbaserat atexbindemede. Dunisi uppfyer Naturskyddsföreningens mijökriterier för bra mijöva. Efterkang och hörbarhet För att få en fungerande och behagig judmijö bör man väja omsorgsfut band konstruktionerna på nästa sida. En hög absorptionsfaktor förkortar efterkangstiden viket bidrar ti god judmijö. Atför effektiv juddämpning t ex i ett kassrum kan dock vara ti nackde. Där krävs ite mindre dämpning, så att taet kan uppfattas i hea rummet. Bra judmijö uppnås i en skosa vid efterkangstid 0,6 sek enigt std-kassen i SS268, bästa kassen är satt ti 0,5 sek (oktavband 0-00 Hz). Mätning i Reseeskoan visar att Träuit i taken givit kortare efterkangstider, dvs de har något för bra judabsorption för maxima uppfattning av ta. Refektorer t ex över ärarpatsen bör därför övervägas. Brandmotstånd Konstruktionshöjd 500 mm Dunisi Frekvens Hz Efterkangstid (sek) 0,75 0,53 0,48 0,42 0,35 0,41 Resee skoa: rumsyta: 48 m 2. Mätning utförd av Ingemansson Technoogy AB (PM Y-63-A). Konstruktion: se fig ovan. Efterkang: Nedpendat mm Träuit Akustik med Dunisi. Fuktbeständighet Träuit Akustik tå fukt. Genom sin öppna materiastruktur har Träuit även förmågan att jämna ut rummets uftfuktighet genom att i jämvikt med uften absorbera och avge fukt. Träuit Akustik kan även användas utomhus i undertak och dyikt. Observera, att som aa naturmateria har Träuit fuktbetingade röreser. Provningar på SP i Borås har visat att Träuits höga ph-värde motverkar tiväxt av möge. Fuktkvot (vikt %) 30 Av diagrammet framgår fukthaten i Träuit Akustik 20 som funktion av invändig fuktighet. 10 Invändig reativ uftfuktighet % Tåighet Eftersom bindemedet i Träuit är cement är den, för att vara en judabsorbent, utomordentigt håbar. Skador som kan uppstå, t ex genom åverkan mot ytan, bir inte särskit störande eftersom det inte finns något ömtåigt ytskikt. Träuit har en homogen materiastruktur från ytan rakt igenom hea skivan. Träuit Akustik kan enket måas om vid behov. Mijö och häsa Träuit Akustik rekommenderas av Astma- och aergiförbundet, se vidare sid 12. Mätning från SP i Borås visar att emission från Träuit Akustik är extremt åg. Eventuet damm som bidas vid bearbetning är inte häsovådigt och kan enket avägsnas genom att ytan dammsugs. Otaiga exempe på användningar i restauranger och andra känsiga mijöer visar att Träuitskivorna inte sjäva ger ifrån sig damm eer partikar under brukstiden. Då Träuitskivan inte heer ruttnar eer mögar är den extra trygg ur häsosynpunkt. Luftgenomsäppighet ca 20 m 3 /m 2 hpa SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Brandkass Tändskyddande bekädnad med ytskikt kass 1. SITAC bevis 3175/79* EI 30 SITAC bevis 0119/01* Produkt/konstruktion Aa tjockekar i våra rekommenderade montage se sid Godkännande gäer även fabriksmåade skivor och med Dunisi (judfit) på baksidan. Min mm skruvad på äkt 28x70 s 0 med meaniggande 13 mm gipsskiva Vattenångpermabiitet 4-5 x 10-6 m 2 /s SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Ljusrefektans Se tabe jusrefektansfaktorer på sid 8. *Aktuea monteringsanvisningar ska atid föjas. 6

7 Ljudabsorption Absorptionskasser A B C D E Typ 1: Träuit Akustik med Dunisibeagd baksida. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 65/75 mm Dunisi 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 Diskret 75 Diskret 100 Diskret 200 Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 2: Träuit Akustik + minerau. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 75 mm 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 1) Diskret 75 1) Diskret 100 1) Diskret 200 1) 50 Norma 200 2) 1) med minerau tj 45 mm ISOVER/Gufiber UNI 3733 eer ikvärdigt. A-absorbent. 2) med minerau tj 45 mm ätt typ regeskiva. Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 3: Träuit Akustik. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 65/75 mm 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 Diskret 75 Diskret 100 Diskret Norma 200 Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 4: Träuit Akustik. Dikt an montage. Absorptionskoefficent 1 0,9 0,8 Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret Diskret+Dunisi Mätningar utförda vid ett ferta tifäen av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samt Ingemansson Technoogy AB. Separata rapporter och ytterigare mätningar kan ämnas på begäran. Se även De angivna absorptionskasserna är praktiskt tiämpbara enigt Ingemansson Technoogy AB. Obs! Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet under ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz 7

8 Ytstrukturer och ytbehanding Ytstrukturer Träuit Akustik finns med två oika ytstrukturer. Diskret med 1,5 mm u och Norma med 2,5 mm u. Diskret passar bättre i rum med åg takhöjd t ex kontor. Naturfärger Träuit Akustik finns i två genomgående naturfärger, trävit och cementgrå. Dessa skivor är omåade och får sin naturiga kuör av den cement som används. Vitcement används ti trävita skivor och grå standardcement ti grå skivor. Obs: naturig kuörvariation. Fabriksmåning Träuit Akustik kan fabriksmåas i vafri färg med hänvisning ti NCS-beteckning. Måning av de vertikaa kanterna är inte standard utan måste anges speciet. Färgtyper: Vattenburen hetäckande inomhusatex är standard, aternativt kan siikatfärg bestäas. Träuit Akustik, Trävit, Diskret u Träuit Akustik, Cementgrå, Diskret u Träuit Akustik, Trävit, Norma u Träuit Akustik, Cementgrå, Norma u Exempe på beskrivningstext: NSF. Träuit Akustik Diskret nr 201 med måade kanter. Måning på arbetspatsen Man kan också sprutmåa på byggarbetspatsen utan att judabsorptionen försämras. Det är viktigt att skivorna är tiräckigt torra för att få ett bra resutat. När Träuit Akustik ska måas i jusa färger bir resutatet bäst med trävita skivor. Använd atex- eer siikatfärg. Exempe på beskrivningstext: LCS.2 Byggpatsmåning behandingstyp enigt SP. (Kartext: 2 ggr sprutmåning med atex- eer siikatfärg utan förbehanding och ingen underbehanding.) Ljusrefektans Träuitskivor sprider ett behagigt jus utan refexer. Det finns goda erfarenheter av indirekt beysning på Träuit. Tabeen visar genomsnittsvärden från 3 st mätningar av spectrofotometer enigt mätmetod Svensk standard SS med en juskäa som riktas direkt mot ytan. Detta ger skuggeffekter i små håigheter. Metoden är därför inte exakt när det gäer strukturerade ytor. Den praktiska jusrefektansen är större i normaa rum då spridd beysning från oika käor minskar skuggeffekten. Träuit Akustik, Vitmåad, Diskret u Färg Hur färgen uppfattas vid ytan en. närmaste NCS färgprov Naturfärger, omåade 100 Cementgrå 4502-Y Den genomfärgade färgtonen är avsedd att användas utan ytbehanding och som underag för patsmåning i mörka färger. 200 Trävit 1005-Y20R Den genomfärgade färgtonen är avsedd att användas utan ytbehanding och som underag för patsmåning i jusa färger. Färgton och ytstruktur varierar något såvä inom som mean skivor. Fabriksmåad standardfärg 201 Vit 101 Vit Hematt, gansvärde (måad trävit) 1000 (måad cementgrå) Ljusrefektansfaktorer ca % 100 Träuit Akustik typ Diskret Norma 100 Cementgrå 101 Vitmåad cementgrå 200 Trävit 201 Vitmåad trävit

9 Sortiment översikt Träuit Akustikskivor Kantutförande/format Tjockek i mm 50 Montage Kant A (RK) 600x600 mm 600x1200 mm 600x20 mm Rak kant på 4 sidor öppen at stum fog - dod stomme av trä- eer stårege. - nedhängt i Au-profier, se nedan. - motgjuten mot betong (vid stum fog tj 50 mm). Se sep anvisning. Kant B (FK) 600x600 mm 600x1200 mm 600x20 mm Fasad kant på 4 sidor stum fog - dod stomme av trä- eer ståregar - motgjuten mot betong. Se sep anvisning. Iäggspatta IL-A 593x593 mm 593x1193 mm Rak kant - nedhängt i modubärverk profi T35 rekommenderas. Iäggspatta IL-E 593x593 mm 593x1193 mm n n Fasad kant 10 mm - nedhängt i modubärverk profi T-24 Korridorpane 600xL L max 20 mm (Tjockek 50 mm ink. profi) Fasad eer rak kant på ångsidorna - fribärande uppagd i kortändarna 7 Kantutföranden n Pristiägg. Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet i mars Skruv Längd i mm Diameter 10 Skruv för infästning mot trärege och påtprofi tj max 0,9 mm. Vit/trävit/ grå, ackerad. 45 för tj 75 för tj 50 ø 4,2 mm Skae ø 13 mm Kant B (FK) 7 Kant A (RK, IL-A) Auminium-profier IL-E L-profi 24 Dunisi ger bättre judabsorption Dunisi är en duk som häftas på Träuitskivornas baksida viket ökar strömningsmotståndet och därmed judabsorptionen. Se diagram på sid 7. Skuggist T-profi Mattborstade ytor Godstjockek 1,5-1,8 mm 9

10 Skruvning mot dot bärverk Längsgående trä- eer påtregar s 600 mm. Minsta träregedimension är vid stum fog 22x70 mm. För bästa judabsorption väjs Träuit Akustik med minerau 150 kg/m 2 mean träregar 45x70 mm. Vid öppen fog ska äktens bredd ökas. Vid stum fog rekommenderas skiva med fasad kant (B), vid öppen fog rak kant (A). Aternativt kan skivan monteras mot tvärgående regar eer gespane. Trääkt för infästning kan gjutas in i betong. Påtverk ska vara av samma typ som används för gipsskivor. Skivornas ångkanter fästs med driskruv. Driskruv i ängd 45 och 75 mm finns i förzinkat eer ackerat utförande, se tabeen. Skiva med rak kant kan monteras stumt om montaget utförs så att måttoeranserna pareras. Detta kräver extra noggrannhet. Använd formatet 600x1200 mm för sådant montage och montera skivorna i förbandsmönster, se figur. Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik typ Diskret trävit nr 200, kant B (fasad kant), x600x1200 mm fabrikat Träuit. Skruvas på träregar 45x70 mm s 600 mm med stum fog enigt fabrikantens anvisning. Infästning med 6 st trävit driskruv per skiva L=45 mm, fabrikat Träuit. Kant B Stum fog/trärege Kant A Öppen fog/trärege Kant A Stum fog/trärege Träuit Akustik i bjäkag för brandkass EI Träuit Akustik min mm max 600x1200 mm. Infästning med 8 st driskruv/skiva typ 4,2x75. Skarvarna ska vara förskjutna och understödda. 2. Gipsskiva typ Norma min 13 mm (fogspackad, med remsa). 3. Trääkt min dim 28x70 mm s Träbjäkar min dim 45x95 mm max s 1200 mm. Minsta anta skruv/skiva vid infästning mot äkt/regar Format i mm 600x x x Skivtjockek i mm Skruvängd Minsta skruvavstånd ti kant och hörn är 20 mm. I synigt bärverk Modubärverk Träuit Akustik IL-A rekommenderas i modubärverk typ T- 35. IL-E (iäggsskivor med rak eer fasad kant) passar ti modubärverk typ T-24 moduformat 600x600 eer 600x1200 mm. Passbitar kan enket sågas ti med vanig fogsvans. Förstyva bärprofier i skarvarna med sk skarvtungor. Skivcips Donn Dx passar ti Träuit Akustik mm IL-A och mm IL-E. Bärprofiens pendeavstånd ska vara s 600 mm. För att undertaket ska bi demonterbart bör det fria avståndet vara 150 mm från överkant skiva ti underkant bjäkag. Armatur ska atid fästas i profierna. Infäd armatur äggs upp på profiernas fänsar och utanpåiggande armaturer fästs med vridkammer och mutter (Armaturfäste typ Donn FTX). Spotights e dy av mindre mode kan fäas in och beasta skivan (vikt max 1 kg/skiva 600x600 mm). Bärverk kan kompetteras med träister etc viket passar estetiskt med Träuit. Det finns praktiska och designade ösningar. Måerås Gasbruk Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik typ Diskret, nr 200, kant IL-A, format x593x1193 mm fabrikat Träuit. Monteras i modubärverk T-35 enigt Träuits anvisningar. 10

11 Fribärande utan synigt bärverk Träuit Akustik korridorpane uppaggd på kortändarna Träuit Akustik korridorpane är ett undertakeement som består av mm Träuit Akustik med gavaniserade ståprofier fastskruvade på ovansidan. Paneen äggs direkt på vägghängda T-auminiumprofier i t ex korridorer - L-profi eer skuggist, se fig sid 9. Pendar och syniga bärprofier behövs ej. Tack vare sin konstruktion är paneen mycket enke och snabb att montera och demontera. Denna egenskap är mycket värdefu b a där det är mycket instaationer ovan undertaket. Vid stora sammanhängande ytor bör T-profierna skruvas eer popnitas ti uppagen för ökad stabiitet. Korridorpaneen kan även användas som nedpendat undertak i andra utrymmen. Den äggs då upp på auminiumprofi typ Träuit T-profi at L-profi, s max 2,4 m som pendas s 1200 mm. Korridorpaneen kan också hängas fritt genom pending direkt i dess påtprofier, max s 1000 mm. Stabiisering bör utföras vid stora ytor. Mått (se fig) För att undertaket ska bi demonterbart gäer föjande minimummått för det fria avståndet mean bjäkaget/instaationer och korridorpaneen: 190 mm med L-profi 100 mm med skuggist Korridorpaneens ängd anges ti: korridorens bredd - 10 mm med L-profi korridorens bredd - 60 mm med skuggist Uppaget ska vara minst 20 mm. Observera att väggarnas toeranser iband gör att måttanpassning måste göras på arbetspatsen. Armaturer Armaturer fästs normat så att de ej beastar korridorpaneen. Spotights av mindre modeer och dyikt kan fäas in och beasta skivan. 150 Träuit Akustik Påtprofi Träuit Akustik är 10 mm ängre än påtprofierna i ändarna för att göra det möjigt att justerkapa på pats. Speciamått kan bestäas. max 20 mm Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik korridorpane typ Diskret fabrikat Träuit, trävit nr 200, tj mm, bredd 600 mm, ängder enigt ritning nr... fritt uppagd på L-profi typ Träuit enigt fabrikantens anvisningar. Träuit Akustik används inomhus i fuktiga mijöer. Träuit Akustik Utomhus / Simhaar Träuit Akustik är fukt- och frostbeständig och kan därför även användas utomhus i t ex portiker, utkragande byggnadsdear, skärmtak mm. Använd endast skruv för fuktiga mijöer enigt tabeen sid 7. Se mijökasser i HusAMA 98. Träuit Akustik kan även användas utomhus. 11

12 Dikt an mot bjäkag Motgjutning Träuitskivorna kan motgjutas direkt utagda i förband på vavformen, 50 mm skivtjockek rekommenderas. Särskida förankringar i betongen behövs inte. Där det är höga krav på estetik avråds från motgjutning med tanke på risk för cementgenomsag, aternativt att åtgärder vidtas som förhindrar genomrinning. Detta kan göras med papp eer brukstätning. Mot ättbetong Träuit Akustik skruvas med t ex ättbetongskruv ISO-FAST IG SFS Stader. Motgjuten med fasad kant (FK) Trekantsist paceras på vavformen som tätning. Träuit Akustik kan vid motgjutning fäas in i betongvavet. Brandegenskaper Tändskyddande bekädnad med ytskikt kass 1. Även tjockek mm skruvad mot trääkt. Exempe på beskrivningstext vid motgjutning: NSF Träuit Akustik Norma trävit nr 200, FK, format 50x600x20 mm fabrikat Träuit. Motgjutes med stum fog enigt fabrikantens anvisningar. Övriga dokumentationer Mijö- och kvaitetsdokumentation Uppgifter från mijöutredning av Träuitsortimentet och fabriken kan bestäas. Även kvaitetsmanua på Träuittiverkningen kan bestäas. Extern kontro utförs av SP, (av egenkontro samt övervakande kontro). Det finns en utförig Byggvarudekaration upprättad enigt BYKRs instruktioner. Dekarationen pubiceras på vår hemsida samt i MijövaruBas, Svensk Byggtjänst. Återanvändning Träuit Akustik är cementbunden. Det ger styrka, ivsängd och möjighet att använda demonterade skivor på nytt (beroende på montagesätt mm). Användning Träuit Akustik bidrar ti god inomhusmijö genom att ösa många tekniska probem samtidigt. Därför används den i de mest skida mijöer med höga funktionskrav (se egenskaper sid 6-7). De få begränsningar som finns där Träuit Akustik inte bedöms vara ämpig är; i ivsmedesindustrin o dy där man öppet hanterar färskvaror, i särskida hygienutrymmen inom sjukvården t ex operationsrum. Träuit är perfekt i mijöer med höga funktionskrav 12

13 Montering och skötse Hantering Träuit Akustik evereras på paar för truckhantering. Skivorna ska hanteras så att ytor och kanter inte skadas. Lossning sker vanigtvis med gaffetruck. Om paar yfts med sk bandstropp måste de översta skivornas ångkanter skyddas, så att de inte skadas. Lagring Skivorna ska skyddas mot nederbörd. Böta skivor ska ej monteras. Träuit Akustik ska före monteringen förvaras i varm och torr oka. Likt aa naturmateria ska skivan hest konditioneras i det rumskimat där den ska monteras. Bearbetning Träuit Akustik borras, sågas etc med vaniga träbearbetningsverktyg. Verktyg med hårdmetaskär är att föredra. Speciaformat kan bestäas färdigkapade mot pristiägg från fabrik. För anpassning av kant typ B och IL-E används t ex kantfräs och rasp. Lagra skivorna torrt och pant. Det behövs inga speciea verktyg för att bearbeta Träuit Akustik. Använd t ex en vanig fogsvans. Upphängning av armaturer Såvä utanpåiggande som infäda armaturer ska atid fästas i underaget i bärverk, ej i skivorna. För infäd armatur kan såvä runda som rektanguära urtag göras i skivorna. Spotights av mindre mode o dy kan fäas in och beasta skivan (max 1 kg/600x600 mm skiva.) Rengöring Det damm som bidas vid bearbetningen är inte häsovådigt. Träuit Akustik tå att dammsugas. Använd borstförsett munstycke och tryck ätt mot ytan. Smuts som sitter fast på ytan kan avägsnas med borste at böt trasa. Rengöringsmede får användas. Vid grov nedsmutsning kan rengöringen skada ytan något, t ex kan träusspån ossna. Eftersom skivorna inte har något speciet ytskikt utan istäet har samma struktur rakt igenom hea tjockeken får sådan smärre skadegörese iten inverkan på skivans utseende. Vattentvätt med högtrycksspruta avråds. (Vatten skadar dock normat ej skivorna.) Spotights, don och dyikt kan ätt fäas in. Lagning Skivorna kan inte agas tifredstäande ur estetisk och funktione synpunkt. Skadade skivor bör bytas. Vid skador i måad yta kan dessa bättringsmåas med fugott resutat utan att hea ytan ommåas. Träuit Akustik kan också figursågas på byggarbetspatsen Bid: Bonniers Konstha 13

14 Kontor Hesingfors, Finand, Byggår 2007 På dagis håer Träuit Akustik judet på en angenäm nivå. Stora biden ovan: Riksutstäningar, Riksantikvarieämbetet, Visby, Arkitekt: Johan Cesing Arkitektkontor AB, Byggherre: Nordisk Renting AB, Entreprenör: Peab, Byggnadsår: Foto: Håkan Ludwigson 14

15 Rum för stisamma kväar men även för fest och stoj. Bid ovan: Magasin 3, Stockhom. Arkitekt: John Robert Nisson Arkitektkontor AB. Byggherre: Magasin 3, Stockhom Konstha. Byggyta: ca 450 m 2. Byggnadsår: 2006 Foto: Johann Lang 15

16 Förpackning, märkning Träuit Akustik evereras på pa med hörnskydd och sträcknät. Monteringsanvisning och pasede medföjer. Skivorna är märkta enigt typgodkännandebevis nr 3175/79. Förpackningsstorek Träuit Akustik Tjockek mm Format mm st/pa m 2 /pa x x x20 600x x x20 Träuit Akustik Korridorpane 600x x ca 22 ca 22 28,8 28,8 57,6 14,4 14,4 28,8 15,8 31,6 Obs! Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet mars Vi kommer därefter endast att everera dessa tjockekar för utbyte av skadade skivor på byggnader. Träuit Akustik Diskret Vikt Densitet Tj mm: ca 14 kg/m kg/m 3 Träuit Akustik Norma Vikt Densitet Tj mm: ca 13 kg/m kg/m 3 Tj 50 mm: ca 20 kg/m 2 0 kg/m 3 Träuit Akustik Korridorpane Vikt Tj mm: ca 15 kg/m 2 ink profier (tota tjockek 50 mm) Övriga produkter och användningsområden Det finns andra typer av träusskivor för andra användningsområden (se även Träuit produktguide pub 117 samt Inspirationsbroschyr jan 2007). Träuit Standard Värmeisoerande putsbärare och motgjuten bjäkagsisoering. Träuit Takeement Bärande yttertakseement med inbyggd akustik och värmeisoering. Bärande meanbjäkagseement med inbyggd akustik för oika gov. Träuit Buerskydd Effektiva buerskydd för väg- och tågtrafik. Träuit Heväggseement Heväggseement objektanpassas och gjuts på fabrik efter kundens önskemå. Detta förkortar byggtiden då husen monteras och eftergjuts på mindre än en dag. Träuit Heväggseement ger en homogen, väisoerad yttervägg i ett värmetrögt materia som inte mögar och som ger en bra fuktbaans åt inomhusuften. Fabriksgatan 2 Box Österbymo Te Träuit började tiverka träuspattor redan 1946 och är i dag marknadsedande i Sverige. Företaget är famijeägt och tiverkningen sker i Österbymo, södra Östergötand. Art & Copy Produktion

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

Hållbart byggande med Träullit

Hållbart byggande med Träullit Hållbart byggande med Träullit Bygg med naturlagarna Naturens byggstenar Träull, vatten och cement. Mycket mer än så behövs inte för att skapa ett funktionellt, hållbart och miljövänligt byggmaterial.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex Undertak och undertakssystem BSAB-96 NSF Rekv.nr 211 Ersätter rekv.nr 211 juni 2004, 214 och 217 Mars 2008 1 FJORD EXCLUSIVE Fjord Exclusive Parafon Fjord Exclusive

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 NYA FÄRGER OCH YTOR 1 färdigmålad innertak Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt saanpressad träfiber och målade 5ggr.

Läs mer

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad

Brandskydd. vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad Publ 113 27 augusti 2015 BSAB KBB.111 Ersätter augusti 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad Innehåll Inbyggnad av

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Bullerskiva BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1

Bullerskiva BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1 BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1 BULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Monteringsanvisning Träullit Tak

Monteringsanvisning Träullit Tak YTTERTAK Produktpärm: Träullit, flik 6 Nr 6:06, maj 2009 BSAB:GSN Ersätter dec 2001 Monteringsanvisning Träullit Tak Träullit Tak bärande Träullit Takelement med kompletterande värmeisolering Träullit

Läs mer

Vem bryr sig om variation?

Vem bryr sig om variation? www.purmo.se Vem bryr sig om variation? Produktkataog Purmo, Rettig Heating AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Hesingborg Te +46 (0)42-15 30 00, Fax +46 (0)42-15 20 13, www.thewarmsociety.com

Läs mer

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering!

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! målade väggar och tak Våra penselmålade innertak passar också i badrummet. Våra innertak tillverkas i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad

Läs mer

Träullit Agro Bygg med naturlragarn r a

Träullit Agro Bygg med naturlragarn r a Träullit Agro Bygg med naturlagarna Framtidens djurstallar har innertak av Träullit Agro för god miljö Vi har byggt Sveriges tystaste ladugård! Mindre buller ger mindre stress, friskare djur och en förbättrad

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Monteringsanvisning för Semullit Tak

Monteringsanvisning för Semullit Tak Monteringsanvisning för Semullit Tak Bygg med på lag naturlagarna med naturen Semullit Tak bärande Semullit Takelement med kompletterande värmeisolering Semullit Takelement är ett bärande element av armerad

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader.

Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader. AQUAPANEL OUTDOOR Aquapanel Outdoor. Tuffa cementbaserade skivor för tuffa fasader. AQUAPANEL OUTDOOR 1 Fukt och mögel i putsade fasader behöver inte vara ett problem. Aquapanel Outdoor är den enkla lösningen.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Monterings- och bruksanvisning Pallställ MONTERING AV GAVLAR Åtdragningsmoment skruvförband Skruv M0 8.8 Max åtdragningsmoment 7 Nm Till skruvförbanden skall användas Lockingmuttrar M0 klass 8 Taptite

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Gör två rum av ett på en helg!

Gör två rum av ett på en helg! Gör två rum av ett på en helg! Flyttbara väggar som du kan montera överallt, till och med i en vanlig hyreslägenhet! ÄNTLIGEN ETT EGET RUM! TVÅAN BLIR EN TREA! ETT RUM TILL UTAN ATT BEHÖVA FLYTTA! TREAN

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

lindab coverline monteringsanvisningar sandwich-paneler Lindab Coverline TM Lindab sandwich-paneler Monteringsanvisningar

lindab coverline monteringsanvisningar sandwich-paneler Lindab Coverline TM Lindab sandwich-paneler Monteringsanvisningar lindab coverline monteringsanvisningar sandwich-paneler Lindab Coverline TM Lindab sandwich-paneler Monteringsanvisningar Förberedelser Godsmottagning Kontrollera att materialet ej är transportskadat och

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål 65 NSC.2111 Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål Montering ytterdörr till lägenhet med dörrsmyg av stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se

Småstugor, förråd, bastu och garage. Norrländska kvalitetshus för. Livsnjutare. www.jorntra.se Småstugor, förråd, bastu och garage Norrländska kvalitetshus för Livsnjutare www.jorntra.se 1 Skalman 7, 10 Skalman 7 Skalman 10 Altanen på bilden är tillval LEVERANSBESKRIVNING SKALMAN 7, 10 OCH SKALET

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer