Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm"

Transkript

1 Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm 9 september 2011 Under sommaren 2011 har en arbetsgrupp med företrädare för Stockholms stad och för Nobelstiftelsen utrett möjliga lokaliseringar och andra förutsättningar för ett Nobel Prize Center i Stockholm. För staden: Tf Stadsdirektör Staffan Ingvarsson, Stadsledningskontoret Exploateringsdirektör Krister Schulz, Exploateringskontoret För Nobelstiftelsen: Museichef Olov Amelin, Nobelmuseet Projektchef Peter Ohrstedt, PO Projektutveckling Denna rapport redovisar gruppens gemensamma slutsatser och överlämnades till Finansborgarrådet Sten Nordin och Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten den 9 september

2 Innehåll 1. Sammanfattning av rapporten Nobel Prize Center med Nobelmuseum Bakgrund Utvärderingskriterier Analyserade placeringar Två möjliga placeringar och utvärdering av dessa Kostnader och finansiering Genomförandeplan Avvisade placeringar...separat bilaga 2

3 1. Sammanfattning av rapporten Det planerade Nobelcentret omfattar ett utvidgat Nobelmuseum där både den publika verksamheten bereds möjlighet att mångfaldigas och den forskning som idag bedrivs vid museet kan expandera. Inom centret arrangeras internationella seminarier, symposier och publika evenemang. Nobelcentret kan också inrymma Nobel Media AB med produktion av webbaserat material, film och tv-produktioner samt förlagsverksamhet. Möjligheten att också lokalisera Nobelstiftelsens kansli till denna Nobelbyggnad utreds. Ambitionen är att Nobel Prize Center på sikt även skall kunna utgöra navet i en verksamhet inriktad på att sprida kunskap i olika världsdelar om nobelpris, forskning och vetenskap. Redan idag har ett antal utställningar producerats och distribuerats till olika världsstäder från Nobelmuseet. Dessa utställningar har fått många miljoner besökare. Verksamheten vid centret skall stödja humanism, vetenskap och fred i Alfred Nobels anda. Ett nytt Nobelcenter skall utgöra den synliga symbolen för Nobel som varumärke och Stockholm och Sverige som Nobelprisets hemstad och hemland. Centret planeras att inrymmas i en ny högklassig byggnad om cirka m² bruttoarea. Formgivning av byggnaden skall ske efter en internationell arkitekttävling. Stockholm stad har lämnat förslag till ett tiotal lokaliseringar där staden är markägare. Även några andra förslag har diskuterats. Arbetsgruppen har efter analys kommit fram till att två alternativa placeringar vore möjliga. Dessa är: Tomt på Blasieholmen och en planerad tomt över trafikslingan intill Waterfront Building på Klarabergsviadukten. I dagens kostnadsläge beräknas byggnadsinvesteringen uppgå till 700 mkr och verksamhetsknutna investeringar till 225 mkr. Driftkostnader beräknas till 82 mkr per år. Projektet som helhet kan genomföras inom 7-8 år. Bryghusprojektet, Köpenhamn Idékoncept 2008 av arkitekter Rem Koolhaas och Ellen van Loon. 3

4 2. Nobel Prize Center med Nobelmuseum Det Nobelcenter som beskrivs här är mer än ett Nobelmuseum. Sedan 1990 har Nobelstiftelsen arbetat med en vision för ett Nobelcenter som testats och utvecklats under de tio år som Nobelmuseet funnits i Stockholm. Verksamheten vid centret skall stödja utvecklingen av humanism, vetenskap och fred i Alfred Nobels anda. Byggnaden för Nobelcentret skall kunna utgöra en symbol för Nobelpriset som varumärke och bidra till att ge Stockholm och Sverige en identitet som Nobelprisets hemstad och hemland. I Nobelcentret skall finnas en utvecklad version av det Nobelmuseum som trots sina idag begränsade lokaler ändå har nått ett häpnadsväckande högt antal besökare både av turister, utländska besökare och Stockholmare. I Nobelcentret ingår Nobelmuseets forskningsavdelning med sin forskning om Nobelprisen och relaterade ämnen. Forskningen bedrivs av högt meriterade internationella forskare, som kan attraheras av den solenna inramning och höga status som verksamheten vid Nobelcentret i Stockholms hjärta utgör. Gästforskare kommer kunna beredas plats för att under längre eller kortare tid vistas vid och bidra till museets forskningsverksamhet liksom att delta i den publika verksamheten. Nobelcentret skall ha en publik inriktning, både i själva museidelen men också i de stora och mindre seminarier, symposier och andra evenemang som Nobelcentret anordnar. Nobelcentret skall också på sikt kunna utgöra navet i det internationella nätverk av 5-10 Nobelcentra som planeras anordnas i olika världsstäder för att sprida kunskap genom utställningar, seminarier och andra evenemang som producerats genom Nobelcentret i Stockholm. Det kommer att utredas om Nobelcentret även skall inrymma Nobelstiftelsens administration, Nobelstiftelsens Rättighetsförening, Nobel Media AB samt de representationslokaler som idag finns på Sturegatan 14 i Stockholm. Nobelstiftelsens Rättighetsförening har en övergripande funktion som paraplyorganisation för följande fyra enheter; de helägda aktiebolagen Nobel Media AB och Nobelmuseet AB i Stockholm samt Nobels Fredspriskonsert AS och Stiftelsen Nobels Fredssenter i Oslo. Dessa organisationers främsta uppgift är att sprida information och kunskap om Nobelpriset. Nobelcentret är tänkt att finnas i en egen högklassig symbolbyggnad med en storlek på cirka m² BTA. Nobelcentret är tänkt att utformas så att det skulle kunna nyttjas för representationsändamål och evenemang av exempelvis de Nobelprisutdelande institutionerna, Nobelstiftelsen, Stockholm stad, Svenska staten och Näringslivet. 4

5 3. Bakgrund Uppförande av ett Nobelcenter och Nobelmuseum har utretts i flera omgångar under de senaste 15 åren. I en statlig utredning (SOU 1997:117) studerades ett tiotal tomter i samarbete med staden. En av dessa var tomten på Blasieholmen, som gavs mycket goda betyg. Slutligen föreslog dock utredaren Bengt Göransson en placering på en planerad ny tomt vid Tegelbacken efter en överenskommelse mellan staden och staten. Förslaget förutsatte att Centralbron skulle tas bort och ersättas med tunnel. Eftersom denna trafiklösning senare inte längre var aktuell, övergavs tanken på ett Nobelcenter i detta läge. Under hösten 2000 gjordes ett nytt försök att finna en lämplig placering av Nobelcentret. En arbetsgrupp (Göran Gahm och Martin Skillbäck från stadens fastighetskontor, Michael Sohlman från Nobelstiftelsen, Svante Lindqvist från Nobelmuseet och Peter Ohrstedt från Statens fastighetsverk) utredde ett mindre antal tomter och rekommenderade slutligen Blasieholmstomten. Efter att flera år förflutit utan några beslut om att starta projektet, började Nobelstiftelsen intressera sig för en lokalisering i flera befintliga lokaler på Skeppsholmen. Till viss del för att man inledningsvis bedömde att en sådan lösning skulle vara billigare än en nybyggnad på Blasieholmen. Förslaget att använda befintliga bergrum för utställningar, Skeppsholmskyrkan som samlingslokal och Amiralitetshuset för administration och forskning, utreddes av SFV. Slutrapporten 2007 visade på svårigheter att genomföra projektet i angivna lokaler och en kostnadsnivå som var i klass med kostnad för en nybyggnad. Med anledning av att många lokalfrågor för flera olika statliga kulturinstitutioner ännu var olösta, tillsatte regeringen en särskild utredare som gavs i uppdrag att föreslå lösningar på dessa lokalproblem. Utredaren, Christina Rogestam, föreslog i november 2007 att man borde lösa såväl Nationalmuseums lokalbehov som Nobelmuseets i en nybyggnad på Blasieholmen. Under 2011 har Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten och finansborgarrådet Sten Nordin kommit överens om att åter studera frågan och verka för att en ny byggnad för ett Nobelcenter skall komma till så snart som möjligt. Den arbetsgrupp som har utsetts, har under juni-augusti 2011 analyserat ett knappt tiotal förslag med stöd av allt det omfattande utredningsarbete som tidigare genomförts i frågan. 5

6 4. Utvärderingskriterier Vid analys av de olika inplaceringsalternativen har följande kriterier använts vid utvärdering: 4.1 Möjlighet till tydlig egen identitet Det är viktigt att ett nytt Nobelcenter rent visuellt kan utgöra en tydlig och värdig symbol för Nobelstiftelsens uppdrag och internationella verksamhet. Detta kan vara svårt eller omöjligt att åstadkomma i ett trångt läge med direkt angränsande byggnader inom ett byggnadskvarter. Den bästa förutsättningen är ett helt fritt läge där en byggnad kan placeras fristående. Ett sådant läge ger också goda möjligheter för en högklassig arkitektonisk gestaltning. 4.2 Tillgänglighet i närtid Staden och stiftelsen är överens om att verka för att en ny byggnad för ett Nobelcenter kan uppföras så snart som möjligt. Placeringar där ingen tomt kan definieras i närtid eller där planförutsättningar är oklara (exempelvis inom Nationalstadsparken), kan riskera att projektet skjuts alltför långt in i framtiden. I projektets genomförandeplan inräknas dock tid för såväl en arkitekttävling som för normalt planarbete, då projektet kommer kräva en anpassad detaljplan. 4.3 Kapacitet för m² BTA Det lokalprogram som togs fram vid den senaste utredningen om inplacering på Skeppsholmen, omfattade en lokalarea som skulle motsvara cirka m² bruttoarea. Till detta skall läggas cirka m² för Nobelstiftelsens administration och mediabolag som också bör placera inom ett nytt Nobelcenter. Det skulle innebära att det krävs en möjlig byggrätt på m² BTA. 4.4 Trafik och angöring Nobelcentrets verksamhet kommer skapa ett behov av bussuppställningsplatser och/eller möjlighet för avlämning och upphämtning av besöksgrupper med buss. Flertalet besökare antas kunna nyttja kollektiva färdmedel men ett visst behov av parkeringsplatser för personbilar kommer finnas. Centret har ett relativt litet behov av varuförsörjning. För utställningsverksamheten finns ett visst behov av transporter till lastkaj. Säkerhetskraven på dessa transporter och varuangöring är normala. Vid speciella evenemang finns behov att på ett rationellt sätt kunna köra fram med limousiner och privata bilar för avlämning och upphämtning av gäster. Möjlighet till angöring med båt är en fördel vid många representationstillfällen samt för den stora mängd utländska turister som idag till stor del anländer med kryssningsfartyg. En angöringsplats med båt skulle öppna för möjligheten att transportera dessa med mindre båtar direkt till Nobelcentret. 6

7 4.5 Kollektivtrafik och tillgänglighet för besökande Med tanke på de redan idag stora besökssiffrorna till Nobelmuseet, måste ett nytt Nobelcenter ligga nära tunnelbana, spårväg eller busslinjer med hög kapacitet. Det är en stor fördel om det även kan placeras nära hållplats för planerade båtlinjer, då de turistiska besöken företrädesvis sker under den varma årstiden. 4.6 Symbolmässiga lägeskvaliteter Ett Nobelcenter i Stockholm kommer att utgöra en av stadens mer prestigefulla institutioner. Det kommer med största sannolikhet att utgöra inramning både till stora och mindre representationsevenemang för de Nobelprisutdelande institutionerna, Nobelstiftelsen men även Stockholm stad, staten och näringslivet. Det är viktigt att läget upplevs som värdigt och relevant, med tanke på den prestige som Nobelpriset åtnjuter internationellt. 7

8 5. Analyserade placeringar Stockholm stad har efter inventering visat på följande nio placeringar. I vissa fall är det mer eller mindre tydliga tomtplatser. I andra fall avses en placering inom ett utvecklingsområde, där en tomtplats kan tillskapas i en planprocess. Dessutom har några ytterligare möjligheter förslagits från Nobelstiftelsens sida. Samtliga alternativ är studerade. Under nästa punkt redovisas dock endast de två platser som av företrädare både för staden och för stiftelsen ansetts möjliga. Övriga redovisas i separat bilaga. Placeringar som påvisats av staden: - Blasieholmen bakom Nationalmuseum - Albano mellan Roslagsvägen, Roslagsbanan och Albanova - Valhallavägen mellan Roslagstull och Surbrunnsgatan - Snurrtomten mellan Klarabergsviadukten, Klarastrandsleden och Waterfront - Karl Staafs Park mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan där dessa möts - Tomt mellan Söder Mälarstrand, Långholmsgatan och Pålsundsbacken på Södermalm - Norra Djurgårdsstaden - Hagastaden - Slussen Andra diskuterade placeringar: - Beckholmen - Skeppsholmen - Riddarholmen - Mastvikshamnen 8

9 6. Två möjliga placeringar och utvärdering av dessa Arbetsgruppen har funnit två möjliga placeringar att utreda vidare. Dessa är: 1. Den så kallade snurrtomten på Klarabergsviadukten 2. Placering på Blasieholmen Nedan redovisas utvärdering av de två alternativen och sammanfattning av gruppens bedömning. 6.1 Snurrtomten vid Klarabergsviadukten Den så kallade snurrtomten finns med i den pågående planeringen för ett nytt Cityområde som planeras på överdäckning av bangårdsområdet. Den första etappen av denna cityutveckling är det nyligen uppförda Waterfront Building med tillhörande konferensanläggning. Snurrtomten förutsätter en ganska komplicerad överbyggnad av Klarastrandsleden med tillhörande ramper upp till Klarabergsviadukten. Denna överbyggnad är inte studerad. Innan ett arbete med ny detaljplan kan göras, måste de övergripande trafikfrågorna, som bland annat berör Klarastrandsleden och dess koppling till Cityområdet, utredas Möjlighet till tydlig egen identitet Den tänkta tomten möjliggör en byggnad som får fria fasader i alla riktingar. Troligen måste byggnaden inordnas med entréfasad i samma gatuliv som angränsande byggnader. Överbyggnaden av trafikapparaten ger restriktioner för gestaltningen, men läget bör innebära att byggnaden kan utformas med egen identitet. 9

10 Tillgänglighet i närtid Tomten förutsätter en komplicerad planprocess för en ny detaljplan. Efter de omfattande diskussionerna om byggnadshöjd på intilliggande Waterfront Building och det kommande utvecklingsområdet över bangården, Västra City, finns viss risk att planen överklagas Kapacitet för m² BTA Under förutsättning att tomten kan ges en byggnadshöjd lika Waterfront Building eller högre är kapaciteten troligen tillräcklig. Frågan om möjlig byggnadshöjd är därför en mycket viktig fråga Trafik och angöring Angöring måste troligen ske från Klarabergsviadukten, vilket vore acceptabelt. Möjlighet till angöring med båt finns inte direkt till byggnaden, men kan anordnas mot Klara Sjö på Kungsholmssidan Kollektivtrafik och tillgänglighet för besökande Genom närheten till Centralstationen och den planerade spårvägen Klarabergsgatan finns god försörjning med Kollektivtrafik. Möjligen även med båtlinje genom Klara Sjö Symbolmässiga lägeskvaliteter Läget är mitt i det som förväntas utvecklas till ett CBD-Cityområde (Central Business District) med tyngdpunkt i kontorslokaler och cityfunktioner. Utblickar från byggnaden över det vackra strandområdet på Kungsholmssidan och mot Stadshuset och Riddarfjärden är en stor kvalitet. Trafiken på Klarastrandsleden och på nuvarande ramper upp till Klarabergsviadukten, om dessa måste finnas kvar, kan innebära vissa störningar för en institution som ett Nobelcenter Sammanfattning Snurrtomten skulle kunna vara en möjlig placering, även om det i dagsläget är osäkert hur överbyggnaden av trafikapparaten kommer att skapa restriktioner. Det är en nackdel att planprocessen riskerar att bli långdragen med tanke på den debatt som varit om byggnadshöjder i området. Läget som är mycket centralt, mitt i det nya City är troligen inte till lika stor fördel för Nobelcentret som för mer kommersiella verksamheter. Det finns onekligen mycket goda kommunikationer, men å andra sidan kan närheten till trafikramper och trafikleder vara störande i många sammanhang. 10

11 6.2 Blasieholmen vid Nationalmuseum Staden äger i stort sett halva Blasieholmen öster om Nationalmuseum. Den andra halvan ägs av staten. Stockholm Parkerings AB har sedan tio år planer på en underjordisk parkeringsanläggning med infart från Blasieholmsgatan. Angöring till området måste ske från Blasieholmsgatan. Denna tomt har sedan femton år tillbaka diskuterats just för ett tänkt Nobelcenter. Staden har vid olika tillfällen påpekat att denna tomt är unik och skall reserveras för ett publikt och värdigt ändamål Möjlighet till tydlig egen identitet Många studier i examensarbeten och övningsuppgifter på Arkitekturskolan har visat på olika möjligheter att bebygga tomten. Läget ger förutsättningar för ett fritt byggnadssätt som i likhet med Nationalmuseum uppfattas som hus i park. En ny byggnad kan kanske placeras helt nära kajen eller till och med något ut i vattnet. Det synliga läget i staden med tydlig silhuettverkan framför allt från Östermalm, kräver en mycket omsorgsfull utformning med hänsyn både till Nationalmuseum, det gamla tullhuset och Skeppsholmen. Det bör dock finnas goda förutsättningar för en särpräglad byggnad som både skapar identitet åt Nobelcentret och bidrar till en god helhet Tillgänglighet i närtid Frågan om användning av tomten är högst aktuell i och med att Statens fastighetsverk nu utreder vidare utveckling av Nationalmuseum. Stockholms Parkering har långt framskridna planer på en underbyggd parkering med angöring från norr. 11

12 Tomten gränsar mot Skeppsholmen, som utgör en del av Nationalstadsparken. Platsen förutsätter rivning av de två hamnmagasinen. En ny byggnad på platsen kräver en ny detaljplan, som riskerar att överklagas. En planprocess kan förberedas och inledas direkt efter en arkitekttävling. Hela processen till lagakraftvunnen detaljplan bör kunna ske inom tre år inklusive arkitekttävling Kapacitet för m² BTA Enligt tidigare studier är det fullt möjligt att inrymma en byggnad i denna storlek på tomten Trafik och angöring Angöring med rullande trafik sker från Blasieholmsgatan. Troligen kan angöring till lastkaj för tranporter anordnas underjordiskt tillsammans med Nationalmuseum och med gemensam nerfart till planerad parkeringsanläggning. Det finns goda förutsättningar för angöring med båt Kollektivtrafik och tillgänglighet för besökande Acceptabelt promenadavstånd från T-bana och stomnätsbussar samt för eventuell båtlinje. Läget är utmärkt för besökare och turister, då det ligger nära flera andra besöksmål Symbolmässiga lägeskvaliteter Placering av ett nytt Nobelcenter på Blasieholmen har många kvaliteter. Det är ett citynära vattenläge som ger möjlighet att låta en särpräglad gestaltning både uttrycka Nobelcentrets långsiktiga betydelse och utgöra ett viktigt tillskott till stadens märkesbyggnader. Ett Nobelcenter har en publik karaktär, vilket gör det naturligt att tillskapa nya promenadvägar genom museiparken mellan Nationalmuseum och Nobelcentret. De fria siktlinjer som är etablerade och värdefulla kan behållas. Denna del av Blasieholmen som idag är nästan oframkomlig och saknar attraktivitet kan bli ett viktigt tillskott till promenadstråken mot Skeppsholmen Sammanfattning En placering på Blasieholmen är ändamålsenligt både för staden och för Nobelcentret. Tomtens storlek motsvarar centrets behov och placeringen möjliggör samlokalisering av en del funktioner med Nationalmuseum. Förutom tidigare nämnd underjordisk varumottagning, kan även en del tekniska verkstäder och tekniska funktioner dubbelbetjäna de två institutionerna. Ett stort auditorium med 400 platser och en restaurang skulle kunna betjäna båda. Det förtjänar att påpekas att ett samnyttjande innebär vissa administrativa begränsningar och medför vissa framtida låsningar. Frågan bör studeras vidare i ett senare skede. 12

13 Nationalmuseum, Nobelcentret och parkeringsanläggningen skulle alla vinna på varandras närhet, vilket även är en fördel för turism och besökande till staden. Fortsatta förstudier för Nobelcentret måste ske med beaktande av både Nationalmuseets utbyggnadsplaner och samverkansmöjligheter och stadens planerade parkeringsanläggning. 13

14 7. Kostnader och finansiering 7.1 Investeringskostnader I SFVs förstudie Nobelmuseum på Skeppsholmen angavs uppskattningsvis en beräknad total byggnadsinvestering på 575 mkr och verksamhetsknutna investeringar (utställningar, inredning, utrustning) till 175 mkr. Kostnader exkl. moms. Det nu aktuella projektet omfattar cirka 10% större area än det tidigare. Därför har kostnaderna uppräknats i motsvarande grad. I aktuellt kostnadsläge ( ) torde det motsvara 700 mkr för byggnadsinvesteringen och 225 mkr för verksamhetsknutna investeringar. Inga kostnader för mark är medräknade. 7.2 Museets driftskostnader I SFVs förstudie Nobelmuseum på Skeppsholmen angavs uppskattningsvis museets driftskostnader (personal, lokalkostnader, utveckling av verksamheten m.m.) till 68 mkr per år. Det torde motsvara cirka 82 mkr per år i aktuellt kostnadsläge. 7.3 Finansiering Det är i detta läge inte meningsfullt för arbetsgruppen att ta ställning till exakt hur det föreslagna projektet skall finansieras. Det är sedan tidigare klarlagt att Nobelstiftelsen är förhindrad, bland annat av stadgeskäl att använda medel för en investering av detta slag. Ett Nobelcenter skulle vara till stor nytta inte bara för Stockholm stad utan även för staten som stöd för vetenskap, forskning, näringsliv och kultur. Inte minst gäller detta för den internationellt orienterade verksamhet som efterfrågas. Mot denna bakgrund är det naturligt att statens finansiering sker från en bredare utgångspunkt än enbart projektets kulturpolitiska innehåll. Det finns också goda argument för ett engagemang från näringslivets sida i projektet. I projektets nästkommande fas inleds mot denna bakgrund ett arbete med inriktning mot att skapa bredast möjliga bas för dess finansiering. 14

15 8. Genomförandeplan När det finns en principöverenskommelse mellan Stockholm stad och Nobelstiftelsen om placering av Nobelcentret, kan en principlösning för finansiering av investering och framtida drift tas fram. Om alternativet Blasieholmen föreslås genomföras, måste frågan om samverkan med den planerade utbyggnaden av Nationalmuseum samt planerad parkeringsanläggning utredas och diskuteras. Det bör finnas både rationella och idémässiga områden för samverkan som kan ge synergi och därmed besparingar. På motsvarande sätt måste Snurrtomtsalternativets förutsättningar med omgivande byggnader och trafiksystem klarläggas. När dessa principfrågor är klara, vidtar en genomgång av lokalprogram och tekniska programfrågor. Parallellt inleds arbete med en ny detaljplan och förberedelser för en internationell arkitekttävling. Arkitekttävlingen annonseras först när det finns en överenskommelse mellan staden, staten och stiftelsen och eventuella andra intressenter och finansiärer. Stiftelsen kommer att stå som inbjudare och arrangör av tävlingen. Från och med annonsering av tävlingen tar det cirka ett år innan ett vinnande förslag kan utses som skall läggas till grund för projektet. Arbete med en ny detaljplan bör kunna påbörjas innan arkitekttävlingen och sedan slutföras inom två år från avslutad tävling. Utredningsarbete och förprojektering kan bedrivas parallellt med planprocessen. Projektering och produktion tar cirka tre år. Hela processen från och med nu bedöms därför kunna genomföras på 7-8 år om inga stopp eller störningar av processen uppstår. Bildmaterial: Stadsbyggnadskontoret 15

Motståndet mot Nobelhuset växer

Motståndet mot Nobelhuset växer Motståndet mot Nobelhuset växer 7 december 2014 kl 06:00, uppdaterad: 19 januari 2015 kl 10:52 Nobelhuset ska bli Stockholms nya märkesbyggnad. Men pengar saknas och motståndet mot planerna växer. Nu ifrågasätter

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-11 Dnr Sbn 2012-344 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 DNR 2007-40306-54 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 DNR 2007-40306-54 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12) Handläggare: Klas Groth Tfn 08-508 27374 Till Stadsbyggnadsnämnden REDOVISNING AV GENOMFÖRDA PARALLELLA UPPDRAG OCH STÄLLNINGSTAGANDE INFÖR FORTSATT

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2009.12.07 SR Dnr (S-Dp 1999-05636-54) Till Stadsbyggnadskontoret Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården,

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar

Ett vettigt alternativ för kidsen. Eldsjälar Roslagstull...är ett unik projekt med fantastiska möjligheter för både KFUM Central och Stockholms Stad att ta ett gemensamt steg mot att förättra träningsförhållandena genom att skapa ett nytt aktivitetshus

Läs mer

Nobel Center Arkitekttävling. Juryns utlåtande Steg 1

Nobel Center Arkitekttävling. Juryns utlåtande Steg 1 Arkitekttävling Steg 1 1 november 2013 avslutades första steget i arkitekttävlingen om Nobel Center. Juryn gav då följande utlåtande. Övergripande slutsatser De elva inkomna förslagen visar på en stor

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Täby kyrkby Täby kommun Mark för flerbostadshus (totalt ca tio lägenheter) Flygfoto över del av Täby kyrkby 2012-02-15 Försäljningsprospekt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Norrmalm 3:43 på Blasieholmsudden i stadsdelen Norrmalm för Nobel Center

Startpromemoria för planläggning av del av Norrmalm 3:43 på Blasieholmsudden i stadsdelen Norrmalm för Nobel Center STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) 2013-05-22 Handläggare: Monika Joelsson Vestlund Tfn 08-508 273 69 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Nobel Center Arkitekttävling. Juryns utlåtande Steg 2

Nobel Center Arkitekttävling. Juryns utlåtande Steg 2 Arkitekttävling Steg 2 Bakgrund Sedan Nobelstiftelsen bildades år 1900 har det funnits planer på en byggnad för Nobelpriset där Nobelpristagarna och deras insatser kan presenteras för allmänheten. Under

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Valhallavägen 100, 114 27 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1887 Energidekarations-ID: 584265

ENERGIDEKLARATION. Valhallavägen 100, 114 27 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1887 Energidekarations-ID: 584265 Valhallavägen 100, 114 27 Stockholm Sturegatan 29, 114 36 Stockholm Sturegatan 31, 114 36 Stockholm Stureparken 2, 114 26 Stockholm Stureparken 2B, 114 26 Stockholm Stureparken 4, 114 26 Stockholm Valhallavägen

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010-03-01 KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN PM FÖR TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE OCH FÖRSÄLJNING Östersunds kommun inbjuder till att lämna anbud på Kungsgården, Frösön, vackert beläget vid Kungsgårdsviken nedanför

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för Slussen.

Yttrande om förslag till detaljplan för Slussen. YIMBY Yes In My BackYard. 2010-03-29 Diarienummer: 2005-08976 2010:8 Yttrande om förslag till detaljplan för Slussen. - Inledning Slussen är ett sorgebarn som i många år har spökat i stadshusets korridorer.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Yttrande Registraturen 2010-03-22 Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över planförslag Slussen: S-Dp 2005-08976-54. Härmed avger föreningen - i dagligt tal Sjögården (www.sjogard.se)

Läs mer

Arkitekttävling om Nobel Center Sammanfattning av Steg 1

Arkitekttävling om Nobel Center Sammanfattning av Steg 1 Arkitekttävling om Nobel Center Sammanfattning av Steg 1 Bakgrund Ända sedan Nobelstiftelsen bildades år 1900 har det funnits planer på en byggnad för Nobelpriset där Nobelpristagarna och deras insatser

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen?

Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen? Markanvisningstävling för bostäder vid Guldmyntsgatan FRÅGOR OCH SVAR Uppdaterat 2013-09-17 Fråga 1 1.1 Kan flera exploatörer gå ihop och lämna i på/till markanvisningstävlingen? Svar: Exploatörer kan

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer