Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm"

Transkript

1 Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm 9 september 2011 Under sommaren 2011 har en arbetsgrupp med företrädare för Stockholms stad och för Nobelstiftelsen utrett möjliga lokaliseringar och andra förutsättningar för ett Nobel Prize Center i Stockholm. För staden: Tf Stadsdirektör Staffan Ingvarsson, Stadsledningskontoret Exploateringsdirektör Krister Schulz, Exploateringskontoret För Nobelstiftelsen: Museichef Olov Amelin, Nobelmuseet Projektchef Peter Ohrstedt, PO Projektutveckling Denna rapport redovisar gruppens gemensamma slutsatser och överlämnades till Finansborgarrådet Sten Nordin och Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten den 9 september

2 Innehåll 1. Sammanfattning av rapporten Nobel Prize Center med Nobelmuseum Bakgrund Utvärderingskriterier Analyserade placeringar Två möjliga placeringar och utvärdering av dessa Kostnader och finansiering Genomförandeplan Avvisade placeringar...separat bilaga 2

3 1. Sammanfattning av rapporten Det planerade Nobelcentret omfattar ett utvidgat Nobelmuseum där både den publika verksamheten bereds möjlighet att mångfaldigas och den forskning som idag bedrivs vid museet kan expandera. Inom centret arrangeras internationella seminarier, symposier och publika evenemang. Nobelcentret kan också inrymma Nobel Media AB med produktion av webbaserat material, film och tv-produktioner samt förlagsverksamhet. Möjligheten att också lokalisera Nobelstiftelsens kansli till denna Nobelbyggnad utreds. Ambitionen är att Nobel Prize Center på sikt även skall kunna utgöra navet i en verksamhet inriktad på att sprida kunskap i olika världsdelar om nobelpris, forskning och vetenskap. Redan idag har ett antal utställningar producerats och distribuerats till olika världsstäder från Nobelmuseet. Dessa utställningar har fått många miljoner besökare. Verksamheten vid centret skall stödja humanism, vetenskap och fred i Alfred Nobels anda. Ett nytt Nobelcenter skall utgöra den synliga symbolen för Nobel som varumärke och Stockholm och Sverige som Nobelprisets hemstad och hemland. Centret planeras att inrymmas i en ny högklassig byggnad om cirka m² bruttoarea. Formgivning av byggnaden skall ske efter en internationell arkitekttävling. Stockholm stad har lämnat förslag till ett tiotal lokaliseringar där staden är markägare. Även några andra förslag har diskuterats. Arbetsgruppen har efter analys kommit fram till att två alternativa placeringar vore möjliga. Dessa är: Tomt på Blasieholmen och en planerad tomt över trafikslingan intill Waterfront Building på Klarabergsviadukten. I dagens kostnadsläge beräknas byggnadsinvesteringen uppgå till 700 mkr och verksamhetsknutna investeringar till 225 mkr. Driftkostnader beräknas till 82 mkr per år. Projektet som helhet kan genomföras inom 7-8 år. Bryghusprojektet, Köpenhamn Idékoncept 2008 av arkitekter Rem Koolhaas och Ellen van Loon. 3

4 2. Nobel Prize Center med Nobelmuseum Det Nobelcenter som beskrivs här är mer än ett Nobelmuseum. Sedan 1990 har Nobelstiftelsen arbetat med en vision för ett Nobelcenter som testats och utvecklats under de tio år som Nobelmuseet funnits i Stockholm. Verksamheten vid centret skall stödja utvecklingen av humanism, vetenskap och fred i Alfred Nobels anda. Byggnaden för Nobelcentret skall kunna utgöra en symbol för Nobelpriset som varumärke och bidra till att ge Stockholm och Sverige en identitet som Nobelprisets hemstad och hemland. I Nobelcentret skall finnas en utvecklad version av det Nobelmuseum som trots sina idag begränsade lokaler ändå har nått ett häpnadsväckande högt antal besökare både av turister, utländska besökare och Stockholmare. I Nobelcentret ingår Nobelmuseets forskningsavdelning med sin forskning om Nobelprisen och relaterade ämnen. Forskningen bedrivs av högt meriterade internationella forskare, som kan attraheras av den solenna inramning och höga status som verksamheten vid Nobelcentret i Stockholms hjärta utgör. Gästforskare kommer kunna beredas plats för att under längre eller kortare tid vistas vid och bidra till museets forskningsverksamhet liksom att delta i den publika verksamheten. Nobelcentret skall ha en publik inriktning, både i själva museidelen men också i de stora och mindre seminarier, symposier och andra evenemang som Nobelcentret anordnar. Nobelcentret skall också på sikt kunna utgöra navet i det internationella nätverk av 5-10 Nobelcentra som planeras anordnas i olika världsstäder för att sprida kunskap genom utställningar, seminarier och andra evenemang som producerats genom Nobelcentret i Stockholm. Det kommer att utredas om Nobelcentret även skall inrymma Nobelstiftelsens administration, Nobelstiftelsens Rättighetsförening, Nobel Media AB samt de representationslokaler som idag finns på Sturegatan 14 i Stockholm. Nobelstiftelsens Rättighetsförening har en övergripande funktion som paraplyorganisation för följande fyra enheter; de helägda aktiebolagen Nobel Media AB och Nobelmuseet AB i Stockholm samt Nobels Fredspriskonsert AS och Stiftelsen Nobels Fredssenter i Oslo. Dessa organisationers främsta uppgift är att sprida information och kunskap om Nobelpriset. Nobelcentret är tänkt att finnas i en egen högklassig symbolbyggnad med en storlek på cirka m² BTA. Nobelcentret är tänkt att utformas så att det skulle kunna nyttjas för representationsändamål och evenemang av exempelvis de Nobelprisutdelande institutionerna, Nobelstiftelsen, Stockholm stad, Svenska staten och Näringslivet. 4

5 3. Bakgrund Uppförande av ett Nobelcenter och Nobelmuseum har utretts i flera omgångar under de senaste 15 åren. I en statlig utredning (SOU 1997:117) studerades ett tiotal tomter i samarbete med staden. En av dessa var tomten på Blasieholmen, som gavs mycket goda betyg. Slutligen föreslog dock utredaren Bengt Göransson en placering på en planerad ny tomt vid Tegelbacken efter en överenskommelse mellan staden och staten. Förslaget förutsatte att Centralbron skulle tas bort och ersättas med tunnel. Eftersom denna trafiklösning senare inte längre var aktuell, övergavs tanken på ett Nobelcenter i detta läge. Under hösten 2000 gjordes ett nytt försök att finna en lämplig placering av Nobelcentret. En arbetsgrupp (Göran Gahm och Martin Skillbäck från stadens fastighetskontor, Michael Sohlman från Nobelstiftelsen, Svante Lindqvist från Nobelmuseet och Peter Ohrstedt från Statens fastighetsverk) utredde ett mindre antal tomter och rekommenderade slutligen Blasieholmstomten. Efter att flera år förflutit utan några beslut om att starta projektet, började Nobelstiftelsen intressera sig för en lokalisering i flera befintliga lokaler på Skeppsholmen. Till viss del för att man inledningsvis bedömde att en sådan lösning skulle vara billigare än en nybyggnad på Blasieholmen. Förslaget att använda befintliga bergrum för utställningar, Skeppsholmskyrkan som samlingslokal och Amiralitetshuset för administration och forskning, utreddes av SFV. Slutrapporten 2007 visade på svårigheter att genomföra projektet i angivna lokaler och en kostnadsnivå som var i klass med kostnad för en nybyggnad. Med anledning av att många lokalfrågor för flera olika statliga kulturinstitutioner ännu var olösta, tillsatte regeringen en särskild utredare som gavs i uppdrag att föreslå lösningar på dessa lokalproblem. Utredaren, Christina Rogestam, föreslog i november 2007 att man borde lösa såväl Nationalmuseums lokalbehov som Nobelmuseets i en nybyggnad på Blasieholmen. Under 2011 har Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten och finansborgarrådet Sten Nordin kommit överens om att åter studera frågan och verka för att en ny byggnad för ett Nobelcenter skall komma till så snart som möjligt. Den arbetsgrupp som har utsetts, har under juni-augusti 2011 analyserat ett knappt tiotal förslag med stöd av allt det omfattande utredningsarbete som tidigare genomförts i frågan. 5

6 4. Utvärderingskriterier Vid analys av de olika inplaceringsalternativen har följande kriterier använts vid utvärdering: 4.1 Möjlighet till tydlig egen identitet Det är viktigt att ett nytt Nobelcenter rent visuellt kan utgöra en tydlig och värdig symbol för Nobelstiftelsens uppdrag och internationella verksamhet. Detta kan vara svårt eller omöjligt att åstadkomma i ett trångt läge med direkt angränsande byggnader inom ett byggnadskvarter. Den bästa förutsättningen är ett helt fritt läge där en byggnad kan placeras fristående. Ett sådant läge ger också goda möjligheter för en högklassig arkitektonisk gestaltning. 4.2 Tillgänglighet i närtid Staden och stiftelsen är överens om att verka för att en ny byggnad för ett Nobelcenter kan uppföras så snart som möjligt. Placeringar där ingen tomt kan definieras i närtid eller där planförutsättningar är oklara (exempelvis inom Nationalstadsparken), kan riskera att projektet skjuts alltför långt in i framtiden. I projektets genomförandeplan inräknas dock tid för såväl en arkitekttävling som för normalt planarbete, då projektet kommer kräva en anpassad detaljplan. 4.3 Kapacitet för m² BTA Det lokalprogram som togs fram vid den senaste utredningen om inplacering på Skeppsholmen, omfattade en lokalarea som skulle motsvara cirka m² bruttoarea. Till detta skall läggas cirka m² för Nobelstiftelsens administration och mediabolag som också bör placera inom ett nytt Nobelcenter. Det skulle innebära att det krävs en möjlig byggrätt på m² BTA. 4.4 Trafik och angöring Nobelcentrets verksamhet kommer skapa ett behov av bussuppställningsplatser och/eller möjlighet för avlämning och upphämtning av besöksgrupper med buss. Flertalet besökare antas kunna nyttja kollektiva färdmedel men ett visst behov av parkeringsplatser för personbilar kommer finnas. Centret har ett relativt litet behov av varuförsörjning. För utställningsverksamheten finns ett visst behov av transporter till lastkaj. Säkerhetskraven på dessa transporter och varuangöring är normala. Vid speciella evenemang finns behov att på ett rationellt sätt kunna köra fram med limousiner och privata bilar för avlämning och upphämtning av gäster. Möjlighet till angöring med båt är en fördel vid många representationstillfällen samt för den stora mängd utländska turister som idag till stor del anländer med kryssningsfartyg. En angöringsplats med båt skulle öppna för möjligheten att transportera dessa med mindre båtar direkt till Nobelcentret. 6

7 4.5 Kollektivtrafik och tillgänglighet för besökande Med tanke på de redan idag stora besökssiffrorna till Nobelmuseet, måste ett nytt Nobelcenter ligga nära tunnelbana, spårväg eller busslinjer med hög kapacitet. Det är en stor fördel om det även kan placeras nära hållplats för planerade båtlinjer, då de turistiska besöken företrädesvis sker under den varma årstiden. 4.6 Symbolmässiga lägeskvaliteter Ett Nobelcenter i Stockholm kommer att utgöra en av stadens mer prestigefulla institutioner. Det kommer med största sannolikhet att utgöra inramning både till stora och mindre representationsevenemang för de Nobelprisutdelande institutionerna, Nobelstiftelsen men även Stockholm stad, staten och näringslivet. Det är viktigt att läget upplevs som värdigt och relevant, med tanke på den prestige som Nobelpriset åtnjuter internationellt. 7

8 5. Analyserade placeringar Stockholm stad har efter inventering visat på följande nio placeringar. I vissa fall är det mer eller mindre tydliga tomtplatser. I andra fall avses en placering inom ett utvecklingsområde, där en tomtplats kan tillskapas i en planprocess. Dessutom har några ytterligare möjligheter förslagits från Nobelstiftelsens sida. Samtliga alternativ är studerade. Under nästa punkt redovisas dock endast de två platser som av företrädare både för staden och för stiftelsen ansetts möjliga. Övriga redovisas i separat bilaga. Placeringar som påvisats av staden: - Blasieholmen bakom Nationalmuseum - Albano mellan Roslagsvägen, Roslagsbanan och Albanova - Valhallavägen mellan Roslagstull och Surbrunnsgatan - Snurrtomten mellan Klarabergsviadukten, Klarastrandsleden och Waterfront - Karl Staafs Park mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan där dessa möts - Tomt mellan Söder Mälarstrand, Långholmsgatan och Pålsundsbacken på Södermalm - Norra Djurgårdsstaden - Hagastaden - Slussen Andra diskuterade placeringar: - Beckholmen - Skeppsholmen - Riddarholmen - Mastvikshamnen 8

9 6. Två möjliga placeringar och utvärdering av dessa Arbetsgruppen har funnit två möjliga placeringar att utreda vidare. Dessa är: 1. Den så kallade snurrtomten på Klarabergsviadukten 2. Placering på Blasieholmen Nedan redovisas utvärdering av de två alternativen och sammanfattning av gruppens bedömning. 6.1 Snurrtomten vid Klarabergsviadukten Den så kallade snurrtomten finns med i den pågående planeringen för ett nytt Cityområde som planeras på överdäckning av bangårdsområdet. Den första etappen av denna cityutveckling är det nyligen uppförda Waterfront Building med tillhörande konferensanläggning. Snurrtomten förutsätter en ganska komplicerad överbyggnad av Klarastrandsleden med tillhörande ramper upp till Klarabergsviadukten. Denna överbyggnad är inte studerad. Innan ett arbete med ny detaljplan kan göras, måste de övergripande trafikfrågorna, som bland annat berör Klarastrandsleden och dess koppling till Cityområdet, utredas Möjlighet till tydlig egen identitet Den tänkta tomten möjliggör en byggnad som får fria fasader i alla riktingar. Troligen måste byggnaden inordnas med entréfasad i samma gatuliv som angränsande byggnader. Överbyggnaden av trafikapparaten ger restriktioner för gestaltningen, men läget bör innebära att byggnaden kan utformas med egen identitet. 9

10 Tillgänglighet i närtid Tomten förutsätter en komplicerad planprocess för en ny detaljplan. Efter de omfattande diskussionerna om byggnadshöjd på intilliggande Waterfront Building och det kommande utvecklingsområdet över bangården, Västra City, finns viss risk att planen överklagas Kapacitet för m² BTA Under förutsättning att tomten kan ges en byggnadshöjd lika Waterfront Building eller högre är kapaciteten troligen tillräcklig. Frågan om möjlig byggnadshöjd är därför en mycket viktig fråga Trafik och angöring Angöring måste troligen ske från Klarabergsviadukten, vilket vore acceptabelt. Möjlighet till angöring med båt finns inte direkt till byggnaden, men kan anordnas mot Klara Sjö på Kungsholmssidan Kollektivtrafik och tillgänglighet för besökande Genom närheten till Centralstationen och den planerade spårvägen Klarabergsgatan finns god försörjning med Kollektivtrafik. Möjligen även med båtlinje genom Klara Sjö Symbolmässiga lägeskvaliteter Läget är mitt i det som förväntas utvecklas till ett CBD-Cityområde (Central Business District) med tyngdpunkt i kontorslokaler och cityfunktioner. Utblickar från byggnaden över det vackra strandområdet på Kungsholmssidan och mot Stadshuset och Riddarfjärden är en stor kvalitet. Trafiken på Klarastrandsleden och på nuvarande ramper upp till Klarabergsviadukten, om dessa måste finnas kvar, kan innebära vissa störningar för en institution som ett Nobelcenter Sammanfattning Snurrtomten skulle kunna vara en möjlig placering, även om det i dagsläget är osäkert hur överbyggnaden av trafikapparaten kommer att skapa restriktioner. Det är en nackdel att planprocessen riskerar att bli långdragen med tanke på den debatt som varit om byggnadshöjder i området. Läget som är mycket centralt, mitt i det nya City är troligen inte till lika stor fördel för Nobelcentret som för mer kommersiella verksamheter. Det finns onekligen mycket goda kommunikationer, men å andra sidan kan närheten till trafikramper och trafikleder vara störande i många sammanhang. 10

11 6.2 Blasieholmen vid Nationalmuseum Staden äger i stort sett halva Blasieholmen öster om Nationalmuseum. Den andra halvan ägs av staten. Stockholm Parkerings AB har sedan tio år planer på en underjordisk parkeringsanläggning med infart från Blasieholmsgatan. Angöring till området måste ske från Blasieholmsgatan. Denna tomt har sedan femton år tillbaka diskuterats just för ett tänkt Nobelcenter. Staden har vid olika tillfällen påpekat att denna tomt är unik och skall reserveras för ett publikt och värdigt ändamål Möjlighet till tydlig egen identitet Många studier i examensarbeten och övningsuppgifter på Arkitekturskolan har visat på olika möjligheter att bebygga tomten. Läget ger förutsättningar för ett fritt byggnadssätt som i likhet med Nationalmuseum uppfattas som hus i park. En ny byggnad kan kanske placeras helt nära kajen eller till och med något ut i vattnet. Det synliga läget i staden med tydlig silhuettverkan framför allt från Östermalm, kräver en mycket omsorgsfull utformning med hänsyn både till Nationalmuseum, det gamla tullhuset och Skeppsholmen. Det bör dock finnas goda förutsättningar för en särpräglad byggnad som både skapar identitet åt Nobelcentret och bidrar till en god helhet Tillgänglighet i närtid Frågan om användning av tomten är högst aktuell i och med att Statens fastighetsverk nu utreder vidare utveckling av Nationalmuseum. Stockholms Parkering har långt framskridna planer på en underbyggd parkering med angöring från norr. 11

12 Tomten gränsar mot Skeppsholmen, som utgör en del av Nationalstadsparken. Platsen förutsätter rivning av de två hamnmagasinen. En ny byggnad på platsen kräver en ny detaljplan, som riskerar att överklagas. En planprocess kan förberedas och inledas direkt efter en arkitekttävling. Hela processen till lagakraftvunnen detaljplan bör kunna ske inom tre år inklusive arkitekttävling Kapacitet för m² BTA Enligt tidigare studier är det fullt möjligt att inrymma en byggnad i denna storlek på tomten Trafik och angöring Angöring med rullande trafik sker från Blasieholmsgatan. Troligen kan angöring till lastkaj för tranporter anordnas underjordiskt tillsammans med Nationalmuseum och med gemensam nerfart till planerad parkeringsanläggning. Det finns goda förutsättningar för angöring med båt Kollektivtrafik och tillgänglighet för besökande Acceptabelt promenadavstånd från T-bana och stomnätsbussar samt för eventuell båtlinje. Läget är utmärkt för besökare och turister, då det ligger nära flera andra besöksmål Symbolmässiga lägeskvaliteter Placering av ett nytt Nobelcenter på Blasieholmen har många kvaliteter. Det är ett citynära vattenläge som ger möjlighet att låta en särpräglad gestaltning både uttrycka Nobelcentrets långsiktiga betydelse och utgöra ett viktigt tillskott till stadens märkesbyggnader. Ett Nobelcenter har en publik karaktär, vilket gör det naturligt att tillskapa nya promenadvägar genom museiparken mellan Nationalmuseum och Nobelcentret. De fria siktlinjer som är etablerade och värdefulla kan behållas. Denna del av Blasieholmen som idag är nästan oframkomlig och saknar attraktivitet kan bli ett viktigt tillskott till promenadstråken mot Skeppsholmen Sammanfattning En placering på Blasieholmen är ändamålsenligt både för staden och för Nobelcentret. Tomtens storlek motsvarar centrets behov och placeringen möjliggör samlokalisering av en del funktioner med Nationalmuseum. Förutom tidigare nämnd underjordisk varumottagning, kan även en del tekniska verkstäder och tekniska funktioner dubbelbetjäna de två institutionerna. Ett stort auditorium med 400 platser och en restaurang skulle kunna betjäna båda. Det förtjänar att påpekas att ett samnyttjande innebär vissa administrativa begränsningar och medför vissa framtida låsningar. Frågan bör studeras vidare i ett senare skede. 12

13 Nationalmuseum, Nobelcentret och parkeringsanläggningen skulle alla vinna på varandras närhet, vilket även är en fördel för turism och besökande till staden. Fortsatta förstudier för Nobelcentret måste ske med beaktande av både Nationalmuseets utbyggnadsplaner och samverkansmöjligheter och stadens planerade parkeringsanläggning. 13

14 7. Kostnader och finansiering 7.1 Investeringskostnader I SFVs förstudie Nobelmuseum på Skeppsholmen angavs uppskattningsvis en beräknad total byggnadsinvestering på 575 mkr och verksamhetsknutna investeringar (utställningar, inredning, utrustning) till 175 mkr. Kostnader exkl. moms. Det nu aktuella projektet omfattar cirka 10% större area än det tidigare. Därför har kostnaderna uppräknats i motsvarande grad. I aktuellt kostnadsläge ( ) torde det motsvara 700 mkr för byggnadsinvesteringen och 225 mkr för verksamhetsknutna investeringar. Inga kostnader för mark är medräknade. 7.2 Museets driftskostnader I SFVs förstudie Nobelmuseum på Skeppsholmen angavs uppskattningsvis museets driftskostnader (personal, lokalkostnader, utveckling av verksamheten m.m.) till 68 mkr per år. Det torde motsvara cirka 82 mkr per år i aktuellt kostnadsläge. 7.3 Finansiering Det är i detta läge inte meningsfullt för arbetsgruppen att ta ställning till exakt hur det föreslagna projektet skall finansieras. Det är sedan tidigare klarlagt att Nobelstiftelsen är förhindrad, bland annat av stadgeskäl att använda medel för en investering av detta slag. Ett Nobelcenter skulle vara till stor nytta inte bara för Stockholm stad utan även för staten som stöd för vetenskap, forskning, näringsliv och kultur. Inte minst gäller detta för den internationellt orienterade verksamhet som efterfrågas. Mot denna bakgrund är det naturligt att statens finansiering sker från en bredare utgångspunkt än enbart projektets kulturpolitiska innehåll. Det finns också goda argument för ett engagemang från näringslivets sida i projektet. I projektets nästkommande fas inleds mot denna bakgrund ett arbete med inriktning mot att skapa bredast möjliga bas för dess finansiering. 14

15 8. Genomförandeplan När det finns en principöverenskommelse mellan Stockholm stad och Nobelstiftelsen om placering av Nobelcentret, kan en principlösning för finansiering av investering och framtida drift tas fram. Om alternativet Blasieholmen föreslås genomföras, måste frågan om samverkan med den planerade utbyggnaden av Nationalmuseum samt planerad parkeringsanläggning utredas och diskuteras. Det bör finnas både rationella och idémässiga områden för samverkan som kan ge synergi och därmed besparingar. På motsvarande sätt måste Snurrtomtsalternativets förutsättningar med omgivande byggnader och trafiksystem klarläggas. När dessa principfrågor är klara, vidtar en genomgång av lokalprogram och tekniska programfrågor. Parallellt inleds arbete med en ny detaljplan och förberedelser för en internationell arkitekttävling. Arkitekttävlingen annonseras först när det finns en överenskommelse mellan staden, staten och stiftelsen och eventuella andra intressenter och finansiärer. Stiftelsen kommer att stå som inbjudare och arrangör av tävlingen. Från och med annonsering av tävlingen tar det cirka ett år innan ett vinnande förslag kan utses som skall läggas till grund för projektet. Arbete med en ny detaljplan bör kunna påbörjas innan arkitekttävlingen och sedan slutföras inom två år från avslutad tävling. Utredningsarbete och förprojektering kan bedrivas parallellt med planprocessen. Projektering och produktion tar cirka tre år. Hela processen från och med nu bedöms därför kunna genomföras på 7-8 år om inga stopp eller störningar av processen uppstår. Bildmaterial: Stadsbyggnadskontoret 15

Nobel Prize Center. Bilaga till Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm

Nobel Prize Center. Bilaga till Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm Nobel Prize Center i Stockholm Bilaga till rapport 2011-09-09 Bilaga till Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm Under sommaren 2011 har en arbetsgrupp med företrädare

Läs mer

Sammanfattning av lokaliseringsutredningar för Nobel Center

Sammanfattning av lokaliseringsutredningar för Nobel Center Sammanfattning av lokaliseringsutredningar för Nobel Center 2014-09-11 RAPPORT Sammanfattning av lokaliseringsutredningar för Nobel Center Kund Stockholms stad Projekt: MKB till detaljplan Nobel Center

Läs mer

Pressinformation 24 maj 2016

Pressinformation 24 maj 2016 Pressinformation 24 maj 2016 Nobel Center blir Nobelprisets hem i Stockholm - en plats för en öppen och utåtriktad verksamhet. Byggnaden är utformad av David Chipperfield. Vy från Nybroviken. Pressmeddelande

Läs mer

Nobel Center. Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats.

Nobel Center. Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats. Nobel Center Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen Eller på annan plats ulf.johannisson@telia.com Tidplan Blasieholmsudden Start PM 130522: Plansamråd 1408/1409 Godkänd detaljplan SBN 1505, KF 1506

Läs mer

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Martin Bucht Innerstad Telefon: 08-508 263 82 martin.bucht@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-08-18 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon 08-508 27 368. Anette Scheibe Lorentzi

Stadsbyggnadskontoret. Handläggare. Telefon 08-508 27 368. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (16) 2015-08-31 Handläggare Louise Heimler Telefon 08-508 27 368 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande

Läs mer

Nobel Center. I Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen? Bättre alternativ har tagit form.

Nobel Center. I Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen? Bättre alternativ har tagit form. Nobel Center I Stockholms historiska hjärta på Blasieholmen? Bättre alternativ har tagit form ulf.johannisson@telia.com Tidplan Projekt Blasieholms-udden Start PM 130522: Plansamråd 1408/1409 Godkänd detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag Sammanfattning av beredningsgruppens förslag De siffror som anges i dokumentet bygger på utvärderingen av de ekonomiska effekterna av Guggenheim Helsingfors-projektet som utförts av Helsingfors stad. FINANSIERING

Läs mer

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen

Start-PM. 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439. Kommunstyrelsen 2012-02-09 Dnr MSN/2011:1439 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneändring Nyckelviksskolan, fastigheterna Björkskogen 10 och Frigga 1, stadsdelen Hersby Ärendet Nyckelviksskolan, som bedriver utbildningar

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Nobelcenter. Sydneyoperan en av världens megaattraktioner

Nobelcenter. Sydneyoperan en av världens megaattraktioner Nobelcenter Sydneyoperan en av världens megaattraktioner Nobels testamente utgör grunden för världens mest prestigeladdade pris. Utvecklingen från ett pris, som hos många från början väckte olustkänslor

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson 2014-04-28 PBN 2014-000154 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Eriksberg 1:4 samt Eriksberg 4:1 Förslag

Läs mer

Ändrad detaljplan för del av kv. Tvärslån mm, i Högdalen. Remiss.

Ändrad detaljplan för del av kv. Tvärslån mm, i Högdalen. Remiss. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-04-26 Handläggare: Staffan Lorentz Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 260 81 e-mail: staffan.lorentz@gfk.stockholm.se Dnr: 05-411-801:1 2005-03-31

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut

Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut Sonya Stark Utvecklingsavdelningen 08-508 269 18 sonya.stark@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2012-11-20 Utveckling och renovering av fastigheten Stiftelsen 1, Björngårdsgatan, Södermalm. Utredningsbeslut

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Richard Murray 2013-09-25. Hur planera för 100 miljoner kr i Nationalstadsparken? Ett par principer

Richard Murray 2013-09-25. Hur planera för 100 miljoner kr i Nationalstadsparken? Ett par principer Richard Murray 2013-09-25 Hur planera för 100 miljoner kr i Nationalstadsparken? Ett par principer Vad som ska göras måste bygga på en ordentlig prioritering, dvs. en lista på alla tänkbara åtgärder ska

Läs mer

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Motståndet mot Nobelhuset växer

Motståndet mot Nobelhuset växer Motståndet mot Nobelhuset växer 7 december 2014 kl 06:00, uppdaterad: 19 januari 2015 kl 10:52 Nobelhuset ska bli Stockholms nya märkesbyggnad. Men pengar saknas och motståndet mot planerna växer. Nu ifrågasätter

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Markanvisning för Nobel Prize Center på Blasieholmen inom fastigheten Norrmalm 3:43 till Nobelhuset AB. Inriktningsbeslut

Markanvisning för Nobel Prize Center på Blasieholmen inom fastigheten Norrmalm 3:43 till Nobelhuset AB. Inriktningsbeslut Victoria Zimmermann Grönros Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 58 victoria.gronros@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 20120823 Markanvisning för Nobel Prize Center på Blasieholmen

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

En trevligare plats för helsingborgarna

En trevligare plats för helsingborgarna O m r å d e t Å n g f ä r j a n En trevligare plats för helsingborgarna Mer stadsliv närmare vattnet Målet är ett tilldragande, livaktigt men också tryggare område än i dag. För att uppmuntra till en levande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län PROGRAM Godkänt av Kommunstyrelsen 2004-04-13 Detaljplan för del av Innerstaden

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Kajsa Ek Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 86 kajsa.ek@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-08-29 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för uppförande av moské inom fastigheten

Läs mer

Johanneshov. Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar. Stadsbild. Tillgänglighet. Säkerhet. Miljö. Sammanfattande omdöme

Johanneshov. Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar. Stadsbild. Tillgänglighet. Säkerhet. Miljö. Sammanfattande omdöme 51 Johanneshov Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar Studieområdet är den plats där Hammarbys nuvarande arena, Söderstadion, är lokaliserad. Det vill säga strax söder om Södermalm, intill

Läs mer

Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och Ladugårdsgärdet 1:9 i stadsdelen Östermalm till Lagrummet nr 2016 AB

Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och Ladugårdsgärdet 1:9 i stadsdelen Östermalm till Lagrummet nr 2016 AB Inga Medin Stein Stora projekt Telefon: 070-6786820 inga.medin.stein@extern.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för kontorsändamål inom fastigheterna Antwerpen 2, Hull 2 och

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Victoria Zimmermann Grönros Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Victoria Zimmermann Grönros Förslag till beslut Dnr Sida 1 (8) 2015-03-23 Handläggare Victoria Zimmermann Grönros 08-508 262 58 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43 i stadsdelen Norrmalm.

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Bilaga 1 Tillhör karta 09-0029 2010-03-19 del av antagandehandling 2017-03-15 del av utställningshandling, ej reviderad. Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Till Länsstyrelsen i 2016-05-11 Stockholms län

Till Länsstyrelsen i 2016-05-11 Stockholms län Svenska byggnadsvårdsföreningen Till Länsstyrelsen i 2016-05-11 Stockholms län Adresseras till: SBN, Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Överklagande Beslut som överklagas

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV DEL AV SKÄRHOLMEN 2:1, SKÄRHOLMSVÄGEN, I STADSDELEN SKÄRHOLMEN (MOSKÉ)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV DEL AV SKÄRHOLMEN 2:1, SKÄRHOLMSVÄGEN, I STADSDELEN SKÄRHOLMEN (MOSKÉ) PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2009-08-31 Handläggare: Inge Almqvist Tfn 08-508 273 82 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV DEL AV SKÄRHOLMEN 2:1, SKÄRHOLMSVÄGEN, I STADSDELEN SKÄRHOLMEN

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN 8 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Teresia Erixon 2015-09-07 PBN 2015-001672 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Kåbo 49:1 Förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden

Läs mer

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr Lennart Holmström Stockholm 2007-04-25 311556 MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Bakgrund Marenområdet i Södertälje har under många år varit föremål

Läs mer

Markanvisning för bostäder och en verksamhetslokal i Annedal inom fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Järntorget Bostad AB.

Markanvisning för bostäder och en verksamhetslokal i Annedal inom fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll till Järntorget Bostad AB. Anna Haraldsson Ytterstad Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-01-24 Markanvisning för bostäder och en verksamhetslokal i Annedal inom fastigheten Mariehäll

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

~-- x = ~ i ~J )( )(-* , I PARK I '-- ' ' ro , ~. - -: --:--" - ~ --:-"'l

~-- x = ~ i ~J )( )(-* , I PARK I '-- ' ' ro , ~. - -: --:-- - ~ --:-'l ~-- x = 74 200 ~ i ~J DETALJPLAN FÖR Skaraborgs länsmuseum (Museet l mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 13 OKTOBER 1992 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKITEKT Planbestämmelser ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

IDÉSKISS Söder Mälarstrand

IDÉSKISS Söder Mälarstrand IDÉSKISS Söder Mälarstrand Handelsstråk för att sammanbinda nybyggnadsområdet och Mûnchenbryggeriet Handelstorg vid befintlig naturstenstrappa och utvidgning av kajkant Bevarande av naturstenskant Bostäder

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring.

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring. Bil. 1 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER GÄLLANDE PLAN MED TILLHÖRANDE

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp Utlåtande 2016:5 RII (Dnr 120-2029/2015) Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp 2012-01544-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-26 Handläggare Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2013-12-17

Läs mer

Traikutredning Blasieholmen Nulägesanalys. Februari 2015

Traikutredning Blasieholmen Nulägesanalys. Februari 2015 Traikutredning Blasieholmen Nulägesanalys Februari 2015 Uppdrag Trafikutredning Blasieholmen, 254275 Titel på rapport: Trafikutredning Blasieholmen - Nulägesanalys Datum: 2015-02-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Sofi Klingvall Stora Projekt Telefon: 08-508 26 778 sofi.klingvall@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB

Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB Utlåtande 2013:2 RI+RV (Dnr 311-1465/2012) Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Uppförande av en vattenorgel i Stockholm Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP)

Uppförande av en vattenorgel i Stockholm Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP) Utlåtande 2011:85 RI (Dnr 328-1559/2010) Uppförande av en vattenorgel i Stockholm Motion (2010:15) av Hadar Cars (FP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2010:15)

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Projektkatalog 1/2009

Projektkatalog 1/2009 Projektkatalog 1/2009 Stockholms stads Hotellgrupp Stockholm Business Region AB Stockholm Visitors Board AB Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret Januari 2009 Fastighet: Träslöjden 1 Antal rum: 177

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen Kista (ca 250 lägenheter, förskola och ungdomsgård)

Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen Kista (ca 250 lägenheter, förskola och ungdomsgård) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-03-25 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-04 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban

Läs mer