TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR SID 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-18740 SID 1 (16) 2013-01-22"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) Handläggare: Giuliana Conciauro Tfn Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kv Lysbomben 4 (Riksarkivet) i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen (ca 1000 kvm kontorslokaler och ca 25 lägenheter) Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Susanne Lindh Bo Bergman Flygfoto med planområdets ungefärliga läge markerat. Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (16) Sammanfattning Fastighets AB Lysbomben har kommit med en förfrågan om att samlokalisera Riksarkivet Marieberg och Krigsarkivet till anläggningen i Marieberg. Detta kommer att kräva en utbyggnad av den befintliga administrativa delen av anläggningen. Samtidigt vill man bygga om de befintliga lokalerna till effektiva och mer verksamhetsanpassade krav för att kunna anpassa verksamheten till moderna krav. Med hänsyn till planerad organisations- och verksamhetsförändring och gällande avtal är planerad om- och tillbyggnad tänkt till färdigställande under år Om inte Riksarkivet ges möjlighet att anpassa förhyrda lokaler till sina planerade förändringar kommer en utredning av flytt Riksarkivet Marieberg till Riksarkivet Arninge att övervägas. Riksarkivet uppfördes mellan 1960 och 1968 efter ritningar av arkitekt Åke Ahlström då det dåvarande Gamla Riksarkivet på Riddarholmen inte längre ansågs arkivdugligt. I en första etapp byggdes de stora underjordiska bergmagasinen och avslutningsvis administrationsbyggnaden ovanpå bergrummen som specialanpassades för Riksarkivets dåvarande behov och verksamhet. År 2010 blåklassades byggnaden av Stockholms Stadsmuseum, vilket innebär att byggnaden och dess verksamhet som rikets arkiv anses ha ett högt samhälls- och kulturhistoriskt värde. Byggnadens arkitektur- och samhällshistoriska värde består bl.a. i att den utgör ett tidstypiskt exempel på den modernistiska tanken om hus i park. Riksarkivets tidstypiska karaktär av hus inplacerade i landskapet som skulptural volym, omgiven av grönska är en fin och karakteristisk kvalitet att värnas och framhäva i utvecklingen av platsen. Det som platsen bedöms sakna idag, är däremot en intimitet och en nedbruten gestaltning i stadsrummet liksom en tydlig koppling mellan byggnad och stads- eller gaturum. Stadsbyggnadskontoret bedömer att platsen är möjligt att pröva både för en utveckling av riksarkivets verksamhet och för kompletterande bostadsbebyggelse. En ny bostadsbebyggelse med utåtriktade verksamhetslokaler i bottenplan både kan bidra till att tidligare definiera platsens gaturum och skapa ett mer samlat och intimt entrétorg till Riksarkivet med möjlighet för folkliv, sittplatser och uteserveringar. Med tanke på att platsen har stor kulturhistoriskt värde och att en tillbyggnad till en befintlig blåklassad byggnad kräver stor omsorg och extra hög arkitektonisk kvalitet, bedömer stadsbyggnadskontoret att uppgiften är mycket svår och föreslår att stadsbyggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja planarbetet med hjälp av parallella uppdrag. Kontoret anser samtidigt att det är angeläget att verksamheten kan vara kvar i Riksarkivet i Marieberg.

3 SID 3 (16) UTLÅTANDE Befintligt förhållande Planområdet Översiktskarta med planområdets ungefärliga läge markerat. Planområdet ligger i stadsdelen Mariebergs sydvästra del på Kungsholmen och utgör en del av fastigheten Lysbomben 4. Den befintliga tomten ligger i parklandskap vid Västerbrons norra fäste och i anslutning till Fyrverkarbacken. Tomten är kuperad med Riksarkivets administrativa byggnad som ligger i souterräng med två våningar ovan jord mot norr och fyra mot söder mot Mälarens öppna vattenrum. Parkering och huvudinfart ligger i anslutning till Fyrverkarbacken medan godsmottagning och inlastning sker via den östra gaveln. Platsen genomkorsas av befintliga gång- och cykelvägar. Riksarkivet utgör ett tidstypiskt exempel på den modernistiska tanken om hus i park. Byggnadens fria placering på det sluttande marken mot Mariebergsparken möjliggör att bebyggelsens tidstypiska stora och linjära fria volym upplevs tydligt från Mariebergsparken, Mälaren och Västerbron.

4 SID 4 (16) Vy över Riksarkivet från Västerbron. Vy över Riksarkivet från Fyrverkarbacken. Byggnadens placering i souterräng med två våningar ovan jord mot norr och gatans starka lutning gör att byggnadsvolymen är mindre exponerat i stadsbilden än mot söder.

5 SID 5 (16) Bakgrund Riksarkivet har till uppgift att förvara arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. En av huvuduppgifterna är att se till att vårt gemensamma kulturarv bevaras och är tillgängligt för allmänheten. Till Riksarkivet hör även det så kallade Krigsarkivet som är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor. Riksarkivet har idag tre olika enheter inom Stockholmsområdet, Riksarkivet Marieberg, Riksarkivet Arninge samt det ovan nämnda Krigsarkivet som är beläget på Gärdet i Stockholm. Nu föreligger planer på en samlokalisering av Riksarkivet Marieberg och Krigsarkivet till anläggningen i Marieberg. Detta kommer att kräva en utbyggnad av den befintliga administrativa delen av anläggningen. Totalt behövs ca 30 nya kontorsarbetsplatser. Samtidigt vill man bygga om de befintliga lokalerna till effektiva och mer verksamhetsanpassade krav för att kunna anpassa verksamheten till moderna krav. Eftersom Riksarkivets verksamhet kräver ett minimum av störning och verksamheten kommer att vara i drift under hela projektet krävs också anpassning i projektplanering. Planerna är, att en tänkt utbyggnad av den befintliga administrativa delen av anläggningen ska också kunna fungera som evakueringsyta under ombyggnadsskedet. Med hänsyn till planerad organisations- och verksamhetsförändring och gällande avtal är planerad om- och tillbyggnad tänkt till färdigställande under år 2015 då också ett nytt, längre hyresförhållande är tänkt att börja gälla för fortsatt verksamhet för Riksarkivet. Om inte Riksarkivet ges möjlighet att anpassa förhyrda lokaler till sina planerade organisations-/verksamhetsförändringar kommer en utredning av flytt Riksarkivet Marieberg till Riksarkivet Arninge att övervägas. Ur samhällssynpunkt och utifrån allmänintressen är det viktigt att lokaler för forskning, undervisning och utställning förbättras i befintlig byggnad. Detta i ett läge där säkerheten kan upprätthållas. Kommunikationen för arkiverat material måste också förbättras så att tillgängligheten inte äventyras. Hissantalet mellan bergrum och forskarsalar behöver utökas samtidigt som service mot forskare inte försvåras under ombyggnadstiden. År 2012 genomförde fastighetsägaren, via AIX arkitekter AB, en antikvarisk förundersökning för att analysera fastighetens förutsättningar för de aktuella organisations- och verksamhetsförändringarna. En kompletterande kulturhistorisk landskapanalys som beskriver platsens kulturhistoriska värden är under upprättande.

6 SID 6 (16) Riksarkivet Uppdraget att rita det nya Riksarkivet gick till arkitekten Åke Ahlström på 60- talet efter stadsplanetävlingen om Mariebergsområdet. Gunnar Martinsson var ansvarig för trädgårdsplaneringen. Området ansågs vara en lämplig plats, då man menade att ett arkivrum nedsprängt i berget med plats för åtta mil bokhyllor borde räcka för åtminstone 50 år framåt. Uppdragsgivare och byggherre var Byggnadsstyrelsen. Byggnaden ritades 1963 och stod klar 1968 då verksamheten flyttade från Gamla Riksarkivet på Riddarholmen. Illustration över Riksarkivets nya administrationsbyggnad i Marieberg. Åke Ahlström mars I en första etapp byggdes de stora underjordiska bergmagasinen och avslutningsvis administrationsbyggnaden ovanpå bergrummen. Den synliga delen av byggnaden utgör bara en liten del av hela anläggningen. Den största delen är magasinet under mark. Det har sex våningsplan och placerades in i ett bergrum stor som en katedral. Magasinsbyggnaden är uppförd av betong och har ett specialanpassat klimat, där temperaturen är konstant +17 C och har en relativ luftfuktighet på 35%. Magasinet ligger på ett sådant djup att det nästan helt understiger Mälarens vattenyta. Mot vattnet sluttar marken och byggnaden har här fyra våningar, mot entrésidan tre. Exteriören är i det närmaste helt oförändrad. Byggnaden har en stram och myndig gestaltning med bröstningsband i rött helsingborgstegel, platt tak och en vågrät orientering genom fasadlånga fönsterband med konstfullt utformade kopparomfattningar. De slutna fasaderna bryts främst upp i sydostfasadens stora fönsterparti som öppnar upp entréhallen och forskarexpeditionen mot landskapet utanför. Fasadgestaltningen är ett typiskt modernistiskt karaktärsdrag och ett gott exempel på 1960-talets offentliga byggande.

7 SID 7 (16) Riksarkivet Sydostfasaden mot väster. I bakgrunden bostadshuset Erlanderhuset i kvarteret Lysbomben 1. Riksarkivet Norrostfasaden med sin diskreta huvudentré. Den befintliga byggnaden består i huvudsak av kontor för arkivarier och publika delar såsom entréhall med utställning, bibliotek och forskarsal samt hörsal. Den inre miljön har en klar och tydlig uppbyggnad med forskarsalar i ett nedre plan med dagsljus via två stora taklanterniner. Byggnaden innehåller en stor gobeläng av Lennart Rodhe.

8 SID 8 (16) Den stora forskarsalen idag. Rumsdisposition, fast inredning, färgsättning och merparten av den lösa inredningen är densamma. I fonden syns konstverket Tecken i arkivet av Lennart Rodhe. Vidare finns pausrum med pentry för besökare och forskare samt motsvarande funktion för den egna personalen. Kontorsarbetsplatserna är utformade som relativt små cellkontor och ligger utanför de publika delarna. Här finns också några specialfunktioner såsom datahallar och verkstäder för konservering av arkivmaterial. Centralt i anläggningen finns ett antal hisschakt som förbinder bergsmagasinen med den administrativa delen. Sektion över det nya Riksarkivskomplexet. Det specialklimatiserade betongmagasinet i sex plan, delvis under Mälarens vattenyta, förbinds med lokalerna ovan jord med dubbla person- och bokhissar.

9 SID 9 (16) Omgivande bebyggelse Norr om Riksarkivet ligger Luftfartsverkets och Vägverkets tidigare lokaler, där bland annat Socialstyrelsen finns idag. Dessa uppfördes vid 1900-talets mitt på vad som då var Lysbomben 3 och ingår idag tillsammans med Riksarkivet i fastigheten Lysbomben 4. Lysbomben 1 rymmer det så kallade Erlanderhuset väster om Riksarkivet. På fastigheterna Silvieberg 2 och 3 finns ett lägre kontorshus samt ett långsträckt bostadshus kallat Bacon-Hill. Samtliga uppfördes i början av 1960-talet. De flesta hus har fasader i tegel och en tidstypisk modern gestaltning från decennierna runt 1900-talets mitt. Material som dominerar är tegel, plåt och glas och volymerna är stora och linjära. Panorama över Marieberg sett från Långholmen. Byggnader från vänster: Rysslands ambassad (med gula fönsterbröstningar), DN-skrapan, SvD-huset, bostadshus (Bacon-Hill) i kvarteret Silvieberg från 1960-talet och bostadshus (Erlanderhuset) i kvarteret Lysbomben båda från talet. Nere vid stranden ligger Triewalds malmgård. Kulturhistoriskt värde Marieberg inklusive fastigheten Lysbomben 4 ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken 3 kap. Riksantikvarieämbetets avgränsning av riksintresset omfattar hela Stockholms innerstad. Kulturhistoriskt betraktat är Riksarkivet den högst klassade av Mariebergs talsbebyggelse. Den är blåmarkerad vilket innebär att byggnaden och dess verksamhet som rikets arkiv anses ha ett högt samhälls-/ och kulturhistoriskt värde. Byggnadens arkitektur- och samhällshistoriska värde består bl.a. i att den utgör ett tidstypiskt exempel på den modernistiska tanken om hus i park. Byggnaden är fritt placerad på sin tomt och anpassad till platsens topografiska förhållanden. Den samspelar med övrig bebyggelsestruktur i Mariebergsområdet, vilken som helhet präglas av kuperad terräng, ett delvis organiskt gatunät och uppvuxen vegetation. Blått är enligt Stockholms stadsmuseum klassificering den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturminneslagen. Plan- och bygglag (1987:10) 3 kap. 12 är tillämpig: Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. Motivering för blåklassning ur Stockholms stadsmuseum klassificeringsbeslut är följande. Som rikets arkiv har byggnaden ett samhällshistoriskt värde med

10 SID 10 (16) betydelse för landets identitet och har ett symbolvärde för landets historia. Byggnaden i Lysbomben fick ersätta Gamla Riksarkivet på Riddarholmen när inte detta längre ansågs arkivdugligt. Byggnaden har på ett elegant sätt infogats i sluttningen ner mot Mälaren. Att placera byggnaden i souterräng var också funktionellt eftersom själva arkiven skulle placeras under jord av säkerhetsskäl. Byggnaden har ett arkitektoniskt värde, är väl utformad av ett av landets mest namnkunniga arkitektkontor och både material och utförande präglas av värdighet, hög ambitionsnivå och konstnärlig utsmyckning. Tidigare ställningstagande Översiktplanen I Promenadstaden Översiktplan för Stockholm är Marieberg en del av nordvästra Kungsholmen och beskrivs som ett viktigt område att ytterligare uppmärksamma. I juni 2011 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att påbörja ett programarbete för utveckling av stadsdelen Marieberg. Programmet, godkänt av stadsbyggnadsnämnden den 25 oktober 2012, innebär att Marieberg ska byggas ut som en sammankopplad stadsdel med blandade funktioner, naturliga länkar mellan det offentliga rummet och med goda förutsättningar för nya offentliga verksamheter, attraktioner och målpunkter i en uppbruten struktur med utåtriktade verksamheter i bottenvåningarna. I strukturplanen redovisas fastigheter eller platser som bedömts som lämpliga för förtätning, antingen genom ny bebyggelse, tillbyggnation eller genom ombyggnation. Kommande detaljplanering i Marieberg ska i huvudsak utgå från dessa platser. I de olika detaljplaneprocesserna för respektive plats, ska sedan lämplig placering av byggnadsvolymer, omfattning, höjd, funktion, innehåll och utformning studeras i detalj. I strukturplanet för det offentliga rummet finns en möjlighet till att dra fram Fyrverkarbacken till Västerbrons faste för att skapa en ny gen koppling från Marieberg mot Södermalm. Kopplingen planeras också bli ett viktigt gång- och cykelstråk inom stadsdelen. Fyrverkarbacken är idag en lågt trafikerad vändgata som leder till bostadshusen på berget och Riksarkivet.

11 SID 11 (16) Riksarkivet Marieberg Program för detaljplan - Strukturplan för det offentliga rummet. Platsen kring Riksarkivet är utpekat som en plats som är lämplig för förtätning både för Riksarkivets verksamhetsutveckling och för bostäder. Nya lokaler på bottenplan föreslås för att aktivera och levandegöra gaturummet. Marieberg Program för detaljplan - Strukturplan med platser för ny bebyggelse.

12 SID 12 (16) Gällande detaljplan För planområdet gäller följande stadsplaner: Pl.5218B, fastställd 1958, som anger park, allmän plats. Pl. 5500, fastställd 1961 som anger allmänt ändamål (A). Planen innebar smärre ändringar än planen från 1958 och dess huvudsyfte var att justera de östra gränserna för kvarteret Lysbomben samt att delvis utvidga och justera området för underbyggnadsrätten för bland annat Riksarkivets magasin. Markägoförhållande Fastighets AB Lysbomben äger fastigheten Lysbomben 4. Syfte med detaljplanearbete Detaljplanearbetet syftar till att undersöka möjligheten att bygga till Riksarkivets administrativbyggnad för kontorsändamål samt att prova en ny bostadsbebyggelse av mindre omfattning vid planområdets norrvästra del. Inom ramen för detaljplanarbetet ska en utveckling av miljön kring Riksarkivet studeras för att göra området till en mer attraktiv och levande plats. Särskilt fokus ska sättas på det fria rummet norr om huvudbyggnaden där man vill åstadkomma en ny entréplats för Riksarkivet. Den ska utformas och möbleras på ett sätt som inbjuder till vistelse och aktivitet. Bebyggelsen skall utformas med publika bottenvåningar som öppnar sig mot det fria rummet och skapa möjligheter för större restaurang- eller kaféverksamhet, som under det varma halvåret kan växa ut mot Mariebergsparken eller mot Riksarkivets nya entréplats. Planprocess Planen handläggs med normalt planförfarande. För att inte alltför tidigt låsa förutsättningarna föreslås planarbetet utredas vidare med parallella uppdrag. Huvudsyftet med det parallella uppdraget är att på bästa sätt belysa olika tillbyggnads alternativ, placering av byggnadsvolymer, omfattning, höjd och utformning inför en stundande planprocess och att uppnå en högre kvalitet i den byggda miljön och öka möjligheten för ett genomförande. Gången för det parallella uppdraget Det parallella uppdraget kommer att genomföras i två steg, där det första stegets syfte är att komma fram till den bästa tillbyggnadsprincipen för plats och verksamheten och det andra steget syftar till att ta fram det bästa projektet för plats och verksamheten. Genom dialog med tre samtidigt arbetande team ska processen resultera i en lösning som bedömningsgruppen vill lägga till grund för det fortsatta arbetet. Till bedömningsgruppen knyts en referensgrupp med relevant kompetens. Referensgruppen deltar vid redovisningar och bidrar med sin kunskap till bedömningsgruppen i sammanträden med bedömningsgruppen inför bedömningsmötena.

13 SID 13 (16) Resultatet av det parallella uppdraget kommer att analyseras utifrån aspekter som verksamhet, kulturhistoria, stadsbild, naturmiljö, gestaltning, stadsliv. Tre möjliga lägen för tillbyggnad kommer att studeras under Steg 1: öster om Riksarkivet (A), norrväst om Riksarkivet (B), på Riksarkivets takvåning (C). Tilläget ska innehålla ca 1000 kvm kontorslokaler, ca 30 arbetsplatser. Det parallella uppdragets geografiska omfattning är markerat i rött. Översiktliga lägen för möjliga tillbyggnader (A,B,C) och bostadsbebyggelse(b) redovisas på vänstersidan. Förutom en tillbyggnad för Riksarkivet ska ett förslag på bostadsbebyggelse (b) innehållande ca 25 lägenheter och en utveckling av miljön kring Riksarkivet ingå i det parallella uppdraget. Exakt placering, omfattning, höjd och utformning på den nya bostadsdelen kommer att utredas under parallellskissandet. En kombination av bostäder och kontorslokaler för Riksarkivet kan förekomma om läget B för en tillbyggnad väljas. Konsekvenser för miljön Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.

14 SID 14 (16) De miljöfrågor som har betydelse för projektet kommer att studeras under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Den väsentligaste miljöfrågan att beakta i detaljplanering är i huvudsak kulturmiljön, stadsbild och flygbuller. Flygbuller Länsstyrelsen, Trafikverket, Swedavia och Stockholm stad utreder för närvarande bullret för flygtrafiken till och från Bromma flygplats. Preliminära resultat pekar mot en problematisk bullersituation i planområdet. De slutgiltiga resultaten av utredningarna som pågår förväntas runt årsskiftet 2013/14. Planarbetet behöver utreda hur flygbullret ska hanteras. Denna fråga kan eventuellt påverka tidplanen för planarbetet. Tidplan Ett parallellt uppdrag inom planprocessen kommer att kunna genomföras under det första och andra kvartalet Samråd kring ett förslag uppskattas preliminärt kunna ske mellan det andra och det tredje kvartalet 2013 med ett antagande i stadsbyggnadsnämnden första kvartalet Parallellt uppdrag 1:a - 2:a kv 2013 Plansamråd 2:a - 3:e kv 2013 Granskning 4:e kv 2013 Antagande 1:a kv 2014 Genomförande Genomförandet är tänkt att ske i etapper. Fastighetsägaren har begärt detaljplaneändring och när en sådan vunnit laga kraft kommer tillbyggnaden att uppföras i en första etapp. Tillbyggnaden kommer därefter att användas för att successivt tomställa delar av befintliga lokaler och på så sätt få möjlighet att renovera befintliga lokaler.

15 SID 15 (16) Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Riksarkivet tillhör Åke Ahlströms viktigare arbeten och är gott och välbevarade exempel på 1960-talets offentliga byggande. Byggnadens huvuduppgift är att se till att det gemensamma kulturarvet bevaras och är tillgängligt för allmänheten därför är Riksarkivets verksamhet viktig för hela landet. Att ge Riksarkivet möjlighet att anpassa förhyrda lokaler till sina planerade organisations- och verksamhetsförändringar är av stort allmänt intresse. Kulturhistoriskt betraktat är Riksarkivet den högst klassade av Mariebergs talsbebyggelse och är tillsammans med omgivningen ett typiskt exempel på 60- talets modernistiska stadsplaneideal, med sina styrkor och svagheter. Riksarkivets tidstypiska karaktär av hus inplacerade fritt i landskapet som skulptural volym, omgiven av grönska är en fin och karakteristisk kvalitet som ska värnas och framhävas i utvecklingen av platsen. Det som platsen bedöms sakna idag, är en intimitet och en nedbruten gestaltning i stadsrummet liksom en tydlig koppling mellan byggnad och stads- eller gaturum. Områdets stadsstruktur domineras huvudsakligen av modernistiska ideal där flera stora kvarter ger en gles gatustruktur som bland annat begränsar möjligheten att definierar platsen. I programmet för Marieberg redovisas en möjlighet att i framtiden dra fram gatan Fyrverkarbacken till Västerbrons fäste för att skapa en gen koppling från Marieberg mot Södermalm. Längs den nya gatan bedöms nya hus kunna byggas för att bland annat aktivera och levandegöra gaturummet. Kontoret bedömer att en ny bostadsbebyggelse vid planområdets norrvästra del med utåtriktade verksamhetslokaler i bottenplan både kan bidra till att tydligare definiera platsens gaturum och skapa ett mer samlat och intimt entrétorg till Riksarkivet med möjlighet för folkliv, sittplatser och uteserveringar i enlighet med programmets intensioner. Det som är viktigt i det vidare arbetet när det gäller bostadsdelens placering, omfattning, höjd och utformning är att det är förenlig med Riksarkivsbyggnaden och har i åtanke en möjlig framtida utveckling i närområdet. Med tanke på att platsen har stort kulturhistoriskt värde och att en tillbyggnad till en befintlig blåklassad byggnad kräver stor omsorg och extra hög arkitektonisk kvalitet, bedömer stadsbyggnadskontoret att uppgiften är mycket svår och föreslår att frågan utreds med hjälp av parallella arkitektuppdrag. Alla lösningar är kontroversiella på sitt sätt och innebär förändringar av olika värden, vilket kräver debatt och analys av såväl kulturhistoriska som stadsbildsfrågor. Tillbyggnadens utformning och placering i förhållande till befintligt Riksarkiv är en avgörande faktor för att den skall upplevas som ett positivt tillskott till Ahlströms byggnad liksom för att den ska fungera väl för verksamheten. Riksarkivets organisation och dagliga verksamhet skall vara en förutsättning för vilket tillbyggnadsförslag som kommer att ligga till grund för fortsatt planering

16 SID 16 (16) och projektering. Anpassningen till de kulturhistoriska värden som finns såväl i befintlig bebyggelse som i stads- och landskaprummet är också avgörande för förändringens genomförande. Byggnaden ska ges en högklassig arkitektonisk utformning som kan hantera såväl områdets kulturhistoriska värde, den exponerade placeringen i stadsbilden, som att annonsera att platsen lever, förändras och utvecklas. Målet ska vara att åstadkomma en trevlig miljö och en spännande byggnad som utvecklar det modernistiska arvet.

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga (385 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga (385 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (15) 2013-06-05 Handläggare: Martin Edfelt Tfn 08-508 27 219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (11) 2014-10-1304 Handläggare Joel Berring Tfn 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Helena Wessberg 2014-11-18 Tfn 08-508 27 331 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 Planområdet är

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering K-märkt Stockholm Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Stockholm har mycket intressant och välbevarad bebyggelse som är en viktig del av

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-16 Handläggare: Monika Rudenska Tfn 08-508 27 266 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-15 Handläggare Julia Nedersjö Telefon: 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(10) Innerstadsavdelningen 2007-08-09 Dnr 2007-36100-54 Karl-Johan Dufmats Tfn 508 275 27

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(10) Innerstadsavdelningen 2007-08-09 Dnr 2007-36100-54 Karl-Johan Dufmats Tfn 508 275 27 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(10) Innerstadsavdelningen 2007-08-09 Karl-Johan Dufmats Tfn 508 275 27 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av kv Tobaksmonopolet mm i stadsdelen Södermalm (100-250

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2. Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet.

Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2. Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet. 2011-12-13 Dnr MSN/2011:1205 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Söderåsen 1 och 2 Översikt av planområdet. Exakt planområdesgräns fastsälls senare i planarbetet. Ärendet Fastighetsägaren

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 DNR 2007-40306-54 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12)

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 DNR 2007-40306-54 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-15 PL AN AVDELNINGEN SID 1 (12) Handläggare: Klas Groth Tfn 08-508 27374 Till Stadsbyggnadsnämnden REDOVISNING AV GENOMFÖRDA PARALLELLA UPPDRAG OCH STÄLLNINGSTAGANDE INFÖR FORTSATT

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Västberga 1:1 m.m. vid Telefonplan (480 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Västberga 1:1 m.m. vid Telefonplan (480 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (13) 2014-05-23 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon: 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Västberga

Läs mer