Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 30/2013 Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna för Aröd. De anser att de inte borde omfattas av områdesbestämmelserna då de bott permanent på fastigheten sen ÖP/detaljplan: Översiktsplanen (ÖP2010) markerar aktuellt område som befintlig bebyggelse inom tätortsavgränsning i kustzon. Områdesbestämmelserna för Aröd vann laga kraft Bestämmelserna anger en byggnadsyta för fritidshus på 100 kvm för bostadshus och 35 kvm för uthus. Fastigheten: Fastigheten är belägen i den västra delen av Aröd i en sluttningstomt. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Aröd. Juridik: sökanden har i samband med framtagandet av områdesbestämmelser yttrat sig och genom att starkt protestera mot förslaget som helhet. Sökanden har getts möjlighet att överklaga men inte utnyttjat den möjligheten. Bedömning: En förändring av gällande områdesbestämmelser för en enstaka fastighet bedöms inte lämpligt. För Aröd föreslås ett övergripande planarbete där befintliga fastigheter både inom och utom detaljplaner och områdesbestämmelser inom Tätortsavgränsning i kustzon kommer att planläggas för åretruntboende där det är möjligt. Bakgrund: Sökanden har inkommit med önskemål om att bygga till befintligt hus. Efter att sökanden har inkommit med ritningar så har bygglovsenheten bedömt att det inte är möjligt att bevilja bygglov då befintliga byggnader är 124 kvm+ 36kvm och efter tillbyggnad 146kvm+36kvm. Områdesbestämmelserna medger 100kvm+35kvm. Miljöenheten har bedömt att tillbyggnaden skulle innebära ökad belastning på avloppet och att de troligen kommer att vara negativa till en tillbyggnad innan kommunalt VA har byggts ut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Aröd 4:24 Ansökan om planbesked daterad den 4 februari 2013 Bilaga Karta Aröd 4:24. Bilaga Mailkorrespondens ankomstdaterad den 21 november 2012 Bilaga Ansökan ankomstdaterad 27 november 2012 Yrkande Charlotta Windeman (M): Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för Aröd 4:24 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap Detaljplan ska basers på program. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta Charlotta Windemans (M) yrkande. Omröstning begärs inte. SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för Aröd 4:24 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap Detaljplan ska basers på program. Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Expedieras till För kännedom till Sektor samhällsbyggnad/ Eva Johansson Efter beslut i KS: Erik Nyström, Södra Arödsvägen 44, Kode Sektor samhällsbyggnad/ Henrik Levin SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna för Aröd. De anser att de inte borde omfattas av områdesbestämmelserna då de bott permanent på fastigheten sen ÖP/detaljplan: Översiktsplanen (ÖP2010) markerar aktuellt område som befintlig bebyggelse inom tätortsavgränsning i kustzon. Områdesbestämmelserna för Aröd vann laga kraft Bestämmelserna anger en byggnadsyta för fritidshus på 100 kvm för bostadshus och 35 kvm för uthus. Fastigheten: Fastigheten är belägen i den västra delen av Aröd i en sluttningstomt. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Aröd. Juridik: sökanden har i samband med framtagandet av områdesbestämmelser yttrat sig och genom att starkt protestera mot förslaget som helhet. Sökanden har getts möjlighet att överklaga men inte utnyttjat den möjligheten. Bedömning: En förändring av gällande områdesbestämmelser för en enstaka fastighet bedöms inte lämpligt. För Aröd föreslås ett övergripande planarbete där befintliga fastigheter både inom och utom detaljplaner och områdesbestämmelser inom Tätortsavgränsning i kustzon kommer att planläggas för åretruntboende där det är möjligt. Bakgrund: Sökanden har inkommit med önskemål om att bygga till befintligt hus. Efter att sökanden har inkommit med ritningar så har bygglovsenheten bedömt att det inte är möjligt att bevilja bygglov då befintliga byggnader är 124 kvm+ 36kvm och efter tillbyggnad 146kvm+36kvm. Områdesbestämmelserna medger 100kvm+35kvm. Miljöenheten har bedömt att tillbyggnaden skulle innebära ökad belastning på avloppet och att de troligen kommer att vara negativa till en tillbyggnad innan kommunalt VA har byggts ut. Bedömning En förändring av gällande områdesbestämmelser för en enstaka fastighet bedöms inte lämpligt. För Aröd föreslås ett övergripande planarbete där befintliga fastigheter både inom och utom detaljplaner och områdesbestämmelser inom Tätortsavgränsning i kustzon kommer att planläggas för åretruntboende där det är möjligt. Förslag till kommunstyrelsen Planarbete för fastigheten Aröd 4:24 påbörjas inte. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

4 2(2) Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Henrik Levin Planchef Leif Johansson samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson,samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Erik Nyström, Södra Arödsvägen 44, Kode För kännedom till: Henrik Levin, samhällsbyggnad

5

6

7

8

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 29/2013 Till- och ombyggnad av Strandskolan (Dnr KS2013/264) Strandskolan har ökat sin verksamhet och är i akut behov av mer lokalyta till en småbarnsavdelning samt en musik/rörelsesal. Förvaltningen har gjort en förprojektering tillsammans med Strandskolans ledning och kommit fram till en tillfredsställande lösning om en tillbyggnad på 253 kvm till en investeringskostnad på kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Till- och ombyggnad av Strandskolan daterad den 12 februari 2013 Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen genomför till- och ombyggnaden av Strandskolan med en tilläggskostnad på kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag från 2012 års investeringsplan samt att kr omfördelas från lokalanpassningsramen för Expedieras till För kännedom till Kommunledningssektorn/ Patrik Skog, Åsa Berglie, Morgan Åkerman Sektor samhällsbyggnad/ Lennart Karlsson, Servicesektorn/ Erik Öhgren Annette Bergenholtz, Strandskolan, Vikingagatan 6, Kungälv SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

10 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Lennart Karlsson Till- och ombyggnad av Strandskolan (Dnr KS2013/264) Sammanfattning Strandskolan har ökat sin verksamhet och är i akut behov av mer lokalyta till en småbarnsavdelning samt en musik/rörelsesal. Förvaltningen har gjort en förprojektering tillsammans med Strandskolans ledning och kommit fram till en tillfredsställande lösning om en tillbyggnad på 253 kvm till en investeringskostnad på tkr. Bakgrund Strandskolan har under 2010 fått beviljat att starta upp ytterligare en småbarnsavdelning inom förskoleverksamheten. Detta tillsammans med ett ökat elevantal gör att ytterligare utrymmen behövs för skolans verksamhet. Kommunstyrelsen har tidigare (KS2010/1527) fattat beslut om investering i en ny småbarnsavdelning. Detta är ännu inte genomfört i avvaktan på utredning om tillbyggnad utrymmen för musik och rörelse. I samband med detta har Strandskolan studerat möjliga paviljonglösningar. Utredningen visar till slut att tillbyggnad är ett bättre alternativ när man slutligen kunde komma fram till att tillbyggnaden kunde inrymmas inom befintlig byggrätt. Bedömning Att bygga permanent i stället för paviljonglösningar ligger i linje med kommunens fastighetsstrategi och är långsiktigt det mest ekonomiskt fördelaktiga altenativ i detta projekt. Ekonomisk bedömning Kommunstyrelsen har tidigare (2010/1527) beviljat ett anslag på tkr inom tilldelad investeringsram för en småbarnsavdelning. För att finansiera tillkommande lokalytor enligt ovan behövs ytterligare tkr. I 2012 års investeringsram fanns tkr avsatta för hela projektet. Enligt förstudien visar kalkylen på tkr och att då ytterligare 730 tkr behövs för att genomföra hela projektet med både småbarnsavdelning och lokaler för musik och rörelser. Förvaltningen har från 2012 års investeringsram begärt tilläggsanslag för Förvaltningen bedömer att Strandskolan klarar den ökande hyreskostnaden. Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen genomför till- och ombyggnaden av Strandskolan med en tilläggskostnad på kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag från 2012 års investeringsplan samt att kr omfördelas från lokalanpassningsramen för KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

11 2(2) Magnus Gyllestad Sektorchef Patrik Skog Enhetschef Expedieras till: Patrik Skog, Åsa Berglie, Lennart Karlsson, Morgan Åkerman, Erik Öhgren För kännedom till: Annette Bergenholtz, Strandskolan, Vikingagatan 6, Kungälv

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 31/2013 KS2012/2431 Planförfrågan för Flögen 1:21 (Dnr KS2012/2431) Sökandens önskemål: Sökanden önskar planlägga för 7 st villatomter på en yta på ca kvm. ÖP/detaljplan: Översiktsplanen anger området som befintlig bebyggelse inom tätortsbebyggelse i kustzon som är möjlig för förtätning och omvandling. Det aktuella området är inte planlagt. Fastigheten: Fastigheten är belägen i Norra Aröd och det aktuella området består av flack ängsmark mellan befintliga bostäder. Natur/kultur: Det aktuella området har inga kända fornminnen eller naturvärden. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp pågår för Aröd. Bedömning: För Aröd så föreslås ett övergripande planarbete där tillkommande villatomter får prövas ihop med befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser där omvandling från fritidsändamål till åretruntboende ska prövas. Planarbetet med del av Flögen 1:21 får ingå i planarbetet för hela Aröd. Planarbetet bör ske parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA. Tidplanen utbyggnad av VA till Aröd är i dagsläget Ett planarbete beräknas ta 2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna antas Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KS2012/2431 Planförfrågan för Flögen 1:21 daterad den 8 februari 2013 Bilaga Ansökan daterad den 28 november 2012 Bilaga Karta Kungälv daterad den 1 februari 2013 Bilaga Karta Aröd daterad den 8 februari 2013 Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för del av Flögen 1:21 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Detaljplanen ska baseras på program. Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Expedieras till För kännedom till Sektor samhällsbyggnad/ Eva Johansson Efter beslut i KS: Lise-Lotte Adamsson, Hallebäcksvägen 11, Kode Sektor samhällsbyggnad/ Henrik Levin SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson KS2012/2431 Planförfrågan för Flögen 1:21 (Dnr KS2012/2431) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar planlägga för 7 st villatomter på en yta på ca kvm. ÖP/detaljplan: Översiktsplanen anger området som befintlig bebyggelse inom tätortsbebyggelse i kustzon som är möjlig för förtätning och omvandling. Det aktuella området är inte planlagt. Fastigheten: Fastigheten är belägen i Norra Aröd och det aktuella området består av flack ängsmark mellan befintliga bostäder. Natur/kultur: Det aktuella området har inga kända fornminnen eller naturvärden. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp pågår för Aröd. Bedömning: För Aröd så föreslås ett övergripande planarbete där tillkommande villatomter får prövas ihop med befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser där omvandling från fritidsändamål till åretruntboende ska prövas. Planarbetet med del av Flögen 1:21 får ingå i planarbetet för hela Aröd. Planarbetet bör ske parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA. Tidplanen utbyggnad av VA till Aröd är i dagsläget Ett planarbete beräknas ta 2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna antas Bedömning För Aröd så föreslås ett övergripande planarbete där tillkommande villatomter får prövas ihop med befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser där omvandling från fritidsändamål till åretruntboende ska prövas. Planarbetet med del av Flögeln 1:21 får ingå i planarbetet för hela Aröd. Planarbetet bör ske parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA. Tidplanen utbyggnad av VA till Aröd är i dagsläget Ekonomisk bedömning Innan start av planarbete så kommer ett plankostnadsavtal att upprättas. Förslag till beslut Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för del av Flögen 1:21 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Detaljplanen ska baseras på program. Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

14 2(2) Henrik Levin Planchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Lise-Lotte Adamsson, Hallebäcksvägen 11, Kode För kännedom till: Henrik Levin samhällsbyggnad

15

16

17

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 24/2013 Synpunkter på planerad sänkning av kommunbidrag till fritidsverksamhet i Kungälvs kommun Fredkullagården (Dnr KS2012/2443) Bidraget till de fristående verksamheterna har förändrats från 2013 på grund av att sektor skola har en ny resursfördelningsmodell. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har i en skrivelse gjort en framställan till kommunstyrelsen, daterat 3 december 2012, om att få behålla samma bidragsnivå 2013 som stiftelsen erhöll under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Synpunkter på planerad sänkning av kommunbidrag till fritidsverksamhet i Kungälvs kommun, Fredkullagården Bilaga Fredkullagårdens Framtid.docx Bilaga Synpunkter 2443.pdf Yrkande Benny Strandberg (KD): Punkt 2 i förslag till beslut får följande lydelse: Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem förutsätts under perioden 1 januari till och med 30 juni 2013, anpassa verksamhetens organisation efter grundbeloppets nivå för Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Benny Strandbergs (KD) yttrande. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunstyrelsen 1. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem erhåller ett högre grundbelopp för perioden 1 januari 2013 till och med 30 juni Bidraget per inskrivet barn är Per år per månad o fritidshem F-åk kr kr o fritidshem åk kr kr o öppen fritidsverksamhet kr kr 2. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem förutsätts under perioden 1 januari till och med 30 juni 2013, anpassa verksamhetens organisation efter grundbeloppets nivå för BILDNINGSUTSKOTTET Justeras sign

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Expedieras till Stiftelsen Fredkullagården fritidshem, Fridhemsgatan 37, Kungälv För kännedom till Kommunledningssektorn/ Helena Odinge BILDNINGSUTSKOTTET Justeras sign

20 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Karin Fahleson Kommunbidrag till Stiftelsen Fredkullagården fritidshem i Kungälvs kommun (Dnr KS2012/2443) Sammanfattning Bidraget till de fristående verksamheterna har förändrats från 2013 på grund av att sektor skola har en ny resursfördelningsmodell. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har i en skrivelse gjort en framställan till kommunstyrelsen, daterat 3 december 2012, om att få behålla samma bidragsnivå 2013 som stiftelsen erhöll under Bakgrund Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem driver Fredkullagårdens fritidshem. Stiftelsen är godkänd och har därmed rätt att få bidrag för sin verksamhet från Kungälvs kommun för de barn som är folkbokförda i kommunen. Under hösten 2012 har Kungälvs kommun betalt ut bidrag för 60 barn. Verksamheten är uppbyggd på den bidragsnivå som har varit aktuell i Kungälvs kommun fram till och med Budgetvolymen har medgivit 3,75 tjänster uppdelade på totalt 5 personer. Stiftelsen ser inga möjligheter att driva sin väl fungerande verksamhet med minskat kommunbidrag. Resursfördelningsmodell för Kungälvs kommun Resursfördelningsmodellen för sektor skola bygger på skollagens krav om likabehandling (Skollagen 2012:800) mellan kommunal och fristående verksamheter. De fristående verksamheterna skall få ett bidrag som motsvarar den barn- och elevpeng som den kommunala verksamheten använder till den egna. Bidraget består av två delar: ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Sektor skolas tidigare resursfördelningsmodell fastställdes år En genomgripande analys och bearbetning har gjorts av sektor skolas resursfördelningsmodell för anpassning till ny lagstiftning om likabehandling och till de förändringar som skett inom sektorns organisation sedan Modellen skall bland annat främja skolans måluppfyllelse, hushålla med resurserna, vara transperant, upplevas som rättvis och skall gynna likvärdig utbildning. En utvärderdering av den tidigare modellen visar att barnpengen till fritidshem och öppen fritidsverksamhet (tidigare fritidsklubb) har varit hög i jämförelse med elevpengen till grundskolan. Vid beaktande av just denna fördelning har barnpengen för fritidshem och SKOLA ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

21 2(3) öppenfritidsverksamhet minskat och elevpengen till grundskolan ökat i den nya modellen. Effekten av just denna förändring påverkar inte de kommunala eller fristående skolorna eftersom de inom sina enheter har båda verksamhetsformerna. Förändringen blir däremot påtaglig negativ för Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem eftersom denna verksamhet enbart omfattar fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Barnen som finns på fritidshem går på Fredkullaskolan, som är en egen ekonomisk förening (Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv). Information om grundbeloppet för 2013 skickades ut till de fristående verksamheterna under vecka 5. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem fick en särskild information från sektors skola under senare delen av november 2012 som beskrev hur det nya bidraget kunde påverka stiftelsens budget det kommande året. Informationen gavs från Kungälvs kommun för att ge stiftelsen större möjlighet att ställa om från en bidragsnivå till en annan. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har sedan de fick informationen arbetat med den uppkomna situationen och meddelar i ett brev Fredkullagårdens framtid hur stiftelsens verksamhet skall anpassas efter ett nytt grundbelopp. Verksamhetsanpassningen innebär att antal heltidstjänster som arbetar i barngrupp kommer att minska från 4,27 tjänst (hösten 2012) till 3,05 tjänst (hösten 2013). Effekterna av förändringarna kommer att påverka fritidshemmets budget först efter andra halvåret Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem tar emot barn i sin verksamhet som är folkbokförda i andra kommuner än vår egen. Grundbeloppet för dessa barn betalas direkt från respektive kommun till stiftelsen. Bedömning Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har presenterat ett antal åtgärder som kommer att vidtas för att vara i ekonomisk balans efter halvårskiftet (se bifogad bilaga) Förvaltningen föreslår att Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem får behålla 2012 års grundbelopp för fritidshem och öppen fritidsverksamhet under 6 månader, från 1 januari 2013 till och med 30 juni Därefter gäller grundbeloppet för Den ekonomiska kompensationen uppgår till kronor under förutsättning att antalet inskrivna barn (folkbokförda i Kungälv) i respektive verksamhet inte ändras under perioden. Ett extra grundbelopp skall ge stiftelsen tid och möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att organisationen vid Fredkullagården skall anpassas efter de ekonomiska förutsättningar som grundbeloppet från Kungälvs kommun medger. Ekonomisk bedömning Grundbelopp 2012 (per barn) per år per månad fritidshem F-åk kr kr fritidshem åk kr kr öppen fritidsverksamhet kr kr Grundbelopp 2013 (per barn) fritidshem kr kr fritidshem åk kr kr

22 3(3) öppen fritidsverksamhet kr kr Bidraget (grundbelopp gånger antal inskrivna barn) till Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem: januari juni 2013 (2012 års grundbelopp) kr januari - juni 2013 (2013 års grundbelopp) kr skillnad kr Det utökade bidraget till Fredkullgårdens fritidshem utgör skillnaden mellan 2012 års grundbelopp och 2013 års grundbelopp. Förslag till kommunstyrelsen 1. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem erhåller ett högre grundbelopp för perioden 1 januari 2013 till och med 30 juni Bidraget per inskrivet barn är Per år per månad o fritidshem F-åk kr kr o fritidshem åk kr kr o öppen fritidsverksamhet kr kr 2. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem skall under perioden 1 januari till och med 30 juni 2013, anpassa verksamhetens organisation efter grundbeloppets nivå för Lisa Strandberg Werlenius Skolchef Ann Ryström Verksamhetschef Expedieras till: Stiftelsen Fredkullagården fritidshem Fridhemsgatan 37, Kungälv För kännedom till: Kommunledningssektorn/ Helena Odinge,

23 Fredkullagårdens framtid Höstterminen ,27 heltider på 73 barn, vilket ger 17.1 barn per pedagog. Till detta kommer en 60 % ekonomitjänst vilket ger 4,87 heltider. Under 2012 höjdes våra löner endast ca 50 % av rekommenderad höjning. Vårterminen heltider på 73 barn, vilket ger 17,6 barn per pedagog. Lägger vi till den 60 % ekonomitjänsten får vi sammanlagt 4,75 heltidstjänster på Fredkullagården. Höstterminen 2013 Vi kommer att ha 3,05 heltidstjänster i barngrupp. Till hösten beräknar vi ha 83 inskrivna barn. Detta ger 27,2 barn per pedagog. Till detta tillkommer 60 % kontorstjänst. Totalt ger detta 3,65 heltider. Höst 2012 Vår 2013 Höst barn 73 barn 83 barn 4,27 heltider pedagoger 4,15 heltider pedagoger 3,05 heltider pedagoger 17,1 barn/pedagog 17,6 barn/pedagog 27,2 barn /pedagog plus 60 % ekonomi plus 60 % ekonomi plus 60 % ekonomi Eftersom vi inte vet exakt hur många barn vi får till hösten är det ungefärliga siffror vi lämnar och vi ser att detta kommer att innebära enormt stora förändringar för oss. Viktigt att komma ihåg vad gäller Fredkullagården är att vi sköter alla inköp, vi gör i ordning alla mellanmål och vi hämtar barn på skolan som ligger ca 500 bort. Det är svårt i dagsläget att säga hur bra vi kommer att lösa vårt uppdrag med dessa nya förutsättningar. För Stiftelsen Fredkullagården, Catarina Stigberg

24

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 13/2013 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Dnr KS2013/141) Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomist bistånd har utarbetats av Försörjningsstödsenheten. De reviderade riktlinjerna är i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer från Socialstyrelsen, delgeringsordningen i Kungälvs kommun samt procentuell fördelning av delposter i riksnormen enligt beslut i kommunsstyrelsen den 21 mars 2012, KS 112/2012. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från arbetsliv och stöd daterad 8 februari 2013 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun daterade 7 februari 2013 Förslag till kommunstyrelsen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun daterade 7 februari 2013 godkänns. Ändringarna träder i kraft från och med den 1 april Expedieras till Ann-Marie Broberg, Jonas Arngården, Anna Ljungberg För kännedom till Annica Emanuel, Robin Akbas SOCIALA UTSKOTTET Justeras sign

26 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Anna Ljungberg Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Dnr KS2013/141) Sammanfattning Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomist bistånd har utarbetats av Försörjningsstödsenheten. De reviderade riktlinjerna är i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer från Socialstyrelsen, delgeringsordningen i Kungälvs kommun samt procentuell fördelning av delposter i riksnormen enligt beslut i kommunsstyrelsen den 21 mars 2012, KS 112/2012. Bakgrund Riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades senast i april I de nu reviderade riktlinjerna har prisbasbelopp, riksnorm och andra schabloniserade kostnader för försörjningsstöd förändrats. De reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har de senaste tre åren reviderats årligen för att säkerställa en rättsäker handläggning. Inför 2012 förändrades socialstyrelsens direktiv avseende fördelningen av delposter i riksnormen, vilket föranledde ett särskilt beslut i Kommunstyrelsen den 21 mars Socialstyrelsen har tidigare för varje år inför höjning av riksnormen för försörjningsstöd skickat ut ett gemensamt meddelandeblad med fördelning av riksnormen till alla kommuner. Direktiven från Socialstyrelsen är sedan 2012 att varje kommun får ansvara för fördelningen själva. De har endast angett rekommendationer om att kommunerna bör göra en procentuell fördelning av posterna. Kungälvs kommun valde utifrån rättssäkerheten men också utifrån en rättviseaspekt att samarbeta i frågan med ansvariga för försörjningsstöd i alla kranskommuner inom Göteborgsregionen samt Göteborgs Stad och överenskommit om en procentuell fördelning enligt de rekommendationer som Socialstyrelsen angav. Kommunikation skedde även med Stockholm och Malmö Stad där alla valde att följa samma princip enligt förslaget. Inför 2013 har riksnormen höjts enligt tidigare principer, vilket medför att det inte finns någon anledning till förändring av den procentuella fördelningen av delposterna i riksnormen. I samråd med övriga kommuner inom Göteborgsregionen samt med Göteborgs stad har överenskommits att följa den tidigare beslutade procentuella fördelningen. Bedömning Riktlinjer för ekonomiskt bistånd måste kontinuerligt följas upp och revideras för att garantera en rättsäker handläggning. Detta förslag är en revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs i maj 2012, och uppfyller därmed dessa krav. ARBETSLIV OCH STÖD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

27 2(2) Förslag till kommunstyrelsen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun daterade 7 februari 2013 godkänns. Ändringarna träder i kraft från och med den 1 april Ann-Mari Broberg Sektorschef Expedieras till: Ann-Mari Broberg, Jonas Arngården, Anna Ljungberg Anna Ljungberg Vik. enhetschef För kännedom till: Annica Emanuel, Robin Akbas

28 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun CA110311/ /

29 Innehållsförteckning Lathund 3 Barnomsorgskostnad 4 Barnperspektiv 5-6 Begravningskostnad 7-8 Bilinnehav 9 Boende Högsta godtagbara boendekostnad Andrahandsboende/inneboende Hemmaboende ungdomar/vuxna Boendekostnad under fängelsevistelse 13 Boendekostnad under vård/behandling på institution 13 Boendekostnad för tillfälligt boende 13 El 15 Fackavgift 16 Flyttkostnad 17 Fickpengar 18 Förebyggande/rehabiliterande insatser 18 Försäkringar 19 Förmedling 19 Kriminalvården 20 Glasögon/kontaktlinser 21 Hemförsäkring 22 Hemtjänstavgift 23 Hemutrustning 24 Hyresskuld 25 Kläder & skor 25 Kosttillägg 26 Legitimationshandling 27 Läkarvård & medicin Magasinering 29 Matpengar 30 Postbox/Poste Restante 31 Psykoterapikostnader 31 Resekostnader/sociala resor/sjukvårdsresor 32 Rättshjälpskostnader 33 Separation/skilsmässa 33 Kvinnofridsärenden/våld i nära relationer 34 Spädbarnsutrustning 35 Städning/sanering 35 Tandvård Telefon 37 Umgänge Utgiftposterna i riksnormen 40 2

30 Riktlinjer försörjningsstöd Prisbasbelopp 2013 (Siffror inom parentes avser 2012) Lathund kr ( kr) Begravningskostnader 50 % av pbb kr ( kr) Elskuld 1:e socialsekreterare 15 % av pbb kr (6 600 kr) Enhetschef 30 % av pbb kr ( kr) Externt boende (t.ex. Tillfället, vandrarhem/hotell) Socialsekreterare 0 3 månader 1:e socialsekreterare 4 8 månader Enhetschef 9 12 månader Flyttkostnader 1:e socialsekreterare 20 % av pbb kr (8 800 kr) Enhetschef 30 % av pbb kr ( kr) Förebyggande/rehabiliterande insatser Enhetschef 10% av pbb kr (4 400 kr) Glasögon Kostnad för båge 1,5 % av pbb 668 kr (660 kr) Hemutrustning 20 % av pbb per person och år kr (8 800 kr) Hyresskuld Enhetschef upp till 3 månader Högsta godtagbara boendekostnad 1-2 vuxna kr/månad (5 125 kr kr/månad) 1-2 vuxna + 1 barn kr/månad (6 250 kr kr/månad) 1-2 vuxna + 2 barn kr/månad (7 725 kr kr/månad) 1-2 vuxna + 3 barn kr/månad (9 625 kr kr/månad) 1 2 vuxna och fler än 3 barn kr/månad kr/månad/barn utöver 3 (9 625 kr/månad kr/månad/barn utöver 3) Spädbarnsutrustning 13 % av pbb kr (5 720 kr) Tandvård Socialsekreterare 16 % av pbb kr (7 040 kr) 1:e socialsekreterare 25 % av pbb kr ( kr) Enhetschef 35 % av pbb kr ( kr) Umgängesresor 20 % av pbb kr (8 800 kr) 3

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2016-03-30 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Tid Onsdagen den 30 mars 2016 klockan 13:00-16.30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Plats Sammanträdesrum Västra porten, stadshuset, plan 2 Tid Onsdagen den 4 mars klockan 13:00-17:30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Över ett halvt basbelopp.

Över ett halvt basbelopp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2007-04-24, 38 Riktlinjerna gäller fr

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

Sektor arbete, trygghet och omsorg Försörjningsstödsenheten. Norm och vägledande bestämmelser ekonomiskt bistånd 2015

Sektor arbete, trygghet och omsorg Försörjningsstödsenheten. Norm och vägledande bestämmelser ekonomiskt bistånd 2015 Norm och vägledande bestämmelser ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Akut boende s 1 Arbetsförmågebedömning extern s 2 Arbetshinder, sociala skäl s 3 Arbetslösa unga vuxna s 4 Arbetslösa vuxna s 7

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning.

ta ut en avgift för provisorisk dödsboförvaltning. H2) Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen - :'t Datum E1' Referens 2015-03-25 Lundskronu stod llaitdläggare Redovisningschef Vår Referens ;y Jonas Lundqvist 7/7 l, ;y Q_ / Kommunstyrelsen Avgifter för

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt 2015 RIKSNORM PERSONLIGA KOSTNADER MÅNADSBELOPP Tillägg för lunch när alla mål äts hemma (förskolebarn) Månad Vecka Dag Månad Vecka Dag

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxan träder i kraft 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemoria 2012-09-04 S2012/6026/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Förslag till höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd Promemorians

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-01 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00711-8.2.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer