Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 30/2013 Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna för Aröd. De anser att de inte borde omfattas av områdesbestämmelserna då de bott permanent på fastigheten sen ÖP/detaljplan: Översiktsplanen (ÖP2010) markerar aktuellt område som befintlig bebyggelse inom tätortsavgränsning i kustzon. Områdesbestämmelserna för Aröd vann laga kraft Bestämmelserna anger en byggnadsyta för fritidshus på 100 kvm för bostadshus och 35 kvm för uthus. Fastigheten: Fastigheten är belägen i den västra delen av Aröd i en sluttningstomt. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Aröd. Juridik: sökanden har i samband med framtagandet av områdesbestämmelser yttrat sig och genom att starkt protestera mot förslaget som helhet. Sökanden har getts möjlighet att överklaga men inte utnyttjat den möjligheten. Bedömning: En förändring av gällande områdesbestämmelser för en enstaka fastighet bedöms inte lämpligt. För Aröd föreslås ett övergripande planarbete där befintliga fastigheter både inom och utom detaljplaner och områdesbestämmelser inom Tätortsavgränsning i kustzon kommer att planläggas för åretruntboende där det är möjligt. Bakgrund: Sökanden har inkommit med önskemål om att bygga till befintligt hus. Efter att sökanden har inkommit med ritningar så har bygglovsenheten bedömt att det inte är möjligt att bevilja bygglov då befintliga byggnader är 124 kvm+ 36kvm och efter tillbyggnad 146kvm+36kvm. Områdesbestämmelserna medger 100kvm+35kvm. Miljöenheten har bedömt att tillbyggnaden skulle innebära ökad belastning på avloppet och att de troligen kommer att vara negativa till en tillbyggnad innan kommunalt VA har byggts ut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Aröd 4:24 Ansökan om planbesked daterad den 4 februari 2013 Bilaga Karta Aröd 4:24. Bilaga Mailkorrespondens ankomstdaterad den 21 november 2012 Bilaga Ansökan ankomstdaterad 27 november 2012 Yrkande Charlotta Windeman (M): Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för Aröd 4:24 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap Detaljplan ska basers på program. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att samhällsbyggnadsutskottet beslutar att anta Charlotta Windemans (M) yrkande. Omröstning begärs inte. SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för Aröd 4:24 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap Detaljplan ska basers på program. Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Expedieras till För kännedom till Sektor samhällsbyggnad/ Eva Johansson Efter beslut i KS: Erik Nyström, Södra Arödsvägen 44, Kode Sektor samhällsbyggnad/ Henrik Levin SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna för Aröd. De anser att de inte borde omfattas av områdesbestämmelserna då de bott permanent på fastigheten sen ÖP/detaljplan: Översiktsplanen (ÖP2010) markerar aktuellt område som befintlig bebyggelse inom tätortsavgränsning i kustzon. Områdesbestämmelserna för Aröd vann laga kraft Bestämmelserna anger en byggnadsyta för fritidshus på 100 kvm för bostadshus och 35 kvm för uthus. Fastigheten: Fastigheten är belägen i den västra delen av Aröd i en sluttningstomt. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågår i Aröd. Juridik: sökanden har i samband med framtagandet av områdesbestämmelser yttrat sig och genom att starkt protestera mot förslaget som helhet. Sökanden har getts möjlighet att överklaga men inte utnyttjat den möjligheten. Bedömning: En förändring av gällande områdesbestämmelser för en enstaka fastighet bedöms inte lämpligt. För Aröd föreslås ett övergripande planarbete där befintliga fastigheter både inom och utom detaljplaner och områdesbestämmelser inom Tätortsavgränsning i kustzon kommer att planläggas för åretruntboende där det är möjligt. Bakgrund: Sökanden har inkommit med önskemål om att bygga till befintligt hus. Efter att sökanden har inkommit med ritningar så har bygglovsenheten bedömt att det inte är möjligt att bevilja bygglov då befintliga byggnader är 124 kvm+ 36kvm och efter tillbyggnad 146kvm+36kvm. Områdesbestämmelserna medger 100kvm+35kvm. Miljöenheten har bedömt att tillbyggnaden skulle innebära ökad belastning på avloppet och att de troligen kommer att vara negativa till en tillbyggnad innan kommunalt VA har byggts ut. Bedömning En förändring av gällande områdesbestämmelser för en enstaka fastighet bedöms inte lämpligt. För Aröd föreslås ett övergripande planarbete där befintliga fastigheter både inom och utom detaljplaner och områdesbestämmelser inom Tätortsavgränsning i kustzon kommer att planläggas för åretruntboende där det är möjligt. Förslag till kommunstyrelsen Planarbete för fastigheten Aröd 4:24 påbörjas inte. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

4 2(2) Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Henrik Levin Planchef Leif Johansson samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson,samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Erik Nyström, Södra Arödsvägen 44, Kode För kännedom till: Henrik Levin, samhällsbyggnad

5

6

7

8

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 29/2013 Till- och ombyggnad av Strandskolan (Dnr KS2013/264) Strandskolan har ökat sin verksamhet och är i akut behov av mer lokalyta till en småbarnsavdelning samt en musik/rörelsesal. Förvaltningen har gjort en förprojektering tillsammans med Strandskolans ledning och kommit fram till en tillfredsställande lösning om en tillbyggnad på 253 kvm till en investeringskostnad på kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Till- och ombyggnad av Strandskolan daterad den 12 februari 2013 Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen genomför till- och ombyggnaden av Strandskolan med en tilläggskostnad på kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag från 2012 års investeringsplan samt att kr omfördelas från lokalanpassningsramen för Expedieras till För kännedom till Kommunledningssektorn/ Patrik Skog, Åsa Berglie, Morgan Åkerman Sektor samhällsbyggnad/ Lennart Karlsson, Servicesektorn/ Erik Öhgren Annette Bergenholtz, Strandskolan, Vikingagatan 6, Kungälv SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

10 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Lennart Karlsson Till- och ombyggnad av Strandskolan (Dnr KS2013/264) Sammanfattning Strandskolan har ökat sin verksamhet och är i akut behov av mer lokalyta till en småbarnsavdelning samt en musik/rörelsesal. Förvaltningen har gjort en förprojektering tillsammans med Strandskolans ledning och kommit fram till en tillfredsställande lösning om en tillbyggnad på 253 kvm till en investeringskostnad på tkr. Bakgrund Strandskolan har under 2010 fått beviljat att starta upp ytterligare en småbarnsavdelning inom förskoleverksamheten. Detta tillsammans med ett ökat elevantal gör att ytterligare utrymmen behövs för skolans verksamhet. Kommunstyrelsen har tidigare (KS2010/1527) fattat beslut om investering i en ny småbarnsavdelning. Detta är ännu inte genomfört i avvaktan på utredning om tillbyggnad utrymmen för musik och rörelse. I samband med detta har Strandskolan studerat möjliga paviljonglösningar. Utredningen visar till slut att tillbyggnad är ett bättre alternativ när man slutligen kunde komma fram till att tillbyggnaden kunde inrymmas inom befintlig byggrätt. Bedömning Att bygga permanent i stället för paviljonglösningar ligger i linje med kommunens fastighetsstrategi och är långsiktigt det mest ekonomiskt fördelaktiga altenativ i detta projekt. Ekonomisk bedömning Kommunstyrelsen har tidigare (2010/1527) beviljat ett anslag på tkr inom tilldelad investeringsram för en småbarnsavdelning. För att finansiera tillkommande lokalytor enligt ovan behövs ytterligare tkr. I 2012 års investeringsram fanns tkr avsatta för hela projektet. Enligt förstudien visar kalkylen på tkr och att då ytterligare 730 tkr behövs för att genomföra hela projektet med både småbarnsavdelning och lokaler för musik och rörelser. Förvaltningen har från 2012 års investeringsram begärt tilläggsanslag för Förvaltningen bedömer att Strandskolan klarar den ökande hyreskostnaden. Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen genomför till- och ombyggnaden av Strandskolan med en tilläggskostnad på kr. Investeringen finansieras genom tilläggsanslag från 2012 års investeringsplan samt att kr omfördelas från lokalanpassningsramen för KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

11 2(2) Magnus Gyllestad Sektorchef Patrik Skog Enhetschef Expedieras till: Patrik Skog, Åsa Berglie, Lennart Karlsson, Morgan Åkerman, Erik Öhgren För kännedom till: Annette Bergenholtz, Strandskolan, Vikingagatan 6, Kungälv

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 31/2013 KS2012/2431 Planförfrågan för Flögen 1:21 (Dnr KS2012/2431) Sökandens önskemål: Sökanden önskar planlägga för 7 st villatomter på en yta på ca kvm. ÖP/detaljplan: Översiktsplanen anger området som befintlig bebyggelse inom tätortsbebyggelse i kustzon som är möjlig för förtätning och omvandling. Det aktuella området är inte planlagt. Fastigheten: Fastigheten är belägen i Norra Aröd och det aktuella området består av flack ängsmark mellan befintliga bostäder. Natur/kultur: Det aktuella området har inga kända fornminnen eller naturvärden. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp pågår för Aröd. Bedömning: För Aröd så föreslås ett övergripande planarbete där tillkommande villatomter får prövas ihop med befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser där omvandling från fritidsändamål till åretruntboende ska prövas. Planarbetet med del av Flögen 1:21 får ingå i planarbetet för hela Aröd. Planarbetet bör ske parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA. Tidplanen utbyggnad av VA till Aröd är i dagsläget Ett planarbete beräknas ta 2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna antas Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KS2012/2431 Planförfrågan för Flögen 1:21 daterad den 8 februari 2013 Bilaga Ansökan daterad den 28 november 2012 Bilaga Karta Kungälv daterad den 1 februari 2013 Bilaga Karta Aröd daterad den 8 februari 2013 Förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för del av Flögen 1:21 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Detaljplanen ska baseras på program. Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Expedieras till För kännedom till Sektor samhällsbyggnad/ Eva Johansson Efter beslut i KS: Lise-Lotte Adamsson, Hallebäcksvägen 11, Kode Sektor samhällsbyggnad/ Henrik Levin SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Justeras sign

13 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson KS2012/2431 Planförfrågan för Flögen 1:21 (Dnr KS2012/2431) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar planlägga för 7 st villatomter på en yta på ca kvm. ÖP/detaljplan: Översiktsplanen anger området som befintlig bebyggelse inom tätortsbebyggelse i kustzon som är möjlig för förtätning och omvandling. Det aktuella området är inte planlagt. Fastigheten: Fastigheten är belägen i Norra Aröd och det aktuella området består av flack ängsmark mellan befintliga bostäder. Natur/kultur: Det aktuella området har inga kända fornminnen eller naturvärden. VA: Planering för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp pågår för Aröd. Bedömning: För Aröd så föreslås ett övergripande planarbete där tillkommande villatomter får prövas ihop med befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser där omvandling från fritidsändamål till åretruntboende ska prövas. Planarbetet med del av Flögen 1:21 får ingå i planarbetet för hela Aröd. Planarbetet bör ske parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA. Tidplanen utbyggnad av VA till Aröd är i dagsläget Ett planarbete beräknas ta 2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna antas Bedömning För Aröd så föreslås ett övergripande planarbete där tillkommande villatomter får prövas ihop med befintliga detaljplaner och områdesbestämmelser där omvandling från fritidsändamål till åretruntboende ska prövas. Planarbetet med del av Flögeln 1:21 får ingå i planarbetet för hela Aröd. Planarbetet bör ske parallellt med utbyggnaden av kommunalt VA. Tidplanen utbyggnad av VA till Aröd är i dagsläget Ekonomisk bedömning Innan start av planarbete så kommer ett plankostnadsavtal att upprättas. Förslag till beslut Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att pröva byggnation för del av Flögen 1:21 i Kungälvs kommun i samband med planläggning av hela Aröd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Detaljplanen ska baseras på program. Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

14 2(2) Henrik Levin Planchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Lise-Lotte Adamsson, Hallebäcksvägen 11, Kode För kännedom till: Henrik Levin samhällsbyggnad

15

16

17

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 24/2013 Synpunkter på planerad sänkning av kommunbidrag till fritidsverksamhet i Kungälvs kommun Fredkullagården (Dnr KS2012/2443) Bidraget till de fristående verksamheterna har förändrats från 2013 på grund av att sektor skola har en ny resursfördelningsmodell. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har i en skrivelse gjort en framställan till kommunstyrelsen, daterat 3 december 2012, om att få behålla samma bidragsnivå 2013 som stiftelsen erhöll under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Synpunkter på planerad sänkning av kommunbidrag till fritidsverksamhet i Kungälvs kommun, Fredkullagården Bilaga Fredkullagårdens Framtid.docx Bilaga Synpunkter 2443.pdf Yrkande Benny Strandberg (KD): Punkt 2 i förslag till beslut får följande lydelse: Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem förutsätts under perioden 1 januari till och med 30 juni 2013, anpassa verksamhetens organisation efter grundbeloppets nivå för Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att bildningsutskottet beslutar att anta Benny Strandbergs (KD) yttrande. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunstyrelsen 1. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem erhåller ett högre grundbelopp för perioden 1 januari 2013 till och med 30 juni Bidraget per inskrivet barn är Per år per månad o fritidshem F-åk kr kr o fritidshem åk kr kr o öppen fritidsverksamhet kr kr 2. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem förutsätts under perioden 1 januari till och med 30 juni 2013, anpassa verksamhetens organisation efter grundbeloppets nivå för BILDNINGSUTSKOTTET Justeras sign

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Expedieras till Stiftelsen Fredkullagården fritidshem, Fridhemsgatan 37, Kungälv För kännedom till Kommunledningssektorn/ Helena Odinge BILDNINGSUTSKOTTET Justeras sign

20 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Karin Fahleson Kommunbidrag till Stiftelsen Fredkullagården fritidshem i Kungälvs kommun (Dnr KS2012/2443) Sammanfattning Bidraget till de fristående verksamheterna har förändrats från 2013 på grund av att sektor skola har en ny resursfördelningsmodell. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har i en skrivelse gjort en framställan till kommunstyrelsen, daterat 3 december 2012, om att få behålla samma bidragsnivå 2013 som stiftelsen erhöll under Bakgrund Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem driver Fredkullagårdens fritidshem. Stiftelsen är godkänd och har därmed rätt att få bidrag för sin verksamhet från Kungälvs kommun för de barn som är folkbokförda i kommunen. Under hösten 2012 har Kungälvs kommun betalt ut bidrag för 60 barn. Verksamheten är uppbyggd på den bidragsnivå som har varit aktuell i Kungälvs kommun fram till och med Budgetvolymen har medgivit 3,75 tjänster uppdelade på totalt 5 personer. Stiftelsen ser inga möjligheter att driva sin väl fungerande verksamhet med minskat kommunbidrag. Resursfördelningsmodell för Kungälvs kommun Resursfördelningsmodellen för sektor skola bygger på skollagens krav om likabehandling (Skollagen 2012:800) mellan kommunal och fristående verksamheter. De fristående verksamheterna skall få ett bidrag som motsvarar den barn- och elevpeng som den kommunala verksamheten använder till den egna. Bidraget består av två delar: ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Sektor skolas tidigare resursfördelningsmodell fastställdes år En genomgripande analys och bearbetning har gjorts av sektor skolas resursfördelningsmodell för anpassning till ny lagstiftning om likabehandling och till de förändringar som skett inom sektorns organisation sedan Modellen skall bland annat främja skolans måluppfyllelse, hushålla med resurserna, vara transperant, upplevas som rättvis och skall gynna likvärdig utbildning. En utvärderdering av den tidigare modellen visar att barnpengen till fritidshem och öppen fritidsverksamhet (tidigare fritidsklubb) har varit hög i jämförelse med elevpengen till grundskolan. Vid beaktande av just denna fördelning har barnpengen för fritidshem och SKOLA ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

21 2(3) öppenfritidsverksamhet minskat och elevpengen till grundskolan ökat i den nya modellen. Effekten av just denna förändring påverkar inte de kommunala eller fristående skolorna eftersom de inom sina enheter har båda verksamhetsformerna. Förändringen blir däremot påtaglig negativ för Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem eftersom denna verksamhet enbart omfattar fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Barnen som finns på fritidshem går på Fredkullaskolan, som är en egen ekonomisk förening (Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv). Information om grundbeloppet för 2013 skickades ut till de fristående verksamheterna under vecka 5. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem fick en särskild information från sektors skola under senare delen av november 2012 som beskrev hur det nya bidraget kunde påverka stiftelsens budget det kommande året. Informationen gavs från Kungälvs kommun för att ge stiftelsen större möjlighet att ställa om från en bidragsnivå till en annan. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har sedan de fick informationen arbetat med den uppkomna situationen och meddelar i ett brev Fredkullagårdens framtid hur stiftelsens verksamhet skall anpassas efter ett nytt grundbelopp. Verksamhetsanpassningen innebär att antal heltidstjänster som arbetar i barngrupp kommer att minska från 4,27 tjänst (hösten 2012) till 3,05 tjänst (hösten 2013). Effekterna av förändringarna kommer att påverka fritidshemmets budget först efter andra halvåret Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem tar emot barn i sin verksamhet som är folkbokförda i andra kommuner än vår egen. Grundbeloppet för dessa barn betalas direkt från respektive kommun till stiftelsen. Bedömning Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem har presenterat ett antal åtgärder som kommer att vidtas för att vara i ekonomisk balans efter halvårskiftet (se bifogad bilaga) Förvaltningen föreslår att Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem får behålla 2012 års grundbelopp för fritidshem och öppen fritidsverksamhet under 6 månader, från 1 januari 2013 till och med 30 juni Därefter gäller grundbeloppet för Den ekonomiska kompensationen uppgår till kronor under förutsättning att antalet inskrivna barn (folkbokförda i Kungälv) i respektive verksamhet inte ändras under perioden. Ett extra grundbelopp skall ge stiftelsen tid och möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att organisationen vid Fredkullagården skall anpassas efter de ekonomiska förutsättningar som grundbeloppet från Kungälvs kommun medger. Ekonomisk bedömning Grundbelopp 2012 (per barn) per år per månad fritidshem F-åk kr kr fritidshem åk kr kr öppen fritidsverksamhet kr kr Grundbelopp 2013 (per barn) fritidshem kr kr fritidshem åk kr kr

22 3(3) öppen fritidsverksamhet kr kr Bidraget (grundbelopp gånger antal inskrivna barn) till Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem: januari juni 2013 (2012 års grundbelopp) kr januari - juni 2013 (2013 års grundbelopp) kr skillnad kr Det utökade bidraget till Fredkullgårdens fritidshem utgör skillnaden mellan 2012 års grundbelopp och 2013 års grundbelopp. Förslag till kommunstyrelsen 1. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem erhåller ett högre grundbelopp för perioden 1 januari 2013 till och med 30 juni Bidraget per inskrivet barn är Per år per månad o fritidshem F-åk kr kr o fritidshem åk kr kr o öppen fritidsverksamhet kr kr 2. Stiftelsen Fredkullagårdens fritidshem skall under perioden 1 januari till och med 30 juni 2013, anpassa verksamhetens organisation efter grundbeloppets nivå för Lisa Strandberg Werlenius Skolchef Ann Ryström Verksamhetschef Expedieras till: Stiftelsen Fredkullagården fritidshem Fridhemsgatan 37, Kungälv För kännedom till: Kommunledningssektorn/ Helena Odinge,

23 Fredkullagårdens framtid Höstterminen ,27 heltider på 73 barn, vilket ger 17.1 barn per pedagog. Till detta kommer en 60 % ekonomitjänst vilket ger 4,87 heltider. Under 2012 höjdes våra löner endast ca 50 % av rekommenderad höjning. Vårterminen heltider på 73 barn, vilket ger 17,6 barn per pedagog. Lägger vi till den 60 % ekonomitjänsten får vi sammanlagt 4,75 heltidstjänster på Fredkullagården. Höstterminen 2013 Vi kommer att ha 3,05 heltidstjänster i barngrupp. Till hösten beräknar vi ha 83 inskrivna barn. Detta ger 27,2 barn per pedagog. Till detta tillkommer 60 % kontorstjänst. Totalt ger detta 3,65 heltider. Höst 2012 Vår 2013 Höst barn 73 barn 83 barn 4,27 heltider pedagoger 4,15 heltider pedagoger 3,05 heltider pedagoger 17,1 barn/pedagog 17,6 barn/pedagog 27,2 barn /pedagog plus 60 % ekonomi plus 60 % ekonomi plus 60 % ekonomi Eftersom vi inte vet exakt hur många barn vi får till hösten är det ungefärliga siffror vi lämnar och vi ser att detta kommer att innebära enormt stora förändringar för oss. Viktigt att komma ihåg vad gäller Fredkullagården är att vi sköter alla inköp, vi gör i ordning alla mellanmål och vi hämtar barn på skolan som ligger ca 500 bort. Det är svårt i dagsläget att säga hur bra vi kommer att lösa vårt uppdrag med dessa nya förutsättningar. För Stiftelsen Fredkullagården, Catarina Stigberg

24

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 13/2013 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Dnr KS2013/141) Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomist bistånd har utarbetats av Försörjningsstödsenheten. De reviderade riktlinjerna är i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer från Socialstyrelsen, delgeringsordningen i Kungälvs kommun samt procentuell fördelning av delposter i riksnormen enligt beslut i kommunsstyrelsen den 21 mars 2012, KS 112/2012. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från arbetsliv och stöd daterad 8 februari 2013 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun daterade 7 februari 2013 Förslag till kommunstyrelsen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun daterade 7 februari 2013 godkänns. Ändringarna träder i kraft från och med den 1 april Expedieras till Ann-Marie Broberg, Jonas Arngården, Anna Ljungberg För kännedom till Annica Emanuel, Robin Akbas SOCIALA UTSKOTTET Justeras sign

26 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Anna Ljungberg Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Dnr KS2013/141) Sammanfattning Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomist bistånd har utarbetats av Försörjningsstödsenheten. De reviderade riktlinjerna är i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer från Socialstyrelsen, delgeringsordningen i Kungälvs kommun samt procentuell fördelning av delposter i riksnormen enligt beslut i kommunsstyrelsen den 21 mars 2012, KS 112/2012. Bakgrund Riktlinjer för ekonomiskt bistånd reviderades senast i april I de nu reviderade riktlinjerna har prisbasbelopp, riksnorm och andra schabloniserade kostnader för försörjningsstöd förändrats. De reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd har de senaste tre åren reviderats årligen för att säkerställa en rättsäker handläggning. Inför 2012 förändrades socialstyrelsens direktiv avseende fördelningen av delposter i riksnormen, vilket föranledde ett särskilt beslut i Kommunstyrelsen den 21 mars Socialstyrelsen har tidigare för varje år inför höjning av riksnormen för försörjningsstöd skickat ut ett gemensamt meddelandeblad med fördelning av riksnormen till alla kommuner. Direktiven från Socialstyrelsen är sedan 2012 att varje kommun får ansvara för fördelningen själva. De har endast angett rekommendationer om att kommunerna bör göra en procentuell fördelning av posterna. Kungälvs kommun valde utifrån rättssäkerheten men också utifrån en rättviseaspekt att samarbeta i frågan med ansvariga för försörjningsstöd i alla kranskommuner inom Göteborgsregionen samt Göteborgs Stad och överenskommit om en procentuell fördelning enligt de rekommendationer som Socialstyrelsen angav. Kommunikation skedde även med Stockholm och Malmö Stad där alla valde att följa samma princip enligt förslaget. Inför 2013 har riksnormen höjts enligt tidigare principer, vilket medför att det inte finns någon anledning till förändring av den procentuella fördelningen av delposterna i riksnormen. I samråd med övriga kommuner inom Göteborgsregionen samt med Göteborgs stad har överenskommits att följa den tidigare beslutade procentuella fördelningen. Bedömning Riktlinjer för ekonomiskt bistånd måste kontinuerligt följas upp och revideras för att garantera en rättsäker handläggning. Detta förslag är en revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs i maj 2012, och uppfyller därmed dessa krav. ARBETSLIV OCH STÖD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

27 2(2) Förslag till kommunstyrelsen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun daterade 7 februari 2013 godkänns. Ändringarna träder i kraft från och med den 1 april Ann-Mari Broberg Sektorschef Expedieras till: Ann-Mari Broberg, Jonas Arngården, Anna Ljungberg Anna Ljungberg Vik. enhetschef För kännedom till: Annica Emanuel, Robin Akbas

28 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun CA110311/ /

29 Innehållsförteckning Lathund 3 Barnomsorgskostnad 4 Barnperspektiv 5-6 Begravningskostnad 7-8 Bilinnehav 9 Boende Högsta godtagbara boendekostnad Andrahandsboende/inneboende Hemmaboende ungdomar/vuxna Boendekostnad under fängelsevistelse 13 Boendekostnad under vård/behandling på institution 13 Boendekostnad för tillfälligt boende 13 El 15 Fackavgift 16 Flyttkostnad 17 Fickpengar 18 Förebyggande/rehabiliterande insatser 18 Försäkringar 19 Förmedling 19 Kriminalvården 20 Glasögon/kontaktlinser 21 Hemförsäkring 22 Hemtjänstavgift 23 Hemutrustning 24 Hyresskuld 25 Kläder & skor 25 Kosttillägg 26 Legitimationshandling 27 Läkarvård & medicin Magasinering 29 Matpengar 30 Postbox/Poste Restante 31 Psykoterapikostnader 31 Resekostnader/sociala resor/sjukvårdsresor 32 Rättshjälpskostnader 33 Separation/skilsmässa 33 Kvinnofridsärenden/våld i nära relationer 34 Spädbarnsutrustning 35 Städning/sanering 35 Tandvård Telefon 37 Umgänge Utgiftposterna i riksnormen 40 2

30 Riktlinjer försörjningsstöd Prisbasbelopp 2013 (Siffror inom parentes avser 2012) Lathund kr ( kr) Begravningskostnader 50 % av pbb kr ( kr) Elskuld 1:e socialsekreterare 15 % av pbb kr (6 600 kr) Enhetschef 30 % av pbb kr ( kr) Externt boende (t.ex. Tillfället, vandrarhem/hotell) Socialsekreterare 0 3 månader 1:e socialsekreterare 4 8 månader Enhetschef 9 12 månader Flyttkostnader 1:e socialsekreterare 20 % av pbb kr (8 800 kr) Enhetschef 30 % av pbb kr ( kr) Förebyggande/rehabiliterande insatser Enhetschef 10% av pbb kr (4 400 kr) Glasögon Kostnad för båge 1,5 % av pbb 668 kr (660 kr) Hemutrustning 20 % av pbb per person och år kr (8 800 kr) Hyresskuld Enhetschef upp till 3 månader Högsta godtagbara boendekostnad 1-2 vuxna kr/månad (5 125 kr kr/månad) 1-2 vuxna + 1 barn kr/månad (6 250 kr kr/månad) 1-2 vuxna + 2 barn kr/månad (7 725 kr kr/månad) 1-2 vuxna + 3 barn kr/månad (9 625 kr kr/månad) 1 2 vuxna och fler än 3 barn kr/månad kr/månad/barn utöver 3 (9 625 kr/månad kr/månad/barn utöver 3) Spädbarnsutrustning 13 % av pbb kr (5 720 kr) Tandvård Socialsekreterare 16 % av pbb kr (7 040 kr) 1:e socialsekreterare 25 % av pbb kr ( kr) Enhetschef 35 % av pbb kr ( kr) Umgängesresor 20 % av pbb kr (8 800 kr) 3

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-04 Plats Sammanträdesrum Västra porten, stadshuset, plan 2 Tid Onsdagen den 4 mars klockan 13:00-17:30 Ledamöter Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd.

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6. G:\KS\FÖRFATTNINGSSAMLING\BIDRAGSREGLER\Ekonomiskt bistånd. RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Fastställda av Socialnämnden 2002-01-30 6 VARA KOMMUN 1 Socialnämndens målsättningar Att de som får ekonomiskt bistånd så snart som möjligt blir självförsörjande och oberoende

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer