Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare"

Transkript

1 24 L O K A L M A R K N A D Stigande efterfrågan under hösten sänkte vakansgraden ytterligare Mål och strategier Stockholmshems kommersiella lokaler ska bidra till bra service och ökad trivsel för de boende och därmed stärka bostadsområdets attraktivitet. I lägen där det är svårt för lokalinnehavare att bedriva efterfrågad närservice med större lönsamhet, prioriterar Stockholmshem att behålla beıntliga hyresgäster framför att maximera hyresnivån. I områden där efterfrågan på bostäder är större än på närservice byggs vakanta lokaler om till lägenheter. Lokalmarknaden i Stockholm Den ekonomiska utvecklingen i Stockholm var stark under 27 och tillväxten bedöms vara bättre än i övriga Sverige under 28, även om takten avtar något. Sysselsättningen ökade kraftigt, särskilt inom tjänstesektorn vilket ökade efterfrågan på kontorslokaler. Främst efterfrågas moderna, effektiva och fiexibla kontor, vilket har lett till minskade vakanser och ökade hyror för dessa lokaler men motsatt utveckling för äldre kontorsfastigheter i sämre lägen. Vakansgraden i Storstockholm är drygt tio procent och i city drygt fem procent, exklusive de stora pågående ombyggnadsprojekten i city. Stockholmshems kommersiella lokaler står endast för nio procent av företagets omsättning men är viktiga komplement i bostadsområdena i form av närservice, handel och kommunal omsorg. Transaktioner Det starka intresset för att investera i svenska fastigheter höll i sig under 27. Omsättningen för affärer större än 1 miljoner kronor var lägre än rekordåret 26 och uppgick till 147 miljarder kronor. Omsättningen var rekordhög under det första halvåret 27, men oron på ınansmarknaden och de stigande räntenivåerna hade en något dämpande effekt under det andra halvåret. Affärerna tog något längre tid och de opportunistiska aktörerna blev färre allt eftersom ınansieringskostnaderna ökade. Aktörer som ınansierar köp med en större andel eget kapital, såsom pensionsfonder och andra institutionella investerare, fortsätter dock att förvärva. Nyproduktion Under 26 och 27 har fiera projekt påbörjats och prognoser tyder på ett fortsatt intresse för att starta nya projekt, främst drivet av den höga efterfrågan på moderna och effektiva kontorslokaler. En stor del av den pågående nyproduktionen sker nära centralstationen i city. Även utanför city pågår nybyggnad till exempel på nordvästra Kungsholmen. Butiksoch närservicelokaler i bostadsfastigheters gatuplan byggs i nya områden med stadskaraktär såsom Kungsholmen, Årstadal/Liljeholmen, Hammarby Sjöstad samt i kompletteringsfastigheter i innerstaden. Stockholmshems lokaler Stockholmshems lokalbestånd består av närmare 37 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på totalt drygt 238 (257 ) kvadratmeter och är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Minskningen med 2 kvadratmeter under 27 beror på en omklassiıcering av Stiftelsen Hotellhems kategoriboende från lokaler till bostäder. STOCKHOLMSHEMS LOKALBESTÅND 27 Lokaltyp Antal Area, Gen.snittl. Vakans- Andel av m 2 hyra,kr/m 2 grad % hyr.värde % Butik ,7 22 Kontor ,2 5 Hantverk ,4 6 Lager ,3 1 Kommunala Övrigt Totalt ,9 1 Närmare 7 procent av lokalerna är mindre än 5 kvadratmeter. De fiesta stora lokalerna återınns i Söderort och Innerstaden där fiera lokaler hyrs av Stockholms stad och Landstinget. Detaljhandelsföretagen Coop och Ica är andra stora hyresgäster. Hyresintäkter Stockholmshem har de senaste åren haft en överlag positiv hyresutveckling inom lokalbeståndet. Främst tack vare minskade vakanser och ett tillskott av nya lokaler, i Hammarby Sjöstad och Liljeholmen/Årstadal ökade lokalhyresintäkterna under 27 till 188 (18) miljoner kronor. Det motsvarar 9 (9) procent LOKALHYRESINTÄCKTERNAS ANDEL AV TOTALA OMSÄTTNINGEN LOKALERNAS LÄGE HYRESKONTRAKTENS LÖPTID Andel av totalt hyresvärde HYRES- OCH VAKANSUTVECKLING Lokalhyror 9 % Bostadshyror och övriga intäkter 91 % Sydväst 27 % Västerort 1 % Innerstaden inkl Nacka och Liljeholmen 33 % Sydöst 3 % % kr/m 2 % Hyresnivå Vakansgrad

2 L O K A L M A R K N A D 25 av Stockholmshems totala omsättning. Utvecklingen av Stockholmshems lokalhyresintäkter har i genomsnitt följt konsumentprisindex (2,2 procent under 27). Uthyrning och vakanser Under främst den senare delen av året märktes en stigande efterfrågan på Stockholmshems lokalutbud. Vakansgraden i lokalbeståndet sjönk till 3,9 (4,1) procent, vilket i jämförelse med den övriga lokalmarknaden är lågt. Förklaringen är mixen av attraktiva lokaler som i de fiesta fall är komplement i bostadsområdena. Dessa påverkas inte av marknadens fiuktuationer i samma utsträckning som lokalmarknaden i stort. Totalt tecknades 384 (359) lokalkontrakt under året, varav ett 5-tal var omförhandlingar, som gav mindre höjningar av hyresnivån. Drygt hälften av lokalerna framförallt de mindre är uthyrda med ettårskontrakt, vilket innebär att en stor volym hyreskontrakt förlängs årligen. Inga större förändringar av kontrakten för de stora lokalerna ägde rum under året. Uthyrningen av lokaler sköts, i likhet med bostäder, av en specialiserad uthyrningsenhet. Stockholmshems utbud av lediga kommersiella lokaler annonseras på Stockholmshems webbplats, där en kontinuerlig utveckling av objektspresentationen sker. Marknadsföring sker även i begränsad omfattning via riktad lokalskyltning och annonser. Lokalhyresgäster De fem största hyresgästerna hyr 23 (22) procent av den totala lokalarean och svarar för F O T O : J A N I S L U K A S Föreningen Folkkulturcentrum bedriver lokal kulturversamhet i Hjorthagen. knappt 36 (34) procent av de totala lokalhyresintäkterna. Största hyresgäst är Stockholms stad som genererar 28 procent av lokalhyresintäkterna. De fiesta lokalhyresgästerna hyr dock förhållandevis små lokaler. I de mindre lokalerna bedriver hyresgästerna framförallt verksamhet som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, vård, omsorg och utbildning. En eventuell indragning av kommunal verksamhet i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör. De entreprenörsavtal för skötsel av garage- och bilplatser som funnits med Stockholm Parkering skrevs under året om till lokalhyresgästavtal. Dessa nya avtal som omfattar närmare 5 garage- och bilplatser gäller från den 1 januari 28. Den genomsnittliga hyrestiden varierar stort inom lokalbeståndet. Hälften av lokalhyresgästerna har hyrt sin lokal kortare än fyra år samtidigt som nästan en tredjedel av hyresgästerna hyrt sin lokal längre än tio år. DE FEM STÖRSTA HYRESGÄSTERNA 27 Area Hyresintäkter Hyresintäkter Hyresgäst kvm mnkr andel 27 % Stockholms stad ,4 27,9% Ica Fastigheter 4 9 5,1 2,7% Coop Fastigheter ,2 2,2% Bea livsmedel AB , 1,6% Nya Alexandra hotell ,4 1,3% Utblick 28 Under 28 tillkommer en lokal genom nyproduktion i Hammarby Sjöstad. Intäkterna från de kommersiella lokalerna beräknas fortsätta öka med den genomsnittliga indexutvecklingen. De närmaste åren planeras endast ett marginellt tillskott av nyproducerade eller ombyggda lokaler. LOKALSTORLEK OCH HYRESVÄRDE Antal kontrakt Hyresvärde, tkr Antal kontrakt Hyresvärde <2 kvm 2-49 kvm 5-99 kvm kvm kvm >5 kvm HYRESKONTRAKTENS LÖPTID Hur länge Stockholmshems lokalhyresgäster har hyrt sin lokal Andel av totala antalet kontrakt, % >3 MARKNADSHYRA MODERNA LOKALER Hyra, kr/m City Innerstaden Närförort Källa: Newsec

3 26 L O K A L M A R K N A D Fastigheter med ett väsentligt lokalinslag Marknadsområde/ Fastighet Lokalarea Vakans Hyresvärde Andel av totalt Lokaltyp Största hyresgäst/-er Stadsdel kvm % mnkr hyresvärde % Västerort Abrahamsberg Levnadsteckningen ,4 33 Butiker Abrahamsbergs Mat AB Bromsten Fredrik ,6 28 Kontor, fritidsgård City Mail, Stockholms stad Hässelby Gård Kvarnhagen ,8 8 Kontor, hantverkslokaler Privata hyresgäster Nälsta Fästmanssoffan ,9 47 Serviceboende Stockholms stad Ulvsunda Östan , 27 Kontor, butik Adex Fastighetsutveckling AB ,7 Innerstaden Henriksdal, Nacka Sicklaön 78: ,9 5 Butiker, verkstads- & hobbylokal. Privata hyresgäster Sicklaön 78: ,3 1 Fritidsgård, butiker, hobbylokaler Nacka Kommun, Privat hyresgäster Hjorthagen Jakten 3 85,8 42 Kulturverksamhet, kontor Föreningen Folkkulturcentrum Rävsaxen , 36 Daghem, kontor Stockholms stad Studsaren ,7 44 Restaurang, butker, kontor Restaurang Hjorten HB Kungsholmen Klamparen ,7 47 Daghem, radiostation, kontor Stockholms stad, Sveiges Radio AB Jordgubben ,2 39 Butik, restaurang Supermarket China of Sweden AB Kungliga Myntet ,9 1 Daghem, kontor Stockholms stad Morellträdet ,2 42 Kontor, utbildningslokal Svenska Missionskyrkan Utbildningscentrum Ladugårdsgärdet Svea Artilleri ,3 31 Serviceboende, kontor Stockholms stad Liljeholmen Sjövik ,7 13 Daghem, butiker Stockholms stad Norra Djurgården Körsbäret 4 464,4 29 Daghem, kontor Stockholms stad Södermalm Häckelfjäll ,2 91 Daghem Mosebacke Förskolor AB Linjalen , 13 Hotell, daghem, kontor, hobbylokal. Nya Alexandra Hotell Monumentet , 53 Restaurang, butiker, kontor Svenska Mc Donalds AB Mullvadsberget ,1 79 Kontor, butiker, restaurang Stockholms stad, Stockholmshem Mullvadsberget 28 69,8 56 Social verksamhet, kontor Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm AB Skottet , 13 Butiker, daghem, kontor Ica Fastigheter Sverige AB, Stockholms stad Sparren ,4 31 Daghem, kontor Söder Triaden Skolor AB Svärdet ,7 8 Daghem, dagcenter Stockholms stad Vattenpasset ,5 12 Restaurang, butiker, kontor Södertälje Grekiska Kolgrillsbar HB Vattenpasset ,2 27 Kontor NTI-Skolan Nordens Tekn.Inst., Stiftelsen Hotellhem Södra Hammarby- Kryssningen ,7 7 Daghem, kontor Stockholms stad hamnen Knallen ,9 8 Restaurang, butiker Café Soir HB Vasastaden Kannan ,5 29 Kontor AB Venair Ventilation Myrstacken ,6 33 Idrottslokal, bilförsäljning, kontor Vanadis Gym, Rosenholtz verkstad AB Snickaren ,1 67 Daghem, kontor Stockholms stad Östermalm Granen ,5 81 Daghem Stockholms stad ,4 Sydväst Aspudden Korpen ,7 19 Butiker Ica Sverige AB Vadaren ,2 13 Daghem, serviceboende Stockholms stad Gröndal Stapelbädden ,4 11 Butik, kontor Privata hyresgäster Stapelbädden ,9 15 Dagcenter, kontor, samlingssal Stockholms stad Midsommarkransen Berberisbusken , 61 Daghem Stockholms stad Vårlöken ,8 51 Butiker, kontor Coop Sverige Fastigheter AB, Husbyggnadsvaror HBV Rågsved Nyckelaxet ,7 94 Butiker, restaurang Barbacoa Kök & Bar AB Solberga Beryllen ,6 42 Butiker, kontor Nordström och Karlsson El Lappjäxan ,6 8 Butiker, kontor C Dahl Matkultur AB Ovanlädret ,2 17 Butiker, kontor Milsvinden AB Topasen 2 618,4 36 Butiker, kontor Bibos Frukt & Grönt AB Västertorp Slalomsvängen ,2 43 Butiker, fören.lokal, tandläkarmottagn. Mision Evangelica Int.,Folktandvården i Stockholms län AB Störtloppet ,4 13 Butiker, kontor Coop Sverige Fastigheter AB Vasaloppet ,1 1 Butiker, kontor, föreningslokaler Privata hyrsgäster ,1 Sydöst Bagarmossen Kanslisten ,2 92 Vårdcentral Landstingsfastigheter Rotemannen ,9 9 Kontor, butiker Privata hyresgäster Stadsfogden ,8 44 Butiker, kontor, bibliotek Ica Sverige AB, Stockholms stad Stadsfogden ,2 51 Apotek, butiker, samlingssal Coop Sverige Fastigheter AB, Bagarmossen Folketshusförening Gamla Enskede Sexmännen ,2 41 Butik, vård & omsorgslokaler Bea Livsmedel AB, Stockholms stad Hökarängen Cigarrlådan ,8 8 Utbildningslokal, kontor Stiftelsen Martinskolan Kanelstången ,6 56 Hälsocentral, butiker, kontor SLL Beställarkontor Kryddpepparn ,2 29 Serviceboende, kontor Stockholms stad Morgonen ,1 27 Samlingssal, serviceboende Hyresgästföreningen i Storstockholm Rågsikten , 47 Butiker, dagverksamhet Privata hyresgäster, Stockholms stad Rökstången ,6 98 Hantverks- och ateljélokaler Janax Snickeri AB, Privata hyresgäster Johanneshov Laveringen , 51 Daghem, kontor Stockholms stad Skarpnäcks Gård Flygläraren ,4 88 Kulturhus och fritidsgård Stockholms stad Pilvingen ,5 2 Butiker, daghem Ica Sverige AB, Stockholms stad Pilvingen , 36 Restaurang, butiker, kontor Restaurang Acurat HB, Stockholmshem Pilvingen ,6 19 Daghem, butiker, kontor Stockholms stad, Privata hyresgäster Årsta Bjuren 2 572,4 1 Butik Faily Livs AB Sävlången ,9 12 Restaurang, butiker, daghem Can & Abbo Restaurang i Årsta HB, Stockholms stad ,3 I tabellen undantas egna verksamhetsfastigheter och fastigheter uthyrda till Stiftelsen Hotellhem. Med väsentligt menas att lokalernas hyresvärde uppgår till minst en miljon kronor, att hyresvärdet motsvarar minst 3 procent av det totala hyresvärdet eller att lokalarean överstiger 1 kvm.

4 L O K A L M A R K N A D 27 Stockholmshems nya fierfamiljshus och hyresradhus i kvarteret Bäverdalen, Rågsved. (Illustration: Leif Åbjörnsson).

5 28 F A S T I G H E T S B E S T Å N D Nybyggen ökade antalet lägenheter till över 32 Stockholmshem ägde och förvaltade vid årets slut lägenheter i 517 fastigheter, varav omkring 6 procent är belägna i marknadsområdena Sydväst och Sydöst. Hyresvärdet uppgår till totalt 2,1 miljarder kronor och den totala uthyrbara arean till drygt 2,4 miljoner kvadratmeter. Mål och strategier Stockholmshems fastighetsbestånd ska enligt ägardirektiv koncentreras till att i huvudsak omfatta bostäder i Stockholms stad. Detta har inneburit att lokalarean genom utförsäljningar av förskolor, servicehus och centrumanläggningar nästan halverats sedan mitten av nittiotalet. Bolaget ska även bistå hyresgäster som vill omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter och vara en aktiv fastighetsförvaltare. Fastighetsinnehav Vid årets utgång fanns 513 (524) fastigheter med ett bokfört värde om (9 721) miljoner kronor i Stockholmshems bestånd. Ytterligare fyra fastigheter fanns vid årsskiftet i företagets ägo, men stod inför ombildning till bostadsrätt. Försäljningsavtal var skrivna varför de inte längre ingår i det bokförda värdet. Tillträde sker i början av 28. Bostadsfastigheterna utgör 95 (94) procent av beståndet, och i dessa ınns nästan alla kommersiella lokaler. Bara 13 av fastigheterna innehas numera med tomträtt, resten är äganderätt. I 14 (14) bostadsfastigheter ınns (1299) kategoribostäder, huvudsakligen kollektivhus, gruppboenden och pensionärslägenheter samt lägenheter som hyrs ut till Stiftelsen Hotellhems verksamhet. Under 27 påbörjades även ett arbete med att se över förvärv av fier fastigheter för Stiftelsen Hotellhems verksamhet. Hälften av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda på 193-, 194- och 195-talet. Dessa är belägna strax utanför innerstaden med attraktiva lägen och hyror. Under miljonprogramsperioden byggdes drygt 8 lägenheter, främst lokaliserade i ytterstaden. Nyproduktionen under utgör cirka 5 procent av totala antalet lägenheter i beståndet och omfattar innerstadslägen som Södermalm, Ladugårdsgärdet, Norra och Södra Hammarbyhamnen samt områdena Liljeholmen, Bagarmossen, Hökarängen, Hammarbyhöjden, Bromma, Rågsved, Sätra och Skärholmen. FASTIGHETSTYP Antal Area, kvm fastigheter bostäder lokaler Bostäder Lokaler Projektfastigheter Övrigt* Totalt *) Avser panncentraler, parkeringsplatser m m Uthyrbar area I och med den fortsatta nyproduktionen av bostäder ökade bostadsarean med cirka 5 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till ( ) Den totala uthyrbara arean uppgick till ( ) kvadratmeter, en ökning med drygt en procent under året. Antalet hyresobjekt var vid årets slut , ett tillskott på objekt, varav merparten är tillskott på garage och bostäder. Antal Kvm Bostäder Lokaler Garage Bilplatser Summa Marknadsområde Sydväst och Sydost svarar för 59 procent av bostadsarean, Västerort 18 och Innerstaden 23, varav Nacka och Liljeholmen ingår med drygt 3 procent. LÄGENHETERNA FÖRDELADE EFTER STORLEK 5 Rok eller större 3 % 4 Rok 1 % 1 Rok eller mindre 18 % BOSTÄDERNAS LÄGE Sydöst 28 % Västerort 18 % MEDELHYRA ÅLDERSKLASSER Antal lägenheter Medelhyra (jan 28) Rok 29 % 2 Rok eller kokvrå 4 % Innerstaden 23 % Sydväst 31 % 1 Före och senare 6 5 Antal lägenheter Medelhyra

6 F A S T I G H E T S B E S T Å N D 29 Björnsonsgatan i Blackeberg. FASTIGHETER OCH UTHYRBAR AREA VID ÅRETS UTGÅNG Område Antal Antal Area kvm fastigh. bost. totalt 1) bost. lokaler Västerort Innerstaden 2) Sydväst Sydost Totalt ) Exklusive garage 2) Inklusive Nacka och Liljeholmen Mer än hälften av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde ınns i nedanstående tio stadsdelar. Stadsdel Antal Area kvm Hyresvärde bostäder bostäder mnkr Södermalm Hökarängen Bagarmossen Solberga Sätra Skarpnäck Aspudden Gröndal Västertorp Rågsved Summa andel total 57% 57% 57% F O T O : N I N O M O N A S T R A Förändring av fastighetsbeståndet 27 Bostadsrättsombildningarna som skedde under 27 hade enbart en marginell påverkan på den totala bostadsarean, en minskning med mindre än en procent. Lokalarean minskade under året med drygt sju procent, eller 2 kvadratmeter, vilket var en följd av en omklassiıcering av Stiftelsen Hotellhems kontrakt från lokaler till bostäder. Utöver de bostadsrättsombildningar som genomfördes såldes ett projekt, i Långbro, om totalt 15 lägenheter till ett värde av 82 mnkr. En tomträttsupplåtelse erhölls i Aspudden, för fastigheten Hemgården 3. Byggstart var i december och 59 lägenheter planeras att vara klara under tredje kvartalet 29. FÖRÄNDRING FASTIGHETSBESTÅNDET Bokfört Antal värde, mnkr, fastigheter inklusive pågående projekt Försäljning tillträde Försäljning tillträde ( 1 Förvärv/tomträttsupplåtelse 14 1 Ny- & ombyggnader ( 2 Avskrivning/Nedskrivning ) Avtal skrivna 27, ingår ej i bokfört värde. 2 ) Fastighetsreglering. Hyresintäkter och hyresbortfall Hyresintäkterna för 27 uppgick till 1 96 (1 883) miljoner kronor. Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 1,8 procent och infiyttningshyrorna i upprustade smalhusområden med 2,85 procent. Bostadslägenheterna svarade för 87 (87) procent av hyresvärdet och uthyrbar area. Genomsnittshyran för bolagets fastigheter uppgick 27 till 863 (852) kronor per kvadratmeter och år inklusive permanenta hyrestillägg. Vakansgraden för bostäder, uttryckt som outhyrd area i förhållande till total bostadsarea, var oförändrad,,1 procent. Motsvarande vakansgrad för lokaler var 3,9 (4,1) procent. Merparten av outhyrda lokaler omfattar smålokaler i bostadshusen. Utöver vakanser var mindre än,5 procent av bostadsarean respektive 2, procent av lokalarean tomställd för pågående eller kommande ombyggnad. Det totala hyresbortfallet för bostäder, som omfattar vakanser, interna förhyrningar samt tomställningar för ombyggnader och reparationer utgör cirka,8 procent av hyresvärdet. Detta minskade under året med 25 procent, vilket framförallt förklaras av att ett antal större ombyggnadsprojekt som pågått sedan 26 färdigställdes och kunde återgå till uthyrning. Motsvarande hyresbortfall för lokaler var 7,2 (8,3) procent, och minskningen beror på färdigställandet av ombyggnadsprojekt av lokaler till bostäder. Utblick 28 Nyproduktionen fortsätter i samma takt som under 27, med planerad byggstart av cirka 25 lägenheter. Omvandlingen till bostadsrätter fortgår, och samtliga hittills inkomna intresseanmälningar som uppgår till ungefär en tredjedel av beståndet, beräknas kunna värderas och erbjudas till försäljning under 28. Försäljning av drygt 1 4 lägenheter belägna i Hässelby (688), Rågsved (275) och Sätra (458) till annan hyresvärd beräknas ske under våren. Fastigheterna ingår i moderbolaget Stockholms Stadshus planerade försäljning av totalt 5 2 av stadens lägenheter. Hyresförhandlingarna inför 28 resulterade i en uppgörelse om en genomsnittlig höjning på 1,95 procent, från och med den 1 april. Höjningen fördelar sig mellan,85 och 2,85 procent beroende på lägenhetsstorlek, hustyp, läge och fastigheternas ny- eller ombyggnadsår. Genomsnittshyran, inklusive permanenta tilllägg, kommer därmed att bli cirka 91 (893) kronor per kvadratmeter och år, med en variation mellan 741 (72) och (1696) kronor per kvadratmeter och år. HYRESBORTFALL BOSTÄDER Mnkr Interna förhyrningar Tomställt för ombyggnad och reparation Vakanser EKONOMISK INFORMATION PER MARKNADSOMRÅDE Ekonomi 27, mnkr Hyres- Drift- Under- Fastighets- Drift- Hyresvärde, Marknadsområde intäkter kostn. håll skatt & markavg. netto 27, mnkr Västerort Innerstaden inkl Liljeholmen och Nacka Sydväst Sydöst Totalt Nyckeltal 27, kr/kvm 1) Hyres- Drift- Under- Fastighets- Drift- Direktavkastn. Marknadsområde intäkter kostn. håll skatt & markavg. netto bokf värde % Västerort ,9 Innerstaden inkl Liljeholmen och Nacka ,9 Sydväst ,8 Sydöst ,6 Totalt ,2 1) Beräknat på vägd genomsnittsarea

7 3 F A S T I G H E T S U T V E C K L I N G Hög moderniseringstakt och stort bostadsrättsintresse Den höga förändrings- och moderniseringstakten av beståndet består. Nyproduktionen och de omfattande upprustningsprogrammen innebär en avsevärd förnyelse, samtidigt som intresset att ombilda till bostadsrätt är stort. Mål och strategier Stockholmshem har i uppdrag från ägaren att vara en aktiv fastighetsförvaltare. Förvärv, byten och försäljningar ska ske på affärsmässiga grunder för att bidra till blandade upplåtelseformer i stadsdelarna och skapa rationella förvaltningsområden. Beıntligt fastighetsinnehav ska förädlas och förändras utifrån en långsiktig förvaltning och kundnytta med syfte att skapa tillväxt i värde och avkastning. Stambyten och badrumsombyggnader i 5-talsbeståndet ska ges hög prioritet. Stockholmshem ska nyproducera 1 5 nya bostäder under och erbjuda hyresgästerna att ombilda till bostadsrätt. Nyproduktionen ska möjliggöras genom förvärv av exploateringsfastigheter, markanvisningar från staden samt kompletteringsbebyggelse på egen mark i beıntliga områden. Investeringar Investeringarna i fastigheterna uppgick till 1 34 (1 193) mnkr, varav 75 (662) avsåg nybyggnad, 585 (43) ombyggnad/upprustning och 14 (11) mnkr fastighetsförvärv. Ombyggnad av cirka 3 lägenheter för Stiftelsen Hotellhems verksamhet i kvarteret Tjället. F O T O : J A N I S L U K A S KÖP OCH FÖRSÄLJNING INVESTERINGAR NY- OCH OMBYGGNAD INTRESSEANMÄLNINGAR BOSTADSRÄTTSOMVANDLING Mnkr 2 Mnkr 1 4 Antal lgh Förvärv Försäljning Nybyggnad Ombyggnad Innerstad Närförort Ytterstad Totalt antal lgh Antal intresseanmälda lgh

8 F A S T I G H E T S U T V E C K L I N G 31 FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR Fastighetsförvärv Fastighetsförvärven var få under året och bestod av marktillskott för nyproduktion i Hökarängen och Solberga samt tilläggsköpeskillingar för tidigare inköpta fastigheter i Liljeholmen och Södra Hammarbyhamnen. Fastighetsförsäljning Fastigheterna Träbron 2 och Gångbron 1 i Långbro såldes till JM AB efter att det konstaterats att kostnaderna för att uppföra nyproducerade hyresrätter på tomterna blev för höga. Bostadsrättsomvandling Enligt ägardirektiv från den politiska majoriteten erbjuds Stockholmshems hyresgäster att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter. Under 27 mottogs 11 (17) intresseanmälningar för (1 394) lägenheter. Vid årsskiftet 27/28 fanns totalt lägenheter intresseanmälda för ombildning. Fastigheternas läge är tämligen jämnt fördelat på innerstad 34,5 procent, närförort 31,1 procent samt ytterstad 34,4 procent. Under året erbjöds 4 3 lägenheter till för- säljning och 239 av dessa ombildades för totalt 534 mnkr. Samtliga var belägna i innerstaden eller i närförort. Ett avtal om försäljning som träffades 22 efter att Allbolagen trätt i kraft har tillståndsprövats av Länsstyrelsen, Boverket, Länsrätten samt Kammarrätten och är överklagat till Regeringsrätten. Efter att tillståndsprövningen avskaffades igen den 1 juli 27 så var rättsläget vid årets utgång oklart. Köpeskillingen om totalt 23 mnkr och reavinsten om 196 mnkr har inte resultatförts. FASTIGHETSFÖRVÄRV 27 Omr Köpeskilling Kontrakts- Tillträdes- Stadsdel Fastighet nr ( 1 tkr datum datum Anm Hökarängen Stadsbudet (* Marktillskott för bostadsproduktion Taburetten 2, del av (* Marktillskott för tvättstugebyggnad Liljeholmen Sjövik (** Slutreglering tilläggsköpeskilling Solberga Tigerögat 1 m fl, del av (* Marktillskott för bostadsproduktion Södra Hammarbyhamnen Kryssningen Tilläggsköpeskilling aktier i Bostads AB Hammarbygård Totalt *) inkl kostnader för fastighetsreglering **) 24 tkr erlagt 26 1) Områdesnummer. Se fastighetsförteckning och kartor. FASTIGHETSFÖRSÄLJNING 27 Omr Antal Area, Köpeskilling, Kontrakts- Frånträdes- Stadsdel Fastighet nr lgh kvm tkr datum datum Anm Långbro Träbron 2 & Gångbron Exploateringsmark Västberga Smältrullen Mark till barnstugebyggnad på ofri grund Totalt AVTAL BOSTADSRÄTTSOMBILDNING Omr Antal Area kvm Försäljningspris Kontrakts- Tillträdes- Stadsdel Fastighet nr lgh bostäder lokaler tkr kr/kvm datum datum Hammarbyhöjden Blåvingen Södermalm Katthuvudet Marieberg Signalisten Bromma Kyrka Ålderdomshemmet Södermalm Mandeln 2 & Kungsholmen Vindruvan Årsta Grycken Aspudden Vallfarten Totalt

9 32 F A S T I G H E T S U T V E C K L I N G NYPRODUKTION Färdigställda projekt Under 27 färdigställdes 328 (37) nya bostadslägenheter i Aspudden, Liljeholmen/Årstadal, Midsommarkransen, Rågsved, Södra Hammarbyhamnen och Vasastan, varav 26 lägenheter i ombyggda lokaler. Projektkostnaderna för de nya bostäderna motsvarade totalt 749 (76) mnkr. Pågående nyproduktion Vid årsskiftet pågick nyproduktion av 78 (889) bostäder. Tre fjärdedelar av lägenheterna färdigställs och har infiyttning under 28, resterande under 29. Merparten av nyproduktionen är kompletteringsbebyggelse i direkt eller nära anslutning till äldre bestånd. Hälften av projekten är mindre kompletteringar med färre än 3 lägenheter. Under uppgår projektkostnaderna till totalt 1 45 (1 736) mnkr för de vid årsskiftet 27/28 totalt 16 pågående nybyggnadsprojekten. Kompletteringsbebyggelse Stockholmshem har inventerat alla egna bostadsområden för att hitta platser för mindre kompletteringar i anslutning till beıntliga bostadsområden. Kompletteringsbebyggelse i äldre områden skapar mervärden genom ökad tillgänglighet med hiss, som ger äldre och rörelsehindrade möjlighet att bo kvar i området. Småskaliga kompletteringar innebär ofta högre byggkostnader jämfört med större projekt men har lägre projektrisk. I Stockholm, där konkurrensen om byggarbetskraft är fortsatt stor, kan småskaliga projekt även vara fördelaktiga då fier mindre byggföretag kan vara med och lämna anbud. Kompletteringsbebyggelsen svarar för 17 (25) procent av Stockholmshems planerade byggstarter åren Markanvisningar Stockholmshem har också ansökt om ett stort antal markanvisningar hos Stockholms stad. I nuläget är tillgången på anvisad mark för liten för att Stockholmshem långsiktigt ska kunna nyproducera i den takt som krävs för att nå målet 1 5 nya lägenheter Inför 28 har Stockholmshem därför begärt fier markanvisningar och en snabb behandling av dessa för att kunna öka nyproduktionen. Av de markanvisade projekt som ännu inte igångsatts vid årsskiftet hade Stockholmshem tilldelats mark för 427 lägenheter i fem projekt med planerade byggstarter från 28 till 21. Markanvisningarna gäller bland annat Mariehäll, Sköndal, Åkeslund och Hjorthagen. Dessa projekt upplåts, med ett fåtal undantag, med tomträtt av Stockholms stad. FASTIGHETSBESTÅNDETS ÅLDERSSTRUKTUR BYGGSTARTER KOMMANDE NYPRODUKTION Antal lägenheter 8 7 Antal lägenheter 7 6 Projektfastigheter 17 % Kompletteringsbebyggelse 17 % Markanvisningar 66 % 1 1 Före och senare Urspr byggår Ny- eller ombyggn.år * 29* * Planerade byggstarter

10 F A S T I G H E T S U T V E C K L I N G 33 Nyproduktion av 7 nya lägenheter på Ekebergabacken i Farsta. FÄRDIGSTÄLLD NYPRODUKTION 27 Omr Antal Projektkostn. Tillskott års- Stadsdel Fastighet nr lgh mnkr hyra, mnkr Aspudden Korpen ,3 Ombyggnad; lokal till lgh Liljeholmen Sjövik ,1 Nyproduktion Midsommarkransen Akacian ,2 Ombyggnad; lokal till lgh Buxbomen ,2 Ombyggnad; lokal till lghr Rågsved Bäverdalen (* 2,9 Nyproduktion Södra Hammarbyhamnen Kryssningen ,8 Nyproduktion Svallvågen (** 2,3 Nyproduktion Vasastan Myrstacken ,3 Ombyggnad; lokal till lgh Ässjan ,3 Ombyggnad; lokal till lgh Totalt ,4 *) ytterligare 195 mnkr färdigställt 26 * ) ytterligare 343 mnkr pågår 28 Planerad nyproduktion Åren bedöms byggstart ske för 755 lägenheter. Drygt hälften av dessa byggs i Årstadal i Liljeholmen, i före detta gasverksområdet i Hjorthagen samt i den nya stadsdelen Annedal som skapas mellan Bromma fiygfält och Solvalla. Övriga byggstarter består av mindre kompletteringsbebyggelse i beıntliga områden i närförort och ytterstad. PLANERAD NYPRODUKTION Stadsdel Antal lgh Bedömd byggstart Henriksdal 5 21 Hjorthagen 3 21 Gröndal Hammarby Sjöstad Johanneshov/Årsta Skarpnäcks gård Årsta Blackeberg Farsta strand Kristineberg Norrmalm Södermalm Åkeshov F O T O : J A N I S L U K A S PÅGÅENDE NYPRODUKTION Omr Antal Projektkostn. Tillskott års- Stadsdel Fastighet nr lgh mnkr hyra, mnkr Aspudden Hemgården , Nyproduktion Farsta Perstorp ,3 Nyproduktion Gamla Enskede Sexmännen ,8 Nyproduktion Hökarängen Konsolbordet ,4 Nyproduktion Portvakten ,4 Nyproduktion Hässelby Gård Kvarnhagen ,5 Nyproduktion Liljeholmen Arbetsledaren ,5 Nyproduktion Midsommarkransen Kungsängsliljan ,6 Nyproduktion Rinkeby Kvarndrängen ,2 Ombyggnad lokal till lgh Rågsved Fallbrickan ,6 Nyproduktion Solberga Snabelskon ,9 Nyproduktion Tigerögat , Nyproduktion Stureby Gamlebo ,6 Nyproduktion Sätra Bysätra ,2 Nyproduktion Högsätra ,2 Nyproduktion Södra Hammarbyhamnen Svallvågen ,1 Nyproduktion KOMMANDE NYPRODUKTION ÅR Totalt ,3 Antal Bedömd Stadsdel Fastighet lgh byggstart Aspudden Albatrossen Nyproduktion Staven 13 & Kittelflickaren Nyproduktion Gröndal Korvetten Nyproduktion Hjorthagen Gasverksområdet Nyproduktion Hökarängen Trettondagen Nyproduktion Liljeholmen Sjövik 7, etapp Nyproduktion Mariehäll Annedal Nyproduktion Norra Ängby Grimsta 1: Nyproduktion Sköndal Stora Sköndals väg/sandåkravägen Nyproduktion Västertorp Bjällerkransen 6 29 Nyproduktion Åkeslund Vikten 3 28 Nyproduktion Totalt 755

11 34 F A S T I G H E T S U T V E C K L I N G UPPRUSTNING OCH OMBYGGNAD Ombyggnad av det äldre beståndet Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till två tredjedelar består av fastigheter äldre än 35 år. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. I framförallt det äldsta beståndet ınns betydande behov av ombyggnader under många år framöver, men i den takt som upprustningarna genomförs är bedömningen att inget eftersatt underhåll existerar idag eller ska behöva uppstå. Ombyggnader och upprustningar sker idag i två olika program: dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på 193- och 194-talet och dels fastigheter i generationen senare som benämns 5-talsupprustning. Totalt rör det sig om drygt 15 lägenheter. Smalhusupprustning Med smalhus menas 8-1 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av 193-talet fram till slutet av 194-talet. I smalhusen görs en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Upprustningen omfattar byte av stammar, förbättrad ventilation, byte av elledningar, ombyggnad av badrum och kök, förbättrad ljudoch värmeisolering, fönsterrenovering samt annan utvändig och invändig upprustning. Ombyggnaden är så omfattande att hyresgästerna evakueras till fiyttbara paviljonger som placeras i bostadsområdet under upprustningstiden. Smalhusupprustningen sker i en planerad genomsnittlig takt av cirka 3 lägenheter per år. I fastigheter där det ınns intresseanmälan för ombildning till bostadsrätt startas inga ombyggnadsåtgärder innan anmälan är behandlad. Detta innebär att färre upprustningar startade 27 och kommer att starta under 28. Samtliga beräknas vara åtgärdade senast talsupprustning och miljonprogram Med 5-talsupprustning menas stambyte i badrum och kök, renovering av badrum samt modern standard på elinstallationer inom lägenheten. Fastigheterna är främst byggda på 195-talet men upprustningen gäller även hus byggda i slutet av 194-talet och början av 196-talet innan miljonprogrammet startade. Vid 5-talsupprustning bor hyresgästen kvar i lägenheten under tiden den åtgärdas. Upprustningstakten ska 28 utökas till att omfatta i genomsnitt cirka 7 lägenheter per år. Även här påverkas upprustningstakten av intresseanmälningar till bostadsrätt. Nästa stora etapp för upprustning blir miljonprogrammet, byggt Stockholmshem har cirka 8 lägenheter från denna period och beräknar att starta ett åtgärdsprogram för denna del av beståndet inom den kommande tioårsperioden. Ett antal genomgripande åtgärder har dock redan genomförts i stor omfattning i dessa fastigheter, vilket innebär att den tekniska livslängden och aktuell boendemiljö väsentligt förbättrats och förlängts. Färdigställd upprustning Under 27 färdigställdes smalhus- och 5- talsupprustning av totalt 848 (98) lägenheter, vilket motsvarade en total kostnad på knappt 37 mnkr. Pågående upprustning I Aspudden, Hässelby Gård, Hökarängen, Solberga och Traneberg pågick upprustning av totalt 288 lägenheter. Dessutom genomförs i Stadshagen en ombyggnad av 3 dubblettlägenheter som tidigare parvis delade kök och badrum. Lägenheterna som disponeras av Stiftelsen Hotellhem för ungdomar blir nu istället enrummare med eget badrum och kokvrå. Smalhusupprustning i Traneberg. Bredband via optisk fiber Under 27 startade den stora utbyggnaden av bredband till samtliga hyresgäster i samarbete med stadens två övriga bostadsföretag, Familjebostäder och Svenska Bostäder. Optisk ıber dras till varje lägenhet, vilket möjliggör mycket höga överföringshastigheter och säker drift. Hyresgästerna väljer sedan bland ett tiotal konkurrerande leverantörer och deras telefoni-, tv- och bredbandstjänster. Utbyggnaden startade med 1 42 hushåll i Rinkeby, Bromsten, Solhem och Hässelby och genomförs av Stockholmshems dotterbolag AB Stockholmshem Fastighetsnät. Kostnaden för utbyggnaden uppgick 27 till 9 miljoner kronor. Senast 21 ska samtliga fastigheter vara anslutna. Stadsdelsförnyelse Ägardirektiv om stadsdelsförnyelse i ytterstaden gav satsningar på drygt 13 (14,3) mnkr under 27. Insatserna bestod främst av upprustning av utemiljöer och trygghetsskapande åtgärder som förbättrad gårdsbelysning. Arbetet bedrevs i samverkan med berörda stadsdelsnämnder och integrationsnämnder i till exempel Rågsved, Skärholmen och Skarpnäck. På den politiska majoritetens uppdrag fortsätter arbetet med stadsdelsförnyelse i ytterstaden under 28. F O T O : J A N I S L U K A S

12 F A S T I G H E T S U T V E C K L I N G 35 FÄRDIGSTÄLLDA OMBYGGNADER 27 Omr Antal Projektkostn. Tillskott års- Stadsdel Fastighet nr lgh mnkr hyra, mnkr Aspudden Käppen ,,8 Smalhusupprustning Hässelby Gård Kvarnhagen ,9,6 5-talsupprustning Prästkammaren ,6,1 5-talsupprustning Hökarängen Kritpipan ,6,3 5-talsupprustning Långpipan ,9,1 5-talsupprustning Långpipan ,8,2 5-talsupprustning Långpipan ,8,2 5-talsupprustning Sjöskumspipan ,7,6 5-talsupprustning Helgdagen ,6,3 5-talsupprustning Söckendagen ,8,5 5-talsupprustning Midsommarkransen Kungsängsliljan ,8,2 5-talsupprustning Nässlan ,3,3 5-talsupprustning Murgrönan ,,4 Smalhusupprustning Akacian , 1,2 Smalhusupprustning Solberga Lappjäxan ,5,3 5-talsupprustning Mockasinen ,8,1 5-talsupprustning Mockasinen ,7,2 5-talsupprustning Ridstöveln ,2,2 5-talsupprustning Snabelskon ,4 (* 5-talsupprustning Turmalinen ,8,5 5-talsupprustning Södermalm Bergsgruvan Större ,,3 Smalhusupprustning Bergsgruvan Större ,,7 Smalhusupprustning Sparren , 1,5 Smalhusupprustning Traneberg Borrmjölet ,,3 Smalhusupprustning Borrmjölet ,,3 Smalhusupprustning Summa ,2 1,2 *) Tillskottet understiger 5 kronor/år. F O T O : J A N I S L U K A S PÅGÅENDE OMBYGGNAD 28 Omr Antal Projektkostn. Tillskott Stadsdel Fastighet nr lgh mnkr årshyra, mnkr Aspudden Staven 13, Skoflickaren 1 & Kittelflickaren , (* 1,7 Smalhusupprustning Hässelby Gård Kvarnhagen ,6,3 5-talsupprustning Hökarängen Långpipan ,2,1 5-talsupprustning Långpipan ,7 (** 5-talsupprustning Solberga Mockasinen ,7 (** 5-talsupprustning Lappjäxan ,5,4 5-talsupprustning Stadshagen Tjället , 4,1 Ombyggnad av lgh för Stiftelsen Hotellhem Traneberg Borrkärnan 1-3, Borrmaskinen , 1,8 Smalhusupprustning Summa ,7 8,4 *)Ytterligare 39 mnkr investerat 27 **) Tillskottet understiger 5 kronor/år. F O T O : J A N I S L U K A S

13 36 F A S T I G H E T E R N A S V Ä R D E Marknadsvärdet ökade till drygt 33 miljarder Marknadsvärdering Stockholmshem värderade sitt fastighetsbestånd i det Internetbaserade analysverktyget Datscha, med årsskiftet 27/28 som värdetidpunkt. Värderingarna kvalitetssäkrades sedan av NAI Svefa. Fastighetsbeståndet omfattade 141 värderingsobjekt som innehåller en eller fiera registerfastigheter. Alla värderingsobjekt, som innehades per den sista december 27, värderades. Värderingsunderlag Stockholmshem ansvarade för areor, hyror, fastighetstaxeringsuppgifter, räntebidrag, investeringar samt övriga förutsättningar för byggprojekt. NAI Svefa har för varje värderingsobjekt bedömt direktavkastningskrav med ledning av egna ortsoch marknadsanalyser. Uppgifter om ortspriser och avkastningskrav utgjordes av lagfarna köp som inhämtades från ortsprisregister samt registrerade köp enligt kommunal förköpsprövning. I NAI Svefas analys av köp och försäljningar är bostadsrättsföreningars förvärv undantagna. Värderingsmetodik Samtliga värderingar utfördes objektsvis. Värderingarna genomfördes med erkända och accepterade värderingsmetoder, och metodiken Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter bedömdes till 33,6 miljarder kronor, en ökning med nästan 16 procent. Fastigheterna var bokförda till 1,6 miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 22,5 miljarder kronor. ansluter i allt väsentligt till Svenskt Fastighetsindex anvisningar och riktlinjer från oktober 27. Värdebedömningarna grundades dels på kassafiödesanalyser baserade på prognoser över framtida betalningsströmmar, dels på jämförelser med genomförda köp av liknande fastigheter inom respektive delmarknad, så kallade ortsprisanalyser. Antaganden Värderingen genomfördes med nedanstående antaganden och förutsättningar. Drift- och underhållskostnader bedömdes genom statistik och erfarenhet. Kostnaderna varierade beroende på lokaltyp och ålder. Kalkylperioden omfattar tio år. Infiationen antas bli 2, procent per år under hela kalkylperioden. Hyresutvecklingen uppgår till högst infiationen beroende på hyreskontraktens utformning för olika lokaltyper. Hyran anpassas till marknadshyran vid kontraktstidens utgång. Driftkostnadsökningar bedöms till att i normalfallet följa infiationstakten. Kalkylräntan varierar mellan 3,6 och 8, procent beroende på risk. Vakansgraden bedöms utifrån ett långsiktigt marknadsmässigt perspektiv. Det åsatta långsiktiga direktavkastningskravet för de ingående fastigheterna bedöms ligga mellan 1,6 och 6, procent. REFERENSTABELL DIREKTAVKASTNINGSKRAV BOSTÄDER OCH LOKALER Procent Östermalm 1,25-3,75 Vasastaden 1,25-3,75 Kungsholmen 1,25-3,75 Södermalm 1,25-3,75 Södra inre ytterstaden 2,25-3,6 Västra inre ytterstaden 2,25-3,6 Södra yttre ytterstaden 2,9-4,4 Västra yttre ytterstaden 2,9-4,4 Kommersiella lokaler 5,75-8, Bedömt marknadsvärde Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 33,6 (29,) miljarder kronor, vilket motsvarar (12 242) kronor per kvadratmeter. MARKNADSVÄRDEN FÖRDELAT PÅ DELOMRÅDEN Stadsdel/ Marknadsvärde Andel, Kr per kvm (* delområde mnkr % Västra inre ytterstaden , Västra yttre ytterstaden , Västerort , Östermalm/Vasastaden , Södermalm/Kungsholmen , Innerstaden , Södra inre ytterstaden , Södra yttre ytterstaden , Söderort , Nacka 926 2, Totalt *) Inklusive bostads- och lokalarea i pågående projekt. FASTIGHETERNAS VÄRDE Mnkr VÄRDEUTVECKLING FASTIGHETER Kr/kvm MARKNADSVÄRDE fördelat på delområde Kr/kvm Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde Västerort Innerstaden Söderort Nacka

14 F A S T I G H E T E R N A S V Ä R D E 37 Nybyggd kompletteringsbebyggelse på Ekholmsvägen i Skärholmen. Känslighetsanalys För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras gjordes en känslighetsanalys utifrån resultatet i avkastningsmetoden. Analysen utgick från,25 procents förändring av direktavkastningen och kalkylräntan. Förändringen av det totala marknadsvärdet blir då cirka 7 procent, vilket motsvarar cirka 2,3 miljarder kronor i total värdeförändring. Värdeförändring En jämförelse av marknadsvärdet de senaste fem åren visar en ökning på nästan 16 procent under 27 vilket är högre än 26 då ökningen stannade vid 9 procent. Av ökningen under året avser nästan 5 procentenheter förvärv och genomförda investeringar. Marknadsvärdet under de senaste fem åren, 23 till 27, har ökat med mellan 9,2 procent 26 och 16,7 procent 23. F O T O : J A N I S L U K A S Totalavkastning Totalavkastningen 27 för bolagets bestånd, beräknad av SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, uppgick till 16, (7,9) procent. Direktavkastningen uppgick till 2,7 (2,7) procent och resterande del utgjorde huvudsakligen värdeförändring. För företag verksamma inom investerarmarknaden var den genomsnittliga totalavkastningen för bostäder under 27, beräknad av SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, i Stockholms innerstad 17,4 (13,) procent och i övriga Storstockholm 1,2 (13,7) procent. Stockholmshems fastighetsbestånd hade en totalavkastning som låg på en nivå mellan Stockholms innerstad och övriga Storstockholm. Bolaget hade en direktavkastning som stämde väl överens med investerarmarknaden. FÖRÄNDRING MARKNADSVÄRDE FÖRDELAD PÅ MARKNADSOMRÅDE Marknadsvärde, Försäljning Förvärv Investering Värdeförändring Marknadsvärde, mnkr mnkr Västerort Innerstaden Sydväst Sydöst Totalt VÄRDEUTVECKLING 23-27*) År Marknadsvärde, mnkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, % , , , , , , , , , ,6 *) Jämförelsen beaktar inte investeringar under perioden eller köpta och sålda fastigheter.

15 38 F A S T I G H E T E R N A S V Ä R D E Nyproducerad fastighet på Heliosgatan i Södra Hammarbyhamnen. Bokfört värde Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems färdigställda fastigheter uppgick vid årsskiftet till (9 721) miljoner kronor, vilket motsvarade 4 58 (4 355) kronor per kvadratmeter. Utifrån den genomförda marknadsvärderingen bedömdes behovet av nedskrivning. Inga fastigheter hade marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till miljoner kronor, vilket motsvarade drygt 35 procent av bedömt marknadsvärde. FASTIGHETERNAS BOKFÖRDA VÄRDE FÖRDELAT PÅ MARKNADSOMRÅDEN Mnkr Kr/kvm Västerort Innerstaden Sydväst Sydöst Totalt Övervärde Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Vid årsskiftet ökade övervärdet för det samlade beståndet med 29 procent till 23,1 (17,9) miljarder kronor. F O T O : J A N I S L U K A S FASTIGHETERNAS ÖVERVÄRDE FÖRDELAT PÅ MARKNADSOMRÅDE Marknadsvärde, Bokfört värde, Övervärde, mnkr mnkr mnkr Västerort Innerstaden Sydväst Sydöst Totalt Taxeringsvärde Taxeringsvärdet höjdes med 3,6 procent under året huvudsakligen till följd av den genomförda allmänna fastighetstaxeringen (AFT7). Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till (17 245) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade (7 726) kronor per kvadratmeter. FASTIGHETERNAS TAXERINGSVÄRDE Mnkr Kr/kvm Västerort Innerstaden inkl Nacka Sydväst Sydost Totalt Vid årsskiftet motsvarade det totala taxeringsvärdet 67 (59) procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna. Den genomförda allmänna fastighetstaxeringen (AFT7) har medfört en ökning av taxeringsvärdet för bolagets fastighetsbestånd med knappt 32 procent för bostäder och nästan 17 procent för lokaler. Byggnadsvärdet för bostäder steg med nästan 47 procent och markvärdet med omkring 14 procent. Motsvarande siffror för lokaler ger en ökning av byggnadsvärdet med drygt 36 procent och en sänkning av markvärdet med nästan 21 procent. Taxeringsvärdena för de enskilda fastigheterna har ökat med mellan 5 procent och drygt 55 procent. FASTIGHETERNAS TAXERINGSVÄRDE, MNKR Mark Byggnad Totalt Bostäder Lokaler Totalt Utblick 28 Intresset att investera i bostadsfastigheter har varit stort under fiera år på 2-talet. Under senare delen av 26 och under 27 har det varit en viss avmattning avseende denna typ av investeringar. Istället har det generellt varit ett större intresse för kommersiella fastigheter och då i synnerhet fastigheter med bra teknisk standard, bra hyresgäster samt långa hyresavtal. Dock var det under 27 ett fortsatt stort intresse från bostadsrättsföreningar att förvärva bostadsfastigheter. Detta gäller främst för de större städerna och i synnerhet i Stockholm, där Stockholms stad erbjudit samtliga hyresgäster i de tre kommunägda bostadsföretagen att förvärva sina lägenheter genom att ombilda dessa till bostadsrätter. Detta intresse bedöms fortsätta under 28. Den beståndsförsäljning som initierades av Stockholms stad under 27 och som omfattar totalt 5 2 av de tre bostadsföretagens lägenheter har också rönt stort intresse bland investerare. Försäljningen beräknas vara genomförd under första halvåret 28. Den stora oron på kreditmarknaden som präglat fastighetsmarknaden under framförallt sista kvartalet 27 har i viss mån lagt sig. Bankerna har efter årsskiftet åter börjat visa visst intresse för fastighetsinvesteringar. Turbulensen har dock i huvudsak påverkat den kommersiella fastighetsmarknaden.

16 F A S T I G H E T E R N A S V Ä R D E 39 Stockholmshems 2-talshus vid Hammarby Allé i Södra Hammarbyhamnen. (Illustration: Leif Åbjörnsson).

17 4 F I N A N S I E R I N G Fortsatt hög nyproduktion ökade lånevolymen Stockholmshem hade vid årets slut lån som uppgick till mnkr. Snitträntan i portföljen ökade med,5 procentenheter och var vid årets utgång 3,8 procent. Räntekostnaderna fortsatte att stiga och uppgick till 278 mnkr, en ökning med 9 procent. Mål och strategier Stockholmshems ınansverksamhet regleras av Stockholms stads övergripande ınansiella policy. Alla externa ınansiella affärer sker genom stadens ınansenhet och Stadens gemensamma koncernkonto för samtliga bolag och förvaltningar. Marknadsräntor Under 27 höjde Riksbanken reporäntan i fiera omgångar med totalt en procentenhet till 4 procent. Höjningarna motiverades framförallt av en fortsatt god tillväxttakt, ökad sysselsättning med högre löneavtal och en mer expansiv ınanspolitik. Under 27 beräknas BNP ha ökat med 2,8 procent och KPI med 2,2 procent. Den underliggande infiationen (KPIX) ökade med endast 1,2 procent, vilket är under Riksbankens infiationsmål på 2 procent. Den långa marknadsräntan (5-årig swap) steg från 4,25 procent i början av året till 4,8 procent vid årets slut. Det sista kvartalet präglades av oron på de ınansiella marknaderna, detta beroende på den amerikanska bolånekrisen. Till följd av detta ökade 3-månaders STIBOR med cirka,5 procentenheter, vilket medförde att hushållens och företagens lånekostnader steg. Låneportfölj Den totala lånevolymen uppgick vid årets utgång till (6 986) mnkr, en ökning med 913 mnkr. Ökningen berodde främst på en fortsatt hög nyproduktionstakt. Internınansieringen från Stockholms stad är 1 (1) procent av lånevolymen. Belåningsgrad Belåningsgraden i förhållande till fastigheternas bokförda värde var vid årets slut 77 (72) procent, i förhållande till taxeringsvärdet 35 (41) procent och i förhållande till bedömt marknadsvärde 24 (24) procent. KAPITALSTRUKTUR Mnkr Icke räntebärande skulder Räntebärande skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Soliditet Den synliga soliditeten uppgick vid årets slut till 3 (3) procent. Den långsiktiga inriktningen är 25 procents synlig soliditet. Vid ett bedömt marknadsvärde om 33,6 (29,) miljarder kronor var den justerade soliditeten 57 (56) procent. Finansverksamhetens resultat Finansnettot försämrades med 65 mnkr under året och uppgick till -267 (-22) mnkr. Detta på grund av att årets räntekostnader ökade med 9 procent och uppgick till 278 (214) mnkr, vilket motsvarar 123 (96) kronor per kvadratmeter bostads- och lokalarea. Räntebidragen minskade till 9 (11) mnkr, motsvarande 4 (6) kronor per kvadratmeter bostadsarea. För projekt som påbörjades efter den 1 januari 27 går det inte längre att an- RÄNTEBÄRANDE SKULDER Mnkr % RÄNTEKOSTNADER OCH RÄNTEBIDRAG Mnkr Räntebärande skulder Skuldsättningsgrad Räntekostnader Räntebidrag

18 F I N A N S I E R I N G 41 Upplåning och ränteriskhantering Sedan hösten 25 har ınansavdelningen inom stadsledningskontoret det totala ansvaret för ınansverksamheten inom kommunkoncernen. Detta innebär, förutom att all upplåning ska ske via ınansavdelningen, även att avdelningen ansvarar för Stockholmshems ränterisk enligt fastställd ınanspolicy. Stockholmshem ansvarar däremot för sitt ınansnetto. Under året beslutade Stockholms stad att lägga stadens samtliga förvaltningars och bolags lån på ett gemensamt koncernkonto. I december 27 löstes därför alla Stockholmshems långa lån hos Stockholms Stads Internbank och lades om till ett stort lån på koncernkontot i Nordea. Stockholmshem har en låneram på 8,6 mdkr och lånesaldot förändras dagligen beroende på hur de ınansiella fiödena ser ut. Stockholmshem betalar den av internbanken fastställda räntan på stadens koncernkonto. Räntan bestäms månadsvis i förskott och för december 27 bestämdes den till 3,736 procent. Räntenivån baseras på Stockholms stads egen ınansieringskostnad. Säkerheter Internınansieringen från Stockholms stad utan särskild säkerhet var 1 (1) procent. Obelånade pantbrev i eget förvar uppgick till (3 323) mnkr vid årets utgång. söka om räntebidrag. För redan pågående projekt sänktes bidragsandelen under 27 och kommer årsvis att fortsätta minska fram till och med 211 då bidragen helt upphör. Kassaflöde och likviditet Kassafiödet från den löpande verksamheten före investeringar minskade till 269 (329) mnkr. Kassafiödet från investeringsverksamheten uppgick till (-1 153) mnkr. Vid årets utgång uppgick likvida medel på koncernkonto På Kvistbrogatan i Rågsved byggs 88 nya lägenheter. (Datorgraık.) till (-1 519) mnkr. Den kraftiga förändringen beror på att Stockholmshem sedan slutet av 27 har ett enda stort lån på detta koncernkonto. Utblick 28 Den globala tillväxten för 28 ser fortsatt mycket god ut. Tillväxtmotorn kommer även fortsättningsvis att vara de så kallade BRICländerna, det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Tillväxten i Sverige och industriländerna bedöms bli något svagare under 28, delvis beroende på en fortsatt ınansiell oro. Detta skulle tala för en oförändrad eller sjunkande ränta. Som motvikt till detta ınns en risk för en ökad infiation, framförallt under första halvåret av 28 i Sverige. Riksbankens bedömning på två års sikt är dock att man klarar infiationsmålet på 2 procent med oförändrad reporänta eller med en ytterligare höjning med,25 procent. RÄNTEUTVECKLING BELÅNINGSGRAD % 8 % jan-3 jul-3 jan-4 jul-4 jan-5 jul-5 jan-6 jul-6 jan-7 jul-7 jan-8 5 år swap 3 mån Stibor Reporänta Belåning i förhållande till bokfört värde Belåning i förhållande till marknadsvärde

19 42 M I L J Ö R E D O V I S N I N G Personalutbildning och energibesparingar för minskad miljöpåverkan Mål och strategier Stockholmshem ska bedriva sin verksamhet på ett miljövänligt sätt förenligt med en hållbar utveckling. Enligt stadens ägardirektiv ska Stockholmshem följa Stockholms miljöprogram, med miljömål grupperade inom sex områden som bolaget följer i sina verksamhetsplaner: 1. Sund inomhusmiljö. 2. Hållbar energianvändning. 3. Miljöeffektiv avfallshantering. 4. Sunda produkter och metoder. 5. Miljöeffektiva transporter. 6. Vatten och avlopp. För att uppnå en systematisk och långsiktig utveckling har Stockholmshem valt att certiıera miljöarbetet enligt ISO 141. Långsiktigt miljötänkande Stockholmshems miljöledningssystem certiıerades första gången 1999 och omcertiıerades enligt den skärpta standarden ISO 141:24 under 25. Nästa tillfälle är 29. Varje år görs två interna revisioner av systemet och miljöarbetet. Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, genomför två externa. Årets Ett aktivt arbete för minskad energianvändning ledde till effektiviseringar och gav erfarenheter för ökade besparingar kommande år. Mätningar och åtgärder fortsatte för att möta de sänkta gränsvärdena för radon i lägenheter. Personalen utbildades ett år då klimatfrågorna fick alltmer uppmärksamhet. resultat anses vara bra för ett företag av Stockholmshems storlek med totalt 13 mindre avvikelser och 5 noteringar. Under året genomfördes fiera personalutbildningar. Al Gores ılm, En obekväm sanning, visades med ett efterföljande seminarium. En grupp anställda deltog i stadens utlysta tävling, Klimatjakten, och kom på en nionde plats av totalt cirka 5 lag från andra förvaltningar och bolag. Tävlingen innehöll både utbildningsmoment och konkreta uppdrag som att sänka energiförbrukningen på arbetsplatsen. 1. SUND INOMHUSMILJÖ Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att sänka radonhalten i lägenheter med en radonhalt över 2 Bq/kbm, ett riktvärde som halverades 24. Åtgärderna för att sänka radonhalterna består av olika förbättringar av ventilationen. Oftast är justering av beıntlig ventilation tillräcklig. I andra fall krävs installationer av frånluftsfiäktar eller radonsugar, vilket gjordes under året i fastigheter i Sätra, Blackeberg samt Nälsta och omfattade totalt 121 lägenheter. Innan årets början fanns 197 lägenheter där ett förhöjt värde konstaterats. Åtgärder görs kontinuerligt och nya mätningar utförs under 28. Under 27 genomfördes totalt 384 mätningar varav 82 visade förhöjt värde. Stockholms miljöförvaltning har satt målet att samtliga lägenheter ska åtgärdas senast 1 mars 29, vilket är tidigare än Riksdagens mål om 22. Utöver kontroller initierade av Stockholmshem erbjuds hyresgästerna kostnadsfria radonmätningspaket via företagets webbplats. 2. HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING Ett omfattande program för att inventera och effektivisera energianvändningen startades under året. Tester gjordes för att optimera styrningen av bolagets undercentraler som distribuerar värme och varmvatten. Åtgärderna gav en besparing på 2 procent. Målet om cirka 3 procent nåddes därmed inte, men erfarenheterna från årets försök leder till ökade besparingar 28. Energianvändningen 27 för uppvärmning och tappvarmvatten var 21 (215) kwh/ kvm och år, vilket innebar att användningen minskade men det nya målet om motsvarande cirka 25 kwh/kvm inte nåddes. Stockholmshems beıntliga panncentraler och lokala ledningsnät drivs till huvuddelen av biobränsle. Nätet fungerar som prispressare mot fjärrvärmeleverantören och levererar toppvärmen vid kall väderlek. Detta innebär att Stockholmshem i ett antal områden bara köper fjärrvärme som är producerad av icke fossila bränslen, så kallad grön fjärrvärme. Om det blir så kallt att fjärrvärmeleverantören måste starta toppvärmeproduktion med olja startas istället Stockholmshems lokala värmeproduktion med biobränslen. Den egna värmeproduktionen med biobränslen uppgick 27 till 5,1 (7,6) procent. Den sammanlagda värmeproduktionen med biobränslen och grön fjärrvärme uppgick till 25 (3) procent av det totala värmebehovet. Målet var en tredjedel. Minskningen berodde Stockholmshems miljöpolicy i korthet Långsiktighet, god ekonomi, kunskap och ett metodiskt arbetssätt är förutsättningar för ett bra resultat och för en kontinuerlig förbättring av miljöarbetet. Vid drift och uppvärmning av fastigheterna ska energi utnyttjas effektivt och andelen fossila bränslen minskas. En god inre och yttre miljö i våra bostadsområden ska skapas genom att åtgärda miljöproblem och genom rätt val av material och metoder vid byggande, drift och underhåll. Miljökrav ska ställas på konsulter, entreprenörer och leverantörer. Hyresgästernas miljöengagemang ska stimuleras genom information, samarbete och stöd. Miljöarbetet ska kännetecknas av öppenhet, ärlighet och saklighet. Medarbetarnas miljökompetens ska utvecklas kontinuerligt. INSAMLAT FARLIGT AVFALL Elektronik och brunvaror 451 ton 412 ton 376 ton Kylskåp 319 st 311 st 1 57 st Aerosoldrivna sprayer och småkemikalier 183 kg 464 st 575 st Färgrester 8 83 liter liter 13 4 liter Lysrör, lågenergilampor och andra ljuskällor st 72 8 st 57 2 st Bilbatterier st st 5 87 st Småbatterier kg 2 48 kg 3 31 kg Oljehaltigt vatten samt slam från oljeavskiljare 22 ton 38 ton 36 ton

20 M I L J Ö R E D O V I S N I N G 43 Stockholmshems lokala värmeanläggningar drivs till huvuddelen av biobränslen som pelletspannan här i Västertorp. 5. MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER I dag drivs majoriteten av Stockholmshems fordon med rapsolja, så kallat RME-bränsle. När företaget började köpa in miljöbilar 1995 var RME det dominerande alternativet till fossila bränslen. Dessa räknas dock inte längre som miljöbilar enligt stadens deınition, då utsläppen från bilarna visat sig innehålla för höga halter av kväveoxid. Bränslet som sådant är dock förnyelsebart. När bilarna ersätts, byts de ut mot etanoldrivna. I dagsläget ınns 78 RME-bilar, 32 etanoldrivna fordon (E85), två biogasbilar samt 11 diesel- och bensindrivna fordon. Det långsiktiga målet är att alla egna fordon ska drivas med icke fossila bränslen istället för som idag, 91 procent. Problemet är att hitta väl anpassade fordon, vilket har lett till en utdragen upphandling hos staden. En tidplan för genomförandet kommer att sättas under 28. på driftsproblem i två pelletsanläggningar. Elförbrukningen för fastighetsdrift uppgick till 2 (2) kwh/kvm och år, vilket är en låg förbrukning jämfört med genomsnittet för bostadsbolag. 3. MILJÖEFFEKTIV AVFALLSHANTERING Under 27 var bolagets mål att utöka källsorteringen till 9 procent. Målet nåddes inte, främst beroende på arbetet med ny distriktsindelning på förvaltningsavdelningen. Resultatet blev 87 (87) procent. I dessa bostadsområden ınns insamling av tidningar, glas, metall, batterier samt en elvagn för små elapparater. Av arbetsmiljöskäl kommer en del av de tyngsta fraktionerna tidningar och glas att få plats utomhus vilket innebär att fier fraktioner kan erbjudas i respektive källsorteringsrum. De senaste åren har källsortering av organiskt avfall (matrester) börjat införas i främst nyproducerade bostadsområden. Avfallet skickas till rötning för utvinning av biogas. Speciella hämtningar av farligt avfall genomfördes under året och kompletterar stadens egna hämtningar. Totalt omfattades omkring 1 lägenheter. 4. SUNDA PRODUKTER OCH METODER I både nyproduktion och fastighetsdrift används en mängd byggvaror och kemikalier. Stockholmshem är delägare i och deltar aktivt i utvecklingen av databasen Byggvarubedömningen, BVB, som innehåller cirka 4 olika miljöprövade och godkända byggvaror. Alla Stockholmshems inköp av kemiska varor måste kontrolleras och godkännas. Databasen är ett resultat av den sammanslagning av databaserna Byggd Miljö och Milab som genomfördes 27. F O T O : J A N I S L U K A S 6. VATTEN OCH AVLOPP Vattenförbrukningen 27 var 2,27 (2,32) kbm/kvm boarea och år vilket innebar att målet om 2,3 kbm/kvm nåddes. Förbrukningen är något högre än riksgenomsnittet men förklaras med att antalet boende per lägenhet är 15 procent högre i bolagets bestånd. Stockholms stads ambition är att fier lägenheter i nyproduktion ska ha individuell mätning av värme och varmvattenförbrukning. Stockholmshem har installerat individuell mätning av varmvatten i drygt 25 nybyggda lägenheter i Sätra och Mariehäll. Utvärdering pågår i dessa områden. Utblick 28 Under 28 kommer arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och spara energi vara ett prioriterat område. Energideklaration av fastigheterna sätts under året igång i stor skala. Fyrtio etanoldrivna verkstadsfordon köps in under året och ytterligare En lokalt anpassad avfallsguide till nyinfiyttade kommer att tas fram och informationen på företagets webbplats utökas. En stor investering görs när 5 anläggningar får nya datoriserade system för automatisk centralstyrning av värme efter utomhustemperaturen. I takt med att Stockholmshem fortsätter bredbandsutbyggnaden under 28, möjliggörs centralstyrning också i beıntliga undercentraler. FÖRDELNING FORDONSBRÄNSLE Antal fordon ANDEL TILLFÖRD ENERGI FÖR UPPVÄRMNING Andel % KOLDIOXIDUTSLÄPP Tusental kilo RME E85 Biogas Bensin Eldningsolja Stadsgas El till värmepump Fjärrvärme Grön fjärrvärme Biobränsle Transporter Köpt el Egen värmeproduktion Fjärrvärme

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid.

Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. Hem, hus och stad Att vara en långsiktig fastighetsförvaltare är att verka i gränslandet mellan nutid och framtid. i det dagliga erbjuder Familje de över 40 000 stockholmare som har sitt hem hos oss boende

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer