OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete"

Transkript

1 Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt Knut Jönsson.

2 Litteratur om hembygden, dess historia och utveckling har särskilt intresse för de människor, som bor i bygden. Detta förhållande återspeglas ofta i de frågor, som stalls till personalen vid våra bibliotek. Jag valde därför som specialarbete vid bibliotekshögskolan i Borås att sammanställa en litteraturförteckning över Bara kommun. Anteckningarna, som nu redovisas, gör inga anspråk på full- ständighet varken ifråga om artiklar eller bibliografiskt. Litteratur om personer, kartor och bilder finns i allmänhet ej med. Anteckningarna är orhade enligt Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem s2 långt det varit möjligt med hänsyn till den tolkning av artiklarnas innehåll, som jag gjort. Vissa awikelser, omgrupperingar och utbrytningar har skett. Registret ar ett kombinerat person-, ort- och sakregis ter. Förteckningen bör framförallt ses som en litteraturlista, möjligen i awaktan på en mer omfattande och genomarbetad bibliografi över litteratur om Bara kommun och de församlingar som dar ingår. Förkortningar: D, = del h. = häfte ila. = illustrerad litt. = litteratur nr. - nmer red. = redaktör, redigerad S. = sidor uppl. = upplaga utg. = utgivare, utgiven.

3 Uti vår bygd i Bara när vårens lärka steg mot sol och rymder klara högt över lund och teg. En sång vi hörde klinga som jubel i det blå och tonerna betvinga vi sjöngo vi också.. Sol lys för bygd och bo för hem vi vigt vår gärning vår tanke och vår tro. Uti vår bygd i Bara som eko av vår sång nu hördes röster svara från pilevall och vång. Det ljöd en sång ur mullen från lummig kyrkogård den kom därifrån kullen vid fädrens minnesvård.. Sol lys för bygd och bo för hem vi vigt vår gärning vår tanke och vår tro. Ake Campbell.

4 A, BOK- OCH BIELIOTEXS'JXSEN. I. Andersson, Per, & Ribnel7, Arne: Bibliografi Över bondeupproret i Skåne Malrnö, blad + tillägg. (stencil). 2. Cappelin, Ola: Hvar finns Sk3ne beskrifvet? - Helsingborg, 190' s. 3. Ericsson, Acke: Att läsa om Sturup. Litteratururval Skånes natur, Kontaktblad 60(1973), h.1, 4. Ericsson, Acke: Sturup. Ett litteratururval. /~tg. av/ Malmö stadsbibliotek. - Malmö, blad. (sten- cil). 5. Karlström, Lennart: Hjalmar Guilberg. Bidrag till en bibliografi Boras, blad. (stencil). Specialarbete vid bibliotekshögskolan, Borås. 6. Pettersscn, Jan: Skriftserier i skånsk kulturhistoria under 1900-talet. Bibliografi över utgivna skriftserier. - Borås, blad. (stencil). Specialarbete vid bibliotekshögskolan, orå ås. 7. Wangson, Otto: En Hjalmar Gullberg-bibliografi. - Stockholm, s. : litt., personregister.

5 C, RELIGION. 8. Andersson, Helge: Hybyprosten Nils Grönberg i folktraditionen, - Byahopnet 15(1956), h.1, s , Andersson, Helge: Prostbullret i Bara 7683.' - Byahornet 20 (19611, h.1, s Brohed, Ingmar: Skånska prästerskapets byggnadskassa och dess arkiv. - Ale 14(1974), h.2, s Collin, Gustaf Adolf: Prediknincar af Gustaf Adolf Collin hållna för Skabersjö och Törringe församlingar. - Lund, S, 12, Green, Allan: Den snillrike Frosten Svanander - en framstående skånsk prästman. - Skånska Dagbladet Prastastenarna, Oluf Borup. 13. Lindner, P. Th:n., & Collin, Gustaf Adolf: Predikningar på Tacksägelsedagen den 4 november 1864 hållne inför Arrie och Hököpinge församlingar samt Skabersjö och Törringe församlingar. - Malmö, s. 14. Nilsson, Albert: Bara prästgård. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1933, s, 145. Kort beskrivning och bild. 15. Sksnes kyrkor: /utg. av Skånska kyrko- och kyrkogzrds- vaktmastareföreningen/. - D Helsingborg, : ill. Bara s. 127, Sjarshög s. 43, Hyby s. 126, 128, Skabersjö s , Thulin, Gabriel /utg./: Samlin9 af urkunder rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och BohuslSn, - Stockholm, s. Bara s , Hyby s , Skabersjö S

6 17. Thulin, Gabriel: Utredning rorande patronatsrattiqheterna i Skåne, Iialland och Bohuslän. - Stockholm, s. Bara s , Hyby s , Skabersjö s y Vår svenska kyrka. - Göteborg, s. Bara s. 516, Bjärshög s. 436, Hyby s. 518, Skabersjö s Agren, A. M.: Predikan på 17 söndagen efter Trinitatis hållen i Bara kyrka år Malmö, s.

7 SO. Paulsson, Per: Historik 5fver folkundervisningen i Sverige. Från äldsta till närvarande tid, - Stockholm, , 78 s, Bjereshög s. 283, 344, Skabersjö s. 238, 342, Tejarp s, 157, 342.

8 21. Beckett, Francis: Danmarks Kunst. - D, K$benhavn, D, 1. Oldtiden og den aeldre middelalder. Hyby-stenen (runsten i Vismarl6v) s Ejder, Bertil: Marknmn och kulturhistoria. Studier i skånskt marknamnsskick. - Sydsvenska ortsnamnssällskapets årsskrift , s Kortfattat om Bara, 23, Ejder, Bertil: Det skånska godsnamnet Klågerup. - Namn och bygd 47(1959), s , Ejder, Bertil: Var på din vakt. - Sydsvenska ortsnamnssällskapets årsskrift , s Kortfattat om Vinninge. 25. Falkman, Axel: Ortnartnen i Skåne. Etymologiskt forsök. - Lund, s. Ortnamn i Bara kommun ingår. 26. Holmberg, Einar: Till frågan om accentueringen av ort- namn, De skånska ortnamnen på -by. - Sydsvenska ortsnamnssällskapets årsskrift , s, Kortfattat om Byby s. 9, Ingers, Ingemar: Det sydskånska dialektområdet. - Lund, s. (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund.) 28. Ingers, Ingemar: Förvanskade ortna~n i Skåne. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1934, s Kortfattat om Bjärshög och Skabersjö. 29. Ingers, Ingemar: Några skånska ortnamn, - Sydsvenska ortsnamnss~llskapets årsskrift , s Yddingesjön, Fjällfotasjön. 2, , s , s Holmeja.

9 30, Ingors, Ingemar: Sksnes ortsnamnsformer i samband med naturskyddsfr3gor. - Skånes natur ), Yddingesjön s Ingers, Ingemar: Skånska ortnamn i dansk och svensk tid. - Saasa , s Holmeja, Klågerup. 32. Jacobsen, Lis, & Moltke, Erik: Danmarks Runeinskrifter D.1, Text spalter. - D.2. Registre spalter. Kr Skabersjö-spannet, spalt Nr Hyby-stenen I, spalt (runsten i Vismarlöv.) Nr, 265. Hyby-stenen II, spalt (försvunnen runsten i Vismarlöv. ) 33. Jacobsen, Lis, & Moltke, Erik: Danmarks Runeinskrifter. Lommeudgave s. Nr Skabersjö-spannet, s. 72. Nr. 264, Hyby-stenen I, s (runsten i Vismarlöv. ) Nr Hyby-stenen 11, s. 73. (försvunnen runsten i Visrnarlöv.) 34, Jacobsen, Lis: Syv Runestens-tolkninger. - Aarb6ger for Nordisk oldkyndighed og historie 1935, s , Liljegren, Joh. E.: Run-Urkunder. Aftryck for Run-Fcrsk- ningens Vänner. - Stockholm, s. Hyby-stenen s. 162, nr (kort notis.) 36. Lindqvist, Nat.: FjSllfotasjÖn. - Sydsvenska ortsnamnss2illskapets årsskrift 1973, s, Ljunggren, Karl Gustav: Till utvecklingen av os, öse i ortnamn. - Namn och bygd 24(1936), s Lundberg, Torsten: Stavkyrkornas och rucctenarnas arhundrade. - Malmö, s, : ill. (Seania-biblio- teket. 4,) Förteckning och kort beskrivning över skånska runstenar. Hyby-stenen s. 20.

10 39. Palmér, Johan:.Skånska ortnamn. - En bok om skåne. /Red. G. Carlquist/. - D.1. s Hyby, Klågerup, Torup. 40. Pamp, Bengt: Ortnamnen i Sverige. - 2.ilppl. - Lund, 1970, s. - 3.uppl. - Lund, s. : ill. Bara s, Sidenbladh, Karl: Sveriges härads- och sockennamn. - Statistisk tidskrift 1872, h.2, s Härads- och sockennamn utan förklaring. 42. Sidenbladh, Karl: Sveriges härads- och sockennamn. Granskade. - 2.uppl. - stock hol^^, s. Härads- och sockennamn utan förklaring. 43, Sjöstedt, Gösta: Ortsnamnens vittnesbörd om vita storkens utbredning i Malmöhus lan i gången tid. - Namn och bygd 30 (1942), s Bara, Bjarshög, Hyby, Klågerup. 44. Sköld, Per Edvin: Problemet Skabersjö. - Namn och bygd 49 (1961), s, Aver_ Bjärshög och agorna till Skabersjö ufider medeltiden. 45. Tuneld, Ebbe: Skånska runstensstudier. - Historisk tidskrift för Skåneland. - Lund, , s Hyby-stenen I, (runsten i Vismarlöv.) Hyby-stenen II, (försvunnen runsten i Vismarlöv.) 46. Wimmer, Ludvig F. A.: De danske Runemindesmaerker. Haandudgave ved Lis Jacobsen. - K$benhavn og Kristiania, s. Nr Hyby-stenen s (runsten i Vismar löv. )

11 G. LITTERATURHISTORIA. 47, Andersson, Helge: Södrens ckäld. - Skånska Dagbladet Christoffes Persson, ödd i Bjarshög. 48, Andersson, Helge: Södrens skald. "En skånsk Bellinan". - Byahornet 18(1959), h.3, s Christoffer Persson, född i Bjärshög. 49. Andersson, Per i Hässleberqa: Minnen från Bökeberg på och 1890-talen. - Byahornet 11(1952), s Dahlberg, Fred. A-son: Brev till Olof Rasmusson. - Byahornet 31(1972), h. 5/6, s Klågerup. 51, Elolm, Ingvar: Ola Hansson - en studie i åttitalsroman- tik. - Lund, s. : ill. Folkhögskolefest i Bökeberg s , Johansson, Elin: Södrens skald. Några blad ur en skånsk vandringsmans liv jämte ett urval av hans dikter och rimmerier, - Lund, s. Christoffer Persson, född i Ejarshög. 53. Rasmusson, Olof: Min första tjänst. - Skåneland 4(1948), h.6, s. 5-7, Även i: Byahornet 12(1953), h.1, s Berättelse från HySy församling. 54. Rasmusson, Olof: Min ljuvligaste sommar. - Byahornet 12(1953), h.3, s Berättelse från Hyby församling. 55. Rasmusson, Olof: Omsider ljusnade det. Minnesbilder från Haglösa, Marieberg och Klågerup. - Byahornet 12 (1953), h.5/6, s ,

12 56. Rasmusson, Olof: Så lekte vi. - Skåneland 5(1949), h.8, s Även i: Byahornet 12(1953), h.4, s Klågerup, 57. Villgrund, Henry: Rejält å gameldas. Om Olof Rasmussen - den skånske berättaren, - Byahornet 21(1962), h.3, s Gsterling, Anders: - Minnets vägar. - Stockhoim, s. Skolutflykt till Bökeberg s , bild från Holmeja by s. 144.

13 59. Andersson, Helge: Generalerna p5 Hyby och fröknarna ps Klågerup. - Byahornet 12(1953), h.4, s Andersson, Helge: En skansk och själländsk folksagen. - Säasä 21(1963), s Andersson, Helge: Skanska kyrkor i sagen och tradition. - Skånska Dagbladet Bara, Bjärshög, Hyby. 62. Andersson, Helge: Sägner och folkliga berättelser kring Bjärshögs gamla kyrka. - Byahornet 12(1953), h.3, s, Andersson, Per, & Inqers, Ingemar /utg./: Folkdiktning från Bara härad. - Lund, s. (Bidrag till Bara härads beskrivning. 3.) 64. Berner, Rudolf: Poeten, Kungen, Biilow och Bokskogen. Ett allvarligt menat kåseri. - I kärrkanten 26 (1967), s Biilow, Waldemar: Allvarsord, Om allting och ingenting. - Lund, s. Skallig på en natt. Yddingeodjuret s Böök, Fredrik: Viktor Lejon. - Stockholm, s. : ill- Berättelse från Klågerup s Coyet, Henriette: Torups-resan Bäckahästen. Julläsning utgiven till förmån för Kulturhistoriska muséet, Lund. - Malmö, 1939, s, Danmarks gamle folkeviser. Udg. af Svend Gruridtvig m fp - D-1-10:l-2. - Kqbenhavn, Herr Ebbes nr (sägnen ost1 ~6ijby.l 69. Dhejne, Hans: Akantus. Dikter. - Stockholm, Amatörkort s. 22. (Torup.)

14 70..Dhejne, Hans: Fågelroster. Dikter. - L~nd, Skånsk duett s, 75. (Yddingesjön.) 71. Dhejne, Hans: Galjonsbilden. Dikter. - Stockholm, Majdag vid Yddingen s Bökeberyc skog s Dhejne, Hans: Majdag i Eokskogen. Dikt. - I kärrkanten 26(1967), s. l. Dhejne, Hans: Romantiker på resa. Dikter. - Stockholm, Dafne s (Torup.), Ode till de skånska slotten s (Skabersjö, Torup.) Dhejne, Hans: Valda dikter. - Stockholm, Majdag vid Yddingen s. 9-10, Majserenad s (Torup, Yddingesjon.) Ellekilde, Hans: H$jby Sogn foikesagn. - Daninarks folkeminder igennem 25 aar. - K$benhavn, Hyby socker, s Fehrinan, Carl: Den sjö är vackrast. - V i 48(1961), h.31/32, s. 5. Minnesord över Hjalmar Gullberg och hans sista dikt. Fjelner, Alfred: Typer och en del annat. - Malmö, Stackars Bökeberg. Dikt, s Fjelner, Alfred: Typer och tankar. - Malmö, Majdag i Bökeberg. Dikt, s Gullberg, Hjalmar: Kärleksdikter. - Stockholm, Sommarpastoral s, 103-,104. (~ökeberg. ) Det stod i brevet s, 117. (Eökeberg.) Gullberg, Sjalmar: Terziner i okonstens tid. - Stockholm, Sommarpastoral s (bökeberg.) Gullberg, Hjalmar: Ggon, lappar. - Stockhclm, Bokskog, första maj s. 62. (Bokeberg.), Det stod - i brevet s (Bökeberg.), Midso-mar, Bökebergsslatt s. 63.

15 82. Hansson, Ola: En uppf~strare. - Stockholm, Folkmöte i Bökeberg s Hansson, Ola: Resan hem. - D.l-2. - Kristiania, Folkhögskolefest i Bökeberg s , Aven i: Samlade skrifter. - D.7, s , Hansson, Ola: Rustgården. - Malmö, P62 s. Kort notis om Bökeberg, Byby, Klågerup s Hansson, Ola: Slattbyhistorier. - Stockholm, Sommartid s (Bökeberg.) 86. Holmström, Carl Torsten: Gramina. Dilcter. - Stockholm, Milium effusum s (Bökeberg.) 87. Ingers, Ingemar: Folkvisor från Bara härad. - Skånska folkminnen. Arsbok 1924, s visor från Hyby. 88. Ingers, Ingemar: Några folksägner fr2n Bara härad. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1939, s Ingers, Ingemar: Traditioner kring Bjereshögs gamla kyrka. - Saasa 21(1964), s Jönsson, Ivar: Dikt och bygdemål. - Lund, Berättelser på Skabersjö-dialekt. 91. Jönsson, Ivar i Arrie: Råbåcka. Villjäss. - Byahornet 5(1946), h.1, s Berettelser på Ckabersjö-dialekt. 92. Jönssonr Knut: Funderingar vid Bjärshög. Dikt. - I kärr- kanten 28(1969), s Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth: Slottet med torn och tinnar. Historisk roman. - Stockholm, Torups slott (Görve1 Fadersdotter. )

16 Lidner, Bengt: Wid Corneten walborne herr Fredrich Trolles, fröknarne Brita Sophia och Elisabet Augusta Trollos, samt Fredrica Margareta Harmens oförmodeliga dödsfal den 21 maij Dikt. - Lund, s. Aven i: Lidner, Bengt: Samlade skrifter. Utgivna av Harald Elovson. - D.1. - Stockholm, 1932, s , Lilja, Nils: Torups-resan. En dikt till nyåret. - Lund, Nilsson, Thure W.: Pilepivepågen. - Lund, En bit skomakarfilosofi. Dikt tillägnad Hjalmar Gullberg, s (Bökeberg.) Olsson, Majken: Den hoelösa. Berättelse från Klågeru~s-. trakten. - Byahornet 25(1966), julnr. s Ossiannilsson, Karl Gustav: Drömmen och verkligheten. Historisk roman. - Malmö, Bondeupproret Prahl, Egon: Julottemorden i Hyby kyrka. - Byahornet 32(1973), h.5-6, s Rasmusson, Olof: Allvarsor å rolihed. - Lund, Rasmusson, Olof: Blann stuegubba å garafolk. - Malmö, uppl. - Malmö, Rasmusson, Olof: Lutegott å tjörnepigga. - Malmö, Rasmusson, Olof: Rejält och gmeldas. - Malmö, i927. Ra.smusson, Olof: Vars å varklihed. - Lund, Rolf, Filippa: Till det synliga. - Stockholm, Vid Yddingen s , Schmidten, Ynqve von: Min ungdoms visor. Dikter. - Malmö, Vid Yddingen s Schmidten, Yngve von: På hm,ets mark. Vers och prosa. - Malmö, Kring en skånsk c jö s , (Yddingesjön.)

17 108. Sjöberg, N.: Narr Sören Skovajtare dö. - Skanska folkminnen. Arsbok 1928, s Skabersjö-dialekt Wallengren, Axel: Falstaff Fakirs mesta. - D.l-S. - Stockholm, D.2, Envar sin egen professor s Filateli s (Bökeberg. ) 110. Wigström, Eva: Folktro och sägner från skilda landskap. - Stockholm, Svenska landsmål. - D.8:3. (Sägner från Hyby och Torup.) 111. Zetterholm, Tore: Vi möts vid Rynge. - Stockholm, Bondeupproret Österling, Anders: Horisonter. - Stockholni, Maj ar välkommen s (Bökeberg, Skabersjö, Torup. )

18 'I',' ', 'KONST. Anderberg, Adoif: Studier öfwer skånska triumfkrusifix. - Lund, s., 84 planscher. Skabersjö s. 72. Andersson, Helge: Bjarshögs gamla kyrka. - Lunds stifts julbok s Andersson, Helge: Bjarshögs gamla kyrka och prästgård. - Lundastiftet 7(1951), h.10, s Andersson, Helge: I-Iyby gamla kyrka. - Lunds stifts julbok 1956, s , Andersson, Helqe: "Prastastenarna" i Bara rymmer då- tidens tankar. - Skånska Dagbladet Andersson, Helge: "Prastastenarna" i Hyby. - Lunds stifts julbok 1964, s Andersson, Helge: Skånska kyrkor förföll under talets krigsår. - Skånska Dagbladet Bjarshögs gamla kyrka (aven bild.) Berthelson, Bertil: Kyrkor i Sverige. - Stockholm, s. : ill. Hyby kyrka s Brunius, Carl Georg: Skånes konsthistoria för medel- tiden. - Lund, s., 16 planscher. Hyby s. 394, 399. Skabersjö kyrka s Torup s (korta notiser.) Carlsson, Sten L.: Sveriges kyrkorglar. - Lund, 1973, s. : ill- Bara, Bjarshög, Hyby, Skabersjö s Coyet, Henriette: Hemmens slöjd. - Thysell, Ernst: En bok om Skåne. - D.1. - Lund, 1316, s, Coyet, Henriette: Malmöhus lans nationella hemslöjd. Föredrag i Malmö den 3 maj Malmö, s,

19 Coyet, Xenriette: Cm kvinnlig slöjd i Skåne. - Malmö, s. : ill. (Skånska hembygdsböcker. 1.) Coyet, Henriette: Skånsk hembygdsslöjd. - Lund, s. Coyet, Henriette: SKanes hembygdsslöjd. - Malmö, s. : ill. (Scania-biblioteket. 5.) Enaström, Bengt: Hugg icke niding, handen skall vissna, - Skåneland 2(1946), h.6, s Erici, Einar: En orgelklenod i en skånsk ödekyrka. Några blad ur Lunds stifts äldre orgelhistoria. - Lunds stifts julbok 1949, s Om Carl Grönvall, organist i Hyby och orgelbyggare. (kort notis,) Eugen /svensk prins/: Vidare berätta breven. - Stock- holm, s. : ill., personregister. Prins Eugens brev till Henriette.Coyet, Torup S Flamskvävnader från Torna, Bara, Oxie, Skytts, Wemrnenhögs och Harjagers härader. - 2.uppl. - Lund, s., 25 planscher. (Gammal allmogeslöjd från Malrnö- hus län. 5.) Färgbilder på vävnader från Bara kommun. Forsberg, Signe: Det gamla dräktskicket i Bara härad. - D Lund, : ill- (Bidrag till Bara härads beskrivning ) Forsberg, Signe: Skånska allmogedräkter och deras tillkomst jämte beskrivning av gångna tiders socken- hantverkare. - Lund, 1926, - l00 s. : ill- Bara-dräkten. Gammal allnogeslöjd från Malmöhus län i bild och text. Utg. af Malmöhus lans hemslöjdsförening. - Malmö, s., L76 planscher.

20 Holmquist, Kersti, & Songe, Inger: Silver frzn skånska slott och herresäten. Utställning på Landskrona slott den 19 juli - 1 september 1963, - Lund, s. Utställda föremål från Bara kyrka, Skabersjö slott och Torups slott. Ingers, Ingemar: Hyby kyrkas åskbrand - ett hundra- årsminne. - Skånska Dagbladet Ingers, Ingemar: Odekyrkor och klosterlamningar. - Lunds stift i ord och bild. D.1. - Lund, 1947, s Tjustorp s. 739, Varby s Josephson, Ragnar: Torup. - Konstrevy 12(1936), h.4, s Konstsamlingen, Jarkner, Bengt: Korsvirke. En översikt. - Manniskateknik-miljö. Kring en byggnadsundersökning i Bara kommun Lund, 1972, s Torup. Larsson, Albert: Albert Larsson med 80 år på nacken. - Skåneland 5(1949), h.12, s Även i: s rån det levande Skåne. - Stockholm, 1948, s Rydbeck, Monica: Harriemästaren sant "De Hasers och ~akkers" målare. - Fornvännen 47(1952), s Hyby kyrkas målningar. Rydbeck, Monica: Skånes stenmastare före 1200, - Lund, s. : ill. Dopfunt från Bara kyrka s. 179!med Sild). Kybystenen I, s (bild) och s, (runsten i Vismarlöv. ) Rydbeck, Monica: Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor. - Lund, s. : ill. Skabersjö s. 53.

21 Rydbeck, Otto: Våra ödekyrkor. - Lunds stifts julbok 1927, S IIyby gamla kyrka s Rydbeck, Otto: De äldsta kända byggmästarna i Skåne. - Tidskrift för konstvetenskap 11(1927), s Mårten Stennl3stare1 dopfunt från Bara s =dbeck, Otto, & Wrangel, Ewert: Äldre kyrklig konst i Skåne. Studier utgivna med anledning av kyrkliga utställningen i Malmö Lund, s. : i.11. Korta notiser om Bara kyrka och ringklccka (bild), krusifix i Bjärshögs kyrka. SKånska gårdar och hus. Utgiven av Karl Berlin och Fritjof Hazelius. - D.l-3:l-2. - Lund, : ii1, Torp vid VärSy kalla, D.1, h.5, s, 5, plensch 16. Svensson, Inga-Lill: Verandor i Skåne. En typ- och utbredningsstudie, exemplifierad genom nä.rstudier av Bara socken, Höganäs, Stora Råby och Viken. - Lund, blad (stencil). (Uppsats vid Etnologiska ins tutionen, Lund. ) Svensson, Siqfrid: Skånes folkdrkikter. - Stockholm, 1935, s. : ill. ( Nordiska muséets handlingar. 3.) Tynell, Lars: Skånes medeltida dopfuntar. - Stockholm, s. : ill. Dopfunt från Bara s. 17, plansch II. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. - Kjöbenhavn, s. : ill- Bara s , 277. Skabersjö s. 55. Wa.llyren, O, & Kurch, Arvid: Skånska foikdrägter. - Stockl~olm, s., 22 planscher. hark, Mats: Sveriges medeltida kyrkkl.ockor. - Stock- holm, s. Bara och Skabersjö nämnda.

22 'J. ARKEOLOGI Althin, Carl-Axel: She chronolagy of the stone nye settlement of Scania, Sweden. - Lund, s. Hyby nr , Skabersjö s , 155. Althin, Carl-Axel: Zwei bronzeseitliche Opferfunde. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1952/53, s Torup Arbman, Holger: The Skabersjö Brooch and some Danish Mounts. - Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet, Lund. ksberattelse , s Även i: Meddelanden från Lunds universitets historiska museum , S Arwidsson, Greta: Vendelstile. und Glas im Jahrhundert. - Uppsala, s. Bygelspanne från Hyby s. 55, S!cabersjö-spannet s , 56, bild nr, Bruzelius, Nils Gustaf: Arkzoloyisk Beskrifning öfwer Bara härad. Upprättad år Utgiven med kommentar av Ingemar Ingers. - Lund, s. : ill, (Bidrag till Bara härads beskrivning. 16.) Bara s , Bjereshög s , 46. Hyby s , Skabersjö s , Bruzelius, Nils Gustaf: Svenska fornlemningar. Afteck- nade och beskrifna. - D.l-2. - Lund, : ill. D-2. Fibula vid Torup c, 40, fibula vid Skabersjö s, Bugge, Sophus, & Salin, Bernhard: Bronsspänne ned runinskrift funnet vid Skabersjö i Skåne. - Svenska fornminnesföreningens tidskrift. Band LO. - Stockholm, 1900, s Enqstram, Bengt: Fornlämningar och fynd fran förhistorisk tid i Bara harad. - Lund, s. : ii.1. (Bidrag till Bara härads beskrivning. 5.)

23 Engström, Bengt: - Nar Torna gav silver och Bara gav guld. - Sydsvenska Dagbladet Halsring av guld från Ryd, Skabersjö, Porssander, John Elof: Sveriges förhistoriska bebyg- gelse. - Svenska folket genom tiderna. D.1. - Malmö, 1938, S, ,' Bild cch kort beskrivning av Skabersjs-spännet s Holst, Nils Olof: En skånsk långdös. - Fornvännen Långdös vid Skabersjö. Persson, Erik: Svenska myntfynd från vikingatiden, jämte en förteckning över Skånes myntskatter från vikingatiden. - Lund, s. : l. (Numismatiska småskrifter. 1.) Ryd, Skabersjö. Salomonsson, Bengt: An early neolithic settlement site from S. W. Scania. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1962/63, s Svenstorp, Skabersjö. Salomonsson, Bengt: Malmötraktens förhistoria. - Malmö stads historia. - D.1. - Malmö, 1971, s Behandlar även Bara komun. Salomonsson, Bengt: Mesolithic finds in the early neolithic settlement at Svenstorp. - Meddelanden från Lunds universitets historiska nusem 1966/66, Sjöborq, Nils Henrik: Försök till en ;?omenlclatur för nordiska fornlemningar. - Stockholm, 1815, s. : Ättestupa vid Kyby s. 68, bersjö s "Dyssesten" vid Ska- - Strömberg, Marta: J3rnåldersgul.d i Skåne. - Lund, s. Guidstenar från Eyby och Skabersjö, halsring från Ryd, Skabersjö, ring fran Tjustorp.

24 171, ' Strömberg, l-lärtu: Die?/legalithgraber von Hagestad. - Lund, s. Skabersjö, Iångdös s. Il, 196, 362 (kort notis). ' Vinninge, gånggrift s. 11, 197, 204, 362.(kort notis) Tiotusen år i Sverige. Utgiven av Sigurd Curman m fl - Stockholm, s. : ill Tuneld, John: Prastrelationerna från Skåne och Ble- kinge av år Utgivna med noter och anmärkningar. - Lund, s. : ill. Bara kontrakt s. 3-22, anmarkningar s Tuneld, John: Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och Lund, XX s. : ill. Bara s. 8-10, Welinder, Stig: Tidigpostglacialt mesolitum i Skåne. - Lund, s. Svenstorp, Skabersjö.

25 K. HISTORIA. 176, Adelsman, adliga slägter och gods i Skåne vid t.idpunkten af freden i Roeskilde Weibull, Martin /utge/: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, Tidskrift , s Klågerup, Skabersjö, Torup Algren, Anders: Slaget vid Klågerup. - Byahornet 10 (1951), julnr. s , Andersson, Ingvar: Skånes hlstoria. - D.l-2. - Stockholm, : ill- D.1. Bara s. 14, H ~ s. ~ 188, Y Vismarlöv s. 241, 246, 272. (korta notiser). D.2. Bara s. 260, Hyby s. 62, 260, Klågerup s. 386, Torup s, Bååth-Holmberg, Cecilia: I heta striders land. - Upp- sala, s. : ill. Bondeupproret 1811 s Bönderna var på jakt efter landshövdingen. Har ar bakgrunden till massakern i Klågerup. - Arbetet Crusenstolpe, Magnus Jacob: Upploppen i Skåne Crusenstolpe, Magnus Jacob: Carl Johan och svenskarne. - D.1. - Stockholm, 1845, s Även i: Carlén, J. G.: Svenska familjboken. - D.2. - Stockholm, 1851, S, Daklby, Frithiof, & Raneke, Jan: Den svenska adelns vapenbok. - Stockholm, s. : ill Engström, Bengt: Skånska bondeupproret 1811 och slaget vid Klagerup. Av Aladeus /pseudonym/. - Sydsvens- ka Dagbladet < 184. Fabricius, Knud: Skaanes overgang fra Danmark ti.1 Sverige. Studier over nationalitetsskiftet i de skaanske landskaber i de naermeste s7aegtled efter Brghsebro- og Roskildefrederne. - D Lund, : ill. ui

26 185. Fabricius, Knud: Den skånske adel under overgangstiden. - Nordisk tidskrift 34(1958), s Göransson, J.: Upproret i Skåne 1811, Ett blodigt hundraårsminne. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning , , , 187. Hedvall, Anders: Massaker. Ett epos om bondeupproret i Skåne Kpibenhavn, 1965, - 28 s. (Dansk-Skaansk tidskrift, september 1965.) 188. Himmelstrand, Folke: Slaget vid Klågerup, Bönder' i blodig revolt. - Sydsvenska Dagbladet Xarlson, William: Kungligt, adligt, lärt och lekt. - Lund, s, 8 planscher. : ill. Klågerup c , skabersjö gille s Kjellgren, Lennart: Skåneupproret, - Stockholmstidningen Kjellgren, Lennart: Slaget vid Klågerup. - Folkpensionären 17(1957), h.4, s ,,-r 192. Kleberg, Johan: Skånska vapen. - Skånegillet i Stockholm, Arsskrift , s Bara härads vapen s Kämpe, Alfred: Svenska allmogens frihetsstrider. - Stockholm, s. Allmogeresningen 1811 s , Lange, Tor: Siaget vid Klågerup. - Stockholm, s, 195. Malmborg, H. P.: John Jespersson Ekegrens Slägt-Regis- ter. - Malmö, s, Ake Pehrson och slaget vid Klågerup s , Malmström, J. G.: Namn och vapen, - Lunds stifts jul- bok 1909, s , Haradsvapen. Bara nr. 4.'

27 197. "Olsson, J.: Trettio döda, hundra sårade på skånskt slott. - Kvällsposten Persson, Birger: Bondeupproret i Skåne. - Ystads Allehanda , , Pleijel, Hilding: Gamla skånska herd-abrev. - Lunds stifts julbok 1938, s Bondeupproret 1811 s Prahl, Eqon: Bondeupproret 181i. - Ystads Allehanda Prahl, Eqon: Bondeupproret Trelleborgs Alle- handa Ribbing, Lannart: Bondeupproret i Skåne Läs- ning för svenska folket D.3, s Skånska kriget och snapphanefejden Samtida berättelser och aktstycken ur kungliga svenska och danska riksarkiven. - Weibull, Martin /utg./: Samling- ar till Skånes historia, fornkunskap cch beskrifning. Tidskrift 1871, S Jens Pedersön Möllere, ladufogde på Skabersjö s Svenska folket genom tiderna. Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. - D Malmö, : ill Tenqberg, E. : uppror i Skåne. /1811/. - Sydsvenska Dagbladet Weibull, Lauritz: Efter Roskilde fred. - Historisk tidskrift för Skåneland. - Lund, Torup s Weibull, Martin: Om Skånes adel under öfvergångstiden Weibull, Martin /utg./: Samlingar till Skånes histcria, fornkunskap och beskrifning. Tid- skrift , s

28 208. aberg, J, O.: Bondeupproret i Klågerup. En Eolklifs- bild från början af detta århundrade. - Stockholm, s. 209, akesson, Karl: Min släkt. En skånsk bondeslakt från Netrishög i Bara härad D Klippan, &e Pehrson och slaget vid Klågerup, D.l, s

29 L. ' BIOGRAFI Andersson, Helge: Han sprang fortare än tågen. - Skånska Dagbladet Hans Läst Andersson, Helge: Hans Läst, ~ågra anteckningar om ett skånskt sprinterfenomen. - Byahornet 19(1960), h.4, s Anrep, Gabriel: Svenska adelns ättartavlor. - D Stockholm, Barfod, Johan Christopher: Markvärdigheter rörande skånska adeln. - /l.uppl./ - Stockholm, s. - 2.uppl. - Med inledning och anmärkningar av S. Carlquist. - Stockholm, s. Fredrik Trolle och drunkningsolyckan vid Torup år 1775, s Cavallin, Severin: Lunds stifts herdaminne. - D Lund, D.1. Bara härad s Kyrkoherdar i Bara s , Bjereshög s , Hyby s , Skabersjö s Cavallin, Severin: Ur skånska presthusens häfder. - Lund, s. Korta notiser om Bara (bondeupproret), Hyby, Klågerup, Skabersjö Cronstedt, Ulla: På Skabersjö Schiller, Hakald: Skåne genom två sekler. - Falköping, 1934, s Dickson, Robert: Minnen. - Stockholm, s. Kort episod om Tage Otto Thott, Skabersjö s Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättar- tavlor. - D.l-9. - Stockholm, Emilson, Helge: Skånes märkligaste'borgfrii, Görvel Fadersdotter. - Svenska Journalen

30 Enqström, Bengt: "Galne Trollen" gå Klzgerup. - Syd- svenska Dagbladet Arvid Trolle. Falkvik, Anna: Hos friherrinnan Henriette Coyet på Torup. - De blindas tidskrift 1938, h.12, s Faxe, Vilhelm: Tal öfver konungens högstbetrodde man, en af Rikets herrar, f. d. Landshöfdingen, Öfver-commendanten, Commendeuren med stora korset af Kongl. Vasa orden, Riddaren af Konung Carl XIII:s, samt af Kongl. Svärds orden, högvälborne Grefve, herr Tage Thott hållit i Skabersjö kyrka d. 19 mars 1824 af Vilhelm Faxe. - Lund, s Hansson, Marten: Släktkalender för Kyby-Lomma och Skatteberga slakterna med utgreningar. - Malmö, s. : ill 'Holterman, Gustaf: Galne Trollen på låg er up. - Byahornet 22(1963), h.1, s Arvid Trolle Johnsson, Pehr: Herr Arvid till Klågerup. - Lunds Dagblad Arvid Trolle Kaxlson, William: Den önkeliga drunkningsolyckan på Torup den'2l maj Arbetet Fredrik Trolle, Brita Sophia Trolle, Augusta Elisabeth Trolle, Fredrica Harmens Karlson, William: Platser och människor. - Lund, s. Drunkningsolyckan på Torup s Fredrik Trolle, Brita Sophia Trolle, Augusta Elisabet Trolle, Fredrica Harmens.

31 228. Landby, Ludvig: In prornta vid det högstbedröfliga tillfället, då fyra unga och förnäma bersoner, nem- ligen corneten välborne herr Fredrich Trolle, välborna fröknarne Brita Sophia och Augusta Elisabeth Trolle, samt högadla mademoiselle Fredrica Harmens, hvilka om söndagen den 21 maij giort hvarann ett kart följe till Torupsgård, at dar fagilas i saliskap med sin mor och slägt, om torsdagen blefvo från samma gård som lik p2 en gång utburne av 100 sorgklädde bönder, att bijsättas i Hyby kyrka den 25 maij Lund, s Lunds stifts herdaminne. rån reformationen till nyaste tid. På uppdrag av Lunds stifts domkapitel utgiven av Gunnar Carlquist. - Serie 1. Urkunder och aktstycken, - D Lund, Serie 2. Biografier. - D.1 /ej utgiven/ Lund, D.5. Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt. - Lund, s. : ill. Bara och Mölleberga s , Bjärshög och Oxie s , Hyby s , Skabersjö och Törringe S Lunds stifts matrikel: Lund, s. personregister Lund, s Lund, s Lund, , 100 s. 1842, - Lund, , 38 s Lund, LVII, 224 s., Lund, s Lund, s. 1886, - Lund, s Lund, , 272 s Lund, , 338 s Lund, s Lund, s Lund, s Lund, s., orts- och personregister.

32 231, Olsson, Nils Ludviq: Stadens melodi, - Lund, 1940, s. Waldemar Biilow s, Posse-Bräzdovb, Amelie: Kring kunskapens träd. - Stockholm, 1946, s, I Skåne s (Torup, Skabersjö) 233. Prahl, Egon: Blev universitetsïzrare och miste fäder- negodset. - Trelleborgs Allehanda Arvid Trolle Rosenkvist, P. E.: Barndomsminnen från Skabersjö fattighus. - Byahornet 5(1946), h.3, s Schiller, Harald: Hos Grand Oncle och Grande Tante på Skabersjö. Ur en ung flickas dagbok /Ulla CronstedtJ. - Schiller, Harald: Bedersman från fordom och nu. - Lund, 1934, s Tage Thott, Ulrica Christina Thott Skånes adress- och affärskalender samt resehandbok inom Malmöhus- och Christianstads-lan. Utgiven af elags Wigström. - Christianstad, s. Bara härad s Skånes kalender för år 1850 utgifven af H. P. Klinghammer. - Lund, s. Bara härad s , Svanander, Frosten: Kongl. Maij:ts Tro-tjenare Corneten välborne Herr Fredric Trolle, Fröknarna välborna Brita Sophia och Elisabeth Augusta Trolle samt Bögadla Mademoiselle Fredrica Margareta Harmens slutade våde- ligen sina dagar på Torup den 21 maij och jordfästes i Hyby kyrka den 8 augustii Likpredikan. - Lund, s.

33 239. Svanander, Frosten.: Walgjörandet med dess lön, fijrestäldt i en christelig predikan då kamnarherrinnan wälborna fru Liboria Magdalena Trolle född Harmens, begrovs i Hyby kyrka den 30 januarii Lund, s Widerberg, Bertil: Den fatala ekstocken. - Sydsvenska Dagbladet Drunkningsolyckan på Torup Fredrik Trolle, Brita Sophia Trolle, Augusta Elisabet Trolle, Fredrica Harmens Wrangel, Fredrik Ulrik & Bergström, Otto: Svenska adelns ättartavlor ifrån år D.l-2. - Stockholm,

34 M, ETNOGRAFI OCH FOLKLIVSFORSKNING Andersson, Helge: Fran det gamla Bjärshög. - Skånska Dagbladet ' Andersson, Per i Hässleberga: Julseder i Bara i min barndom, 1880-talet. - Byahornet 31(1972), h. 5/6, 244. Canipbell, Ake: Skånska bygder under förra hälften af 1700-talet. - Uppsala, s. Flera uppgifter från Bara kommun Coyet, Henriette: Om Skånes allmogekultur. - Skåne. kcbok 1923, s Dahl, Sven: Vångalag i Skåne. - Ymer 88(1968), s Klågerup och Skabersjö med kartor Ek, Sven Birger: Väderkvarnar och vattenmöllor. - Stockholm, s. (Nordiska muséets handlingar. 58,) Bara, Bjärshög, Hyby, Skabersjö (Tjustorp.) 248. Engström, Bengt: Byalag och byaliv i forna dagars Sksne. - Malmö, s. : ill. Bytrad i Holmeja, Bylur från Värby Engström, Bengt: Byalagen i Bara härad. - Lund, s. (Bidrag till Bara härads beskrivning. 6.) Byträd i Holmeja, Bylur från Varby Engström, Bengt: Byar och byaliv i Torna och Bara, - Skåneland 2(1946), h.5, s Hällström, Agneta, & Sjögren, Torbjörn: Bebyggelsefsrändringen i Hyby socken. - Människa-teknik-miljöo Kring en byggnadsundersökning i Bara kommun Lund, 1972, s

35 Ingers, Ingemar: Folkliga traditioner om ättehögar. - Skånska folkminnen. Arsbok 1929, s Ingers, Ingemar: Folktro och sägner fran Bara härad. - Folkminnen och folktankar 9(1922), s Ingers, Ingemar, & Nilssoni Albert: Gamla gårdar och hus i Bara härad. - D.l-2. - Lund, (Bidrag till Bara härads beskrivning. 7-8.) Ingers, Ingemar: Något om julfirandet i Bara härad i senare hälften av 1800-talet. - Skånska folkminnen. Arsbok 1927, s Jönsson, Staffan: Glimtar från en gammal by. Varby i Bara socken. - Byahornet 15(1956), h.4, s Lorenzen, Vilhelm: Middelalderens Byggeskik og Bolig- forhold i Danmark. - Nordisk kultur. - D Stockholm, 1952, k Torup s Skånska folkminnesanteckningar från 1600-talet. Ur provsternes beskrivelse over Skåne. - Skånska folk- minnen. Arsbok 1929, s Bara kommun s s Skånska årsfester. - Skånes hembygdsförbunds årsbok Bara omnämnt, Skabersjö s Stjernswärd, Brita: Skabersjö gille. - Skånes hem- bygdsförbunds årsbok 1953, s Stjernswärd, Brita: Umgängesliv bland herrgårdsfolk i Skåne omkring år Sverige i fest och glädje. Red.: Mats Rehnberg. - D.2, - Stockholm, 1948, S. En resa bl a till Klågerup, Skabersjö, Torup år 1799.

36 262. Swanander, Janas Frr~sterissan: Folklifvet i Bara härad i Skzne. Skildring från 1790-talet, - Hazelius, Artur: Ur de nordiska folkens lic. - D.2. - Stockhoim, 1882, s, (Bidrag till vår odlings häfder. 2.) 263. Thott, Tage Kjell: Underrättelse om och stadgar för Skabersjö Gille, - Malmö, s Werdenfels, 8ke: Om "livets vatten". Från kruttillverkning till bränneriindustri, - Skånskt brannvin. - Lund, 1974, s (Skrifter utgivna av Xtnologiska sallskapet i Lund.) Aven i: Skånes hembygds- förbunds årsbok Bränneriet i Hyby Vinninge mölla. - Sksnes hembygdsförbunds årsbok 1945, s. 134, 138.

37 N. GEOGRAFI 'Ahlberg, Birgitta: Vad skall jag se 1 Skåne. - 1.uppl. - Stockholm, s. : ill. - 2.uppi. - Stockholm, s. : ill Ahlström, Tore: Boken om Sk4ne. - ' l.uppl. - Lund, 1961, s. : ill. - 2.uppl. - Lund, s. : ill. - 3.uppl. - Lund, s. : ill. - 4.uppl. - Lund, s. : ill. - 5.uppl. - Lund, L65 s. : ill. - 6.uppl. - Lund, s. : ill. Andersson, Helge: Bara härad på 1700-talet. - Skånska Dagbladet Andersson,: Malmö stads östra gränsbygd ett skånskt Arkadien. - Arbetet Bara komun. Andersson, Helge: Sagans dunkel omger Torups slottshistoria. - Skånska Dagbladet Andersson, Helge: Skabersjö magasin. - Byahornet 24(1965), h.1, s Andersson, Helge: Torups skog, en gång populärt utflyktsmål för malmöborna. - Malmö fornminnesförenings årsskrift 36(1968), s, Bellander, Ulla: Ur hävden och minnet. Från Skåne och dess huvudstad. - Lund, s. : ill. Skånes allmogeslöjd och dess härold, Benriette Coyet s Torup s Bernhard, Waldemar: Skåne. Kulturhistoriskt bildverk i 80 originaltrasnitt. - Lund, s., 80 planscher. Skabersjö och Torup i träsnitt.

38 275. 'Brinck, Per, & Persson, Per Erik: Strövområde eller jetflygplats? - Skånes natur. Kontaktblad. 53(1966), h.2, s Brunius, Carl Georg: Konstanteckningar under en resa till Bornholm Lund, s. Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup s Burman, Gerhard von: Prospecter af åtskillige markvärdige byggnader, säterier och herrgårdar uti Skåne, som,.. blifvit år 1680 aftagne, ritade och sanlade af ingenieur captain G. von Burman.,. utgifven år 1756 af Abraham Fischer. - Ny upplaga 1856 utgiven av K. F. Lindström s., 25 planscher. - Faksimilupplaga av John Kroon med texten granskad av William Karlson och framförd till innevarande tid. - Malmö, , 16 s., 25 planscher. Klågerup s. 6-8, plansch XI. Skabersjö s. 9-10, plansch XVII. Torup s. 5-6, plansch IX Carlsson, Fredrik: Från Skåne. - Stockholm, s. : ill. (Svenska Turistföreningens broschyrer.25.) 279. Cronholm, Abraham: Skånes politiska historia och beskrifning. - D.l-2. - Lund, Cronholm, Bernhard: Små bref från Skåne. - Malmö, s. Prinsbesök på Skabersjö år 1816 s Dahl, Sven: Skånes herrgårdar under medeltidens senare del och omkring Ett bidrag till det skånska herrgårdslandskapets geografi. - Svensk geografisk årsbok 18 (1942), s SkaSersjö, kort notis Dahl, Sven: ~orna och Bara. Studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före Lund, s. : ill.

39 283. 'Danske Slotte og Herregårde. - D.l-20, - KFdbenhavn, D.18, - Slotte og ~erregårde $??st for gre- sund Hyby, låg er up, Skabersjö, Torup. 284, Dhejne, Hans: Då voro björkarna ljusa. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1959, s , Resa i Bokskogen och Bökeberg Dhejne, Hans: Prinsen, Vinhuset och Harmonien, - Lund, s. Sköna maj välkommen s (Bökeberg, Yddingesjön.) 286. Dhejne, Hans: Skåne i vindrutan. ~åserier och skisser. - Lund, s. Majresa till Fjallfotasjön s, Dhejne, Hans: Stader och landskap. - Malmö, s. (Sydsvenska Dagbladets årsbok 1966.) Resa i Bokskoqen och Bökeberg s Dickson, Robert: Malmöhus lan år Stockholm, s. Korta notiser om Bara kommun Egendomen Torup./rned trägravyr/ - Portföljen. Nytt illustreradt Skillings-Magasin för Nytta och Nöje. 1(1850), h.27, s Enger, P. H.: Skånska borgtyper. - Tidskrift i forti- fikation 1948, s , Torup (kort notis) 291, Englund, Gustav: Skåne, dess städer med omgifningar... - Malmö, s. Skabersjö s Engström, Bengt: Lindhclmens slott och dess öden genom tiderna. - Malmö, s. (Scania-biblio- teket Görvel Fadersdotter Sparre, Bökeberg, Eksholrn, Hoimeja och Skabersjö omnämnda.

40 293. Forsberg, Signe, & Inyers, Ingemar: Bara härads hembygdsförenings verksamhet under 25 år Lund, 1946, - 32 s. : ill Fries, Carl: Den svenska södern. - Stockholm, s, : ill. Holmeja, Hyby, Torup, korta notiser s, Fritz, Edvin: Vår bygd. Anteckningar om Svedala och omgivningar, - Ystad, s. : ill. Skabersjö s , Bökeberg, Fjkillfotasjön och Yddingesjön nämnda Gegerfeldt, Eric von /red./: Se Skåne. Dess natur, slott och semesterplatser samt storföretag. - Stock- holm, s. : ill. Klågerup s, 110, Skabersjö s , Torup s Gierow, Karl Ragnar: De skånska landskapens 1500-tal. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1941, s Torup s. 48, Gillberg, Johan Lorents: Historisk oeconomisk och geografisk beskrifning öfwer Malmöhus lan uti hertigdömet Skåne. - 1.uppl. - Lund, , 21 s. - 2.uppl. omarbetad och utgiven av Nils Bruzelius. - Lund, s. 1.uppl. Byarna i Bara harau s ,uppl. Byarna i Bara härad s Gustafsson, Evald: Kulturlandskapet i storstadens skugga. - Ale 14(1974), h.2, s Skabersjö, Värby Göransson, Johan: Skånes landsbygd. Historisk och arkeologisk beskrifning. - Malmö, s. Bara härad, sockenbeskrivning s Göransson, Johan: Ur Skånes saga och historia. - Lund, s. Klagerup, jungfruarna på Burö s , Skabersjö, plundring 1523, s ,

41 302. Hahr, Auqust: Nordiska borgar från medeltid och renässans. - Uppsala, s. Torups slott s Hahr, August: Skånska borgar i uppmätningsritningar, fotografiska avbildningar samt beskrivande text. - Häfte Stockholm, Torup häfte 7, s , häfte 8, s Hahr, August: Skånska slott och borgar. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1919, s Skabersjö, Torup Hallenborg, Carl: Anmärkningar till Carl von Linnés skanska resa. - Historisk tidskrift för Skåneland 4. - Lund, , s Hanström, Bertil, & Curry-Lindahl,' Kai: Natur i Skåne. - Göteborg, s. : ill Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. /Av G. Hogner, G. Thomée m fl./ - D.1-7, Register, Supplement.. - Stockholm, D.1. Bara s Supplement s. 28. D.3. Hyby s Supplement s Klågerup s D.6. Skabersjö s Supplement s D.7. Torup s. 81. Supplement. Bjereshög s Hofberg, Herman: Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt land och folk. - 1.uppl. - Stockholm, s. : ill. - Ny uppl. - Stockholm, s. - 3.uppl. genomsedd och tillökad af J. P. Velander. - Stockholm, s. : ill. 3.uppl. Bökeberg, Fjällfotasjön, Skabersjö, Torup, Yddingesjön s. 387, 309. Hofberg,: Torup i Skåne. - Sverige. Foster- ländska bilder. - Stockholm, , s Holngvist, Lasse: Skåne. - Stockholm, s. : il1.

42 311. ' Eöjer, Magnus: Konungariket Sverige. En topografisk- statistisk beskrifning. - D.l-3. - Stockholm, D.2:1. Malmöhus län: Bara s , Bjarshög s. 654, Hyby s , Skabersjö s Hörlén, Matts: Landskapsbeskxivning över Skåne. - Arlöv, s. Skabersjö och Torup omnämnda Inqers, Ingemar: Ur Bökebergs historia. - I kärrkanten 26(1967), s Jeansson, Nils Ragnar: De stora domänerna i Malmöhus lan omkring år Svensk geografisk årsbok 42(1966), s Jonsson, Bengt Inge: Silfverschiöldarnas låg er up. - Nya svenska hem 56(1968), h.1, s , Jönsson, Gabriel: Skånska somrar. - Stockholm, s. : ill. Bokskogen, Bo~eberg, Fjällfotasjön, Torup, Yddingesjön (Karl X1I:s ek,) 317. Landén, Fredrik, & Landén, Hugo /utq./: Kalender Öfver Skåne och Blekinge. - D Helsingborg, D.2. Landsbygden: Bara s Bjershög s, , Hyby s , Skabersjö s Larsson, Anita, Sjögren, Torbjörn, & Trampe, Jan-ake: Bara-en studie i förändring. - Lund, blad ( stencil.) Uppsats om byggnadsinventering i Bara kommun Larsson, Anita, & Trampe, an-&e: Skabersjö by. - Människa-teknik-miljö, Kring en byggaadsinventering i Bara kommun 2972, - Lund, 1972, s Liedholm, A.: Skabersjö. - Svenska hem 53(1965), h.4, s Liedholm, A.: Torup. Skånes namnkunnigaste slott. - Svenska hem ), h.3, s

43 Lindblom, Andreas: Sveriges konsthistoria. - D.l-3. - Stockholm, : ill. D.2. Skabersjö, Torup, kort beskrivna s Linné, Carl von: Skånska resa p& öfverhetens befal- ning förrättad Bhr Stockholn, s. - 2.uppl. - Lund, J58 s. : ill. (aven följande upplagor.) Kort notis om Bara (utsikt från Romeleklint.) Ljunggren, Karl Gustav, & Ejder, Bertil /utg./: Lunds stifts landebok. - D.l-3. - Lund, : i11. (Skånsk senmedeltid och renässans. 4-6.) D.1. Nuvarande Malmöhus lan: Bara s , Bjarshög s, , Hyby s , Skabersjö s Lundberg, Erik: Torups slott. En byggnadshistorisk undersökning. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1933, s Lundgren, Alfred: Skåne. - Stockholm, s. Bara, Bjärshög, Hyby, Skabersjö s. 13. Lundgren, Bengt: En skönhetstävling i Bökeberg Byahornet 25(1966), h.2, s Lunds ärkestifts urkundsbok. /Utgiven av Lauritz Weibull./ - D Lund, D D Hyby, Klagerup, Skabersjö, Te j arp. Lönqvist, Niclas Olof: Berättelse om Bara härad Med efterskrift och anmärkningar utgiven av Gunnar Carlqvist. - Lund, s. ( Bidrag till Bara härads beskrivning.) Malmros, Frans: Detta ar Skåne. En hyllning i bild till skznsk bygd. - Stockholm, s. : ill. Bilder från Bökeberg, Holmeja, Hyby, Skabersjö, Torup, Yddingesjön, Varby.

44 331. Marryat, Horace: Ett ar i Sverige. På svenska /från engelskan/ af Gustaf Thomse. - D Stocknolm, D.1. Torup den 2 maj 1860 s , Moberg, Carl-Axel.: Cykelturer i Skåne. Utgiven av Svenska Turistföreningen. - Stockholm, s. : ill. - 2,reviderad och utökad uppl. - Stockholm, s Människa - teknik - miljö. Kring en byggnadsundersök- ning i Bara kcmmun Lund, s. : ill Nilsson, Rans: Boken om Vebercd. - Malmö, s. : ill. Skabersjö och Torups gods s Bondeupproret s Nilsson, Sven: Skånsk natur och kultur far 100 ar sedan. - Schiller, Harald: Skåne genom två sekler. - Falköping, 1934, s Hyby och Klågerup s Nordholrn, Gösta: Studier i Skånes äldre ekonomiska geografi. - D.l-2. - Lund, D.1. Hyby sätesgård och Torups sätesgård s Holmeja s , Skabersjö s. 61, 75, Yddinge s Kartor över Bökebergsslatt och Holmeja by Ohlén, Carl-Eric: Dagligt liv i Skåne. Boken om liv och leverne i landskapet från 1800 till D.l-. - Göteborg, s. : ill Skånska slott, säterier... Skabersjö s , Torup s Slaget vid Klågerup s Olson, J. a Hörlén, Mats: Illustrerad beskrifning öfver Skåne. - Stockholm, s. : ill. Klagerup, Skabersjö, Torup Olsson, Par Axel: Skånska herreborgar ur synpunkten av de fortifikatoriska anordningarnas betydelse för arkitekturen. - Lund, s, : ill.

45 340. Peterson, Karl: Torup, Gjörvel Faddersdotters stolta skapelse. - Hemmets Veckotidning F?: Svenska gods och gardar. Illustrerade herrgårdsskildringar. - D.l-2. - Stockholm, Bökebergsslatt s, 80-81, Skabersjö s , Torq s Rosenberg, C. M.: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Efter nyaste, hufvudsak.ligen officiella kallor. - D.i-2. - Stockholm, D.l. Bara s. 71, Bjereshög s. 105, Bökebergsslatt s. 262, Holmeja s. 730, Byby s. 771, Klagerup s D.2. Skabersjö s. 533, Tjustcrp s. 823, Vinninge s. 1039, Vismarlöf s. 1046, Varby s Rydeliu.s, Ellen: Skanska slott på 8 daqar. - Stock- holm, s., 16 planscher. Skabersjö s. 129, Torup s Schmitz, Arne: Attentat mot skånsk natur. - Skånes natur 57(1966), h.4, s Schwerin, Hans Hugold Julius von: Skånska herrgårdar efter Roskildefreden. - Stockholm, s. : ill- Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup Schwerin, Hans Bugold Julius von: Skanska herrgårdar under svensk tid. - Malmö, s. : ill. Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup Semesterfarder till skånska slott och badplatser. - Stockholm, s. Klågerup s. 28, Skabersjö s , Torup s. 31, 348. Sjöbeck, Mårten: Skåne. En lai~dslcaplig orientering vid betraktandet av Skåne från statsbanornas tåg och under utfärder. - Stockholm, 1938, s. : izi. Skabersjö, Torup (korta notiser.)

46 349. Sjöbeck, Mårten: Skåne. Fardvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna fullständigt omsrbe- tade uppl. - Stockholm, s. : ill. Bökeberg, Hyby, Klågerup, Skakersjö, Torup, (korta notiser.) 350. S-jöborg, Nils Henrik: Skånes historia och beskrifning. Malmöhus lan. - Samlingar till Skånes historia och beskrifning. - D.3:l. - Lund, 1812, s, Skabersjö. - Hemma och ute 1918, april, s ' Sksne. Svenska Turistföreninqens resehandböcker. - 1.uppl. - Stockholm, s. : ill. - 2.uppl. - Stockholm, s. : ill uppl. - Stockholm, s. : ill. - 4.uppl. - Stockholm, s. r ill. - 5.omarbetade ~ppl. - Stocknoim, x5 s. : il1.- 6,omarbetade uppl. - Stockholm, s. : ill Skåne-kalendern. Uppslagsbok för Malmahus och Kristi-- anstads län. - Karlskrona, s. Bara s , Bjärshög s , Hyby s , Skabersjö s Skåne och Köpenhamn. Illustrerad handbok för resande. - Stockholm, s. : ill. (Albert Bonniers illustrerade resehan&ocker. 3.) 355. Skånes bebyggelse. En skildring i ord och bild. - D.l-4. - Malmö, : ill. D,4. Bara kommun s Skånes kalender utgifven af C. 0. Arcadius, Nils Larsson och J. P. Velander, - D.l-2. - Lund, D.2. Skånska landsbygden: Bara s , Bjereshög s , Hyby s , Skabersjö s Skånes landsbygd. Geografisk, topografisk och statis- tisk kalender utgiven av Emil Jönsson och Theodor Tufvesson. - Malmö, 1924, s. : il1. Bara s. 1-4, Bjarshög s. 4-6, Kyby s , Skabersjö s

47 Skånska herregardar. Tecknade af Fr. Richardt. Beskrifna af Gustaf Ljunggren. - D.l-6. + supplement. - Lund, D.2, Skabersjö, Torup. D.5. Klågerup. Supplement: Klågerup nr. 30, Skabersjö nr. 50. Torup nr. 59. Den' skå'nska skogen. - Malmö, s. : ill- (Sydsvenska Dagbladets årsbok 1965.) Skånska slott, saterier, herrgårdar och märkligare byggnader. - Ohlén, Carl-Eric: Dagligt liv i Skåne. - Göteborg, 1970, s Skabersjö s , Torup s Skånskt adertonhundratal i bild. En samanställning av John Kroon med text av Sven T. Kjellberg. - Malmö, s. : ill. Jakt på Skabersjö. Bondeupproret 1811, korta notiser., Slott, herresäten och kungsgårdar i Skåne. Foto: O. Ohm. - Malmö, s. : ill- Hyby s. 33, h låg er up s. 39, Skabersjö s. 69, Torup s. 84. Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och kultur- historiskt samlingsverk. Red.: Sven T. Kjellberg och C. Artur Svensson. - D.l Malmö, : ill. D.2. Malmöhus län, södra delen. - MalmO, Hyby s , Klågerup s, , Skabersjö s , Torup s Slott och herregårdar i Sverige. Red.: Evert Herngren. - Stcckholm, s. : 111. Skabersjö s. 38, Torup s. 46. Stille, Arthur: Skånska kyrkors, borgars och herresätens läge. - Historisk tidskrift för Skaneland 7. - Lund, , s Bara, Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup, Tjustorp.

48 Sty'ffe, Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden. - Stockholm, s. 2.utökade uppl. - Stockholm, s. Bara härads församlingar s Sundstedt, Fredrik: Skåne. - D.l-2. - Stockholm, : ill- D.2, Södra och östra Skåne. - Stockholm, Skabersjö s. 124, Torup s Swanander, Jon'as Frostensson: Bara härad i slutet av 1700-talet. Jonas Frostensson Swanander Dissertatio gradualis de territorio Bara. översättning av Helge Andersson. - Lund, s. : ill- (Bidrag till Bara härads beskrivning. 15.) Swanander, Jonas Frostensson: Dissertatio gradualis de territorio Bara. - P.1-3, Lund, Svenska gods och gårdar. - D.4. - Skåne 1, sydvästra delen. Red. av Carl-Eric Qhlén. - Uddevalla, s, Bara s 53-57, Bjärshög s , Hyby s , Skabersjö s Svenska gods och gårdar. - D.4. - Skåne, södra delen. Red.: Vlaldemar von Sydow och Sten Björkman. - Uddevalla, s, Bara s , Bjarshög s , Hyby s , Skabersjö s, Svenska orter. Atlas över Sverige med ortsbeskrivning utg. av Generalstabens litografiska anstalt. - D Stockholm, : ill. D.l. Bökebergsslätt 1062, låg er up 621, Skabersjö 1029, Torup 'Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. - D.l-6, - Stockholm, : ill. D.1. Skåne: Skabersjö s , Torup s Svenska turistföreningens ortlexikon för vandrare, cyklister, bilister och andra turister. - Stockholm, s.

49 375. Svenska turistföreningens ortlexikon för cyklister, bilister och andra turister. - Stockholm, s.(svenska Turistföreningens publikationer ) 376. Sverige. Geografisk, topografisk, statistisk beskrif- ning under medverkan af flera författare. Utg. af Karl Ahlenius, Arvid Kem?e, E. Apelqvist och Otto Sjögren. - D Stockholm, : ill. D.1. Malmöhus, Kristianstads, Blekinge och Hallands lan. Bara s , Bjärchöy s. 206, Hyby s , Skabersjö s ' Sve'rige Geografisk beskrivning under medverkan av flera författare. Utg. av Otto Sjögren. - D Stockholm, : ill. D.3. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt staden Göteborg. Bara s..258, Bjärshög s. 258, Hyby s , Skabersjö s Sverige framstaldt i teckningar. Tvåhundratjugofyra litografier med text af G. H. Mellin. - Stockholm, Skåne 18 s planscher. Plansch 4: Skabersjö, litografi och kort text Sylvén, Nils: På lustgzrdsturné i sydöstra Skåne. /Behandlar sydvästra Skåne./ - ~ustgården 1926, s Tersmeden, N.: Det sagolika Torup. - Veckojournalen 1936, h, Thersner, Ulric: Fordna och närvarande Swerige. Skåne. - Stockholm, s., 64 planscher. Skabersjö Thersner, Ulric: Fordna och närvarande Sverige. Skåne. - Ny uppl. i nagot forminskad skala, redigerad och kommenterad av Gerda ~oëthius och Carl-Th. Thäberg. - Stockholm, s. Skabersjö,

50 383, Thercner, Ulric: Skånska utsigter. Nytryck i faksimil av Skånedelen i Thersnexs verk: Fordna och narvarande Sverige. - Malmö, s. : ill- Skabersjö. 384, Thott, Stig: De stora godsens inverkan på den skånska landskapsbilden. - Hanström, Bertll, & Curry-Lindahl, Kai: Natur i Skåne. - Stockholm, 1947, s, Thulin, Björn, & Hamrnarsten, Charles: Torups slott - det ar som klippt ur en saga. - Hänt i veckan 1974, h.34, s, 14-19, Topografiska och statistiska uppgifter om Malmöhas län utgifna af Tapografiska korpsen. - Stockholm, 1873, s. Tabeller över socknarnas storlelc och folkmängd Torup. - Hemma och ute 1919, maj, s Torups slott i Malmöhus län. - Ny illustrerad tidning 35(1899), h.41, s. 498, 501. Kort notis Touristen i Vest-Skaane. Illustreret vejviser for Rejsende s. : ill. Skabersjö odh Torup s Troels-Lund, /Troels-Frederik/: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. - D K&enhavn, D.3. Boliger: herregaarde og slotte, Torup Upmark, Gustaf: Skånsk byggnadskonst Stockholm, s., 100 planscher. Torup s Upmark, Gustaf: Skåns1r;a herrgardar under renässanstiden. - Svenska fornminnesföreningens tidskrift. - Band 9. - Stockholm, Toxup s

51 393. Weibull, Carl Gustaf: Skånska sätesgårdar Historisk tidskrift för Skåneland 6. - Lund, S Klågerup s , Skabersjö s , Torup s FJeibull, Martin: Arkivanteckningar rörande skånsk landsbygd. (De sydskånska haradena 1738.) - Weibull, Martin /utg./: Samlingar till Skånes historia, forn- kunskap och beskrifning, Tidskrift 1873, s Torna, Bara och Harjagers herader s, Weibull, Martin: Arkivanteckningar rörande skånska herresäten. - Weibull, Martin /utg./: Samlingzr till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift 1872, s Klågerup s. 63, Skabersjö s Widerberg, Bertil: Jordgubbs-slottet i Bokskogen. - ' Sydsvenska Dagbladet Torup Wåhlin, Hans: Boken om Skåne. - Stockholm, s. : ill. - 2,uppl. - Stockholm, s. : ill Wåhlin, Hans: seania antiqua. Bilder från det forna Skåne. - Malmö, s. Klågerup s. 102, bild 42. Skabersjö s. 108, bild 45. Torup s. 126, bild , Våra bilder från kejsar Wilhelms vistelse på Skabersjö slott. - Ny illustrerad tidning 35(1899), h.40, s , 491. Bilder och kort notis. 400, Zweigbergk, J'urgen von, & Rydén, Sven: På biltur i Skåne. - Stockholm, s. : ill- Bökeberg s. 87, Holmeja s. 88, Hyby s. 27, Skabersjö s. 14, 87, Torup s Aberg, Alf: Några minnen från skåneslott. - Slakt och havd 12 (1961), s Torup.

52 402. Berg, Alf: Skånska slott och deras herrar. En krönika i ord och bild om gårdar och människcöden. - Stockholm, s. : ill. Klågerup s. 69, Skabersjö s , Torup s &e-rhielm, Erik: Svenska gods och gårdar. Illustrerade herrgårdsskildringar. - D.l uppl. - Stockholm, 1930, : ill. D.1. Bökeberg s D.2. Skabersjö s , Torup s Akerlund, Erik: Kommunalpolitik - naturvård. Bökeberg i våra hjärtan. - I karrkanten 26(1967), s , Aström, Lars Erik: Skånska slott och herrgårdar. - Stockholm, s. : ill. Skabersjö s , Torup s österling, Anders: Skånska utflykter. Illustrationer av Emil Johansson-Thor. - 2.uppl. - Stockholm, s. : ill. Maj ar välkommen s (Bökeberg.)

53 e. Li'*.as't'r.öm,' F'Ti't'z' 'B'..I' ' '&' Zu.*.& gr,en, '1tra.r':/.utg,. /: Från sockenstämma till storkommun. Malmöhus lan. - Stock- holm, s. : ill.

54 P, TEKNIK, 1NT)USTRI OCH KOPTMUKIKATIONER Andersson, Helge: Malmö - Genarps järnväg, - Malmö formninnesförenings årsskrift 23(1955), s Andersson, Relge: Några glimtar ur skånsk järnvägshis- toria. - Byahornet 32(1973), 11.3, s Lund-Trelleborgs järnväg och Malmö-Genarps järnväg Bjerning, Lars: Skånes jord- och stenindustri. - Hälsingborg, s. : ill. Tegelbruk s , tabeller s , förutvarande och nuvarande tegelbruk s Cronquist, Axel: Ekipage. - Stockholm, s, : in. Nils Sjöberg, mästerkusken på Skabersjö s Enghoff, Karl: De allmänna vägarna i Malmöhus län. - Lund, 1938, - 584, 150 s, : ill. Bara omnämnt. 413, Heyden, Oskar, & Dunér, Otto: Lund - Trälleborgs järnväg Minnesskrift. - Lund, i54 s Lund - Trälleborgs järnvags 50-årsminne. - Skane. Ars- bok 1925, s Nihlén, Knut: Malmö - Ystads järnväg Malmö, s. Skabersjö Schiller, Harald: I cexspann på. Skånevägar för 100 år sedan. - Sydsvenska Dagbladet , Wannberg, Elisabeth, & Rosborn, Sven: Tegel och tegelarkitektur. - Människa-teknik-miljö. Krinq en byggnadsundersökning i Bara kommun Lund, 1972, s

55 Q. EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN Ancie'Fssori, Laur,i'tz : T justorps tegelbruk. - Tegel 37 (1947-),.h,l, S Blomquist, Nils Knutsson: Bara tegelbruk. - Tegel 37(1947), h.5, s., Biilow, Waldemar: En örtagård i skogen. - Täppan 43(1919), s Villa Murvelro, Bökeberg. 421, Börringe - Yddinge tegelbruk. - Tegel 2(1912), bilaga Dahl, Else: Torup. - Lustgården 8(1927), s Tradgårdsa~laggningen.,423. Elgström, Anna Lenah: Skånska trädgårdar. - Från det levande Skåne. - Malmö, 1948, s. 59-?O. Torup och ~en'riette Coyet s Ericsson, Nils Johan: Anteckningar under en resa i Skåne sommaren En bild af trädgårdsskötselns ställning därstädes. - Stockholm, s. Klågerup s. 12, Skabersjö s. 16, Torup s Illustrerad Svensk Landtbruks-adressbok. - D.1. Malmö län. - Malmö, , 48 s. Bara s. 1-2, Bjereshög s. 50, Hyby s , Skabersjö s Jakobsson, Oskar: Svenska landskapsratter. - Stockholm, s. : ill. Recept från Bjarshög s. 28. (verkenskål.) 427. Kjellberg, Sven Torsten: Torna, Bara och Harjagers härads sparbank Minnesblad. - Lund, s. : ill Löfvinq, Gustaf: Backen vid Winninge. - Täppan 43(1919Ir

56 429, Nordholm, Gösta: Några drag ur den sydskånska bokskogens historia. - Svensk geografisk årsbok 1942, e Skabersjö och Torup (med kartor.') 430. En skånsk slottsträdgård. Hos friherrinnan Henriette Coyet å Torup. - Hvar 8 Dag 21(1919), h.2, s 'Svenska trädgårdskonsten sådan den till våra dagar bevarats i anläggningar vid slott och herrgårdar. Utg. av Arkitekturminnesföreningen. Skåneslotten: uppmätning och uppritning av Elsi Borg och Eva Kuhlefelt-Ekelund. Text av S. Anjou. Växtbestand av C. G. Dahl. - D Stockholm, : ill. D.2, Skabersjö s , 4 planscher Sveriges landtbrukskalender Utgiven av A. Anander. - Stockholm, s. Bara s. 85, Bjärshög s. 110, Hyby s , Skabersjö s Sveriges lantbrukskalender Utgiven av A. Anander. - Aneby, s. Bara s , Bjärshög s , Hyby s , Skabersjö s Thott, Otto: Skabersjö. - Lustgården 8(1927), s Parkanläggningen Weibull, Carl Gustaf: Torna och Bara härads ömsesidiga brandförsakringsförening Lund, Förteckning över sockenkom.nittéer. Bara s

57 436, Generalstaben. Berättelse oin felttjenstöfningarna i Skåne Stockholm, s. Hyby och Skabersjö.

58 437, Ahlén, Ingemar: Dvärgörnen för första gången antraffa.d i Sverige. - Vår fågelvärld i9(1960), s Yddingesjön (och Törringelund.) 438. Ahlén, Ingemar: Hjortdjuren i skogsområdet vid Bökeberg. - Skånes natur. Kontaktblad. 53(i966), h.2, 439. Ahlén, Ingemar: Den skånska kronhjortens utbredning och numerär. - Statens offentliga utredningar 1964:23, s Aminoff, F.: Naturvård i statens skogar i Skåne. - Skånes natur 40 (1953), s Eksholm Andersson, Gunnar, & Gelin, Curt: Syrgasbrist och fiskedöd i sydskånska sjöar. - Svenskt fiske - sport- fiskaren 1970, h.7/8, s Fjällfotasjön, Yddingesjön (korta notiser.) 442. Askander, Torsten, & Ulfstrand, Staffan: Aftonfalk. - Vår fågelvärld 21(1962), s Yddingesjön Barthel, Sven: Almanackans sista vårdag. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1952, s Torup omnämnt, 444. Berg, Bengt: Skånska fåglar. - Stockholm, s. : ill. Bokskogen och Torup Berg, Bengt: Storkar och hägrar. En bok om skånska fåglar. - Stockholm, s, : ill. - 2.uppl. - Stockholm, s. : ill. Bokskogen och ïorup.

59 Bergman, Helge: Förteckning över i Skåne naturskyddade områden och fsremål i anslutning till bifogad, å Malmö museum upprättad karta. - Skånes natur 40 (1953), s Bökeberg s. 157, Eksholm s Brandt, Th. Bidrag till Skånes flora. Inventeringen i Hyby. - Botaniska. notiser för år 1939, s Biilow, Waldemar: Gmla träd i Skåne, - Skånes natur Hyby, gammal alm. Biilow, Waldemar: Murgrönor i Skåne. - Skånes natur 9 (1921), s Bokskogen. Biilow, Waldemar: Märkliga träd i SkZne, Malmöhus lan Utgiven av Skånes naturskyddsförening. - Lund, Bökeberg s. 17, Hyby s. 17, Skabersjö s , (Karl X1I:s ek), Svexstorp s, 20, Torup s. 19. Siilow, Waldemar: Naturskydd i Skåne. - Skånes natur 9 (1921), s Bökeberg s. 52 (kort notis.) Btilow, Waldemar: Det naturskyddade Skåne, - Skånes natur 19 (1932), s Bökeberg s, 78 (kort notis.) Biilow, Waldemar: Några skånska sjöar. - Skånes natur 12 (1925), S. 3-14, Fjällfotasjön s , Yddingesjön s Biilow, Waldemar: Om storkens förekomst i Skåne, - Skånes natur 8 (1916/17), s Bara s. 24, Hyby s (st.orkpelaren.), Skabersjö s. 24. Biilow, Waldemar: Storken, Skånes egen fågel. - Skånes natur 15 (1925), s Bara s, 23, Hyby s,

60 456. Btilow, Waldemar: Yd-dingen. En skansk fågelsjö. - Skånska jägarsällskapets årsskrift 1928, s Ekstrom, Gunnar: Skånes moranomraden. - Svensk geo- grafisk årsbok 12(1935), s Klågerup Enemar, Anders: Exkursionen till Yddingen och Sacke- berga den 7 maj Vår fågelvärld 21(1961), s Enemar, Anders, & Markgren, Martin: Exkursionen till de sydvästskånska sjöarna och Häckeberga-området den 12 november Vår fågelvärld 10(1951), s, Fjällfotasjön, Yddingesjön Exkursion till Bökeberg med omgivningar den 25 septem- ber Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 6(1967), s Exkursionen till Bökeberg den 7 april Vår fågelvärld 5(1946), s Exkursionen till Yddingen och Fjällfotasjön den 18 april 1949, - Vår fågelvärlc2 8(1949), s, Frisén, Rune: Naturvzrdsinventering i Nalmöhus län. - Skånes natur 55(1968), s Backlandskapet S:a Sallerup - Klågerup, Fjallfotasjön, ïddingesjön Gertz, Otto: Anteckningar om gamla trad. - Skånes natur 13-14( ), s Bökeberg s Gertz, Otto: Bökebergstrakten i botanisk forskningshistoria. - Skånes natur 30(1943), s Gertz, Otto: Märkliga tradkomplexer. - Skånes natur 19(1932), s ' Bokeberg s. 16.

61 467. Gertz, Gtto: Några äldre uppgifter om vårdträd, deras plantering och öden. - Skånes natur 25i19381, s Prästastenarna och traden där, Hyby (alm.) 468. Gertz, Otto: Om ollonår i Skåne. - Skånes natur 17 (1930), s Bökeberg s. 46 (kort notis.) 469. Granvik, Hugo: Några drag ur storkens lif. - Skånes natur 8 ( ), s Bökeberg och Holmeja Granvik, Hugo: Ur hägrarnas lif i Skåne. - Skånes natur 7(1915-IS), s Hägerkoloni vid Yddingesjön Hennig, Anders: Geologischer Fiihrer durch Schonen. - Berlin, s. : ill. (Samrnlung geologischer Fiihrer. 7.) Klågerup och Vinninge s. 96 (kort notis.) 472. Hermansson, Walter: g rasts ångaren... sommaren 1944 ytterligare utbredd i Skåne. - Fauna och flora, 40(1945), s. 92. Yddingesjön (och Börringesjön.] 473. Hermansson, Walter: Vid ett sydskånskt bo av sommargyllingen år Fauna och flora 51(1956), s Yddingesjön Holmström, Leonard Pontus: Studier öfver de l5sä jordlagren vid egendomen Klågerup i Skane. - Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 18(1896), h.5, s Holmström, Leonard Pontus: Ofversigt af bildningar Från och efter istiden vid Klagerup i Malmöhus län. - Ofversigt af Kungliga Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 30(1873), h,2, s

62 476. Bol-st, Nils Olof: Alnarpsfloden. En svensk "Cromer- flod", - Stockholm, s. (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 237.) 477. Holst, Nils Olof: Beskrifning till kartbladet Börringe kloster, - Stockholm, l35 s. Flera notiser från Bara kommun Jacobsson, Torsten,' & Rzidebeck, Gu'staf: ~ågelfaunan och flyttfågelsträcken. - Skånes natur. Kontaktblad. 53(1966), h.2, s Bökeberg. 479, Jönsson, Jöns: Berättelse öfver undersökningen af om- radet med artesiskt vatten mellan Malmö och Romele- klint, Utför Malmö stadsfullmäktiges proto- koll Bilaga Xalling. M. U.: Kronhjortarna i Skgne. En redogorelse för stammens storlek och tillstånd Skånes natur 38(1951), s Källander, Hans: Bergfink. - Vår fågelvärld 14(1955), s Yddingesjön Lennerstedt, Ingvar: Exkursionen till Yddingen och Falsterbo den 20 oktober Vår fågelvsrld, 17 (1958), s. 1? Lennerstedt, Ingvar: KvalXsexkursion till Yddinge- trakten den 25 maj. - Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 1(1962), s Lindgren,, Lemart, & Mörnsjö, Tore: Bökebergsområdets vegetation - en översikt. - Skånes natur. onta akt blad Lithner; M.: Vit stork. - Vår fågelvarld 21(1962), s Yddingesjön.

63 486. Malmberg, T.: Exkursionen till Yddingen, Börringe... den 5 juni Vår fågelvärld 14(1955), s Markgren, Martin: Exkursionen till de skånska. sydväst- sjöarna den 5 oktober Vår fågelv2rld 12(1953), S, Yddingesjön Markgren, Martin: Kejsarörn, sannolikt iakttagen vid Yddingen i sydvästra Skåne. - Vår fågelvärld 15(1956i, S Mathiasson, Sven: En observation av berglövsångare, två fynd av en ostlig gransångares och två andra notabla iakttagelser av gransångare. - Fauna och flora, 58 (19631, s Yddingesjön år Mathiasson, Sven: Kring sjöarna i sydvästra Skane. - Skånes natur 44(1957), s Fjällfotasjön, Yddingesjön Mattsson, H.: Exkursionen till Torup och Yddingen den 29 april Vår fågelvärld 10(1951), s Moberg, Johan Christian: De sydskånska rullstensåsarnas vittnesbörd i frågan om istidens kontinuitet. - Lund, s. Klågerup (kort notis. ) 493. Munthe, Henrik: Den skånska issjöfrågans innebörd. - Stockholm, s. (Sveriges geol~giska undersökning, serie C, nr. 207.) 494. Munthe, Henrik: Om de s. k. "glaciala sötvattensbildningarnas" i Klågerupstrakten ålder och bildningssatt. - Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 19 (1897), h, 3, s Mårtensson, Eric: Bökeberg - ett aktuellt ornräde i natur- och kulturhistorisk belysning- - Skånes hen- bygdsförbunds årsbok 1967, s

64 496. Möller, Hans: Från nordostis till lågbaltisk is. En glacialgeografisk studie i sydvästra ~kåne. - Stock- holm, (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 566.) Bjarshög, Klågerup, Vinninge Mörns'jö, Tore: Agens växtplatser och historia i Sk5ne. - Skånes natur 52(1965), s Yddingesjön s Nathorst, Alfred Gabriel: Om arktiska växtlemningar i Skånes sötvattensbildningar. - Ofversigt af Kungliga Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 29(1872), h.14, s Hyby, Klågerup Nathorst, Alfred Gabriel: Några ord om förhållandet mellan Skånes issjösediment och dess senglaciala växt- förande aflagringar. - Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 32(1910), h.1, s Bara (tegel-lera. ) 500. Neander, E.: Några ord om de i Skåne förekommande arterna af hjortslagtet. - Zoologiska jagaresällskapet i Lund 1886, s Omtryckt i: Skånska jägaresällskapets årsskrift 1936, s Nilsson, m: Isströmmar och isavsmaltning i sydväst- ra Skånes backlandskap. - Stockholm, s. (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr.567.) Klågerup. Nordqvist, Gunnar, & Rudebeck, Gustaf: I lövskogsom- rådet runt de sydskånska sjöarna. - Hanström, Bertil, & Curry-Lindahl, Kai: Natur i Skåne. - Göteborg, 1947, s Fjällfotasjön, Yddingesjön.

65 503. Oldertz, Carl, &- BZckstr3x?i, Bans: Svenska nationalparker, naturminnen och domänreservat. Förteckningen av Kungliga DomSns~~relsen s. Bara, Bökeberg, Ekshoh. - 2.uppl. - Stockholm, 504. Persson, Chris'ter: Två iakttagelser av oimörn i Skåne. - Vår fågelvärld 19(1960), s Yddinges jön (och Flommen, Falsterbo. ) 505. Persson, Per Erik: Bökebergsskogarna. - Skånes natur. Kontaktblad. 53(1966), h.2, s Persson, Per Erik: Skogarna vid Bökeberg. - I kärr- kanten 26(1967), s Rasmusson, Gert: Sommargylling. - Vår fågelvärld 13(1954), s Yddingesjön Rösiö, Folke: Besök på berömda fågellokaler. - Göte- borg, s. : ill- Fjällfotasjön s. 95, Holmeja s. 104, Yddingesjön s. 95 (korta notiser. ) 509. Sahlström, K. E.: Jordskalv i Sverige Stockholm, (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 370.) Bjärshög, Holmeja, Klågerup, Skabersjö s. 43. (jordskalv den ) 510. Sjöstedt, Gösta: Vita storkens utbredning i Malmöhus lan i. gången tid. - Skånes natur 30(1943), s Skånes naturskyddsförening: Viktigare av föreningen handlagda naturskyddsarenden Skånes natur 25(1938), s Yddingesjön s. 69, Svedmark, E.: Meddelanden om jordstötar i Sverige. - Stockholm, s. ( Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 142.) Narremark s.30.( ), Torup s.5.( )

66 513. Sylv6n; Nils: Enligt naturskyddslagen i Skåne fridlysta enskilda vaxtarter. - Skånes natur 40(1953), s Bökeberg s, Ulfstrand, Staffan: Dagstrackande somargyllingau. - Var fågelvarld 16 (1957), s Yddinges j ön Ulfstrand, Staffan: Exkursionen till Bökeberg den 7 april Vår fågelvärld 5(1946), s, 94, 516. Ulfstrand, Staffan: Exkursionen till Bökeberg den 14 april Vår fågelvarld 16(1957), s, Ulfstrand, Staffan: Exkursionen t111 Bökebergsområdet, Börringe-... den 31 mars Vår fågelvärld, 16 (1957), s Ulfstrand, Staffan: Sommargylling. - Vår fågelvärld 10 (1951), s Yddingesjön Weimarck, Henning: De enligt naturskyddslagen skyddade botaniska objekten i Skåne, - Skånes natur 40(1953), S Bara s. 52, 67, Bökeberg s. 67, Hyby s. 53, 66-67, Skabersjö s. 66, Torup s. 52, Vilke, August: Bidrag till kännedomen om ormgranar i Skåne. - Skånes natur 19(1932), s Bökeberg Wingstrand, K. G.: Exkursionen till Yddingen den 17 maj Vår fågelvärld 11(1952), s. 142.

67 REGISTER. Kombinerat alfabetiskt person-, ort- och sakregister. Siffrorna hänvisa till titlarnas nummer. Understrukna nummer utmarker biografier. Ahlberg, Birgitta 266 Ahlén, Ingemar 437, 438, 439 Ahlenius, Karl 376 Ahlström, Tore 267 Algren, Anders 177 Althin, Carl-Axel Aminoff, F. 440 Anander, A. 432, 433 Anderberg, Adolf 113 Andersson, Gunnar 441 Andersson, Helge 8, 9, 47,48, 59, 60, 61, 62, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 210, 211, 242, 268, 269, 270, 271, 272, 368, 408, 409 Andersson, Ingvar 178 Andersson, Lauritz 418 Andersson, Per 1 Andersson, Per i Hassle- berga 49, 63, 243 Anjou, S. 431 Anrep, Gabriel 212 Apelqvist, E. 376 Arbman, Holger 156 Arcadius, C Arwidsson, Greta 157 Askander, Torsten 442 Bara 16, 17, 22, 25, 40, 41, 42, 43, 117, 118, 128, 158, 167, 174, 178, 214, 229, 236, 237, 244, 247, 252, 258, 259, 298, 300, 307, 311, 317, 323, 324, 326, 342, 353, 355, 356, 357, 365, 366, 370, 371, 396, 377, 386, 419, 423, 432, 433, 435, 455, 499, 503, 519 Bara, dräkt 132, 133, 149, 152 Bara, kyrka 15, 18, 61, 122, 135, 142, 145, 146, 150, 151, 153 Bara, prästgård 10, 14 Barfod, Johan Christopher 213 Barthel, Sven 443 Beckett, Francis 21 Eellander, Ulla 273 Berg, Bengt 444, 445

68 Bergman, Helge 446 Bergström, Otto 241 Berlin, Karl l47 Berner, Rudolf 64 Bernhard, Waldemar 274 Berthelson, Bertil 120 Bjarshög /Bjéreshög/ 20, 28, 43, 44, 47, 43, 52, 92, 158, 167, 214, 229, 236, 237, 242, 244, 247, 258, 298, 300, 307, 311, 317, 324, 326, 342, 353, 356, 357, 366, 370, 371, 376, 377, 386, 425, 426, 432, 433, 496, 509 Bjarshög, kyrka 15, 18, 61, 62, 89, 114, 115, 119, 122, 146 Bjerning, Lars 410 Björkman, Sten 371 Blomquist, Nils Knutsson 419 ~oëthius, Gerda 382 Bokskogen 64, 72, 284, 287, 316, 444, 445, 449 Bondeupproret 1, 98, 171, 177, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 208, 209, 215, 334, 337, 361 Bonge, Inger 135 Borg, Elsi 431 Borup, Oluf 12, 117, 118, 128, Brandt, Th. 447 Brinck, Per 275 Brohed, Ingmar 10 Brunius, Cärl Georg 121, 276 Bruzelius, Nils 298 Bruzelius, Nils Gustaf 158, 159 Bugge, Sophus 360 Burman, Gerhard von 277 Burö, se Klågerup Biilow, WaPdemar 64, 62, L,?31 420, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 Bååth-Holmberg, Cecilia 179 Bkickström, Kans 503 Bökeberg 49, 51, 58, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 109, 112, 275, 284, 285, 287, 292, 295, 308, 313, 316, 327, 330, 336, 341, 342, 344, 349, 372, 400, 403, 404, 406, 420, 438, 446, 450, 451, 452, 460, 461, 464, 465, 466, 468, 469, 478, 484, 495, 503, 505, 506, 713, 515,

69 Böök,,Fredrik 66 Campbell, Ake 244 Cappelin, Ola 2 Carlgn, J. G. 181 Caslquist, S. 213 Carlqvist, Gunnar 329 Carlsson, Fredrik 278 Cavallin, Severin Collin, Gustav Adoif 11, 13 Coyet, Henriette 67, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 221, 245, 273, 423, 430 Cronholm, Abraham 279 Cronholm, Bernhard 280 Cronquist, Axel 411 Cronstedt, Ulla 216, Crusenstolpe, Magnus Jacob l81 Curry-Lindahl, Kai 306, 384 Dahl, C. G. 431 Dahl, Else 422 Dahl, Sven 246, 281, 282 Dahlberg, Fred. A:son 50 Dahlby, Frithiof 182 Dhejne, Hans 69, 70, 71, 72, 73, 74, 284, 285, 286, 287 Dickson, Robert 217, 288 Dunér, Otto 413 Ejder, Bertil 22, 23, 324 Ek, Sven Birger 247 Eksholm 244, 292, 440, 446, 503 Ekström, Gunnar 457 Elgenstierna, Gustaf 218 Elgström, Anna Lenah 423 Ellekilde, Hans 75 Emilson, Helge 219 Enemar, Anders 458, 459 Enger, P. K. 290 Enghoff, Karl 412 Englund, Gustav 291 Engström, Bengt 128, 161, 162, 183, 220, 248, 249, 250, 292 Erici, Einar 129 Ericsson, Acke 3, 4 Ericsson, Nils Johan 424 Eugen /svensk prins/ 130 Fabricius, Knud 184, 185 Fadersdotter-Sparre, Görvel 93, 219, 292 Falkman, Axel 25 Falkvik, Anna 221 Falstaff Fakir P09 Faxe, Vilhelm 222 Fehrman, Carl 76 Fjelner, Alfred 77, 78 Fjällfotasjön 29, 36, 286, 295, 308, 316, 441, 453, 459, 462, 463, 490, 502, 508 Forsberg, Signe 132, 133, 293 Forssander, John Elof 163

70 Fries, Carl 294 Frisén, Rune 463 Fritz, Edvin 295 Gegerfeldt, Eric von 296 Gelin, Curt 441 Gertz, Otto 464, 465, 466, 46?, 468 Gierow, Karl Ragnar 297 Gillberg, Johan Lorents Granvik, Hugo 469, 470 Green, Allan 12 Grönberg, Nils - 8 Grönvall, Carl Gullberg, Hjalmar - 5, 1, 76, 79, 80, 81, 96 - Gustavsson, Evald 299 Göransson, J. 185, 300, 301 Hahr, August 302, 303, 304 Hallenborg, Carl 305 Hammarsten, Charles 385 Hansson, Mårten 223 Hansson, Ola - 51, 82, 83, 84, 85 Hanström, Bertil 306, 384 Harmens, Fredrica Margareta 94, 213, 226, 227, 228, 238, 239, p EIarriemästaren 141 Hazelius, Artur 262 Hazelius, Fritjof 147 Hedvall, Anders 187 Hemsiöjd 123, 124, 125, 126, 127, 134 Hennig, Anders 471 Hermansson, Walter Herngren, Evert 364 Heyden, Oskar 413 Himmelstrand, Folke 188 Hofberg, Herman 308, 309 Hogner, G. 307 Holm, Ingvar 51 Holmberg, Einar 26 Holmeja 29, 31, 58, 248, 249, 292, 294, 330, 336, 342, 344, 400, 469, 508, 509 Holmquist, Kersti 135 Holmqvist, Lasse 310 Holmström, Carl Torsten 86 Holmström, Leonard Pontus 474, 475 Holst, Nils Olof 164, 476, 477 Holteman, Gustaf 224 Hyby 26, 39, 43, 53, 54, 59, 60, 75, 84, 87, 99, 110, 117, 118, 121,, 128, 129, 154, 157, 158, 159, 167, 109, 17G, 188, 214, 215, 229, 236, 237, forts.

71 Hyby, forts. 244, 247, 252, 258, 264, 276, 294, 298, 300, 307, 311, 317, 324, 326, 328, 330, 335, 342, 353, 355, 356, 357, 365, 366, 370, 371, 376, 377, 386, 400, 425, 432, 433, 436, 447, 448, 450, 455, 466, 498, 519 Hyby, kyrka 15, 18, 59, 60, 61, 68, 75, 99, 116, 120, 121, 122, 136, 141, 144 Hyby, slott och gods 283, 314, 336, 345, 346, 349, 362, 363 Hyby-stenen 21, 32, 33, 34, 35, 38, 45, 46, 143, 178 Hallström, Agneta 251 Höjer, Magnus 311 Hörlén, M. 312, 338 Ingers, Ingemar 27, 28, 29, 30, 31, 63, 87, 88, 89, 136, 137, 252, 253, 254, 255, 293, 313 Jacobsen, Lis 32, 33, 34 Jacobsson, Torsten 478 Jakobsson, Oskar- 426 Jearisson, Nils Ragnar 314 Johansson-Thor, Emil 406 Johnsson, Pehr 225 Jonsson, Bengt Inge 315 Josephsson, Ragnar 138 Järkner, Bengt 139 Järnvägar 408, 409, 413, 414, 415 Jönsson, Emil 357 Jönsson, Gabriel 316 Jönsson, Ivar i Arrie 90, 91 Jönsson, Sons 479 Jönsson, Knut 92 Jönsson, Stzffan 256 Karlson, William 226, 227 Karlström, Lennart 5 Kenpe, Arvid 376 Kjellberg, Sven T. 361, 363, 427 Xjellgren, Lennart 190, 19 1 Kleberg, Johan 192 Klinghammmer, H. P. 237 Klågerup 23, 31, 39, 43, 50, 55, 56, 59, 60, 66, 68, 84, 97, 215, 244, 246, 307, 528, 335, 342, 372, 45?, forts.

72 Klågerup, forts. 463, Liljegren, Joh. E , 474, 475, 492, Lindblom, Andreas , 496, 498, 501, Lindgren, Lennart Lindner, P. Th:n 13 Klågerup, slaget se Bonde- Lindqvist, Nat. 36 upproret Lindström, Fritz B. 407 Klågerup, slott och gods 176, 189, 220, 224, 225, 233, 261, 276, 277, 283, 296, 301, 315, 338, 345, 346, 347, 349, 358, 362, 363, 365, 393, 395, 398, 402, 424 Kroon, John 361 Kuhlefelt-Ekelund, Eva 431 Kurch, Arvid 152 Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth 93 Källander, Hans 481 Kämpe, Alfred 193 Linne, Carl von 305, 323 Lithner, M, 485 Ljunggren, Gustaf 358 Ljunggren, Karl Gustav 37, 324 Lorenzen, Vilhelm 257 Lundberg, Erik 325 Lundberg, Torsten 38 Lundgren, Alfred 326 Lundgren, Bengt 327 Lundyren, Ivar 407 Last, Hans Andersson 210' Löfving, Gustaf 428 Lönqvist, Niclas Olof Landby, Ludvig 228 Landén, Fredrik 317 Landén, Kugo 317 Lange, Tor 194 Larsson, Albert 140 Larsson, Anita 318 Larsson, Nils 356 Lennerstedt, Ingvar 482, 483 Lidner, Bzngt 94 Liedholm, A. 320, 321 Lilja, Nils 95 Malmberg, T. 486 Malmborg, H, P. 196 Malrnrcs, Frans 330 Malmström, J. G. 196 Markgren, Martin 459, 487, 488 Marryat, Horace 331 Mathiasson, Sven 489, 490 Mattsson, H. 491 Mellin, G. H, 378 Moberg, Carl-Axel 332

73 Moberg, Johan Christian 492 \ Moltke, Erik 32, 33 Munthe, Henrik 493, 494 årt ten Stenmastare 145 art ens son, Eric 495 Möller, Hans 496 Mörnsjö, Tore 484, 497 Nathorst, Alfred Gabriel 498, 499 Neander, E. 500 Nihlén, Knut 415 Nilsson, Albert 14, 255 Paulsson, Per 20 Pedersön Möllere, Jens 203 Pehrson, Ake 195, Persson, Birger 198 Persson, Christer 504 Persson, Christcffer 47 f - 48, 52 Persson, Erik 165 Persson, Per Erik 275, Pettersson, Jan 6 planting-p yllen båga, G.H.W. 341 Nilsson, Hans 334 Pleijel, Hilding 199 NiPsson, Kaj 501 Posse-Brazdová, Amelie Nilsson, Sven Nilsson, Thure W. 96 Prahl, Egon 99, 200, 201, Nordholm, Gösta 336, Nordqvist, Gunnar 502 Prastastenarna 12, 117, Norremark , 128, 467 Ohlén, Carl-Eric 337, 360, 370 Ohm, Oldertz, Carl 503 Olson, J. 338 Olsson, J. 197 Olsson, Majken 97 Olsson, Nils Ludvig 231 Olsson, Par Axel 339 Ossiannilsson, Karl Gustav 98 Raneke, Jan 182 Rasmusson, Gert 507 Rasmusson, Olof 50, 53, 54, 55, 56, - 57, 100, 101, 102, 103, 104 Ribbing, Lannart 202 Ribnell, Arne 1 Richardt, Fr. 358 Rolf, Filippa 205 Rssborn, Sven 417 Rosenberg, C. M, 342

74 Rosenkvist, P. E. 234 Rudebeck, Gustaf 478, 502 Ryd 162, 165, 170 Rydbeck, Monica 141, 142, 143 Rydbeck, Otto 144, 145, 146 Rydelius, Ellen 343 Rydén, Sven 400 Rösiö, Folke 508. Sahlström, K. E. 509 Salin, Bernhard 160 Salomonsson, Bengt 166, 167 Schiller, Harald 216, 235, 335, 416 Schmidten, Yngve von 106, 107 Schmitz, Arne 344 Schwerin, Hans Hugold Julius von 345, 346 Sidenbladh, Karl 41, 42 Sjöbeck, Mårten 348, 349 Sjöberg, M. 108 Sj~berg, Nils Sjöborg, Nils Henrik 169, 350 Sjögren, Otto 376, 377 Sjögren, Torbjörn 251, 318, 319 Sjöstedt, Gösta 43, 510 Skabersjö 16, 17, 20, 28, 32, 33, 37, 44, 90, 91, 108, 112, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 2i4, 215, 229, 234, 236, 2.37, 244, 246, 247, 258, 259, 271, 295, 298, 299, 300, 307, 308, 311, 317, 319, 324, 326, 328, 330, 336, 342, 353, 355, 356, 357, 366, 370, 372, 372, 376, 377, 386, 425, 429, 432, 433, 436, 450, 455, 509, 519 Skabersjö, gille 189, 260, 263 Skabersjö, kyrka 15, 18, 113, 121, 122, 143, 151, 153 Skabersjö, slott och gods 73, 135, 176, 203, 216, 217, 222, 232, 261, 274, 276, 277, 280, 281, 283, 291, 292, 296, 301, 304, 308, 312, 314, 320, 322, 334, 337, 338, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 358, 360, 361, forts.

75 Jönsson, Knut:.Anteckningar till en bibliografi över Bara kommun. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. - Borås, vt blad (stencil). Anteckningarna till en bibliografi över Bara kommun omfattar artiklar och notiser, vilka till största delen framkommit vid genomgång av litteratur på Malmö stads- bibliotek, vars samlingar på olika satt gjorts till- gängliga för arbetet. uppställningen följer Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem, efter den tolkning av artiklarnas innehåll som jag gjort. Förteckningen gör inga anspråk på fullständighet varken i fråga om artiklar eller bibliografiskt. Registret ar ett kombinerat person-, ort- och sak- register. Avsikten med detta specialarbete har varit att få fram en förteckning över litteratur om hembygden Bara. Högskolebiblioteket i Bor&

76 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Bildande av Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun

Bildande av Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT 80-202 1 Expedition enligt utsändningelista Bildande av Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun Med stöd av 7 naturvårdslagen och under åberopands av bifogade promemoria

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

TALBOKSLISTA. Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK

TALBOKSLISTA. Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK TALBOKSLISTA Kassettböcker GÖTENE BIBLIOTEK Januari 2010 FACKLITTERATUR PÅ KASSETT Adrup, Karl Anders: Vasamuseet, 1992 1 box/4 kass. Prc/TK Andrum, 1992 1 box/5 kass. Ci/TK Brattgård, Helge: Andakter,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Håkansd:r Bothilda. Carlsdotter Hilma. Johanson Anders. Svanström Karl Viberg Greta. Carlsson Frans

Håkansd:r Bothilda. Carlsdotter Hilma. Johanson Anders. Svanström Karl Viberg Greta. Carlsson Frans 2012-11-22 Antavla Malin Isabel Sander f. Björck Sida 1 Svensson Nils Andersd:r Bengta Sander f. Nilsson Karl 1879-1959 2 Sander Rickard 1907-1988 Svensson Dahl August Möller Anna Dahl Hilma 1889-1959

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om 65. Börge Skarstedl Sid. 1.,51 min; Sid.2., 57 min; Intervjuare: Karl Salomonsson; 1977-10-24; Nr. 50. 66. Karl Einar Levanden, S. Hunnetorpsv. 38 C, Helsingborg; Nr. 54; Sid' I Spanska inbördeskagget;

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1

Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1 Stadsingenjörsenheten i Sida 1 Fastighetsförteckning 2016-06-14 Ärendenummer Handläggare Ingrid Bogren Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1 Kommun:

Läs mer

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun.

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Fodringar för standardmedaljer Vpgrp Silver Brons A 45 40 R 45 41 B 47 45 C 46 43 Fodringar för Kretsens märke Vpgrp Guld Silver Brons A 46 39 31 R 46

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Barn med Anna Petersson Sjöberg (Född Silvåkra. Död Malmö, S:t Pauli församling.).

Barn med Anna Petersson Sjöberg (Född Silvåkra. Död Malmö, S:t Pauli församling.). Anfäder Carl JohanTheodor Svensson Carl JohanTheodor Svensson. Stuveriarbetare, sjöman. Född 1872-06-14 Malmö, Caroli församling 1). Död 1949-08-21 Kirsebergs församling 2). Far: I:1 Lorens Theodor Svensson.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER Det finns minst 900 bygdedräkter i Sverige, ca 600 kvinnliga och 300 manliga. Vad vet vi om dem mer än möjligen hur de ser ut? Det vill säga, vad vet vi om deras bakgrund,

Läs mer

PG 5. Arkitektur. Steg 3. Steg 1. Steg 5. Samhällsutveckling fram till 1940. Samhällsutveckling fram till 1905. Samhällsutveckling fram till idag

PG 5. Arkitektur. Steg 3. Steg 1. Steg 5. Samhällsutveckling fram till 1940. Samhällsutveckling fram till 1905. Samhällsutveckling fram till idag PG 5. Arkitektur Steg 1 Samhällsutveckling fram till 1905 Steg 3 Samhällsutveckling fram till 1940 Steg 5 Samhällsutveckling fram till idag Steg 2 Fördjupad information om arkitekter och byggnader Steg

Läs mer

RESULTATLISTA. Trelleborg Förbundstävlingar Kretstävlingar

RESULTATLISTA. Trelleborg Förbundstävlingar Kretstävlingar SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND 2010-02-14 Ändringstryck 1, 2010-02-15 RESULTATLISTA Trelleborg 2010-02-14 Förbundstävlingar Kretstävlingar Ändringstryck 1, 2010-02-15 2010-02-14 Sid 2 (6) Skåneförbundets divisionstävling

Läs mer

MÄSTARNAS MÄSTARE 2015

MÄSTARNAS MÄSTARE 2015 MÄSTARNAS MÄSTARE 2015 1 Thomas Sparr H45 144 24 20 24 24 24 24 20 24 8 2 Simon Hodler H21 136 20 24 24 24 24 20 20 17 8 3 Emelie Brudin D16 128 20 24 24 20 20 20 6 4 Simon Karlsson Holmer H12 124 20 20

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm

JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Ej inlöst Tid: Nyare tid Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm JÄMJÖ 32. BINGA Binga by Fyndår: Före 1828 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 3 mynt Slutmynt: Tyskland, Braunschweig, Wilhelm (1603-1642), tåler u å (1620-31) Fyndomständigheter: "En Bonde uti Binga by fann också

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer