OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete"

Transkript

1 Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt Knut Jönsson.

2 Litteratur om hembygden, dess historia och utveckling har särskilt intresse för de människor, som bor i bygden. Detta förhållande återspeglas ofta i de frågor, som stalls till personalen vid våra bibliotek. Jag valde därför som specialarbete vid bibliotekshögskolan i Borås att sammanställa en litteraturförteckning över Bara kommun. Anteckningarna, som nu redovisas, gör inga anspråk på full- ständighet varken ifråga om artiklar eller bibliografiskt. Litteratur om personer, kartor och bilder finns i allmänhet ej med. Anteckningarna är orhade enligt Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem s2 långt det varit möjligt med hänsyn till den tolkning av artiklarnas innehåll, som jag gjort. Vissa awikelser, omgrupperingar och utbrytningar har skett. Registret ar ett kombinerat person-, ort- och sakregis ter. Förteckningen bör framförallt ses som en litteraturlista, möjligen i awaktan på en mer omfattande och genomarbetad bibliografi över litteratur om Bara kommun och de församlingar som dar ingår. Förkortningar: D, = del h. = häfte ila. = illustrerad litt. = litteratur nr. - nmer red. = redaktör, redigerad S. = sidor uppl. = upplaga utg. = utgivare, utgiven.

3 Uti vår bygd i Bara när vårens lärka steg mot sol och rymder klara högt över lund och teg. En sång vi hörde klinga som jubel i det blå och tonerna betvinga vi sjöngo vi också.. Sol lys för bygd och bo för hem vi vigt vår gärning vår tanke och vår tro. Uti vår bygd i Bara som eko av vår sång nu hördes röster svara från pilevall och vång. Det ljöd en sång ur mullen från lummig kyrkogård den kom därifrån kullen vid fädrens minnesvård.. Sol lys för bygd och bo för hem vi vigt vår gärning vår tanke och vår tro. Ake Campbell.

4 A, BOK- OCH BIELIOTEXS'JXSEN. I. Andersson, Per, & Ribnel7, Arne: Bibliografi Över bondeupproret i Skåne Malrnö, blad + tillägg. (stencil). 2. Cappelin, Ola: Hvar finns Sk3ne beskrifvet? - Helsingborg, 190' s. 3. Ericsson, Acke: Att läsa om Sturup. Litteratururval Skånes natur, Kontaktblad 60(1973), h.1, 4. Ericsson, Acke: Sturup. Ett litteratururval. /~tg. av/ Malmö stadsbibliotek. - Malmö, blad. (sten- cil). 5. Karlström, Lennart: Hjalmar Guilberg. Bidrag till en bibliografi Boras, blad. (stencil). Specialarbete vid bibliotekshögskolan, Borås. 6. Pettersscn, Jan: Skriftserier i skånsk kulturhistoria under 1900-talet. Bibliografi över utgivna skriftserier. - Borås, blad. (stencil). Specialarbete vid bibliotekshögskolan, orå ås. 7. Wangson, Otto: En Hjalmar Gullberg-bibliografi. - Stockholm, s. : litt., personregister.

5 C, RELIGION. 8. Andersson, Helge: Hybyprosten Nils Grönberg i folktraditionen, - Byahopnet 15(1956), h.1, s , Andersson, Helge: Prostbullret i Bara 7683.' - Byahornet 20 (19611, h.1, s Brohed, Ingmar: Skånska prästerskapets byggnadskassa och dess arkiv. - Ale 14(1974), h.2, s Collin, Gustaf Adolf: Prediknincar af Gustaf Adolf Collin hållna för Skabersjö och Törringe församlingar. - Lund, S, 12, Green, Allan: Den snillrike Frosten Svanander - en framstående skånsk prästman. - Skånska Dagbladet Prastastenarna, Oluf Borup. 13. Lindner, P. Th:n., & Collin, Gustaf Adolf: Predikningar på Tacksägelsedagen den 4 november 1864 hållne inför Arrie och Hököpinge församlingar samt Skabersjö och Törringe församlingar. - Malmö, s. 14. Nilsson, Albert: Bara prästgård. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1933, s, 145. Kort beskrivning och bild. 15. Sksnes kyrkor: /utg. av Skånska kyrko- och kyrkogzrds- vaktmastareföreningen/. - D Helsingborg, : ill. Bara s. 127, Sjarshög s. 43, Hyby s. 126, 128, Skabersjö s , Thulin, Gabriel /utg./: Samlin9 af urkunder rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och BohuslSn, - Stockholm, s. Bara s , Hyby s , Skabersjö S

6 17. Thulin, Gabriel: Utredning rorande patronatsrattiqheterna i Skåne, Iialland och Bohuslän. - Stockholm, s. Bara s , Hyby s , Skabersjö s y Vår svenska kyrka. - Göteborg, s. Bara s. 516, Bjärshög s. 436, Hyby s. 518, Skabersjö s Agren, A. M.: Predikan på 17 söndagen efter Trinitatis hållen i Bara kyrka år Malmö, s.

7 SO. Paulsson, Per: Historik 5fver folkundervisningen i Sverige. Från äldsta till närvarande tid, - Stockholm, , 78 s, Bjereshög s. 283, 344, Skabersjö s. 238, 342, Tejarp s, 157, 342.

8 21. Beckett, Francis: Danmarks Kunst. - D, K$benhavn, D, 1. Oldtiden og den aeldre middelalder. Hyby-stenen (runsten i Vismarl6v) s Ejder, Bertil: Marknmn och kulturhistoria. Studier i skånskt marknamnsskick. - Sydsvenska ortsnamnssällskapets årsskrift , s Kortfattat om Bara, 23, Ejder, Bertil: Det skånska godsnamnet Klågerup. - Namn och bygd 47(1959), s , Ejder, Bertil: Var på din vakt. - Sydsvenska ortsnamnssällskapets årsskrift , s Kortfattat om Vinninge. 25. Falkman, Axel: Ortnartnen i Skåne. Etymologiskt forsök. - Lund, s. Ortnamn i Bara kommun ingår. 26. Holmberg, Einar: Till frågan om accentueringen av ort- namn, De skånska ortnamnen på -by. - Sydsvenska ortsnamnssällskapets årsskrift , s, Kortfattat om Byby s. 9, Ingers, Ingemar: Det sydskånska dialektområdet. - Lund, s. (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund.) 28. Ingers, Ingemar: Förvanskade ortna~n i Skåne. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1934, s Kortfattat om Bjärshög och Skabersjö. 29. Ingers, Ingemar: Några skånska ortnamn, - Sydsvenska ortsnamnss~llskapets årsskrift , s Yddingesjön, Fjällfotasjön. 2, , s , s Holmeja.

9 30, Ingors, Ingemar: Sksnes ortsnamnsformer i samband med naturskyddsfr3gor. - Skånes natur ), Yddingesjön s Ingers, Ingemar: Skånska ortnamn i dansk och svensk tid. - Saasa , s Holmeja, Klågerup. 32. Jacobsen, Lis, & Moltke, Erik: Danmarks Runeinskrifter D.1, Text spalter. - D.2. Registre spalter. Kr Skabersjö-spannet, spalt Nr Hyby-stenen I, spalt (runsten i Vismarlöv.) Nr, 265. Hyby-stenen II, spalt (försvunnen runsten i Vismarlöv. ) 33. Jacobsen, Lis, & Moltke, Erik: Danmarks Runeinskrifter. Lommeudgave s. Nr Skabersjö-spannet, s. 72. Nr. 264, Hyby-stenen I, s (runsten i Vismarlöv. ) Nr Hyby-stenen 11, s. 73. (försvunnen runsten i Visrnarlöv.) 34, Jacobsen, Lis: Syv Runestens-tolkninger. - Aarb6ger for Nordisk oldkyndighed og historie 1935, s , Liljegren, Joh. E.: Run-Urkunder. Aftryck for Run-Fcrsk- ningens Vänner. - Stockholm, s. Hyby-stenen s. 162, nr (kort notis.) 36. Lindqvist, Nat.: FjSllfotasjÖn. - Sydsvenska ortsnamnss2illskapets årsskrift 1973, s, Ljunggren, Karl Gustav: Till utvecklingen av os, öse i ortnamn. - Namn och bygd 24(1936), s Lundberg, Torsten: Stavkyrkornas och rucctenarnas arhundrade. - Malmö, s, : ill. (Seania-biblio- teket. 4,) Förteckning och kort beskrivning över skånska runstenar. Hyby-stenen s. 20.

10 39. Palmér, Johan:.Skånska ortnamn. - En bok om skåne. /Red. G. Carlquist/. - D.1. s Hyby, Klågerup, Torup. 40. Pamp, Bengt: Ortnamnen i Sverige. - 2.ilppl. - Lund, 1970, s. - 3.uppl. - Lund, s. : ill. Bara s, Sidenbladh, Karl: Sveriges härads- och sockennamn. - Statistisk tidskrift 1872, h.2, s Härads- och sockennamn utan förklaring. 42. Sidenbladh, Karl: Sveriges härads- och sockennamn. Granskade. - 2.uppl. - stock hol^^, s. Härads- och sockennamn utan förklaring. 43, Sjöstedt, Gösta: Ortsnamnens vittnesbörd om vita storkens utbredning i Malmöhus lan i gången tid. - Namn och bygd 30 (1942), s Bara, Bjarshög, Hyby, Klågerup. 44. Sköld, Per Edvin: Problemet Skabersjö. - Namn och bygd 49 (1961), s, Aver_ Bjärshög och agorna till Skabersjö ufider medeltiden. 45. Tuneld, Ebbe: Skånska runstensstudier. - Historisk tidskrift för Skåneland. - Lund, , s Hyby-stenen I, (runsten i Vismarlöv.) Hyby-stenen II, (försvunnen runsten i Vismarlöv.) 46. Wimmer, Ludvig F. A.: De danske Runemindesmaerker. Haandudgave ved Lis Jacobsen. - K$benhavn og Kristiania, s. Nr Hyby-stenen s (runsten i Vismar löv. )

11 G. LITTERATURHISTORIA. 47, Andersson, Helge: Södrens ckäld. - Skånska Dagbladet Christoffes Persson, ödd i Bjarshög. 48, Andersson, Helge: Södrens skald. "En skånsk Bellinan". - Byahornet 18(1959), h.3, s Christoffer Persson, född i Bjärshög. 49. Andersson, Per i Hässleberqa: Minnen från Bökeberg på och 1890-talen. - Byahornet 11(1952), s Dahlberg, Fred. A-son: Brev till Olof Rasmusson. - Byahornet 31(1972), h. 5/6, s Klågerup. 51, Elolm, Ingvar: Ola Hansson - en studie i åttitalsroman- tik. - Lund, s. : ill. Folkhögskolefest i Bökeberg s , Johansson, Elin: Södrens skald. Några blad ur en skånsk vandringsmans liv jämte ett urval av hans dikter och rimmerier, - Lund, s. Christoffer Persson, född i Ejarshög. 53. Rasmusson, Olof: Min första tjänst. - Skåneland 4(1948), h.6, s. 5-7, Även i: Byahornet 12(1953), h.1, s Berättelse från HySy församling. 54. Rasmusson, Olof: Min ljuvligaste sommar. - Byahornet 12(1953), h.3, s Berättelse från Hyby församling. 55. Rasmusson, Olof: Omsider ljusnade det. Minnesbilder från Haglösa, Marieberg och Klågerup. - Byahornet 12 (1953), h.5/6, s ,

12 56. Rasmusson, Olof: Så lekte vi. - Skåneland 5(1949), h.8, s Även i: Byahornet 12(1953), h.4, s Klågerup, 57. Villgrund, Henry: Rejält å gameldas. Om Olof Rasmussen - den skånske berättaren, - Byahornet 21(1962), h.3, s Gsterling, Anders: - Minnets vägar. - Stockhoim, s. Skolutflykt till Bökeberg s , bild från Holmeja by s. 144.

13 59. Andersson, Helge: Generalerna p5 Hyby och fröknarna ps Klågerup. - Byahornet 12(1953), h.4, s Andersson, Helge: En skansk och själländsk folksagen. - Säasä 21(1963), s Andersson, Helge: Skanska kyrkor i sagen och tradition. - Skånska Dagbladet Bara, Bjärshög, Hyby. 62. Andersson, Helge: Sägner och folkliga berättelser kring Bjärshögs gamla kyrka. - Byahornet 12(1953), h.3, s, Andersson, Per, & Inqers, Ingemar /utg./: Folkdiktning från Bara härad. - Lund, s. (Bidrag till Bara härads beskrivning. 3.) 64. Berner, Rudolf: Poeten, Kungen, Biilow och Bokskogen. Ett allvarligt menat kåseri. - I kärrkanten 26 (1967), s Biilow, Waldemar: Allvarsord, Om allting och ingenting. - Lund, s. Skallig på en natt. Yddingeodjuret s Böök, Fredrik: Viktor Lejon. - Stockholm, s. : ill- Berättelse från Klågerup s Coyet, Henriette: Torups-resan Bäckahästen. Julläsning utgiven till förmån för Kulturhistoriska muséet, Lund. - Malmö, 1939, s, Danmarks gamle folkeviser. Udg. af Svend Gruridtvig m fp - D-1-10:l-2. - Kqbenhavn, Herr Ebbes nr (sägnen ost1 ~6ijby.l 69. Dhejne, Hans: Akantus. Dikter. - Stockholm, Amatörkort s. 22. (Torup.)

14 70..Dhejne, Hans: Fågelroster. Dikter. - L~nd, Skånsk duett s, 75. (Yddingesjön.) 71. Dhejne, Hans: Galjonsbilden. Dikter. - Stockholm, Majdag vid Yddingen s Bökeberyc skog s Dhejne, Hans: Majdag i Eokskogen. Dikt. - I kärrkanten 26(1967), s. l. Dhejne, Hans: Romantiker på resa. Dikter. - Stockholm, Dafne s (Torup.), Ode till de skånska slotten s (Skabersjö, Torup.) Dhejne, Hans: Valda dikter. - Stockholm, Majdag vid Yddingen s. 9-10, Majserenad s (Torup, Yddingesjon.) Ellekilde, Hans: H$jby Sogn foikesagn. - Daninarks folkeminder igennem 25 aar. - K$benhavn, Hyby socker, s Fehrinan, Carl: Den sjö är vackrast. - V i 48(1961), h.31/32, s. 5. Minnesord över Hjalmar Gullberg och hans sista dikt. Fjelner, Alfred: Typer och en del annat. - Malmö, Stackars Bökeberg. Dikt, s Fjelner, Alfred: Typer och tankar. - Malmö, Majdag i Bökeberg. Dikt, s Gullberg, Hjalmar: Kärleksdikter. - Stockholm, Sommarpastoral s, 103-,104. (~ökeberg. ) Det stod i brevet s, 117. (Eökeberg.) Gullberg, Sjalmar: Terziner i okonstens tid. - Stockholm, Sommarpastoral s (bökeberg.) Gullberg, Hjalmar: Ggon, lappar. - Stockhclm, Bokskog, första maj s. 62. (Bokeberg.), Det stod - i brevet s (Bökeberg.), Midso-mar, Bökebergsslatt s. 63.

15 82. Hansson, Ola: En uppf~strare. - Stockholm, Folkmöte i Bökeberg s Hansson, Ola: Resan hem. - D.l-2. - Kristiania, Folkhögskolefest i Bökeberg s , Aven i: Samlade skrifter. - D.7, s , Hansson, Ola: Rustgården. - Malmö, P62 s. Kort notis om Bökeberg, Byby, Klågerup s Hansson, Ola: Slattbyhistorier. - Stockholm, Sommartid s (Bökeberg.) 86. Holmström, Carl Torsten: Gramina. Dilcter. - Stockholm, Milium effusum s (Bökeberg.) 87. Ingers, Ingemar: Folkvisor från Bara härad. - Skånska folkminnen. Arsbok 1924, s visor från Hyby. 88. Ingers, Ingemar: Några folksägner fr2n Bara härad. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1939, s Ingers, Ingemar: Traditioner kring Bjereshögs gamla kyrka. - Saasa 21(1964), s Jönsson, Ivar: Dikt och bygdemål. - Lund, Berättelser på Skabersjö-dialekt. 91. Jönsson, Ivar i Arrie: Råbåcka. Villjäss. - Byahornet 5(1946), h.1, s Berettelser på Ckabersjö-dialekt. 92. Jönssonr Knut: Funderingar vid Bjärshög. Dikt. - I kärr- kanten 28(1969), s Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth: Slottet med torn och tinnar. Historisk roman. - Stockholm, Torups slott (Görve1 Fadersdotter. )

16 Lidner, Bengt: Wid Corneten walborne herr Fredrich Trolles, fröknarne Brita Sophia och Elisabet Augusta Trollos, samt Fredrica Margareta Harmens oförmodeliga dödsfal den 21 maij Dikt. - Lund, s. Aven i: Lidner, Bengt: Samlade skrifter. Utgivna av Harald Elovson. - D.1. - Stockholm, 1932, s , Lilja, Nils: Torups-resan. En dikt till nyåret. - Lund, Nilsson, Thure W.: Pilepivepågen. - Lund, En bit skomakarfilosofi. Dikt tillägnad Hjalmar Gullberg, s (Bökeberg.) Olsson, Majken: Den hoelösa. Berättelse från Klågeru~s-. trakten. - Byahornet 25(1966), julnr. s Ossiannilsson, Karl Gustav: Drömmen och verkligheten. Historisk roman. - Malmö, Bondeupproret Prahl, Egon: Julottemorden i Hyby kyrka. - Byahornet 32(1973), h.5-6, s Rasmusson, Olof: Allvarsor å rolihed. - Lund, Rasmusson, Olof: Blann stuegubba å garafolk. - Malmö, uppl. - Malmö, Rasmusson, Olof: Lutegott å tjörnepigga. - Malmö, Rasmusson, Olof: Rejält och gmeldas. - Malmö, i927. Ra.smusson, Olof: Vars å varklihed. - Lund, Rolf, Filippa: Till det synliga. - Stockholm, Vid Yddingen s , Schmidten, Ynqve von: Min ungdoms visor. Dikter. - Malmö, Vid Yddingen s Schmidten, Yngve von: På hm,ets mark. Vers och prosa. - Malmö, Kring en skånsk c jö s , (Yddingesjön.)

17 108. Sjöberg, N.: Narr Sören Skovajtare dö. - Skanska folkminnen. Arsbok 1928, s Skabersjö-dialekt Wallengren, Axel: Falstaff Fakirs mesta. - D.l-S. - Stockholm, D.2, Envar sin egen professor s Filateli s (Bökeberg. ) 110. Wigström, Eva: Folktro och sägner från skilda landskap. - Stockholm, Svenska landsmål. - D.8:3. (Sägner från Hyby och Torup.) 111. Zetterholm, Tore: Vi möts vid Rynge. - Stockholm, Bondeupproret Österling, Anders: Horisonter. - Stockholni, Maj ar välkommen s (Bökeberg, Skabersjö, Torup. )

18 'I',' ', 'KONST. Anderberg, Adoif: Studier öfwer skånska triumfkrusifix. - Lund, s., 84 planscher. Skabersjö s. 72. Andersson, Helge: Bjarshögs gamla kyrka. - Lunds stifts julbok s Andersson, Helge: Bjarshögs gamla kyrka och prästgård. - Lundastiftet 7(1951), h.10, s Andersson, Helge: I-Iyby gamla kyrka. - Lunds stifts julbok 1956, s , Andersson, Helqe: "Prastastenarna" i Bara rymmer då- tidens tankar. - Skånska Dagbladet Andersson, Helge: "Prastastenarna" i Hyby. - Lunds stifts julbok 1964, s Andersson, Helge: Skånska kyrkor förföll under talets krigsår. - Skånska Dagbladet Bjarshögs gamla kyrka (aven bild.) Berthelson, Bertil: Kyrkor i Sverige. - Stockholm, s. : ill. Hyby kyrka s Brunius, Carl Georg: Skånes konsthistoria för medel- tiden. - Lund, s., 16 planscher. Hyby s. 394, 399. Skabersjö kyrka s Torup s (korta notiser.) Carlsson, Sten L.: Sveriges kyrkorglar. - Lund, 1973, s. : ill- Bara, Bjarshög, Hyby, Skabersjö s Coyet, Henriette: Hemmens slöjd. - Thysell, Ernst: En bok om Skåne. - D.1. - Lund, 1316, s, Coyet, Henriette: Malmöhus lans nationella hemslöjd. Föredrag i Malmö den 3 maj Malmö, s,

19 Coyet, Xenriette: Cm kvinnlig slöjd i Skåne. - Malmö, s. : ill. (Skånska hembygdsböcker. 1.) Coyet, Henriette: Skånsk hembygdsslöjd. - Lund, s. Coyet, Henriette: SKanes hembygdsslöjd. - Malmö, s. : ill. (Scania-biblioteket. 5.) Enaström, Bengt: Hugg icke niding, handen skall vissna, - Skåneland 2(1946), h.6, s Erici, Einar: En orgelklenod i en skånsk ödekyrka. Några blad ur Lunds stifts äldre orgelhistoria. - Lunds stifts julbok 1949, s Om Carl Grönvall, organist i Hyby och orgelbyggare. (kort notis,) Eugen /svensk prins/: Vidare berätta breven. - Stock- holm, s. : ill., personregister. Prins Eugens brev till Henriette.Coyet, Torup S Flamskvävnader från Torna, Bara, Oxie, Skytts, Wemrnenhögs och Harjagers härader. - 2.uppl. - Lund, s., 25 planscher. (Gammal allmogeslöjd från Malrnö- hus län. 5.) Färgbilder på vävnader från Bara kommun. Forsberg, Signe: Det gamla dräktskicket i Bara härad. - D Lund, : ill- (Bidrag till Bara härads beskrivning ) Forsberg, Signe: Skånska allmogedräkter och deras tillkomst jämte beskrivning av gångna tiders socken- hantverkare. - Lund, 1926, - l00 s. : ill- Bara-dräkten. Gammal allnogeslöjd från Malmöhus län i bild och text. Utg. af Malmöhus lans hemslöjdsförening. - Malmö, s., L76 planscher.

20 Holmquist, Kersti, & Songe, Inger: Silver frzn skånska slott och herresäten. Utställning på Landskrona slott den 19 juli - 1 september 1963, - Lund, s. Utställda föremål från Bara kyrka, Skabersjö slott och Torups slott. Ingers, Ingemar: Hyby kyrkas åskbrand - ett hundra- årsminne. - Skånska Dagbladet Ingers, Ingemar: Odekyrkor och klosterlamningar. - Lunds stift i ord och bild. D.1. - Lund, 1947, s Tjustorp s. 739, Varby s Josephson, Ragnar: Torup. - Konstrevy 12(1936), h.4, s Konstsamlingen, Jarkner, Bengt: Korsvirke. En översikt. - Manniskateknik-miljö. Kring en byggnadsundersökning i Bara kommun Lund, 1972, s Torup. Larsson, Albert: Albert Larsson med 80 år på nacken. - Skåneland 5(1949), h.12, s Även i: s rån det levande Skåne. - Stockholm, 1948, s Rydbeck, Monica: Harriemästaren sant "De Hasers och ~akkers" målare. - Fornvännen 47(1952), s Hyby kyrkas målningar. Rydbeck, Monica: Skånes stenmastare före 1200, - Lund, s. : ill. Dopfunt från Bara kyrka s. 179!med Sild). Kybystenen I, s (bild) och s, (runsten i Vismarlöv. ) Rydbeck, Monica: Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor. - Lund, s. : ill. Skabersjö s. 53.

21 Rydbeck, Otto: Våra ödekyrkor. - Lunds stifts julbok 1927, S IIyby gamla kyrka s Rydbeck, Otto: De äldsta kända byggmästarna i Skåne. - Tidskrift för konstvetenskap 11(1927), s Mårten Stennl3stare1 dopfunt från Bara s =dbeck, Otto, & Wrangel, Ewert: Äldre kyrklig konst i Skåne. Studier utgivna med anledning av kyrkliga utställningen i Malmö Lund, s. : i.11. Korta notiser om Bara kyrka och ringklccka (bild), krusifix i Bjärshögs kyrka. SKånska gårdar och hus. Utgiven av Karl Berlin och Fritjof Hazelius. - D.l-3:l-2. - Lund, : ii1, Torp vid VärSy kalla, D.1, h.5, s, 5, plensch 16. Svensson, Inga-Lill: Verandor i Skåne. En typ- och utbredningsstudie, exemplifierad genom nä.rstudier av Bara socken, Höganäs, Stora Råby och Viken. - Lund, blad (stencil). (Uppsats vid Etnologiska ins tutionen, Lund. ) Svensson, Siqfrid: Skånes folkdrkikter. - Stockholm, 1935, s. : ill. ( Nordiska muséets handlingar. 3.) Tynell, Lars: Skånes medeltida dopfuntar. - Stockholm, s. : ill. Dopfunt från Bara s. 17, plansch II. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. - Kjöbenhavn, s. : ill- Bara s , 277. Skabersjö s. 55. Wa.llyren, O, & Kurch, Arvid: Skånska foikdrägter. - Stockl~olm, s., 22 planscher. hark, Mats: Sveriges medeltida kyrkkl.ockor. - Stock- holm, s. Bara och Skabersjö nämnda.

22 'J. ARKEOLOGI Althin, Carl-Axel: She chronolagy of the stone nye settlement of Scania, Sweden. - Lund, s. Hyby nr , Skabersjö s , 155. Althin, Carl-Axel: Zwei bronzeseitliche Opferfunde. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1952/53, s Torup Arbman, Holger: The Skabersjö Brooch and some Danish Mounts. - Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet, Lund. ksberattelse , s Även i: Meddelanden från Lunds universitets historiska museum , S Arwidsson, Greta: Vendelstile. und Glas im Jahrhundert. - Uppsala, s. Bygelspanne från Hyby s. 55, S!cabersjö-spannet s , 56, bild nr, Bruzelius, Nils Gustaf: Arkzoloyisk Beskrifning öfwer Bara härad. Upprättad år Utgiven med kommentar av Ingemar Ingers. - Lund, s. : ill, (Bidrag till Bara härads beskrivning. 16.) Bara s , Bjereshög s , 46. Hyby s , Skabersjö s , Bruzelius, Nils Gustaf: Svenska fornlemningar. Afteck- nade och beskrifna. - D.l-2. - Lund, : ill. D-2. Fibula vid Torup c, 40, fibula vid Skabersjö s, Bugge, Sophus, & Salin, Bernhard: Bronsspänne ned runinskrift funnet vid Skabersjö i Skåne. - Svenska fornminnesföreningens tidskrift. Band LO. - Stockholm, 1900, s Enqstram, Bengt: Fornlämningar och fynd fran förhistorisk tid i Bara harad. - Lund, s. : ii.1. (Bidrag till Bara härads beskrivning. 5.)

23 Engström, Bengt: - Nar Torna gav silver och Bara gav guld. - Sydsvenska Dagbladet Halsring av guld från Ryd, Skabersjö, Porssander, John Elof: Sveriges förhistoriska bebyg- gelse. - Svenska folket genom tiderna. D.1. - Malmö, 1938, S, ,' Bild cch kort beskrivning av Skabersjs-spännet s Holst, Nils Olof: En skånsk långdös. - Fornvännen Långdös vid Skabersjö. Persson, Erik: Svenska myntfynd från vikingatiden, jämte en förteckning över Skånes myntskatter från vikingatiden. - Lund, s. : l. (Numismatiska småskrifter. 1.) Ryd, Skabersjö. Salomonsson, Bengt: An early neolithic settlement site from S. W. Scania. - Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1962/63, s Svenstorp, Skabersjö. Salomonsson, Bengt: Malmötraktens förhistoria. - Malmö stads historia. - D.1. - Malmö, 1971, s Behandlar även Bara komun. Salomonsson, Bengt: Mesolithic finds in the early neolithic settlement at Svenstorp. - Meddelanden från Lunds universitets historiska nusem 1966/66, Sjöborq, Nils Henrik: Försök till en ;?omenlclatur för nordiska fornlemningar. - Stockholm, 1815, s. : Ättestupa vid Kyby s. 68, bersjö s "Dyssesten" vid Ska- - Strömberg, Marta: J3rnåldersgul.d i Skåne. - Lund, s. Guidstenar från Eyby och Skabersjö, halsring från Ryd, Skabersjö, ring fran Tjustorp.

24 171, ' Strömberg, l-lärtu: Die?/legalithgraber von Hagestad. - Lund, s. Skabersjö, Iångdös s. Il, 196, 362 (kort notis). ' Vinninge, gånggrift s. 11, 197, 204, 362.(kort notis) Tiotusen år i Sverige. Utgiven av Sigurd Curman m fl - Stockholm, s. : ill Tuneld, John: Prastrelationerna från Skåne och Ble- kinge av år Utgivna med noter och anmärkningar. - Lund, s. : ill. Bara kontrakt s. 3-22, anmarkningar s Tuneld, John: Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och Lund, XX s. : ill. Bara s. 8-10, Welinder, Stig: Tidigpostglacialt mesolitum i Skåne. - Lund, s. Svenstorp, Skabersjö.

25 K. HISTORIA. 176, Adelsman, adliga slägter och gods i Skåne vid t.idpunkten af freden i Roeskilde Weibull, Martin /utge/: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, Tidskrift , s Klågerup, Skabersjö, Torup Algren, Anders: Slaget vid Klågerup. - Byahornet 10 (1951), julnr. s , Andersson, Ingvar: Skånes hlstoria. - D.l-2. - Stockholm, : ill- D.1. Bara s. 14, H ~ s. ~ 188, Y Vismarlöv s. 241, 246, 272. (korta notiser). D.2. Bara s. 260, Hyby s. 62, 260, Klågerup s. 386, Torup s, Bååth-Holmberg, Cecilia: I heta striders land. - Upp- sala, s. : ill. Bondeupproret 1811 s Bönderna var på jakt efter landshövdingen. Har ar bakgrunden till massakern i Klågerup. - Arbetet Crusenstolpe, Magnus Jacob: Upploppen i Skåne Crusenstolpe, Magnus Jacob: Carl Johan och svenskarne. - D.1. - Stockholm, 1845, s Även i: Carlén, J. G.: Svenska familjboken. - D.2. - Stockholm, 1851, S, Daklby, Frithiof, & Raneke, Jan: Den svenska adelns vapenbok. - Stockholm, s. : ill Engström, Bengt: Skånska bondeupproret 1811 och slaget vid Klagerup. Av Aladeus /pseudonym/. - Sydsvens- ka Dagbladet < 184. Fabricius, Knud: Skaanes overgang fra Danmark ti.1 Sverige. Studier over nationalitetsskiftet i de skaanske landskaber i de naermeste s7aegtled efter Brghsebro- og Roskildefrederne. - D Lund, : ill. ui

26 185. Fabricius, Knud: Den skånske adel under overgangstiden. - Nordisk tidskrift 34(1958), s Göransson, J.: Upproret i Skåne 1811, Ett blodigt hundraårsminne. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning , , , 187. Hedvall, Anders: Massaker. Ett epos om bondeupproret i Skåne Kpibenhavn, 1965, - 28 s. (Dansk-Skaansk tidskrift, september 1965.) 188. Himmelstrand, Folke: Slaget vid Klågerup, Bönder' i blodig revolt. - Sydsvenska Dagbladet Xarlson, William: Kungligt, adligt, lärt och lekt. - Lund, s, 8 planscher. : ill. Klågerup c , skabersjö gille s Kjellgren, Lennart: Skåneupproret, - Stockholmstidningen Kjellgren, Lennart: Slaget vid Klågerup. - Folkpensionären 17(1957), h.4, s ,,-r 192. Kleberg, Johan: Skånska vapen. - Skånegillet i Stockholm, Arsskrift , s Bara härads vapen s Kämpe, Alfred: Svenska allmogens frihetsstrider. - Stockholm, s. Allmogeresningen 1811 s , Lange, Tor: Siaget vid Klågerup. - Stockholm, s, 195. Malmborg, H. P.: John Jespersson Ekegrens Slägt-Regis- ter. - Malmö, s, Ake Pehrson och slaget vid Klågerup s , Malmström, J. G.: Namn och vapen, - Lunds stifts jul- bok 1909, s , Haradsvapen. Bara nr. 4.'

27 197. "Olsson, J.: Trettio döda, hundra sårade på skånskt slott. - Kvällsposten Persson, Birger: Bondeupproret i Skåne. - Ystads Allehanda , , Pleijel, Hilding: Gamla skånska herd-abrev. - Lunds stifts julbok 1938, s Bondeupproret 1811 s Prahl, Eqon: Bondeupproret 181i. - Ystads Allehanda Prahl, Eqon: Bondeupproret Trelleborgs Alle- handa Ribbing, Lannart: Bondeupproret i Skåne Läs- ning för svenska folket D.3, s Skånska kriget och snapphanefejden Samtida berättelser och aktstycken ur kungliga svenska och danska riksarkiven. - Weibull, Martin /utg./: Samling- ar till Skånes historia, fornkunskap cch beskrifning. Tidskrift 1871, S Jens Pedersön Möllere, ladufogde på Skabersjö s Svenska folket genom tiderna. Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder. - D Malmö, : ill Tenqberg, E. : uppror i Skåne. /1811/. - Sydsvenska Dagbladet Weibull, Lauritz: Efter Roskilde fred. - Historisk tidskrift för Skåneland. - Lund, Torup s Weibull, Martin: Om Skånes adel under öfvergångstiden Weibull, Martin /utg./: Samlingar till Skånes histcria, fornkunskap och beskrifning. Tid- skrift , s

28 208. aberg, J, O.: Bondeupproret i Klågerup. En Eolklifs- bild från början af detta århundrade. - Stockholm, s. 209, akesson, Karl: Min släkt. En skånsk bondeslakt från Netrishög i Bara härad D Klippan, &e Pehrson och slaget vid Klågerup, D.l, s

29 L. ' BIOGRAFI Andersson, Helge: Han sprang fortare än tågen. - Skånska Dagbladet Hans Läst Andersson, Helge: Hans Läst, ~ågra anteckningar om ett skånskt sprinterfenomen. - Byahornet 19(1960), h.4, s Anrep, Gabriel: Svenska adelns ättartavlor. - D Stockholm, Barfod, Johan Christopher: Markvärdigheter rörande skånska adeln. - /l.uppl./ - Stockholm, s. - 2.uppl. - Med inledning och anmärkningar av S. Carlquist. - Stockholm, s. Fredrik Trolle och drunkningsolyckan vid Torup år 1775, s Cavallin, Severin: Lunds stifts herdaminne. - D Lund, D.1. Bara härad s Kyrkoherdar i Bara s , Bjereshög s , Hyby s , Skabersjö s Cavallin, Severin: Ur skånska presthusens häfder. - Lund, s. Korta notiser om Bara (bondeupproret), Hyby, Klågerup, Skabersjö Cronstedt, Ulla: På Skabersjö Schiller, Hakald: Skåne genom två sekler. - Falköping, 1934, s Dickson, Robert: Minnen. - Stockholm, s. Kort episod om Tage Otto Thott, Skabersjö s Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättar- tavlor. - D.l-9. - Stockholm, Emilson, Helge: Skånes märkligaste'borgfrii, Görvel Fadersdotter. - Svenska Journalen

30 Enqström, Bengt: "Galne Trollen" gå Klzgerup. - Syd- svenska Dagbladet Arvid Trolle. Falkvik, Anna: Hos friherrinnan Henriette Coyet på Torup. - De blindas tidskrift 1938, h.12, s Faxe, Vilhelm: Tal öfver konungens högstbetrodde man, en af Rikets herrar, f. d. Landshöfdingen, Öfver-commendanten, Commendeuren med stora korset af Kongl. Vasa orden, Riddaren af Konung Carl XIII:s, samt af Kongl. Svärds orden, högvälborne Grefve, herr Tage Thott hållit i Skabersjö kyrka d. 19 mars 1824 af Vilhelm Faxe. - Lund, s Hansson, Marten: Släktkalender för Kyby-Lomma och Skatteberga slakterna med utgreningar. - Malmö, s. : ill 'Holterman, Gustaf: Galne Trollen på låg er up. - Byahornet 22(1963), h.1, s Arvid Trolle Johnsson, Pehr: Herr Arvid till Klågerup. - Lunds Dagblad Arvid Trolle Kaxlson, William: Den önkeliga drunkningsolyckan på Torup den'2l maj Arbetet Fredrik Trolle, Brita Sophia Trolle, Augusta Elisabeth Trolle, Fredrica Harmens Karlson, William: Platser och människor. - Lund, s. Drunkningsolyckan på Torup s Fredrik Trolle, Brita Sophia Trolle, Augusta Elisabet Trolle, Fredrica Harmens.

31 228. Landby, Ludvig: In prornta vid det högstbedröfliga tillfället, då fyra unga och förnäma bersoner, nem- ligen corneten välborne herr Fredrich Trolle, välborna fröknarne Brita Sophia och Augusta Elisabeth Trolle, samt högadla mademoiselle Fredrica Harmens, hvilka om söndagen den 21 maij giort hvarann ett kart följe till Torupsgård, at dar fagilas i saliskap med sin mor och slägt, om torsdagen blefvo från samma gård som lik p2 en gång utburne av 100 sorgklädde bönder, att bijsättas i Hyby kyrka den 25 maij Lund, s Lunds stifts herdaminne. rån reformationen till nyaste tid. På uppdrag av Lunds stifts domkapitel utgiven av Gunnar Carlquist. - Serie 1. Urkunder och aktstycken, - D Lund, Serie 2. Biografier. - D.1 /ej utgiven/ Lund, D.5. Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt. - Lund, s. : ill. Bara och Mölleberga s , Bjärshög och Oxie s , Hyby s , Skabersjö och Törringe S Lunds stifts matrikel: Lund, s. personregister Lund, s Lund, s Lund, , 100 s. 1842, - Lund, , 38 s Lund, LVII, 224 s., Lund, s Lund, s. 1886, - Lund, s Lund, , 272 s Lund, , 338 s Lund, s Lund, s Lund, s Lund, s., orts- och personregister.

32 231, Olsson, Nils Ludviq: Stadens melodi, - Lund, 1940, s. Waldemar Biilow s, Posse-Bräzdovb, Amelie: Kring kunskapens träd. - Stockholm, 1946, s, I Skåne s (Torup, Skabersjö) 233. Prahl, Egon: Blev universitetsïzrare och miste fäder- negodset. - Trelleborgs Allehanda Arvid Trolle Rosenkvist, P. E.: Barndomsminnen från Skabersjö fattighus. - Byahornet 5(1946), h.3, s Schiller, Harald: Hos Grand Oncle och Grande Tante på Skabersjö. Ur en ung flickas dagbok /Ulla CronstedtJ. - Schiller, Harald: Bedersman från fordom och nu. - Lund, 1934, s Tage Thott, Ulrica Christina Thott Skånes adress- och affärskalender samt resehandbok inom Malmöhus- och Christianstads-lan. Utgiven af elags Wigström. - Christianstad, s. Bara härad s Skånes kalender för år 1850 utgifven af H. P. Klinghammer. - Lund, s. Bara härad s , Svanander, Frosten: Kongl. Maij:ts Tro-tjenare Corneten välborne Herr Fredric Trolle, Fröknarna välborna Brita Sophia och Elisabeth Augusta Trolle samt Bögadla Mademoiselle Fredrica Margareta Harmens slutade våde- ligen sina dagar på Torup den 21 maij och jordfästes i Hyby kyrka den 8 augustii Likpredikan. - Lund, s.

33 239. Svanander, Frosten.: Walgjörandet med dess lön, fijrestäldt i en christelig predikan då kamnarherrinnan wälborna fru Liboria Magdalena Trolle född Harmens, begrovs i Hyby kyrka den 30 januarii Lund, s Widerberg, Bertil: Den fatala ekstocken. - Sydsvenska Dagbladet Drunkningsolyckan på Torup Fredrik Trolle, Brita Sophia Trolle, Augusta Elisabet Trolle, Fredrica Harmens Wrangel, Fredrik Ulrik & Bergström, Otto: Svenska adelns ättartavlor ifrån år D.l-2. - Stockholm,

34 M, ETNOGRAFI OCH FOLKLIVSFORSKNING Andersson, Helge: Fran det gamla Bjärshög. - Skånska Dagbladet ' Andersson, Per i Hässleberga: Julseder i Bara i min barndom, 1880-talet. - Byahornet 31(1972), h. 5/6, 244. Canipbell, Ake: Skånska bygder under förra hälften af 1700-talet. - Uppsala, s. Flera uppgifter från Bara kommun Coyet, Henriette: Om Skånes allmogekultur. - Skåne. kcbok 1923, s Dahl, Sven: Vångalag i Skåne. - Ymer 88(1968), s Klågerup och Skabersjö med kartor Ek, Sven Birger: Väderkvarnar och vattenmöllor. - Stockholm, s. (Nordiska muséets handlingar. 58,) Bara, Bjärshög, Hyby, Skabersjö (Tjustorp.) 248. Engström, Bengt: Byalag och byaliv i forna dagars Sksne. - Malmö, s. : ill. Bytrad i Holmeja, Bylur från Värby Engström, Bengt: Byalagen i Bara härad. - Lund, s. (Bidrag till Bara härads beskrivning. 6.) Byträd i Holmeja, Bylur från Varby Engström, Bengt: Byar och byaliv i Torna och Bara, - Skåneland 2(1946), h.5, s Hällström, Agneta, & Sjögren, Torbjörn: Bebyggelsefsrändringen i Hyby socken. - Människa-teknik-miljöo Kring en byggnadsundersökning i Bara kommun Lund, 1972, s

35 Ingers, Ingemar: Folkliga traditioner om ättehögar. - Skånska folkminnen. Arsbok 1929, s Ingers, Ingemar: Folktro och sägner fran Bara härad. - Folkminnen och folktankar 9(1922), s Ingers, Ingemar, & Nilssoni Albert: Gamla gårdar och hus i Bara härad. - D.l-2. - Lund, (Bidrag till Bara härads beskrivning. 7-8.) Ingers, Ingemar: Något om julfirandet i Bara härad i senare hälften av 1800-talet. - Skånska folkminnen. Arsbok 1927, s Jönsson, Staffan: Glimtar från en gammal by. Varby i Bara socken. - Byahornet 15(1956), h.4, s Lorenzen, Vilhelm: Middelalderens Byggeskik og Bolig- forhold i Danmark. - Nordisk kultur. - D Stockholm, 1952, k Torup s Skånska folkminnesanteckningar från 1600-talet. Ur provsternes beskrivelse over Skåne. - Skånska folk- minnen. Arsbok 1929, s Bara kommun s s Skånska årsfester. - Skånes hembygdsförbunds årsbok Bara omnämnt, Skabersjö s Stjernswärd, Brita: Skabersjö gille. - Skånes hem- bygdsförbunds årsbok 1953, s Stjernswärd, Brita: Umgängesliv bland herrgårdsfolk i Skåne omkring år Sverige i fest och glädje. Red.: Mats Rehnberg. - D.2, - Stockholm, 1948, S. En resa bl a till Klågerup, Skabersjö, Torup år 1799.

36 262. Swanander, Janas Frr~sterissan: Folklifvet i Bara härad i Skzne. Skildring från 1790-talet, - Hazelius, Artur: Ur de nordiska folkens lic. - D.2. - Stockhoim, 1882, s, (Bidrag till vår odlings häfder. 2.) 263. Thott, Tage Kjell: Underrättelse om och stadgar för Skabersjö Gille, - Malmö, s Werdenfels, 8ke: Om "livets vatten". Från kruttillverkning till bränneriindustri, - Skånskt brannvin. - Lund, 1974, s (Skrifter utgivna av Xtnologiska sallskapet i Lund.) Aven i: Skånes hembygds- förbunds årsbok Bränneriet i Hyby Vinninge mölla. - Sksnes hembygdsförbunds årsbok 1945, s. 134, 138.

37 N. GEOGRAFI 'Ahlberg, Birgitta: Vad skall jag se 1 Skåne. - 1.uppl. - Stockholm, s. : ill. - 2.uppi. - Stockholm, s. : ill Ahlström, Tore: Boken om Sk4ne. - ' l.uppl. - Lund, 1961, s. : ill. - 2.uppl. - Lund, s. : ill. - 3.uppl. - Lund, s. : ill. - 4.uppl. - Lund, s. : ill. - 5.uppl. - Lund, L65 s. : ill. - 6.uppl. - Lund, s. : ill. Andersson, Helge: Bara härad på 1700-talet. - Skånska Dagbladet Andersson,: Malmö stads östra gränsbygd ett skånskt Arkadien. - Arbetet Bara komun. Andersson, Helge: Sagans dunkel omger Torups slottshistoria. - Skånska Dagbladet Andersson, Helge: Skabersjö magasin. - Byahornet 24(1965), h.1, s Andersson, Helge: Torups skog, en gång populärt utflyktsmål för malmöborna. - Malmö fornminnesförenings årsskrift 36(1968), s, Bellander, Ulla: Ur hävden och minnet. Från Skåne och dess huvudstad. - Lund, s. : ill. Skånes allmogeslöjd och dess härold, Benriette Coyet s Torup s Bernhard, Waldemar: Skåne. Kulturhistoriskt bildverk i 80 originaltrasnitt. - Lund, s., 80 planscher. Skabersjö och Torup i träsnitt.

38 275. 'Brinck, Per, & Persson, Per Erik: Strövområde eller jetflygplats? - Skånes natur. Kontaktblad. 53(1966), h.2, s Brunius, Carl Georg: Konstanteckningar under en resa till Bornholm Lund, s. Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup s Burman, Gerhard von: Prospecter af åtskillige markvärdige byggnader, säterier och herrgårdar uti Skåne, som,.. blifvit år 1680 aftagne, ritade och sanlade af ingenieur captain G. von Burman.,. utgifven år 1756 af Abraham Fischer. - Ny upplaga 1856 utgiven av K. F. Lindström s., 25 planscher. - Faksimilupplaga av John Kroon med texten granskad av William Karlson och framförd till innevarande tid. - Malmö, , 16 s., 25 planscher. Klågerup s. 6-8, plansch XI. Skabersjö s. 9-10, plansch XVII. Torup s. 5-6, plansch IX Carlsson, Fredrik: Från Skåne. - Stockholm, s. : ill. (Svenska Turistföreningens broschyrer.25.) 279. Cronholm, Abraham: Skånes politiska historia och beskrifning. - D.l-2. - Lund, Cronholm, Bernhard: Små bref från Skåne. - Malmö, s. Prinsbesök på Skabersjö år 1816 s Dahl, Sven: Skånes herrgårdar under medeltidens senare del och omkring Ett bidrag till det skånska herrgårdslandskapets geografi. - Svensk geografisk årsbok 18 (1942), s SkaSersjö, kort notis Dahl, Sven: ~orna och Bara. Studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före Lund, s. : ill.

39 283. 'Danske Slotte og Herregårde. - D.l-20, - KFdbenhavn, D.18, - Slotte og ~erregårde $??st for gre- sund Hyby, låg er up, Skabersjö, Torup. 284, Dhejne, Hans: Då voro björkarna ljusa. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1959, s , Resa i Bokskogen och Bökeberg Dhejne, Hans: Prinsen, Vinhuset och Harmonien, - Lund, s. Sköna maj välkommen s (Bökeberg, Yddingesjön.) 286. Dhejne, Hans: Skåne i vindrutan. ~åserier och skisser. - Lund, s. Majresa till Fjallfotasjön s, Dhejne, Hans: Stader och landskap. - Malmö, s. (Sydsvenska Dagbladets årsbok 1966.) Resa i Bokskoqen och Bökeberg s Dickson, Robert: Malmöhus lan år Stockholm, s. Korta notiser om Bara kommun Egendomen Torup./rned trägravyr/ - Portföljen. Nytt illustreradt Skillings-Magasin för Nytta och Nöje. 1(1850), h.27, s Enger, P. H.: Skånska borgtyper. - Tidskrift i forti- fikation 1948, s , Torup (kort notis) 291, Englund, Gustav: Skåne, dess städer med omgifningar... - Malmö, s. Skabersjö s Engström, Bengt: Lindhclmens slott och dess öden genom tiderna. - Malmö, s. (Scania-biblio- teket Görvel Fadersdotter Sparre, Bökeberg, Eksholrn, Hoimeja och Skabersjö omnämnda.

40 293. Forsberg, Signe, & Inyers, Ingemar: Bara härads hembygdsförenings verksamhet under 25 år Lund, 1946, - 32 s. : ill Fries, Carl: Den svenska södern. - Stockholm, s, : ill. Holmeja, Hyby, Torup, korta notiser s, Fritz, Edvin: Vår bygd. Anteckningar om Svedala och omgivningar, - Ystad, s. : ill. Skabersjö s , Bökeberg, Fjkillfotasjön och Yddingesjön nämnda Gegerfeldt, Eric von /red./: Se Skåne. Dess natur, slott och semesterplatser samt storföretag. - Stock- holm, s. : ill. Klågerup s, 110, Skabersjö s , Torup s Gierow, Karl Ragnar: De skånska landskapens 1500-tal. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1941, s Torup s. 48, Gillberg, Johan Lorents: Historisk oeconomisk och geografisk beskrifning öfwer Malmöhus lan uti hertigdömet Skåne. - 1.uppl. - Lund, , 21 s. - 2.uppl. omarbetad och utgiven av Nils Bruzelius. - Lund, s. 1.uppl. Byarna i Bara harau s ,uppl. Byarna i Bara härad s Gustafsson, Evald: Kulturlandskapet i storstadens skugga. - Ale 14(1974), h.2, s Skabersjö, Värby Göransson, Johan: Skånes landsbygd. Historisk och arkeologisk beskrifning. - Malmö, s. Bara härad, sockenbeskrivning s Göransson, Johan: Ur Skånes saga och historia. - Lund, s. Klagerup, jungfruarna på Burö s , Skabersjö, plundring 1523, s ,

41 302. Hahr, Auqust: Nordiska borgar från medeltid och renässans. - Uppsala, s. Torups slott s Hahr, August: Skånska borgar i uppmätningsritningar, fotografiska avbildningar samt beskrivande text. - Häfte Stockholm, Torup häfte 7, s , häfte 8, s Hahr, August: Skånska slott och borgar. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1919, s Skabersjö, Torup Hallenborg, Carl: Anmärkningar till Carl von Linnés skanska resa. - Historisk tidskrift för Skåneland 4. - Lund, , s Hanström, Bertil, & Curry-Lindahl,' Kai: Natur i Skåne. - Göteborg, s. : ill Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. /Av G. Hogner, G. Thomée m fl./ - D.1-7, Register, Supplement.. - Stockholm, D.1. Bara s Supplement s. 28. D.3. Hyby s Supplement s Klågerup s D.6. Skabersjö s Supplement s D.7. Torup s. 81. Supplement. Bjereshög s Hofberg, Herman: Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt land och folk. - 1.uppl. - Stockholm, s. : ill. - Ny uppl. - Stockholm, s. - 3.uppl. genomsedd och tillökad af J. P. Velander. - Stockholm, s. : ill. 3.uppl. Bökeberg, Fjällfotasjön, Skabersjö, Torup, Yddingesjön s. 387, 309. Hofberg,: Torup i Skåne. - Sverige. Foster- ländska bilder. - Stockholm, , s Holngvist, Lasse: Skåne. - Stockholm, s. : il1.

42 311. ' Eöjer, Magnus: Konungariket Sverige. En topografisk- statistisk beskrifning. - D.l-3. - Stockholm, D.2:1. Malmöhus län: Bara s , Bjarshög s. 654, Hyby s , Skabersjö s Hörlén, Matts: Landskapsbeskxivning över Skåne. - Arlöv, s. Skabersjö och Torup omnämnda Inqers, Ingemar: Ur Bökebergs historia. - I kärrkanten 26(1967), s Jeansson, Nils Ragnar: De stora domänerna i Malmöhus lan omkring år Svensk geografisk årsbok 42(1966), s Jonsson, Bengt Inge: Silfverschiöldarnas låg er up. - Nya svenska hem 56(1968), h.1, s , Jönsson, Gabriel: Skånska somrar. - Stockholm, s. : ill. Bokskogen, Bo~eberg, Fjällfotasjön, Torup, Yddingesjön (Karl X1I:s ek,) 317. Landén, Fredrik, & Landén, Hugo /utq./: Kalender Öfver Skåne och Blekinge. - D Helsingborg, D.2. Landsbygden: Bara s Bjershög s, , Hyby s , Skabersjö s Larsson, Anita, Sjögren, Torbjörn, & Trampe, Jan-ake: Bara-en studie i förändring. - Lund, blad ( stencil.) Uppsats om byggnadsinventering i Bara kommun Larsson, Anita, & Trampe, an-&e: Skabersjö by. - Människa-teknik-miljö, Kring en byggaadsinventering i Bara kommun 2972, - Lund, 1972, s Liedholm, A.: Skabersjö. - Svenska hem 53(1965), h.4, s Liedholm, A.: Torup. Skånes namnkunnigaste slott. - Svenska hem ), h.3, s

43 Lindblom, Andreas: Sveriges konsthistoria. - D.l-3. - Stockholm, : ill. D.2. Skabersjö, Torup, kort beskrivna s Linné, Carl von: Skånska resa p& öfverhetens befal- ning förrättad Bhr Stockholn, s. - 2.uppl. - Lund, J58 s. : ill. (aven följande upplagor.) Kort notis om Bara (utsikt från Romeleklint.) Ljunggren, Karl Gustav, & Ejder, Bertil /utg./: Lunds stifts landebok. - D.l-3. - Lund, : i11. (Skånsk senmedeltid och renässans. 4-6.) D.1. Nuvarande Malmöhus lan: Bara s , Bjarshög s, , Hyby s , Skabersjö s Lundberg, Erik: Torups slott. En byggnadshistorisk undersökning. - Skånes hembygdsförbunds årsbok 1933, s Lundgren, Alfred: Skåne. - Stockholm, s. Bara, Bjärshög, Hyby, Skabersjö s. 13. Lundgren, Bengt: En skönhetstävling i Bökeberg Byahornet 25(1966), h.2, s Lunds ärkestifts urkundsbok. /Utgiven av Lauritz Weibull./ - D Lund, D D Hyby, Klagerup, Skabersjö, Te j arp. Lönqvist, Niclas Olof: Berättelse om Bara härad Med efterskrift och anmärkningar utgiven av Gunnar Carlqvist. - Lund, s. ( Bidrag till Bara härads beskrivning.) Malmros, Frans: Detta ar Skåne. En hyllning i bild till skznsk bygd. - Stockholm, s. : ill. Bilder från Bökeberg, Holmeja, Hyby, Skabersjö, Torup, Yddingesjön, Varby.

44 331. Marryat, Horace: Ett ar i Sverige. På svenska /från engelskan/ af Gustaf Thomse. - D Stocknolm, D.1. Torup den 2 maj 1860 s , Moberg, Carl-Axel.: Cykelturer i Skåne. Utgiven av Svenska Turistföreningen. - Stockholm, s. : ill. - 2,reviderad och utökad uppl. - Stockholm, s Människa - teknik - miljö. Kring en byggnadsundersök- ning i Bara kcmmun Lund, s. : ill Nilsson, Rans: Boken om Vebercd. - Malmö, s. : ill. Skabersjö och Torups gods s Bondeupproret s Nilsson, Sven: Skånsk natur och kultur far 100 ar sedan. - Schiller, Harald: Skåne genom två sekler. - Falköping, 1934, s Hyby och Klågerup s Nordholrn, Gösta: Studier i Skånes äldre ekonomiska geografi. - D.l-2. - Lund, D.1. Hyby sätesgård och Torups sätesgård s Holmeja s , Skabersjö s. 61, 75, Yddinge s Kartor över Bökebergsslatt och Holmeja by Ohlén, Carl-Eric: Dagligt liv i Skåne. Boken om liv och leverne i landskapet från 1800 till D.l-. - Göteborg, s. : ill Skånska slott, säterier... Skabersjö s , Torup s Slaget vid Klågerup s Olson, J. a Hörlén, Mats: Illustrerad beskrifning öfver Skåne. - Stockholm, s. : ill. Klagerup, Skabersjö, Torup Olsson, Par Axel: Skånska herreborgar ur synpunkten av de fortifikatoriska anordningarnas betydelse för arkitekturen. - Lund, s, : ill.

45 340. Peterson, Karl: Torup, Gjörvel Faddersdotters stolta skapelse. - Hemmets Veckotidning F?: Svenska gods och gardar. Illustrerade herrgårdsskildringar. - D.l-2. - Stockholm, Bökebergsslatt s, 80-81, Skabersjö s , Torq s Rosenberg, C. M.: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Efter nyaste, hufvudsak.ligen officiella kallor. - D.i-2. - Stockholm, D.l. Bara s. 71, Bjereshög s. 105, Bökebergsslatt s. 262, Holmeja s. 730, Byby s. 771, Klagerup s D.2. Skabersjö s. 533, Tjustcrp s. 823, Vinninge s. 1039, Vismarlöf s. 1046, Varby s Rydeliu.s, Ellen: Skanska slott på 8 daqar. - Stock- holm, s., 16 planscher. Skabersjö s. 129, Torup s Schmitz, Arne: Attentat mot skånsk natur. - Skånes natur 57(1966), h.4, s Schwerin, Hans Hugold Julius von: Skånska herrgårdar efter Roskildefreden. - Stockholm, s. : ill- Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup Schwerin, Hans Bugold Julius von: Skanska herrgårdar under svensk tid. - Malmö, s. : ill. Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup Semesterfarder till skånska slott och badplatser. - Stockholm, s. Klågerup s. 28, Skabersjö s , Torup s. 31, 348. Sjöbeck, Mårten: Skåne. En lai~dslcaplig orientering vid betraktandet av Skåne från statsbanornas tåg och under utfärder. - Stockholm, 1938, s. : izi. Skabersjö, Torup (korta notiser.)

46 349. Sjöbeck, Mårten: Skåne. Fardvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna fullständigt omsrbe- tade uppl. - Stockholm, s. : ill. Bökeberg, Hyby, Klågerup, Skakersjö, Torup, (korta notiser.) 350. S-jöborg, Nils Henrik: Skånes historia och beskrifning. Malmöhus lan. - Samlingar till Skånes historia och beskrifning. - D.3:l. - Lund, 1812, s, Skabersjö. - Hemma och ute 1918, april, s ' Sksne. Svenska Turistföreninqens resehandböcker. - 1.uppl. - Stockholm, s. : ill. - 2.uppl. - Stockholm, s. : ill uppl. - Stockholm, s. : ill. - 4.uppl. - Stockholm, s. r ill. - 5.omarbetade ~ppl. - Stocknoim, x5 s. : il1.- 6,omarbetade uppl. - Stockholm, s. : ill Skåne-kalendern. Uppslagsbok för Malmahus och Kristi-- anstads län. - Karlskrona, s. Bara s , Bjärshög s , Hyby s , Skabersjö s Skåne och Köpenhamn. Illustrerad handbok för resande. - Stockholm, s. : ill. (Albert Bonniers illustrerade resehan&ocker. 3.) 355. Skånes bebyggelse. En skildring i ord och bild. - D.l-4. - Malmö, : ill. D,4. Bara kommun s Skånes kalender utgifven af C. 0. Arcadius, Nils Larsson och J. P. Velander, - D.l-2. - Lund, D.2. Skånska landsbygden: Bara s , Bjereshög s , Hyby s , Skabersjö s Skånes landsbygd. Geografisk, topografisk och statis- tisk kalender utgiven av Emil Jönsson och Theodor Tufvesson. - Malmö, 1924, s. : il1. Bara s. 1-4, Bjarshög s. 4-6, Kyby s , Skabersjö s

47 Skånska herregardar. Tecknade af Fr. Richardt. Beskrifna af Gustaf Ljunggren. - D.l-6. + supplement. - Lund, D.2, Skabersjö, Torup. D.5. Klågerup. Supplement: Klågerup nr. 30, Skabersjö nr. 50. Torup nr. 59. Den' skå'nska skogen. - Malmö, s. : ill- (Sydsvenska Dagbladets årsbok 1965.) Skånska slott, saterier, herrgårdar och märkligare byggnader. - Ohlén, Carl-Eric: Dagligt liv i Skåne. - Göteborg, 1970, s Skabersjö s , Torup s Skånskt adertonhundratal i bild. En samanställning av John Kroon med text av Sven T. Kjellberg. - Malmö, s. : ill. Jakt på Skabersjö. Bondeupproret 1811, korta notiser., Slott, herresäten och kungsgårdar i Skåne. Foto: O. Ohm. - Malmö, s. : ill- Hyby s. 33, h låg er up s. 39, Skabersjö s. 69, Torup s. 84. Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och kultur- historiskt samlingsverk. Red.: Sven T. Kjellberg och C. Artur Svensson. - D.l Malmö, : ill. D.2. Malmöhus län, södra delen. - MalmO, Hyby s , Klågerup s, , Skabersjö s , Torup s Slott och herregårdar i Sverige. Red.: Evert Herngren. - Stcckholm, s. : 111. Skabersjö s. 38, Torup s. 46. Stille, Arthur: Skånska kyrkors, borgars och herresätens läge. - Historisk tidskrift för Skaneland 7. - Lund, , s Bara, Hyby, Klågerup, Skabersjö, Torup, Tjustorp.

48 Sty'ffe, Carl Gustaf: Skandinavien under unionstiden. - Stockholm, s. 2.utökade uppl. - Stockholm, s. Bara härads församlingar s Sundstedt, Fredrik: Skåne. - D.l-2. - Stockholm, : ill- D.2, Södra och östra Skåne. - Stockholm, Skabersjö s. 124, Torup s Swanander, Jon'as Frostensson: Bara härad i slutet av 1700-talet. Jonas Frostensson Swanander Dissertatio gradualis de territorio Bara. översättning av Helge Andersson. - Lund, s. : ill- (Bidrag till Bara härads beskrivning. 15.) Swanander, Jonas Frostensson: Dissertatio gradualis de territorio Bara. - P.1-3, Lund, Svenska gods och gårdar. - D.4. - Skåne 1, sydvästra delen. Red. av Carl-Eric Qhlén. - Uddevalla, s, Bara s 53-57, Bjärshög s , Hyby s , Skabersjö s Svenska gods och gårdar. - D.4. - Skåne, södra delen. Red.: Vlaldemar von Sydow och Sten Björkman. - Uddevalla, s, Bara s , Bjarshög s , Hyby s , Skabersjö s, Svenska orter. Atlas över Sverige med ortsbeskrivning utg. av Generalstabens litografiska anstalt. - D Stockholm, : ill. D.l. Bökebergsslätt 1062, låg er up 621, Skabersjö 1029, Torup 'Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. - D.l-6, - Stockholm, : ill. D.1. Skåne: Skabersjö s , Torup s Svenska turistföreningens ortlexikon för vandrare, cyklister, bilister och andra turister. - Stockholm, s.

49 375. Svenska turistföreningens ortlexikon för cyklister, bilister och andra turister. - Stockholm, s.(svenska Turistföreningens publikationer ) 376. Sverige. Geografisk, topografisk, statistisk beskrif- ning under medverkan af flera författare. Utg. af Karl Ahlenius, Arvid Kem?e, E. Apelqvist och Otto Sjögren. - D Stockholm, : ill. D.1. Malmöhus, Kristianstads, Blekinge och Hallands lan. Bara s , Bjärchöy s. 206, Hyby s , Skabersjö s ' Sve'rige Geografisk beskrivning under medverkan av flera författare. Utg. av Otto Sjögren. - D Stockholm, : ill. D.3. Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län samt staden Göteborg. Bara s..258, Bjärshög s. 258, Hyby s , Skabersjö s Sverige framstaldt i teckningar. Tvåhundratjugofyra litografier med text af G. H. Mellin. - Stockholm, Skåne 18 s planscher. Plansch 4: Skabersjö, litografi och kort text Sylvén, Nils: På lustgzrdsturné i sydöstra Skåne. /Behandlar sydvästra Skåne./ - ~ustgården 1926, s Tersmeden, N.: Det sagolika Torup. - Veckojournalen 1936, h, Thersner, Ulric: Fordna och närvarande Swerige. Skåne. - Stockholm, s., 64 planscher. Skabersjö Thersner, Ulric: Fordna och närvarande Sverige. Skåne. - Ny uppl. i nagot forminskad skala, redigerad och kommenterad av Gerda ~oëthius och Carl-Th. Thäberg. - Stockholm, s. Skabersjö,

50 383, Thercner, Ulric: Skånska utsigter. Nytryck i faksimil av Skånedelen i Thersnexs verk: Fordna och narvarande Sverige. - Malmö, s. : ill- Skabersjö. 384, Thott, Stig: De stora godsens inverkan på den skånska landskapsbilden. - Hanström, Bertll, & Curry-Lindahl, Kai: Natur i Skåne. - Stockholm, 1947, s, Thulin, Björn, & Hamrnarsten, Charles: Torups slott - det ar som klippt ur en saga. - Hänt i veckan 1974, h.34, s, 14-19, Topografiska och statistiska uppgifter om Malmöhas län utgifna af Tapografiska korpsen. - Stockholm, 1873, s. Tabeller över socknarnas storlelc och folkmängd Torup. - Hemma och ute 1919, maj, s Torups slott i Malmöhus län. - Ny illustrerad tidning 35(1899), h.41, s. 498, 501. Kort notis Touristen i Vest-Skaane. Illustreret vejviser for Rejsende s. : ill. Skabersjö odh Torup s Troels-Lund, /Troels-Frederik/: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. - D K&enhavn, D.3. Boliger: herregaarde og slotte, Torup Upmark, Gustaf: Skånsk byggnadskonst Stockholm, s., 100 planscher. Torup s Upmark, Gustaf: Skåns1r;a herrgardar under renässanstiden. - Svenska fornminnesföreningens tidskrift. - Band 9. - Stockholm, Toxup s

51 393. Weibull, Carl Gustaf: Skånska sätesgårdar Historisk tidskrift för Skåneland 6. - Lund, S Klågerup s , Skabersjö s , Torup s FJeibull, Martin: Arkivanteckningar rörande skånsk landsbygd. (De sydskånska haradena 1738.) - Weibull, Martin /utg./: Samlingar till Skånes historia, forn- kunskap och beskrifning, Tidskrift 1873, s Torna, Bara och Harjagers herader s, Weibull, Martin: Arkivanteckningar rörande skånska herresäten. - Weibull, Martin /utg./: Samlingzr till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift 1872, s Klågerup s. 63, Skabersjö s Widerberg, Bertil: Jordgubbs-slottet i Bokskogen. - ' Sydsvenska Dagbladet Torup Wåhlin, Hans: Boken om Skåne. - Stockholm, s. : ill. - 2,uppl. - Stockholm, s. : ill Wåhlin, Hans: seania antiqua. Bilder från det forna Skåne. - Malmö, s. Klågerup s. 102, bild 42. Skabersjö s. 108, bild 45. Torup s. 126, bild , Våra bilder från kejsar Wilhelms vistelse på Skabersjö slott. - Ny illustrerad tidning 35(1899), h.40, s , 491. Bilder och kort notis. 400, Zweigbergk, J'urgen von, & Rydén, Sven: På biltur i Skåne. - Stockholm, s. : ill- Bökeberg s. 87, Holmeja s. 88, Hyby s. 27, Skabersjö s. 14, 87, Torup s Aberg, Alf: Några minnen från skåneslott. - Slakt och havd 12 (1961), s Torup.

52 402. Berg, Alf: Skånska slott och deras herrar. En krönika i ord och bild om gårdar och människcöden. - Stockholm, s. : ill. Klågerup s. 69, Skabersjö s , Torup s &e-rhielm, Erik: Svenska gods och gårdar. Illustrerade herrgårdsskildringar. - D.l uppl. - Stockholm, 1930, : ill. D.1. Bökeberg s D.2. Skabersjö s , Torup s Akerlund, Erik: Kommunalpolitik - naturvård. Bökeberg i våra hjärtan. - I karrkanten 26(1967), s , Aström, Lars Erik: Skånska slott och herrgårdar. - Stockholm, s. : ill. Skabersjö s , Torup s österling, Anders: Skånska utflykter. Illustrationer av Emil Johansson-Thor. - 2.uppl. - Stockholm, s. : ill. Maj ar välkommen s (Bökeberg.)

53 e. Li'*.as't'r.öm,' F'Ti't'z' 'B'..I' ' '&' Zu.*.& gr,en, '1tra.r':/.utg,. /: Från sockenstämma till storkommun. Malmöhus lan. - Stock- holm, s. : ill.

54 P, TEKNIK, 1NT)USTRI OCH KOPTMUKIKATIONER Andersson, Helge: Malmö - Genarps järnväg, - Malmö formninnesförenings årsskrift 23(1955), s Andersson, Relge: Några glimtar ur skånsk järnvägshis- toria. - Byahornet 32(1973), 11.3, s Lund-Trelleborgs järnväg och Malmö-Genarps järnväg Bjerning, Lars: Skånes jord- och stenindustri. - Hälsingborg, s. : ill. Tegelbruk s , tabeller s , förutvarande och nuvarande tegelbruk s Cronquist, Axel: Ekipage. - Stockholm, s, : in. Nils Sjöberg, mästerkusken på Skabersjö s Enghoff, Karl: De allmänna vägarna i Malmöhus län. - Lund, 1938, - 584, 150 s, : ill. Bara omnämnt. 413, Heyden, Oskar, & Dunér, Otto: Lund - Trälleborgs järnväg Minnesskrift. - Lund, i54 s Lund - Trälleborgs järnvags 50-årsminne. - Skane. Ars- bok 1925, s Nihlén, Knut: Malmö - Ystads järnväg Malmö, s. Skabersjö Schiller, Harald: I cexspann på. Skånevägar för 100 år sedan. - Sydsvenska Dagbladet , Wannberg, Elisabeth, & Rosborn, Sven: Tegel och tegelarkitektur. - Människa-teknik-miljö. Krinq en byggnadsundersökning i Bara kommun Lund, 1972, s

55 Q. EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN Ancie'Fssori, Laur,i'tz : T justorps tegelbruk. - Tegel 37 (1947-),.h,l, S Blomquist, Nils Knutsson: Bara tegelbruk. - Tegel 37(1947), h.5, s., Biilow, Waldemar: En örtagård i skogen. - Täppan 43(1919), s Villa Murvelro, Bökeberg. 421, Börringe - Yddinge tegelbruk. - Tegel 2(1912), bilaga Dahl, Else: Torup. - Lustgården 8(1927), s Tradgårdsa~laggningen.,423. Elgström, Anna Lenah: Skånska trädgårdar. - Från det levande Skåne. - Malmö, 1948, s. 59-?O. Torup och ~en'riette Coyet s Ericsson, Nils Johan: Anteckningar under en resa i Skåne sommaren En bild af trädgårdsskötselns ställning därstädes. - Stockholm, s. Klågerup s. 12, Skabersjö s. 16, Torup s Illustrerad Svensk Landtbruks-adressbok. - D.1. Malmö län. - Malmö, , 48 s. Bara s. 1-2, Bjereshög s. 50, Hyby s , Skabersjö s Jakobsson, Oskar: Svenska landskapsratter. - Stockholm, s. : ill. Recept från Bjarshög s. 28. (verkenskål.) 427. Kjellberg, Sven Torsten: Torna, Bara och Harjagers härads sparbank Minnesblad. - Lund, s. : ill Löfvinq, Gustaf: Backen vid Winninge. - Täppan 43(1919Ir

56 429, Nordholm, Gösta: Några drag ur den sydskånska bokskogens historia. - Svensk geografisk årsbok 1942, e Skabersjö och Torup (med kartor.') 430. En skånsk slottsträdgård. Hos friherrinnan Henriette Coyet å Torup. - Hvar 8 Dag 21(1919), h.2, s 'Svenska trädgårdskonsten sådan den till våra dagar bevarats i anläggningar vid slott och herrgårdar. Utg. av Arkitekturminnesföreningen. Skåneslotten: uppmätning och uppritning av Elsi Borg och Eva Kuhlefelt-Ekelund. Text av S. Anjou. Växtbestand av C. G. Dahl. - D Stockholm, : ill. D.2, Skabersjö s , 4 planscher Sveriges landtbrukskalender Utgiven av A. Anander. - Stockholm, s. Bara s. 85, Bjärshög s. 110, Hyby s , Skabersjö s Sveriges lantbrukskalender Utgiven av A. Anander. - Aneby, s. Bara s , Bjärshög s , Hyby s , Skabersjö s Thott, Otto: Skabersjö. - Lustgården 8(1927), s Parkanläggningen Weibull, Carl Gustaf: Torna och Bara härads ömsesidiga brandförsakringsförening Lund, Förteckning över sockenkom.nittéer. Bara s

57 436, Generalstaben. Berättelse oin felttjenstöfningarna i Skåne Stockholm, s. Hyby och Skabersjö.

58 437, Ahlén, Ingemar: Dvärgörnen för första gången antraffa.d i Sverige. - Vår fågelvärld i9(1960), s Yddingesjön (och Törringelund.) 438. Ahlén, Ingemar: Hjortdjuren i skogsområdet vid Bökeberg. - Skånes natur. Kontaktblad. 53(i966), h.2, 439. Ahlén, Ingemar: Den skånska kronhjortens utbredning och numerär. - Statens offentliga utredningar 1964:23, s Aminoff, F.: Naturvård i statens skogar i Skåne. - Skånes natur 40 (1953), s Eksholm Andersson, Gunnar, & Gelin, Curt: Syrgasbrist och fiskedöd i sydskånska sjöar. - Svenskt fiske - sport- fiskaren 1970, h.7/8, s Fjällfotasjön, Yddingesjön (korta notiser.) 442. Askander, Torsten, & Ulfstrand, Staffan: Aftonfalk. - Vår fågelvärld 21(1962), s Yddingesjön Barthel, Sven: Almanackans sista vårdag. - Svenska Turistföreningens årsskrift 1952, s Torup omnämnt, 444. Berg, Bengt: Skånska fåglar. - Stockholm, s. : ill. Bokskogen och Torup Berg, Bengt: Storkar och hägrar. En bok om skånska fåglar. - Stockholm, s, : ill. - 2.uppl. - Stockholm, s. : ill. Bokskogen och ïorup.

59 Bergman, Helge: Förteckning över i Skåne naturskyddade områden och fsremål i anslutning till bifogad, å Malmö museum upprättad karta. - Skånes natur 40 (1953), s Bökeberg s. 157, Eksholm s Brandt, Th. Bidrag till Skånes flora. Inventeringen i Hyby. - Botaniska. notiser för år 1939, s Biilow, Waldemar: Gmla träd i Skåne, - Skånes natur Hyby, gammal alm. Biilow, Waldemar: Murgrönor i Skåne. - Skånes natur 9 (1921), s Bokskogen. Biilow, Waldemar: Märkliga träd i SkZne, Malmöhus lan Utgiven av Skånes naturskyddsförening. - Lund, Bökeberg s. 17, Hyby s. 17, Skabersjö s , (Karl X1I:s ek), Svexstorp s, 20, Torup s. 19. Siilow, Waldemar: Naturskydd i Skåne. - Skånes natur 9 (1921), s Bökeberg s. 52 (kort notis.) Btilow, Waldemar: Det naturskyddade Skåne, - Skånes natur 19 (1932), s Bökeberg s, 78 (kort notis.) Biilow, Waldemar: Några skånska sjöar. - Skånes natur 12 (1925), S. 3-14, Fjällfotasjön s , Yddingesjön s Biilow, Waldemar: Om storkens förekomst i Skåne, - Skånes natur 8 (1916/17), s Bara s. 24, Hyby s (st.orkpelaren.), Skabersjö s. 24. Biilow, Waldemar: Storken, Skånes egen fågel. - Skånes natur 15 (1925), s Bara s, 23, Hyby s,

60 456. Btilow, Waldemar: Yd-dingen. En skansk fågelsjö. - Skånska jägarsällskapets årsskrift 1928, s Ekstrom, Gunnar: Skånes moranomraden. - Svensk geo- grafisk årsbok 12(1935), s Klågerup Enemar, Anders: Exkursionen till Yddingen och Sacke- berga den 7 maj Vår fågelvärld 21(1961), s Enemar, Anders, & Markgren, Martin: Exkursionen till de sydvästskånska sjöarna och Häckeberga-området den 12 november Vår fågelvärld 10(1951), s, Fjällfotasjön, Yddingesjön Exkursion till Bökeberg med omgivningar den 25 septem- ber Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 6(1967), s Exkursionen till Bökeberg den 7 april Vår fågelvärld 5(1946), s Exkursionen till Yddingen och Fjällfotasjön den 18 april 1949, - Vår fågelvärlc2 8(1949), s, Frisén, Rune: Naturvzrdsinventering i Nalmöhus län. - Skånes natur 55(1968), s Backlandskapet S:a Sallerup - Klågerup, Fjallfotasjön, ïddingesjön Gertz, Otto: Anteckningar om gamla trad. - Skånes natur 13-14( ), s Bökeberg s Gertz, Otto: Bökebergstrakten i botanisk forskningshistoria. - Skånes natur 30(1943), s Gertz, Otto: Märkliga tradkomplexer. - Skånes natur 19(1932), s ' Bokeberg s. 16.

61 467. Gertz, Gtto: Några äldre uppgifter om vårdträd, deras plantering och öden. - Skånes natur 25i19381, s Prästastenarna och traden där, Hyby (alm.) 468. Gertz, Otto: Om ollonår i Skåne. - Skånes natur 17 (1930), s Bökeberg s. 46 (kort notis.) 469. Granvik, Hugo: Några drag ur storkens lif. - Skånes natur 8 ( ), s Bökeberg och Holmeja Granvik, Hugo: Ur hägrarnas lif i Skåne. - Skånes natur 7(1915-IS), s Hägerkoloni vid Yddingesjön Hennig, Anders: Geologischer Fiihrer durch Schonen. - Berlin, s. : ill. (Samrnlung geologischer Fiihrer. 7.) Klågerup och Vinninge s. 96 (kort notis.) 472. Hermansson, Walter: g rasts ångaren... sommaren 1944 ytterligare utbredd i Skåne. - Fauna och flora, 40(1945), s. 92. Yddingesjön (och Börringesjön.] 473. Hermansson, Walter: Vid ett sydskånskt bo av sommargyllingen år Fauna och flora 51(1956), s Yddingesjön Holmström, Leonard Pontus: Studier öfver de l5sä jordlagren vid egendomen Klågerup i Skane. - Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 18(1896), h.5, s Holmström, Leonard Pontus: Ofversigt af bildningar Från och efter istiden vid Klagerup i Malmöhus län. - Ofversigt af Kungliga Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 30(1873), h,2, s

62 476. Bol-st, Nils Olof: Alnarpsfloden. En svensk "Cromer- flod", - Stockholm, s. (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 237.) 477. Holst, Nils Olof: Beskrifning till kartbladet Börringe kloster, - Stockholm, l35 s. Flera notiser från Bara kommun Jacobsson, Torsten,' & Rzidebeck, Gu'staf: ~ågelfaunan och flyttfågelsträcken. - Skånes natur. Kontaktblad. 53(1966), h.2, s Bökeberg. 479, Jönsson, Jöns: Berättelse öfver undersökningen af om- radet med artesiskt vatten mellan Malmö och Romele- klint, Utför Malmö stadsfullmäktiges proto- koll Bilaga Xalling. M. U.: Kronhjortarna i Skgne. En redogorelse för stammens storlek och tillstånd Skånes natur 38(1951), s Källander, Hans: Bergfink. - Vår fågelvärld 14(1955), s Yddingesjön Lennerstedt, Ingvar: Exkursionen till Yddingen och Falsterbo den 20 oktober Vår fågelvsrld, 17 (1958), s. 1? Lennerstedt, Ingvar: KvalXsexkursion till Yddinge- trakten den 25 maj. - Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 1(1962), s Lindgren,, Lemart, & Mörnsjö, Tore: Bökebergsområdets vegetation - en översikt. - Skånes natur. onta akt blad Lithner; M.: Vit stork. - Vår fågelvarld 21(1962), s Yddingesjön.

63 486. Malmberg, T.: Exkursionen till Yddingen, Börringe... den 5 juni Vår fågelvärld 14(1955), s Markgren, Martin: Exkursionen till de skånska. sydväst- sjöarna den 5 oktober Vår fågelv2rld 12(1953), S, Yddingesjön Markgren, Martin: Kejsarörn, sannolikt iakttagen vid Yddingen i sydvästra Skåne. - Vår fågelvärld 15(1956i, S Mathiasson, Sven: En observation av berglövsångare, två fynd av en ostlig gransångares och två andra notabla iakttagelser av gransångare. - Fauna och flora, 58 (19631, s Yddingesjön år Mathiasson, Sven: Kring sjöarna i sydvästra Skane. - Skånes natur 44(1957), s Fjällfotasjön, Yddingesjön Mattsson, H.: Exkursionen till Torup och Yddingen den 29 april Vår fågelvärld 10(1951), s Moberg, Johan Christian: De sydskånska rullstensåsarnas vittnesbörd i frågan om istidens kontinuitet. - Lund, s. Klågerup (kort notis. ) 493. Munthe, Henrik: Den skånska issjöfrågans innebörd. - Stockholm, s. (Sveriges geol~giska undersökning, serie C, nr. 207.) 494. Munthe, Henrik: Om de s. k. "glaciala sötvattensbildningarnas" i Klågerupstrakten ålder och bildningssatt. - Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 19 (1897), h, 3, s Mårtensson, Eric: Bökeberg - ett aktuellt ornräde i natur- och kulturhistorisk belysning- - Skånes hen- bygdsförbunds årsbok 1967, s

64 496. Möller, Hans: Från nordostis till lågbaltisk is. En glacialgeografisk studie i sydvästra ~kåne. - Stock- holm, (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 566.) Bjarshög, Klågerup, Vinninge Mörns'jö, Tore: Agens växtplatser och historia i Sk5ne. - Skånes natur 52(1965), s Yddingesjön s Nathorst, Alfred Gabriel: Om arktiska växtlemningar i Skånes sötvattensbildningar. - Ofversigt af Kungliga Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 29(1872), h.14, s Hyby, Klågerup Nathorst, Alfred Gabriel: Några ord om förhållandet mellan Skånes issjösediment och dess senglaciala växt- förande aflagringar. - Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 32(1910), h.1, s Bara (tegel-lera. ) 500. Neander, E.: Några ord om de i Skåne förekommande arterna af hjortslagtet. - Zoologiska jagaresällskapet i Lund 1886, s Omtryckt i: Skånska jägaresällskapets årsskrift 1936, s Nilsson, m: Isströmmar och isavsmaltning i sydväst- ra Skånes backlandskap. - Stockholm, s. (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr.567.) Klågerup. Nordqvist, Gunnar, & Rudebeck, Gustaf: I lövskogsom- rådet runt de sydskånska sjöarna. - Hanström, Bertil, & Curry-Lindahl, Kai: Natur i Skåne. - Göteborg, 1947, s Fjällfotasjön, Yddingesjön.

65 503. Oldertz, Carl, &- BZckstr3x?i, Bans: Svenska nationalparker, naturminnen och domänreservat. Förteckningen av Kungliga DomSns~~relsen s. Bara, Bökeberg, Ekshoh. - 2.uppl. - Stockholm, 504. Persson, Chris'ter: Två iakttagelser av oimörn i Skåne. - Vår fågelvärld 19(1960), s Yddinges jön (och Flommen, Falsterbo. ) 505. Persson, Per Erik: Bökebergsskogarna. - Skånes natur. Kontaktblad. 53(1966), h.2, s Persson, Per Erik: Skogarna vid Bökeberg. - I kärr- kanten 26(1967), s Rasmusson, Gert: Sommargylling. - Vår fågelvärld 13(1954), s Yddingesjön Rösiö, Folke: Besök på berömda fågellokaler. - Göte- borg, s. : ill- Fjällfotasjön s. 95, Holmeja s. 104, Yddingesjön s. 95 (korta notiser. ) 509. Sahlström, K. E.: Jordskalv i Sverige Stockholm, (Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 370.) Bjärshög, Holmeja, Klågerup, Skabersjö s. 43. (jordskalv den ) 510. Sjöstedt, Gösta: Vita storkens utbredning i Malmöhus lan i. gången tid. - Skånes natur 30(1943), s Skånes naturskyddsförening: Viktigare av föreningen handlagda naturskyddsarenden Skånes natur 25(1938), s Yddingesjön s. 69, Svedmark, E.: Meddelanden om jordstötar i Sverige. - Stockholm, s. ( Sveriges geologiska undersökning, serie C, nr. 142.) Narremark s.30.( ), Torup s.5.( )

66 513. Sylv6n; Nils: Enligt naturskyddslagen i Skåne fridlysta enskilda vaxtarter. - Skånes natur 40(1953), s Bökeberg s, Ulfstrand, Staffan: Dagstrackande somargyllingau. - Var fågelvarld 16 (1957), s Yddinges j ön Ulfstrand, Staffan: Exkursionen till Bökeberg den 7 april Vår fågelvärld 5(1946), s, 94, 516. Ulfstrand, Staffan: Exkursionen till Bökeberg den 14 april Vår fågelvarld 16(1957), s, Ulfstrand, Staffan: Exkursionen t111 Bökebergsområdet, Börringe-... den 31 mars Vår fågelvärld, 16 (1957), s Ulfstrand, Staffan: Sommargylling. - Vår fågelvärld 10 (1951), s Yddingesjön Weimarck, Henning: De enligt naturskyddslagen skyddade botaniska objekten i Skåne, - Skånes natur 40(1953), S Bara s. 52, 67, Bökeberg s. 67, Hyby s. 53, 66-67, Skabersjö s. 66, Torup s. 52, Vilke, August: Bidrag till kännedomen om ormgranar i Skåne. - Skånes natur 19(1932), s Bökeberg Wingstrand, K. G.: Exkursionen till Yddingen den 17 maj Vår fågelvärld 11(1952), s. 142.

67 REGISTER. Kombinerat alfabetiskt person-, ort- och sakregister. Siffrorna hänvisa till titlarnas nummer. Understrukna nummer utmarker biografier. Ahlberg, Birgitta 266 Ahlén, Ingemar 437, 438, 439 Ahlenius, Karl 376 Ahlström, Tore 267 Algren, Anders 177 Althin, Carl-Axel Aminoff, F. 440 Anander, A. 432, 433 Anderberg, Adolf 113 Andersson, Gunnar 441 Andersson, Helge 8, 9, 47,48, 59, 60, 61, 62, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 210, 211, 242, 268, 269, 270, 271, 272, 368, 408, 409 Andersson, Ingvar 178 Andersson, Lauritz 418 Andersson, Per 1 Andersson, Per i Hassle- berga 49, 63, 243 Anjou, S. 431 Anrep, Gabriel 212 Apelqvist, E. 376 Arbman, Holger 156 Arcadius, C Arwidsson, Greta 157 Askander, Torsten 442 Bara 16, 17, 22, 25, 40, 41, 42, 43, 117, 118, 128, 158, 167, 174, 178, 214, 229, 236, 237, 244, 247, 252, 258, 259, 298, 300, 307, 311, 317, 323, 324, 326, 342, 353, 355, 356, 357, 365, 366, 370, 371, 396, 377, 386, 419, 423, 432, 433, 435, 455, 499, 503, 519 Bara, dräkt 132, 133, 149, 152 Bara, kyrka 15, 18, 61, 122, 135, 142, 145, 146, 150, 151, 153 Bara, prästgård 10, 14 Barfod, Johan Christopher 213 Barthel, Sven 443 Beckett, Francis 21 Eellander, Ulla 273 Berg, Bengt 444, 445

68 Bergman, Helge 446 Bergström, Otto 241 Berlin, Karl l47 Berner, Rudolf 64 Bernhard, Waldemar 274 Berthelson, Bertil 120 Bjarshög /Bjéreshög/ 20, 28, 43, 44, 47, 43, 52, 92, 158, 167, 214, 229, 236, 237, 242, 244, 247, 258, 298, 300, 307, 311, 317, 324, 326, 342, 353, 356, 357, 366, 370, 371, 376, 377, 386, 425, 426, 432, 433, 496, 509 Bjarshög, kyrka 15, 18, 61, 62, 89, 114, 115, 119, 122, 146 Bjerning, Lars 410 Björkman, Sten 371 Blomquist, Nils Knutsson 419 ~oëthius, Gerda 382 Bokskogen 64, 72, 284, 287, 316, 444, 445, 449 Bondeupproret 1, 98, 171, 177, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 208, 209, 215, 334, 337, 361 Bonge, Inger 135 Borg, Elsi 431 Borup, Oluf 12, 117, 118, 128, Brandt, Th. 447 Brinck, Per 275 Brohed, Ingmar 10 Brunius, Cärl Georg 121, 276 Bruzelius, Nils 298 Bruzelius, Nils Gustaf 158, 159 Bugge, Sophus 360 Burman, Gerhard von 277 Burö, se Klågerup Biilow, WaPdemar 64, 62, L,?31 420, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 Bååth-Holmberg, Cecilia 179 Bkickström, Kans 503 Bökeberg 49, 51, 58, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 109, 112, 275, 284, 285, 287, 292, 295, 308, 313, 316, 327, 330, 336, 341, 342, 344, 349, 372, 400, 403, 404, 406, 420, 438, 446, 450, 451, 452, 460, 461, 464, 465, 466, 468, 469, 478, 484, 495, 503, 505, 506, 713, 515,

69 Böök,,Fredrik 66 Campbell, Ake 244 Cappelin, Ola 2 Carlgn, J. G. 181 Caslquist, S. 213 Carlqvist, Gunnar 329 Carlsson, Fredrik 278 Cavallin, Severin Collin, Gustav Adoif 11, 13 Coyet, Henriette 67, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 221, 245, 273, 423, 430 Cronholm, Abraham 279 Cronholm, Bernhard 280 Cronquist, Axel 411 Cronstedt, Ulla 216, Crusenstolpe, Magnus Jacob l81 Curry-Lindahl, Kai 306, 384 Dahl, C. G. 431 Dahl, Else 422 Dahl, Sven 246, 281, 282 Dahlberg, Fred. A:son 50 Dahlby, Frithiof 182 Dhejne, Hans 69, 70, 71, 72, 73, 74, 284, 285, 286, 287 Dickson, Robert 217, 288 Dunér, Otto 413 Ejder, Bertil 22, 23, 324 Ek, Sven Birger 247 Eksholm 244, 292, 440, 446, 503 Ekström, Gunnar 457 Elgenstierna, Gustaf 218 Elgström, Anna Lenah 423 Ellekilde, Hans 75 Emilson, Helge 219 Enemar, Anders 458, 459 Enger, P. K. 290 Enghoff, Karl 412 Englund, Gustav 291 Engström, Bengt 128, 161, 162, 183, 220, 248, 249, 250, 292 Erici, Einar 129 Ericsson, Acke 3, 4 Ericsson, Nils Johan 424 Eugen /svensk prins/ 130 Fabricius, Knud 184, 185 Fadersdotter-Sparre, Görvel 93, 219, 292 Falkman, Axel 25 Falkvik, Anna 221 Falstaff Fakir P09 Faxe, Vilhelm 222 Fehrman, Carl 76 Fjelner, Alfred 77, 78 Fjällfotasjön 29, 36, 286, 295, 308, 316, 441, 453, 459, 462, 463, 490, 502, 508 Forsberg, Signe 132, 133, 293 Forssander, John Elof 163

70 Fries, Carl 294 Frisén, Rune 463 Fritz, Edvin 295 Gegerfeldt, Eric von 296 Gelin, Curt 441 Gertz, Otto 464, 465, 466, 46?, 468 Gierow, Karl Ragnar 297 Gillberg, Johan Lorents Granvik, Hugo 469, 470 Green, Allan 12 Grönberg, Nils - 8 Grönvall, Carl Gullberg, Hjalmar - 5, 1, 76, 79, 80, 81, 96 - Gustavsson, Evald 299 Göransson, J. 185, 300, 301 Hahr, August 302, 303, 304 Hallenborg, Carl 305 Hammarsten, Charles 385 Hansson, Mårten 223 Hansson, Ola - 51, 82, 83, 84, 85 Hanström, Bertil 306, 384 Harmens, Fredrica Margareta 94, 213, 226, 227, 228, 238, 239, p EIarriemästaren 141 Hazelius, Artur 262 Hazelius, Fritjof 147 Hedvall, Anders 187 Hemsiöjd 123, 124, 125, 126, 127, 134 Hennig, Anders 471 Hermansson, Walter Herngren, Evert 364 Heyden, Oskar 413 Himmelstrand, Folke 188 Hofberg, Herman 308, 309 Hogner, G. 307 Holm, Ingvar 51 Holmberg, Einar 26 Holmeja 29, 31, 58, 248, 249, 292, 294, 330, 336, 342, 344, 400, 469, 508, 509 Holmquist, Kersti 135 Holmqvist, Lasse 310 Holmström, Carl Torsten 86 Holmström, Leonard Pontus 474, 475 Holst, Nils Olof 164, 476, 477 Holteman, Gustaf 224 Hyby 26, 39, 43, 53, 54, 59, 60, 75, 84, 87, 99, 110, 117, 118, 121,, 128, 129, 154, 157, 158, 159, 167, 109, 17G, 188, 214, 215, 229, 236, 237, forts.

71 Hyby, forts. 244, 247, 252, 258, 264, 276, 294, 298, 300, 307, 311, 317, 324, 326, 328, 330, 335, 342, 353, 355, 356, 357, 365, 366, 370, 371, 376, 377, 386, 400, 425, 432, 433, 436, 447, 448, 450, 455, 466, 498, 519 Hyby, kyrka 15, 18, 59, 60, 61, 68, 75, 99, 116, 120, 121, 122, 136, 141, 144 Hyby, slott och gods 283, 314, 336, 345, 346, 349, 362, 363 Hyby-stenen 21, 32, 33, 34, 35, 38, 45, 46, 143, 178 Hallström, Agneta 251 Höjer, Magnus 311 Hörlén, M. 312, 338 Ingers, Ingemar 27, 28, 29, 30, 31, 63, 87, 88, 89, 136, 137, 252, 253, 254, 255, 293, 313 Jacobsen, Lis 32, 33, 34 Jacobsson, Torsten 478 Jakobsson, Oskar- 426 Jearisson, Nils Ragnar 314 Johansson-Thor, Emil 406 Johnsson, Pehr 225 Jonsson, Bengt Inge 315 Josephsson, Ragnar 138 Järkner, Bengt 139 Järnvägar 408, 409, 413, 414, 415 Jönsson, Emil 357 Jönsson, Gabriel 316 Jönsson, Ivar i Arrie 90, 91 Jönsson, Sons 479 Jönsson, Knut 92 Jönsson, Stzffan 256 Karlson, William 226, 227 Karlström, Lennart 5 Kenpe, Arvid 376 Kjellberg, Sven T. 361, 363, 427 Xjellgren, Lennart 190, 19 1 Kleberg, Johan 192 Klinghammmer, H. P. 237 Klågerup 23, 31, 39, 43, 50, 55, 56, 59, 60, 66, 68, 84, 97, 215, 244, 246, 307, 528, 335, 342, 372, 45?, forts.

72 Klågerup, forts. 463, Liljegren, Joh. E , 474, 475, 492, Lindblom, Andreas , 496, 498, 501, Lindgren, Lennart Lindner, P. Th:n 13 Klågerup, slaget se Bonde- Lindqvist, Nat. 36 upproret Lindström, Fritz B. 407 Klågerup, slott och gods 176, 189, 220, 224, 225, 233, 261, 276, 277, 283, 296, 301, 315, 338, 345, 346, 347, 349, 358, 362, 363, 365, 393, 395, 398, 402, 424 Kroon, John 361 Kuhlefelt-Ekelund, Eva 431 Kurch, Arvid 152 Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth 93 Källander, Hans 481 Kämpe, Alfred 193 Linne, Carl von 305, 323 Lithner, M, 485 Ljunggren, Gustaf 358 Ljunggren, Karl Gustav 37, 324 Lorenzen, Vilhelm 257 Lundberg, Erik 325 Lundberg, Torsten 38 Lundgren, Alfred 326 Lundgren, Bengt 327 Lundyren, Ivar 407 Last, Hans Andersson 210' Löfving, Gustaf 428 Lönqvist, Niclas Olof Landby, Ludvig 228 Landén, Fredrik 317 Landén, Kugo 317 Lange, Tor 194 Larsson, Albert 140 Larsson, Anita 318 Larsson, Nils 356 Lennerstedt, Ingvar 482, 483 Lidner, Bzngt 94 Liedholm, A. 320, 321 Lilja, Nils 95 Malmberg, T. 486 Malmborg, H, P. 196 Malrnrcs, Frans 330 Malmström, J. G. 196 Markgren, Martin 459, 487, 488 Marryat, Horace 331 Mathiasson, Sven 489, 490 Mattsson, H. 491 Mellin, G. H, 378 Moberg, Carl-Axel 332

73 Moberg, Johan Christian 492 \ Moltke, Erik 32, 33 Munthe, Henrik 493, 494 årt ten Stenmastare 145 art ens son, Eric 495 Möller, Hans 496 Mörnsjö, Tore 484, 497 Nathorst, Alfred Gabriel 498, 499 Neander, E. 500 Nihlén, Knut 415 Nilsson, Albert 14, 255 Paulsson, Per 20 Pedersön Möllere, Jens 203 Pehrson, Ake 195, Persson, Birger 198 Persson, Christer 504 Persson, Christcffer 47 f - 48, 52 Persson, Erik 165 Persson, Per Erik 275, Pettersson, Jan 6 planting-p yllen båga, G.H.W. 341 Nilsson, Hans 334 Pleijel, Hilding 199 NiPsson, Kaj 501 Posse-Brazdová, Amelie Nilsson, Sven Nilsson, Thure W. 96 Prahl, Egon 99, 200, 201, Nordholm, Gösta 336, Nordqvist, Gunnar 502 Prastastenarna 12, 117, Norremark , 128, 467 Ohlén, Carl-Eric 337, 360, 370 Ohm, Oldertz, Carl 503 Olson, J. 338 Olsson, J. 197 Olsson, Majken 97 Olsson, Nils Ludvig 231 Olsson, Par Axel 339 Ossiannilsson, Karl Gustav 98 Raneke, Jan 182 Rasmusson, Gert 507 Rasmusson, Olof 50, 53, 54, 55, 56, - 57, 100, 101, 102, 103, 104 Ribbing, Lannart 202 Ribnell, Arne 1 Richardt, Fr. 358 Rolf, Filippa 205 Rssborn, Sven 417 Rosenberg, C. M, 342

74 Rosenkvist, P. E. 234 Rudebeck, Gustaf 478, 502 Ryd 162, 165, 170 Rydbeck, Monica 141, 142, 143 Rydbeck, Otto 144, 145, 146 Rydelius, Ellen 343 Rydén, Sven 400 Rösiö, Folke 508. Sahlström, K. E. 509 Salin, Bernhard 160 Salomonsson, Bengt 166, 167 Schiller, Harald 216, 235, 335, 416 Schmidten, Yngve von 106, 107 Schmitz, Arne 344 Schwerin, Hans Hugold Julius von 345, 346 Sidenbladh, Karl 41, 42 Sjöbeck, Mårten 348, 349 Sjöberg, M. 108 Sj~berg, Nils Sjöborg, Nils Henrik 169, 350 Sjögren, Otto 376, 377 Sjögren, Torbjörn 251, 318, 319 Sjöstedt, Gösta 43, 510 Skabersjö 16, 17, 20, 28, 32, 33, 37, 44, 90, 91, 108, 112, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 2i4, 215, 229, 234, 236, 2.37, 244, 246, 247, 258, 259, 271, 295, 298, 299, 300, 307, 308, 311, 317, 319, 324, 326, 328, 330, 336, 342, 353, 355, 356, 357, 366, 370, 372, 372, 376, 377, 386, 425, 429, 432, 433, 436, 450, 455, 509, 519 Skabersjö, gille 189, 260, 263 Skabersjö, kyrka 15, 18, 113, 121, 122, 143, 151, 153 Skabersjö, slott och gods 73, 135, 176, 203, 216, 217, 222, 232, 261, 274, 276, 277, 280, 281, 283, 291, 292, 296, 301, 304, 308, 312, 314, 320, 322, 334, 337, 338, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 358, 360, 361, forts.

75 Jönsson, Knut:.Anteckningar till en bibliografi över Bara kommun. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. - Borås, vt blad (stencil). Anteckningarna till en bibliografi över Bara kommun omfattar artiklar och notiser, vilka till största delen framkommit vid genomgång av litteratur på Malmö stads- bibliotek, vars samlingar på olika satt gjorts till- gängliga för arbetet. uppställningen följer Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem, efter den tolkning av artiklarnas innehåll som jag gjort. Förteckningen gör inga anspråk på fullständighet varken i fråga om artiklar eller bibliografiskt. Registret ar ett kombinerat person-, ort- och sak- register. Avsikten med detta specialarbete har varit att få fram en förteckning över litteratur om hembygden Bara. Högskolebiblioteket i Bor&

76 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965 med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865 1965 Tomelilla konsthall har tillsammans med Tomelilla Konstsamling skapat en tillbakablickande

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

I flyktens spår. 21 28 juni 2015. Olofströmsbygden. www.nasselfrossa.se. Här ligger Olofström 0755-07 57 07. www.visitolofstrom.se

I flyktens spår. 21 28 juni 2015. Olofströmsbygden. www.nasselfrossa.se. Här ligger Olofström 0755-07 57 07. www.visitolofstrom.se I flyktens spår www.nasselfrossa.se 0755-07 57 07 Här ligger Olofström www.visitolofstrom.se 21 28 juni 20 Olofströmsbygden Detaljkarta och vägbeskrivningar finns på sid 18-19 Välkommen till Nässelfrossa

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har som namnet antyder sin hemvist i de f.d. kommunerna Ullervad och Leksberg, belägna söder om Mariestad

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 Skånesim gratulerar Er till uttagningen till den internationella simtävlingen ISM 2014. Tävling samlar startande från många länder och i år är även

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen Reseberättelser i Alnarpsinstitutets arkiv 1862-, serie F XX Obs! att serien även omfattar reseberättelser lämnade till Alnarps Mejeriinstitut. Fr o m 1951 finns ett register över utlämnade resestipendier

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken I Sverige brukar vi prisa oss lyckliga för vår befolkningsstatistik, med dess möjligheter till detaljerade jämförelser i tid och rum. Förutsättningen är en

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Litteraturförteckning

Litteraturförteckning Litteraturförteckning Aakjaer, Svend. Köpenhamn, Allhems Förlag, Malmö. Almquist, Jan Eric. Svensk rätts införande i de under 1600-talet med Sverige inkorporerade danska och norska provinserna, Svensk

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Litteraturlista Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Björlin, Gustaf Finska kriget 1808-1809 Stockholm, 1882 Bonsdorff, Carl von Opinioner och stämningar

Läs mer