Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag"

Transkript

1 1(4) Handläggare Jens Plambeck Trafiknämnden , punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har i en skrivelse till trafiknämnden bett trafikförvaltningen ge svar på hur Stockholms läns landsting bäst kan nyttja regeringens satsning på stadsmiljöavtal för produktivitetshöjande åtgärder i kollektivtrafiken. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 6 mars 2015 Skrivelsen från (S) Högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att anse skrivelsen besvarad. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning De av Regeringen nyinstiftade Stadsmiljöavtalen ska främja innovativa och nya tekniska samt planeringsmässiga lösningar för att öka andelen kollektivtrafikresor i Sveriges storstäder. När det gäller 2015 har trafikförvaltningen skickat in ansökningar till Trafikverket baserad på redan planerade åtgärder som bedömts platsa inom beskrivningen av intentionerna med stadsmiljöavtalen. Trafikverket har krävt en snabb hantering av detta, och kriterierna har ännu ej offentliggjorts. För kommande ansökningsår ser trafikförvaltningen en stor potential att skapa en effektivare kollektivtrafik genom finansiering av åtgärder som exempelvis förbättrar kollektivtrafikens framkomlighet och konkurrenskraft. Ett strategiskt arbete med urvalskriterier och samarbetsformer med kommuner och andra aktörer

2 2(4) har redan inletts. Detta kan höja kvaliteten på ansökningarna och öka möjligheten att dessa beviljas. Ett ekonomiskt tillskott till projekten ger möjlighet att ytterligare öka ambitionerna inom trafikförvaltningens mål inom attraktivitet, miljö och social hållbarhet. Bakgrund I januari i år blev trafikförvaltningen genom Trafikverket uppmärksammad på att Regeringen i år instiftat s.k. stadsmiljöavtal. Dessa omfattar två miljarder kronor under en fyraårsperiod och syftar till att främja planeringslösningar och satsningar på ny teknik som ökar andelen kollektivtrafikresor i Sveriges storstäder. Vid ansökningstillfället för 2015 var kriterierna inte framarbetade och är det fortfarande inte, men trafikförvaltningen arbetade under den två veckor långa ansökningsperioden mycket intensivt och förde samtal med flera kommuner i länet vilket resulterade i att flera ansökningar skrevs tillsammans med dem. Överväganden Stadsmiljöavtalen är ett sätt att ekonomiskt främja samarbete mellan kollektivtrafikens aktörer och kommunerna, som till stor del styr över förutsättningarna att bedriva kollektivtrafik genom sitt planmonopol. Trafikförvaltningen välkomnar idéer om hur kollektivtrafiken kan samverka med omvärlden och med relativt små insatser i den omgivande stadsmiljön, åstadkomma förbättringar i regularitet, turtäthet, tidspassning och komfort. Stadsmiljöavtalen stödjer också generellt Stockholms läns landstings och trafikförvaltningens olika mål för social jämlikhet och miljö. De medel som eventuellt beviljas ger möjlighet att till viss del öka ambitionerna i dessa avseenden vilket är mycket positivt. Eftersom 2015 års ansökningsperiod var mycket kort söktes medfinansiering för de objekt som är startklara under året, där en dialog med kommunerna hann föras och ansökningar kunde författas inom tilldelad tid. Följande objekt skickades in: - Röda Linjens uppgradering; plattformsdörrar och förberedelse för förarlös drift. - Biogasanläggningar i bussdepåerna Tomteboda (Solna), Charlottendal (Värmdö) och Fredriksdal (Södra Hammarbyhamnen). - Skyltprogrammet; ny enhetlig skyltning i hela trafiksystemet. - Hyrcykelsystem - Roslagsbanan: inköp nya fordon

3 3(4) - PriBuss; bussmonterad teknisk utrustning för prioritering i trafikljus. - Spårväg City; spår, fordon mm. - Pendeltågsstation Vega, ny station - Tumba bussterminal, tekniska system för skyltning. Ambitionen för nästkommande år är hög. Redan nu förbereder trafikförvaltningen ett strukturerat arbetssätt och urvalsmetod för objekt där strategiska ställningstaganden för kollektivtrafikens främjande genom samarbete med kommunerna är en viktig del. Just samarbete, även med entreprenörer och byggherrar, för ökad samsyn kommer att få en framträdande roll i denna process. Trafikförvaltningen avser att ha förberett fler ansökningar och ha större möjlighet att få medel eftersom ansökningarna kan skrivas utifrån de då tillkännagivna kriterierna. Arbeten som särskilt kommer att beaktas vid framtida ansökningar är pågående studier för att förbättra bussframkomlighet, med fokus på stomlinjer, i såväl Stockholms innerstad som i resten av länet. Dessa arbeten kommer att avrapporteras i trafiknämnden under våren 2015, och trafikförvaltningen har även för avsikt att informera närmare kring processen för ansökningar vid stadsmiljöavtalen framöver. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Att söka stadsmiljöavtal kan ge inkomster i form av statlig medfinansiering till utvalda objekt. Några frågeställningar föreligger, men inga som har någon negativ påverkan. En sådan fråga är t.ex. vad som händer med pengar som beviljats ett namngivet objekt om detta sedan inte blir av eller väsentligen förändras. Dock kan det aldrig bli frågan om några kostander, endast uteblivna extraintäkter. Det bör påpekas att stadsmiljöavtal endast medges för investeringskostnader och inte varken för förstudiearbete eller driftskostnader. Stadsmiljöavtalen kommer således endast ha påverkan på trafiknämndens investeringsbudget. Sociala konsekvenser Vilka områden eller grupper som berörs av stadsmiljöavtal är helt avhängigt vilket/vilka av de sökta objekten som blir beviljade medfinansiering. De sociala konsekvenserna och påverkan för personer med funktionsnedsättning, barn, äldre och etniska minoriteter med flera finns beskrivet för respektive objekt. Generellt gäller att eftersom stadsmiljöavtal är ett extra ekonomiskt tillskott till investeringsobjekt så medger det en ytterligare höjd ambitionsnivå vad gäller de sociala frågorna i dessa projekt. Konsekvenser för miljön Stadsmiljöavtalen är positiva för miljön och för trafikförvaltningens miljöarbete, då dessa har som huvudsyfte att främja kollektivtrafiken och samtidigt förbättra stadsmiljön och bevara naturvärden. Stadsmiljöavtalen vill särskilt främja utvecklandet och användandet av ny teknik och energibesparande lösningar.

4 4(4) Med ett stadsmiljöavtal för biogasanläggningar i de tre bussdepåerna Charlottendal, Fredriksdal och Tomteboda så säkerställs denna satsning. Riskbedömning Några risker med att söka stadsmiljöavtal föreligger inte. Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef

5 Stockholms läns landsting SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE 1(2) UH Trafikförvaltningen TOCKKOllfl LANS lm.dsmc Ink: Högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Stockholm är en fantastisk stad som växer och det ställer krav på kollektivtrafiken för att minska trängsel och ökat bostadsbyggande. Nu hotas tyvärr tillväxten av försämrad kollektivtrafik på grund av oordning i landstingets finanser. Socialdemokraterna har under flera år varnat for en ekonomiskt negativ utveckling med vikande biljettintäkter och för höga kostnadsökningar. Höjda biljettpriser och indragen trafik är ingen långsiktig lösning för SL:s ekonomiska problem och hotar dessutom Stockholm tillväxt. Socialdemokraterna är positiva till översyn av linjenäten i länet och väl medvetna om att det går att göra bättre dragningar och växla trafik mellan linjer för att nå ett bättre utnyttjande. Om det görs planerat med avsikt att höja produktiviteten. Men att som Moderatema dra i nödbromsen och i panik dra in trafik är allt annat än produktivitetshöj ande. Vi har under en längre tid gett förslag till en progressiv politik för ökat kollektivt resande och fler biljettintäkter. Moderaternas nödbroms kan möjligen underlätta SL:s ekonomiska situation på kort sikt men på lång sikt behövs rätt investeringar som ökar produktiviteten. Vi föreslår i stället att Trafiknämnden satsar sig ur den ekonomiskt svaga situationen genom investeringar som förbättrar produktiviteten och kan öka intäkterna. Ett steg för att kunna göra detta är att dra nytta av regeringens anslag till så kallade stadsmiljöavtal. Den nya regeringen har stora ambitioner vad gäller kollelctivtrafiken och har anslagit 2 miljarder kronor till satsningar på smarta lösningar för ökat kollektivresande i städer. Så kallade stadsmiljöavtal. Pengarna kan användas till delfinansiering till projekt som gynnar kollektivtrafiken i Sveriges städer. För Stockholms läns landsting är detta ett utmärkt sätt att tillsammans med Stockholms stadfinansiera effektiviseringsinvesteringar i busstrafiken. Det kan t.ex. handla om ombyggnationer av vägar som ökar framkomligheten, förenklar påfarter och avfarter, effektiviserar bussterminaler eller förbättrar trafiksignaler. Företrädesvis längs viktiga stråk där fler linjer drar nytta av åtgärderna. Moderatemas trafiklandstingsråd har tidigare kallat regeringens satsningar på så kallade statsmiljöavtal för "tummetottpengar". Men när nu även den styrande minoriteten själva valt att dra i nödbromsen på grund av den dåliga ekonomin hoppas vi att trafiklandstingsrådet är redo att tänka om och acceptera alla möjliga medel som kan sänka kostnaderna och öka intäkterna. Trafikverket ska presentera ett ramverk för hur stadsmiljöavtalen ska kunna sökas och användas den 20 maj För Stockholms läns landsting är det viktigt att tidigt analysera hur vi kan tillgodogöra oss denna möjlighet. Vi ber därför Trafikförvalt-

6 Stockholms läns landsting SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE 2(2) ningen ge svar på följande fråga. Hur kan Stockholms läns landsting bäst nyttja regeringens satsning på stadsmiljöavtal för produlctivitetshöjande åtgärder i kollektivtrafiken?

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer