Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten."

Transkript

1 Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag (Hakemus kunnallisesta lastenhoitoavustuksesta)... 7 Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun... 7 Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Hakemus paikasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa ja pedagogisessa erityishoidossa)... 7 Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa)... 7 Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola... 7 Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Tulotiedot esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen erityishoidon maksun laskemiseksi). 8 Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaaajankoti- ja pedagogista erityishoitopaikkaa koskeva aikatalu)... 8 Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaa-ajankoti- ja pedagogisen erityishoitopaikan irtisanominen)... 8 Grundskola... 8 Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus)... 8 Ansökan om modersmålsundervisning i skolan (Hakemus äidinkielen opetuksesta koulussa)... 9 Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun... 9 Ansökan om skolskjuts i grundskolan (Hakemus koulukuljetuksesta peruskoulussa)... 9 Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa)... 9 Sid 1/33

2 Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola... 9 Ansökan till kommunal vuxenutbildning Hälsouppgift för elev (Oppilaan terveystiedot) Medgivande för placering i grundsärskola Gymnasieskola Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus) Ansökan om reseersättning och kollektivtrafikkort för gymnasial utbildning Ansökan till gymnasiesärskola Ansökan till kommunal vuxenutbildning Bygga och bo Ajourhållning av lägenhetsregistret flerbostadshus inklusive specialbostäder Ajourhållning av lägenhetsregistret småhus inklusive fritidshus Anmälan Anmälan certifierad kontrollansvarig (KA) Ansökan om marklov Beställning av nybyggnadskarta Bygganmälan Bygglovsansökan Egna kompletteringar Förhandsbesked Inglasning av uterum Installation av eldstad Rivningslov Skyltansökan Miljö och hälsa, trafik och infrastruktur Avfall och renhållning Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall.. 14 Sid 2/33

3 Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall Ansökan om kompostering av organiskt hushållsavfall Avloppsanläggning Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Miljö och hälsa Ansökan om dispens för gödselspridning Anmälan om efterbehandling av förorenat område Anmälan om installation/avinstallation av cistern Anmälan om installation av värmepump Anmälan om misstänkt matförgiftning Anmälan om PCB-sanering av fogmassor Anmälan om sanering av förorenad byggnad Anmälan om uppläggning av fast avfall Ansökan/anmälan om grundvattentäkt Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Ansökan om tillstånd för egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning Intyg om grannsamråd Trafik och infrastruktur Ansökan om nytt eller förnyat boendeparkeringstillstånd Ansökan om dispens för tung transport Ansökan om färdtjänst (Hakemus kuljetuspalvelusta) Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (oma hakemus) Ansökan om färdtjänst (ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (edunvalvojan tekemä hakemus) Ansökan om färdtjänst (enklare egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi oma hakemus) Ansökan om färdtjänst (enklare ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi hakemus edunvalvojalta) Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan om riksfärdtjänst (egen ansökan) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Riksfärdtjänst (ansökan från förvaltare) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Sid 3/33

4 Ansökan om röjning/fällning på kommunal mark Ansökan om schakttillstånd Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbete Felanmälan till kommunen Näringsliv och arbete Brandfarliga och explosiva varor Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Lotteri Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 lotterilagen Registrering av lotteri enligt 17 lotterilagen Lotteriredovisning Lotterisammanställning Miljö Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål Anmälan om verksamhet med bassängbad Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Anmälan om verksamhet med krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om livsmedelsanläggning Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning eller hyra av torgplats Underlag för riskklassificering Tillstånd och tillsyn Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan om ändrade ägarförhållanden vid serveringstillstånd Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet Sid 4/33

5 Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål Anmälan om verksamhet med bassängbad Anmälan om verksamhet med catering, kryddning, provsmakning Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om försäljning av tobaksvaror Anmälan om försäljning eller servering av folköl Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Anmälan om verksamhet med krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om livsmedelsanläggning Anmälan avserveringsansvariga Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 lotterilagen Registrering av lotteri enligt 17 lotterilagen Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning eller hyra av torgplats Lotteriredovisning Lotterisammanställning Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för slutet sällskap Underlag för riskklassificering Omsorg och stöd Socialtjänst Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap (Ilmoitus yhteishuoltajuudesta isyyden vahvistamisen yhteydessä) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (Hakemus asunnonsopeuttamisavustuksesta). 28 Ansökan om ekonomiskt bistånd (Hakemus taloudellisesta avustuksesta) Ansökan om insatser enligt LSS (egen ansökan) (Hakemus LSS:n mukaisista toimenpiteistä (oma hakemus) Sid 5/33

6 Ansökan om insatser enligt LSS (ansökan från förvaltare) (Hakemus LSS:n mukaisista toimista (hakemus edunvalvojalta) Ansökan om fixartjänst Ansökan om särskilt boende (egen ansökan) (Hakemus erityisasunnosta (oma hakemus) Ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare) (Hakemus erityisasunnosta (hakemus edunvalvojalta) Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (Tulo- ja menotiedot haettaessa erityisasuntoa) Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (egen ansökan) (Tulo- ja menotiedot erityisasuntohakemuksen yhteydessä (oma hakemus) Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare) (Tulo- ja menotiedot haettaessa erityisasuntoa (edunvalvojan tekemä hakemus) Rapport Lex Sarah Överförmyndaren Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig) Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan) Årsräkning/sluträkning/årsuppgift till överförmyndarenämnden Begäran av entledigande av god man eller förvaltare Begäran om arvode, god man för ensamkommande barn Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder Intresseanmälan för uppdrag som god man eller förvaltare Redogörelse Bilaga till sluträkning/årsräkning Kultur, fritid, kommun och politik Kommun och politik Komplettering av pågående ärende Medborgarförslag till kommunen Sid 6/33

7 1. Barn och utbildning Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag (Hakemus kunnallisesta lastenhoitoavustuksesta) Du kan ansöka om vårdnadsbidrag om du har barn som fyllt ett år men ännu inte fyllt tre år. Vårdnadsbidraget omfattar kronor per barn och månad för barn som inte har plats i förskoleverksamhet på heltid. Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun Ansökan om plats för elev från annan kommun. En elev har rätt att bli mottagen i en förskoleklass eller grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om särskilda skäl föreligger. Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Hakemus paikasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa ja pedagogisessa erityishoidossa) Om du behöver plats inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg. Ansökan använder du när du behöver plats inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, och avgiftsfri allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år, 15 timmar/vecka. Du kan också ansöka om barnomsorg utanför ordinarie öppettider om sådan finns i kommunen. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa) Formulär om du ansöker om specialkost för ditt barn i förskola och skola. Om ditt barn av medicinska, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost i förskolan eller skolan kan du ansöka om detta hos kommunen. Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd Sid 7/33

8 Om ditt barn har behov av att få tal-och specialpedagogiskt stöd i förskolan och i skolan. Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Tulotiedot esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen erityishoidon maksun laskemiseksi) När du ska lämna inkomstuppgift. För att beräkna avgiften behöver kommunen information om inkomst. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna inkomstuppgiften. Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaaajankoti- ja pedagogista erityishoitopaikkaa koskeva aikatalu) När du ska informera om vilka dagar och veckor du har behov av plats. Schema lämnar du för att informera om vilka dagar och veckor du har behov av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna schemat. Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaa-ajankoti- ja pedagogisen erityishoitopaikan irtisanominen) När du vill säga upp din plats. När du inte längre har behov av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg eller om du flyttar till en annan kommun använder du detta formulär. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Grundskola Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus) Om du vill ansöka om ledighet för elev. Enligt skollagen får en elev i grundskola och gymnasium beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet som utlandsresor, semester och besök hos släktingar ska förläggas till ordinarie lov. Det är rektor som beslutar om ledighet för elev. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Sid 8/33

9 Ansökan om modersmålsundervisning i skolan (Hakemus äidinkielen opetuksesta koulussa) Formulär för att anmäla barn till modersmålsundervisning i ett annat språk än svenska. Om ni har ett annat språk än svenska som modersmål och ni använder språket dagligen i umgänget med era barn, kan barnen får undervisning i detta språk som ett ämne i grundskolan. Det finns också möjligheter att få undervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Gäller också om eleven är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun Ansökan om plats för elev från annan kommun. En elev har rätt att bli mottagen i en förskoleklass eller grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om särskilda skäl föreligger. Ansökan om skolskjuts i grundskolan (Hakemus koulukuljetuksesta peruskoulussa) Om du vill ansöka om skolskjuts. Enligt skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa) Formulär om du ansöker om specialkost för ditt barn i förskola och skola. Om ditt barn av medicinska, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost i förskolan eller skolan kan du ansöka om detta hos kommunen. Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd Sid 9/33

10 Om ditt barn har behov av att få tal-och specialpedagogiskt stöd i förskolan och i skolan. Ansökan till kommunal vuxenutbildning Om du vill ansöka till kommunal vuxenutbildning. Kommunerna har enligt skollagen skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Den finns på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. Hälsouppgift för elev (Oppilaan terveystiedot) Uppgifter om skolelevs hälsotillstånd För att skolhälsovården ska få en bild av och kunna bedöma elevens hälsotillstånd ska du som vårdnadshavare fylla i hälsouppgiften och skicka in den till skolhälsovården. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Medgivande för placering i grundsärskola Om du vill lämna medgivande för placering i grundsärskola. Om en elev ska placeras i grundsärskola måste vårdnadshavaren enligt skollagen ge sitt medgivande. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna medgivandet. Gymnasieskola Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning Om du vill ansöka om inackorderingsbidrag. Om en elev behöver inackordering på annan ort för studier på gymnasieskola med offentlig huvudman ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Om eleven är myndig ska ansökan undertecknas av eleven och vårdnadshavaren. Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus) Sid 10/33

11 Om du vill ansöka om ledighet för elev. Enligt skollagen får en elev i grundskola och gymnasium beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet som utlandsresor, semester och besök hos släktingar ska förläggas till ordinarie lov. Det är rektor som beslutar om ledighet för elev. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan om reseersättning och kollektivtrafikkort för gymnasial utbildning Om du vill ansöka om reseersättning. Hemkommunen ska ge ersättning till gymnasieelever som har minst sex kilometers färdväg mellan bostad och skola. Detta regleras i lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Med färdväg menas den kortaste gång-, cykel- eller bilvägen från bostaden till skolan. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Om eleven är myndig ska ansökan undertecknas av eleven och vårdnadshavaren. Ansökan till gymnasiesärskola Ansökan om plats på gymnasiesärskola. Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Ansökan till kommunal vuxenutbildning Om du vill ansöka till kommunal vuxenutbildning. Kommunerna har enligt skollagen skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Den finns på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. 2. Bygga och bo Ajourhållning av lägenhetsregistret flerbostadshus inklusive specialbostäder Sid 11/33

12 Du som fastighetsägare använder detta formulär för att föreslå lägenhetsnummer som sedan beslutas av kommunen. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder som bostadsarea, antal rum och kökstyp. Senast en månad efter att huset är färdigställt ska uppgifterna skickas till kommunen. Ajourhållning av lägenhetsregistret småhus inklusive fritidshus Du som fastighetsägare använder detta formulär för att föreslå lägenhetsnummer som sedan beslutas av kommunen. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder som bostadsarea, antal rum och kökstyp. Senast en månad efter att huset är färdigställt ska uppgifterna skickas till kommunen. Anmälan Anmälan av anmälningspliktiga åtgärder. Tjänst för anmälan av anmälningspliktiga åtgärder enligt gällande lagar och förordningar. Anmälan certifierad kontrollansvarig (KA) Anmälan av certifierad kontrollansvarig. Tjänst för separat anmälan av kontrollansvarig i redan befintligt ärende. Kräver ett gällande ärendenummer. Ansökan om marklov Ansökan om marklov. Tjänst för ansökan om marklov enligt gällande lagar och förordningar. Beställning av nybyggnadskarta Beställning av nybyggnadskarta. Tjänst för beställning av nybyggnadskarta. Bygganmälan Anmälan av Attefallshus, tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad. Sid 12/33

13 Bygglovsansökan Ansökan om bygglov. Tjänst för ansökan om bygglov, tidsbegränsat- eller säsongslov samt förlängning av tidsbegränsat lov enligt gällande lagar och förordningar. Egna kompletteringar Egen komplettering av handlingar. Tjänst för egen komplettering av handlingar till exempel inför samråd. Kräver ett gällande ärendenummer. Förhandsbesked Ansökan om förhandsbesked. Tjänst för ansökan om förhandsbesked enligt gällande lagar och förordningar. Inglasning av uterum Tjänst för ansökan om tillstånd att glasa in uterum. Installation av eldstad Installation av eldstad/rökkanal. Rivningslov Ansökan om rivningslov. Tjänst för ansökan om rivningslov enligt gällande lagar och förordningar. Skyltansökan Tjänst för ansökan om skyltlov. Sid 13/33

14 3. Miljö och hälsa, trafik och infrastruktur Avfall och renhållning Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Om du inte vill lämna hushållsavfall enligt kommunens riktlinjer. Enligt miljöbalken och kommunens renhållningsordning är boende och företag skyldiga att lämna hushållsavfall. Om du inte vill lämna hushållsavfall enligt kommunens riktlinjer redogör du i ansökan för hur du istället planerar att ta hand om ditt hushållsavfall. Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall Om du vill ha förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i avfallshanteringen. Om du vill ha förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i avfallshanteringen ska du ansöka om detta hos kommunen som beslutar om hur länge du får ha uppehåll eller förlängt hämtningsintervall. Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall Om ni är två eller flera hushåll som vill ha gemensam behållare för hushållsavfall. Fastigheter som gränsar till varandra och består av två eller flera hushåll kan ha en gemensam behållare för hushållsavfall. Det är du som har behållaren på din fastighet som är ansvarig för denna. Ansökan om kompostering av organiskt hushållsavfall Om du vill kompostera ditt organiska hushållsavfall. Om du vill kompostera ditt organiska hushållsavfall måste du enligt avfallsförordningen anmäla detta hos kommunen. Avloppsanläggning Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Om du vill inrätta eller ansluta till en avloppsanläggning. Om du vill ansluta till befintlig avloppsanläggning ska du ansöka om detta hos kommunen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ska du inrätta en annan typ Sid 14/33

15 av avloppsansläggning som inte är ansluten till befintlig anläggning ska det anmälas till kommunen. Miljö och hälsa Ansökan om dispens för gödselspridning Om du vill ha dispens för gödselspridning. Om du vill ha dispens från några av de krav om gödselspridning som finns i Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som gäller växtnäring måste du ansöka om detta hos kommunen. För tillståndet tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa. Anmälan om efterbehandling av förorenat område Det här formuläret använder du för att anmäla planerad efterbehandling av ett förorenat område. Anmälan om efterbehandling av förorenade områden ska göras till kommunen enligt 10 kap miljöbalken och 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Senast sex veckor innan du påbörjar efterbehandlingen måste du göra anmälan. Anmälan om installation/avinstallation av cistern Det här formuläret använder du när du planerar att installera eller avinstallera en cistern. Installation av cistern eller om cistern har tagits ur bruk ska anmälas till kommunen. Om cisternen ska stå inomhus behövs bara anmälan om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Senast sex veckor innan du påbörjar installationen måste du göra anmälan. Anmälan om installation av värmepump Om du vill anmäla installation av en värmepump. Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom de innehåller köldmedel och installation ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om misstänkt matförgiftning Om du vill anmäla en misstänkt matförgiftning. Sid 15/33

16 Matförgiftning ska anmälas till kommunen med information om datum och tid för insjuknande, symtom och om flera har blivit sjuka. Du kan göra en anonym anmälan. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor Om du vill anmäla PCB-sanering av fogmassor. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor ska skickas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbete påbörjas. Om du är fastighetsägare eller bedriver en tillståndspliktig verksamhet i en byggnad som innehåller PCB och som ska saneras ska anmälan skickas till kommunen. Sanering sker enligt förordningen om PCB m.m. Anmälan om sanering av förorenad byggnad Om du vill anmäla sanering av en förorenad byggnad. Formuläret använder du för att beskriva hur saneringen ska utföras och vilka åtgärder som görs för att förhindra spridning av föroreningar till mark, vatten och luft. Anmälan ska göras enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om uppläggning av fast avfall När du vill anmäla uppläggning av fast avfall. I god tid innan verksamheten startar ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan görs enligt 9 kap, 6 miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen. Ansökan/anmälan om grundvattentäkt Detta formulär använder du för att ansöka om eller anmäla en grundvattentäkt till kommunen. Ansökan/anmälan som avser ny grundvattentäkt eller befintlig täkt enligt 9 kap 10 miljöbalken ska skickas till kommunen. Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Denna ansökan kan du använda för att söka tillstånd att ha nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och orm. För att du ska få ha vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av kommunen. Krav på särskilda tillstånd för att ha orm kan variera från kommun till kommun. Hör med din kommun vilka krav som ställs. Sid 16/33

17 Ansökan om tillstånd för egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning Det här formuläret använder du om du vill sköta din rengöring/sotning av förbränningsanläggning själv. Du måste ansöka hos kommunen om du är fastighetsägare och vill utföra rengöring/sotning själv eller låta någon annan utföra det. Kommunen har ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och rökkanaler. Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal sker enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Intyg om grannsamråd Om du ska anmäla grannars samtycke. Om du till exempel ska installera en värmepumpsanläggning (borrning för bergvärme) eller avloppsanordning måste grannarna intyga att de fått information om anläggningen och att de ger sitt samtycke till installationen. Formuläret kan också användas vid andra åtgärder som kräver grannars samtycke. Trafik och infrastruktur Ansökan om nytt eller förnyat boendeparkeringstillstånd Formuläret använder du för att ansöka om boendeparkeringstillstånd. Boendeparkering ger boende i ett visst område i kommunen möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser under längre tid och till en lägre avgift. Ansökan om dispens för tung transport Om du vill ansöka om dispens vid transport. Vid transporter som avviker från bestämmelser om störta tillåtna bredd eller längd samt största tillåtna bruttovikt, axel-/boggitryck måste du ansöka om dispens. Om dispensen endast gäller färd inom en kommun ska du skicka ansökan till berörd kommun. Om ansökan gäller färd genom fler kommuner eller regioner ska du skicka ansökan till Trafikverkets regionkontor. Ansökan om färdtjänst (Hakemus kuljetuspalvelusta) När du vill ansöka om färdtjänst. Sid 17/33

18 Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (oma hakemus) När du vill ansöka om färdtjänst. Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan om färdtjänst (ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (edunvalvojan tekemä hakemus) När du som förvaltare vill ansöka om färdtjänst åt den person som du är förvaltare för. Du kan som förvaltare ansöka om färdtjänst för den person du är förvaltare för om han/hon har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan om färdtjänst (enkel) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi hakemus) Om du vill göra en enklare ansökan om färdtjänst. Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan omfattar inte uppgifter om hur boendet är beläget och om du har egen bil att tillgå. Ansökan om färdtjänst (enklare egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi oma hakemus) Om du vill göra en enklare ansökan om färdtjänst. Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan omfattar inte uppgifter om hur boendet är beläget och om du har egen bil att tillgå. Sid 18/33

19 Ansökan om färdtjänst (enklare ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi hakemus edunvalvojalta) När du som förvaltare vill ansöka om färdtjänst åt den person som du är förvaltare för. Du har som förvaltare möjlighet att ansöka om färdtjänst för den person du är förvaltare för om han/hon har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan omfattar inte uppgifter om hur boendet är beläget och om egen bil finns att tillgå. Ansökan om riksfärdtjänst Vid ansökan om riksfärdtjänst. Den person som har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer till orter utanför den egna kommunen eller landstinget kan ansöka om riksfärdtjänst. Resorna kan vara för rekreation, fritidsverksamhet och enskilda angelägenheter. Ansökan om riksfärdtjänst (egen ansökan) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Om du vill ansöka om riksfärdtjänst. Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer till orter utanför den egna kommunen eller landstinget. Resorna kan vara för rekreation, fritidsverksamhet och enskilda angelägenheter. Riksfärdtjänst (ansökan från förvaltare) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Vid ansökan om riksfärdtjänst. Den person som har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer till orter utanför den egna kommunen eller landstinget kan ansöka om riksfärdtjänst. Resorna kan vara för rekreation, fritidsverksamhet och enskilda angelägenheter. Sid 19/33

20 Ansökan om röjning/fällning på kommunal mark Vill du ansöka om röjning eller fällning av träd på kommunal mark använder du detta formulär. Om du vill röja eller fälla träd som står på kommunal mark ansöker du hos kommunen. Du kanske också måste informera dina grannar om att du ska röja eller fälla träd samt få deras medgivande. Ansökan om schakttillstånd Vid arbeten som innebär grävning på kommunens mark ska en ansökan skickas till kommunen. Om du ska påbörja schaktarbete på kommunens mark måste du ansöka om schakttillstånd hos kommunen. I formuläret kan du även ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) som ska godkännas av kommunen eller bifoga en godkänd TA-plan. TA-planen intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för trafikanter och utförare. Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbete Trafikanordningsplanen innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Ansökan om trafikanordningsplan ska skickas till kommunen två veckor innan vägarbetet påbörjas. Trafikanordningsplan ska upprättas om arbetet bedrivs i eller i närheten av gatuområde, gång- eller cykelväg eller plats där annan person kan komma till skada. Felanmälan till kommunen Formulär för felanmälan till kommunen. Använd formuläret om du till exempel vill anmäla något som är trasigt eller skadegörelse på kommunens mark. 4. Näringsliv och arbete Brandfarliga och explosiva varor Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Om du vill ansöka om tillstånd att sälja fyrverkerier. Sid 20/33

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer