Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten."

Transkript

1 Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag (Hakemus kunnallisesta lastenhoitoavustuksesta)... 7 Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun... 7 Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Hakemus paikasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa ja pedagogisessa erityishoidossa)... 7 Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa)... 7 Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola... 7 Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Tulotiedot esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen erityishoidon maksun laskemiseksi). 8 Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaaajankoti- ja pedagogista erityishoitopaikkaa koskeva aikatalu)... 8 Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaa-ajankoti- ja pedagogisen erityishoitopaikan irtisanominen)... 8 Grundskola... 8 Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus)... 8 Ansökan om modersmålsundervisning i skolan (Hakemus äidinkielen opetuksesta koulussa)... 9 Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun... 9 Ansökan om skolskjuts i grundskolan (Hakemus koulukuljetuksesta peruskoulussa)... 9 Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa)... 9 Sid 1/33

2 Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola... 9 Ansökan till kommunal vuxenutbildning Hälsouppgift för elev (Oppilaan terveystiedot) Medgivande för placering i grundsärskola Gymnasieskola Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus) Ansökan om reseersättning och kollektivtrafikkort för gymnasial utbildning Ansökan till gymnasiesärskola Ansökan till kommunal vuxenutbildning Bygga och bo Ajourhållning av lägenhetsregistret flerbostadshus inklusive specialbostäder Ajourhållning av lägenhetsregistret småhus inklusive fritidshus Anmälan Anmälan certifierad kontrollansvarig (KA) Ansökan om marklov Beställning av nybyggnadskarta Bygganmälan Bygglovsansökan Egna kompletteringar Förhandsbesked Inglasning av uterum Installation av eldstad Rivningslov Skyltansökan Miljö och hälsa, trafik och infrastruktur Avfall och renhållning Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall.. 14 Sid 2/33

3 Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall Ansökan om kompostering av organiskt hushållsavfall Avloppsanläggning Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Miljö och hälsa Ansökan om dispens för gödselspridning Anmälan om efterbehandling av förorenat område Anmälan om installation/avinstallation av cistern Anmälan om installation av värmepump Anmälan om misstänkt matförgiftning Anmälan om PCB-sanering av fogmassor Anmälan om sanering av förorenad byggnad Anmälan om uppläggning av fast avfall Ansökan/anmälan om grundvattentäkt Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Ansökan om tillstånd för egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning Intyg om grannsamråd Trafik och infrastruktur Ansökan om nytt eller förnyat boendeparkeringstillstånd Ansökan om dispens för tung transport Ansökan om färdtjänst (Hakemus kuljetuspalvelusta) Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (oma hakemus) Ansökan om färdtjänst (ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (edunvalvojan tekemä hakemus) Ansökan om färdtjänst (enklare egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi oma hakemus) Ansökan om färdtjänst (enklare ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi hakemus edunvalvojalta) Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan om riksfärdtjänst (egen ansökan) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Riksfärdtjänst (ansökan från förvaltare) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Sid 3/33

4 Ansökan om röjning/fällning på kommunal mark Ansökan om schakttillstånd Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbete Felanmälan till kommunen Näringsliv och arbete Brandfarliga och explosiva varor Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Lotteri Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 lotterilagen Registrering av lotteri enligt 17 lotterilagen Lotteriredovisning Lotterisammanställning Miljö Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål Anmälan om verksamhet med bassängbad Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Anmälan om verksamhet med krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om livsmedelsanläggning Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning eller hyra av torgplats Underlag för riskklassificering Tillstånd och tillsyn Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan om ändrade ägarförhållanden vid serveringstillstånd Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet Sid 4/33

5 Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål Anmälan om verksamhet med bassängbad Anmälan om verksamhet med catering, kryddning, provsmakning Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Anmälan om försäljning av tobaksvaror Anmälan om försäljning eller servering av folköl Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Anmälan om verksamhet med krossnings- eller sorteringsverk Anmälan om livsmedelsanläggning Anmälan avserveringsansvariga Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Ansökan om lotteritillstånd enligt 16 lotterilagen Registrering av lotteri enligt 17 lotterilagen Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljning eller hyra av torgplats Lotteriredovisning Lotterisammanställning Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för slutet sällskap Underlag för riskklassificering Omsorg och stöd Socialtjänst Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap (Ilmoitus yhteishuoltajuudesta isyyden vahvistamisen yhteydessä) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (Hakemus asunnonsopeuttamisavustuksesta). 28 Ansökan om ekonomiskt bistånd (Hakemus taloudellisesta avustuksesta) Ansökan om insatser enligt LSS (egen ansökan) (Hakemus LSS:n mukaisista toimenpiteistä (oma hakemus) Sid 5/33

6 Ansökan om insatser enligt LSS (ansökan från förvaltare) (Hakemus LSS:n mukaisista toimista (hakemus edunvalvojalta) Ansökan om fixartjänst Ansökan om särskilt boende (egen ansökan) (Hakemus erityisasunnosta (oma hakemus) Ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare) (Hakemus erityisasunnosta (hakemus edunvalvojalta) Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (Tulo- ja menotiedot haettaessa erityisasuntoa) Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (egen ansökan) (Tulo- ja menotiedot erityisasuntohakemuksen yhteydessä (oma hakemus) Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare) (Tulo- ja menotiedot haettaessa erityisasuntoa (edunvalvojan tekemä hakemus) Rapport Lex Sarah Överförmyndaren Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig) Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan) Årsräkning/sluträkning/årsuppgift till överförmyndarenämnden Begäran av entledigande av god man eller förvaltare Begäran om arvode, god man för ensamkommande barn Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder Intresseanmälan för uppdrag som god man eller förvaltare Redogörelse Bilaga till sluträkning/årsräkning Kultur, fritid, kommun och politik Kommun och politik Komplettering av pågående ärende Medborgarförslag till kommunen Sid 6/33

7 1. Barn och utbildning Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag (Hakemus kunnallisesta lastenhoitoavustuksesta) Du kan ansöka om vårdnadsbidrag om du har barn som fyllt ett år men ännu inte fyllt tre år. Vårdnadsbidraget omfattar kronor per barn och månad för barn som inte har plats i förskoleverksamhet på heltid. Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun Ansökan om plats för elev från annan kommun. En elev har rätt att bli mottagen i en förskoleklass eller grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om särskilda skäl föreligger. Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Hakemus paikasta esikoulussa, vapaa-ajankodissa ja pedagogisessa erityishoidossa) Om du behöver plats inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg. Ansökan använder du när du behöver plats inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, och avgiftsfri allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år, 15 timmar/vecka. Du kan också ansöka om barnomsorg utanför ordinarie öppettider om sådan finns i kommunen. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa) Formulär om du ansöker om specialkost för ditt barn i förskola och skola. Om ditt barn av medicinska, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost i förskolan eller skolan kan du ansöka om detta hos kommunen. Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd Sid 7/33

8 Om ditt barn har behov av att få tal-och specialpedagogiskt stöd i förskolan och i skolan. Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Tulotiedot esikoulun, vapaa-ajankodin ja pedagogisen erityishoidon maksun laskemiseksi) När du ska lämna inkomstuppgift. För att beräkna avgiften behöver kommunen information om inkomst. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna inkomstuppgiften. Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaaajankoti- ja pedagogista erityishoitopaikkaa koskeva aikatalu) När du ska informera om vilka dagar och veckor du har behov av plats. Schema lämnar du för att informera om vilka dagar och veckor du har behov av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna schemat. Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Esikoulu-, vapaa-ajankoti- ja pedagogisen erityishoitopaikan irtisanominen) När du vill säga upp din plats. När du inte längre har behov av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg eller om du flyttar till en annan kommun använder du detta formulär. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Grundskola Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus) Om du vill ansöka om ledighet för elev. Enligt skollagen får en elev i grundskola och gymnasium beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet som utlandsresor, semester och besök hos släktingar ska förläggas till ordinarie lov. Det är rektor som beslutar om ledighet för elev. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Sid 8/33

9 Ansökan om modersmålsundervisning i skolan (Hakemus äidinkielen opetuksesta koulussa) Formulär för att anmäla barn till modersmålsundervisning i ett annat språk än svenska. Om ni har ett annat språk än svenska som modersmål och ni använder språket dagligen i umgänget med era barn, kan barnen får undervisning i detta språk som ett ämne i grundskolan. Det finns också möjligheter att få undervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Gäller också om eleven är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun Ansökan om plats för elev från annan kommun. En elev har rätt att bli mottagen i en förskoleklass eller grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om särskilda skäl föreligger. Ansökan om skolskjuts i grundskolan (Hakemus koulukuljetuksesta peruskoulussa) Om du vill ansöka om skolskjuts. Enligt skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan om specialkost i förskola och skola (Hakemus erikoisruokavaliosta esikoulussa ja koulussa) Formulär om du ansöker om specialkost för ditt barn i förskola och skola. Om ditt barn av medicinska, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost i förskolan eller skolan kan du ansöka om detta hos kommunen. Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd Sid 9/33

10 Om ditt barn har behov av att få tal-och specialpedagogiskt stöd i förskolan och i skolan. Ansökan till kommunal vuxenutbildning Om du vill ansöka till kommunal vuxenutbildning. Kommunerna har enligt skollagen skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Den finns på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. Hälsouppgift för elev (Oppilaan terveystiedot) Uppgifter om skolelevs hälsotillstånd För att skolhälsovården ska få en bild av och kunna bedöma elevens hälsotillstånd ska du som vårdnadshavare fylla i hälsouppgiften och skicka in den till skolhälsovården. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Medgivande för placering i grundsärskola Om du vill lämna medgivande för placering i grundsärskola. Om en elev ska placeras i grundsärskola måste vårdnadshavaren enligt skollagen ge sitt medgivande. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna medgivandet. Gymnasieskola Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning Om du vill ansöka om inackorderingsbidrag. Om en elev behöver inackordering på annan ort för studier på gymnasieskola med offentlig huvudman ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Om eleven är myndig ska ansökan undertecknas av eleven och vårdnadshavaren. Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium (Peruskoulun ja lukion oppilaan lomahakemus) Sid 10/33

11 Om du vill ansöka om ledighet för elev. Enligt skollagen får en elev i grundskola och gymnasium beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet som utlandsresor, semester och besök hos släktingar ska förläggas till ordinarie lov. Det är rektor som beslutar om ledighet för elev. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan om reseersättning och kollektivtrafikkort för gymnasial utbildning Om du vill ansöka om reseersättning. Hemkommunen ska ge ersättning till gymnasieelever som har minst sex kilometers färdväg mellan bostad och skola. Detta regleras i lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Med färdväg menas den kortaste gång-, cykel- eller bilvägen från bostaden till skolan. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Om eleven är myndig ska ansökan undertecknas av eleven och vårdnadshavaren. Ansökan till gymnasiesärskola Ansökan om plats på gymnasiesärskola. Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Ansökan till kommunal vuxenutbildning Om du vill ansöka till kommunal vuxenutbildning. Kommunerna har enligt skollagen skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Den finns på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. 2. Bygga och bo Ajourhållning av lägenhetsregistret flerbostadshus inklusive specialbostäder Sid 11/33

12 Du som fastighetsägare använder detta formulär för att föreslå lägenhetsnummer som sedan beslutas av kommunen. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder som bostadsarea, antal rum och kökstyp. Senast en månad efter att huset är färdigställt ska uppgifterna skickas till kommunen. Ajourhållning av lägenhetsregistret småhus inklusive fritidshus Du som fastighetsägare använder detta formulär för att föreslå lägenhetsnummer som sedan beslutas av kommunen. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om landets bostäder som bostadsarea, antal rum och kökstyp. Senast en månad efter att huset är färdigställt ska uppgifterna skickas till kommunen. Anmälan Anmälan av anmälningspliktiga åtgärder. Tjänst för anmälan av anmälningspliktiga åtgärder enligt gällande lagar och förordningar. Anmälan certifierad kontrollansvarig (KA) Anmälan av certifierad kontrollansvarig. Tjänst för separat anmälan av kontrollansvarig i redan befintligt ärende. Kräver ett gällande ärendenummer. Ansökan om marklov Ansökan om marklov. Tjänst för ansökan om marklov enligt gällande lagar och förordningar. Beställning av nybyggnadskarta Beställning av nybyggnadskarta. Tjänst för beställning av nybyggnadskarta. Bygganmälan Anmälan av Attefallshus, tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad. Sid 12/33

13 Bygglovsansökan Ansökan om bygglov. Tjänst för ansökan om bygglov, tidsbegränsat- eller säsongslov samt förlängning av tidsbegränsat lov enligt gällande lagar och förordningar. Egna kompletteringar Egen komplettering av handlingar. Tjänst för egen komplettering av handlingar till exempel inför samråd. Kräver ett gällande ärendenummer. Förhandsbesked Ansökan om förhandsbesked. Tjänst för ansökan om förhandsbesked enligt gällande lagar och förordningar. Inglasning av uterum Tjänst för ansökan om tillstånd att glasa in uterum. Installation av eldstad Installation av eldstad/rökkanal. Rivningslov Ansökan om rivningslov. Tjänst för ansökan om rivningslov enligt gällande lagar och förordningar. Skyltansökan Tjänst för ansökan om skyltlov. Sid 13/33

14 3. Miljö och hälsa, trafik och infrastruktur Avfall och renhållning Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall Om du inte vill lämna hushållsavfall enligt kommunens riktlinjer. Enligt miljöbalken och kommunens renhållningsordning är boende och företag skyldiga att lämna hushållsavfall. Om du inte vill lämna hushållsavfall enligt kommunens riktlinjer redogör du i ansökan för hur du istället planerar att ta hand om ditt hushållsavfall. Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning av hushållsavfall Om du vill ha förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i avfallshanteringen. Om du vill ha förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i avfallshanteringen ska du ansöka om detta hos kommunen som beslutar om hur länge du får ha uppehåll eller förlängt hämtningsintervall. Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfall Om ni är två eller flera hushåll som vill ha gemensam behållare för hushållsavfall. Fastigheter som gränsar till varandra och består av två eller flera hushåll kan ha en gemensam behållare för hushållsavfall. Det är du som har behållaren på din fastighet som är ansvarig för denna. Ansökan om kompostering av organiskt hushållsavfall Om du vill kompostera ditt organiska hushållsavfall. Om du vill kompostera ditt organiska hushållsavfall måste du enligt avfallsförordningen anmäla detta hos kommunen. Avloppsanläggning Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Om du vill inrätta eller ansluta till en avloppsanläggning. Om du vill ansluta till befintlig avloppsanläggning ska du ansöka om detta hos kommunen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ska du inrätta en annan typ Sid 14/33

15 av avloppsansläggning som inte är ansluten till befintlig anläggning ska det anmälas till kommunen. Miljö och hälsa Ansökan om dispens för gödselspridning Om du vill ha dispens för gödselspridning. Om du vill ha dispens från några av de krav om gödselspridning som finns i Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som gäller växtnäring måste du ansöka om detta hos kommunen. För tillståndet tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa. Anmälan om efterbehandling av förorenat område Det här formuläret använder du för att anmäla planerad efterbehandling av ett förorenat område. Anmälan om efterbehandling av förorenade områden ska göras till kommunen enligt 10 kap miljöbalken och 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Senast sex veckor innan du påbörjar efterbehandlingen måste du göra anmälan. Anmälan om installation/avinstallation av cistern Det här formuläret använder du när du planerar att installera eller avinstallera en cistern. Installation av cistern eller om cistern har tagits ur bruk ska anmälas till kommunen. Om cisternen ska stå inomhus behövs bara anmälan om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Senast sex veckor innan du påbörjar installationen måste du göra anmälan. Anmälan om installation av värmepump Om du vill anmäla installation av en värmepump. Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom de innehåller köldmedel och installation ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om misstänkt matförgiftning Om du vill anmäla en misstänkt matförgiftning. Sid 15/33

16 Matförgiftning ska anmälas till kommunen med information om datum och tid för insjuknande, symtom och om flera har blivit sjuka. Du kan göra en anonym anmälan. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor Om du vill anmäla PCB-sanering av fogmassor. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor ska skickas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbete påbörjas. Om du är fastighetsägare eller bedriver en tillståndspliktig verksamhet i en byggnad som innehåller PCB och som ska saneras ska anmälan skickas till kommunen. Sanering sker enligt förordningen om PCB m.m. Anmälan om sanering av förorenad byggnad Om du vill anmäla sanering av en förorenad byggnad. Formuläret använder du för att beskriva hur saneringen ska utföras och vilka åtgärder som görs för att förhindra spridning av föroreningar till mark, vatten och luft. Anmälan ska göras enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om uppläggning av fast avfall När du vill anmäla uppläggning av fast avfall. I god tid innan verksamheten startar ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan görs enligt 9 kap, 6 miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen. Ansökan/anmälan om grundvattentäkt Detta formulär använder du för att ansöka om eller anmäla en grundvattentäkt till kommunen. Ansökan/anmälan som avser ny grundvattentäkt eller befintlig täkt enligt 9 kap 10 miljöbalken ska skickas till kommunen. Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område Denna ansökan kan du använda för att söka tillstånd att ha nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och orm. För att du ska få ha vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av kommunen. Krav på särskilda tillstånd för att ha orm kan variera från kommun till kommun. Hör med din kommun vilka krav som ställs. Sid 16/33

17 Ansökan om tillstånd för egen rengöring/sotning av förbränningsanläggning Det här formuläret använder du om du vill sköta din rengöring/sotning av förbränningsanläggning själv. Du måste ansöka hos kommunen om du är fastighetsägare och vill utföra rengöring/sotning själv eller låta någon annan utföra det. Kommunen har ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och rökkanaler. Ansökan om att få utföra rengöring (sotning) i eldstad och rökkanal sker enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Intyg om grannsamråd Om du ska anmäla grannars samtycke. Om du till exempel ska installera en värmepumpsanläggning (borrning för bergvärme) eller avloppsanordning måste grannarna intyga att de fått information om anläggningen och att de ger sitt samtycke till installationen. Formuläret kan också användas vid andra åtgärder som kräver grannars samtycke. Trafik och infrastruktur Ansökan om nytt eller förnyat boendeparkeringstillstånd Formuläret använder du för att ansöka om boendeparkeringstillstånd. Boendeparkering ger boende i ett visst område i kommunen möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser under längre tid och till en lägre avgift. Ansökan om dispens för tung transport Om du vill ansöka om dispens vid transport. Vid transporter som avviker från bestämmelser om störta tillåtna bredd eller längd samt största tillåtna bruttovikt, axel-/boggitryck måste du ansöka om dispens. Om dispensen endast gäller färd inom en kommun ska du skicka ansökan till berörd kommun. Om ansökan gäller färd genom fler kommuner eller regioner ska du skicka ansökan till Trafikverkets regionkontor. Ansökan om färdtjänst (Hakemus kuljetuspalvelusta) När du vill ansöka om färdtjänst. Sid 17/33

18 Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan om färdtjänst (egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (oma hakemus) När du vill ansöka om färdtjänst. Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan om färdtjänst (ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (edunvalvojan tekemä hakemus) När du som förvaltare vill ansöka om färdtjänst åt den person som du är förvaltare för. Du kan som förvaltare ansöka om färdtjänst för den person du är förvaltare för om han/hon har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan om färdtjänst (enkel) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi hakemus) Om du vill göra en enklare ansökan om färdtjänst. Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan omfattar inte uppgifter om hur boendet är beläget och om du har egen bil att tillgå. Ansökan om färdtjänst (enklare egen ansökan) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi oma hakemus) Om du vill göra en enklare ansökan om färdtjänst. Du har möjlighet att ansöka om färdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan omfattar inte uppgifter om hur boendet är beläget och om du har egen bil att tillgå. Sid 18/33

19 Ansökan om färdtjänst (enklare ansökan från förvaltare) (Hakemus kuljetuspalvelusta (yksinkertaisempi hakemus edunvalvojalta) När du som förvaltare vill ansöka om färdtjänst åt den person som du är förvaltare för. Du har som förvaltare möjlighet att ansöka om färdtjänst för den person du är förvaltare för om han/hon har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan omfattar inte uppgifter om hur boendet är beläget och om egen bil finns att tillgå. Ansökan om riksfärdtjänst Vid ansökan om riksfärdtjänst. Den person som har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer till orter utanför den egna kommunen eller landstinget kan ansöka om riksfärdtjänst. Resorna kan vara för rekreation, fritidsverksamhet och enskilda angelägenheter. Ansökan om riksfärdtjänst (egen ansökan) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Om du vill ansöka om riksfärdtjänst. Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer till orter utanför den egna kommunen eller landstinget. Resorna kan vara för rekreation, fritidsverksamhet och enskilda angelägenheter. Riksfärdtjänst (ansökan från förvaltare) (Valtakunnallinen kuljetuspalvelu (edunvalvojan tekemä hakemus) Vid ansökan om riksfärdtjänst. Den person som har någon form av varaktig funktionsnedsättning och har svårt att resa med allmänna kommunikationer till orter utanför den egna kommunen eller landstinget kan ansöka om riksfärdtjänst. Resorna kan vara för rekreation, fritidsverksamhet och enskilda angelägenheter. Sid 19/33

20 Ansökan om röjning/fällning på kommunal mark Vill du ansöka om röjning eller fällning av träd på kommunal mark använder du detta formulär. Om du vill röja eller fälla träd som står på kommunal mark ansöker du hos kommunen. Du kanske också måste informera dina grannar om att du ska röja eller fälla träd samt få deras medgivande. Ansökan om schakttillstånd Vid arbeten som innebär grävning på kommunens mark ska en ansökan skickas till kommunen. Om du ska påbörja schaktarbete på kommunens mark måste du ansöka om schakttillstånd hos kommunen. I formuläret kan du även ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) som ska godkännas av kommunen eller bifoga en godkänd TA-plan. TA-planen intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för trafikanter och utförare. Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbete Trafikanordningsplanen innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Ansökan om trafikanordningsplan ska skickas till kommunen två veckor innan vägarbetet påbörjas. Trafikanordningsplan ska upprättas om arbetet bedrivs i eller i närheten av gatuområde, gång- eller cykelväg eller plats där annan person kan komma till skada. Felanmälan till kommunen Formulär för felanmälan till kommunen. Använd formuläret om du till exempel vill anmäla något som är trasigt eller skadegörelse på kommunens mark. 4. Näringsliv och arbete Brandfarliga och explosiva varor Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Om du vill ansöka om tillstånd att sälja fyrverkerier. Sid 20/33

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Värnamo kommun

Skolskjutsreglemente för Värnamo kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-10-23 PM 15.13 Skolskjutsreglemente för Värnamo kommun Lagar och förordningar om skolskjutsning Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns reglerat i skollagen (SFS

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Datum Diarienummer 2015-04-29 2015/546 611 Fastställd av BUN 2015-05-21, 100 Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Lagar och förordningar I lagar,

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Antaget av skolnämnden 2013-03-21

Antaget av skolnämnden 2013-03-21 2013-03-11 1 SKN 2011/344 Antaget av skolnämnden 2013-03-21 Skolskjutsreglemente Skollagen Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32, 40 och 11 kap. 31, 32 för elev i grundsärskolan. Ansvarig

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 2011-06-13 Dnr: 2011/501-BaUN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för skolskjuts RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 1. ALLMÄNT Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elev

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06

REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06 Beslut 2014-04-07 Gäller från och med 2014-08-01 REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06 P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer