Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun"

Transkript

1 Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem för barn mellan sex och tretton år. Enskild förskoleverksamhet bedrivs i form av föräldrakooperativ. Målsättning 3 Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barns behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamhetens omfattning 6 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov. Förskoleverksamhet skall tillhandahållas barn som har fyllt ett år. 9 Plats skall erbjudas de barn som inte har fyllt ett år och förskolebarn, som behöver särskilt stöd i sin utveckling, avgift tas då endast ut om verksamheten överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Erbjudande av plats 7 När vårdnadshavare har anmält behov av plats inom förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål. Kommunen kan fullgöra sin skyldighet också genom att utan oskäligt dröjsmål hänvisa barnet till motsvarande plats i enskild förskola. Kommunen skall ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål om omsorgsform när plats erbjudes i förskoleverksamhet. Placering i närmiljö 8 Plats inom förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg skall erbjudas så nära barnets eget hem eller skola som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser. Skälig hänsyn skall tas till vårdnadshavares önskemål. Barnantal i förskolegrupper Barnen placeras i de olika grupperna enligt förskolans uppdrag och ekonomiska förutsättningar och baseras på, barns ålder, närvarotider, särskilda behov av stöd och antal barn i kö. Förskolans lokaler och utemiljö påverkar även antalet barn som kan placeras i grupperna. 1

3 Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun från och med Kommunen bör erbjuda barnomsorg senast inom tre till fyra månader från det att vårdnadshavaren anmält att barnet behöver plats. Kommunen bör lämna besked om när barnet beräknas få plats. Kommunen bör informera om vilka olika former av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som finns och hur de är utformade. Barnomsorg är till för barn som stadigvarande vistas i kommunen och som behöver omvårdnad när föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller av andra skäl. Barnomsorg ges till barn från ett år och tom vårterminen det år eleven fyller 13. Dispens för barn under ett år och barn över tretton år kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Barn inskrivna i särskola kan beviljas korttidstillsyn för skolungdom över tolv år enligt LSSlagen 1. Avgiftsberäkning Taxan är gemensam för ensamstående och gifta/sammanboende personer. Avgiften grundar sig på familjens/hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift både för sig själv och eventuell make/maka/sambo. Förälder som sammanbor med person som ej är vårdnadshavare för barnet, har även skyldighet att uppge inkomst även för make/sambo. Utgångspunkten för avgiftsberäkning är hushållets ekonomiska bärkraft. Föräldrar som bor på skilda håll i samma kommun och båda har behov av barnomsorg och där barn har växelvis boende är båda räkningsmottagare. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive familj och överskrider ej maxtaxan. Om en make/maka/sambo arbetar utomlands ska även dennes inkomst räknas med i avgiftsunderlaget. Räkningsmottagare som ej lämnar begärda inkomstuppgifter riskerar att debiteras enligt högsta maxbelopp. 2. Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst avses endast beskattningsbara inkomster. Exempel på skattepliktiga inkomster: Inkomst från näringsverksamhet Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning Inkomst av anställning utomlands Familjehemsersättning (arvodesdelen) Föräldrapenning, sjukpenning, sjukbidrag Pension (ej barnpension) Livränta (skattepliktig del) Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen) Arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsersättning Aktivitetsstöd (ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program) Kommunen kan kontrollera inkomstuppgifter hos arbetsgivare och skattemyndighet. 3. Köanmälan Barn placeras i kö efter ålder, äldst först. Förälder gör en intresseanmälan till förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorg via respektive enhet, eller skolområde. Handläggningstiden beräknas till tre-fyra månader från anmälningsdatum. 4. Inskolning Inskolning i förskola sker under en 14 dagarsperiod och familjedaghem 5 dagar och planeras av personal och föräldrar tillsammans. Inskolningen är avgiftsfri de första fem kalenderdagarna från placeringsdagen och gäller barn från ett till fem år som för första gången börjar i förskoleverksamhet Inkomstuppgift ska lämnas vid inskolning för barn i förskoleverksamhet och fritidshem till ekonomienheten. Ny uppgift lämnas vid ändrad inkomst eller efter anmodan. 2

4 5. Barnomsorgsavgift Avgift erläggs från beslutad placeringsdag oavsett om platsen utnyttjas eller ej med avdrag för inskolning de fem första dagarna. När placering påbörjas under en kalendermånad betalas kalenderdagsavgift. Avgift uttages tolv månader per år och betalas en månad i efterskott. Om avgiften understiger 25 kronor skickas en samlingsfaktura tre gånger per år. Om barnomsorgsavgift ej betalas senast angivna förfallodag uttages dröjsmålsränta nästkommande månad. För barnomsorgsplats som ej kan utnyttjas p g a strejk, lockout eller liknande konfliktåtgärd, erlägges avgift de första 30 dagarna, därefter sker avdrag på månadsavgiften med 1/30 per dag. 6. Återbetalning av barnomsorgsavgift Vid ordinarie dagbarnvårdares sjukdom eller ledighet placeras barnet hos en reservdagbarnvårdare. Om barnet av någon anledning ej kan utnyttja erbjudandet och tillsyn ordnas på annat sätt kan avdrag beviljas efter samråd med rektor. 7. Utebliven betalning av avgift Om faktura ej betalas och ej heller krav, erhåller förälder skriftlig uppmaning att betala skulden. I brevet anges sista betalningsdag och är skulden då fortfarande obetald, lämnas ärendet till barn- och bildningsnämndens arbetsutskott för beslut om avstängning från barnomsorg. Ekonomienheten kan, efter kontakt från förälder, vara behjälplig med upprättande av amorteringsplan. Kravet är att amorteringsplanen följs och att löpande räkningar betalas, i annat fall sker avstängning utan ytterligare kontakt från kommunen. Normala kravåtgärder omfattande betalningsföreläggande och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning. Vid behov av total översyn av familjens ekonomi kan kommunens budget- och skuldrådgivare hjälpa till med att upprätta en budget för familjen. 8. Schema Schema över barns önskade tillsynstider och föräldrars arbetstider ska lämnas vid inskolning. Tillsynstid är den tid när föräldrar arbetar, studerar samt restid. Schema lämnas till respektive enhet där barnet är placerat och planeras i samråd med personal. Om närvarotiden ändras ska nytt schema lämnas och kommer då att gälla från följande månadsskifte. Inlämnat schema kan inte gälla retroaktivt. Schemat ska endast avse normala arbetsveckor. Veckor med semester, ferier, helger eller annan ledighet får inte räknas med i schemat. Ej utnyttjad tid kan ej tillgodoräknas påföljande månad. 9. Adress och telefonnummer Vid byte av bostad eller arbetsplats skall adressändring och nytt telefonnummer meddelas kommunens ekonomienhet och enheten där barnet är placerat. 10. Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska ske skriftligt minst en hel kalendermånad i förväg. Uppsägningsblanketter finns och lämnas på respektive enheter för barn i familjedaghem, förskola och fritidshem. Avregistrering sker alltid vid månadsskifte och avgift uttages under hela uppsägningstiden. En uppsägning innebär att om ny plats åter behövs, görs en ny ansökan för placering i kö. Barn som är placerade i familjedaghem och får en preliminär placering på förskola inför hösten, byter endast tillsynsform och ska inte säga upp sin plats under sommaren. Barn som byter från förskoleverksamhet till förskoleklass och som behöver fritidstillsyn efter sommaruppehåll, garanteras fritidsplats och ska inte säga upp sin plats. Fritidstaxa gäller från 1 september. En vilande placering i familjedaghem, förskola och skolbarnsomsorg kan beviljas när föräldrar har ledighet i samband med semester. Ledigheten ska då vara minst tre månader sammanhängande mellan 1 juni och 31 augusti. Enheterna ska då meddelas innan 15 april. Ordinarie fastställd barnomsorgstaxa betalas för alla sommarmånaderna även om plats endast utnyttjas en dag mellan 1 juni och 31 augusti. 3

5 11. Gemensam vårdnad Föräldrar som bor åtskilda i samma kommun, och har gemensam vårdnad om barnet, som har växelvis boende, ska båda hushållen lämna schemauppgifter till respektive enheter och inkomstuppgifter till ekonomienheten för att erhålla delad faktura. 12. Vid sjukdom Barnen får inte lämnas i förskoleverksamheten så länge de har feber, är smittbärande eller inte orkar med gruppsamvaro ute och inne. Personalen har ansvar för att i möjligaste mån tillse att smittspridning förhindras bland barnen. Om ett barn är sjukt och får frånvaro mer än 30 dagar i sammanhängande följd så har man rätt till avdrag på månadsavgiften, vid intyg från läkare eller distriktssköterska. Vid förälder och syskons sjukdom kan platsen utnyttjas 15 timmar i veckan med tider enligt överenskommelse, men hänsyn tas till barnens behov. Behov av tillsyn därutöver ska styrkas genom läkarintyg om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbart talar för tillsynsbehov på andra tider. Om en i familjen uppbär sjukersättning (sjukpensionär) har barnet inte rätt till plats, men hänsyn tas till barnets eget behov. 13. Vid föräldraledighet Barn har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka, när familjen är föräldraledig med nytt syskon. Schematiderna fastställs av personalen på förskolan eller dagbarnvårdaren i familjedaghem. 14. Vid arbetslöshet Barn till arbetssökande föräldrar har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Schematider fastställs av personal eller dagbarnvårdare. Skolbarn får ej behålla plats vid föräldrars föräldraledighet eller arbetslöshet. 15. Korttidstillsyn vid arbetslöshet Föräldrar till skolbarn, (från sex år) som endast har korttidsvikariat och har behov av tillsyn högst 10 dagar eller färre/mån, kan välja att betala dagavgift. Intresseanmälan om dagavgift anmäles till ekonomienheten och debiteras efter använda tillsynsdagar. Dagavgift kan endast utnyttjas de dagar skolbarnsomsorg behövs vid arbete. 16. Skolbarnsavgift Avgiftstaxa för skolbarn gäller från 1 september det år barnet börjar i förskoleklass. Avgiften är beräknad och fördelad 12 månader per år. Schema lämnas till respektive enhet och inkomstuppgift till ekonomienheten. Barn i förskoleverksamhet behåller sin plats och övergår automatiskt till skolbarnsomsorg om plats erbjudits och accepterats. Lovtillsyn 6-13 år För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari-30 juni och 1 juli- 31 december. Avgiften är 3% av gällande basbelopp. Intresseanmälan och uppsägning ska ske till ekonomienheten. Uppsägning ska ske en kalendermånad i förväg, i annat fall går räkning ut fortlöpande. 17. Personals fortbildning Under tre dagar per år stänger förskolan verksamheten för fortbildning/planering. Någon reducering av avgiften medges inte för dessa dagar. 18. Försäkring Kommunens olycksfallsförsäkring gäller dygnet om från det datum barnet är placerat med registrerat schema och inkomstuppgift. Försäkringen gäller endast vid olycksfall med personskador och föräldrar rekommenderas därför att se över barnets egen sjukförsäkring och den egna hemförsäkringen. 19. Allmän förskola för 4-5 åringar Allmän förskola är en pedagogisk, avgiftsfri verksamhet som erbjuds alla 4-5 åringar 15 timmar per vecka, från 1 september det år barnet fyller 4 år tom 31 maj det år barnet börjar i förskoleklass. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. 4

6 Schematiderna planeras och fastställs av personalen utifrån de förutsättningar som finns på respektive avdelning eller i familjedaghem. Ingen självklarhet att lunch kan erbjudas. Om endast 15 timmars vistelsetid ska användas är det inte säkert att hänsyn kan tas till föräldrars arbetstider eller studietider. För barn med större omsorgsbehov än 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 37,5% och tiden för allmänförskola ingår då i schematiden. Plats i allmän förskola gäller från 1 september 31 maj och är vilande under sommarmånaderna om personal på respektive enhet meddelas. Ordinarie fastställd barnomsorgstaxa betalas för alla sommarmånaderna även om plats endast utnyttjas en dag mellan 1 juni och 31 augusti. 5

7 BARNOMSORGSTAXA - MAXTAXA Maxtaxa innebär att avgift beräknas i procent av bruttoinkomst. Förskolebarn Gemensam bruttoinkomst kronor/månad Enhetstaxa kronor (räknas i procent av inkomsten) och mer (maxbelopp) Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Det yngsta barnet räknas som barn 1. För det fjärde barnet betalas ingen avgift. Allmän förskola Alla 4 5 åringar har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. Den allmänna förskolan följer skolans läsår d v s från 1 september till och med 31 maj. För barn med större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 37,5%. Ordinarie avgift betalas under juni, juli och augusti. Avgiften är beräknad på 12 månader/år. Skolbarn Gemensam bruttoinkomst kronor/månad Enhetstaxa kronor (räknas i procent av inkomsten och mer (maxbelopp) Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 1 Barn 2 Barn 3 3,0 % 2,0 % 1,0 % 1 260:- 840:- 420:- 2,0 % 1,0 % 1,0 % 840:- 420:- 420:- Skolbarnstaxa gäller from den 1 september det år barnet fyller 6 år (ändras automatiskt). Lovtillsyn 6 13 år För barn som endast behöver tillsyn under lovdagar och studiedagar, tillämpas terminstaxa, som betalas i förväg. Året delas in i två terminer, 1 januari - 30 juni och 1 juli 31 december. Avgiften är 3% av gällande prisbasbelopp. 6

8 ANSVARIGA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I HAGFORS KOMMUN Agnetha Carlsson, biträdande rektor Telefon: , Besöksadress: Barn- och bildningsnämndens utvecklingsenhet, Dalavägen 14 Ansvarar för skolbarnsomsorg i Hagfors och Sunnemo Jananders Larsson, biträdande rektor Telefon: , Besöksadress: Barn- och bildningsnämndens utvecklingsenhet, Dalavägen 14 Ansvarar för förskolorna och familjedaghem i Hagfors, Uddeholm och Sunnemo Margareta Hedqvist, biträdande rektor Telefon: , fax: , Besöksadress: Kyrkhedens skola expedition Ansvarar för förskolor, skolbarnsomsorg och familjedaghem i Ekshärad och Råda Kerstin Persson, skolassistent Telefon: , fax , Besöksadress: Kyrkhedens skola expedition Intresseanmälan av barnomsorgsplats och köregistrering i Ekshärad och Råda Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent Telefon: , fax: , Besöksadress: Stadshuset, Hagfors Ansvarar för förskolor, familjedaghem och skolbarnsomsorg i hela kommunen när det gäller: Intresseanmälan av barnomsorgsplats och köregistrering i Hagfors, Uddeholm och Sunnemo. Inkomstuppgifter, registrering och ändring av schema, registrering och ändring av dagavgift och lovtillsyn. Handläggare av barnomsorgsfakturor. 7

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer