Barnfrid? Om rättens förhållningssätt till barn som upplevt våld med fokus på brottsskadeersättning, vårdnad och umgänge.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnfrid? Om rättens förhållningssätt till barn som upplevt våld med fokus på brottsskadeersättning, vårdnad och umgänge."

Transkript

1 Barnfrid? Om rättens förhållningssätt till barn som upplevt våld med fokus på brottsskadeersättning, vårdnad och umgänge Gudrun Nordborg

2 1998 Kvinnofridsreformerna insikter byggda på forskning fokus på mäns våld mot kvinnor och barn Ny vårdnadslagstiftning fokus på idealfamiljen gemensam vårdnad också mot en förälders vilja anklagelser om våld

3 SLAGEN DAM Våld: Fysiskt våld, sexuellt våld, hot 46 % har upplevt våld efter fyllda 15 år 30 % utanför en sexuell relation 11 % från nuvarande make/sambo kvinnor enligt NTU 35 % från tidigare make/sambo Lundgren, Heimer m.fl. 2001, Slagen dam mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige I fulltext på

4 Provocerade myter om att normala svenska män/fäder inte kan vara våldsamma våld enbart i socialt svaga grupper att barnen inte skulle uppleva våldet Fler än hälften av kvinnorna med barn och med en våldsam tidigare make/sambo uppgav att barnen sett eller hört våldet Nästan en tredjedel av kvinnorna i sin nuvarande relation

5 Överlevare? Minst 17 kvinnor dödas varje år av en man som kvinnan har eller haft en nära relation till - en kvinna var tredje vecka Brå Rapport 2007:6, 2011:5 *** Mannens rätt till vårdnad påverkas inte av dödandet process krävs FB 6:9 + FB 6:7 brister i omsorgen om barnet som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling

6 Socialnämndens ansvar Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om bl.a. vårdnad eller umgänge för ett barn, ska nämnden göra en framställning eller ansökan om detta hos domstol Socialtjänstförordningen 5 kap 2 (F 2006:466)

7 1998 Allra första lagtexten om brott i nära relation, BrB 4:4a Offrens erfarenheter fick skapa en reellt könsneutral norm, i 1 st. om grov fridskränkning Upprepningen av i sig inte grova brott markeras som ett grovt brott Större vikt vid de psykiska än de fysiska effekterna Och en könsspecifik benämning av brottet när en man varit våldsam mot sin kvinna, i 2 st. grov kvinnofridskränkning

8 Vision 1 Tydlig Barnfrid genom ett tredje likartat stycke om grov barnfridskränkning Utvärderingen aktualiserade inte detta: SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn

9 I domstolarna HD och hovrätterna utgår främst från gärningsmannens perspektiv våldet ses som en konsekvens av en för mannen känslomässigt påfrestande relation kvinnan ses ofta som medagerande Monica Burman 2007 Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet. Uppsala: Justus Förlag

10 Polisens utredningar 28 % personuppklarade, med lokala variationer från 18 till 37 % Borde vara % Prestationsindikationer: Vittnen Deltagande målsägande Dokumenterad skada Den misstänkte medger (delvis) brott Brå Rapport 2008:25 Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer

11 När mamma utsätts för misshandel barnet - 85 % i samma rum - 13 % ser eller hör från annat rum - 35 % hade sett, hört mamman hotas till livet alla vet om det psykiska våldet från mannen deltagande vittne Else Christensen 1988 Når mor får bank. Köpenhamn:SUS Åberopad i SOU 1995:60 Kvinnofrid, kap 15.

12 Barn som upplever våld 10 % av alla barn har upplevt våld i hemmet 5 % upplever det ofta = vart 20:e barn SOU 2001:72, Barnmisshandel, s 26 Rädda Barnen barn

13 Att bevittna våld Forskningen visar att barnens svåraste upplevelser är knutna till: tystnaden och hemlighållandet av övergreppen att ingen ingripit barnen känner ansvar för att skydda mamman skuld för att ha orsakat våldet oro för att självt bli utsatt för likartade övergrepp existensiell kris, ångest för att pappa ska döda mamma så att barnet blir övergivet Många utvecklar psykosomatiska symptom

14 Ändå inte straffrättsligt skydd för barnet Eftersom detta oftast äger rum i hemmet där risken för upptäckt är mycket liten ifrågasätta om straffrättsliga åtgärder är en lämplig metod SOU 2001:72 s. 335

15 men straffskärpning om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. BrB 29:2 punkt 8, i kraft i juli 2003 Syfte: att synliggöra barn som bevittnat våld

16 Reform 15 nov 2006 barnet som bevittnat våld ska uppfattas som brottsoffer inom socialtjänsten och barnet får rätt till en särskild form av brottsskadeersättning av staten. Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld. Rättslig hybrid: Barnet offer för ett gärningsmannalöst brott

17 Efter 6 år (15 nov 2012) beslut Endast 786 av dem har gett barnet ersättning Oftast kr, enstaka bevittnande Högsta ersättningen hittills kr

18 Vanlig brottsskadeersättning dvs. statlig ersättning i stället för skadestånd Främst för personskador, t.ex. sveda och värk, kostnader för behandling, och för allvarlig kränkning, om 1. gärningsmannen inte kan betala skadestånd - brott av en okänd - dömd, men saknar betalningsförmåga 2. och offret saknar försäkring Obs! Hemförsäkringarna undantar brott av medförsäkrad

19 Normalbelopp Våldtäkt och våldtäkt mot barn Kränkning kr (tidigare kr) Sveda och värk kr (tidigare kr) Grova sexuella övergrepp på barn Kränkning kr Sveda och värk kr

20 Bevittnandeersättningen Bevis och bevissäkring, som alltid 1. För det egentliga brottet i princip krävs fällande dom här eftersom det finns en utpekad misstänkt 2. För bevittnandet barnen dokumenteras inte av polis och åklagare 45 % enl. kartläggning 2009 av dessa anmäldes ca hälften till socialtjänsten

21 Generellt för barn Risk för blockering vid gemensam vårdnad Båda vårdnadshavarna måste underteckna ansökan om brottsskadeersättning, alt. ansökan av en särskilt förordnad god man Ansökan senast 2 år efter det rättsliga förfarandet, men ventil särskilt för barn om ingen bevakat deras rätt till ersättning, då kan barnet söka sedan det blivit myndigt

22 Bara bevittna Nej, ofta värre att se, än att själv vara det primära offret enbart höra, än att också se Carolina Överlien, forskningsöversikt i Nordisk socialt arbeid 2007 nr 4, s , och artikel i tidskriften Barn, 2007 nr 1, s 9-25

23 Vision 2 Följ Nya Zeelands exempel från 1995: Den som utsätter någon som barnet har en nära relation till för övergrepp begår samtidigt ett brott mot barnet om det är så att barnet ser eller hör detta, eller riskerar att se eller höra det. BrOM:s remissvar på Ds 2004:56, se

24 Om barnet blir målsägande Barnet hörs videoförhör eller i domstolen Rätt till särskild företrädare för barn Skadestånd från gärningsmannen Rätt till vanlig brottsskadeersättning Regressrätt för BrOM mot gärningsmannen Normativa effekter

25 Barns rätt att komma till tals Att inte höra barnet riskerar att vara missriktad välmening och brist på respekt Vissa barn är upprörda över att inte ha blivit hörda

26 Också om vårdnad, umgänge Men i praktiken nästan inte Senast visat i avhandlingen Kan barn tala? av Jeanette Sundhall om vårdnadsutredningar med uppgifter om att pappan använt våld mot mamman och/eller barnen

27 Gemensam vårdnad För modern i äktenskap 1920 För fadern oavsett äktenskap 1977 vid enighet 1990 om ingen förälder motsätter sig 1998 mot en förälders vilja 2006

28 Föräldrabalken - Barnbalken? FB 6:1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. FB 6:2 Ansvar = Den som har vårdnaden

29 NJA 2000 s. 345 Mannen var dömd för att vid ett umgängestillfälle ha tagit struptag på kvinnan i dotterns närvaro medan skolpersonal i kaos låste in sig och parets son. Mannen ålades besöksförbud. HD i domen om vårdnad: Detta misshandelsbrott begicks i en upprörd situation för ett och ett halvt år sedan och kan inte anses innebära att fadern numera är olämplig som vårdnadshavare. Misshandeln får emellertid ses som ett exempel på de svårigheter som föräldrarna haft omöjligt för dem att samarbeta. Vårdnaden anförtros därför modern ensam.

30 NJA 2006 s. 26 Kvinnan utsatte mannen för dråpförsök under en förlossningspsykos. Han var mycket krävande sexuellt Mannen uttryckte fortsatt rädsla för henne och kan inte tänka sig att ha någon som helst direkt kontakt HD: Inställningen måste respekteras; det kan inte krävas att han ska ha direkt kontakt med en person som utsatt honom för ett så allvarligt övergrepp som det här är fråga om Han får ensam vårdnad

31 Övergrepp i familjen ny markerad betydelse för vårdnad, umgänge FB 6:2a Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa I kraft 1 juli 2006, Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler

32 Håll isär rätt! + Behåll barnperspektiv!! BROTTMÅL vuxen brott? förfluten tid konkret händelse brottsrekvisit ställt utom rimligt tvivel VÅRDNAD, UMGÄNGE barn barnets bästa? framtid helhetssyn risk för att barnet far illa sannolikhetsbedömning Rättssäkerhet Rättsskydd, -trygghet

33 PAS Parental Alieniation Syndrom, Richard Gardner, USA Tillbakavisad som helt ovetenskaplig Sällan direkt åberopad i Sverige numera, men indirekt

34 Svea Hovrätts dom 9 nov 2011 Flickan H. var 5 ½ år vid förhören, trovärdig enligt TR som dömde pappan för misshandel av henne HovR: ingen anledning att tro att H. medvetet skulle ha hittat på sina uppgifter. Men det pågår en vårdnadstvist, flickan har bott hos mamman och kan ha blivit föremål för påverkan, även om det ska påpekas att inget egentligt har framkommit som tyder på att (mamman) medvetet skulle ha sagt till H. annat än att polisen ska hjälpa pappa att bli snäll igen. Åtalet ogillas. Mål B

35 Skydd? För kvinnan: Kontaktförbud*) om mannen anses farlig för henne För barnet: Ofta umgängesplikt med samme man Om modern skyddar barnet: Umgängessabotage Då kan fadern processa för 1. Vitesförelägganden mot modern 2. Ensam vårdnad Vem skyddas? *) Ny lag från 1 okt Prop. 2010/2011:45 Förbättrat skydd mot stalkning, SFS 2011:485, 487

36 Stockholms TR, juni 2012 Pappan dömd för misshandel av mamman vid sex tillfällen under tiden dec 2005 sept 2008: fängelse i 5 månader Barnen bevittnade flera av dem. Rädda Vårdnaden: Domen skulle kunna tyda på att P är en våldsam person för TR:n mer framstår som en utmattad person som tappat omdömet och agerat synnerligen ogenomtänkt inte något skäl att anta att barnen skulle riskera att fara illa hos honom Mål T

37 Vision 3 Fokus på tryggare framtid för barnet; Stärkt barnperspektiv i beslut om vårdnad och umgänge tillsammans med vision för att bättre hantera det förflutna

38 Det kallas jämställdhet Makten över kvinnan har vandrat mellan olika män från: hennes far till hennes make till fadern till hennes barn En makt som långt ifrån alla män utnyttjat, men

39

40 Våldet, normen Höga nivåer av sexualiserat våld kan samexistera med formell jämställdhet Så länge mannen är norm uppfattas inte maskuliniteten som problem VISIONEN:

41 Lagen, livet Bakom varje lag finns någons historia Lagtexten föregår inte livet, livet kommer först. Frågan den om politik och historia och därför om lag är vems erfarenheter som upprättar vilken lag. Catherine A. MacKinnon

42 Barnkonventionen 1989 Artikel 19 att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

43 Kvinnokonventionen 1979 Artikel 1 diskriminering varje åtskillnad, undantag eller inskränkning pga. Kön som har till följd eller syfte att begränsa Artikel 2 genomförs i praktiken genom och andra lämpliga medel skapa rättsligt skydd

44 Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor, 1993 fysiskt, sexuellt och psykiskt våld förövat eller tolererat av staten, varhelst det förekommer inga seder, traditioner eller religiösa hänsyn ska hindra

45 FNs fjärde kvinnokonferens, Peking 1995 Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter Våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor.

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Brottsoffer i fokus. De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffer i fokus De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2004 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Förord Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter,

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm

Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Barn som bevittnar våld i hemmet en straff- och skadeståndsrättslig studie Anna Nyholm Examensarbete 30 poäng i straffrätt Juridiska institutionen, Stockholms universitet Höstterminen 2009 Handledare:

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Misshandlade mödrar och problematiken med gemensam vårdnad

Misshandlade mödrar och problematiken med gemensam vårdnad Kriminologiska institutionen Misshandlade mödrar och problematiken med gemensam vårdnad En kvalitativ studie om vad professionella anser om gemensam vårdnad där mödrarna har blivit utsatta för våld av

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Utan upprättelse. - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet?

Utan upprättelse. - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet? Utan upprättelse - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Vikten av vårdnadsutredningar

Vikten av vårdnadsutredningar Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Höstterminen 2006 C-uppsats Vikten av vårdnadsutredningar en studie om hur tingsrätten använder sig av socialtjänstens vårdnadsutredningar

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Gunilla Andersson/Maj-Britt Andersson

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

RP 78/2010 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen ska bestämmelsen

RP 78/2010 rd. I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen ska bestämmelsen RP 78/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 kap. 16 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras.

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2013

ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2013 ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2013 En kvalitativ granskning utifrån kritisk-saklig utredningsmetodik

Läs mer

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld En handbok 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Mekanismer i det hedersrelaterade våldet... 3 Tolkning

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer