FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN"

Transkript

1 Lverv FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xxx Gäller fr. o m 2013-xx-xx FÖRÄNDRINGAR I TEXTEN FRÅN SAMRÅDSVERSIONEN ÄR I GRANSKNINGSDOKUMENTET MARKERADE MED ETT STRECK I VÄNSTER KANT. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3 HUSHÅLLSAVFALL... 5 ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL... 8 UNDANTAG... 9 IKRAFTTRÄDANDE, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH OMPRÖVNING ANVISNINGAR OM SORTERING OCH ÖVERLÄMNANDE FÖR HALMSTADS KOMMUN Bilaga 1 - Sortering av hushållsavfall Bilaga 2 - Information om sortering av annat avfall än hushållsavfall Bilaga 3 - Förteckning över behållare och annan utrustning som användes i Halmstads kommun Bilaga 4 - Krav på avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 5 - Information om återvinningscentraler och återvinningsstationer inom Halmstads kommun FÖRORD Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitlet miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av föreskrifter om avfallshantering och av en avfallsplan. För allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som uppstår inom Halmstads kommun gäller följande övergripande mål enligt avfallsplanen. I första hand ska uppkomsten av avfall minimeras. Allt material i avfallet ska i görligaste mån utnyttjas i första hand genom återanvändning, i andra hand genom materialåtervinning och i tredje hand genom annan återvinning t ex energiutvinning, Uppkomsten av farligt avfall ska i första hand förhindras. Miljöfarligt avfall ska sorteras ut och behandlas på ett miljöriktigt sätt och tas ur kretsloppet. Mängden avfall som går till slutförvaring (deponering) ska minimeras. Insamlingen ska ske på ett sådant sätt att säkerheten, arbetsmiljön och miljön ej äventyras. 2

3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), förordningar och andra föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar. Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. Definitioner 2 Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelserna som här anges: 1. Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med 2. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll eller därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 3. Med producentavfall avses sådant avfall som det finns ett lagstadgat ansvar för producenten att insamla. 4. Med verksamhetsavfall avses avfall från verksamheter som inte är att betrakta som hushållsavfall. 3

4 5. Med farligt avfall avses sådant avfall som är markerat som farligt avfall i bilaga 1 till avfallsförordningen (2011:927) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 4 till samma förordning, 6. Med grovavfall avses, i enlighet med 5 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 7. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 8. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 9, Med hämtningsställe avses den plats som enligt dessa föreskrifter (16 ) avfallsbehållare ska stå på när avfallet hämtas av renhållaren. 10. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare, djupbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 3 Den renhållningsansvariga nämnden är kommunstyrelsen som har ett verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Halmstads Energi och Miljö AB, nedan kallad renhållaren. 4 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden.. 5 Renhållaren informerar fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare om det kommunala renhållningsansvaret samt om de insamlingssystem som omfattas av producentansvaret. Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning och information 6 Avgift ska betalas till renhållaren för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande samt behandling av avfall som utförs på uppdrag av kommunen och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap 4 miljöbalken. Betalningsansvarig gentemot renhållaren är fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare. Ytterst ansvarig för att avfallsavgiften betalas är den fastighetsinnehavare på vars fastighet avfallet uppstår. 7 Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 4

5 HUSHÅLLSAVFALL Sortering av avfall 8 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera hushållsavfallet och därmed jämförligt avfall i enlighet med bilaga 1 till dessa föreskrifter. 9 Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport eller överlämnas till renhållaren på anvisad plats enligt bilaga 1. Skyldighet att överlämna hushållsavfall 10 Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan 1 till dessa föreskrifter. Källsorterat (utsorterat) avfall får endast transporteras till återvinningscentral av det enskilda hushåll som givit upphov till avfallet. För avfall med producentansvar ansvarar respektive producent i enlighet med respektive förordning om producentansvar. För insamlingen svarar därför de som enligt Miljöbalken betraktas som producenter och insamling sker i av producenterna anordnade insamlingssystem. Det utsorterade avfallet ska lämnas eller hämtas så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 11 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Farligt avfall från hushåll lämnas enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Grovavfall från hushåll lämnas enligt bilaga 1 till dessa föreskrifter. Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. 12 Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Den får inte heller vara packad på sådant sätt att tömning försvåras. Behållare, som strider mot ovan nämnda krav i 11 och 12, kvarlämnas och fastighetsinnehavaren meddelas om felets art. Avfallet ska omsorteras, ompackas eller omfördelas av fastighetsinnehavaren för att kunna tas med vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning hos renhållaren för extra hämtning mot särskild avgift. 5

6 Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 13 Avfallsbehållare som används för uppsamling av blandat avfall, restavfall, matavfall och grovavfall ska vara godkända av renhållaren. Renhållaren tillhandahåller de behållare som behövs om inte annat överenskommits. Förteckning över de behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga Kärl, säckar och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Andra behållare såsom säckhållare, slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Storlek och antal behållare samt dess placering fastställs av renhållaren i samråd men fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren anskaffar egen utrustning ska den först godkännas av renhållaren innan den får tas i drift. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. För större behållare(djupbehållare m fl.), som betjänar flera hushåll ansvarar ägaren av gemensamhetsanläggningen för underhåll och funktionskontroll. Renhållaren kan efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall påta sig ansvaret för installation och underhåll av anordningar och större behållare. 15 Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas. De ska placeras så att de kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. Slamavskiljare, fettavskiljare, trekammarbrunnar, slutna tankar och andra enskilda avloppsanläggningar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 25 meter och sughöjden får högst vara 6 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 6

7 Hämtnings- och transportvägar 16 Hämtning av det utsorterade hushållsavfallet (restavfallet) sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av renhållaren anvisad plats inom rimligt gångavstånd. Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom slamtankar och fettavskiljare. Ligger inte fastighetens gräns i anslutning till en för hämtningsfordonet farbar väg eller föreligger annan omständighet som utgör hinder ska behållaren placeras så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt eller enligt överenskommelse med renhållaren. Kan inte enighet uppnås avgörs behållarens placering av kommunstyrelsen. Tillägg för dragväg mellan behållarens och hämtningsfordonets uppställningsplats utgår enligt vad som föreskrivs i avfallstaxan. I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 4 till dessa föreskrifter. 17 Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg eller samfällighetsväg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren. Vid oenighet avgörs frågan av kommunstyrelsen. I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 4 till dessa föreskrifter. Hämtningsområde och hämtningsintervall 18 Kommunen utgör ett hämtningsområde. 19 Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker: för villafastigheter/småhus (permanentboende, färre än tre lägenheter) en gång varannan vecka, för flerfamiljsfastigheter (permanentboende, tre eller flerlägenheter) en gång per vecka eller en gång varannan vecka om det kan ske utan olägenhet, för flerfamiljsfastigheter belägna i områden med småhus en gång varannan vecka, för flerfamiljsfastigheter utrustade med s.k. djupbehållare en gång varannan vecka, för fritidsbebyggelse en gång varannan vecka (hämtning sker fr. o m 1 maj t o m 31 augusti). Till fritidsbebyggelse räknas också koloniområden och stugbyar, för fritidsanläggningar(säsongsöppna), småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser m.fl. sker hämtning normalt en gång per vecka under maj t o m augusti, för övriga verksamheter en gång varannan vecka. tillfälliga evenemang och liknande efter överenskommelse med renhållaren Hämtning av latrin från permanentbostäder sker en gång varannan vecka. Hämtning av latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka och följer hämtningsperioden för hushållsavfall d.v.s fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti. 7

8 Hämtning av slam eller annat som härrör från enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Tätare hämtningsintervall och/eller extrahämtning kan medges av renhållaren. Ansökan om längre intervall prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fettavskiljare ska skötas och underhållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren. Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 gånger om året. ABVA (allmänna bestämmelser för användande av Halmstads kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning) reglerar övriga bestämmelser för fettavskiljare. 20 Övrigt avfall enligt bilaga 1 lämnas på kommunens återvinningscentraler eller av producenterna tillhandahållna insamlingssystem. Om detta inte är möjligt kan renhållaren efter beställning och mot särskild avgift ombesörja bortforsling av avfallet. Särskilt om hushållsavfall från verksamheter (jämförligt avfall) 21 Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 om ej annat anges nedan. Matavfall från restauranger, butiker, gatukök m.fl. ska hållas åtskilt från annat avfall. Särskilda behållare för ändamålet tillhandahålles av renhållaren. Förvaring av matavfall ska ske i kylt soprum eller på annat sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid kommunens insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i bilaga 1. Tömning av slam från slamavskiljare och andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL Animaliskt och vegetabiliskt avfall från industrier och andra verksamheter 22 Animaliskt och vegetabiliskt avfall från t ex livsmedelsindustrier, slakterier och storkök utan servering ska hållas åtskilt från annat avfall. Förvaring av avfallet ska ske i kylt soprum eller på annat sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avfallet hämtas efter abonnemang av godkänd transportör. Övrigt verksamhetsavfall 23 Information om sortering av avfall från yrkesmässig verksamhet som inte är hushållsavfall finns i bilaga 2 till dessa föreskrifter. 8

9 Uppgiftsskyldighet 24 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 25 Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. UNDANTAG Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 26 Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om dispens från skyldighet att lämna avfall till kommunen vad gäller bestämmelser om hushållsavfall prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kopia på beslut översändes i förekommande fall till renhållaren. Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. 27 Ansökan om undantag avseende bilaga 4 (avfallsutrymmen och transportvägar) till dessa föreskrifter prövas av kommunstyrelsen. Eget omhändertagande av hushållsavfall 28 Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 29 Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 30 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall ska anmäla detta skriftligen. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. Anmälan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden som är beslutande myndighet. 9

10 31 Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. Ansökan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden som är beslutande myndighet. Utsträckt hämtningsintervall 32 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten kan efter ansökan medges att det återstående avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden som är beslutande myndighet. Medgivande om hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan komma att återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits. Gemensamhetsanläggning eller gemensam avfallsbehållare 33a Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, i grupphus- och radhusområden eller vid andra typer av bebyggelse där det är lämpligt, kan komma överens med renhållaren om anordnande av gemensamma utrymmen och anordningar för avfallshantering. Renhållaren kan då särskilda omständigheter råder hos fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare initiera frågan om gemensamhetsanläggning eller annan lösning. 33b Två tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden som är beslutande myndighet. Uppehåll i hämtning 34 Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Uppehåll i hämtning kan beviljas för högst tre år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Ansökan ska skriftligen lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast en månad innan den avsedda uppehållsperiodens början. Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 35 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 10

11 ansökan om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Ansökan lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden som är beslutande myndighet. IKRAFTTRÄDANDE, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH OMPRÖVNING Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx då avfallsföreskrifter för Halmstads kommun , 196, upphör att gälla. Undantag som kommunen har medgivit med stöd av sistnämnda föreskrifter gäller på det sätt som framgår av meddelade beslut och tillstånd. Omprövning av beslut kan komma att ske om förutsättningarna ändras i lagstiftningen. Sådan omprövning sker av miljö- och hälsoskyddsnämnden. ANVISNINGAR OM SORTERING OCH ÖVERLÄMNANDE FÖR HALMSTADS KOMMUN Bilaga 1 sortering av hushållsavfall Bilaga 2 information om sortering av annat avfall än hushållsavfall Bilaga 3 förteckning över behållare och annan utrustning som används i Halmstads kommun Bilaga 4 krav på avfallsutrymmen, transportvägar m m Bilaga 5 information om återvinningscentraler och återvinningsstationer inom Halmstads kommun Bilaga 1 - Sortering av hushållsavfall Hushållsavfallet ska sorteras, materialen ska hållas skilda från varandra och lämnas enligt nedan eller hämtas av HEM AB efter särskild ordning. Om avfallet inte hämtas av HEM AB, får det transporteras till återvinningscentral endast av det hushåll som har gett upphov till avfallet. AVFALLSSLAG EXEMPEL HANTERING/LÄMNAS KOMMENTAR Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, bekämpningsmedel, lim, oljor, På återvinningscentralerna. Lämnas i originalförpackningar eller hela märkta förpackningar. Får ej blandas. Farligt avfall är direkt skadligt för både människor, djur och växter, varför det är viktigt att allt farligt avfall tas omhand fotokemikalier, termometrar och annat som innehåller kvicksilver, Läkemedelsrester innehållande cytostatik på ett hälso- och miljöriktigt sätt. lämnas på ÅVC. bilbatterier m m. Batterier (mindre) Alla sorters batterier under 3 kg. Batterier över 3 kg som t ex bilbatterier ska hanteras som farligt avfall, se ovan. Lämnas i batteriholkar som finns vid återvinningsstationer, återvinningscentraler, i affärer och vissa soprum. 11 Alla innehåller skadliga ämnen och ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt (SFS 1997:645).

12 Organiskt, komposterbart köksavfall (frivilligt åtagande ) Matberedningsavfall som t ex potatis och lökskal, fruktrester och kaffesump. Överbliven mat och mat som blivit för gammal. Hushållspapper, vissna snittblommor. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vid en- och tvåfamiljsfastigheter kan efter anmälan till miljöoch hälsoskyddsnämnden själv kompostera avfallet på fastigheten. Större mängder kräver tillstånd. Förpackningar och tidningar Förpackningar av metall, ofärgat och färgat glas, papper, hårdplast samt tidningar. Lämnas i behållare på återvinningscentraler eller återvinningsstationer eller hämtas efter särskild ordning. Tidningar och förpackningar ska sorteras ut enligt förordningar om producentansvar. Återvinningsbart grovavfall Skrot, möbler, mattor, madrasser. Lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas efter särskild ordning. Sorteras efter materialslag. Obrännbart avfall (grovavfall) Det avfall som på grund av storlek och tyngd är för stort för att få plats i avfallsbehållaren och som inte går att återvinna, t ex fönsterglas, sanitetsporslin m m. Lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas efter särskild ordning. Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa etc. Lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas enl. särskilt abonnemang. Elektriska och Alla typer av kylmöbler såsom elektroniska produkter kylskåp och frysbox. kylar, frysar m m Lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas efter särskild ordning. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Deponirest Kan också komposteras på egen fastighet. Innehåller CFC och HCFC (s k freoner) som är skadligt för miljön om det läcker ut. Producentansvar infört fr.o.m. 13/ Övriga elektriska och elektroniska produkter Specialavfall (Läkemedelsavfall och kasserade kanyler) Tryckimpregnerat trä Allt med sladd eller batteri. Lämnas på återvinningscentralerna. Elektriska och elektroniska produkter demonteras och komponenter med farligt innehåll tas bort. Kan klassas som farligt avfall i de fall det innehåller farliga komponenter. Kanyler, förband, läkemedel, stickande/skärande avfall etc. Impregnerade stängselpinnar, golvträ för utomhusbruk m m. Kanylburkar hämtas och lämnas på apoteken. Läkemedelsrester lämnas på apoteken. Lämnas på återvinningscentraler. Utgör farligt avfall. Avfallsförordningen kap 20. För institutions- och hemsjukvård finns särskilda regler (SOSFS 2005:26). Innehåller skadliga ämnen och ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Asbest Djurkadaver från döda sällskapsdjur. Brännbart avfall Latrin Isolermaterial, tak och väggbeklädnad av eternit. Avser endast smådjur såsom hund, katt m fl. Allt avfall som blir kvar efter källsortering. Behållare tillhandahålls av renhållaren. Lämnas f n på Slottsmöllans deponi. Utgör farligt avfall. Nedgrävning av döda sällskapsdjur, utom hästdjur, får ske efter anmälan till teknik- och fritidsförvaltningen. Hämtning var fjortonde dag vid en- och tvåfamiljsfastighet. Hämtning var fjortonde dag under perioden maj-augusti vid fritidsbostad. Hämtning varje vecka eller efter abonnemang vid flerfamiljsfastigheter. Hämtning varannan vecka eller efter abonnemang hos övriga verksamheter. Samma hämtningsintervall som för brännbart avfall. Se ovan! Förpackas så att det inte dammar. Innehåller skadliga ämnen och ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Avfallet ska vara märkt och ska journalföras. Se särskilda bestämmelser (SFS 2011:927). Beträffande kommunala djurbegravningsplatser kontakta Tekniska kontoret ( ). Brännbart avfall i flerfamiljsfastigheter hämtas varje vecka eller efter behov. Får endast transporteras av kommunen eller av kommunen anlitad transportör. Samma villkor som för brännbart avfall. Se ovan! Slam Avser slam från enskilda avloppsanläggningar. Minst en gång per år eller efter behov. Samma villkor som för brännbart avfall. Se ovan! Lagstiftningsändring, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefonnummer, adressuppgifter m m) införes i denna sorteringsbilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 12

13 Bilaga 2 - Information om sortering av annat avfall än hushållsavfall Avfall från industri och annan verksamhet (t ex lantbruk), som inte är hushållsavfall, ska p.g.a. återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och miljöskäl sorteras och hållas skilt enligt nedan. Avfall får inte komprimeras före sortering. AVFALLSSLAG EXEMPEL HANTERING/LÄMNAS KOMMENTAR Brännbart avfall Osorterat avfall samt det avfall Hämtas efter abonnemang av Blandat avfall kan inte i som blir över efter källsortering. transportör med tillstånd. Osorterat efterhand sorteras om det Bygg- och rivningsavfall Farligt avfall Tegel, takpannor, betong, dörrar, fönster, beslag, trä m m. Se kommunal hanteringsanvisning för rivning. Vid asbestavfall tag kontakt med Slottsmöllans deponi. Färg, lösningsmedel, lysrör (t ex lågenergilampor, solarierör, vanliga lysrör), bekämpningsmedel, lim, oljor, fotokemikalier, termometrar och annat som innehåller kvicksilver, bilbatterier samt smittförande avfall m m. brännbart avfall får inte komprimeras. Hämtas efter abonnemang av transportör med tillstånd. Osorterat bygg - och rivningsavfall får inte komprimeras. Hämtas av transportör med tillstånd. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer får efter anmälan till Länsstyrelsen själv transportera de avfallsslag och mängder som anges i 27 i avfallsförordningen (2001:1063). komprimerats. Rivningslov och/eller rivningsanmälan från byggnadsnämnden krävs i normala fall. Farligt avfall är direkt skadligt för människor, djur och växter, varför det är viktigt att allt farligt avfall tas omhand på ett hälsooch miljöriktigt sätt. Batterier Elektriska och elektroniska produkter Förpackningar och returpapper Övrigt återvinningsbart material Specialavfall Organiskt avfall Kylmöbler Alla sorters batterier under 3 kg. Batterier över 3 kg som t ex bilbatterier ska hanteras som farligt avfall. Se ovan. Datorer, kopiatorer, uppladdningsbara apparater, TV, radio och video m m. Wellpapp, kontorspapper, förpackningar av metall, ofärgat och färgat glas, mjuk och hård plast. Trä (rent och förorenat), metallskrot, betong, asfalt, värmepumpar och kylanläggningar m m. Kanyler, förband, stickande/ skärande avfall samt biologiskt avfall från hälso- och sjukvård, tandvård, veterinärer. Allt biologiskt nedbrytbart från produktion. Kylskåp, kylgondoler, frysboxar, frysgondoler, dryckeskylar. Hämtas enligt abonnemang eller budning. Lämnas på återvinningscentraler enligt de regler som gäller för producentansvar för EEA. Lämnas enligt producenternas anvisningar i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. Hämtas av transportör med tillstånd i separata containrar eller lämnas på avfalls-eller återvinningsanläggning. Hanteras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:26). Hämtas efter abonnemang av transportör med tillstånd. Hanteras enligt de regler som gäller för producentansvar för EEA. Hanteras varsamt så att kylslingor och isolering hålls intakt. Alla innehåller skadliga ämnen och ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Elektriska och elektroniska produkter demonteras och komponenter med farligt innehåll tas bort. Materialbolagens entreprenörer hämtar källsorterat producentansvarsmaterial för återvinning. Många entreprenörer hämtar källsorterat material för återvinning. Kyl- och värmeanläggningar ska tömmas på köldmedia av ackrediterad firma. Enligt regeringens mål ska 35% av matavfallet behandlas biologiskt senast Djurkadaver och annat animaliskt avfall Se Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1998:34 och 2003:58. Hanteras i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter. Lagstiftningsändring, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefonnummer, adressuppgifter m m) införes i denna sorteringsbilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. För transport av avfall i yrkesmässig trafik gäller att transportören måste ha transporttillstånd för respektive avfallsslag. Det är avfallslämnarens skyldighet att förvissa sig om att giltigt tillstånd finns. 13

14 Bilaga 3 - Förteckning över behållare och annan utrustning som användes i Halmstads kommun Standardbehållare/återgångsbehållare Kärl med hjul: 190 liter 370 liter 660 liter Latrinbehållare: engångsbehållare 37 liter (alt 27 liter) Övriga behållare efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och renhållaren Container: 3 kbm 6 kbm 7,5-8 kbm Djupbehållare: 3-5 kbm Säckar: 160 liter 240 liter Bilaga 4 - Krav på avfallsutrymmen och transportvägar Behållarens placering och gångväg Uppställningsplats och utrymmen för avfallsbehållare ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Transportväg avseende gångtransport ska ha en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring mer än 30 grader ska bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även utomhus avseende hindrande växtlighet. Återgångsbehållare får inte vara placerade på sockel eller upphöjning. Transportvägen ska vara hårdgjord, t ex asfalt, betongplattor eller dylikt. Singel, grus eller kullerstensbeläggning godtas ej. Om höjdskillnader i transportvägen för behållare förekommer anordnas ramper med max lutning 1:7 och max längd 7 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma. 14

15 Avfallsutrymme För att minska risk för brandspridning bör avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m från byggnads fasad eller utskjutande tak. Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning till bostäder eller arbetslokaler. Utrymmen och anordningar för avfallshantering som är gemensamma för boende ska vara tillgängliga för rörelsehindrade. Utrymmen för avfall och utsorterade förpackningar ska vara tydligt skyltade. Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat. Transportväg och avfallsutrymme ska ha god belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux. Strömbrytare placeras ca 1,3 m över golv. Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1 m och fri arbetsyta på minst 1,35 m x 1,35 m framför behållare. Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri höjd på minst 2 m och en bredd på minst 1 m (dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd på minst 1,2 m). Dörr ska kunna spärras i uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan nyckel. Hindrande trösklar får ej förekomma. Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria. Transportväg för hämtningsfordon Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 m bred och ha en fri höjd på 4,5 m med avseende på t ex vegetation. Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. Backning med hämtningsfordon ska undvikas. Gränsvärden vid lyft eller drag Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken behållartyp och storlek som får användas. Säckar bör således inte väga över 15 kg. Gränsvärdet enligt AFS 1998:1 är att kraft för igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N. Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i Boverkets byggregler (BFS 2002:19, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1998:1, 2000:1 och 2000:42) och i Trafikverkets råd för Vägars och gators utformning, 2012:180. Bilaga 5 - Information om återvinningscentraler och återvinningsstationer inom Halmstads kommun För aktuell förteckning över återvinningscentraler och återvinningsstationer inom Halmstads kommun, kontakta Halmstad Energi och Miljö AB, tel eller Här finns även information om gällande tider för öppethållande. 15

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Renhållningsordning Del 1 Beslut Kommunfullmäktige 2003-04-29, Dnr 2003.79 100 Reviderad 2004-03-03 1 Innehållsförteckning Sidan Kap 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering 1 januari 2009 SOLNA STAD Innehållsförteckning Tillämpliga föreskrifter... 4 Definitioner... 4 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS13-215 450 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Kap 1 Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Avfallsföreskrifterna föreslås gälla från den 1 januari 2016 NY TEXT INLEDANDE BESTÄMMELSER Lysekils kommun är tillsammans med Sotenäs, Tanums

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28 INLEDNING Fastställande och revidering Gällande version Om juridik BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Samhällsbyggnad, Teknisk service KS09.76 Innehåll 1 Tillämpliga föreskrifter 5

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Prislista / Avfall och Återvinning 2016 - Samtliga priser exkl. moms. Prisjusteringar kan ske under året

Prislista / Avfall och Återvinning 2016 - Samtliga priser exkl. moms. Prisjusteringar kan ske under året Prislista / Avfall och Återvinning 2016 Samtliga priser exkl. moms. Prisjusteringar kan ske under året Behandlingsavgift Brännbart avfall... Får endast innehålla brännbart avfall som har en maxlängd på

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering.

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. FÖRESKRIFT Avfallsföreskrifter för Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. Dokumentet gäller för Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen.

Läs mer

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun Renhållningsordning för Jönköpings kommun bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, 261. Med stöd av 15 kap.11

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-14 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 att gälla från och med den 1 april 2013. HÄR SORTERAR VI HÄR SORTERAR VI RESTAVFALL MATAVFALL SOM ENERGI ÅTERVINNS

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79

LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING. Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 LEKSANDS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2007-11-26, 79 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...2 Inledande bestämmelser och definitioner (1 )...2

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 Nummer: 60:6 Blad: (1) Avfallsföreskrifter A Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: - Miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla kommuner Förslag Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla Kommuner ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SIMRISHAMN 2015-XX-XX ANTAGEN

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun

Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun Föreskrifter om avfallshantering Vellinge kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-12-16 REVIDERAD 2011-12-14 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan, renhållningsordning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag 2014-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2015-- ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För avfallshantering i Knivsta kommun gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Föreskrifter om avfallshantering Gäller från och med 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige i Nyköping den 11december 2012, 295 Dnr: KK 10/498,

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2008 07 01 och framåt Senaste ändringarna: 2012 10 08 Föreskrifter om avfallshantering för Enköpings kommun Renhållningsordningen

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 2(26) Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Definitioner... 3 Hushållsavfall...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad LÄSANVISNINGAR TILL FÖRESKRIFTERNA Avfallsföreskrifterna består dels av en huvuddel med förordningstext uppdelad i fem olika huvudavsnitt,

Läs mer

Förslag på lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad

Förslag på lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad Förslag på lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad Innehåll 1. Inledande bestämmelser... 1 1 Tillämpliga föreskrifter... 1 2 Definitioner... 1 2. Ansvar och skyldigheter... 4 1 Kommunens ansvar... 4

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2016-2020 Lunds kommun REMISSUTGÅVA Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUNGSBACKA KOMMUN. Föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-09, 16

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUNGSBACKA KOMMUN. Föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-09, 16 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUNGSBACKA KOMMUN Föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-09, 16 Renhållningsordning Kungsbacka kommun Lokala Renhållningsföreskrifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallsföreskrifter och undantag

Avfallsföreskrifter och undantag Avfallsföreskrifter och undantag Agenda Kommunalt renhållningsansvar Allmänt om undantag Handläggningen av olika typer av ärenden Olika typer av undantag och rättspraxis kopplat till dessa Kommunalt renhållningsansvar

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER 2 LÄSANVISNINGAR TILL FÖRESKRIFTERNA 3 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer