Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009"

Transkript

1 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström Cater, Maria Eriksson, Anna Forssell, Karin Grip, Clara Iversen & Ulrika Sharifi Frågor eller synpunkter rörande denna rapport eller projektet i sin helhet riktas till Anders Broberg tel eller Linnéa Almqvist

2 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj 1. Bakgrund Regeringen beslöt hösten 2007 om en rad initiativ i syfte att förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Knut Sundell, chef för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen, kontaktade undertecknad Anders Broberg, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, för att diskutera möjligheten att utvärdera effekten av olika typer av stödinsatser för barn vars mammor varit utsatta för våld begånget av barnets pappa eller annan manlig partner till mamman. Eftersom datainsamlingen skulle avse verksamheter runt om i Sverige formade undertecknad en projektgrupp bestående av: Docent, Kjerstin Almqvist, landstinget i Värmland Fil. Dr. Ulf Axberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Fil. Dr. Åsa Källström Cater, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Docent Maria Eriksson, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet I maj 2008 skrevs kontrakt mellan Socialstyrelsen och Göteborgs universitet avseende projektet 'Utvärdering av stödinsatser riktade till barn som bevittnat våld i familjen och deras mammor". Projektet omfattar perioden Eftersom det inte bedömdes möjligt att genomföra en randomiserad studie planerades i stället en undersökning med kvasi-experimentell design dvs. en undersökningsgrupp och en jämförelsegrupp. Undersökningsgruppen skulle bestå av barn som deltog i verksamheter särskilt inriktade på att ge stöd till barn i våldsutsatta familjer (SPV), medan jämförelsegruppen skulle bestå av barn som upplevt våld mot mamma och som kom i kontakt med socialtjänsten (antingen dess individ- och familjeomsorg (IFO) eller dess familjerätt), barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) eller någon Kvinnojour/skyddat boende (KV). Dessa verksamheter kallade vi med ett gemensamt namn "ordinarie verksamheter" (OV). Undersökningen skulle omfatta barn i åldern 3-13 år; barnen skulle vara tillräckligt gamla för att antas kunna ha explicita minnen av våldet mot mamman, men inte så gamla att risken var stor att de utsatts för våld i egna nära relationer/kärleksrelationer utanför familjen. Undersökningen begränsades också till att gälla barn vars mammor talar och läser tillräckligt bra svenska för att, med hjälp om så behövs, kunna intervjuas på svenska och besvara frågeformulär skrivna på svenska. Totalt räknade vi med att inkludera barn och deras mammor i projektet, varav från SPV och från OV. Datainsamlingen skulle primärt ske genom mammorna, men för barn i åldern 9-13 år skulle vi försöka engagera också barnen. Därutöver skulle också viss information samlas in från personalen vid de berörda verksamheterna, och där så var möjligt skulle också information om eventuella stödinsatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inhämtas via socialakter. Datainsamlingen skulle ske vid tre tillfällen: (T1) i anslutning till att stödinsatsen påbörjades (från mamma & barn), (T2) fyra till sex månader efter (T1) (från mamma, barn och verksamhet) och (T3) månader efter (T1) (från mamma, barn & socialakter) 2

3 Baserat på erfarenheter av tidigare utvärderingar av liknande slag beräknades bortfallet till 30 % från (T1) till (T2) och ytterligare 30 % från (T2) till (T3) totalt alltså 42,5 % från (T1) till (T3), vilket innebar att vi räknade med att vid T2 ha och vid (T3) barn och deras mammor kvar i projektet. Avrapportering från projektet skulle lämnas vid tre tillfällen [december 2009 (IMS), oktober2010 (Regeringen) och juni 2011 (IMS), varav denna rapport alltså är den första. 2. Projektgruppen Under juni 2008, efter det att universiteten i Göteborg, Örebro och Uppsala fattat beslut om antagning av doktorander, formades den slutgiltiga projektgruppen: Projektledare Anders Broberg, professor i klinisk psykologi, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Projektkoordinator Linnéa Almqvist, Pol. Mag. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Seniora projektmedlemmar Kjerstin Almqvist, docent, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, landstinget i Värmland och institutionen för Folkhälsa vid Karlstads universitet. Ulf Axberg, Fil. Dr., leg. psykolog & leg. psykoterapeut, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Åsa Källström Cater, Fil. Dr. & socionom, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Maria Eriksson, docent, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Doktorander (samtliga antagna HT 2008) Anna Forssell, socionom Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet Karin Grip, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Clara Iversen, Fil. Mag. Institutionen för sociologi, Uppsala universitet. Biträdande forskare Ulrika Sharifi, Leg. psykolog, Forshagakommun & landstinget i Värmland 3. De i projektet ingående verksamheterna 3.1. Verksamheter särskilt inriktade på arbete med barn som upplevt våld mot mamma (SPV) Verksamheter som primärt arbetar med barn i grupp Bojen (Göteborg) BUP Bågen (Stockholm) Grinden (Gävle) Utväg Barn Göteborg Utväg Skaraborg (Skövde) 3

4 Verksamheter som arbetar individuellt med barn FriZon (Södertälje) Gula Huset (Huddinge) (tillkom våren 2009) Trappan (Uppsala) 3.2. Ordinarie verksamheter (OV) Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Skärholmen (Stockholm) Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland, Landstinget i Värmland (flera mottagningar) Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Gamlestaden (Göteborg) (tillkom våren 2009) Familjerättsbyrån, Socialtjänsten i Göteborg Familjeavdelningen, Individ- och Familjeomsorgen, Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Karlstads kommun Barn, ungdom och familjegruppen, Individ- och Familjeomsorgen (IFO omvårdnad), Kristinehamns kommun (tillkom våren 2009) Kvinnohuset i Örebro Kvinnoboendet Siri i Uppsala (tillkom våren 2009) Ersta fristad (tillkom våren 2009) 4. Etiska överväganden När kontraktet med IMS var klart gjordes ansökan till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr ). Den etiska frågeställning som var svårast att hantera gällde föräldrar med gemensam vårdnad. Efter samråd med familjerättslig expertis föreslog vi och fick etikprövningsnämndens godkännande för att hantera samtycke till deltagande enligt följande: (1) Mamman har ensam vårdnad och barnet är yngre än 9 år. Mamman ger samtycke till att delta både för sig själv och för barnet. Mamman kan med separat underskrift ange om hon också vill tillåta att vi tar del av eventuella uppgifter om barnet som finns hos Socialtjänsten. (2) Mamman har ensam vårdnad och barnet har fyllt 9 år. Mamma och barn ger var och en för sig samtycke till att delta. Mamman kan dessutom med separat underskrift ange om hon också vill tillåta att vi tar del av eventuella uppgifter om barnet som finns hos Socialtjänsten. (3) Mamman och pappan har gemensam vårdnad och barnet är yngre än 9 år. En samtyckesblankett skickas till pappan under förutsättning att mamman själv (a) ger samtycke till att delta, (b) accepterar att vi tar kontakt med pappan Därutöver krävs också att pappan är informerad om att barnet deltar i verksamhetens stödinsats. Pappan har två val att göra: (1) att ge passivt samtycke till att barnet själv får delta i forskningen, vilket för barn yngre än nio år innebär att vi får fråga personalen som ansvarar för stödinsatsen om hur de uppfattar barnet. Pappan ger detta genom att inte återsända blanketten med uppgift om att barnet inte får delta (2) att ge aktivt samtycke till att vi får ta del av eventuella uppgifter om barnet som finns hos Socialtjänsten. 4

5 De pappor som så önskar har också möjlighet att beskriva hur de själva mår och hur de uppfattar att barnet mår. (4) Mamman och pappan har gemensam vårdnad och barnet har fyllt 9 år. En samtyckesblankett skickas till pappan under förutsättning att mamman och barnet själva (a) ger samtycke till att delta, (b) tillåter att vi tar del av eventuella uppgifter om barnet som finns hos Socialtjänsten. (c) accepterar att vi tar kontakt med pappan Därutöver krävs också att pappan är informerad om att barnet deltar i verksamhetens stödinsats. Pappan har två val att göra: (1) att ge passivt samtycke till att barnet själv får delta i forskningen och att vi får fråga personalen som ansvarar för stödinsatsen om hur de uppfattar barnet, vilket han ger genom att inte återsända blanketten med uppgift om att barnet inte får delta (2) att ge aktivt samtycke till att vi får ta del av eventuella uppgifter om barnet som finns hos Socialtjänsten.. När vi träffar mammor och barn vid (T3) tillfrågas mamman återigen om hon ensam har vårdnaden om barnet eller om vårdnaden är gemensam. Om vårdnadsförhållandet ändrats så att mamman nu har ensam vårdnad kan hon och barnet själva förfoga över beslut om (1) barnet som fyllt 9 år ska delta i undersökningen och själv besvara våra frågor (2) vi får lov att ta del av barnets eventuella akt i socialtjänsten. Om barnet inte tidigare deltagit i undersökningen kan vi i så fall inte göra någon effektutvärdering baserad på barnets uppgifter, men vi kan ge barnet möjlighet att "ge sin berättelse" t ex. beskriva hur det mår vid T3, hur det upplever sin sociala situation och hur det uppfattat att förövaren tänkt och pratat om det våld barnet upplevt. I projektgruppen finns det också planer på att ansöka om att få göra en uppföljning av barnens situation om några år, framför allt avseende deras relationer till jämnåriga (vänskaps- och eventuella kärleksrelationer). Även av det skälet är det angeläget att alla de barn som själva vill får möjlighet att delta vid T3-mätningen. 5. Datainsamlingen 5.1. Allmänna överväganden När projektet planerades räknade vi med att inkluderingen av nya deltagare skulle göras under perioden och vi skrev kontrakt med varje verksamhet med innebörden att vi under denna period skulle kunna rekrytera mammor till 30 barn från deras verksamhet. Därmed skulle vi i oktober 2009 ha uppnått ett tillräckligt antal deltagare från de olika verksamheterna. Med företrädarna för de ordinarie verksamheterna innebar kontraktet också att de förband sig att införa en "screening" avseende förekomsten av våld mot mamma från barnets pappa eller annan manlig partner till mamman. Screeningen som skulle rikta sig till samtliga nybesök under den aktuella perioden innebar dels (1) att ett basdatablad med ett fåtal bakgrundsuppgifter om nybesök upprättades och dels (2) mamman skulle ombes fylla i ett av oss översatt formulär (Partner Violence Screening, PVS). Mammor som på PVS-formuläret indikerade att de varit utsatta för våld i en nära relation under de senaste tre åren skulle därefter tillfrågas om deras namn och kontaktuppgifter fick lämnas ut till forskningsprojektets kontaktperson. Om mamman svarade ja kontaktades hon av oss för information om projektet och fick frågan om hon kunde tänka sig ett besök (hemma eller på annan plats) för att få ytterligare information och efter informerat samtycke muntligt och skriftligt intervjuas och fylla i frågeformulär. 5

6 Trots att vi utökat antalet verksamheter som vi samarbetar med har vi haft stora svårigheter att få med ett tillräckligt antal deltagare. När det gäller SPV är dessa verksamheter generellt sett små och flera av dem har inte kunnat uppfylla kontraktet på grund av att de haft för få barn i aktuella åldrar under perioden. När det gäller de ordinarie verksamheterna har problemen var mer mångfacetterade: svårigheter att få verksamheterna att genomföra den screening som är en förutsättning för att vi ska få möjlighet att tillfråga mammor som varit utsatta för våld om att delta i studien svårigheter att få mammor som indikerat att de varit utsatta för våld att vilja bli kontaktade av oss eller att delta i studien. Vissa mammor anger att deras liv är så belastat av olika typer av kontakter att de inte orkar med fler. Ett fåtal uppger att de av rädsla för den man som utsatt de för våld inte vågar släppa in främmande människor i hemmet, och att de därför inte vill delta eller avbryter sitt deltagande. svårigheter p gr a att mammor med gemensam vårdnad inte vill att vi kontaktar pappan p gr a de negativa följdverkningar (repressalier/trakasserier) för henne och barnet som hon fruktar skulle kunna bli följden av att vi kontaktade honom. Allra tydligast märks svårigheterna när det gäller oviljan/rädslan för att låta oss kontakta pappan på det låga antalet barn i åldern 9-13 år som själva deltar i studien. En del barn har uttryckt att de skulle vilja vara med i studien och ge sin syn på situationen, men vi har, av skäl som framgår ovan, tvingats avstå från att intervjua barnen. Datainsamlingen har rent praktiskt gått till så att den för respektive verksamhet ansvarige datainsamlaren i projektgruppen kontaktat mamman och gjort upp om tid och plats för en första träff. Att en del mammor lever ett kaotiskt liv märks inte minst på det stora antal telefonsamtal och kontaktförsök som genomförts innan det gått att få till stånd en intervju med mamman (trots att hon sagt sig vara villig, ja till och med angelägen om, att delta). (T1) Om mamman efter information samtyckt till att delta för sig och sitt/sina barn har hon blivit intervjuad om sig själv och om respektive barn. Intervjuerna har varierat i längd från knappt en till över tre timmar beroende på mammans situation och hur många barn hon har som är aktuella för deltagande i projektet. Därutöver har mamman fyllt i ett antal frågeformulär om sig själv och om respektive barn. Vid T1 har det därför i nästan samtliga fall krävts två besök. Om det finns något barn som fyllt 9 men inte 14 år i familjen informeras mamman vid första besöket också om att vi gärna vill träffa barnet och ber mamman fundera och prata med sitt barn om detta. Vid nästkommande besök får barnet ta ställning till om det samtycker till att delta. Beroende på vårdnadssituationen kan barnet då antingen intervjuas och få fylla i egna frågeformulär direkt (mamman har ensam vårdnad) eller så skickas en samtyckesblankett till pappan (föräldrarna har gemensam vårdnad), och om pappan inte motsätter sig att barnet deltar kan barnet intervjuas. (T2) Fyra till sex månader efter T1-mätningen kontaktar den person som gjort denna mätning mamman igen och bokar tid för ett nytt besök. Detta besök är betydligt kortare och innefattar en kort intervju med uppdatering av den tidigare insamlade informationen, och ett samtal rörande typ och intensitet vad gäller den stödinsats som mamman och barnet tagit del av, samt mammans värdering av stödinsatsen. Mamman fyller därefter i frågeformulär om sig själv och sitt barn (flertalet samma som vid T1 men några nya). Om barnet deltagit i datainsamlingen vid T1 tillfrågas det om det vill delta igen och blir då intervjuat och får fylla i några frågeformulär. T2-mätningen inkluderar i de fall där det är möjligt också en kontakt med den verksamhet som barnet och mamman haft kontakt med. Främsta skälet till att intervju med behand- 6

7 laren ibland inte går att genomföra är att det föreligger gemensam vårdnad och mamman inte vill att vi inhämtar pappans samtycke. Den person som ansvarat för kontakten med mamman och barnet redovisar vilken stödinsats som erbjudits (typ, intensitet & varaktighet) och hur man uppfattat att mamman och barnet tillgodogjort sig denna. (T3) månader efter T1-mätningen genomförs en ny längre intervju med mamma (och barn som fyllt 9 år och samtycker/tillåts delta). Intervjun (1) uppdaterar tidigare information, (2) ger uppgifter om hur livet gestaltat sig under det halvår som gått sedan man senast hade kontakt och (3) innefattar en bandinspelad intervju rörande mammans/barnets upplevelse av hur den man som utsatt mamman och eventuellt också barnet för våld ser på och uttryckt sig om detta våld. Efter intervjun får deltagarna åter fylla i de frågeformulär man som användes vid T T1-mätningar avseende enskilda mammor och barn (t o m ) Specialverksamheter (SPV) Som framgår av figur 1 har vi t o m genomfört T1-mätningar med 117 mammor (M) avseende 156 barn (MB), att jämföra med det planerade antalet barn som var Andelen mammor som tackat ja till att delta är drygt 60 % (67 % i grupp- och 59 % i de individuella verksamheterna). Vi har betydligt fler barn som deltagit i gruppverksamhet (N = 119) jämfört med individuell stödinsats (N = 37). Specialverksamheter: Basdata avseende Mammor (M) och deras barn i åldern 3-13 år (MB) Individuell M 46 MB 61 Grupp M 134 MB 180 Accepterar kontakt för mer information om projektet Individuell M 36 MB 47 Grupp M 105 MB 145 Genomförda förmätningar (T1) Individuell M 27 (59%) MB 37 (61%) Grupp M 90 (67%) MB 119 (66%) Figur 1: Flödesschema avseende Mammor och deras barn i åldern 3-13 år i Specialverksamheter Individuell = verksamheter vars stödinsats primärt är individuell (Trappan-verksamheter). Grupp = verksamheter vars stödinsats ges i grupp (CAP, Utväg, Bågen) 7

8 Som framgår av figur 2 har vi t o m totalt 67 barn i åldern 9-13 år från specialverksamheter som deltar i utvärderingen genom att mammorna beskriver barnens situation och symtom. Utav dessa har 50 barn (75 %) själva genomfört en T1-mätning. Flertalet av dessa barn (N = 42) deltar i någon gruppverksamhet medan enbart åtta deltagit i en individuell stödverksamhet (Trappan-samtal). Vi hoppas att den fortsatta datainsamlingen ska ge 5-10 barn ytterligare från Trappan-verksamheter men detta verkar i dagsläget osäkert. Figur 2: Barn 9-13 år i Specialverksamheter. Individuell = verksamheter vars stödinsats primärt är individuell (Trappan-verksamheter). Grupp = verksamheter vars stödinsats ges i grupp (CAP, Utväg, Bågen) Specialverksamhet Antal mammor som genomfört förmätning (T1) avseende sina 9-13 år gamla barn Individuell MB 12 Grupp MB 55 Specialverksamhet Genomförd förmätning (T1) Barn 9-13 år Individuell B 8 Grupp B Ordinarie verksamheter (OV) t o m Screening avseende förekomst av våld mot mamman Som framgår av figur 3 har vi t o m fått in 589 basdatablad från Socialtjänsten (IFO plus Familjerätt) och BUP. Rapporterad förekomst av våld mot mamma i Ordinarie verksamheter Basdatablad med genomförd PVS : Familjerättsbyrån: 171 Individ- och familjeomsorg: 39 BUP: 379 Utfall på screening för våld mot mamman enligt PVS: Familjerättsbyrån: 105 (61%) Individ- och familjeomsorg: 28 (72%) BUP: 81 (21%) Figur 3: Basdatablad och PVS (= Partner Violence Screening) i Ordinarie verksamheter Genomförda T1-mätningar 8

9 Av dessa uppger mamman i 214 fall att hon varit utsatt för våld av en nuvarande eller tidigare partner någon gång under de tre senaste åren. Inom IFO var andelen 72 %, inom familjerätten 61 % och inom BUP 21 %. Tre förhållanden är värda att kommentera: (1) Familjerättsbyrån i Göteborg, som påbörjade sin screening i november 2008, hade redan i maj 2009 fullgjort kontraktet och avslutade då screeningen, (2) med tanke på storleken på IFO- och BUP-verksamheterna förefaller det inte troligt att antalet inkomna basdatablad återspeglar det faktiska antalet nybesök under perioden. Anekdotisk information från dessa verksamheter talar också för att det funnits en rad olika problem som försvårat genomförandet av screeningen. En psykologexamensuppsats kommer under våren 2010 att specialstudera basdatabladen från BUP och försöka dels genom analyser av datamaterialet och dels via intervjuer med datainsamlare och kontaktpersoner på de olika verksamheterna beskriva de svårigheter som varit förenade med att genomföra screeningen. Vi hoppas att med hjälp av studentuppsatser kunna göra motsvarande analyser avseende främst Socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Som framgår av figur 4 har vi t o m genomfört T1-mätningar med totalt 84 mammor rörande 114 barn vilket ska jämföras med det planerade antalet barn som var Förutom att antalet mammor som screenats har varit betydligt lägre än planerat har också andelen mammor i 'Ordinarie verksamheter' som tackat jag till att delta i projektet varit förhållandevis lågt. Detta berodde dels på att ganska många inte ens ville få fördjupad information om projektet (103/245 = 42 %), och att ganska många också tackade nej till att delta efter information om projektet (58/142 = 41 %). Ordinarie Verksamhet: Mammor (M) med utfall på PVS (OV), resp mammor på kvinnojour, och deras barn i åldern 3-13 år (MB). FAM M 105 MB 152 IFO M 28 MB 37 BUP M 81 MB 88 KV M 31 MB 51 Accepterar kontakt för mer information om projektet FAM M 55 MB 81 IFO M 21 MB 29 BUP M 53 MB 58 KV M 13 MB 19 Genomförda förmätningar (T1) FAM M 38 (36%) MB 55 (36%) IFO M 12 (43%) MB 14 (38%) BUP M 26 (32%) MB 33 (38%) KV M 8 (26%) MB 12 (24%) Figur 4: Mammor och deras barn i åldern 3-13 år i ordinarie verksamhet. FAM = Familjerätten, IFO = Individ-och familjeomsorgen, BUP = Barn- och ungdomspsykiatri, KV = Kvinnojour/Skyddat boende Sett över samtliga OV har vi alltså i dagsläget ett deltagande på 34 % (familjerätten 36 %; IFO 43 % ; BUP 32 % & Kvinnojourer 26 %) av de mammor som uppgett att de varit 9

10 utsatta för våld av sin nuvarande eller före detta partner. Vi kommer att analysera tillgängliga data för att se om vi kan finna någon förklaring till att andelen mammor i OV som tackat ja till att delta är så mycket lägre jämfört med mammor i SPV. I figur 5 har mammorna besvarat frågor och beskrivit situationen för 41 barn i åldern 9-13 år i ordinarie verksamheter, men som framgår av figuren har endast 12 av dessa barn (29 %) själva genomfört T1-mätningar. Barnen är relativt jämnt fördelade mellan olika OV. Eftersom datainsamlingen är avslutad på familjerätten kommer vi inte att få fler än tre barn därifrån, medan vi hoppas att den fortsatta datainsamlingen ska ge totalt åtminstone 10 barn ytterligare från IFO, BUP och KV, men detta verkar i dagsläget osäkert. Ordinarie Verksamhet Antal mammor som genomfört förmätning (T1) avseende sina 9-13 år gamla barn FAM MB 17 IFO MB 5 BUP MB 17 KV MB 2 Ordinarie Verksamhet Genomförd förmätning (T1) Barn 9-13 år FAM B 3 IFO B 2 BUP B 5 KV B 2 Figur 5: Barn 9-13år i ordinarie verksamheter. FAM = Familjerätten, IFO = Individ- och familjeomsorgen, BUP = Barn- och ungdomspsykiatri, KV = Kvinnojour/Skyddat boende 5.3. Bortfall, beräknat på de T1-mätningar som gjorts före Som framgår av figur 6 har vi gjort en preliminär bortfallsberäkning baserat på de familjer där T1-mätningen genomfördes före Av 151 mammaintervjuer avseende totalt 201 barn var 17 intervjuer (avseende 32 barn) ännu inte aktuella för T2-mätning , medan bortfallet uppgick till 13 mammor avseende 16 barn. Bortfallet mellan T1 & T2 är alltså hittills klart lägre (9 %) än vad vi räknade med när poweranalysen gjordes (30 %). När det gäller barnintervjuerna är bortfallet i dagsläget högre än för mammorna (20 %) men fortfarande lägre än förväntat. Det totala antalet barnintervjuer är dock än så länge så lågt att enskilda barn kan förskjuta siffrorna ganska rejält. 10

11 DAT Antal genomförda T M 121 (80%) MB 153 (76%) B 28 (62%) DAT Antal genomförda T1 M 151 MB 201 B 45 DAT Ej Aktuella för T2 förrän efter M 17 (11%) MB 32 (16%) B 8 (18%) DAT Bortfall vid T M 13 (9%) MB 16 (8%) B 9 (20%) Figur 6: Genomförda, ej aktuella resp. bortfall mellan T1 och T2 på DAT Intervjuer avseende de i utvärderingen ingående verksamheternas organisation och stödinsatser Under år 2009 har projektkoordinator Linnéa Almqvist (LA) varit i kontakt med samtliga 17 deltagande verksamheter för att inhämta information om deras organisation och personal samt om de stödinsatser verksamheterna bedriver för den grupp mammor och barn som ingår i utvärderingen. Materialinsamlingen har genomförts i två steg; (1) samtliga verksamheter fyllde i en enkät som fokuserade på frågor om personal, resurser, klientflöde mm. Avsikten med enkäten är att se om verksamheterna har likartade förutsättningar för att bedriva stödinsatser, samt att samla in information för en senare ekonomisk analys. I samband med enkäten ombads även verksamheterna att bifoga verksamhetsberättelse alt årsredovisning eller dylikt om sådan fanns upprättad för år De verksamheter som skriftligt dokumenterat sin arbetsmetod i form av en behandlingsmanual eller liknande ombads även att bifoga den dokumentationen. (2) Verksamheterna ombads att själv välja ut 1-3 personer som sedan intervjuades på plats av LA. I intervjuerna beskrev man sitt arbete med och stödinsatser till den grupp föräldrar och barn som ingår i utvärderingen. Avsikten med intervjuerna var bland annat att se om verksamheter som kan antas arbeta och ge stödinsatser utifrån samma modell (t.ex. Trappan) arbetar likartat, eller om det förekommer lokala variationer av hur man inspirerats av modellen. Materialet håller på att sammanställas och analyseras och kommer presenteras i kommande rapporter. Det insamlade och bearbetade materialet kommer att ligga till grund för de fördjupade intervjuer rörande respektive verksamhets stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma och deras mammor. Denna intervju genomförs efter avslutad datainsamling. Anledningen till att vi delat upp datainsamlingen från verksamheterna på det här sättet är att vi tror att den fördjupade intervjun rörande "behandlingsideologi" kommer att kunna leda till fördjupad reflektion kring den egna verksamheten, som kan komma att förändra det sätt man arbetar på. Därför vill vi avvakta med denna intervju tills dess datainsamlingen är klar. 11

12 6. Planerad datainsamling 6.1. Ordinarie mätningar T1-mätningar På flertalet verksamheter fortsätter försöken att rekrytera nya familjer t o m Detta datum är satt så att T3-mätningarna ska kunna vara slutförda senast vilket är nödvändigt för att slutrapporten till IMS ska kunna vara klar i tid. Förhoppningen är att få in fler barn framför allt från gruppverksamheter med CAP-metodik, individuellt inriktade specialverksamheter, IFO, BUP och skyddade boenden för kvinnor (och barn). Särskilt prioriterat är det att få fler barn i åldern 9-13 år att själva delta i studien. Där utgör dock kravet på att pappan ska informeras och ge sitt samtycke ett allvarligt hinder T2- och T3-mätningar; Dessa mätningar pågår för fullt, och som framgick ovan är bortfallet från T1 till T2 klart lägre än förväntat och preliminära uppgifter rörande T3-mätningarna indikerar också de ett relativt litet bortfall vilket naturligtvis är mycket glädjande Socialakterna Insamlingen av socialakter påbörjas under våren Verksamheternas behandlingsideologi Under våren 2010 kommer verksamheterna att djupintervjuas om sina respektive behandlingsideologier, för att möjliggöra analys av verksamma mekanismer i stödinsatserna. 7. Datainmatning, bearbetning och avrapportering 7.1. Inmatning av data Inmatning av data sker parallellt med datainsamlingen. Numeriska data matas in i Excelfiler som skickas till Göteborg där vi sammanställer och kvalitetssäkrar dem enligt en framtagen mall, Varje datafil förs sedan över till PASW Statistics (före detta SPSS). De semistrukturerade intervjuerna matas in i programmet InfoPath vilket möjliggör att numeriska data kan exporteras till Excel-filer medan textdata exporteras till Word-filer. Vi håller för närvarande på att ta fram datafiler för <DAT090630> (se nedan) och räknar med att kunna starta beräkningsarbeten avseende T1-filer under januari månad. T2- filerna ska vara klara för beräkningar senast i april och T3-filerna i september Inmatning av material insamlat efter matas in parallellt, men färdigställandet av datafiler och bearbetning av data avseende <DAT100415> (se nedan) påbörjas inte förrän <DAT090630> är avrapporterad till Regeringen Bearbetning av data För att möjliggöra avrapportering till Regeringen under hösten 2010 har materialet delats upp i två datamängder <DAT090630> respektive <DAT100415>. <DAT090630> omfattar de 201 barn och deras 151 mammor där T1-mätningen var klar före Avrapporteringen omfattar också de 45 barn i åldern 9-13 år som själva deltagit i T1-mätningen före De sista T2-mätningarna genomförs under 12

13 december månad och T3-mätningarna ska vara klara före Om bortfallet blir som indikerat innebär det att rapporten till Regeringen kan grunda sig på data från barn och deras mammor. Vi räknar också med att kunna göra en högst preliminär redovisning av data från barn i åldern 9 till 13 år som själva deltagit i utvärderingen. Merparten av dessa barn kommer att ha deltagit i gruppbaserad "specialverksamhet". <DAT100415> omfattar den kompletta datamängden dvs. <DAT090630> + de T1, T2 & T3-mätningar som utförts därefter Avrapportering Rapporten till Regeringen kommer att innefatta 1. en beskrivning och diskussion av de olika verksamheternas stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma och deras mammor 2. preliminära svar på om barnens och mammornas hälsa och välbefinnande ökat från T1 till T2 och T3, och om det finns några skillnader mellan de barn och mammor som deltagit i specialverksamheter jämfört med dem som deltagit i ordinarie verksamheter Mer djuplodande analyser avvaktar vi med tills dess att hela datamaterialet finns tillgängligt för analys dvs. efter I rapporten till IMS sommaren 2011 är siktet inställt på att bland annat beröra följande frågor: 3. har olika typer av insatser varit olika effektiva för olika barn 4. finns det barn för vilka specialverksamheter verkar ha varit särskilt viktiga 5. finns det andra faktorer än typ av stödinsats som sammanhänger med hur effektiv denna varit 6. vilken betydelse har barnens och mammornas upplevelse av hur de våldsutövande männen förhållit sig till den skada de åsamkat barnet och mamman haft, dels för möjligheten för barnen att delta i stödinsatsen i fråga och dels för hur framgångsrik insatsen varit 7. a) vilka barn har erhållit insatser enligt SoL resp. LVU, b) vilka insatser har erbjudits/erhållits och c) finns det någon relation mellan stödinsatser inom de verksamheter vi utvärderat och uppgifter i Socialtjänstregistret Utöver ovanstående räknar vi med att det under analysarbetets gång utkristalliseras nya frågeställningar, som kommer att behandlas i studentuppsatser, doktorsavhandlingar och de internationella publikationer som vi räknar med från 2012 och några år framöver. 8. Kontakter med IMS och inom projektgruppen Under projekttiden har projektgruppen hållit löpande kontakt med IMS, dels per e-post och dels genom att delta i projektledarmöten på IMS. Vid dessa möten har också samordning med övriga projekt inom ramen regeringens Kvinnofridssatsning diskuterats. Samordningen har bland annat inneburit att de frågeformulärsbaserade undersökningsinstrument som mammorna i vårt projekt besvarar också används i de projekt som riktar sig till kvinnor på kvinnojourer som har barn. Internt har kontakterna främst skötts via månatliga videokonferenser med projektgruppen, i syfte att spara tid och miljö. Därutöver har doktorandgruppen träffats en gång, och projektgruppen som helhet ytterligare en gång per termin. Dessa träffar har skett inom ramen för det Nordiska forskarnätverk avseende barn som upplevt våld i sin 13

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Preliminära resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013

UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013 Bilaga 2 UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013 Lars Oscarsson & Robert Lindahl Örebro universitet Förord På uppdrag av Socialstyrelsen, efter

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Tre perspektiv på. Konflikt och försoning. en ny arbetsmodell vid komplicerade. vårdnadskonflikter. Anna Blom Marianne Gabrielsson

Tre perspektiv på. Konflikt och försoning. en ny arbetsmodell vid komplicerade. vårdnadskonflikter. Anna Blom Marianne Gabrielsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 123/14 Tre perspektiv på Konflikt och försoning en ny arbetsmodell vid komplicerade vårdnadskonflikter Anna Blom Marianne Gabrielsson FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Stöd efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Stöd efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen Stöd efter flodvågen Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen Inger Linblad, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, Socialstyrelsen. 2008. Stöd

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer