Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun."

Transkript

1 Styrdokument BUN Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Antaget av barn- och utbildningsnämnden 18

2 Styrdokument 2 (12) Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun Sammanfattning Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som är folkbokförda i kommunen och inskrivna i grundskolan eller grundsärskolan med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Karlskoga kommun erbjuder utöver skollagen även kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass enligt samma riktlinjer som gäller för grundskolans övriga elever. Elever som har växelvis boende, där föräldrarna har gemensam vårdnad, kan vara berättigade till skolskjuts enligt lagar och rättslig praxis. Elever som väljer att gå i annan kommunal skola än den som anvisats, den s.k. placeringsskolan, kan endast beviljas skolskjuts under vissa förutsättningar Elever som går i fristående skola och som ansöker om skolskjuts kan endast beviljas skolskjuts under vissa förutsättningar. Skolskjuts omfattar inte resor till och från skolbarnsomsorg, fritidshem. Definitioner - Med skola avses förskoleklass och årskurserna 1-9 och i första hand den skola som anvisats eleven av kommunen den s.k. placeringsskolan. Kommunen anvisar i normalfallet placeringsskolan utifrån barnets faktiska folkbokföringsadress. - Med hemmet/bostaden avses i dessa regler i normalfallet elevens folkbokföringsadress eller annat därmed likvärdigt hem. - Med elev avses barn inom förskoleklassen och årskurserna Med skolskjuts avses resa till och från skolan och elevens hem. - Med skolväg avses kortaste gångbara väg till skolan. - Med hållplatsavstånd avses avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen för skolskjuts. - Med självskjuts avses skjuts med fordon som framförs av vårdnadshavaren eller av eleven själv. - Med vinterskolskjuts menas rätt till skolsskjuts under del av året, vintertid, då skolvägen, som normalt sett av kommunen inte bedömts som trafikfarlig, av kommunen bedöms vara trafikfarlig under denna del av året. - Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan och före årskursens skolstart, dels tiden efter sista lektionens slut för årskursen till skolskjutsens avgång från skolan. Väntetiden beräknas ej från schema för individuell elev eller från enskild klass. - Med växelvis boende avses att elev bor i princip lika mycket hos vardera vårdnadshavaren på två adresser. Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad om eleven. De båda adresserna skall vara vardera vårdnadshavares folkbokföringsadress varav den ena ska vara elevens. Det växelvisa boendet ska ha en varaktighet under läsåret.

3 Styrdokument 3 (12) Vem har rätt till skolskjuts Styrdokument för skolskjutsverksamhet: Skollagen (2010:800). Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340). Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Bestämmelser om rätten till skolskjuts finns för varje skolform i 2010 års skollag. För grundskolan i 10 kap 32 och för grundsärskolan i 11 kap 31 och för gymnasiesärskolan 19 kap 20 samt för gymnasieskolan i SFS 1991:1110. Förordningen om skolskjuts (1970:340) ger vissa direktiv angående utformningen av skolskjutsning samt om fordonets utrustning. Skolskjutsen ska anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). Förskoleklass Karlskoga kommun erbjuder, utöver skollagens krav, även kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass enligt samma villkor som gäller för andra elever inom grundskolan. Grundskola med offentlig huvudman Elever i grundskola med offentlig huvudman har enligt skollagen 10 kap 32 rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem, till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Rätt till skolskjuts ska prövas mot samtliga kriterier för en samlad bedömning och beslut. Skollagen preciserar inte vad som menas med färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Förutom den vägledning som kan erhållas via rättsfall och domstolsutslag är det kommunen som sätter dessa riktlinjer. Sveriges kommuner och landstings (SKL 2014) Skolskjutshandboken ger ytterligare vägledning. Annan kommunal skolenhet än placeringsskolan Elever som väljer att gå i en annan kommunal skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl eller på grund av eget val ( 25-27) är endast berättigade till skolskjuts om de uppfyller skollagens krav på skolskjuts till följd av skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet och om skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska hinder. Utgångspunkten för bedömningen av huruvida anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan få ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet och därmed kostnad kommunen hade haft ifall eleven valt att gå i den skola som han eller hon placerats i. Om skolskjutsen till den av eleven valda skolan är dyrare än vad det skulle ha varit i placeringsskolan saknas rätt till skolskjuts. Motsvarande bedömning görs med beaktande av de organisatoriska svårigheter som kan uppkomma.

4 Styrdokument 4 (12) Grundsärskolan med offentlig huvudman Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har enligt skollagen 11 kap 31 rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem, till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Fristående grundskola inom kommunen Hemkommunen ska enligt skollagen 10 kap 40 anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som gäller för elever som valt en annan kommunal skolenhet än där kommunen annars skulle ha placerat eleven och om skolskjuts kan anordnas av kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska hinder. Fristående grundskola utanför kommunen För elever som går i fristående skolor utanför kommunen föreligger inte rätt till skolskjuts. Skolplacering av personliga skäl En elev som med anledning av personliga skäl (10 kap 25) går i en annan grundskola i en annan kommun, och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen, har enligt skollagen 10 kap 33 rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. Elever med växelvis boende Enligt skollagen 10 kap 32 har elever rätt till skolskjuts från hemmet eller en plats i nära anslutning till hemmet om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna och med längre varaktighet brukar man tala om växelvis boende. Systemet med gemensam vårdnad och växelvis boende är förankrat i lagstiftningen som ett sätt att se till att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna kan tillgodoses. Då det tillämpas får det berörda barnet anses ha två likvärdiga hem och rätten till skolskjuts prövas på vanligt sätt utifrån elevens placeringsskola i vardera fallet. Överklagande av beslut om skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan normalt överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens beslut där även skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen kan bli föremål för prövning. Förvaltningsbesvär gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av Samma sak gäller överklagande vid växelvis boende. Beslut i dessa fall kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Laglighetsprövning innebär att domstolen gör en överprövning av kommunens beslut utifrån om beslutsprocessen har gått rätt till. De enskilda detaljerna i själva beslutet bedöms inte.

5 Styrdokument 5 (12) Villkor för att få skolskjuts Eleven ska: - vara folkbokförd i Karlskoga kommun - vara inskriven i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan - ha en hemadress som normalt ligger inom placeringsskolans upptagningsområde - ha en skolväg som normalt överstiger nedan angivna kilometerantal - ha en skolväg som under hela eller delar av året enligt kommunens bedömning ej uppfyller säkra trafikförhållanden - ha möjlighet att få funktionsnedsättning, särskilda skäl eller övriga omständigheter beaktade kring rätten till skolskjuts - som elev i särskolan anses ha kommunen som upptagningsområde Skolvägens längd För att, som ett av flera kriterier, vara berättigad till skolskjuts utgör avståndet mellan elevens folkbokföringsadress, eller därmed likställt hem, och skolan en del i bedömningen om skolskjuts ska erbjudas eller inte. Elever i Karlskoga kommun har, vad gäller skolvägens längd, rätt till skolskjuts till grundskola och grundsärskola om avståndet mellan hemmet och skolan minst uppgår till: Årskurs F-3 3 km Årskurs km Årskurs km Avståndsmätning Skolvägen, d.v.s. den kortaste gångbara vägen till skolan, mäts efter den lämpligaste gång-, cykeleller bilvägen. Det IT-verktyg som kommunen eller Länstrafiken använder för uppmätning av skolvägens längd ska anses uppfylla kravet på en korrekt och för samtliga elever likvärdig mätmetod. Kommunens eller Länstrafikens uppmätning enligt denna mätmetod ska, som ett av flera kriterier, ligga till grund för kommunens bedömning om rätten till skolskjuts. Andra omständigheter kring rätt till skolskjuts Bedömning kring rätten till skolskjuts ska utöver skolvägens längd också göras - om skolvägens trafikförhållanden av kommunen bedöms som farlig under hela eller del av året - kring andra särskilda omständigheter - vid sjukdom eller funktionshinder som påtagligt försämrar elevens rörelseförmåga och därmed elevens möjlighet att själv ta sig till skolan. Vinterskolskjuts Under vinterhalvåret kan s.k. vinterskolskjuts beviljas om vägen, som normalt av kommunen bedöms som trafiksäker, av kommunen bedöms vara trafikfarlig. Anledningen för denna avsevärda nedsättning av trafiksäkerheten kan bero på att vägbredden minskar på grund av oplogade vägrenar eller att sikten för annalkande fordon nedsätts av mörker. Tiden för vinterskolskjuts gäller normalt perioden 1 november 31 mars, men kan också bedömas med hänsyn till förhållandena under det enskilda året.

6 Styrdokument 6 (12) Föräldrars ansvar då skolskjuts inte erbjuds Även om avståndet till skolan understiger avståndet för rätten till skolskjuts, kan det i vissa fall vara mindre lämpligt att eleven ensam förflyttar sig från hemmet till skolan och åter. Eftersom föräldrarna i det läget ansvarar för att eleven kommer till skolan förutsätts att vårdnadshavarna i sådana fall skjutsar eller följer eleven. Trafikförhållanden På grund av trafiksäkerhetsmässiga skäl, vilket bedöms utifrån hastighetsgräns, vägens bredd och beskaffenhet, om särskild gång- och cykelväg finns, siktförhållanden, fordonsmängd, trafikarbete eller andra omständigheter, kan elev beviljas skolskjuts utan hänsyn till skolvägens längd. Det kan vara en påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg. Vid bedömning av trafikförhållanden avgörs om det finns en förhöjd risk för olycka. Bedömningen görs efter hur säkert ett barn i sällskap med en vuxen bedöms kunna ta sig till och från hållplats samt röra sig utmed aktuell vägsträcka. Bedömningen av vägens beskaffenhet och särskilda risker görs gemensamt av kommunens skolskjutsansvarige, ansvarig trafikingenjör och i samverkan med kommunens trafikassistent. I förekommande fall görs bedömningen tillsammans med skolskjutsentreprenören. Vid tveksamheter görs en förfrågan hos trafikverket, polisen eller annan som bedöms ha uppgifter angående trafiksäkerheten på den aktuella vägen. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning hos en elev är en annan omständighet som kan motivera att skolskjuts ordnas. Det ankommer på vårdnadshavaren att bifoga relevant underlag för bedömningen, till exempel medicinskt utlåtande från läkare. Intyget ska styrka behov och varaktighet av skolskjuts. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor. Vid kortvarig funktionsnedsättning på grund av olycksfall ska olycksfallsanmälan och läkarintyg sändas till kommunens försäkringsbolag, som tar beslut om tillfällig resa vid olycksfall. Vid kortvarig funktionsnedsättning på grund av andra medicinska skäl ska elev som har egen sjukoch olycksfallsförsäkring i första hand ta kontakt med sitt försäkringsbolag för kostnadsersättning för sådana tillfälliga resor. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i andra hand för dessa resor efter ansökan på grund av särskilda skäl och mot uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare kring behovet av skolskjuts på grund av den medicinska bedömningen. Annan särskild omständighet En elev kan ha behov av skolskjuts på grund av någon annan särskild omständighet än vad som ovan angetts. Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållandena, elevens ålder eller funktionshinder inte berättigar till skolskjuts kan således någon annan omständighet finnas som motiverar att skolskjuts ordnas. Växelvis boende Med växelvis boende avses att elev bor i princip lika mycket hos vardera vårdnadshavare på två adresser. Båda vårdnadshavarna har gemensam vårdnad för eleven. De båda adresserna skall vara vardera vårdnadshavares folkbokföringsadress varav den ena ska vara elevens. Det växelvisa boendet skall vara förordnat i dom, fastställt i ett av myndighet godkänt avtal eller på annat skriftligt sätt ha överenskommits mellan vårdnadshavarna.

7 Styrdokument 7 (12) Elevens skolskjutsrättighet vid växelvis boende bedöms utifrån: - att avtal om det växelvisa boendet, förordnat i dom, fastställt i ett av myndighet godkänt avtal eller enligt annan skriftlig överenskommelse mellan vårdnadshavarna, vid kommunens bedömning om rätt till skolskjuts ska kunna uppvisas efter särskild begäran - att båda föräldrarna bor i Karlskoga kommun - att eleven ska vara folkbokförd på den ena adressen - att eleven går på placeringsskolan - att reglerna om skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, elevens särskilda skäl eller andra omständigheter beaktats - att skolskjutsen som regel gäller för jämn respektive ojämn vecka för vardera hemadressen - att skolskjutsen som regel avser hel vecka (måndag-fredag till/från skolan) - att det växelvisa boendet har en varaktighet som ligger fast under läsåret. - elevens utnyttjande av skolbarnsomsorg (fritidshem) - rättighet utifrån skollagen att gå kvar läsåret ut respektive sista årskursen ut på den skola där eleven börjat. Detta innebär ingen fortsatt rätt till tidigare beviljad skolskjuts utan förnyad ansökan på grund av särskilda skäl måste göras. Till ansökan ska vistelseschema hos respektive vårdnadshavare skickas med. Annan skola eller fristående skola Elever som väljer att gå i en annan kommunal grundskola, än den som kommunen har eller skulle ha anvisat, garanteras inte fri skolskjuts. Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor inom kommunen eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Det här gäller dock bara om skolskjutsen är organiserad på ett sådant sätt att en elev utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan erbjudas skolskjuts till och från en annan skola, kommunal eller fristående, än den han eller hon skulle ha placerats i. Bedömningen av om anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan få ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i den skola som han eller hon skulle ha placerats i. Ansökan om skolskjuts - Ansökan om skolskjuts ska göras senast 15 april, eller till närmast därefter kommande vardag med postbefordran, inför det kommande läsåret. - Ansökan om s.k. vinterskolskjuts ska också göras senast 15 april inför det kommande läsåret. Trafikförhållanden som varit kända före ansökningsperiodens slut men som inte föranlett en ansökan om vinterskolskjuts inom ansökningstiden kommer inte att beaktas under det pågående läsåret. - För att ansökan ska behandlas ska den vara fullständig. Ofullständig ansökan som efter begäran till vårdnadshavare om kompletterande uppgifter ändå inte blir fullständig kommer inte att handläggas.

8 Styrdokument 8 (12) - Ansökan om skolskjuts under innevarande läsår kan endast göras vid flyttning, ändrade familjeförhållanden eller andra särskilda omständigheter. - Beslut om skolskjuts gäller för det aktuella skolåret. Rätten till skolskjuts prövas inför varje nytt läsår. - Om förhållanden, som legat till grund för rätt till skolskjuts, förändras under skolåret ska en omprövning av rätten till skolskjuts göras. - Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till skolan till dess att kommunen beslutat en ansökan om skolskjuts. Skolskjuts med allmän kollektivtrafik Skolskjuts i Karlskoga kommun anordnas genom att skolskjuts-berättigade elever i de flesta fall tilldelas busskort som gäller på aktuell kollektivtrafiklinje såväl på landsbygden som i tätorten. Busskort. Förlust av busskort - Elev som är berättigad till busskort erhåller kostnadsfritt ett sådant av skolan. - Busskort som förlorats, eller på grund av oaktsamhet som gjort att busskortet slutat fungera, ersätts av skolan mot en administrativ avgift på 100 kr vid första tillfället och 200 kr vid andra tillfället. - Vid upprepad förlust, eller på grund av oaktsamhet som gjort att busskortet slutat fungera, mister eleven rätten till förnyat busskort då den kostnadsfria förmånen redan utgått till eleven. - Rätten till förnyat busskort kan prövas särskilt via barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan görs enligt särskilda skäl med angivande om orsaken. - Elev som inte längre uppfyller fastställda kriterier för skolskjuts på grund av byte av adress eller dylikt ska omedelbart (senast inom 14 dagar) återlämna busskortet till skolan. Elev som trots anmaning att återlämna busskortet inte gör det kommer via vårdnadshavaren, efter anmälan från skolan till barn- och utbildningsförvaltningen, att debiteras den kostnad som kommunen har för den tid då busskortet kan användas. Särskilt upphandlad skolskjuts I de fall då allmän kollektivtrafik inte kan nyttjas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar. Skolskjuts med särskild upphandlad skolskjuts samordnas av skolskjutsentreprenören. Fordonen är dimensionerade efter antalet barn som är berättigade till skolskjuts. Detta medför att resa till och från skolan ska ske med de turer som anvisats. För entreprenörens möjligheter att planera skolskjutsar inför läsåret på bästa sätt är det nödvändigt att alla elevers rätt till skolskjuts är fastställd av kommunen i god tid före läsårets början och i enlighet med det skolskjutsavtal som gäller mellan kommunen och skolskjuts-entreprenören. Anpassad skolskjuts särskolan I de fall då allmän kollektivtrafik, eller särskilt upphandlad skolskjuts, inte kan nyttjas av elev i särskolan ordnar kommunen skolskjuts genom anpassad skolskjuts. Vid ansökan om anpassad skolskjuts på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl ska i förekommande fall alla nödvändiga hjälpmedel och annan utrustning som ska medfölja skolskjutsen anges i ansökan.

9 Styrdokument 9 (12) Hållplatser Hållplatsen fastslås av barn- och utbildningsförvaltningen på förslag av entreprenören för särskilt upphandlad eller anpassad skolskjuts. Hållplatsen anvisas med hänsyn till trafikförhållanden. Elever ska inte ha längre än 2 km till anvisad hållplats. Elevens vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan bostad och skolskjutshållplats. Väg till/från hållplats är en del av skolvägen och ska ha, av kommunen bedömda, säkra trafikförhållanden. Under vinterhalvåret kan s.k. vinterskolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts beviljas om vägen till/från hållplats, som normalt av kommunen bedöms som trafiksäker, av kommunen bedöms vara trafikfarlig. Enskild väg Skolskjuts trafikerar enskild väg endast om denna är av sådan kvalité att - normal hastighet (minst 30 km/tim) kan hållas - avtalade körtider kan hållas - det inte föreligger risk för att passagerare eller fordon skadas - vägen, då vinterväglag råder, hålls framkomlig genom sandning och plogning Ramschema Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. För varje årskurs och skola upprättas ett ramschema och utifrån detta bestäms tiderna för skolskjuts. Årligen innan maj månads slut inlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen ett årskursvis sammanhållet ramschema för den aktuella skolan för det aktuella läsåret av rektor. Det lämnade ramschemat ska då också innehålla information om start- och stopptider för de skoldagar som avviker från det normala årskursvisa schemat under läsåret t.ex. lovdagar, studiedagar, terminsstarts- och skolavslutningsdagar. Ändringar av skolskjuts på grund av ramschemaändringar under läsåret beställs och betalas av rektor. Väntetider Väntetid är den tid som räknas från skolskjutsens ankomst till skolan till lektionens början samt från lektionernas slut till avfärd från skolan. Väntetiderna avser skolans start- och sluttid enligt angivet årskursvist ramschema och inte varje enskild elevs start- och sluttid enligt elevens individuella schema. Väntetiden eftersträvas att minimeras i möjligaste mån, och bör inte sammanlagt vara mer än en timme per skoldag. Samordning av skolskjutsarna medför att väntetider förekommer. Restid Med restid avses här tid i fordonet. Vid planeringen bör för F-6 inte 60 minuter per tur överskridas och för 7-9 inte 90 minuter per tur.

10 Styrdokument 10 (12) Vårdnadshavarens ansvar - Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på dennes väg från/till hemmet till/från skolan, om rätt till skolskjuts ej föreligger, eller till/från skolskjutshållplatsen och under den tid som eleven uppehåller sig där. - Vårdnadshavaren har ansvar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Om eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till/från skolan. - Vårdnadshavaren har ansvar för att eleven, i det fall eleven inte kan åka den ordinarie skolskjutsen pga akut sjukdom under skoldagen, kommer till hemmet. - Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka skolskjuts till skolan om skjutsen inte ska användas. - Vårdnadshavaren ansvarar för att medverka till att eleven använder bussbälte och att eleven följer skolskjutsförarens anvisningar om säkerhet och ordning. - Vårdnadshavaren ansvarar för att förbereda och träna eleven på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. - Efter skoldagen ska kommunen anses ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när eleven på överenskommen tid går från fritidshem eller från skolan, om rätt till skolskjuts ej föreligger, eller när eleven stiger av skolskjutsen vid skolskjutshållplatsen. - Vårdnadshavaren har inte rätt att ändra tider, färdväg, platser för på- och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande. Kommunens ansvar Kommunen ansvarar för - elevens säkerhet mellan uppsamlingsplats/hållplats och skola - eleven under skoltid - elevens väntetid på skolan och vid skolans uppsamlingsplats/hållplats - elev under färden med skolskjuts även om detta ansvar är överlämnat till skolskjutsentreprenören och föraren under färd - att i samverkan med rektor och skolskjutsentreprenör vid varje läsårsstart utbilda skolskjutseleverna om vad som gäller före, under och efter transporten och även öva utrymning vid olycka eller brand. Skolskjutsentreprenörens ansvar Skolentreprenören och föraren ansvarar för - säkerheten under skolskjutstransporten - att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs under färd - att gällande övriga säkerhetskrav enligt skolskjutsavtalet med kommunen fullgörs Ordningsfrågor Om föraren anser att trafiksäkerheten hotas på grund av elevs uppträdande har föraren rätt att stanna fordonet och vidtaga sådana lämpliga åtgärder att förhållandena kan anses säkra. Elev som uppför sig så att säkerheten hotas kan inte avstängas från rätten till skolskjuts, men ska efter beslut av rektor, åtföljas av förälder eller annan vuxen till förbättring skett. Elev som vållat skada i fordonet är ersättningsskyldig enligt gällande skadeståndsrätt. Kamrater, som ej har rätt till skolskjuts på den aktuella skolskjutsturen, får ej medfölja i skolskjutsen. Större bagage såsom cyklar, skidor etc. får inte tas med i skolskjutsen.

11 Styrdokument 11 (12) Giltighetstid Riktlinjerna, Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun, ska med avseende på - ansökningstiden gälla med omedelbar verkan då beslut fattats av barn- och utbildningsnämnden. - genomförandet gälla fr.o.m. höstterminen 2015 och fortsättningsvis till annat beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden. Force majeur Om eleven missat skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till eller från skolan. Anledningen till sådan miss ska av säkerhetsskäl utredas av skolan i samverkan med vårdnadshavaren för att undvika upprepning. Om föraren av skolskjutsfordonet bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens skick med mera inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt kan skolskjutsen ställas in. Ersättningsskjuts anordnas inte i dessa fall. Överklagande Beslut om skolskjuts kan överklagas skriftligen till Förvaltningsrätten. Överklagandet skickas till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga Barn- och utbildningsförvaltningen, Karlskoga kommun, Karlskoga. I överklagandet ska framgå: - att det är ett överklagande - vilket beslut som överklagas - vilken ändring som begärs i beslutet Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Kommunen kontrollerar om överklagandet har kommit in i rätt tid och bedömer om beslutet ska omprövas. Har överklagandet inkommit för sent avvisas överklagandet. Omprövar kommunen beslutet, får den klagande ett nytt beslut. Omprövas inte beslutet av kommunen skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten. Skolskjuts är inte: - Tillfälliga resor mellan hem och skola t.ex. vid olycksfall. Kommunens försäkringsbolag ansvarar för dessa resor mot uppvisande av läkarintyg kring behovet av skolskjuts på grund av den medicinska bedömningen.. - Tillfälliga resor mellan hem och skola t.ex. vid planerade operationer eller annan tillfällig medicinsk omständighet som inte täcks av kommunens försäkringsbolag. Elev som har egen sjuk- och olycksfallsförsäkring ska i första hand ta kontakt med sitt försäkringsbolag för kostnadsersättning för sådana tillfälliga resor. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i andra hand för dessa resor efter ansökan på grund av särskilda skäl och mot uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare kring behovet av skolskjuts på grund av den medicinska bedömningen. - Självskjuts. Resor mellan hem och skolbarnsomsorg (fritidshem, pedagogisk omsorg) eller resor mellan hem och skola då skolskjuts ej erbjuds. Vårdnadshavaren ansvarar för dessa resor.

12 Styrdokument 12 (12) - Omsorgsresor. Resa mellan kommunal skolbarnsomsorg och Nattis. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för dessa resor. Särskild ansökan ska göras. - Förvaltningsresor. Normalt ansvarar föräldrarna för en elevs resor till och från fritidshem. Ett undantag från regeln görs när det gäller en funktionshindrad en elev som går i särskolan. Eleven erbjuds då resa (en så kallad förvaltningsresa) mellan fritidshem och exempelvis hemmet. Förvaltningsresa är inte detsamma som skolskjuts eller färdtjänst, utan en helt egen typ av resa som är unik för Karlskoga kommun som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om Förvaltningsresa beställs dock på samma sätt som färdtjänst, hos Länstrafiken. Men först måste man ansöka om förvaltningsresa hos Samhällsbyggnadsnämnden, Karlskoga kommun och därefter skicka schemat till Länstrafiken. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för dessa resor. I annat fall ansvarar vårdnadshavaren för dessa resor. - Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök m.m. Skolverksamheten ansvarar själv för dessa resor. - Verksamhetsresor till och från annan skola/lokal för undervisning i slöjd, idrott, hemkunskap m.m. Skolverksamheten, grundskolan och grundsärskolan, ansvarar själv för dessa resor.

Skolskjutsreglemente Gymnasiesärskolan Karlskoga och Degerfors kommuner

Skolskjutsreglemente Gymnasiesärskolan Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse GN 2015.00203 Handläggare: Jan Strid Gymnasienämnden Skolskjutsreglemente Gymnasiesärskolan Karlskoga och Degerfors kommuner Sammanfattning Med anledning av handläggning och beslut kring

Läs mer

Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun

Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun Fastställd av: BUN 20140616 68 Revideras senast: 2016-06-30 Innehåll Riktlinje - Skolskjuts i Karlskoga kommun... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Gäller från och med höstterminen 2014. Antaget av Kommunfullmäktige 2014-06-16, 125

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Gäller från och med höstterminen 2014. Antaget av Kommunfullmäktige 2014-06-16, 125 SKOLSKJUTSREGLEMENTE Gäller från och med höstterminen 2014 Antaget av Kommunfullmäktige 2014-06-16, 125 2(9) Innehållsförteckning SKOLSKJUTSREGLEMENTE... 1 1. Allmänna lagkrav... 3 2. Dispens gällande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer TÖREBODA KOMMUN Regler och riktlinjer För skolskjutsar inom Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige: 2016-04-25 Inledning Töreboda kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 samt 11 kap.

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun.

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Götene kommun. Upprättad: 2012-05-08 Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2012-03-07, 84 Kontaktperson: Maria Jönsson, 0511-38 68 02 Innehållsförteckning

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 1(6) Datum Diarienummer 2015-04-29 2015/546 611 Fastställd av BUN 2015-05-21, 100 Skolskjutsregler för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Lagar och förordningar I lagar,

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02,

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, SKOLSKJUTSREGLEMENTE Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun

Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1(8) 2(8) Lars Steimer, skolskjutsansvarig Lars.steimer@svedala.se Skolskjutsreglemente för Svedala kommun 1. Inledning Varje kommun fastställer regler och riktlinjer för sin skolskjutsverksamhet. Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor i Skellefteå kommun Dokumentnamn Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011

Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 Skolskjutsreglemente för grundskola och grundsärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut Reviderad version gällande från ht 2011 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR sid 2 2 DEFINITIONER sid 2 3 REGLER sid

Läs mer

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 1. Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Datum Sida 11-06-07 1(1) Skolskjutsreglemente för grund- och särskola i Tibro Kommun Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 Datum Sida 11-06-07 1(7) Innehåll Allmänna lagkrav... 2 Färdvägens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING Riktlinjerna är beslutade i Nämnden för bildning, fritid och kultur 2015-10-20. Dnr 014-238-15 Nbfk. 1 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR FÄRGELANDA KOMMUN RIKTLINJER Dnr 2016/330 2016-05-25 RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSAR I FÄRGELANDA KOMMUN Förskoleklassen Grundskolan Särskolan Gymnasieskolan Gymnasiesärskolan Fastställda av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-24, 75 Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTSAR I GISLAVEDS KOMMUN Antaget av barn- och utbildningsnämnden , 56

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTSAR I GISLAVEDS KOMMUN Antaget av barn- och utbildningsnämnden , 56 RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTSAR I GISLAVEDS KOMMUN Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2017-05-22, 56 Bestämmelser om rätten till skolskjutsning finns för varje skolform i skollagen (SFS 2010:800 10 kap.

Läs mer

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola 1 Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola 1. Inledning Detta regelverk utgår från bestämmelserna om skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar 3 2 Definitioner 3 3 Regler 3 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Gäller från och med höstterminen Antaget av kommunfullmäktige , 141

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Gäller från och med höstterminen Antaget av kommunfullmäktige , 141 SKOLSKJUTSREGLEMENTE Gäller från och med höstterminen 2016 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-21, 141 2(9) Innehållsförteckning SKOLSKJUTSREGLEMENTE... 1 1. Allmänna lagkrav... 3 2. Bestämmelser gällande

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2015-03-09

Läs mer

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts

Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts 1 (5) Antaget av grundskolenämnden 2015-09-08, 3. Ersätter riktlinjer för kostandsfri skolskjuts. Lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) BUN/2013:647 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för skolskjuts/elevresor inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-10-10 0480-45 29 04 Riktlinjer för skolskjuts Syfte För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar Barn-och ungdomsförvaltningen skolskjuts

Läs mer

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Reglemente Skolskjuts Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Innehållsförteckning Allmänna lagkrav... 3 Färdvägens längd... 3 Grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskolan... 3 Trafikförhållanden,

Läs mer

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts

DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN. Riktlinjer för skolskjuts DNR BUN 2014.379 R I K TLINJER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för skolskjuts Gäller från 1 juli 2015 Innehåll 1. Skolskjuts med SL-kort eller taxi... 3 1.1 Begränsningar... 3 1.2 Elevresor för

Läs mer

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola

Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola Regelverk för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och gymnasiesärskola Inledning Detta regelverk utgår från bestämmelserna om skolskjuts i skollagen (2010:800). 1. Omfattning Regelverket omfattar

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun

Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Dnr KK17/77 RIKTLINJER Skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-01-30 Dnr KK17/77 2/5 Innehållsförteckning

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun Dokumentansvarig David Idermark, 0485-471 13 david.idermark@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 164 2016-06-21 Giltighetstid 1 juli 2016 1(6) Dnr Dnr 2015/000447-003 Beteckning

Läs mer

Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013.

Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013. REGLEMENTE 1 (7) Diarienummer BUN 13/194 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolskjutsreglemente Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 17 september 2013. 1. Ändamål 1.1 Enligt skollagens 10 kap 32

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1(9) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsar

Riktlinjer för skolskjutsar Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2016-05-26 BOUN.2016:55 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolskjutsar Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun

Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun Regler och riktlinjer för skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Förskoleklass Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av kommunstyrelsen 2017-02-13 Gäller från

Läs mer

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar Regler för grundskole- och grundsärskole-skjutsar inom Sjöbo kommun 2011-08-08 Version 1.0 Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Sjöbo kommun Giltigt från och med höstterminen 2011 Antagen

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Skolskjutsregler Robertsfors kommun

Skolskjutsregler Robertsfors kommun Skolskjutsregler Robertsfors kommun Antaget av Barn- och utbildningsutskottet 2014-02-03 INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA LAGKRAV... 1 2 REGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESÄRKOLA... 1 2.1 FÄRDVÄGENS LÄNGD...

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I

SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN I GULLSPÅNG KOMMUN GÄLLER FR O M LÄSÅRET 2016-2017 Skolskjutsreglementet ersätter tidigare beslutat dokument kallat Normer för berättigande till

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Skolskjuts i Tranås kommun Barn- och utbildningsförvaltning Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden BU-Kansli 1628

Skolskjuts i Tranås kommun Barn- och utbildningsförvaltning Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden BU-Kansli 1628 Sida 1 (6) Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltning Ansvarig: BU-Kansli Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 216-6 Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Publiceringsdatum: Revideras: 217-8-1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av Utbildningsnämnden den 10 dec 2015 Skolskjutsregemente för Nykvarns kommun 1 Allmän information Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad SKOLSKJUTSREGLER Antagen i utbildningsnämnden 2012-09-28 Reviderad 2015-08-28 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

SKOLSKJUTSANVISNINGAR FÖR STOCKHOLMS STAD

SKOLSKJUTSANVISNINGAR FÖR STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BESLUTADE I KOMMUNFULL- MÄKTIGE 2012-11-15 SKOLSKJUTSANVISNINGAR FÖR STOCKHOLMS STAD (Gäller från och med den 1 januari 2013) Skolskjuts enligt skollagens bestämmelser Kommunens

Läs mer

Bildning Datum: Sida: 2011-06-08 1 (5)

Bildning Datum: Sida: 2011-06-08 1 (5) Bildning Datum: Sida: 2011-06-08 1 (5) Handläggare: Dokumentnamn: DokumentID Version: Christina Fåhraeus Diarienr 1 Skolskjutsansvarig Skolskjutsreglemente för grundskoleelever Antagen Bn 73/11 Skolskjutsreglemente

Läs mer

Skolskjuts i Karlshamns kommun

Skolskjuts i Karlshamns kommun Skolskjuts i Karlshamns kommun Information om Karlshamns kommuns skolskjutsverksamhet inom förskoleklass, grundskola och särskola Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn 0454-813 00

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

Antaget av skolnämnden 2013-03-21

Antaget av skolnämnden 2013-03-21 2013-03-11 1 SKN 2011/344 Antaget av skolnämnden 2013-03-21 Skolskjutsreglemente Skollagen Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32, 40 och 11 kap. 31, 32 för elev i grundsärskolan. Ansvarig

Läs mer

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun

Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun SKN 2016/311 Utbildningsförvaltningen Regler fö r skölskjuts i Enkö pings kömmun Beslutade av skolnämnden den 7 december 2016. Ersätter från och med beslutsdatum tidigare regler/reglementen för skolskjuts.

Läs mer

Regler för skolskjuts i Håbo kommun

Regler för skolskjuts i Håbo kommun Regler för skolskjuts i Håbo kommun Dokumentansvarig: Barn- och utbildningsnämnden REGEL 2(11) Regler för skolskjuts i Håbo kommun 1 Allmänna regler Bestämmelser om skolskjuts finns i skollagen (2010:800),

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas Juridisk vägledning Granskad maj 2015 Mer om Skolskjuts Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Del I. Skolskjuts i Linköpings kommun. Lagstiftning, riktlinjer och regler. gällande skolskjutsverksamheten. Linköpings kommun linkoping.

Del I. Skolskjuts i Linköpings kommun. Lagstiftning, riktlinjer och regler. gällande skolskjutsverksamheten. Linköpings kommun linkoping. Del I Skolskjuts i Lagstiftning, riktlinjer och regler gällande skolskjutsverksamheten. linkoping.se Version februari 2016 Utgiven av För frågor kontakta skolskjutsansvarig via växel 013-20 60 00 Foto:

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 2011-06-13 Dnr: 2011/501-BaUN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för skolskjuts RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 1. ALLMÄNT Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elev

Läs mer

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01

Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Riktlinjer gällande skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsnämnden Gäller fr.o.m. 2011-07-01 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Omfattning...3 4. Beslutsfattare...3 5. Rätt

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Värnamo kommun

Skolskjutsreglemente för Värnamo kommun Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-10-23 PM 15.13 Skolskjutsreglemente för Värnamo kommun Lagar och förordningar om skolskjutsning Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns reglerat i skollagen (SFS

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS I ESLÖVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS I ESLÖVS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS I ESLÖVS KOMMUN Antagna av Barn- och familjenämnden 2016-06-15 och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-06-13. 1(12) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Beslutsfattare...

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 1 (12) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Utbildningsförvaltningen 08-731 30 20 2016-03-03 UN/2016:101 Riktlinjer för skolskjuts Fastställda av utbildningsnämnden 2016-03-22 Riktlinjerna gäller från och

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER 2 3 REGLER 2 4 ANSVARSFÖRDELNING 4 5 SKOLSKJUTS

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Regler för skolskjuts i Skara kommun Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden den 22 september 2011 90 Morgondagens skola med lust till livslångt lärande Inledning Gällande skolskjutsregler är beslutade

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 1 (12) Riktlinjer för skolskjuts Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn och utbildningsnämnden (2010 11 02 51) Gäller för: Barn och utbildningsförvaltningen Giltig fr.o.m.: 2014 08 01 Dokumentansvarig:

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden Dnr BSN/16/2013 Riktlinjer för SKOLSKJUTS 2013-2014 Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Rätt till skolskjuts... 3 1. Färdvägens längd... 3 2. Trafikförhållanden... 3 3. Funktionsnedsättning...

Läs mer

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun.

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2015-04-13 Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. Detta dokument ersätter tidigare beslutade regler för skolskjuts. Kommunens skyldighet och ansvar Kommunen är,

Läs mer