Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer"

Transkript

1 Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni

2 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Tierps kommun erbjuder även kostnadsfri skolskjuts till elever i förskoleklass (FK) och gymnasiet (Gym). Skolskjuts anordnas från den adress där eleven är folkbokförd. Undantag gäller för vissa elever med växelvis boende. Läs mer om det under rubriken Skolskjuts vid växelvis boende. Definition - vad är skolskjuts? Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i linjetrafik. I de fall skolskjuts inte kan genomföras med befintlig kollektivtrafik genomförs skolskjuts med skoltaxi. Skolskjuts är: Skolskjuts är inte: Skolväg är: Av kommunen anordnad transport av elev mellan hemmet och skolan. Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc. Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven hänvisats till för sin skolgång. Skolan kan rekommendera en väg som är betydligt längre än den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller för en sådan rekommendation. Avsteg från avståndsgränserna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om inte avståndsgränserna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts trots att vissa elever uppfyller avståndskriteriet. Det senare förutsätter att skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar. Kriterier för skolskjuts Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts. En elev är berättigad till skolskjuts under följande villkor i Tierp kommun: Årskurs Maximal tillåten väglängd mellan bostad och skola Möjlighet till dispens för lång väglängd mellan upptagningsplats och hem 2 Skolväg längs eller tvärs väg med hastigheter om minst 90 km/tim 3. Skolväg längs högtrafikerad väg 4 Skolväg längs väg som av kommunen klassas som bristfällig 5 FK 2,0 km 1 1,5 km Ja Ja Ja 1 2,0 km 1 1,5 km Ja Ja Ja 2 3,0 km 1,5 km Ja Ja Ja 3 3,0 km 1,5 km Ja Ja Ja 4-6 3,0 km 2,0 km Ja Ja Ja 7-9 4,0 km 2,0 km Ja Nej Nej Gym 6,0 km 4,0 km Nej Nej Nej 1. Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km. 2. Gäller elever i glesbygdsområde som går längs mörk och enslig väg. De angivna kilometergränserna avser minsta sträcka som normalt kan bli föremål för dispens. Särskild ansökan och beslut krävs. 3. Gäller elever med mer än 500 meters skolväg längs väg med en tillåten hastighet om minst 90 km/tim. 2

3 4. Gäller elever med mer än 500 meters skolväg längs väg med en tillåten hastighet om minst 70 km/tim, som saknar tillräckliga gåytor vid sidan om körbanan och som har en uppmätt trafikflöde om minst 1200 fordon per årsmedeldygn. 5. Gäller elever med mer än 1000 meters skolväg längs väg med en tillåten hastighet om minst 70 km/tim, som saknar tillräckliga gåytor vid sidan om körbanan och som har ett uppmätt trafikflöde om minst 600 fordon per årsmedeldygn. Gäller även då vägens utformning inbjuder till hastighetsöverträdelser eller som har synnerliga siktsvårigheter. Särskild ansökan och beslut krävs. Gamla E4:an Gamla E4:an betecknas väg 600 och klassas som landsväg. Det innebär att väg 600 följer bestämmelserna om kriterier för landsväg enligt ovan. Avståndet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen Kommunen anordnar skolskjuts till och från den av skolskjutsplaneringen fastställda skolskjutshållplatsen och till och från den skola som anvisats av Utskottet barn och ungdom. Andra skäl som ger rätt till skolskjuts I vissa fall kan andra skäl än de ovan angivna kriterierna motivera avsteg från reglerna och att en elev beviljas skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är: Trafikförhållanden: i första hand gör skolskjutsansvarig en bedömning om skolvägen är farlig. Rektor beslutar. Vid osäkerhet lämnas bedömningen till utskottet barn och ungdom, vilket inhämtar yttranden att bygga sina beslut på. Funktionsnedsättning hos eleven: ska styrkas genom intyg från läkare. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Utskottet barn och ungdom avgör om funktionsnedsättningen är av sådan art, genom att inhämta yttranden. Kortvariga funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts. Vid olycksfall täcker den kollektiva skolförsäkringen kostnader för taxi. Andra särskilda omständigheter: vid ansökan med hänvisning till särskilda skäl prövas och beslutas ärendet i Utskottet barn och ungdom, som inhämtar yttranden att bygga sina beslut på. Anvisad skola Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt gällande skolskjutsbestämmelser. Aspenskolan och Centralskolan har samma upptagningsområde, Tierps köping. Val av annan skola Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen normalt skulle ha anvisat. I dessa fall är kommunen bara skyldig att anordna skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, jämfört med vilken skyldighet kommunen skulle ha haft om eleven gått i den anvisade skolan. Det innebär, att en elev som skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola, normalt sett har det också om han eller hon väljer en annan skola i kommunen. Om eleven väljer en skola i annan kommun, bekostas skolskjuts bara om det inte blir dyrare eller på annat sätt svårare för kommunen. Vid flytt Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen. 3

4 Då en elev som varit beviljad busskort flyttar till en annan kommunal skolas upptagningsområde är det skolornas skyldighet att pröva om kortet ska återkallas eller om eleven har rätt att behålla det efter flytten. Detta sker genom en dialog mellan de skolskjutsansvariga på respektive skola. Avlämnande skola meddelar Upplands lokaltrafik, vid ett eventuellt återkallande av kort. I de fall där en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan kommunal skola. Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts/busskort. Skolskjuts vid växelvis boende Elev som bor på två adresser p g a av föräldrarnas gemensamma vårdnad har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress (kan endast vara på en adress). De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig. Växelvis boende gäller ej då någon förälder har domstolsbeslut om ensam vårdnad. Ansökan görs på blankett Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende. Beslut meddelas av Utskottet barn och ungdom. Vänte- och restider Kommunen strävar efter att minimera res- och väntetider i samband med skolskjuts. Schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att res- och väntetider blir så korta som möjligt. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, möjlighet till tillsyn och andra omständigheter. Vid eventuella väntetider vid skolan är det skolan som ansvarar för ordning och säkerhet. Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter skoldag. Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan upptagningsplatsen och skolan tar. Ramtider: Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala väntetider. Skolbarnsomsorg Elever som har skolbarnsomsorg, beviljas skolskjuts endast vid behov. Ansökan krävs från vårdnadshavare. Skolskjuts för elever i kommunens gymnasieskola Elev som har minst 6 km skolväg får busskort för färd i reguljär kollektivtrafik. För elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter särskild överenskommelse. Om avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen är långt kan ersättning för självskjuts utbetalas enligt nedan: Avstånd Över 4 km 6 km Över 6 km 8 km Över 8 km Ersättningsbelopp 115 kr/mån 170 kr/mån 230 kr/mån I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp. 4

5 Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg, bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag) utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av basbeloppet. Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som anordnas i Tierps kommun. Försäkring Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring. Förlorat eller skadat kort Förlorat eller skadat kort ersätts med ett nytt mot en avgift om 150 kr. Trafikstörning etc. När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt utgår ej. Ansökan om skolskjuts Om förälder vill att rätten till skolskjuts ska prövas på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven, växelvis boende eller av någon annan särskild omständighet görs en ansökan till Utskottet barn och ungdom. Utskottet barn och ungdom gör i dessa fall individuella prövningar. Om särskilda skäl åberopas ska ansökan styrkas på lämpligt sätt, t ex med läkarutlåtande. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Ansökan görs skriftligen och ställs till: Tierps kommun, Kommunstyrelsen, Tierp. Överklagande av beslut Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet. Beslut angående skolskjuts till annan skola än den anvisade kan bara överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Beslut angående skolskjuts för gymnasieelev kan bara överklagas genom laglighetspröving. Revidering av skolskjutsbestämmelser Skolskjutsbestämmelserna kan komma att förändras över tid. Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida. Tillämplig lagstiftning Skollagen (2010:800) 10 kap. 32,40, 11 kap 31, 19 kap 20. (avser grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola) Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. (avser gymnasiet) Förordning (1970:340) om skolskjuts. 5

6 För frågor angående skolskjuts hänvisas till: Aspenskolan, Bruksskolan, Mehedeby skola och Kyrkskolan Telefon: E-post: Örbyhus skola och Vendels skola Telefon: E-post: Centralskolan och Tallbackskolan Telefon: E-post: Ol Andersskolan, Björkängskolan och Hållnäs skola Telefon: E-post:

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR

ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR ANVISNINGAR VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR GYMNASIEELEVERS RESOR Antagna av Skövde kommuns kommunstyrelse den 7 juni 2011, (KS 105/2011), att gälla från och med läsåret 2011/2012, reviderade den 5

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer