EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

2

3 EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

4 Innehållsförteckning Inledning 7 1. Utvecklingen av lagstiftningen om tillämplig lag och domstolsbehörighet och om erkännande och verkställighet av familjerättsliga domar i Europeiska unionen Kravet på att unionen vidtar åtgärder för att motverka bortföranden av barn vid internationella vårdnadstvister Domstols behörighet enligt förordning (EG) nr 2201/2003 när det gäller fall av bortförande av barn vid internationella vårdnadstvister. 3. Från privaträttslig till familjerättslig medling Medling som ett instrument för alternativ tvistlösning i de fall då barn förts bort vid internationella vårdnadstvister Uppdraget som Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister Hur vänder man sig till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister? 7. Medlingens genomförande och innehåll. 8. Fall som lagts fram för ombudsmannen Begäranden som avser klagomål på grund av en oegentlighet i tillämpningen av Haagkonventionen Begäranden som avser klagomål på grund av en oegentlighet i tillämpningen av förordning nr 2001/2003 (Bryssel IIaförordningen) Annan verksamhet som utförs av Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. 25 4

5 SAMMANFATTNING a) Vad innebär bortförande av barn vid en internationell vårdnadstvist? 26 b) Den internationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen om bortförande av barn vid internationella vårdnadstvister. 26 c) Hur kan en förälder motverka bortförande av barn? 26 d) Vad kan en förälder göra om barnet förts bort? 27 BILAGOR RIKTLINJER FÖR EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER 28 Artikel 10 i förordning (EG) nr 2201/

6

7 Inledning Familjen är samhällets hörnpelare i EU-medlemsstaterna och måste, även när förhållanden spricker, skyddas av institutionerna med hjälp av särskilda åtgärder. Det är särskilt viktigt att institutionerna ser till att alltid ha barnens bästa för ögonen. Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat ingås det ungefär två miljoner äktenskap i EU varje år av dessa ingås mellan makar av olika nationalitet. Varje år registreras det också omkring en miljon skilsmässor av dessa är skilsmässor mellan makar av olika nationalitet. De problem som tas upp i detta arbetsdokument blir allt vanligare, och 1987 inrättade Europaparlamentet uppdraget som Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Denna ombudsman ska bidra till att ta fram gemensamma lösningar som sätter barnets bästa i främsta rummet när ett barn förs bort av den ena föräldern. Detta kan till exempel ske efter en separation mellan makar av olika nationalitet eller mellan makar som är bosatta i olika länder. Den första ombudsman som Europaparlamentet utnämnde var Marie-Claude Vayssade ( ), som sedan efterträddes av Mary Banotti ( ) och Evelyne Gebhardt ( ). I september 2009 utnämnde parlamentet mig till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Detta uppdrag har gjort det möjligt för mig att sätta mig in i dessa fall och peka på en rad juridiska och lagstiftningsmässiga problem som jag tar upp i detta arbetsdokument. Ombudsmannen har under årens lopp haft en viktig samordnings- och utredningsroll på detta område. Dessutom har ombudsmannen föreslagit lösningar i flera olika konkreta fall. Detta har bland annat bidragit till att det nu, i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Stockholm (2009) och i Europeiska kommissionens program för att genomföra Stockholmsmålen (2010), föreslås att familjerådgivning ska användas i samband med fall av bortföranden av barn. Europaparlamentet deltar aktivt inte bara i lagstiftningsdebatten, utan även genom att delge medborgarna de erfarenheter som ombudsmannen gjort i samband med sitt uppdrag och genom att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet. Roberta Angelilli Europaparlamentets vice talman Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister 7

8 1. Utvecklingen av lagstiftningen om tillämplig lag och domstolsbehörighet och om erkännande och verkställighet av familjerättsliga domar i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen var till en början främst inriktad på ekonomiska frågor. De första rättsliga instrument som skapades syftade därför till att lösa tvister på det området. Situationen har dock förändrats radikalt sedan 1990-talet, framför allt på grund av att rörligheten för personer har ökat inom unionen. Numera har unionsmedborgarnas ökade rörlighet bland annat medfört fler familjeband mellan personer av olika nationalitet och mellan personer som är bosatta i olika länder. Denna utveckling har tvingat EU att juridiskt reglera lag- och behörighetskonflikter inom familjerätten (äktenskapsrätt, släktskapsförhållanden, makars förmögenhetsförhållanden, arvsrättsliga ordningar, etc.). Tidigare brukade EU:s medlemsstater reglera lag- och behörighetskonflikter främst genom internationella konventioner, i överensstämmelse med bland annat artikel 220 i EEG-fördraget (som i och med Amsterdamfördraget omvandlades till artikel 293 och som senare upphävdes genom Lissabonfördraget). Denna artikel var det enda gemenskapsinstrument man kunde använda för att inleda förhandlingar med syftet att, i medborgarnas intresse, förenkla de formella krav som ska vara uppfyllda vid ett ömsesidigt erkännande och en ömsesidig verkställighet av domar och skiljedomar 1. Det var inte förrän Maastrichtfördraget antogs 1992 som denna fråga successivt började bli en del av EU-systemet. Först ingick frågan i den s.k. tredje pelaren (dvs. den var alltjämt av mellanstatlig karaktär) men sedan införlivades den i själva EG fördraget efter de ändringar som infördes genom Amsterdamfördraget (1997) och som innebar att mellanstatligt samarbete omvandlades till gemenskapssamarbete i enlighet med artikel 65 i EG-fördraget, dvs. den artikel som utgjorde den rättsliga grunden 2. I oktober 1999 angav Europeiska rådet i Tammerfors att det var en prioriterad målsättning att anta lagstiftningsinstrument inom familjerätten, eftersom det särskilt på det sociala området hade blivit allt mer angeläget att inrätta ett system som var rättssäkert och motsvarade medborgarnas krav. Den allmänna utgångspunkten var att domar och beslut skulle respekteras och verkställas i hela Europeiska unionen och att medborgarnas och de ekonomiska aktörernas rättssäkerhet samtidigt skulle skyddas. Därför beslutade rådet, i den del av slutsatserna som handlade om inrättandet av ett europeiskt område med rättvisa, att principen om ömsesidigt erkännande skulle tillämpas fullt ut på både det civilrättsliga och straffrättsliga området, eftersom denna princip verkligen ansågs ligga till grund för det rättsliga samarbetet inom EU. 8

9 Med utgångspunkt i premisserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors antog EU för första gången enhetliga gemenskapsregler för att lösa familjerättsliga behörighetskonflikter genom förordning (EG) nr 1347/2000 (även kallad Bryssel II-förordningen). Denna förordning handlade om annullering och upplösning av äktenskap och berörde också domar om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Tillämpningsområdet för förordningen omfattade endast gifta par och föräldraansvar för makars gemensamma barn. Antagandet av förordning (EG) nr 2201/2003 (den s.k. Bryssel IIa-förordningen), som upphävde förordning (EG) nr 1347/2000, innebar att många av bristerna i den första texten slipades bort. I den nya förordningen finns det nämligen bestämmelser om äktenskapsmål och föräldraansvar som inbegriper åtgärder för att skydda barn. Dessutom slås det fast att barn ska skyddas oberoende av eventuella anknytningar till ett äktenskapsmål (skäl 5 i förordningen 3 ). Texten har alltså ett bredare tillämpningsområde och omfattar fler situationer som kan beröra paret och barnen. 1. På grundval av artikel 220 i EEG-fördraget antogs till exempel Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område. Denna konvention var visserligen en första relevant åtgärd men uteslöt en rad ämnen, bland annat familjerätten, från sitt tillämpningsområde. 2. I och med Lissabonfördragets ändringar av artikel 65 i EG-fördraget fastställs det i artikel 81.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) att Europeiska unionen ska utveckla ett rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder, byggt på principen om ömsesidigt erkännande av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden. Enligt denna bestämmelse ska Europaparlamentet och rådet, särskilt när det är nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl, besluta om åtgärder för att säkerställa ett ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av domstolsavgöranden och utomrättsliga avgöranden samt verkställigheten av dessa (artikel 81.2 a) och säkerställa utvecklingen av alternativa metoder för att lösa tvister (artikel 81.2 g). Genom en särskild hänvisning till familjerätten preciseras det i artikel 81.3 i EUF-fördraget att åtgärder som rör familjerätten och som har gränsöverskridande följder (ska) föreskrivas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande. Detta lagstiftningsförfarande går ut på att rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet och inte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där parlamentet och rådet är jämbördiga parter och där kvalificerad majoritet krävs för att akterna ska antas. För att mildra denna bestämmelse införs genom Lissabonfördraget möjligheten till en övergångsklausul enligt vilken rådet på förslag av Europaparlamentet kan anta ett beslut som utvidgar tillämpligheten för det ordinarie förfarandet genom antagandet av akter som rör vissa familjerättsliga aspekter. Samtidigt tilldelas dock medlemsstaterna vetorätt såtillvida att ett nationellt parlament (senast sex månader från den dag då det informeras) kan invända mot tillämpningen av den ovannämnda övergångsklausulen. Detta tycks bekräfta att medlemsstaterna är motvilliga till att ge unionen behörighet på det familjerättsliga området. Trots att Europeiska unionen har en kompletterande roll gentemot medlemsstaterna på detta område fastställs det alltså i artikel 81 i EUF-fördraget, om än inom fastställda gränser, att unionens institutioner ska säkerställa den gränsöverskridande effektiviteten när det gäller de åtgärder som de nationella myndigheterna eller enskilda individer vidtar i enlighet med de medlings- och förlikningsförfaranden som finns i de enskilda medlemsstaterna. 3. Till skillnad från den föregående förordningen, dvs. förordning (EG) nr 1347/2000, specificeras det i skäl 5 i förordning (EG) nr 2201/2003 att denna reglerar åtgärder för att skydda barnet oberoende av eventuella anknytningar till ett äktenskapsmål. Därför kan den senare förordningen tillämpas även på ogifta par, barn födda utom äktenskap och barn till den ena maken från en tidigare relation. Se även Haagkonventionen från

10 2. Kravet på att unionen vidtar åtgärder för att motverka bortföranden av barn vid internationella vårdnadstvister. På senare år har det blivit mycket vanligare att de föräldrar som inte har vårdnaden om sina barn för bort dem till andra länder. Detta sker trots att 1980 års Haagkonvention om bortförande av barn har ratificerats av merparten av signatärstaterna. Utgångspunkten för denna konvention, som är ett av de viktigaste multilaterala avtalen för att skydda barn, är att ett beslut om återlämnande kan meddelas av domstolen i den stat dit barnet har förts. Om en av föräldrarna olovligen för sitt barn till ett annat land som anslutit sig till Haagkonventionen, ska barnet så snabbt som möjligt återlämnas till den ort där barnet dessförinnan hade sin hemvist. Detta utesluter dock inte att det i särskilda fall är möjligt att bestämma att barnet inte ska återlämnas (artikel 13 i konventionen 4 ). EU:s regelverk har sedan bidragit till att stärka det skydd som erbjuds av Haagkonventionen Artikel 13: Utan hinder av bestämmelserna i föregående artikel är den judiciella eller administrativa myndigheten i den stat där återlämnande har begärts inte förpliktad att besluta om barnets återlämnande, då den person eller institution eller det organ av annat slag som motsätter sig återlämnandet visar att a den person eller institution eller det organ av annat slag som hade vård om barnets person faktiskt inte utövade vårdnadsrätten vid den tid då bortförandet eller kvarhållandet ägde rum eller hade samtyckt till eller i efterhand godtagit bortförandet eller kvarhållandet, eller b det finns en allvarlig risk för att barnets återlämnande skulle utsätta det för fysisk eller psykisk skada eller på annat sätt försätta det i en situation som inte är godtagbar. Den judiciella eller administrativa myndigheten kan också vägra att besluta om barnets återlämnande, om den finner att barnet motsätter sig att bli återlämnat och att barnet har uppnått en ålder och mognad vid vilken det är skäligt att ta hänsyn till dess åsikt. Vid övervägande av de omständigheter som avses i denna artikel skall de judiciella och administrativa myndigheterna ta hänsyn till de upplysningar om barnets sociala bakgrund som tillhandahållits av centralmyndigheten eller annan behörig myndighet i den stat där barnet har sitt hemvist. Domstols behörighet enligt förordning (EG) nr 2201/2003 när det gäller fall av bortförande av barn vid internationella vårdnadstvister. Förordning (EG) nr 2201/2003 innehåller enhetliga kriterier för att fastställa vilken domstol som är behörig att meddela dom i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, inklusive mål som gäller bortförande av barn vid internationella vårdnadstvister. Generellt sett kan konstateras att förordningen fäster större avseende vid det personliga hemvistkriteriet än vid medborgarskapskriteriet (som traditionellt sett används av länder med civilrätt) eller det objektiva kriteriet med lex fori (som föredras i länder med sedvanerätt, s.k. common law-länder). När det gäller äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap, fastställs det närmare bestämt en rad kriterier som bygger på den ena makens hemvist eller det gemensamma medborgarskapet (artikel 3). 10

11 När det gäller föräldraansvar över ett barn fastställer förordningen en allmän behörighet för domstolarna på den plats där barnet har sin hemvist vid den tidpunkt då talan väcks (artikel 8). När det gäller fall av bortförande av barn innehåller förordningen en särskild domstolsbehörighet, eftersom det slås fast att domstolarna i den medlemsstat där barnet hade hemvist omedelbart före det olovliga bortförandet eller kvarhållandet ska vara behöriga (artikel 10). När det sedan gäller beslutet om återlämnande av barnet anges det i artikel 11 i förordningen att den domstol som är behörig enligt förordningen får meddela sitt beslut (efter det att ett beslut redan meddelats av en domstol i enlighet med Haagkonventionen från 1980), om den första domstolen har beslutat att barnet inte ska återlämnas till den stat där det har sin hemvist (f.d. artikel 13 i konventionen). Det efterföljande beslutet, som har till syfte att garantera att barnet verkligen återlämnas, ska verkställas om det är försett med det intyg som nämns i artikel 42 i förordningen. Förordningen innebär alltså ett mer omfattande skydd än konventionen. I vissa fall kan en sådan kompletterande garanti dock vara otillräcklig för att säkerställa ett fullgott skydd för barnets intressen. Det kan till exempel visa sig vara omöjligt enligt förordningen att invända mot verkställigheten av ett beslut om återlämnande som meddelats i enlighet med artikel 11 i förordningen och som försetts med intyg i enlighet med artikel 42 i förordningen, även om beslutet innebär en allvarlig kränkning av de grundläggande rättigheterna. I ett mål som nyligen lades fram inför EU-domstolen 5 gavs barnet till exempel inte möjlighet att komma till tals vid det andra återlämnandeförfarande som inletts i enlighet med artikel 11 i förordningen, något som barnet dock hade fått göra under det första återlämnandeförfarandet, i enlighet med Haagkonventionen. Under detta första förfarande hade barnet uttryckt önskemål om att stanna kvar i det land där det då hade sin hemvist. EU-domstolen klargjorde dock att invändningar mot verkställigheten av ett beslut om återlämnande som försetts med intyg i enlighet med artikel 42 inte i något fall kan godkännas, inte ens när beslutet innebär en allvarlig kränkning av de grundläggande rättigheterna. Det är fall av detta slag som läggs fram för Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister (nedan kallad ombudsmannen). Europeiska kommissionen håller på att genomföra en utredning som syftar till att ta fram information om det praktiska genomförandet av förordning (EG) nr 2201/2003 och samla in statistiska uppgifter om bland annat antalet fall av bortföranden av barn vid internationella vårdnadstvister. På grundval av denna utredning kommer kommissionen 2012 att offentliggöra en rapport om genomförandet av den berörda förordningen och besluta om huruvida eventuella ändringar ska införas. 5. Se domen av den 22 december 2010 i mål C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 11

12 3. Från privaträttslig till familjerättslig medling. Internationell familjerättslig medling bör särskilt omfattas av ett regelverk som tar hänsyn till ämnets natur och krav. För närvarande tillämpar man inom EU direktiv 2008/52/EG 6 om vissa aspekter på medling på privaträttens område. I skäl 10 i det direktivet anges att det inte bör tillämpas på rättigheter och skyldigheter som parterna enligt berörd tillämplig lag inte får besluta om själva. Sådana rättigheter och skyldigheter är särskilt vanligt förekommande inom familje- och arbetsrätten. Ombudsmannen har i detta sammanhang en särskilt betydelsefull roll. Därför bör hans uppgifter utvecklas och stärkas ytterligare. Mot denna bakgrund framhöll Europeiska kommissionen, i sitt meddelande från februari 2011 med titeln En EU-agenda för barns rättigheter, att ett samarbete med medlemsstaterna behövdes för att man skulle kunna uppdatera informationsbladen om de nationella lagarna om underhållsskyldighet och medling och om erkännande och verkställighet av domar när det gäller föräldraansvar. När det gäller bortförande av barn har kommissionen satsat på att särskilt uppmärksamma de uppgifter som tagits fram av ombudsmannen. Även Europaparlamentet har ställt sig bakom denna strategi. I resolutionen från september 2011 om tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna, dess inverkan på medlingen och dess utnyttjande i domstolarna underströk parlamentet följande: Europaparlamentet understryker att parter som är beredda att arbeta för att finna lösningar troligtvis hellre arbetar med varandra än mot varandra. Parlamentet tror därför att dessa parter ofta är mer öppna för att sätta sig in i den andra partens situation och arbeta för att lösa de problem som ligger till grund för tvisten. Parlamentet anser att detta ofta också har fördelen att parterna kan bevara den relation de hade före tvisten, vilket är särskilt viktigt i familjeärenden där barn är inblandade. I resolutionen från oktober 2011 om alternativ tvistlösning i civil-, handelsoch familjerättsliga ärenden betonades vikten av det arbete som utförs av Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Dessutom framhölls den avgörande roll som olika typer av alternativ tvistlösning spelar i familjetvister, där den kan minska de psykiska skadorna, hjälpa parterna att börja tala med varandra igen och därigenom särskilt bidra till att säkra skyddet av barn EUT L 136, , s. 7.

13 Medling som ett instrument för alternativ tvistlösning i de fall då barn förts bort vid internationella vårdnadstvister. 4. Medling är en alternativ tvistlösningsmetod som är inriktad på att lösa konflikter på ett positivt sätt. Syftet med medlingen är att hjälpa de båda parterna att hitta en lösning som de tycker är acceptabel och tillfredsställande. Vid medlingen medverkar en tredje part: ombudsmannen. När det gäller bortföranden av barn vid internationella vårdnadstvister är målet med medlingen att föräldrarna ska uppnå en förhandlingslösning där man har barnets bästa för ögonen. I dessa fall har ombudsmannen till huvuduppgift att, genom förhandlingar utanför domstol, sätta det bortförda barnets intressen i främsta rummet och bespara barn och föräldrar den känslomässiga och psykiska stress som kan bli följden av en ibland lång och besvärlig rättegång. Uppdraget som Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. 5. När ett äktenskap eller ett parförhållande mellan personer av olika nationalitet upplöses, väljer ofta en av de båda makarna att återvända till sitt hemland eller bosätta sig i en medlemsstat eller ett tredjeland där den andre maken eller partnern inte är bosatt. Om paret har barn, ska den behöriga domstolen fastställa makarnas vårdnads- och besöksrättigheter. Tyvärr kan det hända att den förälder som inte har vårdnaden om barnen för bort dem eller vägrar att lämna tillbaka dem efter ett normalt besök, eller att den förälder som har vårdnaden flyttar med barnen till annan ort för att på så sätt hindra den andra föräldern från att träffa dem. Dessa fall innebär inte bara ett bristande föräldraansvar, utan även och framför allt en kränkning av barnets grundläggande rättighet att ha regelbundna kontakter med båda föräldrarna. Artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Barnets rättigheter Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 13

14 För att lösa dessa konflikter kan man vända sig till de rättsliga myndigheterna eller inleda en medling med hjälp av ombudsmannen, som har till uppgift att bistå föräldrarna i arbetet för att ta fram bästa tänkbara lösning för barnen. Medlingen består i att man ger information om tillämplig lagstiftning och råd och förslag om hur man ska kunna bilägga tvisten och nå fram till ett avtal. Den stora fördelen med detta förfarande är att de föräldrar som är beredd att använda medling i större utsträckning tenderar att respektera ett avtal som båda föräldrarna ingått snarare än en dom som meddelats av en domstol. 14

15 Hur vänder man sig till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister? 6. Medborgarna kan vända sig till ombudsmannen per fax, post, e-post och telefon. Kontaktuppgifterna offentliggörs på Europaparlamentets webbplats i en särskild avdelning som tillägnats ombudsmannen och som innehåller en beskrivning av dennes tjänster. Länk: Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister Roberta ANGELILLI Bât. Altiero Spinelli 09E130 Kontaktperson: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussels E-post: Tfn: +32 (0) Fax: +32 (0)

16 7. Medlingens genomförande och innehåll. a/ Efter att ha mottagit en begäran från en medborgare, ska ombudsmannen börja med att undersöka begäran. b/ Om det inte finns några lagliga skäl som förhindrar ett genomförande av förfarandet (till exempel att ett brott har begåtts), ska medlingen inledas formellt samtidigt som parterna ska uppmanas att underteckna en förklaring om att de godtar medlingsförfarandet. c/ En dialog inleds med parterna genom anordnandet av telefonkonferenser och utbyte av skriftlig och elektronisk korrespondens för att ringa in de viktigaste punkterna i förhandlingen. d/ När man uppnått en samsyn kring de viktigaste frågorna utarbetar man ett förslag till överenskommelse som sedan ska diskuteras innan det slutligen godkänns under medlingen. e/ Medlingen ska genomföras i Europaparlamentets lokaler, där de berörda parterna ska vara närvarande (ibland via en video- eller telefonkonferens) liksom personalen på ombudsmannens kontor och de berörda parternas eventuella juridiska ombud. f/ Vid en video- eller telefonkonferens ska parterna tas emot på en institution, till exempel en ambassad, ett konsulat eller en EU-delegation. g/ När medlingsöverenskommelsen har ingåtts ska den undertecknas av parterna och ombudsmannen och därmed bli giltig som en officiell handling. Medlingsöverenskommelsen är ett privaträttsligt avtal mellan parterna. Överenskommelsen får juridisk legitimitet i och med det samförstånd varigenom parterna visar att de är överens om de punkter som diskuterats under medlingen. Ombudsmannen hjälper parterna att sammanställa överenskommelsen och går därmed i god för dess lagenlighet och försäkrar att det man kommit överens om är lagligt och skäligt. Den överenskommelse som har ingåtts på detta sätt kan på initiativ av parterna godkännas av de behöriga domstolarna i parternas ursprungsländer och/eller bosättningsländer och i förekommande fall ligga till grund för en gemensam definition av hemskillnad eller äktenskapsskillnad. Denna medlingstjänst erbjuds medborgarna kostnadsfritt. Europaparlamentet förfogar nämligen över ett särskilt kontor med juridiskt sakkunniga tjänstemän som kan ge parterna det stöd de behöver för att få till stånd ett stringent och lagligt avtal som åtföljs av en institutionell garanti från ombudsmannen. 16

17 Fall som lagts fram för ombudsmannen. 8. Från september 2009 till december 2011 har ombudsmannen tagit emot 98 begäranden: Tio fall gäller medling: två av dessa löstes genom förhandlingar i Europaparlamentets fastighet i Strasbourg, vilka ägde rum i juni 2010 respektive september I två andra fall blev det möjligt att återupprätta banden mellan den förälder som nekats besöksrätt och dennes barn. De övriga 6 fallen är fortfarande föremål för förhandlingar. I 42 begäranden påtalas oegentligheter eller avvikelser vid en signatärstats tillämpning av Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. I 45 begäranden anges att en medlemsstat har underlåtit att tillämpa förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel IIa) eller tillämpat den felaktigt eller underlåtit att erkänna den dom som den behöriga domstolen i en medlemsstat har meddelat när det gäller vårdnad av barn och/eller besöksrätt. Ett fall handlade om internationella adoptioner. I detta fall ledde ombudsmannens diplomatiska ingripande till att förfarandet slutfördes i rimlig tid. 17

18 Exempel på medling Medling Italien Slovakien Tvist mellan en italiensk pappa och en slovakisk mamma om vårdnadsrätt och besöksrätt när det gäller deras två barn, 5 respektive 7 år, som är födda i Italien och som förts av mamman till Slovakien. Bakgrund Paret bodde i Italien till dess att mamman åkte med de två barnen till Slovakien för att hälsa på sin sjuke far. Mamman och barnen stannade längre i Slovakien än väntat och barnens pappa, som stannat kvar i Italien, fick ingen kontakt med barnen. Därefter uppgav mamman klart och tydligt att hon inte längre ville återvända till Italien utan stanna med barnen i Slovakien, där hon ville börja leva tillsammans med en ny partner. Pappan inledde i Italien ett skilsmässoförfarande och ett straffrättsligt förfarande mot mamman för bortförande av barn. I mellantiden inledde mamman ett skilsmässoförfarande även i Slovakien. Därmed uppstod en behörighetskonflikt som ledde till att pappans advokat kontaktade ombudsmannen för att man skulle kunna nå en förhandlingslösning med den andra föräldern, med de två barnens bästa för ögonen. Förfarande Efter att ha undersökt parternas begäran och den rättsliga bakgrunden till detta fall inledde ombudsmannen förhandlingar mellan föräldrarna, vilket medförde att ett formellt medlingsförfarande började på Europaparlamentet i Strasbourg i juni Förfarandet bestod av följande faser: En telefonkonferens mellan pappan, som befann sig i Strasbourg med sin advokat, och italienska ambassaden i Slovakien, där mamman befann sig tillsammans med sin advokat, en tolk och konsuln. 18

19 Presentation av parterna och formellt inledande av förfarandet. Diskussion om det utkast till medlingsöverenskommelse som utarbetats under de föregående månaderna och förhandling om vissa avgörande punkter i medlingsöverenskommelsen. Slutförande av medlingsöverenskommelsen efter åtta timmars telefonkonferens. Undertecknande av överenskommelsen och formellt avslutande av förfarandet. Grundläggande beslut inom ramen för medlingsöverenskommelsen: vårdnadsrätt, besöksrätt och rätt till underhåll. Medling Israel Frankrike/Tyskland Exempel på medling Tvist mellan en judisk kvinna av fransk-tysk nationalitet och en israelisk man, bosatt i Tel Aviv. Bakgrund Kvinnan, som har hemvist i Frankrike, fick ett barn med en israelisk man då hon var tillfälligt bosatt i Tel Aviv. Paret bodde aldrig tillsammans, och under sina första år bodde barnet med mamman, först i Frankrike och sedan i Kanada. Pappan hade nämligen avbrutit relationen med barnets mamma då hon bara hade varit gravid i två veckor. Han hade även förklarat att han inte ville ha barnet och avslöjat för första gången att han redan var gift med en annan kvinna. Två år senare, då kvinnan bodde och arbetade i Kanada, blev hon åtalad för bortförande av barn. Åtalet hade väckts av pappan inför en rabbinsk domstol i Israel och syftade till att ge honom vårdnadsrätten, liksom rätten att uppfostra barnet i enlighet med judendomens principer. Först gick kvinnan med på att flytta till Israel med barnet för att ge pappan möjlighet att delta i barnets liv och religiösa uppfostran. Ett par månader efter det att de bosatt sig i Tel Aviv beslutade kvinnan att åka till Paris med sin son för att besöka sin sjuka mor, vars tillstånd hade försämrats, och därefter att stanna kvar i Frankrike för att hjälpa henne. Pappan väckte omedelbart talan mot mamman för bortförande av barn vid en internationell vårdnadstvist. I detta skede hänvisade kvinnan, som företräddes av sin advokat, ärendet till ombudsmannen. 19

20 Förfarande Efter att ha undersökt parternas begäran och den rättsliga bakgrunden till detta fall inledde ombudsmannen förhandlingar mellan föräldrarna, vilket medförde att ett formellt medlingsförfarande började på Europaparlamentet i Strasbourg i september Förfarandet bestod av följande faser: En videokonferens på Europaparlamentet i Strasbourg tillsammans med EU:s delegation i Israel, som var värd för parterna och rättsligt ombud för en av dem. Presentation av parterna och formellt inledande av förfarandet. Diskussion om det utkast till medlingsöverenskommelse som utarbetats under de föregående månaderna och förhandling om vissa avgörande punkter i medlingsöverenskommelsen. Många viktiga punkter i överenskommelsen ändrades under de direkta förhandlingarna mellan parterna. Slutförande av medlingsöverenskommelsen efter nio timmars videokonferens. Undertecknande av överenskommelsen och formellt avslutande av förfarandet. Väsentliga inslag i medlingsöverenskommelsen (43 artiklar), enligt vilka bland annat följande punkter fastställdes och definierades: 1. Barnet ska ha Israel som hemvist. 2. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och gemensamt föräldraansvar. 3. Barnet ska uppfostras enligt judendomens principer och regler. 4. Beslut om underhåll. 5. Beslut om besöksrätt. 6. Eventuella tvister som kan uppstå i fråga om tillämpning av överenskommelsen ska hänvisas till en domare som parterna utsett i samförstånd under ombudsmannens överinseende Begäranden som avser klagomål på grund av en oegentlighet i tillämpningen av Haagkonventionen. 20 De flesta begäranden som inkom till ombudsmannens kontor avsåg klagomål på grund av en oegentlighet i tillämpningen och/eller genomförandet

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 67/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

OBS! Var vänlig texta tydligt!

OBS! Var vänlig texta tydligt! Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! FRAMSTÄLLNING OM BITRÄDE VID OLOVLIGT BORTFÖRANDE ELLER KVARHÅLLANDE AV BARN FRÅN SVERIGE TILL LÄNDER SOM INTE TILLTRÄTT HAAGKONVENTIONEN OM DE CIVILA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

gemensam vårdnad vad innebär det?

gemensam vårdnad vad innebär det? Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-31 GRAFISK

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete,

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL De stater som är parter i denna konvention, som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, som anser

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2008-01-15 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Dir. 2014:84. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014

Kommittédirektiv. En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Dir. 2014:84. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Kommittédirektiv En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform Dir. 2014:84 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 BFD12 080926 1 (7) Rättslig styrning 2014-04-14 RCI 11/2014 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 1. Sammanfattning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer