Anvisningar för förmyndare. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09"

Transkript

1 Anvisningar för förmyndare Reviderad

2 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: Fax: E-post: Telefontid: Måndag fredag Besökstider utan förbeställning: Måndag - onsdag Besökstider med förbeställning: Efter överenskommelse.

3 Dnr 3/15 Innehåll 1 Att företräda en omyndig Omyndig under 18 år Vårdnadshavare och legala förmyndare Särskilt förordnad vårdnadshavare Särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare Överförmyndarens tillsyn Förmyndare och medförmyndares ansvar Överförmyndarens tillsynsansvar Registrering hos överförmyndaren Barnets rätt att bestämma själv över 16 år Redovisa räkenskaper till överförmyndaren Tillgångsförteckning Årsredovisning Arvode Vitesföreläggande Befrielse från redovisningsskyldighet Förvaltning av barns tillgångar Överförmyndarspärr på bankkonton Omplaceringar av barnets tillgångar Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt Belåna fastighet eller bostadsrätt Gåvor När barnet vill ge bort gåva När barnet vill ta emot gåva Delägarskap i dödsbo Boutredning och arvskifte Sammanlevnad i oskiftat dödsbo Jäv och intressekonflikt När omyndig lånar pengar Ansökan till överförmyndaren Barnets rätt att yttra sig om lånetfel! Bokmärket är inte definierat. 3.9 När omyndig lånar ut pengar till förmyndaren Ansökan till överförmyndaren Barnets rätt att yttra sig om lånetfel! Bokmärket är inte definierat Överklagan av överförmyndarens beslut När förmynderskapet upphör Barnet blir myndigt Ställföreträdarens slutredovisning... 15

4 Dnr 4/15 1 Att företräda en omyndig 1.1 Omyndig under 18 år Myndighetsåldern i Sverige är 18 år. Den som inte har uppnått denna ålder är omyndig. Varje människa anses från födelsen till döden ha rättskapacitet, det vill säga förmåga att ha rättigheter och skyldigheter genom att t.ex. kunna äga egendom och ha skulder. Omyndiga saknar dock rättshandlingsförmåga, det vill säga förmågan att själv ombesörja sina rättsliga angelägenheter såsom att t.ex. ingå avtal av olika slag. Det betyder att omyndiga kan äga egendom, men kan varken förvalta sin egendom eller förfoga över den genom försäljning, byte, gåva eller pantsättning. Det är inte heller möjligt för en omyndig att exempelvis utfärda skuldebrev eller ingå borgensförbindelse. 1.2 Vårdnadshavare och legala förmyndare Båda föräldrarna är enligt lag vårdnadshavare och förmyndare för sina underåriga barn om barnen står under deras vårdnad. Föräldrarna är därmed i juridisk mening legala förmyndare. Om bara en förälder har vårdnaden är denne ensam förmyndare. Vårdnaden om ett barn innefattar i huvudsak omsorgen om barnets person medan förmynderskapet avser förvaltningen av barnets ekonomi. Föräldrar är skyldiga att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Dessutom ska de se till att barnet får tillfredställande tillsyn, försörjning och utbildning. Även efter en skilsmässa har föräldrarna gemensam vårdnad om sina barn om inte domstolen har beslutat annat. Föräldrar som inte är eller har varit gifta med varandra kan få gemensam vårdnad efter beslut av tingsrätt eller i vissa fall genom registrering hos skattemyndigheten. Finns ingen förälder som kan vara vårdnadshavare ska tingsrätten särskilt förordna en eller två vårdnadshavare för den underårige. 1.3 Särskilt förordnad vårdnadshavare Finns ingen förälder som kan vara vårdnadshavare för ett barn ska tingsrätten utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har förordnats särskilt till vårdnadshavare blir också automatiskt förmyndare för barnet. Det är inte självklart att dessa två uppdrag i samtliga fall ska följas åt. Möjlighet finns för rätten att förordna annan eller andra än vårdnadshavaren till förmyndare. Särskilda skäl som talar för att någon annan är den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska förordnas till förmyndare kan vara att den underåriges förmögenhetsförhållanden är komplicerade och vårdnadshavaren saknar erfarenhet av eller förutsättningar för att förvalta en förmögenhet av sådan beskaffenhet.

5 Dnr 5/15 En särskilt förordnad vårdnadshavare har samma skyldighet som föräldrar att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. 1.4 Särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare När omständigheterna påkallar det kan en eller två förmyndare förordnas för en omyndig genom beslut av tingsrätten. Som alternativ, för att slippa att skilja på vårdnaden och förmynderskapet, kan rätten istället låta barnets förälder (den legala förmyndaren) eller barnets särskilt förordnade vårdnadshavare få stöd och hjälp av en medförmyndare. 2 Överförmyndarens tillsyn 2.1 Förmyndare och medförmyndares ansvar Enligt föräldrabalken har både legala och förordnade förmyndare en skyldighet att förvalta den omyndiges tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna. De ska omsorgsfullt vårda barnets egendom och alltid förvalta på det sätt som bäst gagnar barnet. Föräldrar har stor självständighet vid förvaltningen av den omyndiges tillgångar enligt principen om fri föräldraförvaltning. Den fria förvaltningen ger dock inte föräldrarna rätt att använda barnets tillgångar till ovidkommande eller olämpliga ändamål. Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det innebär att ett barn kan kräva föräldrarna på ett skadestånd om de allvarligt har misskött förvaltningen. Även en förordnad förmyndare, liksom en medförmyndare som är förordnad att ensam förvalta den omyndiges egendom, har stor självständighet vid förvaltningen av den omyndiges tillgångar. Barnets tillgångar ska förvaltas så att de i skälig omfattning används för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. För legala förmyndare och förordnade förmyndare gäller samma regel - förmyndaren får inte blanda ihop den underåriges tillgångar med sina egna eller andras tillgångar. 2.2 Överförmyndarens tillsynsansvar I varje kommun måste finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, vars verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn. Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förordnade förmyndare. Överförmyndaren ansvarar också för tillsyn av föräldrars ekonomiska förvaltning, bland annat då värdet av barnets tillgångar överstiger

6 Dnr 6/15 8 gånger gällande basbelopp eller om tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll (se nedan). Såväl legala förmyndare som förordnade förmyndare är enligt föräldrabalken skyldiga att lämna de upplysningar om sin förvaltning av barnets tillgångar som överförmyndaren begär. 2.3 Registrering hos överförmyndaren I vissa fall ska överförmyndaren underrättas om särskilda förhållanden som gäller förvaltningen av barns tillgångar. Registrering ska göras hos överförmyndaren då: särskild vårdnadshavare förordnas för barnet förmyndare eller medförmyndare förordnas för barnet barn genom arv, gåva, värdestegring eller på annat sätt får tillgångar som överstiger ett belopp motsvarande åtta gånger det gällande basbeloppet och som ska stå under förmyndarens förvaltning barn får tillgångar som ska stå under särskild överförmyndarkontroll, t.ex. genom arv, testamente, gåva (där givaren skriftligen anmält till överförmyndaren att kontroll ska finnas) eller genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande När en omyndig har fått pengar som ska stå under särskild överförmyndarkontroll är den som ombesörjer utbetalningen för barnets räkning skyldig enligt föräldrabalken att sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd, såvida utbetalningens värde överstiger ett prisbasbelopp. Bankkontot förses då med s.k. överförmyndarspärr (se nedan). Den som ombesörjer utbetalningen ska också genast göra anmälan till överförmyndaren i den kommun där barnet är folkbokfört. 2.4 Barnets rätt att bestämma själv över 16 år Föräldrabalken ger den omyndige rätt att själv råda över vad han eller hon har förvärvat genom eget arbete efter det att barnet fyllt 16 år. Detta gäller också avkastning av sådan egendom och vad som kan ha trätt i dess ställe. Den omyndige kan också ha fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor om att barnet själv ska råda över egendomen. Har den omyndige fått tillstånd att driva rörelse får han eller hon själv ingå rättshandlingar som faller inom området för rörelsen.

7 Dnr 7/ Redovisa räkenskaper till överförmyndaren Föräldrar vars barn äger tillgångar till ett värde som överstiger ett belopp motsvarande åtta gånger gällande basbelopp, är redovisningsskyldiga till överförmyndaren. Det innebär bland annat att en tillgångsförteckning med fullständiga uppgifter om den omyndiges tillgångar och skulder ska inlämnas till överförmyndaren. Därefter ska förvaltningen av barnets tillgångar redovisas till överförmyndaren före den 1 mars varje år Tillgångsförteckning Föräldrar ska lämna tillgångsförteckning till överförmyndaren inom en månad efter att överförmyndaren registrerat barnets ärende. I förteckningen ska redovisas barnets tillgångar och skulder per den dag som förteckningen upprättas. Barnets båda förmyndare ska underteckna förteckningen och lämna uppgifterna på heder och samvete. Förordnade förmyndare ska lämna tillgångsförteckning till överförmyndaren inom två månader efter förordnandet. Förteckningen ska omfatta all den egendom som förvaltas för barnets räkning (som regel all barnets egendom. Undantag gäller för egendom som den omyndige själv råder över (se ovan). Förordnade förmyndare ska redovisa de tillgångar och skulder barnet hade per det datum rätten beslutade om förordnandet. Tillgångsförteckning ska innehålla följande uppgifter: Tillgodohavande på bank uppges med bankens namn, kontonummer och innestående kapitalbelopp (uppgiften ska styrkas med kontobesked utfärdat av banken) Den omyndiges medel ska stå på överförmyndarspärrade konton Bostadsrätt upptas till deklarationsvärde och bostadsrättsföreningens namn (att den omyndige är ägare ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen) Fastighet och tomträtt redovisas med beteckning och upptas till senaste taxeringsvärdet (att den omyndige är ägare alt. delägare ska styrkas med gravationsbevis) Värdepapper tas upp till kursvärde (marknadsvärde) Aktier uppges med antal och aktiebolagets namn Räntebärande obligationer uppges med nominellt belopp, utfärdare av obligationen, räntesats och utgivningsår Skulder ska anges med belopp och namn på långivare

8 Dnr 8/15 Har den omyndige fått tillgångar på grund av arv, testamente eller gåva ska kopia av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev bifogas Har den omyndige tillgångar som inte förvaltas av den förordnade förmyndaren alt. medförmyndaren ska detta antecknas i förteckningen Lösören behöver inte anges med värden om det inte är fråga om antikviteter, konst eller liknande Årsredovisning Föräldrar vars barn äger tillgångar till ett värde som överstiger ett belopp motsvarande åtta gånger gällande basbelopp är skyldiga att föra räkenskaper över förvaltningen av den omyndiges tillgångar. Räkenskaperna ska redovisas i en årsräkning före den 1 mars varje år. Detsamma gäller förordnade förmyndare. Förmyndare som är redovisningsskyldig för flera omyndiga ska upprätta en separat årsräkning för varje barn. I årsräkningen ska följande redovisas: Tillgångar och skulder vid årets början Inkomster och utgifter under året Tillgångar och skulder vid årets slut Barnbidrag behöver inte redovisas. Inte heller den underåriges arbetsinkomst om han eller hon själv tar hand om den. Ingår bankmedel bland tillgångarna ska innestående belopp styrkas med årsbesked, saldobesked eller motsvarande från banken. Du bör spara kvitton och verifikationer för utgifter och inkomster under året. Överförmyndaren kan i samband med granskning av årsräkningen begära att du ska styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen Arvode Föräldrar som är förmyndare för sina omyndiga barn har i regel inte rätt att få arvode för sin förvaltning. I vissa fall kan, om särskilda skäl finns, arvode beviljas som betalas av den underårige. Särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ett arvode för ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad. Det är överförmyndaren som bestämmer arvodets storlek.

9 Dnr 9/ Vitesföreläggande Om redovisning inte inlämnas i rätt tid kan överförmyndaren besluta om vite. Sådant vite döms ut av tingsrätten om inte rättelse sker. 2.6 Befrielse från redovisningsskyldighet Om värdet på den underåriges tillgångar sjunkit till ett belopp som understiger åtta gånger gällande basbelopp kan överförmyndaren befria föräldrarna från redovisningsskyldigheten. Överförmyndaren kan också befria föräldrarna från skyldigheten att inlämna årsräkning om det inte finns särskild anledning att låta kontrollen vara kvar. Förordnade förmyndare kan aldrig befrias från sin redovisningsskyldighet. 3 Förvaltning av barns tillgångar 3.1 Överförmyndarspärr på bankkonton Så kallad överförmyndarspärr på bankkonto innebär att överförmyndarens samtycke krävs för att uttag ska kunna göras. 3.2 Omplaceringar av barnets tillgångar Förmyndare ska se till att barnets tillgångar är placerade på ett sätt som ger en bra trygghet och en skälig avkastning. Om så inte är fallet ska tillgångarna placeras om. Vissa omplaceringar kan inte göras utan överförmyndarens tillstånd. Om barnet fyllt 16 år ska också han eller hon underteckna ansökan. Ansökan ska inlämnas till överförmyndaren om förmyndaren avser att: ta ut medel från bankkonto som är överförmyndarspärrat köpa aktier ta upp lån för den underårige låna ut den underåriges pengar låta den underårige driva rörelse Så snart omplaceringen är genomförd ska en redovisning lämnas till överförmyndaren tillsammans med intyg som visar att åtgärden är genomförd. 3.3 Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt Att köpa, sälja eller belåna en fastighet eller bostadsrätt för en omyndigs räkning kräver godkännande från överförmyndaren. Skriftlig ansökan ska

10 Dnr 10/15 lämnas av barnets förmyndare. Om barnet fyllt 16 år ska också han eller hon underteckna ansökan. I ansökan till överförmyndaren ska skälen till köpet och den planerade finansieringen beskrivas. Följande handlingar ska bifogas ansökan: Köpekontrakt i original samt kopia, undertecknat av både säljare och köpare samt förmyndare Värderingsutlåtande utfärdat av sakkunnig och opartisk person, alternativt budgivningslista Taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärdet, om försäljningen gäller fastighet Besked från bostadsrättsföreningen att köparen accepteras samt intyg från föreningen om ev. pantsättning, om köpet gäller bostadsrätt När köp genomförts ska bevis från bostadsrättsföreningen alternativt bevis på beviljad lagfart inlämnas till överförmyndarnämnden. När försäljning genomförts och full betalning erlagts av köparen ska köpeskillingen sättas in på bankkonto i barnets namn. Kopia på likvidavräkningen samt bankens insättningskvitto ska inlämnas till överförmyndaren. Eventuella kostnader, t.ex. mäklararvode ska även redovisas. 3.4 Belåna fastighet eller bostadsrätt Förmyndare får endast med överförmyndarnämndens samtycke ingå borgensförbindelse eller pantsätta en omyndigs egendom för egen eller någon annans förbindelse. Detsamma gäller upplåtande av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft. Sker pantsättning inom 60 procent av fastighetens taxeringsvärde krävs inte överförmyndarens godkännande. Vid bedömningen av låntagarens återbetalningsförmåga bör en bankmässig bedömning göras av dennes kreditvärdighet. I ansökan till överförmyndaren ska följande beskrivas: Skäl för att den omyndiges egendom ska pantsättas Hur stort lånet är för vilket fastigheten ska pantsättas Uppgift om fastigheten är intecknad för andra lån och till vilken grad Låntagarens betalningsförmåga Uppgift om hur lånebeloppet ska disponeras Följande handlingar ska bifogas ansökan:

11 Dnr 11/15 Belåningshandlingar undertecknade av gäldenär och borgenär samt förmyndare Gravationsbevis Värderingsutlåtande, utfärdat av sakkunnig och opartisk person, med fullständig beskrivning av fastigheten 3.5 Gåvor För omyndiga gäller särskilda regler både vad gäller bortgivande och mottagande av gåvor När barnet vill ge bort gåva Den omyndiges egendom får inte ges bort, men sedvanliga gåvor som födelsedagspresenter och julklappar är tillåtna för barnet att ge bort. Med överförmyndarens tillstånd kan i vissa fall stöd till anhörig komma ifråga När barnet vill ta emot gåva När det gäller gåvor till omyndiga gäller följande. Enligt 14 kap 11 föräldrabalken krävs överförmyndarens samtycke till gåva av fast egendom (eller nyttjanderätt till sådan egendom) till en omyndig. En god man kan förordnas för att bevaka barnets rätt vid mottagandet av gåvan. I annat fall ska barnets förmyndare företräda barnet och noga pröva om den tilltänkta gåvan verkligen är till nytta och gagn för barnet. Den som företräder barnet ska se till att de eventuella villkor som förknippas med gåvan är till den omyndiges fördel. Följande frågeställningar bör den gode mannen eller förmyndaren ställa sig: Har gåvan något värde för den omyndige? Kommer den omyndige att kunna göra sig nytta av gåvan? Kan den omyndige med egna medel ansvara för de utgifter som gåvan kan medföra? Om inte, hur skall dessa utgifter då klaras? Är gåvan förknippad med villkor, som till större delen upphäver värdet av gåvan? Ansökan om överförmyndarens samtycke för gåva till omyndig ska göras skriftligen. I ansökan ska beskrivning lämnas av varför gåvan bör godkännas. Om gåvan gäller fastighet ska upplysningar om fastighet lämnas, den eventuella avkastning fastigheten ger, obelånade pantbrev som kan finnas, barnets ekonomiska förutsättningar för att kunna betala fastighetens driftskostnader och skatter samt huruvida fastigheten ska användas av den omyndiga, familjen eller hyras ut. Gåvobrevet samt andra förekommande handlingar i ärendet ska bifogas ansökan.

12 Dnr 12/15 Om den omyndige fyllt 16 år ska han eller hon ges möjlighet att yttra sig, om det lämpligen kan ske. Barnets ska då underteckna gåvobrevet, tillsammans med förmyndaren eller gode mannen om en sådan förordnats. Om god man förordnats ska denne redovisa sitt uppdrag till överförmyndaren när gåvan fullbordats. Handlingar som styrker att gåvan är överlåten till gåvomottagaren ska inlämnas tillsammans med en skriftlig begäran om entledigande från uppdraget. 3.6 Delägarskap i dödsbo Är den omyndige delägare i ett dödsbo ska förmyndaren bevaka barnets rätt i dödsboet. Om förmyndaren själv är delägare i samma dödsbo får förmyndaren inte företräda barnet. Detta ska i stället göras av en förordnad god man som efter ansökan utses av överförmyndaren. I dödsbon där det finns omyndiga delägare är Skatteverket skyldiga att sända en kopia av bouppteckningen till överförmyndaren Boutredning och arvskifte Boutredningen avslutas antingen genom bodelning och/eller arvskifte eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren. Arvskiftet ska därför undertecknas av samtliga dödsbodelägare innan det inlämnas till överförmyndaren i original samt kopia. Observera att det är förmyndaren, eller gode mannen om en sådan förordnats, som ska begära överförmyndarens godkännande samt lämna skifteshandlingen till överförmyndaren - inte begravningsbyrån eller annan part som är delaktig i hanteringen av dödsboet. Har inte boutredningen avslutats inom sex månader efter bouppteckningen måste överförmyndaren meddelas anledningen till förseningen. Verifikation ska inlämnas överförmyndaren som visar att barnet har mottagit utbetalning av sitt berättigade arv Sammanlevnad i oskiftat dödsbo Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo måste godkännas av överförmyndaren. Om sådant avtal slutits är förmyndaren skyldig att avge en redovisning för dödsboet senast den 1 mars varje år. Denna redovisning kallas årsuppgift och ska innehålla redovisning av den bibehållna inkomsten under föregående år och en översikt av boets tillgångar och skulder vid årets slut. För underåriga syskon med samma förmyndare kan gemensam årsuppgift lämnas. 3.7 Jäv och intressekonflikt En förmyndare anses jävig om han eller hon har intressen som strider mot den omyndiges. Jäv föreligger t.ex. om båda är delägare i samma dödsbo eller om

13 Dnr 13/15 en rättshandling ska företas mellan förmyndaren och den omyndige. Vid jäv får inte förmyndaren företräda den omyndige. God man måste då förordnas för barnet. Om den omyndige har både en vårdnadshavare och en förordnad förmyndare (medförmyndare) och det uppstår en intressekonflikt mellan den omyndige och vårdnadshavaren är inte förmyndaren behörig att företräda den omyndige. En god man måste då förordnas som bevakar den omyndiges rätt. Den person som är förmyndare är endast förordnad att förvalta den omyndiges egendom, inte att bevaka barnets rätt. 3.8 När omyndig lånar pengar Enligt föräldrabalken får föräldrar liksom förordnade förmyndare endast med överförmyndarens samtycke ta upp lån, ingå borgensförbindelse eller pantsätta egendom så att den omyndige sätts i skuld. Sker pantsättning av egendom inom 60 procent av fastighetens taxeringsvärde krävs emellertid inte överförmyndarnämndens godkännande Ansökan till överförmyndaren När föräldrarna eller den förordnade förmyndaren tagit ställning till skälen för belåningen, ska han eller hon inkomma med en ansökan eller skrivelse till överförmyndarnämnden med begäran om godkännande till rättshandlingen tillsammans med belåningshandlingar som undertecknats av samtliga parter. Omyndig som fyllt 16 år ska enligt 12 kap. 7 föräldrabalken få möjlighet att yttra sig över åtgärden. Barnets yttrande kan biläggas separat eller tecknas direkt på ansökan om godkännande som inlämnas till överförmyndaren. I ansökan till överförmyndaren ska följande anges: De skäl som finns för den planerade åtgärden. Hur stort är lånet? Om fastighet ska pantsättas: Är fastigheten intecknad för andra lån och till vilken grad? (Gravationsbevis ska bifogas.) Till vilket belopp är fastigheten värderad? (Finns värderingsintyg ska detta bifogas.) Låntagarens betalningsförmåga. Uppgift om hur lånebeloppet ska disponeras. Skuldebrev, eller revers, är en skriftlig utfästelse av en person, att till någon annan betala en summa pengar. Det finns inte något krav på hur ett skuldebrev ska se ut men det bör innehålla följande:

14 Dnr 14/15 Vilket belopp som ska betalas, ev. amortering samt lånets förfallodag. På vilket sätt och till vem betalningen ska göras. Vilken ränta lånet löper med. Långivarens ev. säkerhet för lånet. Datum samt låntagarens och långivarens underskrift. 3.9 När omyndig lånar ut pengar till förmyndaren Eftersom ett lån är en rättshandling mellan två parter kan inte en förälder eller förordnad förmyndare företräda både sig själv och barnet när han eller hon önskar låna pengar av den omyndige. Samma regel gäller förälder som önskar låna pengar av sitt barn. En god man måste därför förordnas för barnet för att tillvarata dennes rätt. Ansökan om god man ska inlämnas till överförmyndaren tillsammans med eventuellt förslag på lämplig person för uppdraget. Finns inget förslag på god man kan överförmyndaren hjälpa till att föreslå någon Ansökan till överförmyndaren När gode mannen fått beslut från överförmyndaren att han eller hon är förordnad ska denne först göra en god bedömning huruvida utlåningen är förenad med några risker för den omyndige. En "bankmässig" bedömning bör göras av låntagarens återbetalningsförmåga. Därefter ska gode mannen se till att nedanstående åtgärder vidtas. Skuldebrev ska upprättas tillsammans med avbetalningsplan där skälig ränta fastställs. Skuldebrevet ska godkännas och undertecknas av den särskilt förordnade gode mannen för den omyndiges räkning. Avbetalningen ska göras så att skulden är återbetald senast på barnets 18-års dag. Amortering och ränta ska sättas in på överförmyndarspärrat konto. Redovisning ska därefter inlämnas till överförmyndaren som visar att avbetalningsplanen sköts. Den särskilt förordnade gode mannen ansöker därefter om medgivande till lånet samt tillstånd för att pengarna tas ut från den omyndiges konto. I ansökan redogör gode mannen för anledningen till utlåningen samt de förutsättningar som finns för att han eller hon finner det lämpligt att barnet lånar ut sina pengar. Barnets samlade tillgångar ska uppges samt bank och kontonummer från vilket pengarna ska tas ut ifrån. Skuldebrevet med avbetalningsplan ska bifogas ansökan. Omyndig som fyllt 16 år ska enligt 12 kap. 7 föräldrabalken få möjlighet att yttra sig över åtgärden. Barnets yttrande kan biläggas separat eller tecknas direkt på ansökan om godkännande som inlämnas till överförmyndaren.

15 Dnr 15/15 Avser låntagaren att lämna säkerhet i form av pantbrev i fastighet ska till ansökan bifogas gravationsbevis och taxeringsbevis avseende den fastighet genom vilken säkerhet ställs samt värderingsutlåtande (om säkerheten ligger i närheten eller över taxeringsvärdet). Sker utlåningen mot säkerhet av panträtt inom 60 procent av fastighetens taxeringsvärde krävs inte överförmyndarens godkännande Överklagan av överförmyndarens beslut Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas hos tingsrätten inom tre veckor från den dag den berörda fick del av beslutet. Överklagande ska skickas till överförmyndarnämnden som, efter prövning om det kommit i rätt tid, skickar det vidare till tingsrätten. 4 När förmynderskapet upphör 4.1 Barnet blir myndigt När barnet fyller 18 år upphör automatiskt det registrerade förmyndarskapet. Den myndige får därmed tillgång till sina tillgångar och eventuell överförmyndarspärr på bankkonton upphör att gälla. 4.2 Ställföreträdarens slutredovisning Den förordnade förmyndaren eller medförmyndaren ska inom en månad efter att barnet blivit myndigt lämna en redovisning till överförmyndaren för tiden från årets början till dess förordnandet upphörde. Sådan redovisning kallas sluträkning och samma bestämmelser gäller som för årsräkning. Ställföreträdaren ska också lämna över de förvaltade tillgångarna till den som är berättigad att ta emot dem. Överlämningen ska ske genast, utan avvaktan på att ställföreträdarens sluträkning blir godkänd av överförmyndaren. Om den myndigblivne inte är nöjd med förvaltningen kan talan mot förmyndaren väckas inom tre år från den dag redovisningshandlingarna mottagits från överförmyndaren. Efter tre år inträder preskription, såvida inte ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Innehåll 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer