Utredning av konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad med föräldrar boende i olika kommuner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad med föräldrar boende i olika kommuner."

Transkript

1 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Utbildning och arbete ange ärende Verksamhetschef Erik Wallander Kommunstyrelsen Utredning av konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad med föräldrar boende i olika kommuner. Sammanfattning Närmare bestämmelser om vad som gäller angående barnomsorgsplats för barn med växelvis boende i olika kommuner finns ej i lag. Vansbro kommun har heller inte någon policy eller några riktlinjer för vägledning till förskolechefer, som har att besluta om barnomsorgsplatser. När beslut fattas ska barnets bästa beaktas. Ett växelvis boende kan innebära att ett barn bor hos vardera föräldern en vecka eller fler åt gången. Detta kan gälla ett barn skrivet i Vansbro kommun med en förälder boende i en annan eller ett barn skrivet i annan kommun med en förälder boende i Vansbro. Ett särfall skulle kunna uppstå om båda föräldrarna är skrivna i Vansbro, men i olika kommundelar. Förutom barnets bästa måste kommunen beakta kravet på likabehandling och även väga in praktiska och ekonomiska konsekvenser. Bakgrund Kommunstyrelsen har begärt en utredning av konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad med föräldrar boende i olika kommuner. Frågan har tagits upp av kommunstyrelsen sedan en förälder inte varit nöjd med beskedet från förvaltningen att barnomsorgsplats ej tillhandahålls för barn med växelvis boende två veckor i taget. Föräldern har vänt sig till flera politiker och svar med motivering har levererats av föroch grundskolechefen och verksamhetschefen till enskilda politiker, till utskottet utbildning och arbete samt till kommunstyrelsen. Förvaltningen har sagt nej med hänvisning till barnets bästa. Den andra kommunen, i detta fall, har sagt sig villig att betala halv förskolepeng. Det täcker emellertid inte kostnaden för platsen eftersom en hel plats måste hållas för barnet även om det är i Vansbro bara två veckor i månaden. Mottagande av barn i förskola från annan kommun regleras i skollagen 8 kap 13 och fattas av förskolechef på delegation Konsekvenser Skollagen ger en kommun möjlighet att låta ett barn gå i förskola i en annan kommun och kommunen kan också i sin förskola ta emot barn från en annan kommun. En kommun har ingen skyldighet att ta emot barn från annan kommun och har heller ingen Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

2 2(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad skyldighet att betala för förskoleplats för ett barn i annan kommun. Dock har ett barn rätt att bli mottaget i annan kommun än hemkommunen om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Skollagen (2010:800): Kapitel 8 Hemkommunens ansvar 12 Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. Mottagande i en annan kommun 13 Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun. Det framgår av lagen att det är en fråga för de två inblandade kommunerna att komma överens om barnets förskoleplats. Det är således inget som man som förälder kan kräva. När beslut fattas enligt skollagen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Kapitel 1 Särskild hänsyn till barnets bästa 10 I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. I förarbetena till lagen står det: I vissa fall har barn rätt att bli mottagna i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Sådana särskilda skäl kan till exempel vara att barnet bor nära en kommungräns eller om ett barn hör till någon av de nationella minoriteterna och inte har möjlighet att gå på en minoritetsspråkig förskola i sin hemkommun. Avsikten är dock inte att öppna en möjlighet att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner. 8 kap skollagen (2010:800) Proposition 2009/10:165 sid. 355 Det är naturligtvis inte lätt att avgöra vad som är barnets bästa, men propositionen pekar på att man med lagen har avsett något annat än att underlätta växelvis boende. En mer delikat fråga är kanske den om hur en kommunal tjänsteman ska kunna avgöra om varje enskilt fall handlar om barnets eller föräldrarnas bästa. En professionell bedömning får göras utifrån den kunskap och yrkesskicklighet som finns inom förvaltningen. Om särskilda skäl föreligger får sådana vägas in i bedömningen, i vissa fall med underlag från annan expertis. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

3 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE konsekvenserna av barnomsorgsplatser vid gemensam vårdnad Närliggande kommuner agerar olika. I Malung-Sälen säger man nej till plats i annan kommun av kostnadsskäl och nej till plats i kommunen, när annan kommun betalar, med hänvisning till barnets bästa. I Falun säger man ja i båda fallen. Ur Gagnefs kommuns riktlinjer: Plats i två kommuner Vår policy utgår från att det bästa för barnet ska gälla. Vi anser att växelvis behöva vistas i två olika barngrupper inte är till gagn för det enskilda barnet. Vår erfarenhet är att de har svårt att komma in i barngruppen och skapa relationer med kamrater, då de är i förskolan sporadiskt. Som grund för detta, vilar vårt beslut på vad som står i FN barnkonvention, om att barnets bästa alltid ska stå i fokus vid beslut som rör barn. Enligt skollagen har barnet rätt till förskoleplats i den kommun där de är folkbokförda. Det finns ingen forskning specifikt gällande detta. Däremot finns det forskning på vikten av anknytning för barnen, som pekar på att barnen behöver knyta an till få personer under de första åren. Barn orkar inte knyta an och skapa trygga relationer med för många personer. Har man då dubbla förskoleplatser så ökar alla kontakter, barn och vuxna, till det dubbla. Kommunen måste i sina beslut beakta kommunallagens krav på likabehandling. Om kommunen anser att det är barnets bästa att ha växelvis förskoleplats bör kommunen inte bara ta emot barn från andra kommuner utan också vara beredd att betala förskoleplats i annan kommun för barn från den egna kommunen. Man kan även komma att behöva ta ställning till om ett barn som bor växelvis på två orter inom kommunen, ska få två platser. Växelvisa förskoleplatser får såväl ekonomiska som praktiska konsekvenser. För varje barn med växelvis förskoleplats behövs en egen lösning beroende på intervall, aktuell förskola och barngruppers storlek och sammansättning. Det är inte möjligt att göra en ekonomisk kalkyl. Om antalet barn med växelvis boende kommer att öka och om det växelvisa boendet med långa avstånd också ökar vet vi inte. Beslutsunderlag Skollagen (2010:800) Proposition (2009/10:165) Riktlinjer Gagnef kommun Beslutet expedieras till : Verksamhetschef utbildning och arbete För- och grundskolechef Förskolechefer Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

4

5 HYRESFÖRFRÅGAN.docx 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2013/869 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNSTYRELSEN Hyresförfrågan, Frälsningsarméns lokal i Medborgarhuset Rekommendation till beslut att medge en hyresnedsättning med xx kronor/kvartal att alternativt att Samhällsbyggnad/fastighet kompenseras med xx kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2014 och att hänsyn tas till nedsättningen i kommande budgetfördelningen meddela att nuvarande hyra ej kan justeras Sammanfattning En skrivelse har inkommit från lokala företrädare för Frälsningsarmén med begäran om nedsättning av hyra. Bakgrund Frälsningsarméns tidigare lokal revs när Medborgarhuset byggdes. I samband med detta överenskoms om en hyresfri tid, om hur lång råder delade meningar. Innevarande avtal tecknades 2002 och hyran uppgår till kr/kvartal, 565 kr/kvm. Avtalet är tecknat med Frälsningsarmén centralt. Lokala företrädare har i brev framhållit att hyran är för hög och har föreslagit en symbolisk hyra på 1 krona/månad i 10 år och därefter halva den månadshyra man i dag erlägger. Detta utifrån att man befarar att Frälsningsarmén centralt ej kommer att täcka hyreskostnaden framgent. 19. TJÄNSTEUTLÅTANDE Den årliga nettokostnaden per kvm i Medborgarhuset uppgår till 630 kronor vilket innebär att Frälsningsarmén i dag har en nedsättning av hyran med 65 kronor, ca 10%. Konsekvenser En ytterligare nedsättning av hyran innebär att Vansbro kommun har att täcka mellanskillnaden ur verksamheten Samhällsbyggnads budget. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

6 2(2) 19. TJÄNSTEUTLÅTANDE HYRESFÖRFRÅGAN.docx Slutsats Hyran bör ej bli föremål för ytterligare nedsättning. Skulle en formell förfrågan komma från Frälsningsarmén centralt får ärendet lyftas igen. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

7

8 1(2) NÄRINGSLIVSSAMVERKAN UPPDRAGSBESKRIVNING.docx TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2014/553 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNSTYRELSEN Näringslivssamverkan, uppdragsbeskrivning Rekommendation till beslut att Sammanfattning godkänna förslag till uppdragsbeskrivning enligt bilaga Vansbro kommun är medlem i Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening och finansierar verksamheten genom ett årligt driftbidrag fattades beslut om en uppdragsbeskrivning vilken nu föreslås revideras. Bakgrund Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening bildades i februari I föreningen ingår Köpmannaföreningarna i Vansbro och Dala-Järna, Industrikraft, Företagarna, LRF samt Vansbro kommun. Verksamheten finansieras av Vansbro kommun genom ett årligt driftbidrag. I december 2007 antog kommunstyrelsen en uppdragsbeskrivning för Näringslivssamverkan. Under innevarande mandatperiod har förvaltningen getts i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning. Det är av stor vikt att uppdragsbeskrivningen harmonierar med strategisk plan och de inriktningsmål vilka har bäring på uppdraget. Vidare att föreningen hanterar de frågor som normalt skulle ha legat på ett kommunalt näringslivskontor, inte minst företrädarrollen. Förslaget till uppdragsbeskrivning har diskuterats i föreningens styrelse och är i huvudsak en revidering av tidigare beskrivning. 15. TJÄNSTEUTLÅTANDE Slutsats Vansbro kommun har valt att vara en del av en ekonomisk förening som arbetar för utveckling av näringslivet i Vansbro kommun. Vansbro kommun finansierar verksamheten. Det är av stor vikt att arbetsuppgifter som normalt ligger inom det kommunala näringslivskontorets ansvar också handhas av föreningen. Beslutsunderlag Förslag till uppdrag för Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

9 2(2) 15. TJÄNSTEUTLÅTANDE NÄRINGSLIVSSAMVERKAN UPPDRAGSBESKRIVNING.docx Beslutet expedieras till : Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

10 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS Uppdragsbeskrivning för Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening Bakgrund Näringslivssamverkan startades i februari Arbetet drivs i form av en ekonomisk förening och medlemmar är Köpmannaföreningarna i Vansbro och Dala-Järna, LRF, Industrikraft, Företagarna i Vansbro kommun samt Vansbro kommun. Verksamheten finansieras genom bidrag från Vansbro kommun. Syfte Att skapa förutsättningar för utveckling av befintligt näringsliv, nyföretagande och etablering utifrån. Uppgifterna handlar om allt från konkret företagsrådgivning till att mer långsiktigt arbeta för att skapa ett positivt företagsklimat. Näringslivssamverkan arbetar med alla företag oavsett företagsform och bransch. Styrelsens uppdrag Styrelsen för Näringslivssamverkan har preciserat uppdraget till verksamheten på följande sätt: Näringslivssamverkan ska arbeta med: Företagskontakter Kompetensförsörjningsfrågor Nätverksbyggande Nyföretagande, nyetableringar Rådgivning i olika företagsfrågor Att verka för ökat kvinnligt företagande och integration Marknadsföring, mässor mm Lokal- och markfrågor Att påverka allmänhetens attityder till företagande Vansbro kommuns uppdrag utifrån Strategisk plan Vansbro kommuns övergripande styrdokument är översikts- och utvecklingsplanen, inkluderande lokal serviceplan. Årligen antas en strategisk plan för kommande treårsperiod. I den nu gällande strategiska planen har följande inriktningsmål direkt bäring på Näringslivssamverkans uppdrag:

11 I Vansbro kommun skapar vi förutsättningar för utveckling av befintligt näringsliv, nyföretagande och etablering utifrån. Måltal/nyckeltal: - Vansbro kommun ska finnas på övre halvan av Svenskt Näringslivs ranking (<145 placering). - Vansbro kommun ska finnas på övre halvan av SKL:s Insikten. Detta kan direkt omformuleras i uppdrag för Näringslivssamverkan i form av aktiviteter. De aktiviteter Vansbro kommun vill att Näringslivssamverkan ska prioritera är: Vara företagarnas länk in i förvaltningen Regelbundet delta i möten med förvaltningen syftande till att öka kunskaperna om förvaltningens respektive Näringslivssamverkans arbete Stöd i omvärldsbevakning och omvärldsanalys Gemensamt arbeta fram strategier kring utvecklingsprojekt som sedan förs över till aktuell projektägare Kontinuerliga möten mellan Näringslivssamverkan och kommunledningen Gemensamma företagsbesök Gemensamt representera kommunen i olika sammanhang Företräda Vansbro kommun i regional samverkan Arbeta med attitydfrågor Arbeta med entreprenörskap i skolan Vara sammanhållande i arbetsgruppen mellan arbetsförmedling, Vansbro kommun och Näringslivssamverkan kring kompetensförsörjning Rapportering Näringslivssamverkan rapporterar till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport och årsredovisning samt genom medverkan vid kommunstyrelsens sammanträden minst två gånger per år..

12 7 Kommunstyrelsens utskott Omsorg Protokoll Ks Oms 74 Ärende KS 2014/462 Fallrapportering, statistik 2013 Beslut Kommunstyrelsens utskott Omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen av fallrapportering för 2013 inom kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten. Ärendet Ansvarig för rutinerna och sammanställning av rapporteringen är MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Sammanställningen diarieförs och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa fallrapporteringar dokumenteras i en åtgärdsplan och/eller en vårdplan för den enskilde. Fallrapporteringen syftade tidigare till att uppmärksamma vård- och omsorgspersonalen på att en boende riskerar att skada sig i en fallolycka och därmed initiera en planering som förebygger fallskada. Sedan ett antal år utförs riskbedömningar på alla boende för att tidigt och i förebyggande syfte kunna identifiera patienter med risk för fall, undernäring och trycksår och man har då möjlighet att snabbt erbjuda relevanta åtgärder. Det har även inkommit fallrapporter från hemtjänsten som gäller personer i ordinärt boende som har hemtjänstinsatser, även dessa finns med i sammanställningen. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens utskott Omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen av fallrapportering för 2013 inom kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga 1 Statistik fallrapportering 2013 Justerare Utdragsbestyrkande

13 bilaga 1 FALLRAPPORTERING, Statistik 2013 Enhet Antal fall Antal olika personer som ramlat Antal, ramlat mer än 1 ggr Antal, ramlat mer än 5 ggr Antal, ramlat Antal m. Antal m. mer än 20 lättare allvarl ggr skada skada t ex sårskada t ex fraktur S-åsen Bäckaskog ä-bo Bäckaskog korttids Bergheden Ordinärt boende SUMMA Jämförelse Ant. m. Antal m. Antal fall Antal Ant., ramlat Ant., ramlat Ant., ramlat lättare skada allvarl skada som ramlat mer än 1 ggr mer än 5 ggr mer än 20 ggr t ex sår t ex fraktur

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård och omsorg KS 2014/462 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Lis Frost Danielson KOMMUNSTYRELSEN Fallrapportering, statistik inom kommunens särskilda boenden samt inom hemtjänsten Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att godkänna sammanställningen av fallrapportering för 2013 inom kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten. Sammanfattning Detta är en kort sammanställning av förekomsten av fallrapportering inom kommunens särskilda boenden år Ansvarig för rutinerna och sammanställning av rapporteringen är MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Sammanställningen diarieförs och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa fallrapporteringar dokumenteras i en åtgärdsplan och/eller en vårdplan för den enskilde. Fallrapporteringen syftade tidigare till att uppmärksamma vård- och omsorgspersonalen på att en boende riskerar att skada sig i en fallolycka och därmed initiera en planering som förebygger fallskada. Sedan ett antal år utförs riskbedömningar på alla boende för att tidigt och i förebyggande syfte kunna identifiera patienter med risk för fall, undernäring och trycksår och man har då möjlighet att snabbt erbjuda relevanta åtgärder. Det har även inkommit fallrapporter från hemtjänsten som gäller personer i ordinärt boende som har hemtjänstinsatser, även dessa finns med i sammanställningen. Slutsats MAS rekommenderar att sammanställningen godkänns. Beslutsunderlag Bilaga 1 Statistik fallrapportering 2013 Beslutet expedieras till : MAS, Lis Frost Danielson Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

15 8 Kommunstyrelsens utskott Omsorg Protokoll Ks Oms 75 Ärende KS 2013/161 Avvikelser, Vård och omsorg 2013 Beslut Kommunstyrelsens utskott Omsorg rekommenderar kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för Ärendet Ansvarig för rutinerna och sammanställning av avvikelserapporter är MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Sammanställningen diarieförs och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa avvikelser dokumenteras i en åtgärdsplan som tas upp på arbetsplatsträffar och genom uppdatering av skriftliga gällande rutiner. All avvikelsehantering syftar till att utveckla verksamheten och göra den säkrare. Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) Det är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för kvalitetsarbetet. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens utskott Omsorg rekommenderar kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Statistik sammanställning avvikelser Justerare Utdragsbestyrkande

16 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård och omsorg KS 2013/161 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Lis Frost Danielson KOMMUNSTYRELSEN Information om avvikelsehantering inom vård- och omsorg Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att godkänna sammanställningen av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för Bakgrund Detta är en kort sammanställning av förekomsten av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för året Ansvarig för rutinerna och sammanställning av avvikelserapporter är MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Sammanställningen diarieförs och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa avvikelser dokumenteras i en åtgärdsplan som tas upp på arbetsplatsträffar och genom uppdatering av skriftliga gällande rutiner. All avvikelsehantering syftar till att utveckla verksamheten och göra den säkrare. Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) Det är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för kvalitetsarbetet. Beslutsunderlag Bilaga 1: Statistik sammanställning avvikelser Beslutet expedieras till: MAS, Lis Frost Danielson

17 VANSBRO KOMMUN Datum Vård och omsorg Handläggare Lis Frost Danielson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Statistik Avvikelser/tillbud/fel och brister Hälso- och sjukvård Brister i Läkemedelshantering som lett till felbehandling Avglömd dos 12 Dubbeldosering 1 Feldosering/dubbeldos Insulin Förväxling, annans lm Utebliven dos 1 Övrigt Läkemedelshantering - identifierade risker Dokumentation Iordningställande 2 Feldelad dosett 1 Ej signerat given dos Bristande egenvård 2 Brist kontrollräkning, narkotikahantering Brist i vård och behandling 3 Brist hemsjukvård 28 Fel hjälpmedel använda Övrigt Avvikelser från landstinget vår verksamhet 1 Ej kontaktat ssk Andra vårdgivare Avvikelser landstinget från vår verksamhet 13 summa: 64 Socialtjänst/Omsorg Utebliven Sol-insats 2 Motsätter sig insatser Omsorgsresor 1 Hot/våld från boende till boende Lex Sarah 2 Ekonomisk skada Lämnat enhet summa: 5 Totalt: 69

18

19 9 Kommunstyrelsens utskott Omsorg Protokoll Ks Oms 76 Ärende KS 2014/526 Avvikelser, Vård och omsorg 2014 Beslut Kommunstyrelsens utskott Omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för Ärendet En kort sammanställning av förekomsten av avvikelserapporteringen som även innefattar förekomsten av fallrapportering inom vård- och omsorg för första halvåret 2014: Ansvarig för rutinerna och sammanställning av avvikelserapporter är MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Sammanställningen diarieförs och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa avvikelser dokumenteras i en åtgärdsplan och/eller en vårdplan för den enskilde som tas upp på arbetsplatsträffar och genom uppdatering av skriftliga gällande rutiner. Vansbro kommun arbetar förebyggande och gör riskbedömningar för undernäring, fall och trycksår vid minst ett tillfälle per år för alla vård- och omsorgstagare som godkänner detta. Bedömning sker med validerade screeningsformulär. Vid identifierad risk sätts åtgärder in och dessa följs kontinuerligt upp. Såväl bedömning, åtgärder och uppföljning registreras i Senior Alert, (SA) Vi identifierar de vård- och omsorgstagare med risk för undernäring, fall och trycksår och har då möjlighet att snabbt erbjuda relevanta åtgärder. Rutin rapportering och utredning av klagomål, synpunkter och avvikelser har reviderats och gäller från Från och med 1 januari 2014 registreras alla avvikelser i verksamhetssystemet Treserva. Personal har fått utbildning i hur systemet skall användas. All avvikelsehantering syftar till att utveckla verksamheten och göra den säkrare. Utifrån avvikelser gås olika aktuella rutiner igenom och revideras och utvecklas allt för att stärka patientsäkerheten. Förändringar av gällande rutiner bl.a. inom området läkemedelshantering i allmänhet pågår och framförallt handlar det om att säkra upp läkemedelshanteringen för personer inskrivna i hemsjukvården. För att förstärka kompetensen inom läkemedelsområdet kommer även en stående delegeringsutbildning (1ggr/mån) att startas, uppdelat på olika områden utifrån behov som uppmärksammats genom avvikelser. Justerare Utdragsbestyrkande

20 10 Kommunstyrelsens utskott Omsorg Protokoll Ks Oms 76, forts. Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) Det är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för kvalitetsarbetet. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens utskott Omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Statistik sammanställning avvikelser Justerare Utdragsbestyrkande

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård och omsorg KS 2014/526 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Lis Frost Danielson KOMMUNSTYRELSEN Information om avvikelsehantering inom vård- och omsorg Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att godkänna sammanställningen av avvikelserapporteringen inom vård- och omsorg för Bakgrund Detta är en kort sammanställning av förekomsten av avvikelserapporteringen som även innefattar förekomsten av fallrapportering inom vård- och omsorg för första halvåret Ansvarig för rutinerna och sammanställning av avvikelserapporter är MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Sammanställningen diarieförs och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa avvikelser dokumenteras i en åtgärdsplan och/eller en vårdplan för den enskilde som tas upp på arbetsplatsträffar och genom uppdatering av skriftliga gällande rutiner. Vansbro kommun arbetar förebyggande och gör riskbedömningar för undernäring, fall och trycksår vid minst ett tillfälle per år för alla vård- och omsorgstagare som godkänner detta. Bedömning sker med validerade screeningsformulär. Vid identifierad risk sätts åtgärder in och dessa följs kontinuerligt upp. Såväl bedömning, åtgärder och uppföljning registreras i Senior Alert, (SA) Vi identifierar de vård- och omsorgstagare med risk för undernäring, fall och trycksår och har då möjlighet att snabbt erbjuda relevanta åtgärder. Rutin rapportering och utredning av klagomål, synpunkter och avvikelser har reviderats och gäller från Från och med 1 januari 2014 registreras alla avvikelser i verksamhetssystemet Treserva. Personal har fått utbildning i hur systemet skall användas. All avvikelsehantering syftar till att utveckla verksamheten och göra den säkrare. Utifrån avvikelser gås olika aktuella rutiner igenom och revideras och utvecklas allt för att stärka patientsäkerheten. Förändringar av gällande rutiner bl.a. inom området läkemedelshantering i allmänhet pågår och framförallt handlar det om att säkra upp läkemedelshanteringen för personer inskrivna i hemsjukvården. För att förstärka kompetensen inom läkemedelsområdet kommer även en stående delegeringsutbildning

22 (1ggr/mån) att startas, uppdelat på olika områden utifrån behov som uppmärksammats genom avvikelser. Avvikelsehantering är en viktig del i kvalitetsarbetet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Patientsäkerhetslagen (2010:659) Det är viktigt att alla fel och brister uppmärksammas, men även att uppmärksamma saker där det kunde ha blivit fel är av stort värde för kvalitetsarbetet. Beslutsunderlag Bilaga 1: Statistik sammanställning avvikelser Beslutet expedieras till: MAS, Lis Frost Danielson

23 Kommunnamn Rapportnamn Sida: 1( 6) Framställd :00 Beställd av Lis Frost-Danielsson Urval Datumperiod: Vardagar, Lör, sön, helgdag Enhet: Händelser: Samtliga Samtliga Verksamhet: Samtliga Lagrum: Status: SoL, HSL, LSS, Ej bedömd Slutförda, Ej slutförda Enhet Händelse Verksamhet Antal Boendestöd Läkemedelshantering - HSL 1 avglömd dos Totalt på enheten: 1 Bäckaskog Annan händelse ÄO 1 Bäckaskog Klagomål/synpunkt HSL 1 Totalt på enheten: 2 Bäckaskog Grön Annan händelse ÄO 1 Bäckaskog Grön Fall ÄO 18 Bäckaskog Grön Läkemedelshantering - ÄO 2 annan feldosering Bäckaskog Grön Läkemedelshantering - ÄO 3 avglömd dos Totalt på enheten: 24 Bäckaskog Orange Fall ÄO 9 Bäckaskog Orange Klagomål/synpunkt ÄO 1 Bäckaskog Orange Läkemedelshantering - ÄO 2 annan feldosering Bäckaskog Orange Läkemedelshantering - ÄO 3 avglömd dos Totalt på enheten: 15 Bäckaskog Rosengården Annan händelse ÄO 2 Bäckaskog Rosengården Fall ÄO 17 Bäckaskog Rosengården Klagomål/synpunkt ÄO 1 Källa Kalla

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer