Statistik over missbrukarvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik over missbrukarvård"

Transkript

1 D Vissa likheter i synen på missbruk i Norden gor det meningsfullt att soka jiimforbar statistik. ArtikelfOrfattaren har gått igenom dels var man kan finna statistik om missbrukarvården i de nordiska landerna, dels vad statistiken berattar om. KERSTIN STENlUS Statistik over missbrukarvård i Norden Denna sammanstallning1 ar ett forsok att ge en bild av nordisk statistik over missbrukarvård, av vem som producerar vilken statistik och av vad den kan beratta. Syftet med sammanstallningen ar att den skall tjana som underlag for diskussioner om eventuella nordiska forskningsprojekt. Ett mål ar alltså att fa fram jamforbara uppgmer, eller kunskap om mojligheter att fa fram sådana. Jag har begransat mig till vård av vuxna missbrukare. Presentationen insktanker sig till den vård som ar uppbyggd specieilt for missbrukare. Den inbegriper darmed inte den vård av missbrukare som sker inom allman somatisk eller psykiatrisk vård i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I Island ar dock alkoholistvårdssystemet uppbyggt kting det psykiatriska sjukhusets vård och darfor ar den vård av alkoholister och andra missbrukare som forsiggår på psykiatriska sjukhus integrerad i den islandska statistiken. Efter några ord om generella problem och brister i statistiken och en genomgång av vilka instanser som insamlar och publicerar vilka data i de olika landerna, overgår jag till att ge substantiella uppgifter om missbrukarvården. Jag har grupperat materialet enligt typ av insatser: tvångsvård, frivillig institutionsvård, oppenvård (en ordningsfoljd som narmast svarar mot vårdsystemets historiska tyngdpunkter). For varje insatstyp har jag sokt data om volym, organisation, klientgruppen och vårdinnehållet. Jag presenterar inga tidsserier, uran har i stallet valt att i kommentarerna ange tendenser i de olika landerna som kan utliisas ur statistik eller kommentarer till den. I NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (2) I 83

2 appendix beskrivs kort missbrukarvårdens legala och organisatoriska ramar. Statistiken over missbrukarvården i de nordiska landerna skall lasas i medvetande om dess bristande exakthet. En svårighet ar att det ar problematiskt att avgransa vad som ar missbrukarvård och vad som ar annan vård eller service. De olika typerna av verksamhet ino m missbrukarvården - från behandling till "skyddat boende" - ar också ofta svåra att klassificera. Medan institutionerna i samtliga lander av tradition grupperats i olika typer, ar tendensen idag den att granserna mellan kategorierna (också i statistiken) suddas ut. I Sverige klumpar man således ihop alia Hem for vård eller boende. Bland institutionerna i Norge placerar sig over halften i de kategorier som kallas kombinerade institutioner eller andra institutioner. Ett annat problem ar att statistiken inte ar heltackande. Den offentliga statistiken har byggts upp primart for att få en bild av den offentligt fmansierade delen av systemet. Missbrukarvården ar ett område med blandad privat och offentlig serviceproduktion och finansiering. I samtliga lander finns sådan privat vård som inte syns i statistiken. Det verkar sannolikt att den sektorn ar storst i Danmark. Med inforandet av marknadsmodeller i Sverige och i viss mån i Finland har situationen for statistiken dar forandrats. Samtliga serviceproducenter rar ett PR-intresse av att synas i forteckningarna. A andra sidan har åtminstone i Sverige den forsamrade ekonomiska situationen inom missbrukarvården lett till att ett stort antal institutioner varje år upprattats eller lagts ner. Detta har gjort det svårare for statistikinsarnlarna att få en fullstandig bild av det aktuella laget. Ett annat problem for statistiken ar att missbrukarvårdens verksamhet ar decentraliserad, vilket kan forsvåra overblicken. Siffrorna nedan ar alltså riktgivande, vilket också framgår av tabellernas ornfattande notapparater. STATlSTIKKALLOR Danmark Sundhedsstyrelsen i Danmark ger årligen ut en sammanstallning som heter Alkohol- og narkotikamisbruget. Denna ger uppgifter om alkohol- och narkotikarelaterade intagningar på psykiatriska sjukhus (enligt Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Århus) samt en del uppgifter om behandling av stoffmissbrukare, bland annat byggande på Amtsrådsforeningen i Danmarks rapporter. Danmarks statistik insamlar årligen under en raknedag i borjan av året uppgifter från institutioner for narkotikamissbrukare samt forsorgshjem, plejehjem for alkoholskadede och behandlingshjem for alkoholskadede som drives enligt 16 stk 1 Lov om sykehusvæsenet. Uppgifterna for narkomanvårdsinstitutionerna galler huvudman, driftskommun, antal dygnsplatser och antal dagplatser, antal klienter i familjepleje, åldersfordelning bland klienter (enligt dygns- och dagplatser) och personalens antal och utbildning samt for de andra institutionerna: typ av institution, huvudman, driftskommun, antal dygnsplatser, antal klienter under raknedagen enligt ålder och kon samt personalens antal och urbildning. Uppgifterna insamlas med frågeschema som sands till amtskommunerna, vilka i sin tur distribuerar dem till de aktuella institutionerna. Statistiken omfattar inte sådana institutioner for narkotikamissbrukare (privata) som inte faller under bistandsloven och inte heller alia "privata plejehjem eller behandlingshjem for alkoholmisbrugere". Den ger darfor en grov underskattning av omfattningen på denna vård. Daremot tror man på Danmarks statistik att tackningen av forsorgshjem (så kallade IOS-hem) ar ratt god. Enligt en ny paragraf i bistandsloven ( 68b) har statistiken nu också en ny kategori av institutioner, så kallade utslussningsboliger (motsvarar ungefar halfway houses). 84 l NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VDL ( 2 )

3 Amtsrådsforeningen i Danmark insamlar också en del statistik om missbruksbehandling, dock inte fortlopande. Så har man till exempel år 1993 insamlat uppgifter från amterna om uppskattat antal behandlade alkoholoch narkotikamissbrukare i institutioner och i oppenvård under året (Status etc. 1994). Skattningarna ar dock ratt grova. Oppenvården forsiggår inom alkoholambulatorierna, som lyder under sjukhuslagen. Landstiickande statistik over denna finns inte sedan Sundhedsstyrelsen upphorde att producera uppgifterna. De senaste landstiickande uppgifterna finns i Alkohol- og narkotikamisbruget ]arnfort med de ovriga nordiska landerna tacker den danska vårdstatistiken en mindre del av de faktiska vårdinsatserna, eftersom en storte del rent privata institutioner och privat finansierade behandlingar faller utanfor. Efter en debatt i Folketinget hosten 1994 om narkotikaproblemen arbetar Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen och Amtsrådsforeningen nu på uppbyggandet av en omfattande databas for att få en uppfattning om klienterna inom narkomanvården. Den startade en pilotfas for en kontinuerlig datainsamling om samtliga narkotikamissbrukare i behandling; på ambulatorier, på dygnsinstitutioner, i narkotikafri eller metadonbaserad behandling. Man har utarbetat ett inskrivningsschema som ar kompatibelt med Københavns Kommunes klientregistreringssystem och bygger på Pompidougruppens klientregistreringssystem. DatainsamIingen mojliggor uppfoljning av individuella missbrukare och registrerar bl.a. familjeforhållanden, bostadssituation, nationalitet, om man ar invandrare eller flykting och i så fall vilken generation, utbildning, forsorjning, vilket medel som missbrukas och sedan nar, på grund av vilket missbruk man intagits, hur ofta man intar narkotika samt huruvida man injicerar. Utskrivningsdatum registreras liksom aven hur och till vad man utskrivs. Upplysningarna samias in av amterna som skickar dem vidare till Sundhedsstyrelsen for sammanstallning till en årlig statistisk redovisning. I fas 2 av projektet samiar man in data om behandlingen och evaluerar behandlingsinsatserna. Detta. handhas av Socialministeriet och Center for Rusmiddelforskning. Finland Den finska statistiken om missbrukarvård insamias huvudsakligen av Stakes (Forskningsoch utvecklingscentralen for social- och halsovården), Social- och halsovårdsministeriet och A-klinikstiftelsen. På Stakes finns (från år 1996) det så kallade SOTKA-systemet (statistikbas for social- och halsovården), som registrerar den verkstallda social- och halsovården. Detta system bor alltså ge en bild av verkstalld såvaloppen som sluten missbrukarvård i kommunerna. Systemet ersatter det tidigare så kallade KETl-registret, det vill saga de uppgifter från kommunernas årsberattelser som Social- och halsovårdsministeriet hittills samlat in. HILMO-systemet (vårdanmalan-systemet) insamiar från slutet av år 1995 data om avslutade institutionsvårdsperioder inom halsovården (insamiandet av motsvarande data från socialvården utvecklas annu). Till de institutioner som registrerar alla vårdperioder hor bland annat for missbrukarvården relevanta privata och offentliga sjukhus och baddavdelningar på halsocentraler. Vidare var Stakes ansvarig for den så kallade registreringen av rusmedelsfall (Paihdetapauslaskenta) hosten I dennastudie, som tidigare utforts 1987 och 1991, insamlades uppgifter om alla alkohol- och narkotikarelaterade fall under ett dygn inom den offentliga oppna och slutna halsovården samt på socialbyråer, A-kliniker, ungdomsstationer, dagcentraler, serviceboendeenheter, avgiftningsstationer, rehabiliteringsinstitutioner och andra enheter inom missbrukarvården. NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (2) I 85

4 Social- och halsoministeriet har information om den institutionella vården, insamlad genom separata utredningar. En rapport om laget for institutionsvården kom år 1992, och en ny rapport sommaren Den sistnåmnda omfattar dock enbart rehabiliteringsanstalter (for langre vård och behandling) och akutvårdsstationer (kort vård, 5-12 dagar), medan serviceboendeenheter (avsedda for personer som behover fortsatt stod och hjalp for att kunna bo på egen hand) och skyddsharbargen (tillfallig inkvartering for missbrukare) fallit utanfor. Ministeriet samrnanstaller årligen en rad uppgifter om missbrukarvården (bland annat om antalet tvångsornhandertaganden på grund av våldsamhet) for statsrådets årliga berattelse om rusmedelslagets utveckling. A-klinikstiftelsen insamlar klientuppgifter om all oppen missbrukarvård, också den som har kommunal huvudman, och redovisar i sin årsberattelse mera detaljerade uppgifter om sin egen verksamhet. T vångsvårdsstatistiken ar något svårf"angad. De mycket få fallen (under 10 årligen) som tvångsvårdas enligt socialnåmndsbeslut registreras i de olika lansratterna. De som omhandertas med tvålakarbeslut (vid akut livsfara eller risk for allvarlig halsoskada) registreras ej. Vissa uppgifter om sluten- och oppenvårdsinstitutionerna inom den sociala missbrukarvården finns i katalogen over olika slags service "Specialservice for missbrukare" (platsantal, huvudman etc.). Den senaste ar fiån år Jukka Heinonen, forskare påa-klinikstiftelsen, publicerar under år 1997 en rapport kallad " Kuntaprofiilit" ("Kommunprofiler"), som beskriver hur landets kommuner ordnat sin missbrukarvård. Om tillforlitligheten i uppgifterna kan man saga att SOTKA skall bli mera tillforlitligt an KETl, eftersom det gors upp utgående från producenter och inte från offentlig finansiering, att uppgifterna om institutioner med offentlig huvudman eller som rar offentligt understod och om oppenvård av A-kliniktyp ar heltackande, aven om verksamhetsuppgifterna ar osakra. Daremot finns det en del privata institutioner som inte syns i statistiken (exempelvis sådana som ar anslutna till privata lakarstationer). Island Medicinalstyrelsen (Landlæknisembættid) utger årligen halsostatistik (med några års fordrojning) med uppgifter om antalet platser och antalet intagningar enligt kon på alkoholistbehandlingsinstitutioner samt motsvarande uppgifter for det statliga mentalsjukhusets avdelning for missbrukare. I den publicerade statistiken saknas halfway houses. Det ar dock mojligt att från Medicinalstyrelsen erhålla relativt farska och heltackande uppgifter om behandlingsinstitutioner, halfway houses, antal platser och intagningar enligt kon och vårdtid. Alkoholvernerådet insamlar årligen uppgifter om antalet inlaggningar på institutioner for alkoholskadade (omfattar inte halfway houses) samt antal besok på ambulatorier. saa, med tre egna institutioner och två oppenvårdsenheter, publicerar statistik over sin egen verksamhet (intagningar-besok på oppenvårdsenheter, vårddagar, kostnader) och sina institutionsklienter (ålder, kon, typ av missbruk, sarskilt statistik over unga patienter) i årsberattelsen (också på engelska, med viss fordrojning). Det statliga mentalsjukhuset publicerar årligen uppgifter om patienter som inskrivits på mentalsjukhuset med missbruksdiagnos, genomsnittligt antal inskrivna missbrukare per dag, totalt antal inskrivningar, antal inskrivna individer samt genomsnittlig vårdtid. Man for också statistik over antal besok på sjukhusets poliklinik for missbrukare. Denna statistik ar aktuellare an de siff ror Medicinalstyrelsen publicerat. 86 I NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (2 )

5 Norge Den norska statistiken over institutionsvård av missbrukare insamlas årligen i borjan av januari och sammansralls av Statistisk Sentralbyrå (från 1989) i "Sosialstatistikk". Statistiken galler dem som var intagna raknedagen (i borjan av året) samt antal vårddagar under hela foregående år. Statistiken ar fordelad på institutionstyp: - A-klinikker, for klienter som ar socialt relativt valanpassade - kursteder, for klienter som behover mer långvarig behandling - tilsynshjem, for ett overgångsskede mellan klinik-kursted och normalt boende - vernehjem, for villkorslos omsorg for klienter som knappast kan återanpassas till ett ickeinstitutionsliv - akuttinstitusjoner for overnattning, klienten sover av sig ruset - kombinerte institusjoner, som har flera av de ovan narnnda funktionerna och inte kan placera sig i någon kategori (utgor ca 60% av institutionerna) samt - bo- og arbeidskollektiv for ungdom, som ger omsorg, social traning, undervisning etc. Ytterligare insamlar Statistisk Sentralbyrå uppgifter om huvud- och sidodiagnos på patienter som lagts in på sjukhus. Dessa redovisas, tillsamrnans med annan vårdstatistik, i SIFAs och Rusmiddeldirektoratets årliga rapport "Rusmidler i Norge". Rusmiddeldirektoratet har startat ett projekt for att forbattra data over missbrukarvården. Projektet har tre delar: a) klientstatistik, som insamlas med ett basisskjema (BS), som har utvarderats i en region (Nordlands fylke, Finnmarks fylke och Tromsø fylke, men som fr.o.m omfattar hela landet) samt b) nasjonal institusjonsdatabase for rusmiddelomsorgen (NIDaR), omfattande såval sluten som oppenvård, och slutligen c) ett nationellt klientstromsregister, som upprattades 1996 (den forsta rapporten utkommer våren 1997). Rusmiddeldirektoratet ger årligen ut en forteckning over vårdinstanser, "Oversikt over tiltak for rusmiddelmisbrukere". Forteckningen omfattar såval oppen som sluten vård och såval de instanser som ar med i fylkeskommunernas planer som privata inrattningar utanfor planerna. I forteckningen anges enligt vilka lagrum man driver verksamheten, antal platser (dock ej for alia privata, utom planerna) och huvudman. Statistiken over tvångsvård enligt sosialloven insamlas av Statistisk Sentralbyrå. I Statistiska Sentralbyråns uppgifter om institutionsvården uppger de ett bortfali på 18 institutioner av 128. Statistiken ar inte korrigerad for bortfallet. Några publicerade statistiska dataserier om oppenvården i Norge finns inte. Sverige I Sverige samias missbrukarvårdsstatistik in av flera myndigheter. Bilden idag ser ut så har: Statens institutionsstyrelse (SiS) har uppgifter om de egna institutionerna och deras klienter, dvs. om tvångsvårdsklienter (enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt klienter som intagits frivilligt på LVMhem eller fått fortsatt frivillig vård på hemmet efter avslutad tvångsvård. En del av dessa uppgifter publiceras i SiS årsredovisning. Statistiska Centralbyrån samiar, sedan många år, statistik over samtliga ansokningar tilllansratten om tvångsvård (alltså också de som avslås och de klienter som avviker innan de tas in). Dessutom for SCB sedan lange (sedan år 1995 på bestallning av Socialstyrelsen) statistik over antal intagna och utsktivna under året på institutioner, i tvångsvård och på hem for vård och boende (frivillig institutionsvård), samt over de klienter som varit intagna på samtliga institutioner den De flesta uppgifterna publiceras årligen i sktiften "Insatser for vuxna missbrukare". Ar 1991 genomforde Socialstyrelsen en NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 14, 1997 (2) I 87

6 landsomfattande enkat om oppenvården. Resultaten från denna redovisades i "Oppenvård for alkoholmissbrukare" från Under år 1995 insamlade Socialstyrelsen ett nytt enkatmaterial, som i huvudsak ar en uppfoljning av 1991 års enkat, men något utvidgad och utformad så att den kan ligga till grund for en kontinuerlig uppfoljning av utvecklingen inom oppenvården. En uppfoljning av 1995 års enkat pågår for narvarande. Vid den forandring av statistikinsamlingen som sker 1998 inkluderas oppenvården i den lopande statistiken. Om kvaliteten på data kan man saga foljande: Data over de tvångsintagna ar i princip heltackande och tillforlidiga, eftersom lansratterna (fram till lansstyrelserna) och institutionerna har har en skyldighet att lamna uppgifter och SiS, såsom stadig huvudman for tvångsvården, nu står for datainsamlingen over dem som vårdas. Data over frivillig institutionsvård ar problematiska av flera skal. Har finns ingen skyldighet att lamna uppgifter. Bortfallet, dvs. andelen som inte besvarat urskickade frågeformular, ligger kring drygt 10% av institutionerna (Floren, mundigt meddelande 1995). Bland annat har bilden år 1994 andrats jamfort med 1993, då man fatt in uppgifter från några stora tillnyktringsenheter, vilka tidigare inte kunnatlvelat lamna uppgifter. Under senare år har omsattningen bland institutionerna varit mycket stor och det har darfor varit besvarligt att hitta alla. Ytterligare ett problem ar att avgransningen av frivillig institutionsvård andrats. Från 1983 till 1993 innefattade begreppet vårdanstalter, behandlingshem, vissa familjevårdshem och inackorderingshem. Darefter har man tagit med också harbargen, jourhem och institutioner som vårdar barn med deras farniljer. De frivilligvårdsinstitutioner som svarar på SCB:s enkater ger uppgifter om antalet utskrivningar och intagningar under året samt gruppuppgifter om dem som var intagna den Tillforlidigheten i de uppgifter som lamnas av de frivilliga institutionerna kan bedomas som relativt god, eventuellt med undantag for i vilken utstrackning vården avbryts oplanerat (Floren, mundigt meddelande 1995). Data om sjalva institutionerna finns vad galler såval tvångsvården som den frivilliga vården fortsattningsvis i Socialstyrelsens Forteckning over hem for vård eller boende. Uppgifterna bygger på institutionernas egna beskrivmngar. Uppgifterna om oppenvården ar som sagt hittills endast insamlade punktvis, 1991 och De omfattar inte oppenvård som inbegriper myndighetsutovning, det vill saga den som sker på socialtjanstkontoren (se avsnittet "Oppenvård" nedan). Undersokningen från år 1991 (Oppenvård ) gick ut till 400 enheter i landet, av vilka det visade sig att cirka 50 inte sysslade med oppenvård enligt definitionen och fem hade integrerat oppen och sluten vård så långt att de uteslots ur materialet. Bortfallet bland de resterande var cirka 10%. Enkaten om oppenvårdsinsatser 1994 utgick från samma adresslista, kontrollerad av lansstyrelserna. Antalet enheter som fick enkaten var nu 450. Socialstyrelsen ser for narvarande over den svenska statistiken over missbrukarvården. Våren 1997 har man redan ett utkast till nytt frågeformular. Avsikten ar, som konstaterats ovan, att statistiken i fortsattningen skall omfatta också oppenvården. Inom ett projekt som letts av Anders Bergmark och Lars Oscarsson vid Institutionen for socialt arbete, Stockholms universitet, har man insamlat uppgifter om missbrukarvårdens situation i samtliga kommuner år (Se bland annat Bergmark & Oscarsson 1994.) 88 I NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL ( 2 )

7 TabelI I. T vångsvård av vuxna missbrukare i Norden Danmark Finland Island Norge Sverige Antal institutioner O?I 32 5 (1993)3 25 (1994)4 Antal platser O Kan ej anges Kan ej anges Kan ej anges 771 (199W Antal intagningar O 7 (1993)5 222 ( )6 Under IO I 925 (1994)8 ( )1 Huvudman Privat el. offentlig Offentlig (sedan De facto stat Privat och Staten (sedan några år)9 offentlig ) IO Finansiering 50% amt, Kommunen Staten Fylkeskommun 60% kommun, 50% kommun och kommun 40% stat4 Typ av missbruk Enbart narkotika Rusmedel Alkoholoch Rusmedel Alkohol, narkotika andra bedovande och f1yktiga loseller stimulerande ningsmedel. medel De facto alkohol 60%, nark. I 6%, al k. + nark. I 8% ( 1993)8 Indikation for vård Missbrukarens Fara for egen a) Berusning + Fara for egen Fara for egen egen onskan halsa misstanke om halsa ( 6-2) halsa 99% Fara for annans alkoholism Gravida kvinnor Skada sig sjalv 8% halsa, sakerhet b) Svårt missbruk ( 6-2a) Skada anhoriga eller psykiska c) Domda till vård 3% utveckling enl. lag från 1940 Forstora sitt liv d) InfOr domstol 17% går med på ( 1993)8 anstaltsvård e)omyndigforkl. p.g.a. alkoholism Maximal vårdtid 14 dagar 5 dgr vid fara for a) 2 dagar. med 3 månader 6 månader enligt lag (x 4) egen halsa lakarintyg (3 vecko r vi d I månad vid fara b) + 14 dagar. 6-3) for annan just.min. + lakarintyg c) (lagen anv. ej) II d) max. 6 mån. e) ingen maxtid Genomsnittlig O 145 dagar vårdtid ( 1993)8 Andel kvinnor O 26% (1993)8 I. Institutionema skall godkannas av lans- kommer sex inst. med ratt att enbart ta 8. Insatser styrelsema och uppgifter om vilka de ar emot klienter enligt Kaukonen finns endast dar. Nylands lan, det storsta av 4. SiS' Årsredovisning IO. Person, som vårdas enligt LVM, kan på Finlands 9 lan, har utpekat 2 inst. som får 5. Statsrådets berattelse Obs. att f6rsok placeras också i kommunala eller ge tvångsvård. tvångsintagningar med tvålakarintyg som enskilt drivna hem. Dessa hem har dock 2. De statliga Kleppspitalinn, Borgarspitalinn bereds vid livsfara eller tara for allvarlig inte befogenhet att utova tvångsåtgarder. och Akureyri; Olafur Olafsson, muntl. halsoskada for missbrukaren inte I I. Lagen har ej anvants, åtm. inte sedan medd. mars 1996 samt Haraldsd6ttir registreras. I 975 (enl. Johannes Bergsveinsson, cit. av 3. Oversikt Dessa ar utpekade i 6. HObner Dock en bart de som inta- Haraldsd6ttir 1996). tylkesplanema som skyldiga att ge tvångs- gits utan att omyndigforklaras. vård enligt 6-2 sosialloven. Hartill 7. Brofoss registreras ej. NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (2) I 89

8 DATA Tvångsvård Vad galler de institutionsplaceringar som sker med tvång, inom ramen for speciallagar for missbrukare (i denna text betecknade som "tvångsvård"), intar Sverige en sarstallning i forhållande till de ovriga landerna. (For en beskrivning av bland annat lagrumrnen i de nordiska landerna, se Lehto 1994, 16 ff. och Hiibner 1991) Den svenska lagen ger inte bara mojlighet, uran också skyldighet att bereda tvångsvård, och for langre perioder an i de ovriga landerna. Också på Island forekommer tvångsvård relativt ofta, men vårdperioderna ar betydligt kortare. Det ar mojligt att kortvarig tvångsvård av missbrukare i Finland de facto också ar relativt vanlig. I tabell 1 har jag forsokt sammanstalla tillgangliga, jiimforbara uppgifter som beskriver tvångsvårdens omfattning, organisation, legala ramar och klienter. I Danmark forekommer ingen tilliimpning av lagens mojligheter att med tvång vårda narkotikamissbrukare (tvångsvård av alkoholmissbrukare ar avskaffat sedan lange). Det finns idag inte heller några institutioner som ar inrattade for att kvarhålla klienter med tvång. Medan den dominerande åsikten i Danmark ar att tvångsvård inte ar en effektiv vag ut ur missbruk, tycks det finnas en storre forståelse for vissa tvångsvårdsinsatser på statligt håll an i de betalande instanserna, kommuner och amtskommuner (Misbrug ). Maki (1995) ger några skal till att tvångsvård anvands så lite i Finland: kriterierna i lagen ar stranga, kommunerna står for kostnaderna och har darfor inget intresse att tillgripa tvångsvård, erfarenheterna av tvångsvården (som var omfattande fram till 1980-talet) ar dåliga och den framstår for samtiiga parter som ett besvarligt alternativ. Observera att den tvångsvård som i Finland ges med tvålabrintyg vid livsfara for klienten (max fem dagar) icke registreras. Denna vård ges alltid i någon enhet inom halsovården (Specialservice etc. 1993,23). Enligt Myndighetslagen från år 1984 kan en myndig person i Island intas på sjukhus for två dagar mot sin vilja om han eller hon av labre bedoms behova det p.g.a. missbruk av alkohol eller andra droger. Darefter kravs tillstånd av Justitieministeriet for fortsatt tvångsvård upp till 15 dagar. Langre tvångsvård an så forursatter att personen omyndigforklaras. I den kontinuerliga registreringen av tvångsvård inom psykiatrin ar det inte mojligt att urskilja dem som intagits p.g.a. missbruk (Haraldsd6ttir 1996). Som tvångsvård registreras idag i Norge endast den vård som bereds enligt sosialloven (av 1993) 6-2 (mojlighet att utan samtycke inta person for undersokning och planering av behandling upp till tre månader om han/hon ursatter sin fysiska eller psykiska halsa for fara på grund av omfattande missbruk). Daremot registreras behandling enligt 6-3 inte som tvång. Paragraf en sager att "Når en rusmiddelmisbruker blir tatt inn i en institusjon på grunnlag av eget samtykke, kan institusjonen sette som vilkår at misbrukeren kan holdes tilbake i opptil tre uker regnet fra inntaket." Klienten skall ge skriftligt samtycke till detta innan behandlingen inleds. Enligt "Merknader til loven" ar 6-3 dock huvudregeln for bruk av tvång vid behandling av rusmedelsmissbrukare. Paragraf en liknar den danska tvångsvårdsbestiimmelsen. Anvandningen av denna paragraf registreras inte, då det betraktas som ett avtal mellan klienten och institutionen, och formodligen ar detta en i praktiken icke anvand paragraf. Från har den norska lagstiftningen en sarskild bestiimmelse om mojligheter att tvångsinta gravida missbrukare for att skydda fostret ( 6-2 a). Tvångsvårdsbesluret skall omprovas var tredje månad. Bestiimmelsen går alltså utover 6-2 som enbart handlar om 90 I NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL (2 )

9 TabelI 2. Frivillig institutionsvård for vuxna missbrukare i Norden, volym Antal institutioner Danmark (Minst ) I Antal platser (ca )6 Antal platser med behandlingsmålsattning Antal intagningar Antal vårddygn Antal intagna (minst ca I 900 viss dag 1993)15 Kostnader totalt Kostnader per plats och dygn Stofmisbrug: gratis Tillnyktr. o. rehab.- M. remiss fr. am- inst.: max 125 FIM bulatorium: gratis Serviceboende: Forsorgshjem: 80 FIM; Skyddsharb.: DKK 60 logi, 50 mat 60 FIM Avgift per plats och dygn for klienten Finland Island 180(1992]2 19 (1996) (1992]2 minst 430 ( ] (1994)8 minst 273 ( )9 ( ) II 3644 ( ) (1994) ( ) ca 230 ( ) 16 ( )17 ca 440 milj. FIM ISK for kommunerna (1989)18 (1991]2 154,6 milj. driftsutg. (1994)8 563 FIM (1992)20 (4630 ISK på saas beh.inst. 1993]21 Behandl.inst.: gratis HalfWay houses: enl. avtal Norge Sverige 125 (1993)4 420 (1993)5 (inkl. 120 for vuxna och barn) (1994) (1993)5 ca4 300 (1994) (1993) (1993)4 (ca ) ( ) ( )5 964 milj. NOK, ( driftsutgifter milj. SEK for (199W kommunerna ) 19 ca 820 NOK (ca I 000 SEK ( 1993)4 1992) 19 Institutioner på fylkesplanen: gratis Hem for vård och boende: 80 SEK Inack.hem: 140 SEK I. En grov skattning som bygger på: a) Antalet forsorgshjem, 74 st 1994 (Socialstatistik 1995:4). Obs. risk for overskattning, då forsorgshjem inte enbart ar avsedda for missbrukare. b) Antalet hem for stoffmissbrukare, en I, Skinhøjs kartlaggning 1994 minst 43 off. och 23 priv. (Skinhøj, muntl. medd., aug. 1995), har foreligger en underskattning. Samt c) antalet behandlingshjem for alkoholister, 8 st (Socialstatistik 1995:4), också det en underskattning, då fr.a. priv. inst. inte syns i statistiken. 2. paihdekuntoutuksen Omfattar rehabiliteringsanstalter, tillnyktringsenheter, serviceboendeenheter och skyddsharbargen. 3. T re psykiatr. kliniker, tre behandl.inst. som drivs av saa, tre andra behandlingshem, samt I O halfway houses (Haraldsd6ttir 1996). 4. Sosialstatistikk Omfattar A-klinikker, kursteder, tilsynshjem, vernehjem, akuttinstitusjoner, bo- og arbeidskollektiver, kombinerte institusjoner och andre institusjoner. 5. Insatser En grov skattning utg. fr. uppgifter som Amtsrådsforeningen i Danmark samlade in i slutet av år 1993 om antal et platser i landets amter for dygnsvård av alkohol- missbrukare, bland- och injektionsmissbrukare (Status ). Inbegriper inte det stora antal et dagplatser på institutionerna. 7. Inbegriper platser på behandlingsenheter och halfway houses, men inte på Krysuviks behandlingshem (Haraldsd6ttir 1996). 8. Kaukonen & Maki 1996: Maki & Tiensuu Endast rehab.anstalter och tillnyktringsenheter platser på behandlingsenheter, exkl. Krusyviks behandlingshem (Haraldsd6ttir 1996). IO. Bergmark & Oscarsson Bygger på institutionernas egen uppgift om sin verksamhet. År alltså inte jamforbar med den finska siffran, som bygger på Folkpensionsanstaltens klassificering. I I. Kaukonen & Maki 1996: Maki & Tiensuu Endast rehab.anstalter och tillnyktringsenheter och klienter, inte intagningar. 12. Enbart behandlingsenheter (ej halfway houses) (Haraldsd6ttir 1996). 13. På rehabiliteringsanstalter och tillnyktringsenheter (Kaukonen & Maki 1996), inom service boen de (Lehto 1995,47). Skyddsharbargena fattas i denna statistik. 14. Missbrukarvård En skattning utg. fr. Danmarks statistiks rakning den (Socialstatistik 1995): 121 dygnsklienter på inst. for stoffmissbrukare (en grov underskattning, då endast 17 av åtminstone 66 inst. ar registrerade), 122 inskrivna på behandlingshjem for alkoholmissbrukare (också det en grov underskattning) och 75% av de som den 13. I var på forsorgshjem (grov skattning enl. Brandts studie 1992, cit. i Jarvinen 1992, 36). 16. Kaukonen & Haavisto 1996, 264. Antal intagna på tillnyktringsenheter, rehab.anstalter, serviceboendeenheter och skyddsharbargen personer fan ns på SM:s och pinsemenighedens enheter i slutet av 1992 (Heilbrigdirsskrjosklur 199 1/1992). 65,8 patienter var i snitt intagna på universitetssjukhusets missbruksavdelningar (1993) (Gedlækningasvid 1993). 18. Av dessa kostnader hanfor sig ISK till behandl.inst. och till sjukhus. (Ur Kostnadur og tekjur Ajodfelagsins vegna afengisneyslu arin , Hagfrædistofnun Hask61a Islands, April 1991.) 19. Socialtjansten 1994, 169. Grov uppskattning. 20. paihdekuntoutuksen Enbart rehab.anst. och tillnyktringsenheter. 21. Addiction Treatment NORDISK ALKOHOL & NARKOTIKATIDSKRIFT VOl. 14, 1997 (2) I 91

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna Insatser år 2013 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst samt övriga

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Serviceinsatser inom socialtjänsten. Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd

Serviceinsatser inom socialtjänsten. Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Serviceinsatser inom socialtjänsten Perspektiv, inriktning och utsatta barns skydd Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska: - vara relevant för praktiskt

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Missbruk, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Norden hur implementeras förebyggande och främjande metoder framgångsrikt?

Missbruk, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Norden hur implementeras förebyggande och främjande metoder framgångsrikt? Missbruk, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Norden hur implementeras förebyggande och främjande metoder framgångsrikt? Caroline Braskén Österbotten projektet 28.7 2008 Innehållsförteckning 1. Inledning...3

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3. Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 3 Vård- och omsorgssystemens utformning och finansiering en internationell utblick INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Finansieringen av hälso-

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Det lönar sig. ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud

Det lönar sig. ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud Det lönar sig ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer