LUPP 2007 Söderhamns Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUPP 2007 Söderhamns Kommun"

Transkript

1 LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1

2 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2

3 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18 SYSSELSÄTTNING 20 FRAMTID 20 Öppna svar år 8 23 LUPP Gy Åk BAKGRUND 29 FRITID 31 SKOLAN 33 SAMHÄLLSENGAGEMANG 35 TRYGGHET 38 HÄLSA 40 SYSSELSÄTTNING 42 FRAMTID 43 Öppna svar Åk 1-3 Gy 45 LUPP 21 år 58 BAKGRUND 58 FRITID 60 SAMHÄLLSENGAGEMANG 63 TRYGGHET 66 HÄLSA 67 SYSSELSÄTTNING 69 FRAMTID 71 ÖPPNA SVAR 21 år 74 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 3

4 INLEDNING Ungdomsstyrelsen började arbeta med Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Mellan 2001 och 2006 har fler än sjuttio, eller en fjärdedel, av Sveriges kommuner deltagit. Tillsammans med kommunerna som samarbetat med Ungdomsstyrelsen har en modell för uppföljning och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik utvecklats. Lupp-enkäten är hjärtat i arbetet. I de två första omgångarna valde Ungdomsstyrelsen att samarbeta med ett begränsat antal kommuner men från och med 2005 har alla kommuner årligen blivit inbjudna till att delta i Lupp. Tanken är att kommuner ska utses en gång per år och då är det både nya kommuner och några som tidigare har gjort enkäten som utses. När enkätundersökningen är klar fortsätter kommunerna att utveckla ungdomspolitiken på egen hand. Kriterier som har varit viktiga vid valet av kommuner har varit: att kommunen vill utveckla ungdomspolitiken att det finns resurser att satsa på projektet främst i form av tid att det finns en bred politisk förankring för att genomföra ungdomsundersökningen Om kommunen uppfyller de här kraven så spelar det ingen roll hur stor eller liten den är, var den ligger geografiskt eller hur långt den har kommit i det ungdomspolitiska arbetet. Ett första steg i arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken är att skaffa sig kunskap om hur ungdomarna har det och vad de tycker är viktigt. Med hjälp av kunskaperna från enkätundersökningen är det möjligt för politiker och tjänstemän att sätta upp mätbara mål för den kommunala verksamheten. För att bedöma effekterna av den lokala ungdomspolitiken kan undersökningen upprepas efter några år. Undersökningen är anpassad för tre olika åldersgrupper: skolår 7 9, gymnasiet och unga vuxna år. Några få frågor skiljer versionerna åt. Enkäten är uppdelad i 7 olika moduler: Fritid Skola Politik & inflytande Trygghet Hälsa Arbete Framtid 20 kommuner deltar i LUPP-undersökningen år Undersökningen har genomförts av folkhälsosamordnare Jennie Eriksson och ungdomskoordinator Marcus Häggström. I arbetet med bearbetning och sammanställning av statistik och resultat har även utredare Anders Bergsten på Ledningsstaben medverkat. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 4

5 SAMMANFATTNING Bakgrund LUPP-undersökningen ( lokal uppföljning av ungdomspolitiken ) genomfördes under november/december 2007 på Norrtullsskolan, Vågbroskolan, Bergviksskolan, Stenbergaskolan och Staffangymnasiet. 281 elever i år 8 och 403 elever på gymnasieskolan samt 51 ungdomar i 21-årsåldern besvarade enkäten, dvs totalt 735 ungdomar. Svarsfrekvenserna varierade avsevärt; från 92 % på Norrtullsskolan till 21 % bland 21- åringarna. Vad gäller 21-åringarna var det väldigt få som utnyttjade möjligheten att besvara enkäten via Internet och detta drog ned resultatet. Undersökningen har genomförts av folkhälsosamordnare Jennie Eriksson och ungdomskoordinator Marcus Häggström. I arbetet med bearbetning och sammanställning av statistik och resultat har även utredare Anders Bergsten på Ledningsstaben medverkat. Fritid Oftast träffas ungdomarna hemma hos varandra. Det gäller samtliga åldersgrupper. Fritiden i övrigt ägnas åt idrott, datorspel, musikalisk verksamhet, skriva, läsa och vara ute i naturen. Föreningsaktiviteter (förutom idrottsföreningar) ägnar man sig mycket litet åt, liksom besök på fritidsgårdar, ungdomens hus m m. Skolan Ungefär hälften av eleverna i åttan och drygt 80 procent av eleverna i gymnasiet tycker att det är bra stämning i skolan. Mobbning och främlingsfientlighet utgör större problem i grundskolan än i gymnasieskolan. En betydligt större andel elever i gymnasieskolan än i grundskolan anser skolmiljön vara bra eller mycket bra. Inom de områden eleverna gärna vill vara med och bestämma får de i mycket varierande grad verkligen vara med och bestämma. Skillnaderna är ibland avsevärda, t ex vad gäller läxor, prov, schemat och skolmaten. 80 procent av flickorna vill gärna vara med och bestämma om arbetssätt m m, medan bara 40 procent uppger att de har inflytande inom detta område. Elevernas uppfattning om skolmaten skiljer sig väldigt lite åt mellan skolformerna. Gruppen som tycker bra om skolmaten är ungefär lika stor som gruppen som tycker illa om skolmaten. Skillnaderna mellan olika skolor är större. Där hamnar Bergviksskolan i topp och Vågbroskolan i botten. Mer än 70 procent av eleverna i åttan vill vara med och bestämma om skolmaten, men bara 15 procent säger sig få vara med och bestämma. Samhällsengagemang Intresset för politik är mycket lågt hos eleverna i såväl åttan som gymnasieskolan. Viljan att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag mycket låg, förutom att skriva på en namninsamling eller bära märken och symboler som uttrycker en åsikt. Det är fler som uppger sig vara intresserade av samhällsfrågor än av politik. Det tycks som om ungdomarna inte ser kopplingen mellan politik och samhälle. Sjukvård, skapa arbeten för unga och kamp mot kriminalitet anses vara viktiga politiska frågor bland alla ålderskategorier i undersökningen. Bland de yngsta anses även SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

6 idrottsanläggningar vara en viktig fråga. Kulturverksamhet hamnar i botten hos alla kategorier. Ungdomarna anser det viktigt att beslutsfattare och grupper av ungdomar träffas och diskuterar, men väldigt få vill verkligen träffa dem. Beror det på att man som enskild inte har modet eller kunskapen att söka upp en beslutsfattare, men att i grupp är det ok? De flesta vet inte hur de ska föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Bland de som vet hur man för fram sina åsikter anser däremot möjligheterna att föra fram åsikter vara små eller obefintliga. Trygghet Drygt 20 procent av flickorna i åttan uppger sig ha blivit mobbade eller utfrysta. Detta händer vanligen i klassrummet eller på rasterna. I gymnasieskolan sjunker andelen bland flickorna som blivit mobbade eller utfrysta till 11 procent. Genomgående känner sig flickorna i alla åldrar mer otrygga än pojkarna. Det gäller i synnerhet utomhus i bostadsområdet om kvällarna. 37 procent av de 21-åriga kvinnorna har vid vissa tillfällen inte vågat gå ut det senaste halvåret. Det gäller framför allt kvällstid. Pojkarna känner sig mer otrygga på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. Hälsa Det allmänna hälsotillståndet uppges vara i stort sett bra bland procent av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. Flickorna upplever emellertid betydligt fler symptom som ont i huvudet eller magen än pojkarna. Nästan hälften av flickorna i åttan och mer än hälften av flickorna i gymnasieskolan upplever stress varje dag eller flera gånger i veckan. Här finns klara könsskillnader. Det är nära dubbelt så många flickor som pojkar som upplever stress. Dessutom ökar stressen med stigande ålder. Bland gruppen kvinnor 21 år är det hela 60 procent som dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan upplever stress. Trötthet är ett vanligt symptom i alla åldersgrupper. Drygt 30 procent av både pojkar och flickor hoppar över frukosten en eller ett par dagar i veckan. Runt 7 procent av eleverna i åttan och 10 procent av eleverna i gymnasiet röker varje dag. Snusningen ökar markant bland pojkarna i gymnasiet jämfört med åttan. Flickorna i åttan dricker mer och oftare än pojkarna. I gymnasieskolan har skillnaderna jämnats ut. Upplevd kränkande behandling är vanlig i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Mer än hälften av flickorna och runt 40 procent av pojkarna uppger sig ha blivit kränkta det senaste halvåret. Sysselsättning 16 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i åttan hade feriearbete sommaren Andelen stiger till drygt 50 procent bland eleverna i gymnasieskolan. De flesta hade fått sina sommarjobb genom någon i familjen. I gymnasiet blir det vanligare att man får sina sommarjobb via kommunala insatser. Betydligt fler flickor än pojkar uppger att de hjälper till hemma med diverse göromål varje dag eller åtminstone varje vecka. Intressant att notera, är att nästan hälften av eleverna i åttan och mer än hälften av eleverna i gymnasiet kan tänka sig att starta eget i framtiden. Siffran är ännu högre för 21-åringarna, där runt 70 procent kan tänka sig starta eget. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 6

7 Runt 60 procent av kvinnorna och männen i 21-årsåldern får ofta eller ibland ekonomiskt stöd av närstående. Nära 70 procent har fått någon form av bidrag från stat och kommun det senaste året. Framtid Flickorna i åttan vill gå en gymnasieutbildning i en annan kommun eller i andra hand i hemkommunen. Pojkarna i åttan har ungefär samma preferenser men drygt 20 procent kan också tänka sig att börja jobba. Flickorna i gymnasiet vill gärna studera i Sverige eller utomlands, jobba utomlands eller åka ut och resa. Pojkarna vill studera eller jobba i Sverige eller eventuellt utomlands. Runt 60 procent av eleverna i åttan tror att man kommer att flytta från kommunen i framtiden. I gymnasiet har siffran stigit till runt 75 procent. Skälen härför är jobb, studier, viljan att pröva på något nytt eller pojk-/flickvän eller kompisar. Viktigaste skälet för alla att flytta tillbaka till hemkommunen uppges vara närhet till släkt och familj. Att bo i en storstad i Sverige eller utomlands är det som lockar gymnasieungdomarna mest. Därefter kommer alternativet att bo i en annan mindre stad eller tätort i Sverige. Detta sistnämnda alternativ är inte populärt bland grundskoleeleverna. De flesta eleverna i åttan vet inte vilken högsta utbildning de planerar att gå. Bland flickorna är det betydligt fler som tänker sig studera på universitet/högskola. Denna skillnad accentueras i gymnasieskolan där 63 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna tänker sig studera på universitet/högskola. En majoritet av ungdomarna ser positivt på framtiden. Andelen positiva sjunker dock med ökande ålder. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

8 LUPP ÅR 8 BAKGRUND Undersökningen genomfördes under november/december 2007 i år 8 på följande skolor: Flickor Pojkar Totalt: A Norrtullsskolan 57 40,10% 71 51,10% 128 B Vågbroskolan 8 5,60% 13 9,40% 21 C Bergviksskolan 47 33,10% 38 27,30% 85 D Stenbergaskolan 30 21,10% 17 12,20% 47 Totalt % % 281 Svarsfrekvenser Vågbroskolan 36% Norrtullsskolan 92% Stenbergaskolan 78% Bergviksskolan 91% Vem bor ungdomarna tillsammans med? 59 % av flickorna och 61 % av pojkarna bor med båda sina föräldrar. 20 % av flickorna och 22 % av pojkarna bor ibland hos mamma och ibland hos pappa. 18 % av flickorna och 17 % av pojkarna bor enbart med en av sina föräldrar. Hur bor ungdomarna? 81 % av flickorna och pojkarna bor i villa, gård eller radhus. 17 % av flickorna och 15 % av pojkarna bor i lägenhet. Var är ungdomarna och deras föräldrar födda? 5 % av flickorna och 2 % av pojkarna är födda utanför Europa. 9 % av flickornas mammor och 4 % av pojkarnas mammor är födda utanför Europa. 7 % av flickornas pappor och 2 % av pojkarnas pappor är födda utanför Europa. Mammans och pappans sysselsättning 3-4 % av mammorna är arbetslösa, medan 6 % är sjukskrivna. 1-2 % av papporna arbetslösa eller sjukskrivna. FRITID Ett fåtal upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra med sin tid. 55 % av flickorna och 45 % av pojkarna känner att de har lagom med fritid och att de hinner med att göra det de vill. 39 % av flickorna och 24 % av pojkarna känner ofta att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med det de vill. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 8

9 Hur mycket finns det att göra på fritiden? (År 8) det finns väldigt lite/ingenting att göra det finns ganska lite att göra det finns ganska mycket att göra det finns väldigt mycket att göra 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Tjejer Killar Var brukar ungdomarna träffa sina kompisar? Antal svar Hemma hos varandra 244 Utomhus 92 Idrottshall el dyl 36 På ungdomens hus el dyl 28 På ett café 9 På restaurang el dyl 3 Föreningslokal 1 Vad gör man på sin fritid? 69 % av flickorna och pojkarna idrottar/motionerar i klubb eller förening varje dag eller åtminstone varje vecka. 30 % av flickorna och 38 % av pojkarna idrottar/motionerar aldrig. 82 % av flickorna och 65 % av pojkarna hjälper till hemma med mat/städning/trädgård tvätt/snöskottning m m varje dag eller åtminstone varje vecka. 87 % av flickorna och 91 % av pojkarna umgås med kompisar varje dag eller åtminstone varje vecka, medan 4 % av flickorna och pojkarna aldrig eller bara ytterst sällan umgås med kompisar. 42 % av flickorna och pojkarna deltar aldrig i någon föreningsverksamhet, medan runt 36 % är väldigt flitiga deltagare varje dag eller åtminstone varje vecka. Besök på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande är inte särskilt populärt. Mer än hälften av flickorna besöker aldrig en sådan institution. Kulturevenemang som konserter, teater, museer etc är ej heller särskilt populära mål för ungdomarna i år % besöker aldrig kulturevenemang. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

10 Att vara ute i naturen är populärt; 42 % av flickorna och 25 % av pojkarna är ute i naturen dagligen eller åtminstone varje vecka. Sjunga och spela instrument tillhör också de populärare fritidsaktiviteterna. 43 % av flickorna och 38 % av pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka. Mest populärt bland pojkarna är att spela datorspel/tv-spel, vilket 86 % ägnar sig åt dagligen eller varje vecka. Bland flickorna är motsvarande siffra 33 %. Surfa och chatta på Internet är man också flitigt sysselsatt med. Runt 90 % av flickorna och pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka. Spela om pengar på Internet är däremot mycket ovanligt. Det är bara någon procent som ägnar sig åt det. Läsa och skriva tillhör också de mer populära aktiviteterna. Över 70 % av flickorna och 48 % av pojkarna ägnar sig åt läsning varje dag eller varje vecka. Att skriva är också populärt vilket framgår av nedanstående graf. Frågan är vad ungdomarna lägger in i begreppen skriva och läsa? Är det t ex att skriva/läsa SMS? Hur ofta skriver du? (År 8) Aldrig Varje år Varje månad Varje vecka Varje dag 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Tjejer Killar Föreningsmedverkan Söderhamn är en föreningstät kommun, men ungdomarna i år 8 är inte särskilt aktiva i olika föreningar, förutom idrottsföreningar. Aktivt medlemskap i föreningar, rangordnade utifrån antal svarande. (281 elever i år 8 tillfrågades). Idrottsförening/klubb 147 Kulturförening 43 Hobbyförening 32 Skolförening 20 Friluftsförening 18 Religiös förening 17 Supporterklubb 15 Datorförening 10 Samhällsfrågor 6 Politisk förening 3 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 10

11 SKOLAN Påståenden om din skola: Stämmer mycket/ganska bra Flickor Pojkar Det är bra stämning i skolan 48 % 43 % Mobbning är ett problem i skolan 41 % 36 % Skolan agerar om någon mobbas 42 % 36 % Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 30 % 31 % Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 21 % 18 % Elever och lärare bemöter varandra med 38 % 27 % respekt Om lärare kränker elev agerar skolan 36 % 31 % Pojkar får bättre möjligheter än flickor 20 % 9 % Flickor får bättre möjligheter än pojkar 13 % 29 % Kännedom om möjligheter till elevinflytande 28 % 24 % Uppmuntras att aktivt delta i elevråd m m 31 % 27 % Elevrådet tas på allvar i skolan 44 % 44 % SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

12 Vad tycker du om de här sakerna i din Mycket/ganska bra skola? Flickor Pojkar Skolmiljön 45 % 45 % Skolbiblioteket 66 % 54 % Skolmaten 36 % 37 % Ditt schema 49 % 41 % Möjligheter att få extra stöd och hjälp 50 % 53 % Mycket/ganska dåligt Flickor Pojkar Skolmiljön 25 % 27 % Skolbiblioteket 7 % 13 % Skolmaten 39 % 42 % Ditt schema 29 % 40 % Möjligheter att få extra stöd och hjälp 24 % 21 % Elevernas uppfattning om sin skolmiljö har brutits ned på skolnivå och resultatet sammanfattas i nedanstående graf: Skolmiljön är mycket/ganska bra (År 8) Bergviksskolan Vågbroskolan Norrtullsskolan Stenbergaskolan 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Högsta betyg får Stenbergaskolan, medan Bergviksskolan som nyss restaurerats och byggts om får lägst betyg. Begreppet skolmiljö har också ett psykosocialt innehåll. Elever som mår dåligt blir inte hjälpta av nymålade väggar och nya skolmöbler. Skolmat Elevernas uppfattning om skolmaten är en fråga som alltid engagerar. Frågan har brutits ned på skolnivå med följande resultat: Mycket/ganska bra skolmat: Bergviksskolan 47 % Norrtullsskolan 33 % Stenbergaskolan 30 % Vågbroskolan 29 % På Bergviksskolan anser nära hälften av eleverna i år 8 att skolmaten är mycket/ganska bra, medan inte ens en tredjedel av eleverna på Vågbroskolan har samma uppfattning. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 12

13 Mycket dålig skolmat: Vågbroskolan 43 % Norrtullsskolan 33 % Stenbergaskolan 13 % Bergviksskolan 12 % Vad vill eleverna vara med och bestämma om och hur mycket får de vara med och bestämma? Vill vara med Får vara med och bestämma och bestämma Flickor Pojkar Flickor Pojkar Vad du får lära dig 72% 65% 26% 25% Hur ni ska arbeta, t ex grupparbete, projekt 79% 65% 40% 28% Skolmiljön 63% 52% 29% 20% Reglerna i skolan 66% 55% 25% 23% Läxorna 78% 63% 21% 25% Proven 79% 59% 23% 23% Skolmaten 77% 66% 13% 18% Schemat 77% 67% 15% 20% Inom alla områden vill eleverna gärna vara med och bestämma men i vilken grad de verkligen får vara med varierar. Skillnaderna är ibland avsevärda, t ex vad gäller skolmaten. Skolk 78 % av flickorna och 71 % av pojkarna svarar nej på frågan om de brukar skolka. 14 % av flickorna och 18 % av pojkarna svarar att de skolkar någon gång per termin. Att skolka flera gånger i månaden eller veckan tillhör ovanligheterna. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

14 SAMHÄLLSENGAGEMANG Intresset för politik är mycket lågt hos eleverna i år 8, vilket framgår av nedanstående graf. Hur intresserad är du av politik? (År 8) inte alls intresserad inte särskilt intresserad ganska intresserad mycket intresserad 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Tjejer Killar Viljan att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag låg förutom att skriva på en namninsamling - vilket framgår av följande rangordnade aktivitetslista: Skriva på en namninsamling 43% Bära märken, symboler som uttrycker en åsikt 16 % Skriva insändare 4 % Måla politiska slagord på allmän plats 4 % Ockupera byggnader 4 % Ta kontakt med någon politiker 3 % Chatta/debattera politik på Internet 3 % Skada andras/allmän egendom i protest 3 % Delta i bojkotter, köpstrejker 3 % Delta i lagliga demonstrationer 3 % Vara medlem i ett politiskt parti 2 % Om du vore politiker vad vore viktigast att satsa på? I tabellen har insatserna rangordnats utifrån totalantalet flickor och pojkar. Arbete mot kriminalitet anses viktigast, därefter sjukvård, idrottsanläggningar och arbete för unga. Att sjukvårdsfrågorna hamnar så högt är anmärkningsvärt med tanke på målgruppen som är i femtonårsåldern. Intressanta könsskillnader noteras i synen på lika lön för lika arbete för män och kvinnor där flickorna anser det vara tre gånger så viktigt som pojkarna anser det vara. Vad gäller ungas psykiska hälsa är flickorna betydligt mer intresserade av det än pojkarna. Detta gäller även djurens hälsa. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 14

15 Flickor Pojkar Arbete mot kriminalitet 26% 35% Sjukvård 30% 25% Idrottsanläggningar 20% 30% Skapa arbeten för unga 21% 29% Lika lön för lika arbete för män och kvinnor 37% 11% Skola 23% 24% Fritidsaktiviteter 19% 27% Bostäder för unga 17% 28% Ställen där ungdomar kan träffas 24% 19% Arbete mot rasism m m 23% 19% Ungas psykiska hälsa 25% 9% Arbete för miljön 13% 16% Arbete för att minska anv. av alkohol och droger bland unga 19% 9% Arbetsmiljö i skolan 16% 9% Djurens rättigheter 20% 4% Kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg 11% 7% Äldreomsorg 10% 7% Stöd till föreningar 7% 8% Gator, vägar och cykelbanor 5% 9% Barnomsorg 7% 6% Stöd till kultur för unga 1% 2% En fråga till ungdomarna löd: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? De flesta vet inte hur de ska föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Bland de övriga anses möjligheterna vara små eller inga alls. Flickor Pojkar Mycket stora möjligheter 0% 3% Ganska stora möjligheter 7% 7% Ganska små möjligheter 22% 22% Mycket små/inga möjligheter alls 26% 25% Vet inte 45% 44% Vill ungdomarna vara med och påverka? Bland flickorna är det 46 % som vill vara med och bland pojkarna 38 %. Anmärkningsvärt är att mer än hälften av både flickor och pojkar säger sig inte vilja vara med och påverka. Varför vill man inte vara med och påverka? Det vanligaste svaret är att man inte är tillräckligt intresserade, inte har tid, kan för lite om hur man ska göra och att man inte tror att det spelar någon roll de som bestämmer lyssnar nog inte i alla fall. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

16 Hur viktigt är det att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? På den frågan svarar 61 % av flickorna att det är mycket/ganska viktigt och 44 % av pojkarna. På frågan om man skulle vilja träffa beslutsfattare i kommunen svarar dock överraskande 67 % av flickorna nej och 81 % av pojkarna. Hur ska detta tolkas? Beror det på att man som enskild inte har modet eller kunskapen att träffa en beslutsfattare, men att i grupp är det ok. Intresset för politik är som vi har sett - lågt men hur är det då med intresset för samhällsfrågor i stort? Av nedanstående graf framgår att fler är intresserade av samhällsfrågor än av politik. Hur intresserad är du av samhällsfrågor? (År 8) inte alls intresserad inte särskilt intresserad ganska intresserad mycket intresserad 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Flickor Pojkar 53 procent av flickorna mycket/ganska intresserade av vad som händer i andra länder, medan motsvarande siffra för pojkarna är 33 procent. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 16

17 TRYGGHET Eleverna fick frågan Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Svaren fördelade sig enligt nedanstående tabell (totalt 281 svarande): Flickor Pojkar Jag har inte vågat gå ut 7% 1% Någon har hotat mig 14% 13% Någon har stulit från mig 7% 9% Jag har blivit utsatt för misshandel 4% 5% Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 6% 1% Klara könsskillnader finns gällande jag har inte vågat gå ut och jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande där flickorna svarat ja i betydligt högre utsträckning än pojkarna. Var känner man sig inte trygg? Utomhus i mitt bostadsområde mitt på dagen 4 % På väg till eller från skolan 3 % I klassrummet 5 % På rasterna i skolan 7 % Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 9 % På diskotek eller annat nöjesställe 11 % På ungdomens hus, fritidsgård el liknande 12 % SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

18 Mobbning 22 % av flickorna och 9 % av pojkarna har blivit mobbade eller utfrysta det senaste året. Det är siffror som inte är acceptabla. Var blir man mobbad? (Antal elever som utsatts inom parentes). På rasterna i skolan (24) I klassrummet (19) Via telefonsamtal, sms el liknande (6) På träningen (5) På väg till eller från skolan (4) 14 % av flickorna och 19 % av pojkarna uppger att de själva deltagit i mobbning det senaste halvåret. HÄLSA Det allmänna hälsotillståndet bedöms vara mycket/ganska bra av 75 % av både flickorna och pojkarna. De är inte sjuka oftare än andra. När man ser till olika former av besvär är bilden delvis en annan. Nästan hälften av flickorna upplever stress varje dag eller flera gånger i veckan. Här finns klara könsskillnader. Det är nära dubbelt så många flickor som pojkar som upplever stress. Eleverna är flitiga vad gäller fysiska aktiviteter. 67 % av flickorna och 76 % av pojkarna tränar varje dag eller flera gånger i veckan. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 18

19 Varje dag eller flera gånger i veckan: Flickor Pojkar Har jag huvudvärk 33 % 12 % Har jag ont i magen 23 % 7 % Är jag trött under dagarna 66 % 60 % Har jag sovit dåligt under natten 26 % 25 % Har jag känt mig stressad 48 % 25 % Varje dag eller flera gånger i veckan: Flickor Pojkar Hoppar jag över frukosten 31 % 22 % Hoppar jag över lunchen 16 % 12 % Äter jag snabbmat 4 % 13 % Äter jag snacks eller godis 35 % 31 % Droger och alkohol Flickor Pojkar Röker cigaretter varje dag 7 % 6 % Snusar varje dag 0 % 7 % Dricker folköl varje vecka 3 % 12 % Dricker starköl/vin/sprit varje vecka 4 % 4 % Har använt hasch eller marijuana fler än 1 gång 2 % 4 % Hur får eleverna tag på alkohol? Det vanligaste är från kompisar eller kompisars syskon, från andra vuxna eller från egna föräldrar (utan lov). Det är mycket ovanligt att man själva köper ut folköl totalt bara 1 pojke av 281 elever som gör det. Hur ofta dricker man i berusningssyfte? Flickor Pojkar Någon gång per månad 24 % 6 % Ett par gånger i månaden 10 % 8 % Någon gång i veckan 4 % 4 % Flickorna berusar sig oftare än pojkar i denna ålder. Debutålder Rökte cigaretter Snusade Drack mig berusad 13 år 13 år 13 år SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

20 Kränkningar 59 % av flickorna och 43 % av pojkarna har under det senaste halvåret känt sig kränkta en eller flera gånger. Det är en hög siffra. I vilka sammanhang skedde dessa kränkningar? Flickor Pojkar I kontakt med andra elever 43 % 41 % I kontakt med skolans personal 29 % 32 % I kontakt med någon i familjen 23 % 14 % I kontakt med annan privatperson 10 % 17 % I kontakt med annat 26 % 15 % Av vilken orsak skedde kränkningen? Flickor Pojkar På grund av mitt utseende 21 % 20 % På grund av min ålder 10 % 9 % På grund av hudfärg 5 % 9 % På grund av kön 5 % 5 % På grund av annat 48 % 36 % SYSSELSÄTTNING Var tionde av flickorna och pojkarna uppger att de har ett extrajobb. De flesta jobbar minst en gång i veckan i sitt extrajobb. Ett mindre antal uppger sig ha försökt få ett extrajobb utan att lyckas (9-11 %). 16 % av flickorna och 20 % av pojkarna hade feriejobb förra sommaren. Mer än hälften av dem fick sina sommarjobb via någon i familjen. 5 % av flickorna och 11 % av pojkarna fick sina sommarjobb via kommunen. Bara runt 10 % hade försökt få ett sommarjobb utan att lyckas. 42 % av flickorna och 50 % av pojkarna skulle kunna tänka sig att starta ett eget företag i framtiden. Ett fåtal svarar nej på frågan, medan runt hälften svarar vet inte. 28 % av flickornas föräldrar och 27 % av pojkarnas driver egna företag. FRAMTID Om du hade alla möjligheter vad skulle du då helst göra direkt efter grundskolan? Svaret på frågan framgår av nedanstående tabell. Intressant att notera är mängden ungdomar som vill gå en gymnasieutbildning i en annan kommun än Söderhamn. Flickor Pojkar Gå en gymnasieutbildning i den kommun som jag bor i 21,40% 17,60% Gå en gymnasieutbildning i en annan kommun 45,70% 39,70% Börja jobba 12,10% 22,80% Annat 2,90% 7,40% Vet inte 17,90% 12,50% LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 20

21 64 procent av flickorna och 55 procent av pojkarna tror att man kommer att flytta från Söderhamn. På frågan varför uppger de (i följande ordning) 1. Jobb 2. Studier 3. Vill prova på något nytt 4. Flick/pojkvän, kompisar 5. Annat På frågan vad som skulle få dem att flytta tillbaka svarar eleverna (i följande ordning): 1. Närhet till släkt och familj 2. Flick/pojkvän, kompisar 3. Jobb 4. Bättre miljö för barnen att växa upp i 5. Annat Om du hade alla möjligheter var skulle du då helst vilja bo om tio år? Flickor Pojkar Där jag bor nu 10,10% 17,50% I en storstad i Sverige 33,80% 29,90% I en mindre stad eller tätort i Sverige 5,80% 10,90% På landsbygden i Sverige 6,50% 6,60% Utomlands 22,30% 19,70% Vet inte 21,60% 15,30% Att bo i en storstad i Sverige eller utomlands är det som lockar mest. Däremot är det väldigt få som vill bo i en annan mindre stad eller tätort i Sverige. Vilken är den högsta utbildning du planerar att gå? Flickor Pojkar Grundskola eller motsvarande 0,00% 3,00% Gymnasieskola eller motsvarande 15,00% 22,20% Yrkesutbildning efter gymnasiet 10,00% 17,80% Universitet eller högskola 30,70% 17,80% Annan utbildning 2,10% 8,10% Vet inte 42,10% 31,10% Oroande höga siffror har alternativet vet inte fått för både flickor och pojkar. Däremot är det glädjande att så pass många siktar på universitet eller högskola, i synnerhet gäller detta flickorna. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

22 Glädjande är även att så många ser positivt eller mycket positivt på framtiden 74 % bland flickorna och 72 % bland pojkarna. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 22

23 Öppna svar år 8 B3. Tycker du att det saknas fritidsmöjligheter? Ge exempel! En till graffiti vägg. Mer affärer Mysiga och billga cafén" Airhockey i samlingssalen Att gå i skolan till halv 4 varje dag i veckan förutom 1dag. det är jobbigt, man bli trött och grinig när man kommer hem, efter en sån dag. Att göra nånting utan att det kostar pengar. Konstgräsplan (många förslag) Basket fotboll kickboxning fiske Bmx/skate-park som man kan cykla i på vintern!!!! Det finns lite grejer och göra. Fast vet inte riktigt vad dom skulle kunna fixa mer. En basket plan öppen för alla. En jogging runda som är säker att jogga på. Man skulle kunna göra granskärspåret elbelyst och plogat. En bra skidbacke En inomhus fotbollsplan Fler aktiviteter inne i Söderhamn, mitt i staden och inte mer utanför som te.x Aktivitetshuset Fler klädaffärer, fler fritidsgrejer utanför stan ex. ínternet-cafe Fler ug:n. som förr. istället för bara ett allaktivitetshus. Alla får inte vara där & det är inte lika kul. Fler ungdomsgårdar, fler skoterleder, skidbacke Foto klubb eller någonting sånt, en plats där man kan lära sig mer om foto och bilder Ja det saknas en Laserhall och nått ställe att vara på Ja, man hinner ju inte göra så mycket eftersom man har så mycket läxor, och går i skolan till fyra, men på helgerna, jag är inte så mycket i stan åsådär, men jag vill inte ens ner dit, för det är så mycket bråk, och jag tillbringar min tid mest med min pojkvän, så. men det finns inget att göra, men det skulle vara roligt med, tryggare skola är ett plus, inte att man känner att man är rädd när man ska till skolan, jag trivs inte överhuvudtaget i söderhamn, jag vill bort här ifrån så fort som möjligt. Jaa, men jag kan nog inte komma på nått nu. typ mer spelningar/aktiviteter på verkstäderna skulle va helg okej! SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

24 Jag tycker att det borde vara fler typ "ungdomsfester" t ex som på Tranan i Bollnäs, fast lite billigare. Jag tycker att fler barn på skolan ska få busskort så man kan åka och göra saker. Latinska dans kurser Man skulle kunna ha en ungdomsgård. Drogfritt = utan alkohol och annat, ungefär som i Sätra i Gävle Musikaler som sätts upp som man får medverka i, MER innebandy lag! Inspelningsstudio. Stort spa dit man kan gå med sina vänner och bada ångbastu, läsa tjejtidningar, bada bubbelbad, köpa skönhetsprodukter m.m. Jag tror att det skulle vara en bra sysselsättning när man har mysigt och roligt med sina kompisar och samtidigt kan slappna av och hämta nya krafter. Större badhus =) B5. Tycker du att det saknas ställen att vara på för dig och dina kompisar? Skriv i så fall vilka. (ge högst tre exempel) Det borde finnas nått ställe där man bara kan vara på, med kompisar å så... om man inte vill vara hos nån av kompisarna... En bandy hall som är större än i Moskva. En bra samlingsplats där man kan träffas på rasterna och efter skoltid En jogging runda som är säker. En Ungdomsgård och en till Donken,,, Ett närmare sälle för de som bor långt borta Ett ställe att vara på för dom i samma ålder, för t ex nu på verkstäderna är det både små små barn, till gamla gubbar. Tycker att det borde finnas en gräns. Fler aktiviteter för barn som, gocart och sånt Flera ungdomsgårdar, i typ Marmaverken och Bergvik och sånt. För det finns bara för mindre i Marmaverken. och där vill inte jag vara heller. Flera ungdoms lokaler som liger nära oss båda Galleria med affärer Jaa, sport affärer tex. stadium, och lite mer kläd affärer som ungefär "Gate One" i sthlm.. osv Jag tycker det skulle vara bra med fler ungdomsgårdar. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 24

25 Japp mer fik å "fritidsgårdar" men lite mer privatare. Jarå, men ungdomsstället som finns skulle behöva bli ännu mer UNGDOMS-anpassat. Kanske en plats där man visade filmer kvällarna långa så man kunde gå dit med vännerna. Mataffär i stugsund och större inomhushall Max en till bio konstgräsplan Mer ungdomsklubbar som är gratis och vara på och inte vanliga klubbar som stängs för ungdomar efter nio. och att man ska kunna ta bussen hem!" Replokal Saknas fritidgård. Finns ingenstans att vara på fritiden med kompisarna vilket leder till att vi ungdomar hamnar i bråk osv för att de inte finns nått bättre att göra. SKOLAN SUGER Typ nå ställe lite mer för tjejer. som har öppet till sen, kanske till klockan ett. Är inte med kompisar hinner inte! D6. Vad vill du påverka? ALLT Att alla har rätt till språk kunskap och att unga får jobb. vädret och dumma människor Att allt blir så lyxigt Att det finns belysning så man slipper vara livrädd när man ska gå hem från tex kompisar.. Att det ska bli en innomhus-skate/bmx-park i söderhamn som man kan cykla i när det är vinter Att vi kanske vill lägga pengar på andra saker än vad kommunen vill? Typ som en till sporthall för det är jämt upptaget i våran just nu. Bandy hallen som skulle vara större än i moskva Buss och tåg tider Busstider, bestämma mer i skolan, fritidssysslor. Bygga om tåg bron vid mitt hus nästan:p Bättre arbetsmiljöer Bättre förutsättningar för dom unga i kommunen Bättre skolmat SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

26 Den höga kriminaliteten, hur de unga egentligen mår och att det ska vara lättare att få jobb som ung Det är mycket fritids frågor, rasism mm Djurens rättigheter.stoppa djurplågeri En ungdoms gård i Ljusne Fler fritids aktiviteter och ge stöd till alla idrotts klubbar. att vi unga ska må bra, Hur man man behandlar varandra Hur skolan ska vara Hur ställen som ungdomar kan träffas på ska se ut och vad man ska kunna göra där, och hur skolorna ska se ut för att det ska bli roligare att gå till skolan. Hur vägarna läggs så att de ej förstör t.ex. ridvägar och promenadstigar och ej fäller ner så många träd. Idrotten, skolan, sjukvård Jag vill fortfarande ha busskort till ungdomarna, så man kan åka runt och ha roligt. Jag vill även att man ska få bidrag till språkresa/annan resa när man är ungdom. Jag vill ha en bandy hall, alla bandy lag har planer på att bygga men inte söderhamn så klart Jag vill påverka och göra så att utvecklingsstörda barn har rättigheter Mer idrottsanläggningar och att det är rättvist med löner och sånt så att alla får bra och rättvis lön. Mer lärare till skolan måste bli mer koll. och snyggare byggnader till t.e.x konstgräsfotbollsplan Mobbning rasism alkohol droger att både män och kvinnor ska få lika mycket i lön Om våra ungas fritid, vad som finns att göra i Söderhamn. Mycket förstörelse och liknande finns för att det finns ganska lite att göra. Nu har ju verkstäderna kommit, men det är inget som te.x intresserar mig. Jag är aktiv med både hund och häst och vill ha mer av sånt. Jag spelar även bas och älskar att fotografera, men finns inte så många möjligheter att utveckla det med mina kompisar. Jag har min häst på en Ridskola, men den ligger ute i Söderala och inte många har lust Att följa med mig dit, sen så har jag nästintill slutat med Agility eftersom det inte är så många av mina kompisar som fått prova denna fantastiska sport. Jag tycker folk ska engagera sig mer med att försöka få ungdomar i te.x Söderhamn att röra sig mer i dessa *ovanligare* sporter. Rasismen Ridanläggningar och sånt Satsningar på olika projekt ex. ishallen Skateboard ställen behövs därför det är tråkigt att åka runt på ställen där man blir tillsagd av en vakt eller nåt LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 26

27 Skola, fritidsaktiviteter, möjligheter för utlandsresor för unga, jämställdhet Skolmaten Skolmiljön i alla skolor. Bättre ställen där ungdomar kan träffas och sånt. SÖDERHAMN SUGER! tycker jag... hare bra Vad som händer lite grann, att dom anordnar mer saker som uppträdande på stan ( som BeSmart gjorde på skolavslutningen), typ främlighetsfientligehetspolitiken, att alla är lika värda. Nu har du svarat på alla frågor. Finns det, utöver de frågor som du nu har svarat på, något mer som din kommun borde veta för att kunna göra kommunen till en bättre plats att leva i? Acceptera alla människors olika religioner (även satanismen, tack) och behov. typ. Att det borde finnas fler jobb och bostäder Att ta till sig av det som ungdomarna ber om att få för att uppskatta kommunen mera. Bergviksskolan har blivit dålig!!! Bryr mig inte om alla äckliga gubbar med slips som tror att dom gör nytta i världen. Kyrkan är inblandad i för mycket. Dom kristna är rädd för att dö Bättre skol mat, den är som klister... Bättre utrymme för hästintresserade. att dom inte glöms bort, på idrotten, friluftsdagar, i tidningen osv. Det måste finnas mer lärare till skola, Föräldrarna måste få mer koll på sina ungar, ska inte låta dom vara ute på nätterna och röka och såå,, det är föräldrarnas och skolans fel. Gärna fler aktiviteter till söderhamn typ som konstgräsplan och Max Det som skulle få mig att flytta i från söderhamn är drogerna och allt bråk. Dom kan ta bort kloret i vattnet på simhallen, dom kan satsa mer på häst/ryttraföreningar. Finns ingen bra anledning att bo här. Fler fritidsgårdar! Jag har sagt de redan men säger de igen! De är jätte viktigt för oss ungdomar att ha någonstans att vara med våra kompisar annars hamnar man oftast i bråk med föräldrar likaså kompisar/gäng osv pga av grupptryck! Vi behöver känna att vi har nått eget som bara vi får vara på :) Inte ha alla invandrare på samma ställe, de blir så bråkigt. Samla inte alla ungdomar inne i stan, med te x ungdomsgård. Ja skulle kunna betala för gymnasium någon annanstans om man skulle vilja gå där. För alla vill ju inte gå i söderhamn. Jag tycker att det borde finnas en åldersgräns för ungdomsgårdarna. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

28 Jag tycker det ska bli en skate/bmx-innomhuspark o cykla i på vintern o att kommunen ska bidra med massa pengar för det är ganska många i söderhamnskommun som antingen skejtar eller cyklar bmx!!! Kommunen har lite jobb. Ingen större framtid här. Hällre Moderater i kommunen. Ingen högre utbildningar t ex läkare. Mycket gäng krig och misshandel i den här ""lilla"" staden" Kommunen är inriktad totalt på gamlingar och småbarns familjer och det finns inga stora skate möjligheter. Mer aktiviter för ungdomar och evanemang, & mer saker på stan där både vuxna & barn är. Mer aktiviteter på vintrarna Mer avenemang eller vad de heter för ungdomar Mer grejer för ungdomarna och göra. Mer poliser Min Mamma är Pappaledig, Min Pappa Är Mammmaledig Släcka ner några lampor som finns typ en meter ifrån varann i söderhamn, dom behövs ju ändå inte! Det är ju jätte trevligt att gå där i mörkret och nästan måsta springa hem för att föräldrarna kanske inte alltid har tid att möta ''mig''. kommunen kan ge allt till söderhamn och inte något till Ljusne. Allt i ljusne försvinner för vi har inte råd. Dom stänger ner allt för att vi har inte råd säger dom, snart finns väl bara konsum kvar, eller har vi något mer än konsum?! Städa våra gator och torg, och sen så tycker jag att man borde skaffa flera affärer dör tjejer och killar börgar bli så märkes fixerade så jag tycker fler affärer Söderhamn. Och ett IKEA också! Vi behöver en konstgräs fotbolls hall! Och bättre löner till de som är värda det! t.ex. lärare och skol personal. Ät bly LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 28

29 LUPP Gy Åk 1-3 BAKGRUND Undersökningen genomfördes under november/december 2007 på Staffangymnasiet. Enkäten besvarades av 403 elever. Svarsfrekvensen var 55 %. Svar: Procent Antal Flickor 42,90% 173 Pojkar 57,10% 230 Totalt: 100,00% 403 Gymnasieprogram De elever som besvarat enkäten går på följande gymnasieprogram: Barn- och fritid 5,30% 21 Bygg 0,00% 0 El 14,10% 56 Estetiskt 4,30% 17 Eordon 7,80% 31 Handels- och administration 7,50% 30 Individuellt program 5,80% 23 Industri 4,00% 16 Media 10,60% 42 Naturvetenskap 5,30% 21 Omvårdnad 7,50% 30 Samhällsvetenskap 16,10% 64 Teknik 11,10% 44 Annat: 0,80% 3 Ingen elev från byggprogrammet deltog. Deltagandet från de olika programmen varierar tyvärr högst avsevärt. Vem bor ungdomarna tillsammans med? Bor med båda mina föräldrar 55,70% Bor ibland hos pappa och ibland hos mamma 15,80% Bor enbart med en av mina föräldrar 17,30% Bor själv 4,70% bor med pojkvän/flickvän 4,00% bor med kompisar 0,20% inget alternativ stämmer för mitt boende 2,20% Drygt hälften av eleverna bor med båda sina föräldrar. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

30 Hur bor ungdomarna? Villa, gård eller radhus 79,40% Lägenhet med förstahandskontrakt 14,30% Lägenhet i andra hand 2,80% Studentrum/studentlägenhet 1,00% Inneboende/inackorderad 0,50% Inget alternativ stämmer för mitt boende 2,00% Var är ungdomarna och deras föräldrar födda? 3 % av eleverna är födda utanför Europa. 4 % av mammorna är födda utanför Europa. 3 % av papporna är födda utanför Europa. Mammans och pappans sysselsättning 12 % av mammorna är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade. 9 % av papporna arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade. Elevernas extrajobb 18 % av eleverna har extrajobb kvällar och helger. Mammans högsta avslutade utbildning Gick inte ut grundskolan 0,80% Grundskola eller motsvarande 7,80% Gymnasieskola eller motsvarande 26,90% Yrkesutbildning efter gymnasiet 17,10% Universitet eller högskola 20,10% Vet inte 27,40% Pappans högsta avslutade utbildning Gick inte ut grundskolan 2,00% Grundskola eller motsvarande 12,30% Gymnasieskola eller motsvarande 28,60% Yrkesutbildning efter gymnasiet 15,60% Universitet eller högskola 12,60% Vet inte 28,90% Nästan 30 % av eleverna känner inte till sin pappas eller mammas högsta avslutade utbildning. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 30

31 FRITID 10 % av eleverna upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra med sin tid. 55 % av eleverna känner att de har lagom med fritid och att de hinner med att göra det de vill, medan 35 % känner ofta att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med det de vill. Trots detta anser nära hälften av eleverna att det finns ganska lite/ingenting att göra på fritiden. En sådan hög siffra borde ge utslag i frågan gällande om man har för mycket fritid. Hur mycket finns att göra på fritiden? (Gy åk 1-3) det finns väldigt lite/ingenting att göra det finns ganska lite att göra det finns ganska mycket att göra det finns väldigt mycket att göra 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Var brukar ungdomarna träffa sina kompisar? Antal svar År 8 Gy åk1-3 Hemma hos varandra Utomhus Idrottshall el dyl På ungdomens hus el dyl På ett café 9 43 På restaurang el dyl 3 48 Föreningslokal 1 8 Precis som eleverna i år 8 är det mest populärt att träffas hemma hos varandra. På andra plats kommer utomhus och på tredje idrottshall el dyl. Hos båda grupperna ligger mötesplats föreningslokal lågt i popularitet. Vad gör man på sin fritid? 41 % av flickorna och 45 % av pojkarna idrottar/motionerar i klubb eller förening varje dag eller åtminstone varje vecka. SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

32 67 % av flickorna och 57 % av pojkarna idrottar/motionerar varje dag eller åtminstone varje vecka men inte i klubb eller förening. 30 % av flickorna och 37 % av pojkarna idrottar/motionerar aldrig. 77 % av flickorna och 59 % av pojkarna hjälper till hemma med mat/städning/trädgård tvätt/snöskottning m m varje dag eller åtminstone varje vecka. 91 % av flickorna och 93 % av pojkarna umgås med kompisar varje dag eller åtminstone varje vecka, medan 4 % av flickorna och pojkarna aldrig eller bara ytterst sällan umgås med kompisar. 55 % av flickorna och 50 % av pojkarna deltar aldrig i någon föreningsverksamhet, medan runt 23 % är väldigt flitiga deltagare varje dag eller åtminstone varje vecka. Besök på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande är inte särskilt populärt. 81 % av flickorna besöker aldrig en sådan institution. Kulturevenemang som konserter, teater, museer etc är ej heller särskilt populära mål för ungdomarna i gymnasiet % besöker aldrig kulturevenemang. Att vara ute i naturen är populärt; 32 % av flickorna och 29 % av pojkarna är ute i naturen dagligen eller åtminstone varje vecka. Siffrorna är något lägre än för elever i år 8. Sjunga och spela instrument tillhör också de populärare fritidsaktiviteterna. 26 % av flickorna och 27 % av pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka. Från år 8 i grundskolan har dock siffrorna sjunkit med 10 procentenheter. Mest populärt bland pojkarna är att spela datorspel/tv-spel, vilket 78 % ägnar sig åt dagligen eller varje vecka. Bland flickorna är motsvarande siffra 21 %. Surfa och chatta på Internet är man också flitigt sysselsatt med. Runt 90 % av flickorna och pojkarna ägnar sig åt det dagligen eller varje vecka. Spela om pengar på Internet är däremot mycket ovanligt. Ingen av flickorna och 6 % av pojkarna ägnar sig åt det. Läsa och skriva tillhör också de mer populära aktiviteterna. Över 53 % av flickorna och 41 % av pojkarna ägnar sig åt läsning varje dag eller varje vecka. Att skriva är också populärt. 58 % av flickorna och 39 % av pojkarna ägnar sig åt det varje dag eller varje vecka. Frågan är vad ungdomarna lägger in i begreppen skriva och läsa? Är det t ex att skriva/läsa SMS? LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 32

33 SKOLAN Påståenden om din skola: Stämmer mycket/ganska bra Flickor Pojkar Det är bra stämning i skolan 88 % 83 % Mobbning är ett problem i skolan 16 % 11 % Skolan agerar om någon mobbas 39 % 40 % Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 16 % 22 % Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 5 % 7 % Elever och lärare bemöter varandra med 73 % 66 % respekt Om lärare kränker elev agerar skolan 41 % 41 % Pojkar får bättre möjligheter än flickor 12 % 7 % Flickor får bättre möjligheter än pojkar 5 % 23 % Kännedom om möjligheter till elevinflytande 29 % 35 % Uppmuntras att aktivt delta i elevråd m m 44 % 38 % Elevrådet tas på allvar i skolan 47 % 44 % Vad tycker du om de här sakerna i din skola? Mycket/ganska bra Flickor Pojkar Skolmiljön 77 % 65 % Skolbiblioteket 74 % 53 % Skolmaten 39 % 34 % Ditt schema 55 % 67 % Möjligheter att få extra stöd och hjälp 49 % 52 % Mycket/ganska dåligt Flickor Pojkar Skolmiljön 7 % 12 % Skolbiblioteket 9 % 14 % Skolmaten 36 % 42 % Ditt schema 25 % 16 % Möjligheter att få extra stöd och hjälp 18 % 14 % Skolmat Elevernas uppfattning om skolmaten är en fråga som alltid engagerar. En jämförelse mellan elever i grundskolans år 8 och gymnasieskolans åk 1 och 3 ger följande resultat: Målgruppp Mycket/ganska bra Mycket/ganska dåligt Elever år 8 37 % 41 % Elever åk 1 och 3 37 % 39 % Skillnaden i resultat mellan gymnasieelever och grundskolans elever är väldigt liten. Gruppen som tycker bra om skolmaten är ungefär lika stor som gruppen som tycker illa om skolmaten. En viss polarisering tycks alltså råda. Däremellan hamnar en grupp som tycker varken/eller. Skillnaderna mellan olika grundskolor är dock större, vilket framgår av nedanstående tabeller: Mycket/ganska bra skolmat: Bergviksskolan 47 % Norrtullsskolan 33 % Stenbergaskolan 30 % Vågbroskolan 29 % SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

34 På Bergviksskolan anser nära hälften av eleverna i år 8 att skolmaten är mycket/ganska bra, medan inte ens en tredjedel av eleverna på Vågbroskolan har samma uppfattning. Mycket dålig skolmat: Vågbroskolan 43 % Norrtullsskolan 33 % Stenbergaskolan 13 % Bergviksskolan 12 % Skolk 54 % av flickorna och 53 % av pojkarna svarar nej på frågan om de brukar skolka. Det är fler jämfört med vad grundskolans elever svarade. 33 % av flickorna och 29 % av pojkarna svarar att de skolkar någon gång per termin. Det är också fler jämfört med vad grundskolans elever svarade. Bedömningen generellt är att skolket ökar i gymnasieskolan. Att skolka flera gånger i månaden eller veckan tillhör dock ovanligheterna inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Information inför val av gymnasieprogram Runt 60 % av flickorna och pojkarna anser att informationen inför val av gymnasieprogram var ganska eller mycket bra. 15 % av flickorna och 19 % av pojkarna anser att informationen var ganska eller mycket dålig. Vad tycker du om informationen inför val av gymnasieprogram (GY Åk 1 och 3) jag har inte fått någon information mycket dålig ganska dålig varken bra eller dålig ganska bra mycket bra 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% Flickor Pojkar Information inför studier på universitet/val av yrke Här är resultaten sämre. Drygt 20 % av pojkarna och 30 % av flickorna säger sig inte ha fått någon information alls. En förklaring kan vara att det handlar om elever i åk 1 där sådan information inte förekommer i så hög utsträckning. LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 34

35 Vad tycker du om informationen om studier på universitet/val av yrke? jag har inte fått någon information mycket dålig ganska dålig varken bra eller dålig ganska bra mycket bra 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Tjejer Killar SAMHÄLLSENGAGEMANG Intresset för politik är mycket lågt hos eleverna i gymnasiet. Resultatet är detsamma hos elever i grundskolans år 8. Hur intresserad är du av politik? inte alls intresserad inte särskilt intresserad ganska intresserad Killar Tjejer mycket intresserad 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Viljan att delta i eller tänka sig delta i olika samhällsengagerande aktiviteter är överlag låg förutom att skriva på en namninsamling eller bära märken/symboler som uttrycker en åsikt - vilket framgår av följande rangordnade aktivitetslista: Skriva på en namninsamling 33 % Bära märken, symboler som uttrycker en åsikt 20 % Ta kontakt med någon politiker 8 % Chatta/debattera politik på Internet 8 % SÖDERHAMNS KOMMUN LUPP

36 Skriva insändare 6 % Delta i lagliga demonstrationer 6 % Vara medlem i ett politiskt parti 6 % Skada andras/allmän egendom i protest 2 % Om du vore politiker vad vore viktigast att satsa på? I tabellen har insatserna rangordnats utifrån totalantalet flickor och pojkar. Satsningar på sjukvård anses viktigast och lika högt kommer att skapa arbete för unga. Att sjukvårdsfrågorna hamnar så högt är anmärkningsvärt med tanke på målgruppen som är i sena tonåren. Intressant är även att lika lön för lika arbete för män och kvinnor kommer så högt i rankingen. Där är könsskillnaden markant då 42 % av flickorna vill jobba för detta medan bara 15 % av pojkarna. Könsskillnaderna är markerade även i synen på arbete för psykisk hälsa där 24 % av flickorna vill jobba för detta medan bara 11 % av pojkarna vill det. Barnomsorgen kommer långt ned i rankingen bland både pojkar och flickor. ALLA Sjukvård 41 % Skapa arbeten för unga 41 % Arbete mot kriminalitet 35 % Bostäder för unga 29 % Lika lön för män och kvinnor 27 % Skola 23 % Arbete mot rasism m m 21 % Idrottsanläggningar 19 % Ställen där ungdomar kan träffas 18 % Ungas psykiska hälsa 18 % Fritidsaktiviteter 17 % Kollektivtrafik, t.ex. bussar och tåg 16 % Äldreomsorg 10 % Arbete för miljön 10 % Arbetsmiljön i skolan 9 % Arbete för att minska anv. av alkohol och droger bland unga 8 % Djurens rättigheter 8 % Barnomsorg 6 % Gator, vägar och cykelbanor 6 % Kulturverksamhet för unga 4 % Möjlighet att föra fram sina åsikter En fråga till ungdomarna löd: Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Påfallande många vet inte hur de ska LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 36

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Våra unga i Gällivare!

Våra unga i Gällivare! Våra unga i Gällivare! Gällivare kommuns uppföljning av ungdomspolitiken- Lupp Gällivare kommun Gemensam administration Nämnd& utredning Ann-Helen Köhler 0970-18128 ann-helen.kohler@kommun.gellivare.se

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 19-25-åringarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de bor Sysselsättning och ekonomi Hur de mår Vad de gör på fritiden Vad de vill ha för inflytande Hur

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En kortfattad sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad kunskap. Kristinehamn ska vara

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016

Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Fysisk aktivitet och hälsa i Huddinge En studie av åldersgruppen 10-19 år Kultur- och fritidsnämnden den 22 januari 2016 Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född?

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? 1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6 Årskurs 9 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 2012 17 svarande av 18 elever, 7 flickor och 10 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 94 % 2013 19 svarande av

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Att vara ung i Timrå LUPP-undersökning 2005

Att vara ung i Timrå LUPP-undersökning 2005 Att vara ung i Timrå LUPP-undersökning 2005 Elisabet Ljungberg 2006 FÖRORD Först av allt skall ett stort tack riktas till alla ungdomar som deltagit i LUPP undersökningen. Enkätundersökningar kan vara

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

UNG RÖST Lycksele 2011

UNG RÖST Lycksele 2011 UNG RÖST Lycksele 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Piteå 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation

Ung Röst 2011. Text och statistik: Evelina Fredriksson / Pondus Kommunikation. Layout: Marléne Gustafsson / Pondus Kommunikation UNG RÖST Gävle 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer