SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande Christian Gustavsson (M) Catharina Rosencrantz (M) istället för Ann-Cathrine Hjerdt (M) Niklas Borg (M) Muharrem Demirok (C) Jan-Willy Andersson (KD) Elisabeth Gustafsson (S) istället för Jakob Björneke (S) Almaz Abdulla (S) istället för Kristina Edlund (S) Eva Lindh (S) Nils Hillerbrand (MP) Monica Ericsson (V) Övriga deltagande Se sida 102 Utses att justera Muharrem Demirok Sekreterare... Paragrafer Frida Bergman Ordförande... Paul Lindvall Justerande... Muharrem Demirok ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (146) Övriga deltagande Ersättare: Josefine Leone (M) Stefan Erikson (M) Carina Boberg (FP) Ellen Aguirre (S) Birgitta Ståhl Öckinger (S) Övriga: Johan Karlsson (SD), insynsplats Peder Brandt, ekonomidirektör Susanne Aman, administrativ direktör Christer Sjölund, utvecklingsdirektör Maria Kreese, personaldirektör Lars Rehnberg, utbildningsdirektör 86- Karin Elfström, översiktsplanechef Karin Armgren, landsbygdsstrateg 81 Anita Göth, projektledare Peder Ellison, omsorgschef Ragnhild Klintberg Hans Lander 82 Frida Bergman, sekreterare

3 Kommunstyrelsen (146) Innehållsförteckning Avgränsning för miljöbedömning av ny länstransportplan i Östergötland, samrådshandling, yttrande till Östsam Riksintresse för industriell produktion, yttrande till länsstyrelsen Ändring av kommungränsen, yttrande till lantmäteriet Verksamhetsberättelser för nämnderna Årsredovisning för Linköpings kommun 2012, inklusive den sammanställda redovisningen Personalbokslut för Linköpings kommun Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun Kommunägda bolag, revidering av bolagsordningar Naturvårdsprogram, revidering Fastighetsförvärv Ljungsbro: Gunnarstorp 3:9 och Malfors 1: Grön påse mot bussbiljett, svar på medborgarförslag Hemsjukvårdsreformen, förslag till modell för organisering av berörd hälso- och sjukvård Leader Folkungaland, svar på förfrågan Sommarjobb för unga i familjer med försörjningsstöd satsning - för fler unga i arbete i Linköping Rusta upp Glyttingebadet, svar på medborgarförslag Council of European Aerospace Societies (CEAS) Stimulansmedel för internationell verksamhet, reviderade kriterier för beviljande. 134 Infrastrukturkansliet, medlemskap Delegationsordning i vissa personalärenden - Omsorg och äldreförvaltningen Delegationsordning Socialförvaltnignen Månadsrapport för februari Disposition av tidigare års överskott Kurser och konferenser Rapporter Delegationsbeslut Handlingar för kännedom Överlämnade ärenden Förrättningar Aktuell information

4 Kommunstyrelsen (146) Ks 75. Dnr. KS Avgränsning för miljöbedömning av ny länstransportplan i Östergötland, samrådshandling, yttrande till Östsam Arbetet med ny Länstransportplan kommer att pågå under Denna typ av planer medför alltid betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför göras. Första steget är att göra en avgränsning av miljöbedömningen. Kommun har nu fått förslag på avgränsning för yttrande. YTTRANDE Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redogör i skrivelse den 13 mars 2013 för förslag till Linköpings kommuns synpunkter på avgränsningen, vilka kan sammanfattas i följande punkter: Viktigt att miljöbedömningen blir en tydligt integrerad del av processen fram till en ny länstransportplan. Linköping har ett tydligt mål i klimatfrågan och det är därför särskilt viktigt att miljöbedömningen redovisar hur utsläppen av koldioxid påverkas. Linköpings innerstad har höga partikelhalter och det är därför viktigt att bedöma hur halterna påverkas - i de fall det är relevant. Linköpings kommun stöder förslaget om att även naturresurser och giftfri miljö (både mark och vatten) bör bedömas. Även förslaget till alternativhanteringen är viktigt att fullfölja. Avgränsningen i tid till i första hand år 2025 bedöms som rimlig. Viktigt att miljöbedömningen kan inkludera den nationella planens effekter - särskilt avseende Ostlänken, nytt resecentrum samt regionala anslutningar som kommer att ge stor sammantagen påverkan. 1. Yttrande avges enligt Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

5 Kommunstyrelsen (146) Ks 76. Dnr. KS Riksintresse för industriell produktion, yttrande till länsstyrelsen Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över Tillväxtverkets remiss Riksintresse Industriell produktion. Remissen avser främst kriterier för riksintressena och arbetsmodell. YTTRANDE Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse den 18 mars 2013 att Linköpings kommun avstyrker att Saab blir riksintresse för industriell produktion. Boverkets allmänna råd används i samband med plan- och bygglovärenden (planoch bygglagen tillämpas), medan Naturvårdsverkets allmänna råd används vid miljöprövning av flygplatser (miljöbalken tillämpas). Om Saab skulle bli riksintresse för industriell produktion kommer detta vid en överprövning sannolikt att innebära att hänsyn tas också till Naturvårdsverkets allmänna råd vid prövning av planfrågor och bygglov. Angående de föreslagna kriterierna anser Linköpings kommun att första punkten Mark- och vattenområdet är av nationell betydelse för industriell produktion bör preciseras. Linköpings kommun har inget att invända mot arbetsmodellen. YRKANDEN Paul Lindvall (M) yrkar bifall till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Nils Hillerbrand (MP) yrkar att stycke tre och fyra i Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande ersätts med: Linköpings kommun anser inte att Saab-området uppfyller kriterierna för utpekande av område för anläggning av industriell produktion. Detta mot bakgrund av att det inte kan hävdas att den föreslagna verksamheten och det föreslagna området främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön. Linköpings kommun ser däremot gärna att Distorp-Gärstadområdet blir ett riksintresse för industriell produktion.

6 Kommunstyrelsen (146) SORDNING Ordföranden ställer proposition på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag gentemot Nils Hillerbrands ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 1. Yttrande avges i enlighet med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. RESERVATION Nils Hillerbrand (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Exp: länsstyrelsen

7 Kommunstyrelsen (146) Ks 77. Dnr. KS Ändring av kommungränsen, yttrande till lantmäteriet En fastighetsägare har till det statliga Lantmäterimyndigheten ansökt om att överföra ett område mark beläget i Linköpings kommun till sin fastighet i Mjölby kommun. Fastighetsregleringen innebär att kommungränsen flyttas och att ytan för Linköpings kommun minskar med 1,2 hektar. YTTRANDE Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2013 utarbetat ett förslag till yttrande, som innebär att kommunen anser att fastighetsregleringen medför en mer ändamålsenlig markanvändning och därför inte ser någon anledning att invända mot att kommun- och församlingsgränsen justeras därefter. 1. Yttrande avges enligt Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

8 Kommunstyrelsen (146) Ks 78. Dnr. KS Verksamhetsberättelser för nämnderna 2012 Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 5 mars 2013 för förslag till verksamhetsberättelser för nämnderna. Nämndernas samlade överskott gentemot budget uppgår till +144 miljoner kronor (exklusive pensionsenheten och intern finansiering). Av nämnderna redovisar omsorgsnämnden (-20 miljoner kronor) och barn- och ungdomsnämnden (-2 miljoner kronor) underskott. Resterande nämnder redovisar överskott. Pensionsenheten redovisar ett underskott på -49 miljoner kronor. Intern finansiering och resursmedel redovisar ett överskott på +158 miljoner kronor. En viktig komponent för kommunens kontroll över den finansiella utvecklingen är prognossäkerheten, det vill säga att de uppföljningar som görs under året stämmer med det slutliga utfallet. Av tabellen nedan framgår vilka resultat och budgetavvikelsen som beräknades i de olika uppföljningsrapporterna under året. Årets resultat Budgetavvikelse Tertialrapport april Tertialrapport augusti Uppföljning oktober Årsbokslut Nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2012 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna. Exp: Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen (146) Ks 79. Dnr. Dnr Årsredovisning för Linköpings kommun 2012, inklusive den sammanställda redovisningen Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 12 mars 2013 för förslag till årsredovisning för Linköpings kommun Här redovisat under delrubrikerna kommunkoncernen, kommunen, långsiktiga placeringar samt pensionsplaceringar. Kommunkoncernen Kommunkoncernens resultat efter finansnetto är 817 mnkr (443). Årets resultat efter skatter för kommunkoncernen uppgår till mnkr (383), vilket är ett historiskt högt resultat. Att resultatet är 722 mnkr högre än 2011 förklaras för Linköpings kommuns del med återbetalningar från AFA samt återföring av tidigare gjord nedskrivning av finansiella placeringar. För Koncernen Linköpings Stadshus AB förklaras resultatförbättringen dels med att 2012 varit ett klimatmässigt mer gynnsamt år än 2011, dels genom ökade reavinster vid fastighetsförsäljningar, samt en positiv resultatpåverkan beroende på uppskjuten bolagsskatt med 363 mnkr till följd av en förändring av skattesatsen, från 26,3 % till 22,0 %. Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgick till mnkr (1 867). Den största delen av investeringarna har gjorts inom Stadshuskoncernen med mnkr (1 431), resterande del, 374 mnkr, står Linköpings kommun för. Kommunkoncernens balansomslutning har ökat med 8,6 % jämfört med 2011 och uppgick till mnkr. Eget kapital uppgick den 31 december till mnkr vilket är en ökning med 17,4 % jämfört med föregående år. Soliditeten har ökat från 21,4 % till 23,2 %. Koncernens totala externa borgensåtaganden uppgick den 31 december 2012 till 67 mnkr, vilket är en minskning med 15 mnkr jämfört med föregående år. Kommunen Linköpings kommun redovisar ett positivt resultat på 398 mnkr (23 mnkr). I tertialrapporten för april prognostiserades ett överskott på 16 mnkr och i delårsrapporterna per augusti och oktober prognostiserades ett överskott på 149 respektive 251 mnkr.

10 Kommunstyrelsen (146) Prognosavvikelserna beror bland annat på att det skett en återföring med 106 mnkr av tidigare gjord nedskrivning på kommunens finansiella placeringar. Möjligheten till återföring beror på hur marknadskursen förhåller sig till bokförda värden vid bokslutstillfället. Den återföringen har inte varit inräknad vid årets prognostillfällen. Dessutom blev det överskott på reserven för demografiska förändringar. Omsättningen för Linköpings kommun uppgick till mnkr, vilket motsvarar kronor per invånare. Av detta finansierades mnkr eller kr per invånare med skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Omsättningen 2011 var mnkr eller kronor per invånare. Kommunens balansomslutning har ökat med 11,6 % jämfört med 2012 och uppgick till mnkr. Eget kapital uppgick den 31 december till mnkr vilket är en ökning med 4,7 % jämfört med föregående år. Soliditeten har minskat från 55,7 % till 52,3 %. Långsiktiga placeringar Kommunens långsiktiga placeringar exklusive jämförelsestörande poster (nedskrivningar 2011 och återförda nedskrivningar 2012) gav kommunen intäkter på sammanlagt 281 mnkr. Utdelning från Linköpings Stadshus, 94 mnkr, borgensavgifter, 28 mnkr, ränteintäkter, aktieutdelningar och rabatter, 122 mnkr och reavinster 37 mnkr. De direkta kostnaderna i form av reaförluster, förvaltningsavgifter och konsulttjänster uppgick till 13 mnkr. Stadshus motsvarande upplåning kostade 196 mnkr i form av räntekostnader och borgensavgifter, vilket ger ett nettoresultat för placeringarna på 72 mnkr. Pensionsmedelsplaceringar Kommunen har årligen från år 1997 satt av särskilda medel för att täcka en del av de framtida pensionsutbetalningar som tjänades in före För pensionsskuld som är intjänad från och med 1998 finns hela beloppet avsatt externt. Bokfört värde på placeringarna uppgick per 31 december till mnkr. Marknadsvärdet uppgick den 31 december till mnkr. Marknadsvärdet motsvarar 100 % av pensionsskulden som är intjänad från och med 1998 samt 36 % av pensionsskulden som är intjänad före Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god ekonomisk hushållning i strategisk plan med övergripande mål är uppfyllda. 2. Kommunens årsredovisning för 2012 godkänns för överlämnande till kommunens revisorer för granskning.

11 Kommunstyrelsen (146) FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Kommunens årsredovisning för 2012 fastställs. 2. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen prövas med utgångspunkt från revisorernas granskningsrapport 3. Frågan om godkännande av kommunens revisorers verksamhet prövas med utgångspunkt från revisorernas berättelse för Exp: Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen (146) Ks 80. Dnr. KS Personalbokslut för Linköpings kommun Det kommungemensamma personalbokslutet med tillhörande tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2013 utgörs av ett siffermaterial med kommentarer kring avsnitten personalstruktur, arbetad tid och frånvaro, kompetens och personalrörlighet samt personalkostnader. Bokslutet innehåller också ett avsnitt med utdrag från förvaltningarnas personalberättelser. Av materialet framgår bland annat att antalet tillsvidare- och visstidsanställda är personer. Det är en minskning med 152 medarbetare jämfört med Årets personalförändringar förklaras bland annat med elevtalsminskningar och verksamhetsanpassning inom grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Inom Leanlink minskar antalet medarbetare främst på grund av verksamhetsövergångar. Omsorgs- och socialförvaltningen har erhållit resursförstärkning för att minska handläggningstider. Personalutskottet beslutade den 15 februari 2013 att tillstyrka kommunledningskontorets förslag till personalbokslut för Linköpings kommun år Kommunledningskontoret förslag till personalbokslut för Linköpings kommun år 2012 tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Personalbokslutet för Linköpings kommun år 2012 godkänns. Exp: Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen (146) Ks 81. Dnr. KS Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun Kommunstyrelsen beslutade i maj 2009 att ta fram en ny landsbygdsstrategi för Linköpings kommun. I beslutet angavs att strategin ska behandla övergripande landsbygdsfrågor samt med fokus på frågor över vilka kommunen har rådighet. I beslutet lades även stor vikt vid arbetet att förankra strategin i nämnder och förvaltningar. Ett antal förslag på strategi har sedan dess diskuterats både i Planeringsutskottet och i Kommunstyrelsen, strategin har även varit på remiss till nämnder och utskott under två omgångar samt en gång till Landsbygdsgruppen och bolagen. Kommunledningskontorets ambition är att strategin ska vara en värdegrund och visa på den politiska viljan samtidigt som strategin dock behöver ge boende och aktörer på landsbygden besked i viktiga frågor. Kommunledningskontoret föreslår således i skrivelse den 12 mars 2013 att förslaget till Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun tillstyrks. YRKANDEN Catharina Rosencrantz (M) yrkar som ändring på sidan 10 att stycket som börjar med Linköpings kommuns uppdrag ( ) ersätts med Linköpings kommuns uppdrag gällande skolan är att ge alla elever en god och likvärdig utbildning som håller hög kvalitet oavsett om skolan finns i tätort, på omlandet eller på landsbygden. Men även om utbildningens kvalitet alltid är viktigast behöver för- och nackdelar vägas mot varandra. Exempelvis kan för få barn på en skola ha negativa konsekvenser för barnets utbildning och sociala interaktion. Samtidigt kan en alltför lång resväg till skolan vara negativt ur andra aspekter. För kommunen är skolor på landsbygden viktiga både för de barn som får sin undervisning där samt för bygden och dess utveckling. Kommunens strategi är att bevara och utveckla landsbygdsskolorna på samma sätt som kommunens övriga skolor, så långt det är möjligt, med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och de ekonomiska konsekvenserna. Vidare yrkar Catharina Rosencrantz att meningen Sådana överväganden bör tydligt konsekvensbeskrivas stryks. I Catharina Rosencrantzs ändringsyrkande instämmer Muharrem Demirok (C) och Linnéa Darell (FP).

14 Kommunstyrelsen (146) Jakob Björneke (S) yrkar som ändring i avsnittet Skola och barnomsorg att orden vara förankrade på sidan 10, sista meningen andra stycket, byts ut mot samråd ska ha skett samt att berörda i tredje punkten på sidan 10 byts ut mot bygdens befolkning för ett konsekvent språkbruk. Vidare yrkar Jakob Björneke som ändring i kapitlet Mark & vatten att delar av fjärde raden, första stycket, på sidan 12 stryks ( ) och endast då alla andra möjligheter för nybyggnation är uttömda och redovisade bör åkerbruksmark kunna övervägas samt att samma skrivning stryks i andra punkten på sidan 12. Nils Hillerbrands (MP) ändrings- och tilläggsyrkanden se sida 113. SGÅNG Ordföranden ställer först proposition på Landsbygdsstrategin fram till kapitlet Leva & Bo och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter ställs proposition på Kommunledningskontorets förslag till avsnitt Boende och byggnation gentemot Nils Hillerbrands ändringsyrkande. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på Kommunledningskontorets förslag till avsnitt Skola och barnomsorg gentemot Catharina Rosencrantz med fleras ändringsyrkande samt Jakob Björnekes ändringsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller båda ändringsförslagen. Ordföranden ställer sedan proposition på Kommunledningskontorets förslag till kapitel Mark & vatten gentemot Nils Hillerbrands och Jakob Björnekes ändringsoch tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Slutligen ställer ordföranden proposition på övriga delar av Landsbygdsstrategin och finner att de tillstyrks. 1. Kommunledningskontorets förslag med ovanstående ändringar till landsbygdsstrategi för Linköpings kommun tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES 1. Kommunstyrelsens förslag till landsbygdsstrategi för Linköpings kommun antas. 2. Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun ersätter Landsbygdsprogrammet.

15 Kommunstyrelsen (146) ANTECKNING Nils Hillerbrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Miljöpartiet de gröna tycker det är mycket positivt att kommunen har arbetat fram ett styrdokument för landsbygden och landsbygdsutveckling. Vi är övertygande om att hela kommunen har att vinna på en levande landsbygd. Många av de utmaningar som kommunen står inför med t ex behov av mer lokal matproduktion och naturturism som alternativ till mer långvägt resande, kan finna sina svar i en stärkt landsbygd. Vi har dock några synpunkter på förslaget och då avseende främst synen på byggnation på åkermark, undantag från strandskyddet och bristen på styrning av bebyggelse utifrån hållbara transporter. Nils Hillerbrands ändrings- och tilläggsyrkande: Yrkande ärende 7 Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun Miljöpartiet yrkar på följande ändringar: Sid 12: Åkermark är en ändlig resurs över vilken kommunen till stora delar har rådighet i och med det kommunala planmonopolet. Åkermark har visst skydd i miljöbalken, men detta tillämpas sällan. Kommunens strategi är att byggnation på åkermark ska undvikas så långt det är möjligt och endast då alla andra möjligheter för nybyggnation är uttömda och redovisade bör åkerbruksmark kunna övervägas. Detta gäller hela Linköpings kommun, dock har kommunen i Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (GÖP) beslutat att bebyggelse i vissa fall kan komma att prioriteras över bevarandet av jordbruksmark:inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i städerna, de prioriterade utvecklingsorterna och de attraktivt belägna boendemiljöerna prioriteras utbyggnad framför bevarandet av jordbruksmark. Beslutade prioriterade orter i Linköpings kommun är Linghem, Ljungsbro-Berg, Vikingstad samt stadsnära Malmslätt. De orter som bedöms ligga i attraktiva lägen är Ekängen-Roxtuna, Sturefors och Sättuna. Om all planerad byggnation sker i enlighet med GÖP:en så kommer tre procent av åkermarken i kommunerna att tas i anspråk. I kommande Översiktsplan för landsbygden och småorterna22 kommer ianspråktagande av jordbruksmark att ytterligare överläggas samt redovisas på ortsnivå. För att utveckling av vissa småorter ska vara möjlig kan viss jordbruksmark komma att exploateras. När detta föreslås ska det tydligt presenteras och motiveras samt att andra alternativ ska vara utredda, i övrigt ska jordbruksmarkens bevarande prioriteras. Linköpings kommun vill ta ett långsiktigt ansvar så

16 Kommunstyrelsen (146) att värdefull jordbruksmark ska få brukas - inte förbrukas även av kommande generationer. Strategier för attraktivitet i korthet: I kommande Översiktsplan för landsbygden och småorterna kommer åkermarken och dess användning i Linköpings kommun att behandlas med utgångspunkt att åkermarken är viktig att bevara. Byggnation på åkermark ska undvikas så långt detta är möjligt. Endast då alla andra möjligheter för nybyggnation är uttömda och redovisade bör jordbruksmark kunna övervägas. Skrivningarna i GÖP gällande byggnation på åkermark kan komma att innebära att expansion går före åkermark gällande vissa utpekade orter. Jordbruksmark är ett av flera viktiga intressen att ta hänsyn till vid byggnation. Sid Kommunen vill även möjliggöra landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Sverige har långtgående strandskyddsbestämmelser för att skydda värdefull och känslig natur i strandnära lägen samt för att värna om den enskildes möjligheter till rekreation och tillgång till vattendrag. Kommunens strategi är att allmänhetens möjligheter till rekreation och skyddet av natur- och kulturvärden väger tyngre än enskilda boendes intressen. Fri tillgång till kommunens stränder kan också vara ett sätt att stärka ekoturismen i kommunen. Sedan 2009 finns dock ett nytt skäl för dispens från strandskyddet i områden med god tillgång till fria strandområden om detta samtidigt kan bidra till landsbygdsutveckling. Kommunens strategi är att i översiktsplan för landsbygden och småorterna föreslå områden som skulle kunna vara aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta är en del i att öka landsbygdens attraktivitet men även öka tillgängligheten till sjönära lägen och aktiviteter. Utpekandet av dessa lägen kommer att ske i nära samråd med boende och aktörer på landsbygden, samt viktas mot andra värden såsom möjligheter till rekreation samt natur och kulturvärdesskydd. Strategier för attraktivitet i korthet: Sid 8 Att i kommande Översiktsplan för landsbygden och småorterna föreslå områden som skulle kunna vara aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Att tillse att allmänhetens tillgång till strandlinjen i och med detta inte försämras. Att LIS-områden ska användas för att öka attraktivitet för boende och aktörer på landsbygden såväl som för besökare samt användas för ökad tillgänglighet. En viktig del i en levande landsbygd är boende och byggnation. Att skapa förutsättningar förbyggnation samt att möjliggöra boende för många i olika

17 Kommunstyrelsen (146) livssituationer är därför av storvikt, liksom att bygga miljömässigt hållbart; både gällande enskilda hus och strukturellt. Att möjliggöra byggnation och boende på landsbygden är prioriterat för ett växande Linköping. Det finns flera faktorer gällande ett brett bostadsutbud och byggnation som kommunen inte har rådighet över. Kommunen bygger t.ex. inte bostäder men ställer genom ägardirektiv krav på allmännyttan att tillgodose att blandade upplåtelseformer finns att tillgå i hela kommunen. Enligt lag måste detta ske på affärsmässiga grunder vilket kan begränsa möjligheterna. Privata byggherrar bygger givetvis på eget initiativ, men även här kan finnas hinder, t.ex. i form av svårigheter att få tillräckligt stort lån för nybyggnation på landet. Att bygga på landsbygden ser dock kommunen som en självklar möjlighet för de som önskar bosätta sig i kommunen och strategin är att en bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt. Kommunen ska bidra med kunskap och kompetens samt arbeta för att möjligöra den sökandes önskningar i den utsträckning detta är möjligt. All byggnation måste dock vägas mot att utveckla och förvalta landsbygden även på lång sikt samt att byggnation ska ske i enlighet med Plan- och Bygglagen. Bebyggelse måste även alltid lämplighetsprövas med hänsyn till riksintressen, landskapets karaktär, klimat,- natur,- rekreations- och kulturvärden samt möjligheter till lämpliga VA-lösningar. Det behövas också en styrning av bebyggelsen för att minska behovet av transporter med bil och rikta byggandet till områden och lägen med tillgång till kollektivtrafik. Ytterligare aspekter kring byggnation, övergripande och på ortsnivå, kommer att återges i den kommande översiktsplanen för landsbygden och småorterna. Denna kommer då att möjliggöra en enklare och snabbare handläggning av många bygglovsärenden. Kommunen ser gärna att boendet på landsbygden utvecklas så att fler människor får möjligheten att välja form av boende (lägenhet eller hus, äga eller hyra) samt möjliggöra boende även vid särskilda behov. Detta ställer krav på nya boendemöjligheter för personer med funktionsnedsättningar, för äldre som kanske vill flytta från ett alltför stort boende i villa eller gård eller för den som vill skaffa sig sitt första boende. Utökade boendemöjligheter skulle kunna underlätta en generationsväxling och ge fler möjlighet att bo på landet. Viktigt är dock att även möjliggöra kvarboende för de som önskar bo kvar på sin gård och i sin bygd trots funktionshinder eller åldersrelaterade problem. Kvarboende är en viktig del av kommunens strategi och gäller hela kommunen. Kvarboende möjliggörs med service såsom varuförsörjning, hemtjänst och pålitliga trygghetslarm. Det är kommunens ansvar att infrastruktur för detta (tekniskt och administrativt) finns att tillgå även på landet. Valfrihet, både gällande val av boende och val av utförare av tjänster är viktiga komponenter. Strategier för attraktivitet i korthet: En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt, inom Plan- och bygglagen samt med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden. Utvecklingen av bebyggelse måste också överensstämma med målet om en koldioxidneutral kommun. Kommunen uppmuntrar ett miljömässigt hållbart byggande.

18 Kommunstyrelsen (146) Möjliggöra kvarboende med hjälp av hemtjänst, varuhemsändning via lanthandel, bostadsanpassningar och trygga tekniska lösningar är en viktig del av kommunens strategi och gäller hela kommunen; landsbygden såväl som staden. Kommunen uppmuntrar byggnation och upplåtelse av blandade upplåtelseformer på landsbygden (äldreboende, boende för de med särskilda behov, hyresrätter mm). Kommunen kommer att skapa förutsättningar för byggnation på landsbygden genom att peka ut lämplig mark för bebyggelse i översiktsplanen för landsbygden och småorterna. Dessa planer kommer att konkretiseras på ortsnivå och kommer att gälla både småhus och annan bebyggelse där så är lämpligt. Vid nybyggnation bör tomternas kvalité och exteriör matchas in i den omgivande landsbygdsbilden och bystrukturen. Exp: Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen (146) Ks 82. Dnr. KS Kommunägda bolag, revidering av bolagsordningar Förändringar, som trädde i kraft den 1 januari 2013, i kommunallagen avseende kommunala bolag har medfört ett behov av att revidera de kommunala bolagens bolagsordningar för att uppfylla de nya kraven. Kommunledningskontoret förslår i skrivelse den 13 mars 2013 att förändringarna i bolagsordningarna godkänns. VD:n för Linköpings Stadshus AB informerar om att bolagsordningarna för Arenabolaget i Linköping AB, Svensk Biogas i Linköping AB, Tekniska Verken i Linköping AB (publ), Tekniska Verken i Linköping Vind AB, Tekniska Verken Katrineholm Nät AB, Tekniska Verken Linköping Nät AB, Tekniska Verken Driftum AB, Usitall AB och Utsikt Bredband AB inte har reviderats klart. Ordföranden meddelar därför att dessa bolagsordningar utgår från dagens ärendelista och behandlas vid ett senare sammanträde. 1. Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna förändringar i redovisade bolagsordningar. 2. Förslag till reviderade bolagsordningar för Arenabolaget i Linköping AB, Svensk Biogas i Linköping AB, Tekniska Verken i Linköping AB (publ), Tekniska Verken i Linköping Vind AB, Tekniska Verken Katrineholm Nät AB, Tekniska Verken Linköping Nät AB, Tekniska Verken Driftum AB, Usitall AB och Utsikt Bredband AB behandlas av Kommunstyrelsen vid ett senare sammanträde. Förslag till Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Aktiebolaget Stångåstaden (publ). 2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Bryggaregården AB. 3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB. 4. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Lejonfastigheter AB (publ). 5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköpingsexpo AB. 6. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköping Stadshus AB. 7. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Mjärdevi Science Park AB.

20 Kommunstyrelsen (146) 8. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Näringslivsutveckling i Linköping AB. 9. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB. 10. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Sankt Kors Fastighetsaktiebolag. 11. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Studentbostäder i Linköping AB. 12. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för TGS Fastigheter nr 3 AB. Exp: Kommunfullmäktige

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Linköpings kommuns organisation

Linköpings kommuns organisation Linköpings kommuns organisation Från och med 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-08-01 Linköpings kommun Revision Valnämnd Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Kommunstyrelse Planeringsutskott

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-19 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Kommunen vill inte återreglera flygtrafiken Linköpings kommun anser inte att den svenska flygtrafikmarknaden ska återregleras.

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer