SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande Christian Gustavsson (M) Catharina Rosencrantz (M) istället för Ann-Cathrine Hjerdt (M) Niklas Borg (M) Muharrem Demirok (C) Jan-Willy Andersson (KD) Elisabeth Gustafsson (S) istället för Jakob Björneke (S) Almaz Abdulla (S) istället för Kristina Edlund (S) Eva Lindh (S) Nils Hillerbrand (MP) Monica Ericsson (V) Övriga deltagande Se sida 102 Utses att justera Muharrem Demirok Sekreterare... Paragrafer Frida Bergman Ordförande... Paul Lindvall Justerande... Muharrem Demirok ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (146) Övriga deltagande Ersättare: Josefine Leone (M) Stefan Erikson (M) Carina Boberg (FP) Ellen Aguirre (S) Birgitta Ståhl Öckinger (S) Övriga: Johan Karlsson (SD), insynsplats Peder Brandt, ekonomidirektör Susanne Aman, administrativ direktör Christer Sjölund, utvecklingsdirektör Maria Kreese, personaldirektör Lars Rehnberg, utbildningsdirektör 86- Karin Elfström, översiktsplanechef Karin Armgren, landsbygdsstrateg 81 Anita Göth, projektledare Peder Ellison, omsorgschef Ragnhild Klintberg Hans Lander 82 Frida Bergman, sekreterare

3 Kommunstyrelsen (146) Innehållsförteckning Avgränsning för miljöbedömning av ny länstransportplan i Östergötland, samrådshandling, yttrande till Östsam Riksintresse för industriell produktion, yttrande till länsstyrelsen Ändring av kommungränsen, yttrande till lantmäteriet Verksamhetsberättelser för nämnderna Årsredovisning för Linköpings kommun 2012, inklusive den sammanställda redovisningen Personalbokslut för Linköpings kommun Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun Kommunägda bolag, revidering av bolagsordningar Naturvårdsprogram, revidering Fastighetsförvärv Ljungsbro: Gunnarstorp 3:9 och Malfors 1: Grön påse mot bussbiljett, svar på medborgarförslag Hemsjukvårdsreformen, förslag till modell för organisering av berörd hälso- och sjukvård Leader Folkungaland, svar på förfrågan Sommarjobb för unga i familjer med försörjningsstöd satsning - för fler unga i arbete i Linköping Rusta upp Glyttingebadet, svar på medborgarförslag Council of European Aerospace Societies (CEAS) Stimulansmedel för internationell verksamhet, reviderade kriterier för beviljande. 134 Infrastrukturkansliet, medlemskap Delegationsordning i vissa personalärenden - Omsorg och äldreförvaltningen Delegationsordning Socialförvaltnignen Månadsrapport för februari Disposition av tidigare års överskott Kurser och konferenser Rapporter Delegationsbeslut Handlingar för kännedom Överlämnade ärenden Förrättningar Aktuell information

4 Kommunstyrelsen (146) Ks 75. Dnr. KS Avgränsning för miljöbedömning av ny länstransportplan i Östergötland, samrådshandling, yttrande till Östsam Arbetet med ny Länstransportplan kommer att pågå under Denna typ av planer medför alltid betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför göras. Första steget är att göra en avgränsning av miljöbedömningen. Kommun har nu fått förslag på avgränsning för yttrande. YTTRANDE Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redogör i skrivelse den 13 mars 2013 för förslag till Linköpings kommuns synpunkter på avgränsningen, vilka kan sammanfattas i följande punkter: Viktigt att miljöbedömningen blir en tydligt integrerad del av processen fram till en ny länstransportplan. Linköping har ett tydligt mål i klimatfrågan och det är därför särskilt viktigt att miljöbedömningen redovisar hur utsläppen av koldioxid påverkas. Linköpings innerstad har höga partikelhalter och det är därför viktigt att bedöma hur halterna påverkas - i de fall det är relevant. Linköpings kommun stöder förslaget om att även naturresurser och giftfri miljö (både mark och vatten) bör bedömas. Även förslaget till alternativhanteringen är viktigt att fullfölja. Avgränsningen i tid till i första hand år 2025 bedöms som rimlig. Viktigt att miljöbedömningen kan inkludera den nationella planens effekter - särskilt avseende Ostlänken, nytt resecentrum samt regionala anslutningar som kommer att ge stor sammantagen påverkan. 1. Yttrande avges enligt Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

5 Kommunstyrelsen (146) Ks 76. Dnr. KS Riksintresse för industriell produktion, yttrande till länsstyrelsen Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över Tillväxtverkets remiss Riksintresse Industriell produktion. Remissen avser främst kriterier för riksintressena och arbetsmodell. YTTRANDE Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse den 18 mars 2013 att Linköpings kommun avstyrker att Saab blir riksintresse för industriell produktion. Boverkets allmänna råd används i samband med plan- och bygglovärenden (planoch bygglagen tillämpas), medan Naturvårdsverkets allmänna råd används vid miljöprövning av flygplatser (miljöbalken tillämpas). Om Saab skulle bli riksintresse för industriell produktion kommer detta vid en överprövning sannolikt att innebära att hänsyn tas också till Naturvårdsverkets allmänna råd vid prövning av planfrågor och bygglov. Angående de föreslagna kriterierna anser Linköpings kommun att första punkten Mark- och vattenområdet är av nationell betydelse för industriell produktion bör preciseras. Linköpings kommun har inget att invända mot arbetsmodellen. YRKANDEN Paul Lindvall (M) yrkar bifall till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Nils Hillerbrand (MP) yrkar att stycke tre och fyra i Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande ersätts med: Linköpings kommun anser inte att Saab-området uppfyller kriterierna för utpekande av område för anläggning av industriell produktion. Detta mot bakgrund av att det inte kan hävdas att den föreslagna verksamheten och det föreslagna området främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön. Linköpings kommun ser däremot gärna att Distorp-Gärstadområdet blir ett riksintresse för industriell produktion.

6 Kommunstyrelsen (146) SORDNING Ordföranden ställer proposition på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag gentemot Nils Hillerbrands ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 1. Yttrande avges i enlighet med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. RESERVATION Nils Hillerbrand (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Exp: länsstyrelsen

7 Kommunstyrelsen (146) Ks 77. Dnr. KS Ändring av kommungränsen, yttrande till lantmäteriet En fastighetsägare har till det statliga Lantmäterimyndigheten ansökt om att överföra ett område mark beläget i Linköpings kommun till sin fastighet i Mjölby kommun. Fastighetsregleringen innebär att kommungränsen flyttas och att ytan för Linköpings kommun minskar med 1,2 hektar. YTTRANDE Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2013 utarbetat ett förslag till yttrande, som innebär att kommunen anser att fastighetsregleringen medför en mer ändamålsenlig markanvändning och därför inte ser någon anledning att invända mot att kommun- och församlingsgränsen justeras därefter. 1. Yttrande avges enligt Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

8 Kommunstyrelsen (146) Ks 78. Dnr. KS Verksamhetsberättelser för nämnderna 2012 Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 5 mars 2013 för förslag till verksamhetsberättelser för nämnderna. Nämndernas samlade överskott gentemot budget uppgår till +144 miljoner kronor (exklusive pensionsenheten och intern finansiering). Av nämnderna redovisar omsorgsnämnden (-20 miljoner kronor) och barn- och ungdomsnämnden (-2 miljoner kronor) underskott. Resterande nämnder redovisar överskott. Pensionsenheten redovisar ett underskott på -49 miljoner kronor. Intern finansiering och resursmedel redovisar ett överskott på +158 miljoner kronor. En viktig komponent för kommunens kontroll över den finansiella utvecklingen är prognossäkerheten, det vill säga att de uppföljningar som görs under året stämmer med det slutliga utfallet. Av tabellen nedan framgår vilka resultat och budgetavvikelsen som beräknades i de olika uppföljningsrapporterna under året. Årets resultat Budgetavvikelse Tertialrapport april Tertialrapport augusti Uppföljning oktober Årsbokslut Nämndernas förslag till verksamhetsberättelser 2012 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för var och en av nämnderna. Exp: Kommunfullmäktige

9 Kommunstyrelsen (146) Ks 79. Dnr. Dnr Årsredovisning för Linköpings kommun 2012, inklusive den sammanställda redovisningen Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 12 mars 2013 för förslag till årsredovisning för Linköpings kommun Här redovisat under delrubrikerna kommunkoncernen, kommunen, långsiktiga placeringar samt pensionsplaceringar. Kommunkoncernen Kommunkoncernens resultat efter finansnetto är 817 mnkr (443). Årets resultat efter skatter för kommunkoncernen uppgår till mnkr (383), vilket är ett historiskt högt resultat. Att resultatet är 722 mnkr högre än 2011 förklaras för Linköpings kommuns del med återbetalningar från AFA samt återföring av tidigare gjord nedskrivning av finansiella placeringar. För Koncernen Linköpings Stadshus AB förklaras resultatförbättringen dels med att 2012 varit ett klimatmässigt mer gynnsamt år än 2011, dels genom ökade reavinster vid fastighetsförsäljningar, samt en positiv resultatpåverkan beroende på uppskjuten bolagsskatt med 363 mnkr till följd av en förändring av skattesatsen, från 26,3 % till 22,0 %. Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgick till mnkr (1 867). Den största delen av investeringarna har gjorts inom Stadshuskoncernen med mnkr (1 431), resterande del, 374 mnkr, står Linköpings kommun för. Kommunkoncernens balansomslutning har ökat med 8,6 % jämfört med 2011 och uppgick till mnkr. Eget kapital uppgick den 31 december till mnkr vilket är en ökning med 17,4 % jämfört med föregående år. Soliditeten har ökat från 21,4 % till 23,2 %. Koncernens totala externa borgensåtaganden uppgick den 31 december 2012 till 67 mnkr, vilket är en minskning med 15 mnkr jämfört med föregående år. Kommunen Linköpings kommun redovisar ett positivt resultat på 398 mnkr (23 mnkr). I tertialrapporten för april prognostiserades ett överskott på 16 mnkr och i delårsrapporterna per augusti och oktober prognostiserades ett överskott på 149 respektive 251 mnkr.

10 Kommunstyrelsen (146) Prognosavvikelserna beror bland annat på att det skett en återföring med 106 mnkr av tidigare gjord nedskrivning på kommunens finansiella placeringar. Möjligheten till återföring beror på hur marknadskursen förhåller sig till bokförda värden vid bokslutstillfället. Den återföringen har inte varit inräknad vid årets prognostillfällen. Dessutom blev det överskott på reserven för demografiska förändringar. Omsättningen för Linköpings kommun uppgick till mnkr, vilket motsvarar kronor per invånare. Av detta finansierades mnkr eller kr per invånare med skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Omsättningen 2011 var mnkr eller kronor per invånare. Kommunens balansomslutning har ökat med 11,6 % jämfört med 2012 och uppgick till mnkr. Eget kapital uppgick den 31 december till mnkr vilket är en ökning med 4,7 % jämfört med föregående år. Soliditeten har minskat från 55,7 % till 52,3 %. Långsiktiga placeringar Kommunens långsiktiga placeringar exklusive jämförelsestörande poster (nedskrivningar 2011 och återförda nedskrivningar 2012) gav kommunen intäkter på sammanlagt 281 mnkr. Utdelning från Linköpings Stadshus, 94 mnkr, borgensavgifter, 28 mnkr, ränteintäkter, aktieutdelningar och rabatter, 122 mnkr och reavinster 37 mnkr. De direkta kostnaderna i form av reaförluster, förvaltningsavgifter och konsulttjänster uppgick till 13 mnkr. Stadshus motsvarande upplåning kostade 196 mnkr i form av räntekostnader och borgensavgifter, vilket ger ett nettoresultat för placeringarna på 72 mnkr. Pensionsmedelsplaceringar Kommunen har årligen från år 1997 satt av särskilda medel för att täcka en del av de framtida pensionsutbetalningar som tjänades in före För pensionsskuld som är intjänad från och med 1998 finns hela beloppet avsatt externt. Bokfört värde på placeringarna uppgick per 31 december till mnkr. Marknadsvärdet uppgick den 31 december till mnkr. Marknadsvärdet motsvarar 100 % av pensionsskulden som är intjänad från och med 1998 samt 36 % av pensionsskulden som är intjänad före Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god ekonomisk hushållning i strategisk plan med övergripande mål är uppfyllda. 2. Kommunens årsredovisning för 2012 godkänns för överlämnande till kommunens revisorer för granskning.

11 Kommunstyrelsen (146) FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Kommunens årsredovisning för 2012 fastställs. 2. Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen prövas med utgångspunkt från revisorernas granskningsrapport 3. Frågan om godkännande av kommunens revisorers verksamhet prövas med utgångspunkt från revisorernas berättelse för Exp: Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen (146) Ks 80. Dnr. KS Personalbokslut för Linköpings kommun Det kommungemensamma personalbokslutet med tillhörande tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2013 utgörs av ett siffermaterial med kommentarer kring avsnitten personalstruktur, arbetad tid och frånvaro, kompetens och personalrörlighet samt personalkostnader. Bokslutet innehåller också ett avsnitt med utdrag från förvaltningarnas personalberättelser. Av materialet framgår bland annat att antalet tillsvidare- och visstidsanställda är personer. Det är en minskning med 152 medarbetare jämfört med Årets personalförändringar förklaras bland annat med elevtalsminskningar och verksamhetsanpassning inom grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Inom Leanlink minskar antalet medarbetare främst på grund av verksamhetsövergångar. Omsorgs- och socialförvaltningen har erhållit resursförstärkning för att minska handläggningstider. Personalutskottet beslutade den 15 februari 2013 att tillstyrka kommunledningskontorets förslag till personalbokslut för Linköpings kommun år Kommunledningskontoret förslag till personalbokslut för Linköpings kommun år 2012 tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Personalbokslutet för Linköpings kommun år 2012 godkänns. Exp: Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen (146) Ks 81. Dnr. KS Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun Kommunstyrelsen beslutade i maj 2009 att ta fram en ny landsbygdsstrategi för Linköpings kommun. I beslutet angavs att strategin ska behandla övergripande landsbygdsfrågor samt med fokus på frågor över vilka kommunen har rådighet. I beslutet lades även stor vikt vid arbetet att förankra strategin i nämnder och förvaltningar. Ett antal förslag på strategi har sedan dess diskuterats både i Planeringsutskottet och i Kommunstyrelsen, strategin har även varit på remiss till nämnder och utskott under två omgångar samt en gång till Landsbygdsgruppen och bolagen. Kommunledningskontorets ambition är att strategin ska vara en värdegrund och visa på den politiska viljan samtidigt som strategin dock behöver ge boende och aktörer på landsbygden besked i viktiga frågor. Kommunledningskontoret föreslår således i skrivelse den 12 mars 2013 att förslaget till Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun tillstyrks. YRKANDEN Catharina Rosencrantz (M) yrkar som ändring på sidan 10 att stycket som börjar med Linköpings kommuns uppdrag ( ) ersätts med Linköpings kommuns uppdrag gällande skolan är att ge alla elever en god och likvärdig utbildning som håller hög kvalitet oavsett om skolan finns i tätort, på omlandet eller på landsbygden. Men även om utbildningens kvalitet alltid är viktigast behöver för- och nackdelar vägas mot varandra. Exempelvis kan för få barn på en skola ha negativa konsekvenser för barnets utbildning och sociala interaktion. Samtidigt kan en alltför lång resväg till skolan vara negativt ur andra aspekter. För kommunen är skolor på landsbygden viktiga både för de barn som får sin undervisning där samt för bygden och dess utveckling. Kommunens strategi är att bevara och utveckla landsbygdsskolorna på samma sätt som kommunens övriga skolor, så långt det är möjligt, med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och de ekonomiska konsekvenserna. Vidare yrkar Catharina Rosencrantz att meningen Sådana överväganden bör tydligt konsekvensbeskrivas stryks. I Catharina Rosencrantzs ändringsyrkande instämmer Muharrem Demirok (C) och Linnéa Darell (FP).

14 Kommunstyrelsen (146) Jakob Björneke (S) yrkar som ändring i avsnittet Skola och barnomsorg att orden vara förankrade på sidan 10, sista meningen andra stycket, byts ut mot samråd ska ha skett samt att berörda i tredje punkten på sidan 10 byts ut mot bygdens befolkning för ett konsekvent språkbruk. Vidare yrkar Jakob Björneke som ändring i kapitlet Mark & vatten att delar av fjärde raden, första stycket, på sidan 12 stryks ( ) och endast då alla andra möjligheter för nybyggnation är uttömda och redovisade bör åkerbruksmark kunna övervägas samt att samma skrivning stryks i andra punkten på sidan 12. Nils Hillerbrands (MP) ändrings- och tilläggsyrkanden se sida 113. SGÅNG Ordföranden ställer först proposition på Landsbygdsstrategin fram till kapitlet Leva & Bo och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter ställs proposition på Kommunledningskontorets förslag till avsnitt Boende och byggnation gentemot Nils Hillerbrands ändringsyrkande. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden proposition på Kommunledningskontorets förslag till avsnitt Skola och barnomsorg gentemot Catharina Rosencrantz med fleras ändringsyrkande samt Jakob Björnekes ändringsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller båda ändringsförslagen. Ordföranden ställer sedan proposition på Kommunledningskontorets förslag till kapitel Mark & vatten gentemot Nils Hillerbrands och Jakob Björnekes ändringsoch tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Slutligen ställer ordföranden proposition på övriga delar av Landsbygdsstrategin och finner att de tillstyrks. 1. Kommunledningskontorets förslag med ovanstående ändringar till landsbygdsstrategi för Linköpings kommun tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES 1. Kommunstyrelsens förslag till landsbygdsstrategi för Linköpings kommun antas. 2. Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun ersätter Landsbygdsprogrammet.

15 Kommunstyrelsen (146) ANTECKNING Nils Hillerbrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Miljöpartiet de gröna tycker det är mycket positivt att kommunen har arbetat fram ett styrdokument för landsbygden och landsbygdsutveckling. Vi är övertygande om att hela kommunen har att vinna på en levande landsbygd. Många av de utmaningar som kommunen står inför med t ex behov av mer lokal matproduktion och naturturism som alternativ till mer långvägt resande, kan finna sina svar i en stärkt landsbygd. Vi har dock några synpunkter på förslaget och då avseende främst synen på byggnation på åkermark, undantag från strandskyddet och bristen på styrning av bebyggelse utifrån hållbara transporter. Nils Hillerbrands ändrings- och tilläggsyrkande: Yrkande ärende 7 Landsbygdsstrategi för Linköpings kommun Miljöpartiet yrkar på följande ändringar: Sid 12: Åkermark är en ändlig resurs över vilken kommunen till stora delar har rådighet i och med det kommunala planmonopolet. Åkermark har visst skydd i miljöbalken, men detta tillämpas sällan. Kommunens strategi är att byggnation på åkermark ska undvikas så långt det är möjligt och endast då alla andra möjligheter för nybyggnation är uttömda och redovisade bör åkerbruksmark kunna övervägas. Detta gäller hela Linköpings kommun, dock har kommunen i Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (GÖP) beslutat att bebyggelse i vissa fall kan komma att prioriteras över bevarandet av jordbruksmark:inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i städerna, de prioriterade utvecklingsorterna och de attraktivt belägna boendemiljöerna prioriteras utbyggnad framför bevarandet av jordbruksmark. Beslutade prioriterade orter i Linköpings kommun är Linghem, Ljungsbro-Berg, Vikingstad samt stadsnära Malmslätt. De orter som bedöms ligga i attraktiva lägen är Ekängen-Roxtuna, Sturefors och Sättuna. Om all planerad byggnation sker i enlighet med GÖP:en så kommer tre procent av åkermarken i kommunerna att tas i anspråk. I kommande Översiktsplan för landsbygden och småorterna22 kommer ianspråktagande av jordbruksmark att ytterligare överläggas samt redovisas på ortsnivå. För att utveckling av vissa småorter ska vara möjlig kan viss jordbruksmark komma att exploateras. När detta föreslås ska det tydligt presenteras och motiveras samt att andra alternativ ska vara utredda, i övrigt ska jordbruksmarkens bevarande prioriteras. Linköpings kommun vill ta ett långsiktigt ansvar så

16 Kommunstyrelsen (146) att värdefull jordbruksmark ska få brukas - inte förbrukas även av kommande generationer. Strategier för attraktivitet i korthet: I kommande Översiktsplan för landsbygden och småorterna kommer åkermarken och dess användning i Linköpings kommun att behandlas med utgångspunkt att åkermarken är viktig att bevara. Byggnation på åkermark ska undvikas så långt detta är möjligt. Endast då alla andra möjligheter för nybyggnation är uttömda och redovisade bör jordbruksmark kunna övervägas. Skrivningarna i GÖP gällande byggnation på åkermark kan komma att innebära att expansion går före åkermark gällande vissa utpekade orter. Jordbruksmark är ett av flera viktiga intressen att ta hänsyn till vid byggnation. Sid Kommunen vill även möjliggöra landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Sverige har långtgående strandskyddsbestämmelser för att skydda värdefull och känslig natur i strandnära lägen samt för att värna om den enskildes möjligheter till rekreation och tillgång till vattendrag. Kommunens strategi är att allmänhetens möjligheter till rekreation och skyddet av natur- och kulturvärden väger tyngre än enskilda boendes intressen. Fri tillgång till kommunens stränder kan också vara ett sätt att stärka ekoturismen i kommunen. Sedan 2009 finns dock ett nytt skäl för dispens från strandskyddet i områden med god tillgång till fria strandområden om detta samtidigt kan bidra till landsbygdsutveckling. Kommunens strategi är att i översiktsplan för landsbygden och småorterna föreslå områden som skulle kunna vara aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta är en del i att öka landsbygdens attraktivitet men även öka tillgängligheten till sjönära lägen och aktiviteter. Utpekandet av dessa lägen kommer att ske i nära samråd med boende och aktörer på landsbygden, samt viktas mot andra värden såsom möjligheter till rekreation samt natur och kulturvärdesskydd. Strategier för attraktivitet i korthet: Sid 8 Att i kommande Översiktsplan för landsbygden och småorterna föreslå områden som skulle kunna vara aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Att tillse att allmänhetens tillgång till strandlinjen i och med detta inte försämras. Att LIS-områden ska användas för att öka attraktivitet för boende och aktörer på landsbygden såväl som för besökare samt användas för ökad tillgänglighet. En viktig del i en levande landsbygd är boende och byggnation. Att skapa förutsättningar förbyggnation samt att möjliggöra boende för många i olika

17 Kommunstyrelsen (146) livssituationer är därför av storvikt, liksom att bygga miljömässigt hållbart; både gällande enskilda hus och strukturellt. Att möjliggöra byggnation och boende på landsbygden är prioriterat för ett växande Linköping. Det finns flera faktorer gällande ett brett bostadsutbud och byggnation som kommunen inte har rådighet över. Kommunen bygger t.ex. inte bostäder men ställer genom ägardirektiv krav på allmännyttan att tillgodose att blandade upplåtelseformer finns att tillgå i hela kommunen. Enligt lag måste detta ske på affärsmässiga grunder vilket kan begränsa möjligheterna. Privata byggherrar bygger givetvis på eget initiativ, men även här kan finnas hinder, t.ex. i form av svårigheter att få tillräckligt stort lån för nybyggnation på landet. Att bygga på landsbygden ser dock kommunen som en självklar möjlighet för de som önskar bosätta sig i kommunen och strategin är att en bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt. Kommunen ska bidra med kunskap och kompetens samt arbeta för att möjligöra den sökandes önskningar i den utsträckning detta är möjligt. All byggnation måste dock vägas mot att utveckla och förvalta landsbygden även på lång sikt samt att byggnation ska ske i enlighet med Plan- och Bygglagen. Bebyggelse måste även alltid lämplighetsprövas med hänsyn till riksintressen, landskapets karaktär, klimat,- natur,- rekreations- och kulturvärden samt möjligheter till lämpliga VA-lösningar. Det behövas också en styrning av bebyggelsen för att minska behovet av transporter med bil och rikta byggandet till områden och lägen med tillgång till kollektivtrafik. Ytterligare aspekter kring byggnation, övergripande och på ortsnivå, kommer att återges i den kommande översiktsplanen för landsbygden och småorterna. Denna kommer då att möjliggöra en enklare och snabbare handläggning av många bygglovsärenden. Kommunen ser gärna att boendet på landsbygden utvecklas så att fler människor får möjligheten att välja form av boende (lägenhet eller hus, äga eller hyra) samt möjliggöra boende även vid särskilda behov. Detta ställer krav på nya boendemöjligheter för personer med funktionsnedsättningar, för äldre som kanske vill flytta från ett alltför stort boende i villa eller gård eller för den som vill skaffa sig sitt första boende. Utökade boendemöjligheter skulle kunna underlätta en generationsväxling och ge fler möjlighet att bo på landet. Viktigt är dock att även möjliggöra kvarboende för de som önskar bo kvar på sin gård och i sin bygd trots funktionshinder eller åldersrelaterade problem. Kvarboende är en viktig del av kommunens strategi och gäller hela kommunen. Kvarboende möjliggörs med service såsom varuförsörjning, hemtjänst och pålitliga trygghetslarm. Det är kommunens ansvar att infrastruktur för detta (tekniskt och administrativt) finns att tillgå även på landet. Valfrihet, både gällande val av boende och val av utförare av tjänster är viktiga komponenter. Strategier för attraktivitet i korthet: En bygglovssökandes idéer ska förverkligas så långt det är möjligt, inom Plan- och bygglagen samt med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden. Utvecklingen av bebyggelse måste också överensstämma med målet om en koldioxidneutral kommun. Kommunen uppmuntrar ett miljömässigt hållbart byggande.

18 Kommunstyrelsen (146) Möjliggöra kvarboende med hjälp av hemtjänst, varuhemsändning via lanthandel, bostadsanpassningar och trygga tekniska lösningar är en viktig del av kommunens strategi och gäller hela kommunen; landsbygden såväl som staden. Kommunen uppmuntrar byggnation och upplåtelse av blandade upplåtelseformer på landsbygden (äldreboende, boende för de med särskilda behov, hyresrätter mm). Kommunen kommer att skapa förutsättningar för byggnation på landsbygden genom att peka ut lämplig mark för bebyggelse i översiktsplanen för landsbygden och småorterna. Dessa planer kommer att konkretiseras på ortsnivå och kommer att gälla både småhus och annan bebyggelse där så är lämpligt. Vid nybyggnation bör tomternas kvalité och exteriör matchas in i den omgivande landsbygdsbilden och bystrukturen. Exp: Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen (146) Ks 82. Dnr. KS Kommunägda bolag, revidering av bolagsordningar Förändringar, som trädde i kraft den 1 januari 2013, i kommunallagen avseende kommunala bolag har medfört ett behov av att revidera de kommunala bolagens bolagsordningar för att uppfylla de nya kraven. Kommunledningskontoret förslår i skrivelse den 13 mars 2013 att förändringarna i bolagsordningarna godkänns. VD:n för Linköpings Stadshus AB informerar om att bolagsordningarna för Arenabolaget i Linköping AB, Svensk Biogas i Linköping AB, Tekniska Verken i Linköping AB (publ), Tekniska Verken i Linköping Vind AB, Tekniska Verken Katrineholm Nät AB, Tekniska Verken Linköping Nät AB, Tekniska Verken Driftum AB, Usitall AB och Utsikt Bredband AB inte har reviderats klart. Ordföranden meddelar därför att dessa bolagsordningar utgår från dagens ärendelista och behandlas vid ett senare sammanträde. 1. Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna förändringar i redovisade bolagsordningar. 2. Förslag till reviderade bolagsordningar för Arenabolaget i Linköping AB, Svensk Biogas i Linköping AB, Tekniska Verken i Linköping AB (publ), Tekniska Verken i Linköping Vind AB, Tekniska Verken Katrineholm Nät AB, Tekniska Verken Linköping Nät AB, Tekniska Verken Driftum AB, Usitall AB och Utsikt Bredband AB behandlas av Kommunstyrelsen vid ett senare sammanträde. Förslag till Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Aktiebolaget Stångåstaden (publ). 2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Bryggaregården AB. 3. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB. 4. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Lejonfastigheter AB (publ). 5. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköpingsexpo AB. 6. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Linköping Stadshus AB. 7. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Mjärdevi Science Park AB.

20 Kommunstyrelsen (146) 8. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Näringslivsutveckling i Linköping AB. 9. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB. 10. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Sankt Kors Fastighetsaktiebolag. 11. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Studentbostäder i Linköping AB. 12. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för TGS Fastigheter nr 3 AB. Exp: Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer