Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)"

Transkript

1 Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet finns en bedömning om ett stort ökat resande. Under perioden januari augusti 2013 har också antalet delresor för Västtrafik totalt ökat med ca 8 % jämfört med samma period Det totala resandet under de senaste tre åren har varit positivt, med en ökning motsvarande nästan 20%. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till inför I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet visar nuvarande bedömning av trenden att resultatet förväntas bli något lägre än måltalen innehåller leverans av nya tåg och historiskt stora satsningar i utökad trafik. De stora förändringarna gör även att prognosen är mer svårbedömd. Prognos 3 resulterar i en negativ avvikelse med -80 mnkr i jämförelse mot budget. Kostnadsmassan avviker positivt främst beroende på den, för Västtrafik, positiva utvecklingen av de kostnadsindex som styr trafikkostnadernas utveckling. Det är bedömningen av intäkternas utveckling som medför den större negativa avvikelse. Intäkterna förväntas för helåret avvika negativt motsvarande ca mnkr. Försäljningen av SMS-biljetter förväntas medföra en negativ avvikelse på ca -80 mnkr. Helårseffekten av det lägre resandet 2012 beräknas till ca -40 mnkr. Tillkommande är den negativa påverkan från resenärernas ändrade val av färdbevis samt resmönster, som samtidigt motverkas till viss del av nya intäkter kopplat till det ökade resandet (-25 mnkr). Under 2012 blev det klart att Västtrafik från den 1 februari 2013 inte längre skulle få sälja SMS-biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. Det berodde på att teleoperatörerna slutade att erbjuda betalning av SMS-biljetter direkt via mobilfaktura eller kontantkort. En upphandling inklusive utveckling av ny betallösning genomfördes. Den nya lösningen fungerar tillfredsställande, men medför ett mer komplicerat tillvägagångssätt för Västtrafiks kunder. Västtrafik har tappat nästan 60 % av intäkterna från SMS biljetter i jämförelse med föregående år. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Ett prioriterat mål är att resandet med kollektivtrafiken ska öka. För Västtrafiks uppdrag finns ett delmål att minst % av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025, vilket bland annat syftar till att uppnå ett ökat resande. En av Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med Västra Götalandsregionens medborgare i allmänhet och Västtrafiks kunder i synnerhet är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. Kollektivtrafikbarometern mäter på en mer övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. I syfte att lättare kunna göra åtgärder utifrån kundernas åsikter kring resan har Västtrafik tagit fram en

2 Sida 2(18) ny modell för att mäta kundnöjdheten närmare upplevelsen av resan. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Delmål 2: Minst procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Invånare och kunders nöjdhet med Västtrafik En viktig input för Västtrafiks verksamhet och dess utveckling är att kontinuerligt ta reda på vad kunderna och allmänheten tycker om företaget och vad man tycker om hur företagets verksamhet bedrivs och vad det resulterar i. Det är viktigt för Västtrafik att ta kunderna till hjälp när prioritering ska göras. Dessutom ser och uppfattar kunderna mer av tjänsterna och utbudet än vad företaget har möjlighet att göra. Ett av de verktyg som används är Kollektivtrafikbarometern där personer (kunder och potentiella kunder) i regionen, uppdelat jämnt per månad, svarar på frågor om Västtrafik och hur företaget presterar. Bland de variabler som idag mäts i Kollektivtrafikbarometern finns bland annat: Hur nöjd är du som helhet med Västtrafik? Detta mått är ett helhetsbetyg som inte bara bedömer Västtrafiks verksamhet utan också delvis bedömer varumärkets status. Det gör att betyget påverkas av allt som händer kring Västtrafik. Det vill säga utöver det som Västtrafik själv gör, bland annat vad som skrivs i media och hur samarbetspartners, underleverantörer och ägare agerar. Sedan införseln av kontoresor (2009) har nöjdheten sjunkit (från ca 65 %) fram till någon gång under våren/sommaren 2011 (ca 50 %). Under 2012 års sista tre kvartal var utvecklingen av nöjdheten negativ och nådde sin botten i november 2012 (ca 45 %). Efter det, då tidpunkten för införsel av ny trafik och trängselskatter passerades har nöjdheten åter vänt uppåt. Under sommaren 2013 har nöjdheten varit kring 55 % vilket motsvarar nöjdhetsnivåerna innan nedgången inför införande av trängselskatterna. Trenden är för närvarande försiktigt positiv. Om du tänker på din senaste resa med Västtrafik, hur nöjd var du med den? Västtrafik har en period (6-12 månader) legat något under de nivåer som historiskt varit normala för nöjdhet med senaste resan men närmar sig nu åter nivåer kring 80 % tack vara en positiv trend. Förändringarna i denna variabel rör sig i ett mindre spann än den totala nöjdheten. Nu har Västtrafik börjat mäta kundnöjdhet närmare upplevelsen av resan Från och med januari 2013 arbetar Västtrafik enligt den nya modellen för att mäta kundnöjdhet som togs fram under 2012 i syfte att mäta kundnöjdheten närmare reseupplevelsen, för att den ska påverkas av så få andra faktorer som möjligt. Det primära syftet med detta nya sätt att mäta nöjdheten är att vara ett förändringsorienterat verktyg för att

3 Sida 3(18) nå fler och nöjdare kunder i samarbetet mellan Västtrafik och respektive avtalspart. Under 2013 kommer fler avtal inkluderas i denna mätning. För de första två kvartalen 2013 ligger nöjdheten med senaste resan på eller över 84 % i samtliga mätta avtal (drygt 50 % av trafiken inkl tåg och spårvagn). Genomsnittlig nöjdhet i de mätta avtalen är 91%. Det är viktigt att betona att benägenheten att välja Västtrafik är mer än nöjdheten med enskilda resor. Då spelar bland annat saker som resebehov, alternativa kostnader, betalsystem, varumärke, restidskvot etc roll. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra resan. Som en del i arbetet med att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder ska Västtrafik under 2013 fortsätta anpassningen av tillgängligheten av hållplatser och terminaler. Målet att de drygt 750 hållplatser/terminaler med mer än 100 påstigande per dygn ska vara fullt tillgängliga bedöms uppnås först år Tidigare utveckling för ökad tillgänglighet för kunderna följs kontinuerligt upp genom uppföljning av befintliga trafikavtal och genom samverkan med väghållarna och övriga aktörer. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Den strategiska inriktningen angiven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden samt det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en konkurrenskraftig och attraktiv region. Enligt Kollektivtrafiknämndens uppdrag är kollektivtrafiken ett verktyg för att bidra till ett hållbart transportsystem i hela regionen, och därmed närma sig visionen om det goda livet. Målet är att var tredje motoriserade resa år 2025 ska ske med kollektivtrafik. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till I enlighet med Kollektivtrafiknämndens uppdrag är delmål 1 det som givits högst prioritet under 2013.

4 Sida 4(18) Det totala resandet under de senaste tre åren har varit positivt, med en ökning motsvarande nästan 20 %. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till inför I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet visar en bedömning av trenden att resultatet förväntas bli något lägre än måltalen. Under 2013 har trängselskatter införts i Göteborgsområdet som medfört ökad efterfrågan av kollektivtrafik. För att möta upp ett ökat resande har trafiken i och kring Göteborg byggts ut. Medräknat i budget 2013 finns ett kraftigt utökat trafikutbud med stärkt kapacitet samt förbättrad framkomlighet. Västtrafik har från nämnden även i uppdrag att göra en översyn av linjernas utbud i förhållande till utvecklingen av efterfrågan. Utbudet ska justeras och trimmas för att ge största möjliga nytta per insatt skattekrona. Översynen ska ta hänsyn till samhällets behov av grundläggande basutbud och samordningsvinster med skolskjuts. Uppdragen ska även beakta att effektiviseringar som görs i en delregion i första hand ska föras tillbaka och användas till samma delregion. Västtrafik har i trafikplanen för 2014 tagit beslut om sådana effektiviseringar. 4.4 Prestationer I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet finns en bedömning om ett stort ökat resande. Under perioden januari augusti 2013 har antalet delresor i Västtrafik totalt ökat med ca 8 % jämfört med samma period Resorna i tågtrafiken har ökat med 13 % och i övriga trafikslag är ökningen lägre. I Göteborgsregionen är ökningen samma tidsperiod ca 9 % medan resandet i övriga delregioner är oförändrat. Bedömningen för hela 2013 är att antalet delresor ska bli ca 280 miljoner vilket är ca 20 miljoner högre än 2012 motsvarande knappt 8 %. Förutom att nya

5 Sida 5(18) kunder strömmat till syns även ett ökat resande hos de resenärer som sedan tidigare åker kollektivt. Jämfört med målen i trafikförsörjningsprogrammet förväntas resandet 2013 ligga något lägre. 5. Medarbetarperspektivet Västtrafik har en bra situation i de flesta av de prioriterade målen. Utöver detta har bolaget tre huvudmål för medarbetarperspektivet i verksamheten. Dessa följs löpande genom medarbetarundersökningar. Organisationen har tagit stora steg framåt och förväntas inom kort uppnå de mål som sattes i början av Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Västtrafik fortsätter att fokusera på: Tydliga och individuella mål Tydligt och kommunikativt ledarskap Goda relationer och gott medarbetarskap Undersökningen har sedan 2010 genomförts 2-4 gånger per år. Motsvarande gäller för 2013 där första gjordes under april månad och andra gången görs i oktober. Under 2012 syntes en hel del förbättringar inom medarbetarperspektivet. 5.4 Personalvolym Personalvolymen har angivits i den statistik som parallellt med denna skickas in till regionen. Volymen ökar i den takt som är planerad och omfattar framförallt specialistfunktioner inom enheten Utveckling för att arbeta med Västsvenska paketet (VP). 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Dec 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Ökningen av bemanningsföretag beror bland annat på att det varit inhyrd personal i den nya Västtrafikbutik som öppnades under 2013 i Frölunda. Från och med i höst kommer butiken att outsourcas och kostnaden kommer inte att öka i samma takt resten av året. 7. Ekonomiperspektivet Övergripande ska verksamheten utföras med god kostnadskontroll och ekonomi i balans. Västtrafik strävar efter att uppfylla detta krav löpande innehåller leverans av nya tåg och historiskt stora satsningar i utökad trafik. Prognos 3 resulterar i en negativ avvikelse med - 80 mnkr i jämförelse mot budget. Kostnadsmassan

6 Sida 6(18) avviker positivt. Det är främst bedömningen av intäkternas utveckling som medför den större negativa avvikelsen. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari-augusti 2013 motsvarande mnkr, vilket är i linje med budget för samma period. Prognos 3 för 2013 visar en negativ avvikelse mot budget med -80 mnkr. Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari augusti understiger budget med - 97 mnkr. Det ökade resandet beräknas bidra med en ökning av biljettintäkterna motsvarande +38 mnkr, men samtidigt minskar de jämfört budget för perioden dels beroende på minskad försäljning av SMS-biljetter (-57 mnkr) såväl som från att resandet under 2012 inte motsvarade förväntningarna (-25 mnkr). Det har även under året visat sig att resenärens val av färdbevis och resmönster har ändrats. Resenärerna väljer i större utsträckning att resa med periodkort samt reser oftare på varje kort vilket påverkar snittintäkten och därmed intäkterna negativt (- 45 mnkr.) I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med cirka 8 % (+134 mnkr). Prisökningen beräknades till ca +6,4 % (+120 mnkr). Resandet har under perioden ökat med +8 %, medan intäkterna exklusive prisökning ökat motsvarande 2 %. De stora faktorer som påverkar även i jämförelsen med föregående år är dels den negativa avvikelsen för SMS-

7 Sida 7(18) biljetter vilken motsvarar nästan -2,7 % (-45 mnkr). Dels förändringen på snittintäkten beroende på att resenärerna i större utsträckning väljer att resa med periodkort samt reser oftare på varje kort vilket beräknas medföra en negativ effekt motsvarande nästan -3 % (-48 mnkr). Utifrån detta perspektiv bidrar den positiva resandeökningen med en intäktsökning på drygt 7 % (+120 mnkr). Under 2012 blev det klart att Västtrafik från den 1 februari 2013 inte längre skulle få sälja SMS-biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. Det berodde på att teleoperatörerna slutade att erbjuda betalning av SMS-biljetter direkt via mobilfaktura eller kontantkort. En upphandling inklusive utveckling av ny betallösning genomfördes. Den nya lösningen fungerar tillfredsställande, men medför oavsett det ett mer komplicerat tillvägagångssätt för Västtrafiks kunder. Västtrafik har tappat nästan 60 % av intäkterna från SMS biljetter i jämförelse med föregående år. Bedömningen av intäkterna i Prognos 3 medför en viss förväntning av stabilitet under senare delen av året. I likhet med utfallet tidigare år förväntas en större andel av intäkterna genereras under senare halvan av 2013, men det gör det också svårt att hämta igen negativa avvikelser som uppstår under början av året. Prognos 3 innebär att helåret förväntas ge en negativ avvikelse motsvarande ca -145 mnkr. Försäljningen av SMS-biljetter förväntas, motsvarande tidigare bedömning, medföra en negativ avvikelse motsvarande ca -80 mnkr. Helårseffekten av det lägre resandet 2012 beräknas till ca -40 mnkr. Tillkommande är den negativa påverkan från resenärernas ändrade val av färdbevis samt resmönster som samtidigt motverkas till viss del av nya intäkter kopplat till det ökade resandet (-25 mnkr). I syfte att öka Västtrafiks intäkter pågår en rad olika aktiviter. Dessa kan delas in i större samlingsområden. Ett sådant område som är mer kortsiktigt och en direkt åtgärd mot främst reduceringen av SMS biljetter, syftar till att marknadsföra såväl som att informera om hur den nya lösningen fungerar. Det rör sig även om vilka andra alternativ som finns redan idag såsom 1-dygns och 3-dygnsbiljetter för turister med mera. Positiv intäktsförväntan finns och är medtagen i denna prognos 3. Västrafik arbetar även sedan en tid tillbaka med ett antal aktiviteter under rubriken förenklade biljettköp. De förändrade förutsättningarna för försäljnings av SMS-biljetter, som inträffade i februari, har ytterligare påskyndat detta arbete. (Förändringen innebar att mobiloperatörerna slutade erbjuda betalning av sms-biljetter via mobilfakturan och medförde att SMS-köp upplevs krångligare eftersom man först behöver välja betalsätt hos Västtrafik innan man kan köpa sin biljett.) Västtrafik bedriver försäljning både med personlig service (Försäljningsombud, Västtrafikbutiker, Ombordförsäljning och Företagsförsäljning) och genom självbetjäning (Sms-biljetter, e-tjänsterna Autoladda konto och period, enkelbiljett via reseplaneraren samt automater). Bland aktiviteter inom området personlig service kan nämnas: Underlätta och snabba upp köp ombord i bankkortsterminal genom att införa funktionen Chip utan pin som tillåter köp utan pinkod med bankkort upp till 200kr.

8 Sida 8(18) Ny försäljningsutrustning för försäljningsombud skall underlätta bättre, snabbare och säkrare service till kunderna. Mobila försäljningsenheter på resecentrum och liknande, för att minska köerna, avlasta förare vid ombordförsäljning samt säkra intäkter för Västtrafik. Exempel på åtgärder inom området självbetjäning: Vidareutveckla SMS-tjänsten för att i närtid kunna erbjuda fler alternativa betalsätt vid sidan av bankkort och faktura som finns att välja på idag. Dessutom utreds möjligheterna att samordna val av betalsätt (förhandsregistrering) med andra kollektivtrafikmyndigheter. Sortimentet av SMS-biljetter kommer också att utökas för att fler ska kunna resa på SMS-biljett i hela regionen. En ny version av SMS-appen har också tagits fram för att underlätta för kunderna och den finns nu ute för nedladdning. Möjligheten att köpa enkelbiljett via reseplanerar-appen i en smartphone är under utveckling. Köp kan då göras för en vald resa och biljetten levereras till telefonen, betalas med bankkort och ingen förhandsregistrering behövs. En ny digital och mobil försäljningskanal planeras på lite längre sikt som skall omfatta hela sortimentet. Kunden skall kunna genomföra val av färdbevis, beställning, betalning, validering och visering mobilt i sin smartphone. Funktionen Chip utan Pin samt ny försäljningsutrustning för försäljningsombud och enkelbiljett via reseplaneraren planeras bli införda under Utfall januari-augusti 2013 jämfört med budget Totalt visar Västtrafik ett utfall för perioden i linje med budget. Biljettintäkterna avviker negativt med -97 mnkr, medan kostnadsmassan avviker positivt med +121 mnkr. Den sistnämnda måste dock bedömas ihop med övriga intäkter som minskar med -26 mnkr. Avvikelsen redovisas utifrån tre olika grupperingar och avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Oförutsedda faktorer Oförutsedda faktorer avser förändringar mot budget som antingen skett efter det att budgeten

9 Sida 9(18) beslutats alternativt när utfallet avviker mot de bedömningar som gjorts i budgetarbetet. Som tidigare beskrivits understiger biljettintäkterna budget med -97 mnkr för perioden. Avvikelsen kommer främst från lägre SMS-biljetter (-57 mnkr) såväl som från att resandet under 2012 inte motsvarade förväntningarna (-25mnkr). Den positiva effekten på intäkterna av det ökande resandet dämpas av resenärens val av färdbevis samt ökat resande per kort vilket netto ger en negativ avvikelse (-15 mnkr). Samtliga index har utvecklats med en positiv trend i relation till budget, men det är främst AKI-indexet samt PPI indexet för diesel som ger upphov till den positiva avvikelsen (+40 mnkr). Rörliga kostnader för resande avviker positivt (+5 mnkr). Västtrafik ersätter SJ för biljettgiltighet av Västtrafiks färdbevis på SJs tåg. Debiteringen sker utifrån två räkningar under året. Efter vårens räkning konstateras en positiv avvikelse mot budget motsvarande nästan +12 mnkr. Posten innehåller för övrigt högre kostnader för incitament än budgeterat på enstaka linjer med högt resande. Förändrad trafik avser förändringar mot budget och som exempel kan nämnas ej genomförd utökning av spårvagnstrafiken (+10 mnkr). Del av ökade kostnader för tågtrafik avser kostnadsökning som inte är kopplade till avtalsskiftet. Det är främst kostnader för högre el- och banavgifter (-11 mnkr) samt hyra av extra tåg (-13 mnkr). Försäljningsomkostnaderna understiger budget dels på grund av lägre intäkter än förväntat, men även på grund av att ny upphandling medfört lägre transaktionskostnad. Reparation och underhåll av terminaler och hållplatser förväntas till viss del genomföras senare under året. Personalkostnaderna understiger budget främst beroende på återhållsamhet samt senareläggning av anställningar. Den positiva avvikelsen av avskrivningarna kan delas upp i tre delar. En del är kopplad till nyanskaffade tåg, den avviker för perioden (+9 mnkr), men förväntas till stor del upparbetas senare under året då tågen levereras (se även under finansiella beslut avseende komponentsredovisning av nya tåg). Övriga två delar avser avskrivningar kopplat till infrastrukturinvesteringar samt IT investeringar där det skett förskjutningar under året (+6 mnkr respektive +4 mnkr). Det finansiella nettot avviker positivt mot budget på grund av tågens leverans under året, men förväntas även ge en positiv effekt vid slutet av året. Posten övrigt består till viss del av

10 Sida 10(18) periodiseringar, men även en rad olika avvikelser gentemot budget. Beslut i verksamheten Ingen påverkan i dagsläget. Finansiella beslut Utfallet innehåller enbart upplösning av överavskrivningar kopplat till merkostnader i tågtrafiken. Upplösning av den generella delen är ej gjord i enlighet med budget (-15 mnkr). En finansiell frågeställning som är under utredning är konsekvensen av komponentsfördelningen på de nya pendeltågen Coradia Lirex X61 i kombination med det nya K3 regelverket. Avskrivningarna är nu anpassade utifrån ett förslag till fördelning. Detta är ännu inte avstämt med bolagets revisorer. Under perioden genererar det en positiv avvikelse, men på helår förväntas utfallet i stort bli i nivå med budget. Helårsprognos jämfört med budget Prognos 3 för 2013 visar en avvikelse mot helårsbudgeten med -80 mnkr. Kostnadsmassan beräknas avvika positivt. Det är bedömningen av intäkternas utveckling och då främst vad avser intäkter kopplat till SMS-biljetter som medför den större negativa avvikelse. Avvikelsen redovisas utifrån tre olika grupperingar och avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Oförutsedda faktorer Oförutsedda faktorer avser förändringar mot budget som antingen skett efter det att budgeten beslutats alternativt när utfallet avviker mot de bedömningar som gjorts i budgetarbetet.

11 Sida 11(18) Biljettintäkterna förväntas understiga budget med -145 mnkr. Avvikelsen kommer främst från lägre SMS-biljetter (-80 mnkr) såväl som från att resandet under 2012 inte motsvarade förväntningarna (-40 mnkr) utöver det påverkas intäkterna dels positivt med hänsyn till det ökade resandet, men dels negativt utifrån en lägre snittintäkt. Resenärens val av färdbevis samt trenden att resa mer på varje kort gör i båda fallen att snittintäkten påverkas negativt (-25 mnkr). Samtliga index utvecklas för närvarande med en positiv trend i relation till budget, men det är främst AKI samt PPI-indexet för diesel som ger upphov till den positiva avvikelsen (+82 mnkr). PPI-indexet saknar, till skillnad mot övriga index, officiella prognoser och i enlighet med tidigare års beräkningsmodell baseras beräkningen på senast kända värde. Rörliga kostnader för resande i helårsprognosen har motsvarande bedömd helårseffekt av biljettgiltighet på SJs tåg som beskrivits i utfallet (+15 mnkr). Utfallet som erhålls efter höstens räkning brukar inte vara känt förrän i december. Utöver det innehåller posten främst ökade kostnader för förstärkningstrafik, (-10 mnkr). Västtrafik är för närvarande inne i en period där det genomförs ett stort antal upphandlingar av trafikavtal. Avvikelsen gentemot budgeten är beroende på förändringar främst i samband med trafiken inför 2013 (-4 mnkr). Förändrad trafik består av ökade trafikkostnader som framkommit i samband med utfördelning av budget per linje. Det består även av att effektiviseringar av trafik inte genomförs förrän senare under året (-21 mnkr). Den negativa effekten mildras av att den tänkta utökningen av spårvagnstrafiken inte genomförs (+12 mnkr). Del av ökade kostnader för tågtrafik avser kostnadsökning som inte är kopplade till avtalsskiftet. Det är främst kostnader för högre el- och banavgifter (-18 mnkr) samt hyra av extra tåg (-13 mnkr). I denna prognos 3 har den förstnämnda posten avseende kostnader för bana och el delvis minskat gentemot tidigare bedömning. Det beror bland annat på att ett projekt med syfte att bedöma verklig elförbrukning minskat elkostnadsdelen har fallit väl ut. Där har Trafikverket nu godkänt Västtrafiks sätt att mäta. Utöver det har Trafikverket förlorat en tvistemål avseende avgifter som påförts. Det medför att Västtrafik krävt återbetalning för motsvarande avgifter som ålagts Västtrafik. Avskrivningar bedöms påverka positivt och avvikelsen kan delas upp i tre delar. Två av delarna avser avskrivningar kopplat till investeringar i infrastruktur samt IT investeringar där

12 Sida 12(18) det skett förskjutningar under året (+6 mnkr respektive +4 mnkr). En tredje del är en mindre positiv effekt kopplat till nyanskaffade tåg och den redovisningsmässiga uppläggningen av komponentavskrivning (+3mnkr), Posten övrigt består av ett stort antal poster. Som exempel kan nämnas ökade hyror för depåer (-15 mnkr), Projekt för införande av ny pris- och sortimentsstrategi (-3 mnkr), projekt för ny upphandling av tågtrafik (-4 mnkr) med mera. Det finns även positiva avvikelser som minskade försäljningsomkostnader för bland annat SMS (+16 mnkr), lägre avskrivningar (+5 mnkr) såväl som förbättrat finansnetto än beräknat (+15 mnkr). Beslut i verksamheten Ingen påverkan i dagsläget. Finansiella beslut Prognos 2 innehåller en högre upplösning av överavskrivningar än budget. Det avser högre andel för merkostnader inom tågtrafiken (+8 mnkr), vilket medför att kvarvarande del 2014 minskar. Utöver det avses en upplösning av den mindre post som funnits kvar sedan tidigare års resultat (+4 mnkr). I enlighet med bedömningarna i denna prognos finns kvarvarande obeskattade reserver vid utgången av året motsvarande 48 mnkr avsedda för En finansiell frågeställning som är under utredning är konsekvensen av komponentsfördelningen på de nya pendeltågen Coradia Lirex X61 i kombination med det nya K3 regelverket. Avskrivningarna är nu anpassade utifrån ett förslag till fördelning. Detta är ännu inte avstämt med bolagets revisorer. Under perioden genererar det en positiv avvikelse, men på helår förväntas utfallet i stort bli i nivå med budget. Risker i ekonomiskt resultat I befintlig prognos finns ett antal risker som inte är medtagna i prognosen. Bedömningen av sannolikhetsgrad och påföljande konsekvenser är i dagsläget svåra att göra. Intäktsutveckling Västtrafik är för närvarande inne i en expansiv period med stora trafikförändringar främst i och kring Göteborg. Införandet av trängselskatter påverkar resenärernas val och trendförändringar sker. Till detta har även förändringar i resenärens hantering av SMS-biljetter påverkat försäljningen. Prognoserna görs utifrån de i dagsläget synbara trenderna, men det lämnar utrymme för stora osäkerheter. Fortsatt utveckling av PPI indexet för diesel. Det finns i dagsläget inget bra sätt att prognostisera detta index. Utifrån ett längre perspektiv är utvecklingen negativ och indikerar ytterligare uppgång av priserna och efterföljande index. Indexen är en faktisk kostnad för Västtrafik och påverkar en stor del av kostnadsmassan. Det medför att förändringarna får stor och omedelbar genomslagskraft på resultatet. Ett ökat resande är positivt och det är det som är målsättningen. Det påverkar emellertid Västtrafiks utfall på olika sätt. Ökar resandet där det finns utrymme i trafiken sker relativt små förändringar på kostnadssidan. Sker ökningen, vilket det har en tendens att göra, där kapaciteten redan är hårt belastat krävs åtgärder, vilket för med sig ökade kostnader.

13 Sida 13(18) Västtrafiks entreprenörer har krympande marginaler. Trafikföretagens finansiella situation kan föra med sig att eventuella förändringar i trafiken som behöver genomföras blir belastade av kostnader i högre grad än tidigare. Trenden är att nya upphandlingar som genomförs genererar högre kostnadsökningar än förväntat. Ökade kostnader i samband med skifte av tågoperatör. Från och med den 1 maj 2012 kör SJ, som ny operatör, stora delar av tågtrafiken i Västsverige. Kostnadsutvecklingen är svår att bedöma då befintligt avtal väsentligt avviker från hur trafikavtalen normalt sett är utformade. Arbetet med ny upphandling är påbörjad men förväntningen är att nuvarande situation kommer fortgå fram till nästan hela Ekonomiskt resultat Bolag: Västtrafik AB Period: aug-13 Blankett RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB Konto Namn Ack utfall i Prognos i tkr tkr Specialdestinerade statsbidrag, externt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avt int, mp Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Hyrsintäkter lokaler/bostäder, externt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt 0 SVI Summa verksamhetens intäkter

14 Sida 14(18) Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt 0 DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter enl lag och avtal, externt DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt Direkta trafikkostnader, externt Köp av verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, externt Material och varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, externt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, internt Övriga lokalkostnader inkl. energi, externt

15 Sida 15(18) Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt Kostnader för transportmedel externt Kostnader för transportmedel internt Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt Övriga kostnader, externt Övriga kostnader, internt Utrangering av anläggningstillgångar Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggningar Avskrivning leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning leasingavtal maskiner och inventarier DSK11 Summa avskrivningar SVK Summa verksamhetens kostnader SRES VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt, motpart Ränteintäkter lån, internt, motpart Övriga finansiella intäkter, internt 0

16 Sida 16(18) DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld, externt DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt, motpart Räntekostnader lån, internt, motpart Övriga finansiella kostnader, internt 0 DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER O SPEC SRES2 BESLUT Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Årets skatt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader SRES3 ÅRETS RESULTAT Åtgärder vid ekonomisk obalans Västtrafik har tillsammans med styrelsen tagit fram olika åtgårder för att nå en budget i balans. Västtrafik har på kort sikt svårt att ställa om sina kostnader, då stora delar av kostnadsmassan är trögrörlig. De större posterna är bundna i avtal, möjliga att förändra men inte på kort sikt. Allmänna kostnadsbesparingar Utifrån vårens prognos har genomgångar skett för att försöka ha en allmän återhållsamhet samt se över möjlig besparingspotential. Där så är möjligt har Västtrafik försökt skjuta på vissa åtgärder i syfte att göra besparingar. Några exempel är återhållsamhet i anställningar, utbildning och andra personalrelaterade kostnader, förskjuta underhåll, vissa projekt m m. Generellt sett ger denna typ av besparingar, relativt sett, låg effekt. Då den större delen av kostnadsmassan är bunden i avtal. Justeringar är medtagna i denna prognos. Till dessa finns kvarvarande åtgärder motsvarande cirka mnkr, som på grund av osäkerhetsgrad ännu ej är medtagna i prognosen. Intäktspotential samt förenklade biljettköp I syfte att öka Västtrafiks intäkter pågår en rad olika aktiviter. Dessa kan delas in i större

17 Sida 17(18) samlingsområden. Ett sådant område som är mer kortsiktigt och en direkt åtgärd mot främst reduceringen av SMS biljetter, syftar till att marknadsföra såväl som att informera om hur den nya lösningen fungerar. Det rör sig även om vilka andra alternativ som finns redan idag såsom 1-dygns och 3-dygnsbiljetter för turister med mera. Positiv intäktsförväntan finns och är medtagen i denna prognos 3. En annan del som varit pågående under en längre period och som rubriceras förenklade biljettköp avser en rad olika aktiviter för att utöka kundens möjlighet till biljettköp. De förändrade förutsättningarna för försäljnings av SMS-biljetter, som inträffade i februari, har ytterligare påskyndat detta arbete, men det förväntas inte ge någon större positiv effekt under (Se utförligare beskrivning tidigare i rapporten rubrik intäkter inom det ekonomiska perspektivet.) Tidigarelagd prisjustering Förslag att tidigarelägga prisförändringen med 3 månader till 1 oktober beräknades ge en positiv effekt på 2013 med cirka +30 mnkr. Utifrån beslut i Regionsstyrelsen genomförs ingen tidigareläggning. 7.5 Investeringar Avskrivningarna avviker positivt i utfallet mot budget med ca +17 mnkr samt i prognos med + 15 mnkr. Den positiva avvikelsen är till största del beroende på förskjutningar. Västtrafik prognostiserar att hålla sig inom budget när det gäller investeringar. 8. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument../../userfiles/1/documents/1953_2661_EB86.xlsx REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Regionfullmäktige har ett antal prioriterade budgetmål och tillkommande under hösten har även större delen av Trafikförsörjningsprogrammet beslutats av Regionfullmäktige. De prioriterade budgetmålen överensstämmer i stort med målen enligt programmet. Västtrafik har utifrån detta erhållet ett uppdrag från Kollektivtrafiknämnden för 2013 innehållande ett övergripande mål och 4 delmål. Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål att Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Motsvarande är Västtrafiks övergripande mål i uppdraget för Detta stämmer väl överens med Regionfullmäktiges budgetmål: Andelen som åker kollektivt i stället för med bil ska öka. Resterande fyra delmål har sammanfattats nedan men beskrivs inom de fyra perspektiven i enlighet med den regiongemensamma mallen.

18 Sida 18(18) Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till Delmål 2: Minst 85-90% av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Delmål 4: Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.

19 KF Kassaflödesanalys 501 Västtrafik AB Administrator :24 VT beräkn Utfall Kassaflödesanalys aug-13 Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 Avskrivningar inkl nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens -2

20 Bolag: Västtrafik AB Period: aug-13 Blankett RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK A Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr Specialdestinerade statsbidrag, e Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, int Driftbidrag från nämnd inom reg Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Hyrsintäkter lokaler/bostäder, ex Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, i Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt 0 SVI Summa verksamhetens intäkte Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaför Övriga personalkostnader, exter Övriga personalkostnader, intern 0 DSK3 Summa övriga personalkostnade Sociala avgifter enl lag och avta DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt Direkta trafikkostnader, externt Köp av verksamhetsanknutna tjä Material och varor, externt Material och varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, externt Köp av utbildn, kultur, övr reg v Övriga lokalkostnader inkl. ener Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt 0

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 2012-10-22 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer