Detta är enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 1998:8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 1998:8."

Transkript

1 Kemisk behandling Egenskaperna hos trä och träprodukter kan förbättras genom behandling med olika kemiska preparat. Det finns metoder för att påverka trämaterialets beständighet, hårdhet, form, färg och fuktupptagning. Metoderna kan indelas i kemisk behandling mot svampangrepp, kemisk behandling mot insektsangrepp, brandskyddsbehandling, kemisk modifiering och värmebehandling, fuktavvisande behandling och kemisk infärgning. Träskyddsklasser Ett effektivt skydd mot röta är impregnering med träskyddsmedel. Med impregnerat trä avses trä som behandlats i en industriell process och där man fått en djup inträngning och hög upptagning av träskyddsmedlet i virket. Man brukar tala om tryckimpregnerat och vakuumimpregnerat trä, beroende på vilken process som använts. Vid tryckimpregnering används vanligen vattenlösliga träskyddsmedel, ofta innehållande koppar som ger virket en karakteristisk grön färg. Vid en vakuumimpregnering används i regel ofärgade, lösningsmedelsburna träskyddsmedel. Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har utarbetat en branschstandard, NTR Dokument nr 1:1998, baserad på SS-EN och SS-EN 599. Denna standard omfattar klassindelning och krav på impregnerat trä i träskyddsklasserna NTR/M, NTR/A, NTR/AB och NTR/B. Träskyddsklasserna NTR/M, NTR/A, NTR/AB och NTR/B är i första hand avsedda att tillämpas för furu. Träskyddsklasser och användningsområden framgår av tabellen. Virke som är impregnerat enligt NTR Dokument nr 1: 1998 och som underkastas regelbunden kontroll av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, får märkas med aktuell klass. Träskyddsklass Färgkod Användningsområde NTR/M Blå Konstruktioner i havsvatten, t.ex. kajanläggningar, bryggor, pollare samt konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar Med havsvatten avses vatten där risk för angrepp av skeppsmask eller marina borrare föreligger, t.ex. svenska västkusten NTR/A Vit Konstruktioner i mark eller vatten, t.ex. stolpar, sliprar, staket, trall och syll NTR/AB Gul Konstruktioner som inte är i markkontakt, t.ex. trädgårdsmöbler och ytterpaneler NTR/B Röd Utvändiga snickerier som inte kommer i kontakt med marken, t.ex. fönster och dörrar Tabell 1. Impregnerat trä. Träskyddsklass enligt NTR Document nr 1:1998. För impregnerat trä gäller att: om virke impregnerats med fixerande salter, ska fixeringen vara slutförd innan virket lämnar impregneringsanläggningen det finns vissa begränsningar i användningen av virke impregnerat med vissa träskyddsmedel information om det impregnerade virket måste medfölja i alla försäljningsled. Detta är enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 1998:8. Begränsningar i användningen omfattar krom- och arsenikbaserade medel. Dessa får endast användas i mark- eller vattenkontakt, i marin miljö och i säkerhetsanordningar. De får endast användas i yrkesmässigt bruk under speciella förhållanden. kreosotimpregnerat trä för yrkesmässig användning. Impregnering ger skydd mot rötsvampar men är inte lika effektiv mot blånad och mögel. Impregnerade träytor exponerade för fukt kan angripas av missfärgande svampar. Detta kan motverkas genom regelbunden ytbehandling med ett träskyddsmedel eller en olja med lämpliga fungicider (svampdödande kemikalier). Det impregnerade virket ska liksom oimpregnerat virke vara torrt vid inbyggnad. Fuktkvoten ska vara lägre än 20 %. Om fuktigt, impregnerat virke byggs in i en konstruktion ökar risken för angrepp av

2 missfärgande svampar och lukt. Utrangerat virke, kapbitar och annat spill av impregnerat trä ska omhändertas enligt kommunens anvisningar och får under inga omständigheter brännas. Mer information om begränsningar i användningen av kreosotimpregnerat trä för yrkesmässig användning finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2003:1. Svampangrepp Högt fuktinnehåll är en förutsättning för att virket ska angripas av olika typer av svampar. Det är därför viktigt att träkonstruktioner utformas så de hålls så torra som möjligt. Träkonstruktioner, som är utsatta för långvarig fuktpåverkan och inte kan skyddas genom konstruktionstekniska åtgärder, ges kemiskt träskydd. Behandlingen kan anpassas till det skydd man önskar uppnå. Bestrykning, besprutning och doppning ger ett ytligt skydd och lämpar sig för konstruktioner som utsätts för måttliga biologiska risker. Till konstruktioner i markkontakt eller där risken för upprepad uppfuktning är stor används impregnerat trä. Impregnering Impregnering med träskyddsmedel är ett effektivt skydd mot röta och ger ett visst skydd mot blånad och mögel. Trä och träprodukter kan skyddas mot blånad och mögel genom behandling med olika fungicider. Det förhindrar uppkomsten och även vidareutvecklingen av angrepp. Behandlingen utförs i regel genom doppning, besprutning eller bestrykning. Flera av de fungicider som förekommer på marknaden är inte beständiga. Behandlingen måste därför i regel upprepas med jämna mellanrum om man inte vidtar åtgärder för att hålla virket torrt. Behandlingen kan behöva upprepas årligen. Impregnerat virke, i till exempel altandäck och utemöbler, bör ytbehandlas minst en gång per år med en fungicidhaltig träolja, dels som skydd mot mögel och blånad, dels för att motverka sprickbildning. Insektsangrepp Konstruktionsvirke kan angripas av företrädesvis husbock, strimmig trägnagare, hästmyra, praktbagge, splintbagge, mjuk trägnagare, blåhjon och vedstekel. De tre förstnämnda är ofta de allvarligaste skadegörarna, men flera arter är vanliga i vissa regioner i landet. Riskerna för angrepp är lokalt mycket varierande. De flesta preparat som för närvarande används till impregnering i klass NTR/M, NTR/A och NTR/AB ger skydd mot insekter, till exempel husbock och strimmig trägnagare. Hästmyran kan angripa även impregnerat virke. Hästmyrans larver och de vuxna insekterna lever inte av träsubstansen utan gnager bara ut sina bon i trä. Hästmyrans angrepp är därför i viss mån svårare att förebygga genom skyddsimpregnering än till exempel angrepp av termiter, som livnär sig på träet. Termiter förekommer normalt inte i Skandinavien. Men deras pågående snabba utbredning norrut genom Europa ger anledning att varna för dem. Det kan inte uteslutas att de skulle kunna etablera sig i lokala, frostskyddade miljöer. Brandskydd Förbränning av trä kan hämmas på kemisk väg med så kallade brandskyddsmedel. Medlen påverkar egenskaper som tid till antändning, flamspridning samt värme- och rökutveckling. Brandskyddsmedel har betydelse främst för det tidiga brandförloppet, det vill säga tiden fram till övertändning av till exempel ett rum. Tiden till övertändning kan på så sätt förlängas. I vissa fall kan övertändning helt förhindras. Brandskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering eller bestrykning med till exempel en färg. De vanligaste brandskyddsfärgerna sväller upp vid brand och isolerar därmed träytan. Impregnering ger ofta ett mer varaktigt och tåligt skydd. Det är relativt lätt att brandskyddsbehandla trä. Andra egenskaper hos trä kan dock påverkas negativt: fuktupptagning, korrosion på metaller, målningsbarhet och limbarhet, utseende, färg samt hållfasthet. Brandskyddsmedel

3 Traditionella brandskyddsmedel är oorganiska, vattenlösliga salter, till exempel fosfater, borater och sulfater. De bör därför inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer. Obehandlat trä uppfyller kraven för ytskikt klass III enligt Boverkets byggregler, BBR. Med en impregnering eller ytbehandling kan ytskikt klass I eller II uppnås. Godkända behandlingar anges i SITAC:s Godkännandelista B1. Från och med kan även europeiska ytskiktsklasser användas. Brandskyddat trä kan ha olika fuktbeständighet och indelas därför i bruksklasser, till exempel inomhus och utomhus. Beständighet hos brandskyddat trä Det är relativt lätt att uppnå högsta ytskiktsklass för trämaterial till exempel genom impregnering med brandskyddsmedel. Svårigheten är att samtidigt bibehålla övriga goda egenskaper hos trä. Det behövs generellt sett stora tillsatsmängder, ofta viktsprocent, för att uppnå tillräckligt brandskydd, vilket bidrar till att övriga egenskaper kan påverkas. Tillsatserna är ofta vattenlösliga och hygroskopiska och har därför en tendens att ta upp fukt och att migrera vid varierande luftfuktigheter. Detta kan ge höga fuktkvoter i brandskyddat trä och saltutfällningar på träytan. Inomhus är detta främst ett estetiskt problem, men utomhus kan brandskyddseffekten försvinna genom att brandskyddsmedlet lakas ur. En nordisk kontrollordning för beständighet hos brandskyddat trä har därför tagits fram. Den bygger på inledande provning av brand- och beständighetsegenskaper med uppföljande kontroll efter vissa tidsintervall. För brandegenskaper finns väl etablerade system på nordisk och europeisk nivå. För besctändighet hos brandskyddat trä vid till exempel utomhusanvändning införs ny metodik. Brandskyddat trä indelas enligt det nya systemet i tre bruksklasser med hänsyn till avsedd användning. Samtliga typer ska uppfylla befintliga krav på brandegenskaper. Beroende på användningen ska dessutom nya krav på beständighet vara uppfyllda. Systemet sammanfattas i tabellen. Brandskyddat trä Befintliga krav Nya krav - Nya NORDTEST Metoder Bruksklass Användning Brand Fuktkänslighet Väderbeständighet - Kortvarig användning Nationella o/e - - inomhus vid < 75 % RF europeiska krav I U Inomhus - varierande luftfuktighet Utomhus, t.ex. höga fasader Tabell 1. Bruksklasser för brandskyddat trä. Nationella o/e europeiska krav Nationella o/e europeiska krav Fuktkvot < - [30 %] Ingen utfällning av salt eller vätska Fuktkvot < Brandkrav uppfyllda [30 %] efter Ingen utfällning av salt - Accelererad åldring eller vätska alternativt - Naturlig åldring Brandskyddat trä rekommenderas i första hand för inomhusbruk, det vill säga i bruksklass I. För utomhusbruk krävs i allmänhet att den brandskyddade träpanelen är ytbehandlad med både grund- och toppfärg. Det finns även färger och lacker som kan ge hög ytskiktsklass. De kan dock vara mindre nötningståliga än vanliga färger och är därför mest lämpliga att använda i till exempel innertak. Dessa ytbehandlingar finns förtecknade i listor över typgodkända produkter och är avsedda för inomhusbruk. Modifiering Med kemiskt modifierat trä menas trä som genom behandling med kemikalier eller på annat sätt förändrats i sin kemiska struktur så att det blivit mer motståndskraftigt mot träförstörande organismer. Många av de metoder som har provats under årens lopp har aldrig fått någon större kommersiell betydelse. Det är vanligt att man med en viss modifiering strävar efter en bestämd egenskapsförbättring men att man dessutom får ändrade egenskaper också i andra avseenden. Av det skälet utgår beskrivningen här från ett urval metoder med aktuell tillämpning och redogör för deras respektive effekter. Av de beskrivna metoderna är det för närvarande bara värmebehandling som förekommer kommersiellt i någon intressant omfattning.

4 Värmebehandling Värmebehandling har utvecklats bland annat i Finland under slutet av 1990-talet. Metoden innebär att virket värms upp i en syrefri atmosfär i ett slutet kärl till temperaturer på C i timmar. Vid behandlingen sker förändringar i träets kemi som medför att det får en förbättrad skyddseffekt mot rötsvampar men som även påverkar träets tekniska/fysikaliska egenskaper i olika omfattning. Virket får en brunaktig färg, som relativt snabbt övergår i en gråaktig ton vid exponering utomhus. Det är sprödare än obehandlat trä, och hållfastheten nedsätts markant. Det ska därför inte användas i bärande konstruktioner. Värmebehandlat trä har en högre dimensionsstabilitet och lägre hygroskopicitet än obehandlat trä. För värmebehandlat trä finns ännu inga officiella klassificerings- eller certifieringssystem, men det produceras för i princip två användningsområden, nämligen inomhus respektive utomhus ovan mark. Vid användning inomhus är beständighetsaspekten av mindre betydelse, medan ökad dimensionsstabilitet och vacker färg sätts i förgrunden. Värmebehandlat trä används inomhus i till exempel golv, badrum och bastu samt som panel. För utomhusbruk är det den ökade beständigheten som är av primärt intresse att dra fördel av. Värmebehandlat trä används utomhus som fasadvirke, i staket, fönster och trädgårdsmöbler. Det finns i dag fem konkurrerande processer i Europa: Thermowood-processen (ånga) Finland Plato-processen (ånga, torkning och värme-fixering) Holland IWT-metoden (ånga och tryck) Frankrike NOW-processen (hetgas) Frankrike Natur-holzschutz (oljebad) Tyskland. Acetylering Träet tryckimpregneras med ättiksyraanhydrid som får reagera med trämaterialet vid C. Restkemikalier (mest ättika) avdrivs genom någon av följande processer: vakuum-torkning i mikrovågsreaktor (svenska processen) vattenlakning följt av konventionell torkning (japansk process) konventionell vakuum-torkning följt av efterimpregnering av hartslösning och ytterligare torkning/härdning (holländska processen). Behandling med fenolharts Träfanerblad impregneras med fenolformaldehydharts-lösning, vattnet torkas bort, fanerbladen staplas i buntar och varmpressas till högtryckslaminat vid 150ºC. Detta ger upphov till ett mycket hårt, formstabilt och beständigt skivmaterial (jämför bakelit samt Perstorpsplatta och laminatgolv där styrkeskiktet består av fenolharts-impregnerat papper). Produkter har tagits fram kommersiellt med denna metod sedan 1940-talet. Den användes exempelvis under 2:a världskriget i stor utsträckning till propellerblad för stridsflygplan. I dag är produktionen dock mycket blygsam. Behandling med furfurylalkohol Vid "furfurylering" tryckimpregneras träet med furfurylalkohol-lösning (vattenlösning av furfurylalkohol och katalysatorer). Virket torkas i vakuumtork och hartset härdas ut i virket vid 100ºC. Detta ger upphov till ett mahognyliknande, hårdare, formstabilare och beständigare trämaterial. En unik egenskap hos furfurylerat trä är att det även är beständigare mot syra och lut. Till skillnad från melaminharts så tillverkas furfurylalkohol av biomassaavfall (vanligtvis från majs och sockerrör men även björkflis förekommer) och är därmed en förnyelsebar råvara. Produktion sker för närvarande i Norge och Litauen. Produktion av furfurylerat trä fanns även i USA under 1960-talet och början av 1970-talet men lades där ned när priset på majsavfall gick upp. En typisk produkt av furfurylerat trä som många svenskar känner

5 till är de svarta laboratoriebänkskivor som fanns i många svenska skolor och på laboratorier under den tiden. Behandling med melaminharts Träet tryckimpregneras med MMF-lösning (metylerad melamin-formaldehyd- hartslösning), vattnet torkas bort och hartset härdas ut i virket vid ºC. Detta ger upphov till ett hårdare, formstabilare och beständigare trämaterial (jämför Perstorpsplatta och laminatgolv där ytskiktet består av melaminharts-impregnerat papper). Utvecklingen har främst bedrivits i Tyskland, Holland och Danmark. Testproduktion av parkettgolv, stolar och fönster har genomförts och marknadsstudier, som omfattade cirka 1000 företag, har utförts. Jämförelse av modifierad furu med obehandlad Modifieringsmetod Dimen- (på furu) sionsstabilitet Värmebehandling Acetylering Fenolhartsbehandl. (hög nivå) (låg nivå) (hög nivå) Melaminhartsbehandl. (låg nivå) Biologisk Beständighet Mekaniska egenskaper Färgförändring Brandbe- Skydd ständig- mot het UV Hårdhet Böjhållfasthet Seghet Styvhets- Till följd stabili- av sering behandling i ovan mark mark oföränd mörkrad färgning oföränd- ++ något oföränd- oföränd- +++ oförändrad högre rad rad rad mörkfärgning mörkfärgning mörkfärgning oförändrad Tabell 1. Egenskaper för modifierad furu jämfört med obehandlad furu. (+ = positiv förändring, - = negativ förändring jämfört med obehandlad splintved. Ju fler plus respektive minus desto större förändring) Produkter användning Modifieringsmetod Modifieringskemikalie Ex. på kommersiella produktnamn Värmebehandling - Thermowood, Bitus-Termo, Platowood, Naturschutz-holtz, Retified wood Nuvarande användningsområden Fasader, altaner, trädgårdsmöbler, sauna Ev. framtida användningsområden Fasader, altaner, trädgårdsmöbler, sauna Acetylering Ättiksyraanhydrid - Högtalarelement Fönster, dörrar, skivmaterial, vindskivor Fenolhartsbehandl. Fenolformaldehyd- Compreg, Knivskaft - (hög nivå) harts Impreg (låg nivå) (hög nivå) Furfurylalkohol Brown VisorWood Altaner Altaner, fönster, dörrar, trädgårdsmöbler Furfurylalkohol Black VisorWood Parkettgolv Parkettgolv, marina konstruktioner Melaminhartsbehandl. Metylerat melamin- - - Parkettgolv,

6 (låg nivå) formaldehydharts fönster Tabell 2. Modifierat trä, produktnamn och användningsområden. Fuktskydd Förhöjd fuktkvot i virket är en avgörande faktor för såväl röt- och mögelangrepp som form- och dimensionsförändringar. Genom att minska benägenheten hos virket att ta till sig vatten från nederbörd eller fuktig luft kan man indirekt hindra till exempel svampangrepp. Trä som är impregnerat med alla på marknaden förekommande rötskyddsmedel kan ytbehandlas på samma sätt som oimpregnerat. Ett undantag är kreosotimpregnerat virke, som är olämpligt som målningsunderlag. Fuktskydd kan dels göras för att ge ett tillfälligt, kortvarigt skydd, dels med metoder som ger ett mer långvarigt och effektivt skydd. Kortvarigt fuktskydd Hydrofobering - vattenavvisande behandling - med vax har i Sverige en viss, mycket begränsad användning på konstruktionsvirke för inbyggnad. Behandlingen avvisar stänk och kortvarigt regn men hindrar inte upptagning från fuktig luft. Syftet är främst att minska risken för att överdrivet fuktigt virke byggs in i huskonstruktioner. I Kanada saluförs sågade trävaror med liknande behandling som "rainguarded". Vissa träprodukter som panelbräder, limträ och fönster grundas på fabrik med ett så kallat transportskydd. Detta syftar främst till att ge ett tillfälligt skydd mot uppfuktning vid transport och lagring. Behandlingen kan bestå av en grundolja eller grundfärg. Den ersätter inte en fullvärdig grundning. Ytbehandling med träolja ger en tillfälligt vattenavvisande yta. Trä utomhus som man inte avser att måla som yttertrappor och trall kan regelbundet behandlas med träolja för att motverka uttorkning, vattenupptagning, sprickbildning och missfärgning. Behandlingen bör göras så snart som möjligt när träet är nytt. Den vanligaste typen av träolja för utvändigt trä är baserad på alkydolja, vanligen lösningsmedelsburen. Olika fungicider tillsätts för att motverka ytliga svampangrepp. Långvarigt fuktskydd De flesta ytbehandlingsmedel till utvändigt trä ger ett mer eller mindre hållbart fuktskydd. Ytbehandling med täckande färg omfattar i regel ett system av olika behandlingar där var och en har sin funktion. Grundning har till uppgift att minska fuktupptagningen, stabilisera träytan och ge god vidhäftning för nästa steg i behandlingssystemet. Genom att tillföra större mängder träolja, än vad som uppnås med ytlig bestrykning, kan ett betydligt mera långvarigt och effektivt fuktskydd fås. Vanligast är någon vegetabilisk olja, i första hand linolja, som tillförs outspädd. Genom värmning sänker man dess viskositet och ger oljan större inträngning och en hög upptagning. Impregnering med vakuum eller tryck ger ytterligare högre upptagning. Trä som tagit upp olja motsvarande sin egen vikt kan knappast suga något vatten alls, men utseendet blir också kraftigt förändrat. Försök med talloljeimpregnering har under flera år pågått i Finland men har inte lett till någon egentlig kommersialisering ännu. Motsvarande behandlingar, förstärkta med tillsatser av fungicider, utförs i större skala i en ny fabrik i Danmark. Där sker impregneringen med superkritisk koldioxid som bärare. Den kombinationsbehandling som går under namnet Royalimpregnering är en tvåstegsprocess. Virket impregneras först med ett rötskyddande saltmedel, därefter med en olja, vanligtvis pigmenterad. Metoden har sedan 1970-talet använts främst för fönstervirke, och ger samtidigt ett röt- och fuktskydd. Trätjära utvinns ur stubbar och används i vissa sammanhang som fuktskydd på utvändiga träytor, till exempel spåntak.

7 Kemisk infärgning Infärgning av trä kallas ibland kemisk betsning. Järnvitriollösning ger träytan en brungrå till grå färg efter kortare tids exponering utomhus. Ytan liknar gammalt åldrat trä och används därför till patinering av nytt trä till exempel vid restaureringar. Järnvitriol kan köpas i pulverform och blandas ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton som ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin grå färg av väder och vind. Man brukar rekommendera ½ kg järnvitriol till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. Det är klokt att göra prov i god tid före behandlingen, helst några månader innan, eftersom resultatet kan variera beroende på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt (rått) virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter någon månad får man en brungrå till silvergrå färg (ibland grågrön). Järnvitriollösning gammalt recept från Dalarna ½ kg järnvitriol, 30 g kopparvitriol, ½ påse silverbets löses i 7-10 liter varmt vatten. Tillsätt gärna lite såpa eller flytande diskmedel, för att få bättre infärgning. Järnvitriol ger grå kulör, kopparvitriol ger brun kulör och silverbets ger viss lyster. 10 liter vatten ger svag lösning. Ibland kan 7 liter räcka. Lösningen stryks ut med pensel eller sprutas med handspruta av typ insektsspruta. Åtgången av den färdiga lösningen är mindre än en halv liter/m 2 ohyvlat trä. Behandling med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall på för slagregn särskilt utsatta lägen bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Järnvitriolbehandling är ofta ett bättre och billigare alternativ till grå lasyrfärg. Den ger en varaktig, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren. Om man vill ha en mörkare yta kan man tillsätta en nypa nigrosin i lösningen. Vill man ha en grå-violett kulör kan ytan först behandlas med 10 gram garvsyra löst i 1 liter vatten (räcker till 6 m 2 ). Efter torkning i 6 timmar kan ytan sedan behandlas med järnvitriollösningen. Då blir ytan mörkblå (som bläck) och så småningom blågrå. Det förekommer stora skillnader i blandningar. Olika orter har sina traditioner. En järnvitriolbehandlad träyta som exponerats utomhus mer än en månad är ett olämpligt underlag för täckmålning. Lösningar med färgämnen Inom främst möbelindustrin förekommer också i någon utsträckning behandlingar med lösningar av färgämnen som förmår färga träet mer eller mindre djupt. Infärgade träytor blir på så sätt mindre utseendemässigt känsliga för repor och småskador.

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

Vad är värmebehandlat trä?

Vad är värmebehandlat trä? THERMOWOOD Värmebehandlat trä, så kallad Thermowood, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som mot ståndskraft mot röta och svamp, ökad

Läs mer

Bra att veta om impregnerat trä

Bra att veta om impregnerat trä Allmänt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är Rå kallpressad linolja jungfruolja Linfrö innehåller ca

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback Box 6062 102 31 Stockholm Odengatan 74 Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är

Läs mer

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ September 2001 Utarbetat av: Keld Henriksen, konsulent Traeteknik, Teknologisk Institut och Flemming Teglkamp Kai R Spangenbergs Eftf. I/S Traeteknik Innehållsförteckning

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER LIMTRÄ

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER LIMTRÄ Svenskt Limträ AB DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER LIMTRÄ FAKTA OM LIMTRÄ Limträ är en förädlad träprodukt avsedd för bärande konstruktioner. Förutom att limträ, i förhållande till sin vikt, är ett av

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Nytt sätt klassa in brandskyddat trä

Nytt sätt klassa in brandskyddat trä Nytt sätt klassa in brandskyddat trä Det finns många olika typer av brandskyddat trä på marknaden. Brandskyddets beständighet i olika användningsområden, särskilt i fuktiga miljöer, kan dock variera starkt

Läs mer

Beständighet hos miljöanpassade träprodukter

Beständighet hos miljöanpassade träprodukter Beständighet hos miljöanpassade träprodukter Marie-Louise Edlund SP Trätek SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 1992 restriktioner för användning av Cr och As i ovan marksituationer I princip:

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Del 2: Gran (Picea spp) NTR Dokument nr 1: 2011 Nordiska Träskyddsrådet 2011 NTR Dokument nr 1:2011 Nordiska träskyddsklasser och produktkrav

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN OCH KOMMUNERNA I SKÅNE LÄN LAGTEXT I KLARTEXT REGLER FÖR FÖRSÄLJNING OCH HANTERING AV TRÄSKYDDSBEHANDLAT VIRKE. en sammanställning

LÄNSSTYRELSEN OCH KOMMUNERNA I SKÅNE LÄN LAGTEXT I KLARTEXT REGLER FÖR FÖRSÄLJNING OCH HANTERING AV TRÄSKYDDSBEHANDLAT VIRKE. en sammanställning LÄNSSTYRELSEN OCH KOMMUNERNA I SKÅNE LÄN LAGTEXT I KLARTEXT REGLER FÖR FÖRSÄLJNING OCH HANTERING AV TRÄSKYDDSBEHANDLAT VIRKE en sammanställning INLEDNING 2 Försäljare och andra, som hanterar kemiska produkter

Läs mer

Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke Tryckimpregnerat virke Träskyddsklass NTR/A är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäker heten kräver att de inte försvagas eller

Läs mer

RESULTAT I SAMMANDRAG FRÅN INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING. Brandskyddat trä

RESULTAT I SAMMANDRAG FRÅN INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING. Brandskyddat trä 0311042 RESULTAT I SAMMANDRAG FRÅN INSTITUTET FÖR TRÄTEKNISK FORSKNING Brandskyddat trä Nya bruksklasser för brandskyddets beständighet in- och utvändigt Det finns många olika typer av brandskyddat trä

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

Cuprinol skyddar ditt trä

Cuprinol skyddar ditt trä Utomhus TRÄGUIDE Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen. Därför är det viktigt att skydda träet. När träet börjar spricka eller flagna, är det ett tecken på att nedbrytningen

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Alcro Designers Lasyr för träfasader Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Vad är lasyr Lasyr är en transparent färg som tränger väl in i träet och ger en yta där träets naturliga ådring

Läs mer

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD INNOVATIVT MILJÖKLASSAT TRÄSKYDDSYSTEM INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har tagit naturens knep till hjälp för att utveckla ett unikt och effektivt

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT PRICK-FRI Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Prick-Fri Effektivt

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA HÅLLBART ALTANSKYDD EN KÄRLEKSAFFÄR EN REN NATURPRODUKT Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd. Metoden att använda trätjära för att ge skydd åt trädetaljer

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Trallvirke trender och tendenser

Trallvirke trender och tendenser Trallvirke trender och tendenser Tryckimpregnerat furu står för hela 95% av allt trallvirke idag. Men det finns också andra material som utmanar, och som blir allt mer populära. Att tryckimpregnerad furu

Läs mer

MÖGELBOKEN. Bekämpa och förebygg mögel, rötsvamp, alger och träskadeinsekter.

MÖGELBOKEN. Bekämpa och förebygg mögel, rötsvamp, alger och träskadeinsekter. MÖGELBOKEN Bekämpa och förebygg mögel, rötsvamp, alger och träskadeinsekter. Träskyddsmedlet som bekämpar har ett namn: Boracol! Boracol från lavtox är sedan många år ett välkänt och väldokumenterat träskyddsmedel.

Läs mer

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet!

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! Trallbrädor och paneler Ro Royal Termo Træ 1 Trall och paneler i en klass för sig Målet med Royal Thermo Trä år att vara det optimeala valet med hänsyn till exklusivt

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för industriellt skyddat trä

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för industriellt skyddat trä Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för industriellt skyddat trä Del 1: Träskyddsbehandlad furu och andra lätt impregnerbara barrträslag NTR Dokument Nr 1: 2017 Nordiska Träskyddsrådet 2017 NTR Dokument

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser

Nordiska träskyddsklasser Nordiska träskyddsklasser Del 1: Furu och andra lättimpregnerbara barrträslag NTR Dokument nr 1: 1998 Nordiska Träskyddsrådet 2002 Nordiska Träskyddsrådet 2 Nordiska träskyddsklasser Del 1: Furu och andra

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det alltså njuta utan att behöva tänka på underhåll

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym Mängdning av virke Volym Lockpanel Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Volym Gör om tjocklek oc h bredd så att de får samma enhet som längden. 50/1000 = 0,050 125/1000 = 0,125 Meter/kubik 1.000.000/b x h

Läs mer

TILLBAKA TILL NATUREN TRÄTJÄRA NATURENS EGET TRÄSKYDD YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TRÄSKYDD, ASFALT & TAKVÅRD

TILLBAKA TILL NATUREN TRÄTJÄRA NATURENS EGET TRÄSKYDD YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TRÄSKYDD, ASFALT & TAKVÅRD TILLBAKA TILL NATUREN TRÄTJÄRA NATURENS EGET TRÄSKYDD YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TRÄSKYDD, ASFALT & TAKVÅRD TRÄTJÄRA I MODERN TAPPNING EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA Under

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK OM FÄRG OSMO& SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK HÅLLBART OCH STABILT TRÄ. Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag

Läs mer

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT INNOVATIVT MILJÖVÄNLIGT TRÄSKYDD INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har

Läs mer

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet Stora Enso Ta hand om människorna och planeten Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter

Läs mer

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä

Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä Del 1: Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag NTR Dokument nr 1: 2011 Nordiska Träskyddsrådet 2010 NTR Dokument nr 1:2011 Nordiska träskyddsklasser

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

SKÖTSEL - DRIFT - UNDERHÅLL

SKÖTSEL - DRIFT - UNDERHÅLL FDV SKÖTSEL - DRIFT - UNDERHÅLL www.woodsafe.se WOODSAFE I KORTHET. 2 Vanligt obehandlat trä som utsätts för hetta startar en kemisk reaktion. När denna reaktion är exoterm dvs producerar värme, startar

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood

Woodsafe brandskyddsimpregnerat. Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood Woodsafe brandskyddsimpregnerat trä Typgodkänt och CE-märkt trä och plywood EN NÖJD THOMAS BENGTSSON EFTER EN LYCKAD BRANDPROVNING ENLIGT SP-FIRE 105 I BORÅS. LAGAR SOM REGLERAR OCH BESKRIVER BRANDKRAV

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är den som inte kräver så mycket underhåll. Som håller sig lika

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Värmebehandlat trä Ytbehandling, egenskaper och användningsområden

Värmebehandlat trä Ytbehandling, egenskaper och användningsområden V Ä R M E B E H A N D L AT T R Ä - VA C K E RT, M O D I F I E R AT O C H M I L J Ö V Ä N L I G T LTU SKELLEFTEÅ Värmebehandlat trä Ytbehandling, egenskaper och användningsområden Foto: Finnforest V Ä R

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är en miljövänlig patenterad process utvecklad

Läs mer

Förstudie: Värmebehandling av trä

Förstudie: Värmebehandling av trä Förstudie: Värmebehandling av trä Slutrapport S A Ahmed, T Morén LTU Innehållsförteckning Projektplan och syfte 2 Resultat och slutsatser 2 Sammanfattning 3-1 - Projektplan och syfte Projektet har bedrivits

Läs mer

Hög kvalitet ökar andrahandsvärdet. Ekonomiskt rationell lösning

Hög kvalitet ökar andrahandsvärdet. Ekonomiskt rationell lösning Snabbare industriproduktion och byggnation Trä är ett material med många användningsområden som är lätt att bearbeta för både inom- och utomhusbruk. Därför är trä ett uppskattat och hållbart byggnadsmaterial

Läs mer

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1

scatimber.com Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 scatimber.com Senaste versionen av produktkatalogen finns på SCA Timbers webbsida under fliken Produkter. Produktkatalog 2016 SCA Timber Supply Skandinavien 1 Vårt engagemang slutar inte med ett färdigt

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef Demidekk Terrasslasyr - kulörer för helhet, lugn och harmoni UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1 Möbelprovning Barnartiklar SS-EN 1930 Barn, Säkerhetsgrindar/Säkerhet och hållfasthet 2005-10-14 1 SS-EN 1273 Gåstolar för barn/ Säkerhetskrav och 2005-06-14 2 provningsmetoder SS EN 14988-2 +

Läs mer

naturens eget träskydd Ytbehandling med tjärlek Trätjära, träskydd, asfalt & takvård

naturens eget träskydd Ytbehandling med tjärlek Trätjära, träskydd, asfalt & takvård naturens eget träskydd Ytbehandling med tjärlek Trätjära, träskydd, asfalt & takvård naturens eget träskydd en tjärlekshistoria Under åtskilliga hundra år har trätjära använts i Norden för att skydda och

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Svenska träslag Ask Avenbok

Svenska träslag Ask Avenbok Al Växer: Sverige, Europa och Mindre Asien. I Sverige finns två arter, Klibbal och Gråal. Alen är snabbväxande och blir 20-25 m, med en omkrets på 0,3-0,4 m. Användningsområde: möbler, modellbygge, trätofflor,

Läs mer

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER Värde: 45 kr VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta. TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det att njuta! Att bara sitta och slappna

Läs mer

TRÄ, GEMENSAMT ALLMÄNT

TRÄ, GEMENSAMT ALLMÄNT MVIF M7782-123401 Sida 1 av 5 TRÄ, GEMENSAMT ALLMÄNT Avgränsningar Riktlinjerna omfattar endast trä, inte bruksenheter av trä. Dessa senare upptas i MVSCHF under de olika materielslagen. Teknisk orientering

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLA MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD TJÄRLEK

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLA MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD TJÄRLEK TRÄTJÄRA NATURENS MÅLA MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland - anpassning genom förebyggande underhåll Klimatet i Värmland förändras De senaste århundradenas ökade koldioxidutsläpp har gett upphov till

Läs mer

Manuell Produkter Painting The Past

Manuell Produkter Painting The Past Manuell Produkter Painting The Past KRITFÄRG Färgen innehåller emulsioner med mycket krita. Det gör dem mycket mattare än vanlig färg. De är mjukare och du kommer inte att bli uttråkad. Färger från förr,

Läs mer

GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS

GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT GÖRA RENT HUS: Beckers Fasadtvätt Ett effektivt men milt rengöringsmedel för alla ytor utomhus. Avlägsnar sot, fett och smuts samt lättare angrepp

Läs mer

Södra Timber till er tjänst!

Södra Timber till er tjänst! SÖDRA TIMBER / Sortimentsguide 2012 Södra Timber till er tjänst! Vi erbjuder Er ett brett sortiment. Vid vårt kundservicecenter i Nybro är vi tillgängliga för att ge dig snabb service. Som kund hos oss

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TÄCKFÄRG OCH TÄCKLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TÄCKFÄRG OCH TÄCKLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr FÄRGKARTA UTOMHUS TÄCKFÄRG OCH TÄCKLASYR BLI EN ARE DU OCKSÅ FRAMSIDA: VÄGG: JOTUN 394 VARMGRÅ ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT FOTOGRAF: JOHAN LOTAND HUSET KOMMER FRÅN SÄVSJÖ TRÄHUS WWW.SAVSJOTRAHUS.SE

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM K S g a o M v n ( p K d E K To KIH VK Vad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är

Läs mer

ärmebehandlat trä n Egenskaper och användningsområden

ärmebehandlat trä n Egenskaper och användningsområden LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 1 LTU SKELLEFTEÅ ärmebehandlat trä n Egenskaper och användningsområden n 2 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Egenskaper värmebehandlat trä Foto: Union Wood När trä

Läs mer

Sammanställd av Anders Tullander TullAnders ByggnadsUtveckling

Sammanställd av Anders Tullander TullAnders ByggnadsUtveckling Mögel och alger på husfasader och röta i trä Sammanställd av Anders Tullander TullAnders ByggnadsUtveckling Innehåll Problembeskrivning miljö byggnadssätt Kan problemen byggas bort Vad är mögel, alger

Läs mer

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet Sida 1 (10) Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet I dag är det inom fönsterindustrin en hög konkurrens mellan olika material för tillverkning av fönster. För att också i framtiden kunna

Läs mer

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll Utgiven av: Länsstyrelserna Utgivningsår: 2015 Copyright: Länsstyrelserna Diarienummer: 5591-2015 ISBN/ISSN-nr:

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

Stora Enso ThermoWood. Det miljövänliga valet. www.storaenso.com

Stora Enso ThermoWood. Det miljövänliga valet. www.storaenso.com Stora Enso ThermoWood Det miljövänliga valet. www.storaenso.com Stora Enso Ta hand om människorna och planeten. Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar.

Läs mer

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen Kulörguide Trädäck 406 Unnen Så här behandlar du ditt trädäck: 1 2 3 Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att Tinova Wood Cleaner torkar allt för

Läs mer

lacko barstol

lacko barstol lacko barstol 378 950 445-5 C8 C7 C5 C4(R) C3(R) C6 C2(L) C(L) ITEM C(L) C2(L) C3(R) C4(R) C5 C6 C7 C8 QTY PARTS SIZE 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 950X378X95(mm) 375X35X20(mm)

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Goda rum. Bygg naturligt med trä. Utemiljö Fasad Konstruktionsträ Skivmaterial. www.moelven.se

Goda rum. Bygg naturligt med trä. Utemiljö Fasad Konstruktionsträ Skivmaterial. www.moelven.se Goda rum Bygg naturligt med trä Utemiljö Fasad Konstruktionsträ Skivmaterial www.moelven.se Goda rum Inspiration Moelvens uppgift är att skapa goda rum för människor. Goda rum är en förutsättning för goda

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från

Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se. Allt för ett rent hus utomhus. Bilder från Så här gör du! Box 11043, S-161 11 Bromma, Sverige. Tel +46 (8) 80 21 60 www.nitor.se 7 319482 268758 Bilder från Allt för ett rent hus utomhus Komplett och effektivt Angrepp Nitor har ett komplett sortiment

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

Teknos utomhusfärger

Teknos utomhusfärger Teknos utomhusfärger Vårda ditt hus med kärlek. Att underhålla och skydda huset är nödvändigt. Men se det som en möjlighet att förändra, förbättra och förnya! Att måla huset är att sköta om det, att bry

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer