energitjänster med kunden i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "energitjänster med kunden i centrum"

Transkript

1 energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring Heterogenitet En åtgärd kan vara kostnadseffektiv generellt men inte passa alla aktörer Dolda kostnader Ekonomiska analyser inkluderar inte alla kostnader relaterade Tillgång på kapital till en teknikinvestering Bristande tillgång på kapital kan vara ett hinder för investeringar i energieffektiv teknik Risk Korta payoffkrav för energieffektiva investeringar kan ha sitt Ofullständig information ursprung i en naturlig riskaversion Brist på information riskerar leda till att kostnadseffektiva investeringar förbises Skilda incitament Om den ansvarige för en process inte ansvarar för energikostnaden finns det risk att en energieffektiv investering förbises Ogynnsamma val Relationen chef - underställd Begränsad rationalitet Typ av information Trovärdighet och förtroende Innebär att energikostnaden riskerar förbises på grund av transaktionskostnader och det faktum att produktens karaktäristika ej är synlig Asymmetrisk information skapar incitament för den underställde att maximera sin nytta på bekostnad av chefens. Sådana relationer är genomgående i organisationer. Kognitiva begränsningar leder till att aktörerna förlitar sig mer på rutiner och tumregler, snarare än optimering av nyttan Effektiv information måste bland annat vara specifik, personlig och enkel om den ska komma till nytta Trovärdighet och förtroende för informationskällan är viktig om en energieffektiv teknik ska implementeras Tröghet Individer inom en organisation som är motståndare till förändringar riskerar leda till att en mängd möjligheter till energieffektivisering blir förkastade Värderingar Motiverade individer med miljövärderingar kan ge energieffektiva investeringar högre prioritet och tvärtom steori Makt Om energiledningen har låg status i ledningen kan detta leda till att energifrågor ej prioriteras Kultur Organisationer kan uppmuntra effektiva investeringar genom att utveckla en kultur som strävar efter miljömässiga förbättringar. faktorer kan utgöra hinder eller möjligheter för energieffektivisering och got som energitjänsteföretaget måste ta med sig i sitt affärstänk.

2

3 ENERGITJÄNSTER MED KUNDEN I INTERVJUER MED FASTIGHETSBOLAG, BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH VILLAKUNDER KERSTIN SERNHED PÅL SKOGLUND ISBN Svensk Fjärrvärme AB

4 FÖRORD I ett tidigare projekt i Fjärrsyn Fjärrvärmen i framtiden behovet, bedömdes att fjärrvärmeleveranserna kommer att minska med 10 procent till Det skulle till större delen ske till följd av energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen. Den här förmodade utvecklingen ger fjärrvärmeleverantörerna ett särskilt intresse av att utveckla energitjänster och andra typer av nya affärer. Mot den bakgrunden beslutade Svensk Fjärrvärmes marknadsråd att initiera detta projekt som undersöker kundernas syn på och möjliga behov av energitjänster. Studien har genomförts av Kerstin Sernhed, Grontmij, men flera kollegor har bidragit till arbetet. Pål Skoglund har bokat och varit med vid intervjuer med villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag och har även transkriberat intervjuerna. Jessica Englund var med och tog fram idén till projektet, Annamaria Sandgren hjälpte till med anteckningar vid expertintervjuerna och Mari Lord strukturerade intervjuerna i teman så att svaren kunde analyseras. Ett stort tack också till den referensgrupp som har varit knuten till projektet och som har kommit med värdefull input under projektets gång: Anders Lindgren på Kraftringen AB, AnnBritt Larsson på Tekniska Verken i Linköping, Li Lövehed på E.ON Värme Sverige AB och Ulf Lindqvist på Umeå Energi AB. Projektet ingår i forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen. Fjärrsyn ska stärka möjligheterna för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för det hållbara samhället till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtidens teknik. Henrik Rosengren Ordförande i Svensk Fjärrvärmes marknadsråd Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme eller Fjärrsyns styrelse har tagit ställning till innehållet. 4

5 SAMMANFATTNING Under 2009 gjordes en studie av Sernhed & Jeppesen som syftade till att kartlägga svenska fjärrvärmebolags satsningar på energitjänsteområdet. Studien visade att utvecklingen av energitjänster ännu var i sin linda. Några energiföretag har hållit på under en längre tid, men för många andra har satsningen precis börjat. Inom ramen för denna kartläggning identifierades tillsammans med projektets referensgrupp ett behov av en studie som inriktar sig på kundernas behov av energitjänster, vilket således är bakgrunden till föreliggande studie. Syftet med föreliggande studie var att undersöka och sammanställa olika kundgruppers speciella förutsättningar, preferenser och intresse för olika typer av energitjänster. Ett annat delsyfte var att undersöka om det föreligger en trovärdighetsproblematik i att fjärrvärmebolagen också blir leverantörer av olika energitjänster och hur målgrupperna ser på detta. Studien baserades i huvudsak på intervjuer med fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och villakunder, samt med energiansvariga personer inom branschorganisationerna Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen och SABO och en energirådgivare från Energikontoret i Skåne. Inför intervjustudien genomfördes även en litteraturstudie som behandlar intresset för energieffektivisering över tid och som tar upp vilka faktorer som förhindrar energieffektivisering och vilka drivkrafter och motiv det finns för att köpa energitjänster som har identifierats i olika studier. Litteraturstudien visar att det kan finnas flera hinder för energieffektivisering som avser såväl ekonomiska förhållanden som beteendemässiga och organisatoriska förhållanden. Men litteraturstudien påvisar också att det i andra studier visats att det finns ett ökat behov och intresse bland kunder att köpa energitjänster. Detta drivs framförallt av ett allmänt moderniseringsbehov inom det befintliga byggnadsbeståndet, ökande energipriser och skärpta politiska miljömål, samt en vilja hos flera fastighetsägare att hålla en grön profil, till exempel genom att energi- och miljöklassa sitt fastighetsbestånd. Resultaten från intervjustudien visar att det finns intresse för flera olika typer av energitjänster från de olika målgruppernas sida. Olika typer av energitjänster diskuterades med intervjupersonerna utifrån en matris med olika exempel på energitjänster. De tjänster som diskuterades rörde mätning och visualisering, energibesiktning och energideklaration, energirådgivning och analys, energieffektivisering, laststyrning, serviceavtal, drift- och underhållsavtal, funktionsavtal, utbildning, samt finansiella tjänster. Mätning och visualisering var ett område som framförallt fastighetsföretagen visade intresse för; allt från rapportering av rådata och mätning i flera punkter med timvis avläsning, till att förädla rådata så att den egna energiförbrukningen kan ställas i relation till tidigare perioder, andra likvärdiga brukare, eller till miljömässiga mål. Flera fastighetsföretag uttryckte ett stort intresse för att debitera hyresgäster efter individuell förbrukning av värme och varmvatten, men såg problem med att få lönsamhet i detta. Fastighetsföretag som utnyttjar tjänster som hjälper dem att få en 5

6 överblick över sin förbrukning uttryckte flera positiva effekter utav detta. Bland annat underlättade det prognosarbetet och feedbacken kunde hjälpa företaget att hitta avvikelser och onödiga förbrukningar vilket gjorde det lättare att sätta in åtgärder på rätt ställe. Det kunde också hjälpa företaget att bättre anpassa sin energiförbrukning till flödesavgifter och effektprissättning i energipriskonstruktionen vilket innebar att företaget kunde minska sina kostnader. Flera av fastighetsföretagen var intresserade av att få miljöbelastning redovisat per kwh. Denna information skulle kunna användas som information till fastighetsföretagens hyresgäster som rapporteras ha blivit alltmer intresserade av miljö- och energifrågor de senaste åren. Även villakunderna och bostadsrättsföreningarna var intresserade av energistatistik med värden som möjliggör jämförelser med föregående år eller med likvärdiga brukare. Det ansågs viktigt att kunna relatera sin energianvändning till något. Individuell värme- och varmvattenmätning var något som hade diskuterats inom samtliga bostadsrättsföreningar, men det föreföll som att det var svårt att verkligen ta beslut om att satsa på individuell mätning. Energibesiktning upplevdes vara en intressant tjänst att köpa för vissa av villaägarna och bostadsrättsföreningarna, intresset skiftade mellan olika villaägare och olika bostadsrättsföreningar. Helst ville man dock ha hjälp med att komma vidare med nästa steg. Det upplevdes inte som att det räcker med att bara mäta och analysera, man vill även få hjälp med åtgärderna. Fastighetsföretagen hade i betydligt högre utsträckning egen kompetens att genomföra energibesiktningar och flera ägde även viss utrustning för detta, så som exempelvis värmekameror. Inställningen till de energideklarationer som hade utförts inom företagen var att dessa inte gav så mycket ny information, men att de kunde bidra med att ge en överblick över energianvändningen i beståndet. Det fanns också exempel på fastighetsbolag i studien som hade undersökt om det skulle gå att räkna hem de åtgärder som föreslagits i energideklarationen. Intresset för energirådgivning var stort i alla målgrupperna i studien. Villakunderna var framförallt intresserade av rådgivning vid val av uppvärmningssystem, rådgivning om energieffektiviseringsmöjligheter vid ombyggnation, samt elsäkerhetsfrågor. Även bostadsrättsföreningarna var intresserade av rådgivning vid ombyggnation. Fastighetsföretagen sade sig vara intresserade av systemval, teknikval och råd vid renoveringar och ombyggnationer. Det ansågs viktigt att energirådgivningen gjordes med kundens perspektiv i centrum. Behovet av energieffektiviseringsåtgärder skiftade mellan olika villaägare och bostadsrättsföreningar. Det berodde naturligtvis mycket på vilken ålder som husen hade, husens skick och hur utformningen på byggnaden såg ut. Bostadsrättsföreningarna sade sig ha svårt att veta vilka energieffektiviseringsåtgärder som var lönsamma och vart man skulle vända sig för att få hjälp. Flera av fastighetsföretagen uppgav att de tog in konsulthjälp för att arbeta med energieffektiviseringsåtgärder. Behovet av energieffektivisering var stort, och de bästa möjligheterna att göra åtgärder uppgavs uppkomma i samband med renoveringar och ombyggnationer. Det fanns en utbredd misstänksamhet bland flera av fastighetsbolagen när det gäller EPC-avtal. 6

7 Villaägare och bostadsrättsföreningar kände inte till begreppet laststyrning särskilt väl. De hade svårt att förstå hur det fungerar, vem som tjänar på det och vad som är det bakomliggande syftet med det. Även flödesavgifter och effektprissättningar upplevdes som komplicerade och helst önskade man sig en enklare faktura utan en massa krångligheter. Även de intervjuade personerna på fastighetsföretagen hade tämligen liten erfarenhet av laststyrning och en del oroade sig för hur laststyrning skulle påverka hyresgästernas komfort. Flödesavgift sågs av några fastighetsföretag som en straffavgift. Energibolagen har här en stor uppgift att kommunicera kring olika prissättningsstrategier, hur dessa påverkar kunderna och vad kunderna kan göra för att få en lägre kostnad. Även om laststyrning var okänt för många intervjupersoner, så var flera av dem positiva när de hade fått veta hur det fungerade ifall det inte skulle innebära alltför stor påverkan på komforten samt att det fanns någon form av kompensation för att man ställde upp, antingen ekonomisk eller åtminstone miljömässig. Samtliga intervjupersoner var förtrogna med tjänsten serviceavtal. Det fanns exempel på villakunder, såväl som bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag som tecknat serviceavtal med sitt fjärrvärmeföretag. I Borås föreföll det vara så att det var energibolaget som ägde och underhöll fjärrvärmecentralerna och därmed ingick automatiskt service av fjärrvärmecentralerna. Kunskapen om hur fjärrvärmeväxlarna ska skötas och injusteras föreföll vara liten bland villaägare och bostadsrättsföreningar, men det verkade finnas ett stort intresse att få utbildning eller information om detta från energibolaget. Serviceavtalen utgör en ypperlig möjlighet till kundkontakt som kan bidra till att skapa en starkare kundrelationer. Viljan att teckna serviceavtal kan öka då kundens fjärrvärmecentral blir allt äldre. Flera fastighetsbolag och någon bostadsrättsförening i studien köpte tjänsten fastighetsjour, dock inte av sitt energibolag. Detta var en inte en tjänst som man föreställde sig att energibolaget skulle kunna vara bra på. Några av fastighetsföretagen hade tecknat drift- och underhållsavtal på fastighetsdrift, kylmaskiner och ventilation. Att släppa ifrån sig kontrollen över driften kunde upplevas som negativt av vissa fastighetsföretag, andra sade sig inte har några problem med detta och var vana att leja ut detta. De kommunala bostadsföretagen i studien uttryckte ett visst motstånd mot tanken att deras energibolag skulle sköta driften och att de skulle gå in till hyresgästerna. Det menade att det krävs en viss kultur eller ett visst förhållningssätt för att göra detta och denna var man inte säker på att energibolaget skulle ha. Flera av intervjupersonerna inom alla målgrupperna var tilltalade av tanken att köpa ett inomhusklimat istället för kwh, ett funktionsavtal. Detta var en ny tanke för många villaägare och bostadsrättsföreningar. Några fastighetsföretag tyckte att det var en fantastisk idé om den kunde fungera. Invändningar uppkom förstås kring att man skulle tappa kontrollen över uppvärmningen och att det kunde bli krångel med den avtalsmässiga biten. Ett fastighetsbolag påpekade att ett inomhusklimat inte bara är en fråga om temperatur, och att sälja efter en temperaturnivå därför inte är tillräckligt för att erbjuda ett bra inomhusklimat. Ett annat fastighetsföretag använde komfortvärme hos en del av sina hyresgäster där 21 grader Celsius ingick i hyran, men där hushållen 7

8 fick betala mer eller fick tillbaka pengar beroende på om de höll lägre eller högre temperatur än 21 grader i sina lägenheter. Färdig belysning diskuterades också, men detta ansågs inte så intressant av villaägare och bostadsrättsföreningar då belysningen ansågs vara en viktig del av interiören som man själv ville vara med och påverka. När det gäller utbildning uttryckte villakunderna att det hade varit bra att få mer information om hur man sköter och injusterar sin fjärrvärmecentral. Även bostadsrättsföreningarna var intresserade av en sådan information eller utbildning. De var dessutom intresserade av att energibolaget skulle komma ut till bostadsrättsföreningen och prata om hur man kan spara energi i vardagen. Bostadsrättsföreningarna sade sig även ha behov av utbildning inom mer förvaltningsmässiga frågor om hur man driver en bostadsrättsförening och hur man ska tänka strategiskt kring ekonomiska frågor i föreningen. Fastighetsföretagen ansåg att energibolagen har en viktig roll att sprida information om sin verksamhet till hyresgästerna, det vill säga till kundens kund. Fastighetsföretagen uppvisade också ett intresse för utbildning eller information om ny energiteknik och information till hyresgästerna om hur man kan spara energi i vardagen. Intresset för finansiella tjänster i samband med energieffektivisering eller i form av uthyrning av energiteknisk utrustning var störst bland villaägarna, men återfanns i viss mån även bland bostadsrättsföreningarna. Alla villaägare har ju inte möjlighet att ta lån på sitt hus. Att leasa utrustning skulle kunna göra villaägarna mer benägna att våga prova nya tekniska lösningar. Att energibolaget skulle kunna erbjuda finansiella lösningar var inget som sågs som kontroversiellt hos någon av grupperna. Fastighetsföretagen föreföll inte ha något större behov av finansiella tjänster i energibolagets regi. Frågan om fjärrvärmeföretagen skulle vara trovärdiga som energitjänsteleverantörer togs upp i slutet av varje intervju. Undersökningen visar att argument för en trovärdighetsproblematik fanns, men att dessa var mer uttalade hos intresseorganisationerna SABO och Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, samt hos den energirådgivare som intervjuades från Energikontoret i Skåne, än för intervjuade villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som var med i intervjustudien. Kanske är denna diskrepans ett bevis på att intresseorganisationerna även måste föra sin talan ur ett politiskt perspektiv. Problem med trovärdigheten berörde i princip tre områden. Det första området handlade om att man ifrågasatte energibolagens motiv till att syssla med energitjänster på grund av att man anser att energibolagen lever på att sälja energi. Det andra området handlade om ifrågasättande av energibolagens kompetens inom energitjänsteområdet, speciellt inom områden som ansågs ligga utanför fjärrvärmens kärnverksamhet så som till exempel fastighetsdrift eller energieffektiviseringsåtgärder. Det tredje området handlade om att det ansågs kunna föreligga en viss risk att energibolaget inte skulle energioptimera med kundens bästa för ögonen, utan ha ett visst egenintresse i vilka åtgärder som borde utföras. Å andra sidan framlades även faktorer som talade till energibolagens fördel. En sak som flera intervjupersoner tog upp var att energieffektivisering i sig är en så viktig fråga för miljön och för samhället 8

9 att det inte ska ses som ett hinder att det är ett energiföretag som utför tjänsterna. Att energieffektivisering överhuvudtaget görs är viktigare än vem som gör det. Energibolagen är en känd lokal aktör och verkar på en lokal eller regional marknad, vilket ger igenkänning och gör det lättare för kunderna att hitta dem, även när det gäller energitjänster. Av ren självbevarelsedrift borde ett energiföretag vara en mycket pålitlig energitjänsteleverantör eftersom dåligt utförda tjänster kan påverka energiförsäljningen och kundrelationerna inom företagets andra verksamhetsområden, till exempel el- eller värmeförsäljningen. Energibolagen ansågs även ha vissa fördelar i jämförelse med konsulter, exempelvis att fjärrvärmeföretagen har specialkompetens inom vissa områden som skulle kunna användas i vissa energitjänster såsom serviceavtal på fjärrvärmeväxlare, energistatistik eller jour på anläggningar. Fjärrvärmeföretagen har också tillgång till mätvärden, som kan ligga till grund för utvecklingen av olika energistatistiktjänster. För att överkomma brist på trovärdighet går det dessutom att hitta andra aktörer som kan komma med en second opinion, exempelvis konsulter eller kommunala energirådgivare. Det är lättare för kunder att godta att fjärrvärmebolaget sysslar med energitjänster som ligger nära kärnverksamheten och som kan presenteras som win-win-situationer för både kund och leverantör, till exempel laststyrning, serviceavtal på fjärrvärmeväxlaren och utbildning och information som exempelvis syftar på att förklara hur fjärrvärmesystemet fungerar och påverkas av förändringar i kundernas förbrukning. Även energistatistik ses som en tjänst där trovärdigheten är hög för fjärrvärmebolaget som leverantör. Om ett fjärrvärmebolag skall sälja energitjänster som inte uttryckligen förbättrar värmeförsäljningen eller effektiviteten i fjärrvärmesystemet eller fjärrvärmenätet, behöver energiföretaget förhålla sig till det faktum att många kunder ser detta som en konflikt med fjärrvärmens kärnverksamhet. Bolagets utgångspunkt kan således inte längre vara att sälja så mycket värme som möjligt. Det måste finnas godtagbara motiv till att man väljer att sälja energieffektiviserande tjänster. Detta kan vara till exempel ett miljöengagemang eller att tjänsterna genererar kundnytta. 9

10 SUMMARY Several Swedish energy companies have started to offer energy efficiency services to its customers. In 2009, a study by Sernhed & Jeppesen showed that the development of different energy efficiency services was still in its infancy in Swedish district heating companies, although many companies had started to work on these issues. The study also identified a need for investigating customer needs and preferences for different services since such services sometimes were developed just by copying concepts from other actors. This was thus the background to the present study. The purpose of the present study was to investigate and compile various customer groups special requirements, preferences and interests for different types of energy services. Another aim was to investigate whether the district heating companies were viewed as lacking in credibility taking on a role of an ESCO, when their main source of income comes from the heat sales and hence the selling of services that aim to lower the customers energy use might seem counterproductive. The study was based mainly on interviews with real estate companies, condominium associations and homeowners from the cities of Malmö and Borås, and with interviewees from the professional organizations of Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen and SABO, and with an Energy Adviser from the Energy Authority in Skåne. The study includes a literature study which focused on the general interest in energy efficiency over time, factors that prevent energy efficiency and driving forces that motivates different customers to buy energy services. The literature study showed that economic, organizational and behavioral hindrance for energy efficiency exists, but that it at the same time seems like there is an increasing demand for energy services, driven mainly by a general need for modernization in existing buildings, growing energy prices and stricter environmental policy, as well as a desire by many real estate companies to develop an environmental friendly profile by making energy ratings and using environmental certifications for their property portfolio. Customer interest in energy services were discussed with the interviewees by showing them an array of examples of different kinds of energy services: measurement and visualization, energy auditing and energy performance, energy advice and analysis, energy efficiency measurements, load management, service agreements, operation and maintenance agreements, agreements to take over a function, education, and financial services related to energy efficiency. Measurement and visualization was an area in which particularly the real estate companies showed great interest in; ranging from reports on raw data, increase of the number of measure points and more frequent measurements, to the processing of the raw data enabling to relate the energy use to energy use in prior periods, to other comparable users or to environmental objectives. Many of the real estate companies also took great interest in individual heat and hot water metering and the possibility to charge tenants for their actual use of heat and hot water. The companies, however, doubted they could make profit from this 10

11 service. The real estate companies that already were making use of energy monitoring services reported several positive effects from this. For example, the service facilitated forecasting, and from the feedback they could find anomalies in the consumption and consumption that could be regarded unnecessary, which made it easier to know where to put in actions that could lower the consumption. Energy monitoring also helped companies to better align their energy use to the price components in their utilities pricing models such as charge for flow or peak load consumption, which helped the real estate companies to save money. Many of the real estate companies also showed interest in obtaining reports of environmental load per kwh. This information could be used as information to the real estate business tenants, who have become be more and more interested in environmental and energy issues in recent years according to the interviewed real estate companies. Also residential customers and condominium associations reported that they were interested in better feedback of their energy use, especially values enabling them to compare there usage with others or with energy usage patterns from earlier periods. Individual metering had been discussed in all the interviewed condominium associations, but none had actually made any decisions to install such systems. Energy audit was seen as an interesting service for some of the homeowners and condominium associations; although they found that the service would become more interesting if they also could get help with taking the next step. It did not seem sufficient only to measure and analyze the energy consumption without also carrying out the suggested measures or at least guiding the customer in who to turn to. The real estate companies in the study often had in house competence to carry out energy audits, and many of them had equipment like infrared cameras. The attitudes to the statuary energy certificates were that these did not reveal very much new information; they could however give an overview of the energy use in the stock. Some real estate companies had used the information about the energy efficiency measures given in the energy certificates as an inspiration to make own calculations to see if the measures would be profitable enough to carry out. The interest in energy advice was great in all target groups in the study. Homeowners were primarily interested in advice on the choice of heating systems, advice on energy efficiency opportunities when rebuilding, and electrical safety issues. The condominium associations were interested in energy advice for redevelopment. The real estate companies said that they were interested in advice on the choice of heating systems and other technology choices and advice for renovation and redevelopment. It was advised that the energy advices were given with the customer s perspective at the centre. The demand for energy efficiency measures differed among different homeowners and condominium associations. This was due to the fact that they all had different prerequisites, for example factors like the age of the house, the condition of the property and the design of the building differed. The condominium associations said that they had difficulty knowing which energy efficiency measures were more profitable and they also had problem knowing where to turn for help. Many of the real estate companies reported that they hired consultants to work with energy 11

12 efficiency measures. They stated that their demand for energy efficiency measures was great. The best opportunities to initiate energy efficiency measures arose in connection to renovation or rebuilding. Many of the interviewees in the real estate companies where suspicious to energy performance contracting. When it comes to load management it can be concluded that neither homeowners, nor condominium associations had a good picture of what the construct stands for. They did not know how load management works, who will benefit from it and what the purposes for using these actions are. Pricing models with flow or peak load components were considered difficult to understand and the customers demanded a simpler invoice without intricacies. The real estate companies in the study had relatively little experience with load management and some of them worried about how load control would affect the tenants comfort. The charge for flow that many district heating utilities apply was seen as a penalty by some. The energy companies have a great task to communicate and inform their customers about their pricing strategies, how these affects the customer and what the customer can do to save money. Although many of the interviewees were not familiar with load management, many of them where positive to it when they learnt more about how it could work, provided that it would not have too much impact on indoor comfort and provided that they would get some kind of compensation for their performance. The compensation did not necessarily have to be economic, even environmental benefits could be seen as a form of compensation. All the interviewees were familiar with service agreements at the substation and some of them had agreements with their utility. In Borås, the energy company owned the substations and took care of the service and maintenance and hence no service agreement was needed. Very few of the homeowners and condominium associations knew how to care for and adjust the heat exchangers. Several of the real estate companies and some of the condominium associations bought the service estate duty, but not from their energy company. Some of the real estate companies had agreements of operation and maintenance of cooling and ventilation and on property management. Some real estate companies had mixed feelings about the energy company engaging in property management. Some companies did not like the idea of loosing control over this field, while others had no problems to outsource the operation. The municipally owned real estate companies expressed some resistance to the idea that their energy company should engage in services which meant that they would have go in to the tenants apartments. They meant that a certain culture or specific approach was required for doing this, and they were not so certain that the energy company had got what it takes to do this. Several of the respondents in all target groups thought it was an appealing thought to buy an indoor climate instead of buying kwh, that is, to buy a managed service agreement. This was a new thought for many homeowners and condominium associations. Some real state companies were really keen on the idea, but saw some troubles with the contractual part and with loosing control over the heat management. One of the real estate companies already offered this kind of service with an indoor 12

13 climate to its tenants where 21 degrees Celsius were included in the rent. If the tenants would like to have it warmer, they would have to pay more and if they could keep a lower temperature they would have to pay less rent. A managed service of lighting was also discussed, but homeowners and condominium associations were not so interested in this because lighting was considered to be an important part of the interior which they wanted to influence themselves. When it comes to education the homeowners and condominium associations thought it could be good to get more information of how to adjust the district heating substation. The condominium associations were interested in letting the energy company come and visit them and talk about how to save energy in daily life. They were also interested in courses in how to run housing and how to think strategically about economic issues in the condominium association. The real estate companies emphasized that the utilities have an important role to disseminate information on its activities to the tenants, that is, to the customer s customers. They also showed interest in education or information about new energy technologies and information to tenants in how to save energy in daily life. The interest in financial service in connection with energy efficiency - for example loans or leasing technical equipment - was largest among homeowners and to some extent to the condominium associations. Not all homeowners do have the possibility to borrow on their house. The possibility to lease equipment could eventually make homeowners more likely to dare try new technologies. It was not seen as controversial by any of the target groups that energy companies offer financial solutions to energy related investments. The real estate companies did not appear to have any greater need for financial services in the energy company s management, though. The question of whether a district heating company is credible as an ESCO or not was raised at the end of each interview. The study showed that arguments for low credibility exists, but that these were more pronounced in the associations of SABO and Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen and by the energy adviser who worked at the Energy Authority in Skåne, than in the interviewed homeowners, condominium associations and real estate companies involved in the interview study. Perhaps this discrepancy shows that these associations also have to make their case from a political perspective. The problem of credibility can be divided into three different arguments: Questioning of the energy utilities motives for offering services which aim to improve energy efficiency among customers when they live by selling energy. Questioning of he district heating companies expertise in the energy service sector, especially in areas outside the district heating companies core business such as property management or energy efficiency measures. It was also considered a risk that the energy company would have a vested interest in what energy measures to suggest, thinking more from the benefit for the whole energy system than for the customer. On the other hand there were also arguments that indicated that an energy company would be a very reliable energy service provider. One thing that several 13

14 interviewees mentioned was that energy in itself is such an important issue for the environment and society that it should not be seen as an obstacle if energy companies wish to perform the services. They argued that the fact that energy efficiency and energy savings will be accomplished is more important than which actor it is offering the services. Energy companies are well-known actors that are acting on local or regional markets. Out of self-preservation, the energy companies should be very reliable energy service providers, because poorly implemented energy services would likely to affect energy sales and customer relationships negatively. Energy companies also were considered to have some advantages to consultants. For example, the energy companies where considered to have good knowledge about the energy system and the district heating substations and they already have the infrastructure for energy metering and hence services like service agreements of the district heating substation, feedback on energy use or emergency services on premises would be services possible to develop for the energy companies. It was also argued that it would not be so hard for the customers to find someone who could come up with a second opinion, such as consultants or municipal energy advisors and therefore the lack of credibility was not a serious problem. The conclusion from the study is that it is easier for customers to accept that the district heating companies engage in energy services close to their core business and that can be presented as a win-win situation for both customer and supplier, such as load management, service on the district heating substations and education or information that aims to explain how the energy system works and are affected by changes in the customers consumption. Also feedback on energy use is seen as a credible service for the district heating companies to offer. If energy companies are to sell energy services that not truly can be argued to improve heat sales or system efficiency, the energy companies need to take into consideration that many customers see this as a conflict with what they think are the energy companies business idea. The energy companies starting point can therefore not longer be to sell as much energy as possible. There must be an acceptable motive for selling energy-efficiency services. Such motive can for example be commitment to the environment or generation of customer value that will help the company keeping their customers. 14

15 INNEHÅLL 1 INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR Begreppet energitjänster 19 2 ENERGIEFFEKTIVISERING BEHOV OCH INTRESSE INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING ÖVER TID HINDER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING DRIVKRAFTER OCH MOTIV FÖR ATT KÖPA ENERGITJÄNSTER Grön profilering Andra motiv för att köpa eller inte köpa energitjänster 26 3 METOD URVAL INTERVJUMETODIK ANALYS AV INTERVJUER GENERALISERBARHET 35 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV VILLAKUNDER Tankar om energihushållning Kompetens och resurser Hinder för energieffektivisering BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kompetens och resurser Intresse för energieffektivisering Hinder för energieffektivisering FASTIGHETSBOLAG Fastighetsbolagens kundkrav Profilfrågor Utmaning för framtiden Målsättningar på energiområdet Genomförd energieffektivisering Hinder för energieffektivisering Certifiering för miljöprofil Kompetens och resurser 62 15

16 5 INTRESSE FÖR OLIKA ENERGITJÄNSTER MÄTNING OCH VISUALISERING Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag ENERGIBESIKTNING OCH ENERGIDEKLARATION Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag ENERGIRÅDGIVNING OCH ANALYS Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag ENERGIEFFEKTIVISERING Villakunder Bostadsrättsföreningar 82 Fastighetsbolag LASTSTYRNING Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag SERVICEAVTAL Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag DRIFT- OCH UNDERHÅLLSAVTAL Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag FUNKTIONSAVTAL Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag UTBILDNING

17 5.9.1 Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag FINANSIELLA TJÄNSTER Villakunder Bostadsrättsföreningar Fastighetsbolag TROVÄRDIGHETSFRÅGAN VILLAKUNDER BOSTADSRÄTTFÖRENINGAR FASTIGHETSBOLAG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen SABO SLUTSATSER SLUTSATSER OM BEHOVET AV OLIKA 7.2 ENERGITJÄNSTER Mätning och visualisering Energideklaration och energibesiktning Energirådgivning och analys Energieffektivisering Laststyrning Serviceavtal Drift och underhållsavtal Funktionsavtal Utbildning Finansiella tjänster SLUTSATSER OM TROVÄRDIGHETSFRÅGAN DISKUSSION FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING REFERENSER 145 BILAGA 1 DISKUSSIONSUNDERLAG VILLAKUNDER OCH BRF 147 BILAGA 2 DISKUSSIONSUNDERLAG FASTIGHETSFÖRETAG

18 1 INLEDNING Bakgrunden till detta forskningsprojekt är ett tidigare forskningsprojekt av Sernhed och Jeppesen, som mynnade ut i rapporten Från bulkleverantör till energipartner. I detta forskningsprojekt gjordes en kartläggning av svenska fjärrvärmebolags satsningar inom energitjänstesegmentet under I studien framkom att det fanns ett stort intresse för att erbjuda energitjänster hos många fjärrvärmebolag, men att satsningarna generellt sett inte hade kommit särskilt långt. Tjänsterna var relativt enkla och omfattningen av energitjänster som erbjöds var inte så stor. De tjänster som erbjöds var framförallt tjänster som låg nära fjärrvärmeföretagens kärnverksamhet, såsom energistatistik och serviceavtal på fjärrvärmecentralerna, medan mer avancerade energitjänster såsom garanterad energibesparing (eng. Energy Performance Contracting) och funktionsavtal, exempelvis att sälja 21ºC istället för kwh, var ovanliga. En annan sak som framkom var att företagen generellt sett var dåliga på att analysera kundbehovet av energitjänster och på att marknadsföra tjänsterna. Det framkom att tjänsterna ofta utvecklades utifrån en föreställning av vad en energitjänst är, genom att man sneglade på vad andra har gjort, snarare än att man gick ut till sina kunder och frågade vad deras behov var. Utifrån resultaten från denna studie föddes idén att närma sig energitjänster utifrån ett kundperspektiv med utgångspunkt i följande frågeställningar: Vad är det för problem och behov som kunderna har i sina anläggningar, fastigheter eller verksamheter, som skulle kunna lösas med hjälp av energitjänster? Vad är det för typ av tjänster som olika kundgrupper är intresserade av? Vad tycker kunderna om att fjärrvärmeföretagen engagerar sig på energitjänstemarknaden? Upplever kunderna att det finns problem med trovärdighet när deras energibolag som säljer energi i volym nu också säljer tjänster som har till syfte att leda till energieffektivisering och till att mindre energi köps? 1.1 Syfte och avgränsningar För att kunna utveckla framtidens tjänster måste fjärrvärmeföretagen förstå kundernas behov, speciella förutsättningar och preferenser. Studiens syfte och mål är att undersöka och sammanställa olika kundgruppers speciella förutsättningar och preferenser som påverkar vilka energitjänster som de kan vara intresserade av att använda eller köpa. Ett annat delsyfte är att undersöka om det föreligger en trovärdighetsproblematik i att fjärrvärmebolagen också blir leverantörer av olika energitjänster. Studien fokuserar på tre olika kundgrupper: privatkunder, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Samtliga tre grupper kan vara av intresse vid utveckling av segmentet energitjänster och dessa målgrupper har valts ut i diskussion med 18

19 forskningsprojektets referensgrupp. De olika grupperna skiljer sig väsentligen åt till exempel när det gäller hur energirelaterade beslut fattas, vilka krav och behov som finns antingen i hushållet, i föreningen eller i fastighetsbolaget och vilken kompetens och resurser som finns att tillgå när det gäller energifrågor Begreppet energitjänster Energitjänster kan definieras som tjänster som är relaterade till energianvändningen och som syftar till en effektivare användning. I EG-direktivet (2006/32/EG) definieras energitjänster som: den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik och/eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattad förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar. Det finns även en europeisk standard för energitjänster som definierar energitjänster så här: Energitjänster är samlingsnamnet för nya och utvecklade samverkansmodeller för genomförande av besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader. Modellerna baseras på att ett energitjänsteföretag analyserar byggnadernas tekniska och driftmässiga status avseende åtgärdsbehov och besparingsmöjligheter. Resultaten sammanställs till ett garanterat lönsamt effektiviserings- och moderniseringsprojekt. (SIS, 2010) Vi har valt att använda oss av en bred definition av energitjänster som bygger på Bergmasth & Strids modell från Se Figur 1. 19

20 Indirekta energitjänster Direkta energitjänster Funktion Initiering Förstudie Energistatistik Analys Energirådgivning och analys Utförande Energieffektivisering Drift Serviceavtal Drift- och underhållsavtal Energitjänstavtal: -prestationsavtal -funktionsavtal Undervisning i Rabatt och lån för energieffektiv Figur 1: Modell över energitjänster (Källa: Bergmasth & Strid, 2004). Förtjänsten med denna modell är att den även tar med tjänster som indirekt kan leda till energibesparing vilket ger en bredare bild av begreppet energitjänster än vad som ibland avses med begreppet, till exempel i jämförelse med energitjänstedirektivets definition där endast det sista ledet funktion i form av prestationsavtal och funktionsavtal avses (WSP, 2006). De indirekta tjänsterna har ur fjärrvärmebolagens perspektiv stora utvecklingsmöjligheter då man till exempel redan har system för mätning och debitering och då dessa indirekta tjänster kan utgöra instegsaffärer till energitjänster som ligger högre upp i kedjan (Sernhed & Jeppesen, 2009). 20

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet Energieffektivisering inom industrin Patrik Thollander Linköpings Universitet 2009-11-30 Sid 2 Linköpings universitet 2009-11-30 Sid 3 Linköpings universitet Energianvändning i gjuteriindustrin 2009-11-30

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER SEMINARIUM 6 AFFÄRS- CH PRCESSMDELLER Denna övning skall lösas skriftligt och lämnas in vid seminariet. Varje studerande skall lämna in en egen lösning. Ange namn och personnummer på lösningen. ÖVNING

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Vattenfalls affärsutveckling gentemot våra slutkunder Vattenfall Veteranerna 2012-03-22

Vattenfalls affärsutveckling gentemot våra slutkunder Vattenfall Veteranerna 2012-03-22 Vattenfalls affärsutveckling gentemot våra slutkunder Vattenfall Veteranerna 2012-03-22 Annika Ramsköld Head of Market Strategy & Business Development Vattenfall Distribution & Sales It is all about our

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Thomas Broberg och Andrius Kazukauskas (CERE, Umeå Universitet) 18 februari, 2015 Om projektet Start: oktober, 2013 Avslut: oktober,

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling

Strategi för en hållbar utveckling Strategi för en hållbar utveckling En drivkraft för innovation, nya affärer och lönsamhet Workshop MiljöAktuellt 2010-09-30 Jonas Oldmark, Det Naturliga Steget jonas.oldmark@thenaturalstep.org Det Naturliga

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

från bulkleverantör till energipartner Rapport I 2009:31

från bulkleverantör till energipartner Rapport I 2009:31 från bulkleverantör till energipartner Rapport I 2009:31 från bulkleverantör till energipartner en kartläggning av energitjänster i svenska fjärrvärmeföretag kerstin sernhed jessica jeppesen ISBN 978-91-7381-046-3

Läs mer

Energieffektivisering. Peter Silverhjärta 2013-05 15

Energieffektivisering. Peter Silverhjärta 2013-05 15 Energieffektivisering Peter Silverhjärta 2013-05 15 Timmätningsreformen När lagstiftaren rättar saker kan det bli märkligt! Hur har det gått? Timmätningsreformen ca 43 000 kunder har bytt leverantör per

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer