Influensa i Sverige. säsongen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Influensa i Sverige. säsongen 2010-2011"

Transkript

1 Influensa i Sverige säsongen

2

3 Influensa i Sverige säsongen

4 Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Utgiven av: Smittskyddsinstitutet Solna. Tel: , fax: (månad, år). Artikelnummer:

5 Förord Varje vinterhalvår drabbas vi av influensaepidemier av olika omfattning. Beroende på aktuella virus karaktär och immuniteten mot dem i olika åldersgrupper påverkas människor och samhälle på olika sätt. Om äldre drabbas får många svår sjukdom, med hög sjukhusbelastning och överdödlighet som följd. Små barn kan också behöva sjukhusvård, men dödsfall är sällsynta. Lite äldre barn klarar influensainfektioner ganska bra men omfattande vård av sjukt barn i hemmet kan ge stor arbetsplatsfrånvaro bland föräldrarna. Om det dyker upp en helt ny influensastam som skapar pandemi kan det uppkomma så omfattande frånvaro i den arbetsföra befolkningen att viktiga samhällsfunktioner hotas. Vissa influensor kan också vara mycket aggressiva, och ge upphov till svår sjukdom med hög belastning på intensivvården och dödsfall i alla åldersgrupper. Ingen av dessa konsekvenser går att upptäcka genom ett enda rapporteringssystem. För att få en totalbild av den pågående influensaaktiviteten har Smittskyddsinstitutet (SMI) etablerat en rad olika epidemiologiska rapporteringssystem för influensa, från rapportering direkt från sjuka människor till insamling av data från olika vårdinstanser och webben. För att värdera immuniteten mot ett väntat virus i olika åldergrupper görs även antikroppsstudier på blodprover. Minst lika viktig som den epidemiologiska övervakningen är den virologiska. Vid SMI etableras referensmetoder för diagnostik när det dyker upp nya virustyper. Virus från hela landet karakteriseras avseende vaccinlikhet, känslighet för antivirala medel och andra faktorer som kan påverka hur svår infektion de orsakar. I denna rapport beskrivs de övervakningssystem som använts under vintersäsongen och resultaten av såväl epidemiologisk som virologisk övervakning. Inkomna data analyseras i relation till data från tidigare influensasäsonger och åtgärder som vidtagits för att begränsa epidemins konsekvenser. I viss mån relateras även till internationella erfarenheter men det är svårt när det gäller epidemiologiska data eftersom data insamlas på olika sätt i olika länder. Årliga influensarapporter på engelska finns att tillgå sedan år 2000, men detta år produceras för första gången en svensk version för att öka tillgängligheten för dem som är intresserade av influensadata i Sverige.

6

7 Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning System för rapportering och datainsamling Anmälningspliktig rapportering av influensa A(H1N1) Sentinelrapporteringen Sentinelprovtagning Sjukrapport Webbsök Dödstalsdata Seroepidemiologiska studier Sjukvårdsrådgivningen Övriga informationskällor Rapportering till svenska samarbetspartners/myndigheter Rapportering till internationella samarbetspartners/myndigheter Svensk medierapportering Epidemiologiska data från säsongen Laboratorieverifierade fall (anmälningsplikt och frivillig laboratorierapportering)17 Säsongsinfluensa Influensa B Sentinelrapportering och sentinelprovtagning Sentinelprovtagning Överdödlighet Populationsbaserad övervakning Uppskattning av antalet insjuknade i influensa Symptom i samband med influensatoppen Virologiska data v40/2010-v.20/ Frivillig laboratorierapportering Karaktärisering av influensastammar och urval av prover Karaktärisering av influensa Influensa A(H1N1)

8 Influensa A/H3N Influensa B Nya diagnostiska metoder och kvalitetssäkring Bilaga 1. Fylogenetiskt träd för aminosyrasekvensen för hemagglutinin A/H1N1(2009) Bilaga 2. Fylogenetiskt träd för aminosyrasekvensen för hemagglutinin A/H3N Bilaga 3. Fylogenetiskt träd för aminosyrasekvensen för hemagglutinin influensa B39

9 9

10 Sammanfattning Den första postpandemiska säsongen blev intensiv och långdragen, med tre cirkulerande influensavirus. De två dominerande virustyperna, influensa A(H1N1)2009 och influensa B drabbade huvudsakligen barn och unga, och vi fick inte någon påtaglig överdödlighet bland de äldre. Den omfattande influensa B- epidemin, som även drabbade övriga Europa, var oväntad och ovanlig. Enstaka unga patienter med influensa B drabbades av svår lunginflammation som krävde intensivvård och vi fick ett dödsfall. Totalt rapporterades 3689 laboratorieverifierade influensadiagnoser under säsongen. Därav var 1129 influensa A(H1N1)2009, 1866 influensa B och 694 säsongsinfluensa A. Den högsta incidensen av A(H1N1)2009 sågs liksom 2009 hos barn mellan 0 och 4 år, men till skillnad från 2009 var den mycket låg hos skolbarnen. De riktigt små barnen var ju ofödda eller ovaccinerade under pandemin 2009, och därför helt oskyddade inför säsongen Pandemivaccinationen från 2009 hade annars en förvånande bra skyddseffekt på mellan 70 och 80% under Av de anmälda angavs sjukvård för 401 (35%) och 63 (5,5%) behövde intensivvård. Detta var högre andelar än under pandemin. Minst 63 personer intensivvårdades på grund av influensa A(H1N1)2009, och minst 10 avled. Detta var en betydligt lägre incidens av allvarlig sjukdom än i andra länder (till exempel England, Danmark) som inte vaccinerade så många som vi gjorde under pandemiåret, men som befarat blev det ändå en relativt kraftig andra pandemivåg under säsongen De flesta influensastammar som karakteriserades vid SMI var vaccinlika och någon omfattande resistens mot den typ av antivirusmedel som rekommenderas i Sverige har inte identifierats. Vaccintäckningen inför säsongen var troligen lägre än normalt, men exakta siffror för landet finns inte. 10

11 System för rapportering och datainsamling Influensapyramiden (fig. 1) visar schematiskt hur influensasjuklighet slår mot olika sektorer i samhället. I Tabell 1 beskrivs de datainsamlingssystem vi använt för att följa aktiviteten från pyramidens bas till dess topp. Figur 1. Influensapyramid som illustrerar influensans samhällskonsekvenser, från att somliga människor smittas utan att få symtom till att några måste intensivvårdas och en liten andel smittade dör till följd av sjukdomen. 11

12 Tabell 1. Beskrivning av alla övervakningssystem som användes under säsongen Rapporteringssystem/ metod Hur går det till? Vad visar systemet/ metoden? Antal/andel rapporterade under säsongen 1. Anmälningsplikt för laboratorierna avs. influensa A(H1N1)2009 v. 40/10-v.20/11 Alla laboratorier ska anmäla influensadiagnos med identitet i SmiNet så snart som möjligt enligt Smittskyddslagen Antalet laboratoriekonfirmerade fall av influensa 1129 fall 2. Klinisk anmälningsplikt, samtliga fall A(H1N1)2009 v.40/10 -v.20/11 Sjukhusvårdade fall ska anmälas kliniskt. Riskgruppstillhörighet, vaccinationsstatus och vårdnivå efterfrågas men är frivilligt att fylla i Alla ifall som sjukhusvårdas (och deras symptom, ev. riskgruppstillhörighet, vaccinationsstatus och vårdnivå, dock ofullst. ifyllt) 401/1129 (35%) av laboratorieverifierade fall anmäldes kliniskt 3. Insamling av IVAdata A(H1N1)2009 v.40/10 -v.20/11 Frivilligt tillägg till anmälningsplikt enligt anmälningsblankett. Svårighetsgrad av sjukdom baserat på vårdnivå (intensivvård, respirator, ECMO). 63 av 401 (16%) av sjukhusvårdade patienter intensivvårdade 4. Aggregerad laboratorierapportering och nämnardata v.40/10-v.20/11 Veckovisa rapporter från laboratorierna till SMI av antalet prover som analyserats avseende influensa och andelen influensapositiva prover Nämnardata för analys om influensavirus eller någon annat orsakar influensalik sjukdom analyserade prover varav 3689 (20 %) var positiva, 1129 A(H1N1)2009, 694 säsongsinfluensa A samt 1866 influensa B. 5. Dödsfall. Anmälningsplikt/registersök A(H1N1)2009 Anmälningsplikt för patologer samkörning av anmälda enligt smittskyddslagen med influensa och dödsregister. Lokal analys av influensa som dödsorsak Hur många som har avlidit 10 avlidna identifierade (A(H1N1)2009 ) 6. Sentinelrapportering v. 40/10-v. 20/11 Utvalda läkarmottagningar rapporterar veckovis totala antalet vårdsökande och andelen med influensaliknande sjukdom. I samband med anmälan anges läkarens/ mottagningens ungefärliga patientunderlag. Hur stor andel av sökande i öppenvård som har influensaliknande sjukdom och andel med influensaliknande symtom i upptagningspopulationen. Det senare ska veckovis rapporteras till ECDC 762/ (0,4%) personer som sökte sentinelläkare och 762/ (0,1 %) av personer som listats hos rapporterande läkare angav influensaliknande symtom ( ILS). 7. Sentinelprovtagningen v.18/09-v.5/10 En del av ILS-patienterna provtas och proverna analyseras vid SMI avseende influensa Hur stor andel av sentinelpatienterna som har influensa 1161 prover analyserade varav 299 (25,8%) influensapositiva 8. Viruskaraktärisering Kontinuerlig insamling och karakterisering av influensapositiva prover från olika laboratorier samt av influensapositiva sentinelprover. Karaktärisering med hjälp av arvsmasseanalys Virus vaccinlikhet och eventuella resistens mot antivirala medel 114 stammar karaktäriserade med avseende på vaccinlikhet och 106 med avseende på antiviral resistens. Alla stammar var lika vaccinet och ingen stam var resistent mot 12

13 9. Sjukrapport En populationsbaserad kohortstudie i Vecka 38/10-20/11 Stockholm där deltagarna rapporterar via telefon eller webb om de får luftvägsinfektion. Deras symtom avgör om de har influensaliknande sjukdom (ILS) eller annan luftvägsinfektion (ARI). Cirka deltagare Antalet med influensaliknande sjukdom korrigerat med andelen influensapositiva prover i sentinelprovtagningen respektive vecka ger en grov uppfattning om hur många som varit influensasjuka. 10. Webbbsök Ett helautomatiskt system som använder sökdata från den medicinska webbplatsen Vårdguiden.se. Antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen patienter med influensaliknande sjukdom (ILS). 11. Seroepidemiologi Serologisk undersökning avseende influensa A(H1N1)2009 med hemagglutinationsinhibition av representativa populationer har gjorts på material från 2007, oktober 2009 och maj Vaccinationstäckning andelen säsongsvaccinerade personer Rapport från smittskyddsläkarna om över 65 år i respektive län. Olika metoder för beräkning i olika län. Ger en uppfattning om hur många som är sjuka i ARI och ILS och ett grovt estimat på hur många av dessa som verkligen har influensa. Fungerar som ett komplement till sentinelrapporteringen. Andel i olika åldrar som har antikroppar som binder till den receptorbindande strukturen H hos den pandemiska influensan till följd av smitta eller vaccination och hur andelen ändrats sedan 2007 de godkända antiviralerna Antal ARI: Antal ILS: 658 Medelvärde andel sjuka/vecka vecka 38-20: 1,98 % ARI, 0,70 % ILS Från v till v gjordes drygt sökningar vilka inkluderade ordet influensa. Över 50 % av befolkningen hade antikroppar vid provinsamlingen juni Andelen var högst (76 %) bland barn (3-14 år) och lägst (26 %) bland personer >65år. Serum från juni 2011 insamlade, ännu ej analyserade (20/9 2011). 13. Frågor till 1177 Primär kontaktorsak för telefonfrågor till 1177 inklusive åldergruppstillhörighet överförs manuellt till SMI. 14 landsting är anslutna. Symtom uppdelade på barn och vuxna ~ samtal med frågor om något av: andningsbesvär, feber, halsont och hosta. Anmälningspliktig rapportering av influensa A(H1N1)2009 När A(H1N1)2009 identifierades 2009 gjordes den anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och under säsongen kvarstod att de mikrobiologiska 13

14 laboratorierna måste anmäla alla verifierade fall. Klinisk anmälan krävdes för patienter som lagts in på sjukhus. Anmälan gjordes via SmiNet, och på den kliniska anmälningsblanketten kunde förutom identitet, ålder och datum för insjuknande och diagnos även anges riskgruppstillhörighet, vårdnivå och vaccinationsstatus anges. Tyvärr var blanketterna ofta ofullständigt ifyllda Sentinelrapporteringen Ett urval av Sveriges allmänläkare än sentineler (=spejare) inom Sveriges influensarapportering från öppenvården. De informerar varje vecka via SmiNet hur mångas patienter med influensaliknade sjukdom (ILS) de undersökt under föregående vecka och hur många patienter de undersökt totalt. När rapporteringen startar anger de också hur många patienter som tillhör mottagningens upptagningsområde. Sveriges sentinelrapportering sker i stort sett enligt de rekommendationer som tagits fram i Europeiska Smittskyddsinstitutets (ECDC:s) influensaövervakningsgrupp, European Influenza Surveillance Network (EISN) men vi får relativt få rapporter jämfört med andra länder. Detta kan bero på att influensapatienter kan vara sjukskrivna en vecka utan läkarintyg i Sverige, och att man inte vänder sig till allmänläkaren utan till akutmottagningar för influensasjukdom som man upplever så svår att den är vårdkrävande. Trots det låga antalet rapporterade fall överensstämmer sentinelkurvornas form väl med dem vi får fram från andra rapporteringssystem. Sentinelprovtagning Det är svårt att ställa influensadiagnos baserat bara på patientens symtom. Influensaliknande sjukdom orsakas inte alls alltid av influensa, och ibland kan andra epidemier som ger liknande symptom misstolkas som influensaepidemier. För att få en uppfattning om hur stor andel av de patienter som söker med influensaliknande sjukdom som verkligen har influensa tas näsprover för influensadiagnostik på en del av de patienter som rapporteras inom sentinelsystemet. Diagnostiken utförs kostnadsfritt vid SMI, och materialet används även för att karakterisera de influensastammar som cirkulerar. Sjukrapport En minoritet av patienter som smittas med influensa har så svåra symtom att de behöver besöka läkare. I ett försök att kartlägga sjukligheten i befolkningen driver SMI sedan säsongen det populationsbaserade övervakningssystemet Sjukrapport. Varje år inbjuds mellan och invånare i Stockholms län att med fullständig identitet rapportera insjuknande i luftvägsinfektion för sig själva eller något av sina barn. Rapporteringen sker via telefon med talsvar eller via webben. När man rapporterar får man svara på frågor om man har symtom som hosta, feber och muskelvärk, som kan tala för influensa. Systemet klassificerar anmälan som ILS (influensalik sjukdom) eller akut respiratorisk infektion (ARI) enligt de falldefinitioner som fastställts av Europakommissionen. 14

15 Resultaten av rapporteringen presenteras veckovis på webben som kurvor över andel av de anmälda som rapporterar ILS respektive ARI. Genom att samanalysera dessa data med hur stor andel av ILS-patienter som får positivt provresultat i sentinelprovtagningen (se nedan) under respektive vecka gör vi också vid slutet av säsongen en approximativ bedömning av andelen influensasjuka i samhället. Genom att de sjuka anmäler sig med full identitet och vid den initiala anmälan accepterat studiens förutsättningar kan representativiteten för deltagarna avseende ålders- och könsfördelning kontrolleras, och snedfördelningen korrigeras vid nästföljande säsongs rekrytering. Webbsök Webbsök är ett automatiskt system som använder helt anonyma data från Vårdguiden.se ( för att med en statistisk modell uppskatta sentinelkurvans utveckling. Systemet etablerades på SMI Data kommer dagligen, och webbsök ger därför en approximativ uppfattning om influensaaktiviteten upp till en vecka tidigare än sentinelrapporteringen. Resultaten av Webbsök läggs varje måndag ut på webben som en kurva som uppskattar sentinelkurvan från föregående vecka. Dödstalsdata För att identifiera överdödlighet inhämtas det aggregerade antalet döda per vecka från Statistiska Centralbyrån och relateras till en normalkurva där förväntad dödlighet utan närvaro av influensa beräknats. Överdödligheten beräknas även inom ramen för ett Europeiskt samarbete som leds från Danmark, och där Socialstyrelsen är kontaktmyndighet. Socialstyrelsen kommer från och med säsongen 2011 att ansvara för överdödlighetsanalyserna. Seroepidemiologiska studier Serumprover som är representativa för kön och ålder insamlas från överskott från kemilaboratorier över hela landet. Proverna har analyserats avseende antikroppar som förhindra att influensa A(H1N1)2009 agglutinerar röda blodkroppar (hemagglutinationsinhibition; HI). Andelen med påvisbara antikroppar och skyddande nivå i olika åldergrupper har jämförts med motsvarande data för 2007 och Tyvärr kan inte antikroppar som inducerats via vaccination och sjukdom särskiljas Sjukvårdsrådgivningen Vid telefonsamtal till 1177 Sjukvårdsrådgivningen registreras patientens ålder och kontaktorsak. Anonyma data om kontaktorsak som talar för övre luftvägsinfektion eller gastroenterit på barn respektive vuxna överförs manuellt till SMI. Genom att jämföra dessa data med influensaspridningen får vi indikationer på vilka symtom som är mest karakteristiska för influensa. 15

16 Övriga informationskällor Smittskyddsläkarna rapporterar om något anmärkningsvärt kommit till deras kännedom i länen. Epidemiologin i utlandet följs på WHO:s och ECDC:s hemsidor, och ofta genom nationella hemsidor. Informell information om till exempel utbrott från vård och allmänhet följs upp liksom medierapportering om influensa nationellt och internationellt. Rapportering till svenska samarbetspartners/myndigheter Under influensasäsongen sammanställer SMI nationella och internationella data i en detaljerad veckorapport. En preliminär sammanställning av säsongen görs i den sista rapporten (vecka 20). En detaljerad årsrapport skickas under efterkommande höst till WHO och ECDC. Från och med 2011 görs motsvarande sammanställning också på svenska. SMI håller regelbundet en informationsdag (SMI-dag) om influensa inför den stundande influensasäsongen och vaccinationsstarten. Smittskyddsläkare, mikrobiologiska laboratorier och Socialstyrelsen samt andra beröra myndigheter informeras vid behov om exceptionella händelser, och olika grupper bl.a. den Nationella pandemigruppen hanterar gemensamma frågor. Rapportering till internationella samarbetspartners/myndigheter SMI är WHO:s nationella influensacentrum och deltar i det Europeiska Smittskyddsinstitutets dedicerade nätverk för influensaövervakning (European Influenza Surveillance Network; EISN). Ett viktigt åtagande är att veckovis rapportera influensadata till ECDC:s databas TESSy, som vidarerapporterar till WHO:s databas Flunet. Ett representativt urval av de influensapositiva prover som samlats in av SMI skickas till WHO Collaborating Centre (WHO CC) för vidare karaktärisering. Svensk medierapportering Media har tillgång till influensadata på SMI:s webbplats och vid epidemier kontaktas SMI framförallt av riksmedia. I mån av tid försöker vi besvara de frågor vi får, och i de flesta fall har medierapporteringen blivit korrekt. 16

17 Epidemiologiska data från säsongen Laboratorieverifierade fall (anmälningsplikt och frivillig laboratorierapportering) Totalt rapporterades 3689 laboratorieverifierade influensadiagnoser under säsongen (fig. 1). Detta är ungefär en tredjedel av antalet diagnoser under pandemin 2009 men för övrigt det högsta antalet sedan 1993, då vi började registrera laboratorieverifierade fall. Säsongen var ovanlig och blev långdragen (ca 20 veckor) eftersom tre virus, A(H1N1)2009, influensa B och A(H3N2) cirkulerade (fig. 1). För frivilligrapporteringen saknas information från ett par län angående patienternas ålder och kön, vilket gör att tabeller avseende detta omfattar 3604 patienter. Figur 1. Antal veckovis totalt rapporterade laboratorieverifierade fall av A (H1N1)2009, (anmälningsplikt), och säsongsinfluensa A och B, (frivillig laboratorierapportering) Antal fall vecka 17

18 Figur 2. Antal veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall uppdelade på A(H1N1)2009 (anmälningsplikt)och säsongsinfluensa A och B (frivillig laboratorierapportering) säsongen Antal diagnoser A(H1N1) och säsongsinfluensa A och B Säsong Vecka A(H1N1) Influensa A Influensa B Totalt antal Den första toppen av laboratorieverifierad influensasjukdom (fig. 1 och 2) inträffade vecka 1, och sammanföll med toppen för andra pandemivågen av A(H1N1)2009 (fig. 3). Totalt anmäldes 1129 fall av H1N1 jämfört med under första vågen Figur 3. Laboratoriekonfirmerade fall av influensa A(H1N1)2009 per vecka, säsongerna och Säsongen har trunkerats. Högsta veckovärdet (2431 fall) inföll vecka 46/ Antal fall vecka De första fallen av laboratorieverifierad A(H1N1)2009 rapporterades från Jämtland och Värmland (fig. 4) men totalt blev incidensen högst i Skåne (fig. 5, tabell 2). 18

19 Figur 4. Veckovis incidens per invånare av laboratorieverifierad A(H1N1)2009 per län säsongen Figur 5. Total incidens per invånare och per län av laboratorieverifierad Figur 5. Incidens per invånare av A(H1N1)2009 säsongen

20 Tabell 2. Antal och incidens av laboratoriekonfirmerad influensa A(H1N1)2009 per landsting sorterad efter högsta incidens Region Antal fall Incidens (per invånare) Population Skåne Dalarna Stockholm Kronoberg Västra Götaland Kalmar Värmland Halland Gotland Uppsala Östergötland Örebro Blekinge Västmanland Jönköping Södermanland Västernorrland Gävleborg Västerbotten Jämtland Norrbotten Totalt Den högsta incidensen av laboratorieverifierad sjukdom sågs, liksom 2009, hos barn mellan 0 och 4 år, men till skillnad från 2009 var incidensen låg hos skolbarnen (tabell 1). Sjukvård angavs för 401 av de anmälda och 63 behövde 20

21 intensivvård (tabell 3). Andelen laboratorieverifierad influensa A(H1N1)2009 som behövde sjukhusvård eller intensivvård var, liksom rapporterats från andra länder, högre än under (fig. 6). 10 dödsfall orsakade av influensa A(H1N1)2009 har identifierats under säsongen. Nio tillhörde riskgrupp för svår influensasjukdom. Tabell 3. Ålder, vårdnivå och avlidna för laboratorieverifierade fall av A(H1N1)2009 Åldersgrupp Laboratorie konfirmerade Sjukhusvårdade IVA-vårdade Avlidna Antal Incidens Antal Incidens Antal Incidens Antal > Total Det är inte lagstadgat att komplettera ett redan anmält fall med information om intensivvård eller död. Data i tabell 3 kan därför vara ofullständiga. Figur 6. Andel sjukhusvårdade respektive intensivvårdade patienter av totala antalet anmälda laboratorieverifierade fall (blå) och (röd) Andel i % Sjukvård Intensivvårdade Pandemivaccinationen 2009 hade en mycket god skyddande effekt även Beräknat enligt screeningsmetoden var skyddseffekten hos personer mellan 1,5 och 65 år 77% (95% konfidensintervall 68-84). Data för vaccinationstäckning var i beräkningen approximerad från 25% av befolkningen. Den andra vågen av A(H1N1)2009 verkar också ha varit betydligt mildare i Sverige än i länder med 21

22 lägre vaccinationstäckning 2009, med färre dödsfall och intensivvårdade i förhållande till folkmängden. Emellertid är analysen av vaccinationseffektiviteten mycket komplex i avsaknad av exakta data för vaccinationstäckning, och pågår fortfarande. Säsongsinfluensa Totalt anmäldes 2560 fall av säsongsinfluensa A och B. Incidensen var högst i Skåne. Ålder har inte rapporterats för 85 patienter. Influensa B Unikt för säsongen var det mycket stora antalet influensa-b diagnoser, i Sverige liksom i övriga Europa och i vissa andra delar av världen. Totalt anmäldes 1866 laboratorieverifierade fall, vilket är rekord för influensa B. Toppnoteringen nåddes vecka 5. Därefter följde en liten svacka, sannolikt beroende på vinterloven, och avslutningsvis en andra, lite lägre topp vecka 9 (fig. 7). Liksom för influensa A(H1N1)2009 rapporterades den högsta incidensen från Skåne (fig. 8). Figur 7. Veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall av influensa B (frivilliga laboratorierapporteringen) Antal fall vecka 22

23 Figur 8. Länsvis incidens per invånare av laboratorierapporterad influensa B säsongen Åldersmässigt låg den högsta incidensen i åldersgruppen 5-14 år. Att lite äldre barn och unga vuxna drabbas är typiskt för influensa B. Från flera länder har under vintern rapporterats intensivvård och dödsfall i influensa B, och även i Sverige avled en patient trots vård i ECMO. Slutligen rapporterades 694 fall av säsongsinfluensa A (fig. 9). Det är ett förhållandevis mycket lågt tal men ändå var incidensen av verifierad säsongsinfluensa A högre än i de flesta övriga Europeiska länder. De stammar som karakteriserats var av subtyp H3. Som vanligt hittades högsta incidens bland de riktigt små och de riktigt gamla (tabell 5). Flest laboratorieverifierade fall anmäldes, liksom för influensa B, under vecka 5 (fig. 9) och incidensen var högst i Uppsala (fig. 10). Figur 9. Veckovis rapporterade laboratorieverifierade fall av säsongsinfluensa A åren (frivilliga laboratorierapporteringen) Antal fall vecka 23

24 Figur 10. Länsvis incidens per invånare av laboratorieverifierad influensa säsongsinfluensa A Tabell 5. Antal laboratorieverifierade fall och incidens per invånare per åldersgrupp av A(H1N1)2009, säsongsinfluensa A och B A(H1N1)2009 Säsongsinfluensa A och B A(H1N1), A och B Antal Incidens Antal Incidens Antal Incidens Antal Incidens Åldersgrupp A(H1N1) A(H1N1) Infl A Infl A Infl B Infl B Totalt Totalincidens 0-4 år , , , , år 58 5,8 29 2, , , år , , , ,9 >65 år 56 3, , , ,8 Totalt , , ,4 3604* 38,6 *För 85 rapporterade fall saknas uppgift om ålder och kön. Totalt antal influensadiagnoser blir då 3689 st. 24

25 Sentinelrapportering och sentinelprovtagning Inom sentinelsystemet rapporteras influensalik sjukdom. Typ och subtyp av influensa framgår genom analys av prover tagna inom sentinelprovtagningen. Totalt deltog 64 enheter i rapporteringen, med ett upptagningsområde av patienter, men alla rapporterade inte för alla veckor. I genomsitt rapporterade 39 enheter. Totalt rapporterades 762 patienter med influensaliknade sjukdom. Diskrepansen var stor mellan antalet laboratorieverifierade fall under pandemiåret och och antalet sentinelrapporter respektive år. Under 2009 rapporterades laboratorieverifierade fall och 1253 patienter med influensaliknande sjukdom (ILS), rapporterades 3689 laboratorieverifierade fall och 762 ILS-patienter från sentinelsystemet. Vår bedömning är att det togs förhållandevis betydligt mera prover i öppenvården under , och att sentinelrapporteringen ger en bättre jämförelsebild av den totala influensaaktiviteten under pandemiåret än laboratorieanmälningarna. Figur 11. Andel (%) patienter med influensaliknande sjukdom (ILS) av det totala antalet patientbesök inom sentinelövervakningen Tabell 6. Sentinelövervakning av influensaliknande sjukdom (ILS), antal rapporterade fall och incidens per åldersgrupp Åldersgrupp Antal ILS Incidens < 4 år 41 7, år , år 533 8,7 >65 år 63 3,7 Totalt 762 8,2 25

26 Sentinelprovtagning Under säsongen skickades 1161 sentinelprover in. Totalt 299 prover (25,8%), var positiva för influensa; 113 för influensa A och 186 för influensa B. Av de positiva proverna var 26,8% positiva för A(H1N1)2009, 7,4% för A/H3 och 62,2% positiva för influensa B. Två prover var positiva både för den pandemiska influensan och A/H3. Av de influensa B positiva proverna likande 86,7% linjen B/Victoria/2/87 och 8,1% linjen B/Yamagata/16/88. Cirka 4% av de positiva proverna kunde inte subtypas/typas avseende linjelikhet på grund av låg virusmängd i ursprungsprovet. Figur 12. Antal veckovis inskickade sentinelprover och antal och andel positiva Influensa B positiva Antal negativa Influensa A positiva Procent Positiva % 90 90% 80 80% Antal prov % 60% 50% 40% 30% 20% 10% Procent Positiva 0 0% Vecka Figur 13. Antal sentinelprover prover positiva för influensa A(H1N1)2009, influensa B och Influensa A(H3) Antal diagnoser vecka B positiva A/H1v A/H3 Total A och B diagnoser 26

27 Överdödlighet Trots den höga influensaaktiviteten sågs lite influensaassocierad överdödlighet (fig. 14). Toppen kring jultid berodde sannolikt mest på kyla. Den låga överdödligheten trots hög influensaaktivitet berodde sannolikt på den lilla andelen influensa A(H3) under säsongen. Övriga influensor drabbar i mindre utsträckning de äldre, och påverkar därför inte de totala dödstalen så mycket. Figur 14. Influensassocierad överdödlighet

28 Populationsbaserad övervakning Figur 15. Luftvägsinfektion som rapporterats till Sjukrapport, veckovis för säsong , och Figur 16. Influensaliknande sjukdom som rapporterats till Sjukrapport, veckovis för säsong , och Totalt noterades rapporter om akut respiratorisk infektion (ARI) från de cirka 2700 deltagarna i Sjukrapport. Det var en något större andel luftvägsinfektioner under 2010/2011 än under 2009/2010. Även andelen influensaliknande sjukdom (totalt 658 rapporter) i Sjukrapport var något högre 2010/2011 jämfört med föregående säsong. I laboratorierapporteringen noterades att influensa A(H1N1)2009 dominerade runt årsskiftet. Under samma period sågs en antydan till ökning av influensaliknande sjukdom bland Sjukrapportdeltagarna. Vecka 4 började den ökningen av influensa 28

29 B i laboratorierapporteringen. Något senare kan man se en ökning av influensaliknande sjukdom hos deltagarna i Sjukrapport med den högsta noteringen av influensaliknande sjukdom för åldersgruppen 0-14 år. Uppskattning av antalet insjuknade i influensa Till Sjukrapport rapporteras symptom vid förkylning och feber. Symptomrapporten delas in i akut luftvägsinfektion och influensaliknande sjukdom som definieras av att man har influensaliknande symptom som inte verifieras med laboratorieprov. Därför har andelen positiva i sentinelprovtagningen i Stockholm använts för att uppskatta hur stor anden av dem som anmält influensaliknande sjukdom som haft infektion med influensavirus. En grov uppskattning av antalet insjuknade i influensa i samhället kan alltså göras byggt på data från Sjukrapport och ett antal antaganden. Det är viktigt att betona att det är en uppskattning och inte några exakta data. Antaganden: Att Sjukrapports population är representativ för Stockholm. Att de som rapporterar till Sjukrapport är representativa för dem som söker sentinelprovtagande läkare. Att de provtagna inom sentinelprovtagningen har haft influensaliknande sjukdom enligt Sjukrapports definition. Med hjälp av den andel influensaliknande sjukdom som rapporterats till Sjukrapport varje vecka sedan vecka 48 och andelen av de sentinelprovtagna i Stockholm som varit positiva för influensa samma veckor har vi uppskattat andelen som insjuknat i influensa i Stockholmsbefolkning. För varje vecka multipliceras andelen med Stockholms läns totala befolkningsmängd 2010 (källa SCB). Siffrorna har adderats och det totala antalet insjuknade i Stockholm under veckorna 48 till 11 räknats ut. För att undvika missvisande siffror har vi också valt att endast redovisa en uppskattning för veckorna 48 till 11 då sentinelprov togs på 5 eller fler personer i Stockholm. Om sentinelprovtagarna istället provtagit alla som sökt vård för akut luftvägsinfektion och om man dessutom gör ovanstående antaganden för rapporter om akut luftvägsinfektion fås istället en högre siffra fram (den övre gränsen på uppskattningen). Om man vidare antar att smittan spritts i hela landet på samma sätt i Stockholm kan uppskattningen göras för hela Sveriges befolkning. Skattningen för influensainsjuknade för veckorna 48 till 11 blev för Stockholm cirka och för Sverige cirka Detta är ca 50% mer än skattningen för pandemin. Eftersom säsongsinfluensorna cirkulerade under längre tid än pandemin och drabbade lite äldre personer är det sannolikt att det totalt var lite fler sjuka. Baserat på nu relativt gamla studier brukar man ange att 29

30 mellan 5% och 15% av befolkningen insjuknar i säsongsinfluensa, och detta stämmer väl med vår beräkning för Symptom i samband med influensatoppen SMI får varje vecka information om vissa kontaktorsaker från 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Statistiken baseras på de kontaktorsaker som sjuksköterskorna på de olika Sjukvårdsrådgivningarna registrerat. Om en person beskriver flera symtom registreras det viktigaste symtomet som kontaktorsak. Endast en kontaktorsak till samtalet kan anges. Sju kontaktorsaker som kan relateras till influensa har här valts ut. Dessa visas i figuren för två säsonger, från vecka 27, 2009 till vecka 26, 2010 med streckade linjer och från vecka 27, 2010 till vecka 20, 2011 med heldragna linjer. Liksom var feber hos barn den vanligaste kontaktorsaken i samband med influensatoppen. Figur 17. Statistik över de telefonsamtal om influensarelaterade symtom som inkommit till landstingens telefonrådgivningstjänst 1177 Sjukvårdsrådgivningen 30

31 Figur 18. Modell över uppskattad andel patienter med influensaliknande sjukdom (ILS) Baserat på sökningar på Vårdguiden.se. Säsong 2010/11, från vecka 27, 2010 till vecka 26, 2011, visas med röd linje. Vecka 16 till vecka 26, 2009 (delar av säsong 2008/2009) visas i gult och vecka 27, 2009 till vecka 26, 2010 (säsong 2009/2010) visas i blått. Sentinelrapporterna för 2010/11 visas med svart linje. 31

32 Virologiska data v40/2010-v.20/2011 Frivillig laboratorierapportering Med undantag för pandemisäsongen ställdes under flest influensadiagnoser sedan registreringen började Svenska laboratorier utförde under säsongen influensaanalyser varav 3689 (20%) blev positiva för influensa A eller B. Av de positiva proverna var 1866 (50,5%) influensa B, 1129 (31%) A(H1N1)2009 och 694 (18,5%) var säsongsinfluensa A. SMI erhöll 94 av de 694 influensa A positiva prover som inte var positiva för A(H1N1)2009 och alla subtypades till A/H3. Av de 1866 influensa B-positiva proverna skickades 75 till SMI för vidare karaktärisering. Av de analyserade proverna liknade 90,3% linjen B/Victoria/2/87 och 9,7% liknade B/Yamagata/16/88. B/Victoria ingick i säsongsvaccinet för influensa säsongen Karaktärisering av influensastammar och urval av prover Majoriteten av de karaktäriseringar som görs på SMI utgörs av sekvenseringsanalyser. Influensa A-genomet består av åtta gensegment som kodar för tio proteiner. SMI karaktäriserar kontinuerligt tre av dessa segment vilka kodar för fyra proteiner. För influensa B analyseras två gener. Hemagglutinin (HA) från båden influensa A och B karaktäriseras med avseende på vaccinlikhet och förändring av receptoraffinitet. Vissa mutationer i HA-genen gör också att virus binder till receptorer i lungorna istället för att binda till receptorer i övre luftvägarna. Den subtypsspecifika PCR-analysen för influensa A och PCRanalysen för linjelikhet gällande influensa B är riktad mot HA-genen. Ett representativt urval av prover som karaktäriserats på SMI skickas till WHO Collaboration Centre (WHO CC) laboratoriet i London för vidare analys med hemagglutinationsinhibition (HI). Neuraminidas (NA)-genen karakteriseras för resistens mot neuraminidashämmarna Oseltamivir och Zanamivir (Tamiflu och Relenza ). En fenotypisk analys, NAI, för bestämning av antiviral känslighet utförs också på SMI. Med den mäts aktiviteten av NA hos influensaisolat i närvaro av Oseltamivir eller Zanamivir varpå stammens känslighet för respektive neuraminidashämmare kan beräknas. Ovanstående analyser har utförts både för influensa A och B. Matrixgenen (MA) i influensa A kodar för två proteiner, M1 and M2. PCRmetoder som används för påvisande av influensa A i kliniska prover är ofta riktade mot denna gen. M1 krävs för sammansättning av viruspartiklar medan M2 kodar för en jonkanal och karaktäriseras avseende resistens mot amantadin. Fenotypisk analys baseras på virus som odlats i cellkultur. Idag görs influensaisolering på vävnadskultur bara på viruslaboratoriet på Umeå universitetssjukhus och på SMI. Detta innebär att SMI står i kontinuerlig kontakt 32

33 med svenska laboratorier för att erhålla representativa provmaterial som kan odlas på vävnadskultur. SMI uppmanar de svenska laboratorierna att skicka in positiva prover från patienter som är svårt sjuka, som har insjuknat trots vaccination, patienter som inte svarat på antiviral behandling samt från patienter som har avlidit på grund av influensasjukdom. Karaktärisering av influensa Figur 19. Resultat av subtypning samt linjetypning av positiva sentinelprover A/H1v A/H3 B-Vic B-Yam Influensa A(H1N1)2009 Säsongen sekvenserades vid SMI 49 HA-gener och 47 NA-gener från A/H1N1)2009-positiva prover (se fylogenetiskt träd för HA, bilaga 1). Tabellen visar provernas gruppering i undergrupper (tabell 7). Tabell 7. Antal Undergrupp Nyckelmutationer 14 AH1/California/7/ A/California/7/2009/(A/Christchurch/16/2010) D94N, N125D, V250A 24 AH1/California/7/2009; A/England/142/2010 S185T 7 A/California/7/2009 (A/Hong Kong/2213/2010) S128P, V199A, I295V Tio stammar, inkluderat de muterade stammarna som ovan, analyserades fenotypiskt med NAI. Alla var känsliga för Oseltamivir och Zanamivir. Två av de tio stammarna analyserades även fenotypiskt med NAI av WHO CC i London med samma resultat som SMI avseende känslighet för Oseltamivir och Zanamivir. 33

34 Under våren 2011 identifierades några A(H1N1)2009 stammar som hade mutationer i regionen för proben som används i den diagnostiska realtids-pcren specifik för A(H1N1)2009. Information skickades genast ut till de svenska laboratorierna samt en uppmaning att skicka in stammar med misstänkt mutation (ger avvikande utseende i kurvorna som erhålls vid realtids-pcren). Totalt insamlades sju A(H1N1)2009 som uppvisade mutationer i proberegionen. Detta medförde en lägre känslighet i analysen. Ett nytt PCR-system har utvärderats på SMI. Influensa A/H3N2 SMI sekvenserade 34 HA-gener, 27 NA-gener och 28 MA-gener från de A/H3- positiva prov som skickats in under säsongen (se fylogenetiskt träd för HA, bilaga 2). Proverna grupperades i följande undergrupper (tabell 8). Tabell 8. Antal Undergrupp Nyckelmutationer 9 A/Perth/16/2009 E62K, N144K, K158N, N189K 13 A/Hong Kong/2121/2010 D53N, Y94H, I230V, E280A 12 A/Victoria/208/2009 K158N, N189K, T212A Ett isolat som odlats på MDCK-celler hade en mutation i NA-genen (D151D/N blandstam) som enligt litteraturen orsakar reducerad känslighet för Oseltamivir och Zanamivir. Ett annat isolat som också odlats på MDCK-celler uppvisade en mutation D151G i NA-genen. Denna mutation resulterar i reducerad känslighet för endast Zanamivir. Tio stammar, inklusive stammen med mutation D151D/N, analyserades fenotypiskt med NAI. Samtliga var känsliga för Oseltamivir och Zanamivir. Samma tio stammar analyserades med NAI av WHO CC i London med överensstämmande resultat avseende känslighet för Oseltamivir och Zanamivir. Stammen med D151G har ännu inte analyserats fenotypiskt. Mutationen S31N i M2 som inducerar amantadinresistens påvisades i 28/28 analyserade stammar. Matrixsekvenserna användes också för att validera SMI:s real-tids PCR system för matrix A. Influensa B Det var intensiv influensa B-säsong och 75 influensa B-stammar typades för vaccinlikhet genom analys avseende linjelikhet. En majoritet, 75,9%, liknade B/Victoria/2/1987 som är den linjetyp som ingick i säsongens vaccin och 24,1% liknade B/Yamagata/16/88. Vaccinet skyddar inte mot den andra linjetypen. SMI sekvenserade HA-genen från 22 Victoria-liknande stammar och från 7 Yamagata-liknande (se fylogenetiskt träd bilaga 3). Stammarna grupperades inom följande undergrupper (tabell 9). 34

35 Tabell 9. Antal Undergrupp Nyckelmutationer 22 Victoria_B/Brisbane/60/2008 N75K, N165K, S172P 5 Yamagata_B/Bangladesh/3333/2007 S150I, N165Y, S229D 2 Yamagata_B/Brisbane/3/2007 R48K, P108A, S229G NA-genen sekvenserades från 23 Victoria-liknande och sju Yamagata-liknande stammar. Mutation I221V som misstänks kunna orsaka reducerad känslighet för Oseltamivir observerades i ett B/Victoria-liknande prov vid direktsekvensering från ursprungsmaterial. Fenotypisk analys kunde inte utföras på detta prov då det inte kunde isoleras. Tio B/Victoria-liknande och 5 B/Yamagata-liknande stammar analyserades fenotypiskskt med NAI. Alla stammar var känsliga för Oseltamivir och Zanamivir. Två av stammarna, en B/Victoria liknande och en B/Yamagataliknande analyserades även av WHO CC. Resultaten överensstämde med SMI:s avseende känslighet för Oseltamivir och Zanamivir. Alla sekvenser som erhållits under säsongen har lagts in i den publika databasen Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). SMI isolerade influensa från 63 prover som skickades in från laboratorier i Sverige. Alla prover analyserades med sekvensering och på ett urval gjordes även en fenotypisk analys med NAI. Alla 63 proverna skickades till WHO CC i London för vidare karakterisering, 19 skickades i slutet av januari och resterande 43 i början av juni. SMI har erhållit resultaten från den första sändningen och resultaten visar på en god överensstämmelse mellan laboratorierna. Nya diagnostiska metoder och kvalitetssäkring Inför säsongen hade enstegs-pcr system för påvisning av cirkulerande influensatyper utvecklats och implementerats vid SMI. Flera andra svenska laboratorier använder nu samma metod. PCR metodiken är känslig och snabb och kan lätt skalas upp för analys av många prover på ett effektivt sätt. Analysmetoden kan användas för matrix A och B, subtyps-specifik A(H1N1)2009, A/H3, säsongs A/H1 och de två influensa B-linjerna. Metoden utprövades också för diagnostik av misstänkt fågelinfluensa. SMI har kontinuerligt sekvenserat målgenerna för PCR-systemen, M1 och HA. De laboratorier som använder det PCR-system som SMI har etablerat uppmanas att skicka in alla prov med avvikande resultat för sekvensanalys (se punkt under redovisning av A(H1N1)2009). SMI har även assisterat laboratorier som utvecklat egna PCR-system, bland annat genom att sekvensera inskickade prover för att validera deras metoder. SMI erbjuder också positiva kontroller för dem som så önskar. SMI deltar i flera externa kvalitetsprogram. Två gånger/år skickar WHO ut en influensa PCR-panel. De senaste åren har SMI erhållit korrekta svar på alla prover. 35

36 Förutom detta deltar SMI även i panelutskick från QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics) och EISN:s Influenza Virus EQA-program. SMI producerade i oktober 2010 en PCR-panel för kvalitetskontroll av diagnostiken vid Svenska laboratorier på uppdrag av Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige (EQUALIS). Tidigare år har kvalitetspaneler innefattat material för odling på cellkultur och antigendetektion (IF och/eller snabbtest), men med införande av nya molekylära metoder på landets laboratorier producerades nu endast en panel för PCR. Tjugo laboratorier deltog i kvalitetskontrollen. Fjorton av dessa lämnade 10/10 korrekta resultat och tre laboratorier kunde inte påvisa virus i 1 prov med lågt virusinnehåll vardera. Av de resterande tre laboratorierna hade två stycken två fel vardera och ett laboratorium hade en kontamination i en analys. Figur 20. Erhållna resultat från panelen för PCR baserad influensadiagnostik Antal fel Antal rätt 36

37 Bilaga 1. Fylogenetiskt träd för aminosyrasekvensen för hemagglutinin A/H1N1(2009) 37

38 Bilaga 2. Fylogenetiskt träd för aminosyrasekvensen för hemagglutinin A/H3N2 38

39 Bilaga 3. Fylogenetiskt träd för aminosyrasekvensen för hemagglutinin influensa B 39

40 Denna rapport kan beställas från: Smittskyddsinstitutets beställningsservice c/o Strömberg, Stockholm. Fax: E-post: Webbutik: Publikationen kan även laddas ner från:

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 47 (21 27 november).

Influensarapport för vecka 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 47 (21 27 november). Influensarapport för 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget 47 (21 27 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2013

Influensarapport för vecka 48, 2013 Influensarapport för 48, 2013 Denna rapport publicerades den 5 december 2013 och redovisar influensaläget 48 (25/11 1/12) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2013

Influensarapport för vecka 44, 2013 rapport för 44, 2013 Denna rapport publicerades den 7 november 2013 och redovisar influensaläget 44 (28/10 3/11) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 41, 2016 Denna rapport publicerades den 20 oktober 2016 och redovisar influensaläget vecka 41 (10-16 oktober).

Influensarapport för vecka 41, 2016 Denna rapport publicerades den 20 oktober 2016 och redovisar influensaläget vecka 41 (10-16 oktober). Influensarapport för vecka 41, 2016 Denna rapport publicerades den 20 oktober 2016 och redovisar influensaläget vecka 41 (10-16 oktober). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2013

Influensarapport för vecka 40, 2013 Influensarapport för vecka 40, 2013 Denna rapport publicerades den 10 oktober 2013 och redovisar influensaläget vecka 40 (30/9 6/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 4 (19-25/1).

Influensarapport för vecka 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 4 (19-25/1). rapport för 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget 4 (19-25/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 15-16, 2014

Influensarapport för vecka 15-16, 2014 rapport för 15-16, 2014 Denna rapport publicerades den 24 april 2014 och redovisar influensaläget 15-16 (7-20/4). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 4, 2017 Denna rapport publicerades den 2 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 4 (23 29 januari).

Influensarapport för vecka 4, 2017 Denna rapport publicerades den 2 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 4 (23 29 januari). Influensarapport för 4, 2017 Denna rapport publicerades den 2 februari 2017 och redovisar influensaläget 4 (23 29 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 43, 2013

Influensarapport för vecka 43, 2013 Influensarapport för 43, 2013 Denna rapport publicerades den 31 oktober 2013 och redovisar influensaläget 43 (21/10 27/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 48 (23 29 november).

Influensarapport för vecka 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 48 (23 29 november). rapport för 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget 48 (23 29 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2013

Influensarapport för vecka 49, 2013 Influensarapport för 49, 2013 Denna rapport publicerades den 12 december 2013 och redovisar influensaläget 49 (2/12 8/12) 2013. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Vad visar

Läs mer

Influensarapport för vecka 14, 2015 Denna rapport publicerades den 9 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 14 (30/3-5/4).

Influensarapport för vecka 14, 2015 Denna rapport publicerades den 9 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 14 (30/3-5/4). Influensarapport för 14, 2015 Denna rapport publicerades den 9 april 2015 och redovisar influensaläget 14 (30/3-5/4). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 17-18, 2014

Influensarapport för vecka 17-18, 2014 rapport för 17-18, 2014 Denna rapport publicerades den 8 maj 2014 och redovisar influensaläget 17-18 (21/4 4/5). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 12 (21 27 mars).

Influensarapport för vecka 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 12 (21 27 mars). Influensarapport för 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget 12 (21 27 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 10 (7-13 mars).

Influensarapport för vecka 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 10 (7-13 mars). Influensarapport för 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget 10 (7-13 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2014

Influensarapport för vecka 3, 2014 Influensarapport för 3, 2014 Denna rapport publicerades den 23 januari 2014 och redovisar influensaläget 3 (13/1 19/1) 2014. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december).

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december). Influensarapport för 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget 48 (28 november 4 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2014

Influensarapport för vecka 6, 2014 rapport för 6, 2014 Denna rapport publicerades den 13 februari 2014 och redovisar influensaläget 6 (3/2 9/2) 2014. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 50, 2015 Denna rapport publicerades den 17 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 50 (7-13 december).

Influensarapport för vecka 50, 2015 Denna rapport publicerades den 17 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 50 (7-13 december). Influensarapport för 50, 2015 Denna rapport publicerades den 17 december 2015 och redovisar influensaläget 50 (7-13 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 7, 2014

Influensarapport för vecka 7, 2014 Influensarapport för 7, 2014 Denna rapport publicerades den 20 februari 2014 och redovisar influensaläget 7 (10/2 16/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj).

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj). Influensarapport för 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget 17-18 (25 april 8 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 2, 2015 Denna rapport publicerades den 15 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 2 (5-11/1).

Influensarapport för vecka 2, 2015 Denna rapport publicerades den 15 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 2 (5-11/1). rapport för 2, 2015 Denna rapport publicerades den 15 januari 2015 och redovisar influensaläget 2 (5-11/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 9 (29 februari 10 mars).

Influensarapport för vecka 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 9 (29 februari 10 mars). Influensarapport för 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget 9 (29 februari 10 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari). Influensarapport för 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget 5 (30 januari 5 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 50, 2014 Denna rapport publicerades den 18 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 50 (8/12-14/12).

Influensarapport för vecka 50, 2014 Denna rapport publicerades den 18 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 50 (8/12-14/12). rapport för 50, 2014 Denna rapport publicerades den 18 december 2014 och redovisar influensaläget 50 (8/12-14/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 9 (27 februari 5 mars).

Influensarapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 9 (27 februari 5 mars). Influensarapport för 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar influensaläget 9 (27 februari 5 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 2, 2016 Denna rapport publicerades den 21 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 2 (11 17 januari).

Influensarapport för vecka 2, 2016 Denna rapport publicerades den 21 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 2 (11 17 januari). Influensarapport för 2, 2016 Denna rapport publicerades den 21 januari 2016 och redovisar influensaläget 2 (11 17 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 5 (1 7 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 5 (1 7 februari). Influensarapport för 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget 5 (1 7 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 7 (9-15/2).

Influensarapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 7 (9-15/2). Influensarapport för 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar influensaläget 7 (9-15/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2017 Denna rapport publicerades den 23 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 11 (13 19 mars).

Influensarapport för vecka 11, 2017 Denna rapport publicerades den 23 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 11 (13 19 mars). Influensarapport för 11, 2017 Denna rapport publicerades den 23 mars 2017 och redovisar influensaläget 11 (13 19 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 51, 2016 Denna rapport publicerades den 29 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 51 (19 25 december).

Influensarapport för vecka 51, 2016 Denna rapport publicerades den 29 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 51 (19 25 december). Influensarapport för 51, 2016 Denna rapport publicerades den 29 december 2016 och redovisar influensaläget 51 (19 25 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november).

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november). Influensarapport för 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget 45 (7-13 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar influensaläget vecka 13 (27 mars 2 april).

Influensarapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar influensaläget vecka 13 (27 mars 2 april). Influensarapport för 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar influensaläget 13 (27 mars 2 april). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 13-14, 2014

Influensarapport för vecka 13-14, 2014 rapport för 13-14, 2014 Denna rapport publicerades den 10 april 2014 och redovisar influensaläget 13-14 (31/3 6/4). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 1, 2014

Influensarapport för vecka 1, 2014 Influensarapport för 1, 2014 Denna rapport publicerades den 9 januari 2014 och redovisar influensaläget 1 (30/12 5/1) 2014. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 8 (16/2-22/2).

Influensarapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 8 (16/2-22/2). rapport för 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar influensaläget 8 (16/2-22/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 44 (31 oktober 6 november).

Influensarapport för vecka 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 44 (31 oktober 6 november). Influensarapport för 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget 44 (31 oktober 6 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2016 Denna rapport publicerades den 18 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 6 (8 14 februari).

Influensarapport för vecka 6, 2016 Denna rapport publicerades den 18 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 6 (8 14 februari). Influensarapport för 6, 2016 Denna rapport publicerades den 18 februari 2016 och redovisar influensaläget 6 (8 14 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2016 Denna rapport publicerades den 15 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 49 (5-11 december).

Influensarapport för vecka 49, 2016 Denna rapport publicerades den 15 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 49 (5-11 december). Influensarapport för 49, 2016 Denna rapport publicerades den 15 december 2016 och redovisar influensaläget 49 (5-11 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2014

Influensarapport för vecka 11, 2014 rapport för 11, 2014 Denna rapport publicerades den 20 mars 2014 och redovisar influensaläget 11 (10 16/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10).

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10). rapport för 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget 40 (29/9-5/10). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj).

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj). Influensarapport för 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget 18-19 (1 14 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 2, 2017 Denna rapport publicerades den 19 januari 2017 och redovisar influensaläget vecka 2 (9 15 januari).

Influensarapport för vecka 2, 2017 Denna rapport publicerades den 19 januari 2017 och redovisar influensaläget vecka 2 (9 15 januari). Influensarapport för 2, 2017 Denna rapport publicerades den 19 januari 2017 och redovisar influensaläget 2 (9 15 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 3

Läs mer

Influensarapport för vecka 12, 2014

Influensarapport för vecka 12, 2014 Influensarapport för 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar influensaläget 12 (17/3 23/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 52, , 2017

Influensarapport för vecka 52, , 2017 Influensarapport för 52, 2016 1, 2017 Denna rapport publicerades den 12 januari 2017 och redovisar influensaläget 52-1 (26 dec 8 jan). Uppdaterad 13 jan 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad

Läs mer

Influensarapport för vecka 53, , 2016

Influensarapport för vecka 53, , 2016 Influensarapport för 53, 2015-1, 2016 Denna rapport publicerades den 14 januari 2016 och redovisar influensaläget 53-1 (28 december 10 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 7, 2017 Denna rapport publicerades den 23 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 7 (13 19 februari).

Influensarapport för vecka 7, 2017 Denna rapport publicerades den 23 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 7 (13 19 februari). Influensarapport för 7, 2017 Denna rapport publicerades den 23 februari 2017 och redovisar influensaläget 7 (13 19 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 8 (20-26 februari).

Influensarapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 8 (20-26 februari). Influensarapport för 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar influensaläget 8 (20-26 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 8, 2016 Denna rapport publicerades den 3 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 8 (22-28 februari).

Influensarapport för vecka 8, 2016 Denna rapport publicerades den 3 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 8 (22-28 februari). Influensarapport för 8, 2016 Denna rapport publicerades den 3 mars 2016 och redovisar influensaläget 8 (22-28 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2).

Influensarapport för vecka 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 6 (2-8/2). Influensarapport för 6, 2015 Denna rapport publicerades den 12 februari 2015 och redovisar influensaläget 6 (2-8/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 6 (6-12 februari).

Influensarapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 6 (6-12 februari). Influensarapport för 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar influensaläget 6 (6-12 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari).

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari). Influensarapport för 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget 3 (18-24 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (8) Influensasäsongen 2016 2017 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2016 2017 i Stockholms län Innehåll Sammanfattning av influensasäsongen 2016 2017... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11).

Influensarapport för vecka 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 47 (17/11-23/11). rapport för 47, 2014 Denna rapport publicerades den 27 november 2014 och redovisar influensaläget 47 (17/11-23/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Webbenkät om influensarapporterna. SMI-dag om influensa 2013-10-02 Marie Rapp

Webbenkät om influensarapporterna. SMI-dag om influensa 2013-10-02 Marie Rapp Webbenkät om influensarapporterna SMI-dag om influensa 2013-10-02 Marie Rapp Bakgrund Webbenkät publicerades i influensarapporterna vecka 15, 16 och 17 Syfte: kartlägga behovet av information för att anpassa

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen Influensasäsongen 2013-2014 Denna rapport publicerades den 22 maj 2014 och sammanfattar influensasäsongen 2013-2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vad har övervakningssystemen visat?... 3 Influensasäsongen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2016 och sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Läget vecka 19-20, 2016... 3 Sammanfattning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Influensasäsongen och kommande säsong

Influensasäsongen och kommande säsong Influensasäsongen 2015 2016 och kommande säsong AnnaSara Carnahan Epidemiolog Folkhälsomyndigheten annasara.carnahan@folkhalsomyndigheten.se 2016-09-26 2015-2016 3 Anmälningsplikt för alla influensafall

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen Influensasäsongen 2016-2017 Denna rapport publicerades den 12 juni 2017 och sammanfattar influensasäsongen 2016-2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Sammanfattning av säsongen 2016-2017 i Sverige...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar...3 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget...4 2.1 Regional

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Slutrapport - Calicivirussäsongen 2013/2014

Slutrapport - Calicivirussäsongen 2013/2014 Slutrapport - Calicivirussäsongen 2013/2014 Redaktionen Elsie Castro och Lena Sundqvist Rapporten publicerades 2014-07-03 Sammanfattning I familjen Calicivirus ingår bland annat norovirus och sapovirus,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen Influensasäsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar influensasäsongen 2014-2015 Uppdaterad 2015-06-01 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vad har övervakningssystemen

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen Influensasäsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar influensasäsongen 2014-2015 Uppdaterad 2015-06-01 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vad har övervakningssystemen

Läs mer

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014 SIRI SIRI startade 2012 som ett projekt för registrering av intensivvårdade patienter med laboratorieverifierad influensa

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

Influensa A(H1N1) 2009

Influensa A(H1N1) 2009 Dnr 73-15/11 Smittskyddsläkaren Influensa A(H1N1) 29 Utvärdering av sjuklighet och handläggning av patienter med diagnostiserad influensa A(H1N1) 29 i Uppsala län 29/21 Smittskyddsenheten Landstinget i

Läs mer

Influensa Förra säsongen och nytt för i år. Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare

Influensa Förra säsongen och nytt för i år. Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare Influensa Förra säsongen och nytt för i år Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare Tid Aktivitet Ansvariga 11.30-12.30 Lunch 12.30-12.45 Introduktion Peter Iveroth, Malin Bengnér, Ing-Marie Einemo, Ingela

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Virologisk säsongssammanfattning och aktivitet på södra halvklotet: vad säger detta om kommande säsong? Mia Brytting, Folkhälsomyndigheten

Virologisk säsongssammanfattning och aktivitet på södra halvklotet: vad säger detta om kommande säsong? Mia Brytting, Folkhälsomyndigheten Virologisk säsongssammanfattning och aktivitet på södra halvklotet: vad säger detta om kommande säsong? Mia Brytting, Folkhälsomyndigheten Antal prov 100 90 80 70 Prover tagna inom sentinelövervakningen

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004.

Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004. 1 (6) Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år), läsåret 2003/2004. Sammanfattning: Rapporter inlämnades från 3 152 skolor med totalt 120 931 elever, vilket motsvarar

Läs mer