OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken"

Transkript

1 OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0

2 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING INTRODUKTION BAKGRUND DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM Introduktion Befintlig konventionell bana Snabbjärnväg Trafikstart TRAFIKERINGSKONCEPT OCH UPPEHÅLL Trafikeringskoncept Restider Linköping Kalmar TRAFIKERINGSKONCEPT Fordon KORRIDORER OCH LINJEFÖRING GENOM OSKARSHAMN Snabbjärnväg Konventionell bana Godsbana Korridorbredder olika alternativ STATIONER Oskarshamn Oskarshamn hamn Övriga stationer Anslutande konventionella banor Västervik Oskarshamn Mönsterås Ålem Kalmar Flygplats JÄRNVÄGSTEKNIK Inledning TSD - Tekniska specifikationer för driftsinteroperabilitet

3 9.3. Broar BYGGNATIONSTEKNIK Traditionell byggnadsmetod Modern byggnadsmetod Kostnadsjämförelser trafikslag... 37

4 1. SAMMANFATTNING Oskarshamn kommun har anlitat Ramböll för att undersöka möjligheterna av att bygga en järnväg utmed E22 genom Oskarshamn och vilket utrymme som erfordras för markreservat av en framtida modern snabbjärnväg utmed Ostkusten. Med en modern snabbjärnväg som till samma kostnad som en traditionell järnväg byggs, skapas helt nya möjligheter för bra restider mellan orterna på Ostkusten. Från Oskarshamn beräknas restiden till 20 minuter till Kalmar och Västervik och 65 minuter till Linköping. Snabbjärnvägen är en förutsättning för Oskarshamns tillväxtmål och därmed framtida utveckling. Med effektiva transporter till Kalmar och Linköping skapas en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion och säkrar tillgången på kompetens åt näringslivet och möjlig expansion av näringslivet. Utan en kustjärnväg kommer Oskarshamn att ha en negativ befolkningstillväxt under överskådlig tid då samhället kommer vara en isolerad arbetsmarknad. Med den senaste byggtekniken med broförlagd bana är det möjligt att radikalt förkorta byggtiden till 2 år och därmed blir projektet en lönsam infrastrukturinvestering för kommunerna utmed banan och ger även stora socio-ekonomiska vinster för samhället. Med byggstart 2018 kan järnvägen stå klar En etapputbyggnad av banan bedöms vara oekonomiskt och ökar riskerna i projektet med färdigställandet av banan och äventyrar även lönsamheten i infrastrukturinvesteringen. Sträckan från Kalmar till Mönsterås och från Västervik till Linköping bör upprustas av Trafikverket till en standard på km/h. Region Kalmar bör ansvara för sträckan Mönsterås Oskarshamn Västervik som förläggs till största delen på bro med ballastfritt spår och som tillåter hastigheter på upp till 360 km/h. Nya stationer kan etableras vid Kalmar flygplats, Lindsdal, Ålem, Mönsterås, Påskallavik, Oskarshamn, Oskarshamn flygplats eller Kärnkraftverket, Blankaholm och Västervik. Resterande stationer bibehålls till Linköping. Befintligt konventionellt järnvägsnät bibehålls för godstrafik och persontrafik i den omfattning som förväntas vara nödvändig. Lokaltåg Högsby Oskarshamn bör bevaras så att matning till den nya snabbjärnvägen kan bevaras vilket även ger fördelar för Berga. Det är fullt möjligt att dra en broförlagd bana utmed E22 med en pelarbredd på 6 meter för dubbelspår och 3 meter för enkelspår. Brobredden blir 7 respektive 12 meter med en varierande brohöjd på 7 12 meter. Utredningen visar också att byggnation med brokonstruktioner och ballastfritt spår är överlägset ett traditionellt järnvägsspår med avseende på prestanda, byggkostnad, markutrymme, miljö och säkerhet. Stationen i Oskarshamn föreslås vara broförlagd med fyra spår. Ytterligare utredning erfordras för att undersöka var bästa stationsläge är trafikeringsmässigt och hur godset i Oskarshamns hamn ska fungera. Eventuellt kan ett stationsläge vara där snabbjärnvägen korsar den konventionella 1

5 järnvägen till Oskarshamn Hamn och Berga vid den södra infarten. Godståg kan ledas upp på den nya snabbjärnvägen för att följa järnvägen norrut och ner mot hamnen i Oskarshamn via en ny anslutning genom den norra delen av staden. Uppskattningsvis bör Trafikverket avsätta 9 Mdr och Region Kalmar 7 Mdr. EU förväntas bidra med 10 % av kostnaden. Finansieringen kan genomföras med stöd av China Investment Bank. 2

6 2. INTRODUKTION Oskarshamn kommun har anlitat Ramböll för en genomförbarhetsstudie av en snabbjärnväg genom Oskarshamn tätort utmed E22. Syftet är att säkerställa markbehovet för den framtida järnvägen genom staden och samtidigt säkra tillgången på arbetskraft till företag i kommunen. Med en snabbjärnväg från Kalmar till Linköping på 1,5 timmar skapas en konkurrenskraftigare arbetsmarknad och ökad tillgänglighet av arbetskraft till kommunen. Samtidigt långtidssäkras kommunens befolkningsutveckling och ger invånare möjlighet att bo kvar och arbetspendla effektivare och miljövänligare. Oskarshamn kommun har ett tillväxtmål på invånare och en snabbjärnväg anses bidra till att säkerställa detta mål. RESTIDER 2020 LINKÖPING NORRKÖPING GÖTEBORG JÖNKÖPING 0:45 VÄSTERVIK VISBY FRÅN OSKARSHAMN TILL: KALMAR 0:20 VÄSTERVIK 0:20 LINKÖPING 1:05 FRÅN LINKÖPING TILL: VÄSTERVIK 0:45 OSKARSHAMN 1:05 KALMAR 1:25 HALMSTAD VÄXJÖ HELSINGBORG MALMÖ 0:20 OSKARSHAMN 0:20 KALMAR KARLSKRONA Figur 1. Snabbjärnväg mellan Linköping Västervik Oskarshamn Kalmar. Denna rapport är ett första steg att konkritisera planerna på en snabbjärnväg mellan Kalmar och Linköping och skall utgöra ett underlag för att i samverkan med region Kalmar och kommunerna utmed banan finna den mest lämpliga korridoren för byggnation av snabbjärnvägen med den senaste tekniknivån och prestanda vilket innebär att banan byggs till största delen på bro. Lönsamheten uppnås av mycket effektiva byggnationsmetoder av snabbjärnvägen som tillämpas främst i Asien. Sträckan Kalmar Mönsterås och Västervik Linköping är befintlig bana och uppgraderas till km/h av Trafikverket. Resterande del av banan Mönsterås Oskarshamn Västervik byggs av Region Kalmar och dess kommuner med EU bidrag på 10 %. 3

7 350 Km/h ERTMS Figur 2. Konventionell järnväg har upphört. Med snabbjärnväg byggs banan fortare och med högre prestanda till samma byggkostnad som konventionell järnväg. I rapporten beskrivs översiktligt den framtida trafikeringen på snabbjärnvägen, linjeföringen genom Oskarshamn tätort, restider, stationslokalisering, samverkan med det konventionella nätet och övergripande om järnvägstekniska konstruktioner såsom spår, tunnel och broar. Slutsatserna i rapporten har utvecklats av Ramböll i samråd med Oskarshamn kommun och behöver inte nödvändigtvis korrespondera med Trafikverkets åsikter i nuläget. Projektgruppen består av expertis från Ramböll. Vision 2020 för Oskarshamn kommun är en snabbjärnväg från Kalmar via Oskarshamn och Västervik till Linköping. 4

8 3. BAKGRUND Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar öppnades 1994 för trafik med dieseldrivna motorvagnståg. Banan var till största delen en upprustad befintlig bana med många kurvor och relativt låg hastighet på sina ställen. Detta gjorde att restiden från Kalmar till Linköping idag ligger på 3 timmar och Stockholm nås på 4,5 timmar. LINKÖPING 85 VIMERBY 15 HULTSFRED RESTIDER ÅTVIDABERG 65 VÄSTERVIK 97 BERGA OSKARSHAMN 145 Restid Linköping Västervik / Kalmar Minuter Vsth = 100 km/h * Ingen persontrafik BLOMSTERMÅLA 30 MÖNSTERÅS 168* KALMAR 183 Figur 3. Konventionell järnväg Stångådalsbanan från Linköping till Kalmar och Tjustbanan mellan Gullringen Västervik. Restiden Linköping Västervik är 1 timme och 40 minuter och till Kalmar 3 timmar. Linköping Oskarshamn nås på 2 timmar och 20 minuter. Av bilden ovan framgår det att restiderna inte är konkurrenskraftiga och att det saknas en järnvägsförbindelse mellan Västervik Oskarshamn Mönsterås Kalmar där också de största populationerna förekommer. Sträckan Linköping Västervik är 111 km och Mönsterås Kalmar är 50 km. Den saknade länken Oskustbanan från Mönsterås till Oskarshamn och Västervik är 70 km. Beslutet att upprusta Stångådalsbanan 1994 var ett klokt beslut med de förutsättningar och den teknik som fanns vid den tidpunkten. Idag har förutsättningarna radikalt förändrats med mycket höga hastigheter och mycket snabba byggmetoder för broförlagda banor med prefabricerade broelement till samma byggkostnad som en konventionell järnväg. Exempelvis byggdes 1318 km höghastighetsjärnväg mellan Peking och Shanghai på 4 år med en restid på 4 timmar och med en genomsnittshastighet på 330 km/h. 5

9 Vid samma tidpunkt ansågs även höghastighetståg kunna köra på ballastspår men det har visat sig i Frankrike på sträckan Paris Lyon vara en dyr lösning och ballastbyte har redan genomförts 2 gånger till mycket stora kostnader. Denna rapport kan med fördel användas som underlag för djupare studier med avseende på marknadsanalyser, planering av järnvägar såsom järnvägsplaner, finansiella och socio-ekonomiska effekter, teknik-, miljö- och säkerhetsanalyser. Syftet med denna studie är att vara tillräckligt realistisk så att ett meningsfullt planeringsarbete kan genomföras i Oskarshamn kommun för att reservera den strategiskt viktiga korridoren genom Oskarshamn. Det är därför viktigt att kommunen planerar för marktillgång så att snabbjärnvägen kan byggas kostnadseffektivt av privata företag på en global byggmarknad. Arbetet organiseras av Oskarshamn kommun projektledare Erik Hjertqvist och samhällsbyggnadschef Bodil Liedberg Jönsson. Ramböll har valts av beställaren att utföra denna rapport. 6

10 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM 4.1. Introduktion Genomförbarhetsstudien undersöker förutsättningarna för en broförlagd bana utmed E22 genom Oskarshamn och dess stationsläge. Godstrafiken skall kunna nå hamnen norrifrån och resenärer skall kunna nå Gotlandsfärjan på lämpligt sätt. Bilden nedan visar Oskarshamn och dess infrastruktur. Oskarshamn Figur 4. Oskarshamns tätort med järnvägskorridorer i röda linjer. Den nya snabbjärnvägen går i nordsydlig riktning och följer E22 med anslutande godsspår i norr till hamnen. Järnvägen i västöstlig riktning är befintlig järnväg till Oskarshamn station med genomgående hamnspår som slopas i framtiden. Triangelspår bör etableras för att öka spårsystemets flexibilitet. Framtida stationsläge kan vara vid spårkorsningen alternativt vid sjukhuset Befintlig konventionell bana Från Oskarshamn avgår tåg från den befintliga järnvägsstationen vid hamnterminalen för Gotlandsfärjan. Från Oskarshamn reser man med tåg till Berga på 20 minuter där man byter tåg till Linköping eller Kalmar. Restiden till Linköping är 145 minuter och till Kalmar 78 minuter. Stångådalsbanan har låg hastighet och det gör att restiderna inte är konkurrenskraftiga. I Oskarshamn bor det ungefär invånare. Stationen trafikeras med 3 turer per dag och det uppskattas att cirka 200 resenärer per dag använder tåget som transportmedel. Potentialen är betydligt större om järnvägstrafiken är konkurrenskraftig. Det uppskattas att det är möjligt att få 4000 resenärer per dag varav 200 uppskattas fortsätta resan till Visby på Gotland. 7

11 Figur 5. Konventionella banor i Småland Snabbjärnväg En snabbjärnväg mellan Kalmar och Linköping via Oskarshamn och Västervik skulle ge mycket fördelaktiga och konkurrenskraftiga restider. Kalmar och Västervik kan nås på 20 minuter och Linköping på 1 timme och 5 minuter. Tillgängligheten till Oskarshamn i tid räknat halveras vilket innebär att resa med bil blir längre tidsmässigt. Vid linjeföringen måste man kartlägga de fasta punkterna som måste passeras av höghastighetsbanan utöver start och slutpunkten. Det kan vara en anslutningspunkt till det konventionella järnvägsnätet, ett stationsläge, vattendrag, tunnelportal etc. Målsättningen är att ha så få fasta punkter som möjligt vilket ger den största flexibilitet i linjeföringen. Nedan följer några av de viktigaste fasta punkterna för snabbjärnvägen. Mönsterås, Oskarshamn, Västervik Passage Emån infart syd Västervik E22 Oskarshamn Kustlandskap söder om Västervik I dessa fasta punkterna uppstår svåra passager och dessa bör så tidigt som möjligt detaljutformas så att man säkert kan fastställa att passagen är möjlig att uppnå med höghastighetståg innan man väljer att fastslå linjeföringen på andra ställen. 8

12 Hela den befintliga sträckan mellan Linköping och Kalmar är 231 km samt sträckan Berga till Oskarshamn är 28 km. Godsspåret mellan Blomstermåla och Mönsterås är 20 km. Idag går det fortare att köra med bil mellan Linköping och Kalmar på 2,5 timme än att åka tåg. Linjeföringen för snabbjärnvägen blir 231 km och den totala restiden 85 minuter vilket motsvarar en genomsnitthastighet på 163 km/h. Tid max i kolumnen till höger nedan avser en möjlig hastighet mellan stationerna. Det innebär att den operativa hastigheten överstiger 300 km/h. Sträcka Längd Tid max Linköping - Åtvidaberg 38,5 km 20 min Åtvidaberg - Västervik 72,5 km 25 min Västervik - Oskarshamn 61 km 20 min Oskarshamn - Mönsterås 11 km 10 min Mönsterås - Kalmar 48 km 10 min* Figur 6: Delsträcka, längd och restid.* Mönsterås Ålem Lindsdal har hög sth pga. god spårgeometri. LINKÖPING Restid Linköping Västervik / Kalmar Minuter Vsth = 250 km/h * Ingen persontrafik 85 VIMERBY 15 HULTSFRED RESTIDER BERGA 28 BLOMSTERMÅLA ÅTVIDABERG VÄSTERVIK OSKARSHAMN MÖNSTERÅS KALMAR min 85 min Figur 7. Snabbjärnväg i Småland. Viktiga stationer på snabbjärnvägen är Åtvidaberg, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. Andra stationer som kan bli aktuella är Överrum, Gamleby, Blankaholm, Oskarshamn flygplats eller kärnkraftverk, Påskallavik, Ålem, Lindsdal och Kalmar flygplats som exempel. Vid stopp på dessa stationer förlängs restiden med 30 minuter till Kalmar. 9

13 Vimmerby och Hultsfred påverkas inte av snabbjärnvägen. Högsby och Berga blir anslutna via Oskarshamn eller Kalmar. Ett uppehåll vid Blomstermåla bedöms få negativ påverkan på snabbjärnvägen. Trafikeringen på snabbjärnvägen är avsedd för trycktäta höghastighetståg utan korglutning med hastigheter upp till 360 km/h eller 100 meter per sekund. Lutningarna på en snabbjärnväg kan vara upp till 3,5 % på maximalt 6 km, normalt 2,5 % till skillnad från en konventionell bana som trafikeras med godståg som begränsar lutningen till 1,0 % - 1,25 % i Oskarshamn. Kurvradierna ligger runt 7000 meter för att framtidssäkra för högre hastigheter. Banan kan byggas helt avskild från omgivningen på bro eller i tunnel vilket ger en mycket trafik- och driftsäker bana Trafikstart 2020 För att trafikstart skall vara möjlig 2020 innebär det att samtliga kommuner och Region Kalmar deltar i planeringsprocessen så att översiktsplaner uppdateras och beslutas i kommunerna. Kan detta uppnås senast 2016 finns det goda möjligheter att trafikstarten kan ske

14 5. TRAFIKERINGSKONCEPT OCH UPPEHÅLL 5.1. Trafikeringskoncept Snabbjärnvägen kan trafikeras på två sätt. Ett trafikeringskoncept är att stanna på de mellanliggande mindre stationerna och ett tågsystem som enbart stannar på de större stationerna Åtvidaberg, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar. Tågen med fler stopp stannar på de mindre stationerna om efterfrågan finns på transporten. Vanligtvis använder invånare Park and Ride möjligheten det vill säga att ta bilen till stationen en kort bit för att sedan arbeta på tåget till och från jobbet. Därför är det viktigt att de större stationerna har mycket gott om parkeringsutrymmen för bil och cykel samt att det lokala bussnätet anpassas till de nya förutsättningarna i staden Restider Linköping Kalmar Snabbjärnvägen ger möjlighet till nedanstående restider mellan Linköping och Kalmar under förutsättning att Trafikverket anpassar sina delar av den befintliga banan till dagens tekniska nivå och upphör med 1850 års standard med skarvspår och solkurvor. Linköping Kalmar STH Restid Linköping 200 0:00 Åtvidaberg 200 0:20 Västervik 360 0:45 Oskarshamn 360 1:05 Mönsterås 360 1:15 Kalmar 200 1:25 Figur 8. Restider mellan Linköping Kalmar med 200 respektive 360 km/h. Etapputbyggnad 1. Trafikverket påbörjar omgående hastighetsanpassning Kalmar Blomstermåla Mönsterås och Västervik Linköping till sth km/h. Färdigställt senast Region Kalmar bygger snabbjärnvägen Mönsterås Oskarshamn Västervik med start 2016 och färdigställande Etapputbyggnader ska undvikas eftersom det förskjuter lönsamheten i projektet och kan till och med göra det olönsamt. Ramböll anser att hela sträckan bör byggas i ett paket med så kort byggtid som möjligt eftersom det radikalt ökar lönsamheten i projektet. Nedan redovisas de restider som blir mellan de större orterna om snabbjärnvägen realiseras. Restider mellan Linköping Västervik Oskarshamn Kalmar städerna Linköping - 0:45 1:05 1:25 Västervik 0:45-0:20 0:40 Oskarshamn 1:05 0:20-0:20 Kalmar 1:25 0:40 0:20 - Figur 9: Restider mellan större orter med snabbjärnväg. 11

15 6. TRAFIKERINGSKONCEPT 6.1. Fordon I världen finns ett stort antal olika fordon specificerade för hastigheter på minst 300 km/h. De största tillverkarna i världen är Hitachi/Kawasaki, Alstom, Siemens, Bombardier och China Southern Locomotive & Rolling Stock. Standardlängden för höghastighetståg i världen är 400 meter. Detta medför att nästan samtliga tåg är 200 meter eller 400 meter långa. På snabbjärnvägen blir längsta tåg 200 meter. Alla höghastighetståg i världen bortsett från det Tyska drivs av 25 kv AC (samma standard som i Danmark). Siemens är det enda företag som tillverkar höghastighetståg anpassade för 15 kv AC (den standard som finns i Sverige och Norge) med hastigheter kring 300 km/h. Tåg som klarar flera strömsystem får inte ut full effekt ur motorerna när de körs på lägre spänning än vad de designats för. Detta är främst till för att kunna köra på konventionella järnvägsnät med lägre standard. I världen finns många exempel på höghastighetsbanor med regionala upplägg och tätare stopp. På flera platser körs regionaltågen med samma typ av fordon som trafikerar höghastighetslinjerna. I Tyskland trafikeras höghastighetsbanorna främst av DB:s ICE3. I Tyskland finns inget nät av höghastighetsbanor utan enbart ett antal delsträckor som byggts med modern standard. ICE3 är det enda höghastighetståget som klarar att köra 300 km/h med 15 kv AC strömförsörjning. DB kör dock normalt bara i 250 km/h. Figur 10: DB Intercity Express 3, ICE3 (Siemens Velaro). Hitachi är leverantör till High Speed 1, HS1 i Storbritannien för regionaltåg. Deras tågsätt (Class 395) är ett motorvagnståg baserat på Shinkansen E6 ett japanskt tåg med smalare vagnprofil anpassat för det regionala behov som finns i södra England. Tåget kan dessutom köra med kontaktskena i Dover 12

16 av samma modell som en tunnelbana och ytterligare två spänningar. Tåget har en topphastighet på 225 km/h längs HS1 och 160 km/h på det konventionella nätet. Tåget har visat sig klara vinterförhållandena mycket bra jämfört med Eurostar som också går på HS1 som var ur funktion under den snöiga vintern Figur 11: Javelin Class 395 (Hitachi) Bullet Train för HS1 i England. 13

17 7. KORRIDORER OCH LINJEFÖRING GENOM OSKARSHAMN Snabbjärnväg Linjeföringen som beskrivs är vald med hänsyn till de stora kurvradier som krävs för att upprätthålla en hög hastighet och god resandekomfort. Genom Oskarshamn har lutningarna på snabbjärnvägen gjorts minimala med hänsyn till godstrafiken och stationslägena. För att kunna passera Oskarshamn så centralt som möjligt, med minimalt intrång och för att ta så lite mark som möjligt i anspråk så går snabbjärnvägen huvudsakligen på bro. Vid större höjdskillnader övergår bron till tunnel eller bergsskärning. Med en broförlagd bana så upptas endast en tredjedel av markytan jämfört med en konventionell bana på mark. Snabbjärnvägen sveper fram genom landskapet från Västervik i över 300 km/h mot Oskarshamns kommun och kommer in i Oskarshamns tätort i en vid båge parallellt med E22, strax norr om trafikplats Oskarshamn Norra. Här blir järnvägen dubbelspårig för att kunna hantera trafiken dels genom Oskarshamn, dels den förmodade ökningen av godstrafik som kommer väster- och söderifrån och ska ner till Oskarshamns hamn via den nya godskorridoren strax norr om centrum samt för att möjliggöra två trafikeringskoncept på banan med direkttåg och tåg som stannar på de mindre orterna. Vid trafikplats Oskarshamn Norra gör järnvägen en skärning genom berget som efteråt överdäckas med en Ecodukt och kommer ut på bro över Fredriksbergsområdet på sin väg ner mot trafikplats Oskarshamn Centrum med sth 250 km/h. Här finner vi två av tre potentiella stationslägen med fyra spår uppe på bron knappt 10 meter över riksväg 37/47. Direkt under bron ansluter lokal- och regionalbussarna tillsammans med en pendelparkering och utgör Oskarshamns nya resecentrum. Efter stationen går snabbjärnvägen ihop till två spår igen och med en hastighet på 270 km/h rullar tågen ut över E22 under cirka 600 meters sträcka innan den går över i en sydlig båge direkt väster om E22. Här ansluts den konventionella banan mot Berga med ett sidospår för att möjliggöra snabba godstransporter mellan inlandet och Oskarshamns hamn. Vid trafikplats Oskarshamn Södra passerar snabbjärnvägen väster om transformatorstationen och passerar över den befintliga järnvägen mellan Berga och Oskarshamn. Här finns det möjlighet att lokalisera ett tredje alternativ till stationsläge med goda kommunikationer och resandeutbyte mellan den konventionella järnvägen och snabbjärnvägen. Stationen med fyra spår uppe på bron sammanbinds med perronger för den konventionella banan direkt under och bildar ett större resecentrum som gör att även bussar, taxi och pendelparkering får plats. Efter trafikplats Oskarshamn Södra går järnvägen åter igen ihop till enkelspår och fortsätter rakt söderut med över 300 km/h genom landskapet innan det viker av svagt åt väster i höjd med Påskallavik på sin väg mot Mönsterås. 14

18 Konventionell bana Stångådalsbanan är stråket mellan Linköping i Östergötland och Kalmar i östra Småland. Banan är Sveriges enda nord-sydliga koppling i järnvägsnätet öster om Södra stambanan och utgör ett viktigt stråk både för persontrafik och för godstrafik i sydöstra Sverige. Stångådalsbanan är enkelspårig och utrustad med ATC, men saknar kontaktledning på hela sträckan och saknar fjärrblockering mellan Rimforsa och Kalmar S. Kvaliteten på spår och bana är bitvis i mycket dåligt skick. Banan går i huvudsak på träslipers med spikbefästning. Den senaste större upprustningen gjordes på mitten av 90-talet. Stångådalsbanan är klassad som lågtrafikerad bana. Definitionen av en lågtrafikerad bana, är en bana med mindre än 30 tåg per dygn. Redan i dag har delar av Stångådalsbanan mer omfattande trafik än 30 tåg per dygn, och delar av banan har stora kapacitetsproblem på grund av långa avstånd mellan mötesstationerna. Inom KLT och Östsam finns det planer på att utöka trafiken ytterligare med entimmestrafik på Kustpilen och nya pendeltågsupplägg. Till sommaren 2012 kommer direkttrafik från Stångådalsbanan vidare mot Stockholm återupptas. Banan från Oskarshamn ansluter till Stångådalsbanan i Berga. Denna bana är enkelspårig och är inte elektrifierad, precis som Stångådalsbanan. Till skillnad från Stångådalsbanan har inte Berga - Oskarshamnsbanan heller någon ATC eller fjärrblockering. Figur 12: Kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar hösten Källa Trafikverket

19 Figur 13: Kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar hösten Källa Trafikverket Godsbana Den nya godsbanan genom de norra delarna av Oskarshamn viker av från snabbjärnvägen i höjd med trafikplats Oskarshamn Norra och går i en bergsskärning fram till E22 där den passerar under vägen, innan den svagt sluttar ner mot marken och övergår till konventionell bana på sin väg ner mot hamnen. Banan följer den väg och järnvägskorridor som är reserverad av kommunen och följer till största delen landskapets skiftningar med svaga svängar ner mot hamnen. Banan tillåter hastigheter mellan 40 och 50 km/h och bör inte trafikeras fortare än så med tanke på lutningarna ner mot havet. Järnvägen kan komma i konflikt med den tänkta vägen i samma sträckning och med de kringboende, då den passerar tätt intill bostadsområden och samhällsfunktionella byggnader. Med tanke på Oskarshamns utomordentliga läge med djuphamn och möjlighet att ta emot oceangående fartyg, såsom t.ex. olje- & gastankers, kan man tänka sig att godstrafiken på järnväg framöver kommer innehålla en del petroleumbaserade transporter. För att minimera risken för olyckor i tätorten kan en så kallad duplextunnel för väg och järnväg, vara ett alternativ att titta vidare på mellan hamnområdet och anslutningen till E22 och snabbjärnvägen vid trafikplats Oskarshamn Norra. 16

20 Korridorbredder olika alternativ Konventionell järnväg för enkelspår med 3 meters medel bankhöjd erfordrar 15,5 meter markbehov och för dubbelspår 21 meter. Största delen av byggtiden är att genomföra bankfyllnad och packning av banunderbyggnaden. Vid bergskärningar blir markbehovet något mindre men om släntskärningar anläggs är markbehovet lika stort som på järnvägsbank. 6,50 3,50 2,50 3,00 0,50 Räl Sliper Förstärkningslager Underballast Frostisoleringslager Ballastskuldra Ballast Bankett 15,50 Enhet: Meter Figur 14: Konventionell järnväg enkelspår. Standardhöjd banvall 3 meter kräver 15,5 meter basbredd. Lp C GC 0,50 Ballast 0,50 Förstärkningslager 0,50 Frostisoleringslager 2,00 Fyllnad 21,00 Enhet: Meter Figur 15: Konventionell järnväg dubbelspår. Standardhöjd banvall 3 meter kräver 21 meter basbredd. 17

21 Snabbjärnväg på bro reducerar kraftigt markbehovet och därmed byggtiden väsentligt. Bropelarbredden för enkelspår är 3 meter och för dubbelspår 6 meter. Brohöjden ligger på 7 10 meter och notera att merkostnaden för olika vertikalprofiler är mycket låg eftersom det endast är bropelarens höjd som regleras. Enkelspår 7 meter 7 meter 3 meter 3 meter Figur 16: Snabbjärnväg enkelspår. Höjdvariationer på bron påverkar inte korridorbredden och tar minimalt med mark i anspråk. Dubbelspår 12 meter 12 meter 6 meter 6 meter Figur 17: Snabbjärnväg dubbelspår. Höjdvariationer på bron påverkar inte korridorbredden och tar minimalt med mark i anspråk. 18

22 Utredningen visar att en snabbjärnväg kan förläggas utmed E22 på olika sätt med den gemensamma sträckningen väster om E22 genom Oskarshamn tätort. Ramböll rekommenderar en detaljprojektering av linjeföringen genom Oskarshamn så att markreservatet kan motiveras för framtiden. Ett PM för olika stationslägen ur järnvägsteknisk aspekt bör upprättas för ställningstagande i kommunen så att man därefter kan frysa ett eller två stationslägen och koppla samhällsplaneringen till de framtida stationslägena. Figur 18: Järnvägskorridorer genom Oskarshamn. Streckade linjer är alternativa dragningar. 19

23 8. STATIONER 8.1. Oskarshamn Stationen i Oskarhamn har tre potentiella lägen: Alternativ 1 vid sjukhuset, direkt söder om trafikplats Oskarshamn Centrum ; alternativ 2 direkt norr om trafikplats Oskarshamn Centrum och alternativ 3 vid trafikplats Oskarshamn Södra, där snabbjärnvägen korsar den befintliga järnvägen mellan Oskarshamn och Berga. Stationen i Oskarshamn har stor betydelse eftersom det bör vara möjligt att ha två tåg inne på stationen samtidigt. Därför bör stationen ha 4 spår och 1 mittplattform. Vid placering enligt alternativ 3 så bör stationen ha 4 spår och 1 mittplattform på övre planet och i nedre planet en mötesstation på det konventionella nätet som kör mellan Oskarshamn Hamn och Berga. Plattformslängden på snabbjärnvägen skall vara 200 meter och på det konventionella nätet 125 meter. Ett externt stationsläge innebär sämre tillgänglighet till staden och bör placeras i närheten av goda kommunikationer exempelvis vid en järnvägsstation eller annan knutpunkt utanför samhället. Ett externt stationsläge medför även möjlighet för projektet att själv tillgodogöra sig det ökande markvärdet som projektet medför genom ökad exploatering i närområdet. Figur 19: Externt stationsläge i Oskarshamn. Den andra faktorn som skiljer en höghastighetsstation från en konventionell station är att stationen har separata spår för tåg som passerar stationen i full hastighet. I Sverige är största tillåtna hastighet för att passera en station med sidoplattformar km/h. Det normala är därför att man utformar stationen med två spår i mitten på vardera sidan om plattformen och två yttre spår för passerande tåg. 20

24 En höghastighetsstation kan lokaliseras i en tunnel och det medför en hastighets reduktion för att hantera tryckvågen för väntande passagerare på plattformarna. Dessa bör i så fall glasas in helt. För- och nackdelar med de olika stationsalternativen: Alternativ 1; Sjukhuset. Fördelar + Stort upptagningsområde + Bra placering i förhållande till större arbetsplatser och bostadsområde + Bra anslutningar till E22 och väg 37/47 Nackdelar - Trång sektor; kan bli svårt att få plats med resecentrum - Tåg från den konventionella banan (via triangelspåret) kan tvingas göra en rundgång om matning till/från Berga resp. Oskarshamn Hamn ska ske. - Inte lika naturlig knutpunkt om väg 37/47 får en ny sträckning mot Tpl Oskarshamn Södra Alternativ 2 Norr om sjukhuset Fördelar + Stort upptagningsområde + Stor yta för etablering av resecentrum + Bra placering i förhållande till större arbetsplatser och bostadsområde + Bra anslutningar till E22 och väg 37/47 Nackdelar - Tåg från den konventionella banan (via triangelspåret) kan tvingas göra en rundgång om matning till/från Berga resp. Oskarshamn Hamn ska ske. - Inte lika naturlig knutpunkt om väg 37/47 får en ny sträckning mot Tpl Oskarshamn Södra - Kan göra anspråk på mark reserverad för handelsetableringar Alternativ 3 Oskarshamn syd Fördelar + Stor yta för etablering av resecentrum + Bra placering i förhållande till större arbetsplatser + Bra anslutningar till E22 och ev. ny väg 37/47 + Naturlig knutpunkt med den konventionella järnvägen + Bra matningsmöjligheter till/från Gotlandsterminalen + Behövs endast ett anslutande stickspår för trafik mellan Berga och norra hamnen. Nackdelar - Externt läge, längre från bostadsområde - Mindre upptagningsområde 21

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan Snabbjärnväg Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan 2018 Ljusdals och Hudiksvalls framtid Järnvägen är en förutsättning för kommunernas tillväxt

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Slutrapport COINCO 2012-06-29 MALMÖ

Slutrapport COINCO 2012-06-29 MALMÖ Slutrapport 2012-06-29 MALMÖ Datum 2012-06-29 Uppdragsnummer 617112517 Utgåva/Status Slutrapport Uppdragsledare: Per Corshammar Handläggare: Patrik Sterky, Karin Wahlberg, Göran Sewring Ramböll Sverige

Läs mer

Vad är grönt i GrönaTåget?

Vad är grönt i GrönaTåget? Vad är grönt i GrönaTåget? Vårt framtida attraktiva snabbtåg? Evert Andersson Professor och projektledare Järnvägsgruppen KTH Syfte och metod Syftet med - Att stärka kompetensen att utveckla och upphandla

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Kinas snabbtågsnätverk

Kinas snabbtågsnätverk 1 (5) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se Kinas snabbtågsnätverk Kina har numera

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:81 VERSION 1.0. Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:81 VERSION 1.0. Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn TRAFFIC AB RAPPORT 2009:81 VERSION 1.0 Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn Dokumentinformation Titel: Idéstudie för kustjärnväg Kalmar Mönsterås Oskarshamn Serie nr: 2009:81 Projektnr:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015

Järnväg Stockholm Oslo. 28 oktober 2015 Järnväg Stockholm Oslo 28 oktober 2015 Avgränsning och antaganden KPMG, Ramböll, MTR och KTH har för Infrastrukturkommissionen pro bono genomfört en övergripande företagsekonomisk analys i visionära termer

Läs mer

Kalmar Stockholm på räls i skenet av höghastighetsbanor

Kalmar Stockholm på räls i skenet av höghastighetsbanor Kalmar Stockholm på räls i skenet av höghastighetsbanor Rapport 2011-04-18 Göran Sewring Patrik Sterky Jens Heed Mathias Blob Uppdragsledare Järnväg Bitr uppdragsledare/utredare Järnväg Uppdragsledare

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning

Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning Lyntog Ett paradigmskifte i internasjonal samferdseltenkning Professor Bo-Lennart Nelldal KTH Järnvägsgrupp 2012-05-11 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Säkerhet Lönsamhet Intäkt Konkurrens/ samverkan

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Kabinbana i Västra Götalands region

Kabinbana i Västra Götalands region H Backa, 28/3 14 MPM Techno.HB/Mem Kabinbana i Västra Götalands region Kabinbana (K bana) under balk mellan Drottningtorget/Gbg C och Lindholmen löser vårt mest akuta transportbehov på ett ytterst miljösmart

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Norrbotniabanan JU150 Piteå - Gäddvik

Norrbotniabanan JU150 Piteå - Gäddvik Norrbotniabanan JU150 Piteå - Gäddvik Planeringsprocessen Järnvägsutredningar - Överblick Pågående : - Piteå-Södra Gäddvik (JU 150) Planeras vara färdigställd årsskiftet 2011/2012 - Umeå-Robertsfors (JU

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

Trafikverkets höghastighets- projekt

Trafikverkets höghastighets- projekt Trafikverkets höghastighetsprojekt Förändringar inom Stockholm Göteborg/Malmö efter genomförd nationell plan 2010-2021 Kapacitetsförbättring i Stockholm (2017), Göteborg (2026) och Malmö (2018) Samma restider

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan KAJT-dagarna 2015, Borlänge, 2015-05-06 TOMAS LIDÉN, LIU, ITN, KOMMUNIKATIONS- OCH TRANSPORTSYSTEM LARS BRUNSSON,

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

8.1 Trafik. Godstrafik. Tillgänglighet till terminaler och samordning med övriga trafikslag

8.1 Trafik. Godstrafik. Tillgänglighet till terminaler och samordning med övriga trafikslag 8 Effekter och konsekvenser Konsekvensbeskrivningarna i förstudieskedet är översiktliga och ska endast utgöra underlag för bedömning av vilka tänkbara lösningar som ska studeras vidare. I nästa planeringsskede

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Ostlänken En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Fem län 52 kommuner: från 3700 till cirka 200 000 invånare Fem av Sveriges åtta största kommuner Cirka 1 600 000 invånare Cirka

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Yttrande om Trafikverkets planering: Ostlänken Malmskogen Glyttinge i Linköpings kommun

Yttrande om Trafikverkets planering: Ostlänken Malmskogen Glyttinge i Linköpings kommun Yttrande om Trafikverkets planering: Ostlänken Malmskogen Glyttinge i Linköpings kommun diarienummer 2013/73929 Storstad Linköping november 2013 Kontaktperson: Hans Stålner hans.stalner@storstadlinkoping.se

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm

Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Yttrande till Trafikverket rörande Förbifart Stockholm Vinsta Villaägareförening tar inte ställning för eller emot Förbifart Stockholm, men om den byggs vill vi verka för att den skall bli så bra som möjligt

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer