OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken"

Transkript

1 OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0

2 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING INTRODUKTION BAKGRUND DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM Introduktion Befintlig konventionell bana Snabbjärnväg Trafikstart TRAFIKERINGSKONCEPT OCH UPPEHÅLL Trafikeringskoncept Restider Linköping Kalmar TRAFIKERINGSKONCEPT Fordon KORRIDORER OCH LINJEFÖRING GENOM OSKARSHAMN Snabbjärnväg Konventionell bana Godsbana Korridorbredder olika alternativ STATIONER Oskarshamn Oskarshamn hamn Övriga stationer Anslutande konventionella banor Västervik Oskarshamn Mönsterås Ålem Kalmar Flygplats JÄRNVÄGSTEKNIK Inledning TSD - Tekniska specifikationer för driftsinteroperabilitet

3 9.3. Broar BYGGNATIONSTEKNIK Traditionell byggnadsmetod Modern byggnadsmetod Kostnadsjämförelser trafikslag... 37

4 1. SAMMANFATTNING Oskarshamn kommun har anlitat Ramböll för att undersöka möjligheterna av att bygga en järnväg utmed E22 genom Oskarshamn och vilket utrymme som erfordras för markreservat av en framtida modern snabbjärnväg utmed Ostkusten. Med en modern snabbjärnväg som till samma kostnad som en traditionell järnväg byggs, skapas helt nya möjligheter för bra restider mellan orterna på Ostkusten. Från Oskarshamn beräknas restiden till 20 minuter till Kalmar och Västervik och 65 minuter till Linköping. Snabbjärnvägen är en förutsättning för Oskarshamns tillväxtmål och därmed framtida utveckling. Med effektiva transporter till Kalmar och Linköping skapas en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion och säkrar tillgången på kompetens åt näringslivet och möjlig expansion av näringslivet. Utan en kustjärnväg kommer Oskarshamn att ha en negativ befolkningstillväxt under överskådlig tid då samhället kommer vara en isolerad arbetsmarknad. Med den senaste byggtekniken med broförlagd bana är det möjligt att radikalt förkorta byggtiden till 2 år och därmed blir projektet en lönsam infrastrukturinvestering för kommunerna utmed banan och ger även stora socio-ekonomiska vinster för samhället. Med byggstart 2018 kan järnvägen stå klar En etapputbyggnad av banan bedöms vara oekonomiskt och ökar riskerna i projektet med färdigställandet av banan och äventyrar även lönsamheten i infrastrukturinvesteringen. Sträckan från Kalmar till Mönsterås och från Västervik till Linköping bör upprustas av Trafikverket till en standard på km/h. Region Kalmar bör ansvara för sträckan Mönsterås Oskarshamn Västervik som förläggs till största delen på bro med ballastfritt spår och som tillåter hastigheter på upp till 360 km/h. Nya stationer kan etableras vid Kalmar flygplats, Lindsdal, Ålem, Mönsterås, Påskallavik, Oskarshamn, Oskarshamn flygplats eller Kärnkraftverket, Blankaholm och Västervik. Resterande stationer bibehålls till Linköping. Befintligt konventionellt järnvägsnät bibehålls för godstrafik och persontrafik i den omfattning som förväntas vara nödvändig. Lokaltåg Högsby Oskarshamn bör bevaras så att matning till den nya snabbjärnvägen kan bevaras vilket även ger fördelar för Berga. Det är fullt möjligt att dra en broförlagd bana utmed E22 med en pelarbredd på 6 meter för dubbelspår och 3 meter för enkelspår. Brobredden blir 7 respektive 12 meter med en varierande brohöjd på 7 12 meter. Utredningen visar också att byggnation med brokonstruktioner och ballastfritt spår är överlägset ett traditionellt järnvägsspår med avseende på prestanda, byggkostnad, markutrymme, miljö och säkerhet. Stationen i Oskarshamn föreslås vara broförlagd med fyra spår. Ytterligare utredning erfordras för att undersöka var bästa stationsläge är trafikeringsmässigt och hur godset i Oskarshamns hamn ska fungera. Eventuellt kan ett stationsläge vara där snabbjärnvägen korsar den konventionella 1

5 järnvägen till Oskarshamn Hamn och Berga vid den södra infarten. Godståg kan ledas upp på den nya snabbjärnvägen för att följa järnvägen norrut och ner mot hamnen i Oskarshamn via en ny anslutning genom den norra delen av staden. Uppskattningsvis bör Trafikverket avsätta 9 Mdr och Region Kalmar 7 Mdr. EU förväntas bidra med 10 % av kostnaden. Finansieringen kan genomföras med stöd av China Investment Bank. 2

6 2. INTRODUKTION Oskarshamn kommun har anlitat Ramböll för en genomförbarhetsstudie av en snabbjärnväg genom Oskarshamn tätort utmed E22. Syftet är att säkerställa markbehovet för den framtida järnvägen genom staden och samtidigt säkra tillgången på arbetskraft till företag i kommunen. Med en snabbjärnväg från Kalmar till Linköping på 1,5 timmar skapas en konkurrenskraftigare arbetsmarknad och ökad tillgänglighet av arbetskraft till kommunen. Samtidigt långtidssäkras kommunens befolkningsutveckling och ger invånare möjlighet att bo kvar och arbetspendla effektivare och miljövänligare. Oskarshamn kommun har ett tillväxtmål på invånare och en snabbjärnväg anses bidra till att säkerställa detta mål. RESTIDER 2020 LINKÖPING NORRKÖPING GÖTEBORG JÖNKÖPING 0:45 VÄSTERVIK VISBY FRÅN OSKARSHAMN TILL: KALMAR 0:20 VÄSTERVIK 0:20 LINKÖPING 1:05 FRÅN LINKÖPING TILL: VÄSTERVIK 0:45 OSKARSHAMN 1:05 KALMAR 1:25 HALMSTAD VÄXJÖ HELSINGBORG MALMÖ 0:20 OSKARSHAMN 0:20 KALMAR KARLSKRONA Figur 1. Snabbjärnväg mellan Linköping Västervik Oskarshamn Kalmar. Denna rapport är ett första steg att konkritisera planerna på en snabbjärnväg mellan Kalmar och Linköping och skall utgöra ett underlag för att i samverkan med region Kalmar och kommunerna utmed banan finna den mest lämpliga korridoren för byggnation av snabbjärnvägen med den senaste tekniknivån och prestanda vilket innebär att banan byggs till största delen på bro. Lönsamheten uppnås av mycket effektiva byggnationsmetoder av snabbjärnvägen som tillämpas främst i Asien. Sträckan Kalmar Mönsterås och Västervik Linköping är befintlig bana och uppgraderas till km/h av Trafikverket. Resterande del av banan Mönsterås Oskarshamn Västervik byggs av Region Kalmar och dess kommuner med EU bidrag på 10 %. 3

7 350 Km/h ERTMS Figur 2. Konventionell järnväg har upphört. Med snabbjärnväg byggs banan fortare och med högre prestanda till samma byggkostnad som konventionell järnväg. I rapporten beskrivs översiktligt den framtida trafikeringen på snabbjärnvägen, linjeföringen genom Oskarshamn tätort, restider, stationslokalisering, samverkan med det konventionella nätet och övergripande om järnvägstekniska konstruktioner såsom spår, tunnel och broar. Slutsatserna i rapporten har utvecklats av Ramböll i samråd med Oskarshamn kommun och behöver inte nödvändigtvis korrespondera med Trafikverkets åsikter i nuläget. Projektgruppen består av expertis från Ramböll. Vision 2020 för Oskarshamn kommun är en snabbjärnväg från Kalmar via Oskarshamn och Västervik till Linköping. 4

8 3. BAKGRUND Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar öppnades 1994 för trafik med dieseldrivna motorvagnståg. Banan var till största delen en upprustad befintlig bana med många kurvor och relativt låg hastighet på sina ställen. Detta gjorde att restiden från Kalmar till Linköping idag ligger på 3 timmar och Stockholm nås på 4,5 timmar. LINKÖPING 85 VIMERBY 15 HULTSFRED RESTIDER ÅTVIDABERG 65 VÄSTERVIK 97 BERGA OSKARSHAMN 145 Restid Linköping Västervik / Kalmar Minuter Vsth = 100 km/h * Ingen persontrafik BLOMSTERMÅLA 30 MÖNSTERÅS 168* KALMAR 183 Figur 3. Konventionell järnväg Stångådalsbanan från Linköping till Kalmar och Tjustbanan mellan Gullringen Västervik. Restiden Linköping Västervik är 1 timme och 40 minuter och till Kalmar 3 timmar. Linköping Oskarshamn nås på 2 timmar och 20 minuter. Av bilden ovan framgår det att restiderna inte är konkurrenskraftiga och att det saknas en järnvägsförbindelse mellan Västervik Oskarshamn Mönsterås Kalmar där också de största populationerna förekommer. Sträckan Linköping Västervik är 111 km och Mönsterås Kalmar är 50 km. Den saknade länken Oskustbanan från Mönsterås till Oskarshamn och Västervik är 70 km. Beslutet att upprusta Stångådalsbanan 1994 var ett klokt beslut med de förutsättningar och den teknik som fanns vid den tidpunkten. Idag har förutsättningarna radikalt förändrats med mycket höga hastigheter och mycket snabba byggmetoder för broförlagda banor med prefabricerade broelement till samma byggkostnad som en konventionell järnväg. Exempelvis byggdes 1318 km höghastighetsjärnväg mellan Peking och Shanghai på 4 år med en restid på 4 timmar och med en genomsnittshastighet på 330 km/h. 5

9 Vid samma tidpunkt ansågs även höghastighetståg kunna köra på ballastspår men det har visat sig i Frankrike på sträckan Paris Lyon vara en dyr lösning och ballastbyte har redan genomförts 2 gånger till mycket stora kostnader. Denna rapport kan med fördel användas som underlag för djupare studier med avseende på marknadsanalyser, planering av järnvägar såsom järnvägsplaner, finansiella och socio-ekonomiska effekter, teknik-, miljö- och säkerhetsanalyser. Syftet med denna studie är att vara tillräckligt realistisk så att ett meningsfullt planeringsarbete kan genomföras i Oskarshamn kommun för att reservera den strategiskt viktiga korridoren genom Oskarshamn. Det är därför viktigt att kommunen planerar för marktillgång så att snabbjärnvägen kan byggas kostnadseffektivt av privata företag på en global byggmarknad. Arbetet organiseras av Oskarshamn kommun projektledare Erik Hjertqvist och samhällsbyggnadschef Bodil Liedberg Jönsson. Ramböll har valts av beställaren att utföra denna rapport. 6

10 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM 4.1. Introduktion Genomförbarhetsstudien undersöker förutsättningarna för en broförlagd bana utmed E22 genom Oskarshamn och dess stationsläge. Godstrafiken skall kunna nå hamnen norrifrån och resenärer skall kunna nå Gotlandsfärjan på lämpligt sätt. Bilden nedan visar Oskarshamn och dess infrastruktur. Oskarshamn Figur 4. Oskarshamns tätort med järnvägskorridorer i röda linjer. Den nya snabbjärnvägen går i nordsydlig riktning och följer E22 med anslutande godsspår i norr till hamnen. Järnvägen i västöstlig riktning är befintlig järnväg till Oskarshamn station med genomgående hamnspår som slopas i framtiden. Triangelspår bör etableras för att öka spårsystemets flexibilitet. Framtida stationsläge kan vara vid spårkorsningen alternativt vid sjukhuset Befintlig konventionell bana Från Oskarshamn avgår tåg från den befintliga järnvägsstationen vid hamnterminalen för Gotlandsfärjan. Från Oskarshamn reser man med tåg till Berga på 20 minuter där man byter tåg till Linköping eller Kalmar. Restiden till Linköping är 145 minuter och till Kalmar 78 minuter. Stångådalsbanan har låg hastighet och det gör att restiderna inte är konkurrenskraftiga. I Oskarshamn bor det ungefär invånare. Stationen trafikeras med 3 turer per dag och det uppskattas att cirka 200 resenärer per dag använder tåget som transportmedel. Potentialen är betydligt större om järnvägstrafiken är konkurrenskraftig. Det uppskattas att det är möjligt att få 4000 resenärer per dag varav 200 uppskattas fortsätta resan till Visby på Gotland. 7

11 Figur 5. Konventionella banor i Småland Snabbjärnväg En snabbjärnväg mellan Kalmar och Linköping via Oskarshamn och Västervik skulle ge mycket fördelaktiga och konkurrenskraftiga restider. Kalmar och Västervik kan nås på 20 minuter och Linköping på 1 timme och 5 minuter. Tillgängligheten till Oskarshamn i tid räknat halveras vilket innebär att resa med bil blir längre tidsmässigt. Vid linjeföringen måste man kartlägga de fasta punkterna som måste passeras av höghastighetsbanan utöver start och slutpunkten. Det kan vara en anslutningspunkt till det konventionella järnvägsnätet, ett stationsläge, vattendrag, tunnelportal etc. Målsättningen är att ha så få fasta punkter som möjligt vilket ger den största flexibilitet i linjeföringen. Nedan följer några av de viktigaste fasta punkterna för snabbjärnvägen. Mönsterås, Oskarshamn, Västervik Passage Emån infart syd Västervik E22 Oskarshamn Kustlandskap söder om Västervik I dessa fasta punkterna uppstår svåra passager och dessa bör så tidigt som möjligt detaljutformas så att man säkert kan fastställa att passagen är möjlig att uppnå med höghastighetståg innan man väljer att fastslå linjeföringen på andra ställen. 8

12 Hela den befintliga sträckan mellan Linköping och Kalmar är 231 km samt sträckan Berga till Oskarshamn är 28 km. Godsspåret mellan Blomstermåla och Mönsterås är 20 km. Idag går det fortare att köra med bil mellan Linköping och Kalmar på 2,5 timme än att åka tåg. Linjeföringen för snabbjärnvägen blir 231 km och den totala restiden 85 minuter vilket motsvarar en genomsnitthastighet på 163 km/h. Tid max i kolumnen till höger nedan avser en möjlig hastighet mellan stationerna. Det innebär att den operativa hastigheten överstiger 300 km/h. Sträcka Längd Tid max Linköping - Åtvidaberg 38,5 km 20 min Åtvidaberg - Västervik 72,5 km 25 min Västervik - Oskarshamn 61 km 20 min Oskarshamn - Mönsterås 11 km 10 min Mönsterås - Kalmar 48 km 10 min* Figur 6: Delsträcka, längd och restid.* Mönsterås Ålem Lindsdal har hög sth pga. god spårgeometri. LINKÖPING Restid Linköping Västervik / Kalmar Minuter Vsth = 250 km/h * Ingen persontrafik 85 VIMERBY 15 HULTSFRED RESTIDER BERGA 28 BLOMSTERMÅLA ÅTVIDABERG VÄSTERVIK OSKARSHAMN MÖNSTERÅS KALMAR min 85 min Figur 7. Snabbjärnväg i Småland. Viktiga stationer på snabbjärnvägen är Åtvidaberg, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. Andra stationer som kan bli aktuella är Överrum, Gamleby, Blankaholm, Oskarshamn flygplats eller kärnkraftverk, Påskallavik, Ålem, Lindsdal och Kalmar flygplats som exempel. Vid stopp på dessa stationer förlängs restiden med 30 minuter till Kalmar. 9

13 Vimmerby och Hultsfred påverkas inte av snabbjärnvägen. Högsby och Berga blir anslutna via Oskarshamn eller Kalmar. Ett uppehåll vid Blomstermåla bedöms få negativ påverkan på snabbjärnvägen. Trafikeringen på snabbjärnvägen är avsedd för trycktäta höghastighetståg utan korglutning med hastigheter upp till 360 km/h eller 100 meter per sekund. Lutningarna på en snabbjärnväg kan vara upp till 3,5 % på maximalt 6 km, normalt 2,5 % till skillnad från en konventionell bana som trafikeras med godståg som begränsar lutningen till 1,0 % - 1,25 % i Oskarshamn. Kurvradierna ligger runt 7000 meter för att framtidssäkra för högre hastigheter. Banan kan byggas helt avskild från omgivningen på bro eller i tunnel vilket ger en mycket trafik- och driftsäker bana Trafikstart 2020 För att trafikstart skall vara möjlig 2020 innebär det att samtliga kommuner och Region Kalmar deltar i planeringsprocessen så att översiktsplaner uppdateras och beslutas i kommunerna. Kan detta uppnås senast 2016 finns det goda möjligheter att trafikstarten kan ske

14 5. TRAFIKERINGSKONCEPT OCH UPPEHÅLL 5.1. Trafikeringskoncept Snabbjärnvägen kan trafikeras på två sätt. Ett trafikeringskoncept är att stanna på de mellanliggande mindre stationerna och ett tågsystem som enbart stannar på de större stationerna Åtvidaberg, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar. Tågen med fler stopp stannar på de mindre stationerna om efterfrågan finns på transporten. Vanligtvis använder invånare Park and Ride möjligheten det vill säga att ta bilen till stationen en kort bit för att sedan arbeta på tåget till och från jobbet. Därför är det viktigt att de större stationerna har mycket gott om parkeringsutrymmen för bil och cykel samt att det lokala bussnätet anpassas till de nya förutsättningarna i staden Restider Linköping Kalmar Snabbjärnvägen ger möjlighet till nedanstående restider mellan Linköping och Kalmar under förutsättning att Trafikverket anpassar sina delar av den befintliga banan till dagens tekniska nivå och upphör med 1850 års standard med skarvspår och solkurvor. Linköping Kalmar STH Restid Linköping 200 0:00 Åtvidaberg 200 0:20 Västervik 360 0:45 Oskarshamn 360 1:05 Mönsterås 360 1:15 Kalmar 200 1:25 Figur 8. Restider mellan Linköping Kalmar med 200 respektive 360 km/h. Etapputbyggnad 1. Trafikverket påbörjar omgående hastighetsanpassning Kalmar Blomstermåla Mönsterås och Västervik Linköping till sth km/h. Färdigställt senast Region Kalmar bygger snabbjärnvägen Mönsterås Oskarshamn Västervik med start 2016 och färdigställande Etapputbyggnader ska undvikas eftersom det förskjuter lönsamheten i projektet och kan till och med göra det olönsamt. Ramböll anser att hela sträckan bör byggas i ett paket med så kort byggtid som möjligt eftersom det radikalt ökar lönsamheten i projektet. Nedan redovisas de restider som blir mellan de större orterna om snabbjärnvägen realiseras. Restider mellan Linköping Västervik Oskarshamn Kalmar städerna Linköping - 0:45 1:05 1:25 Västervik 0:45-0:20 0:40 Oskarshamn 1:05 0:20-0:20 Kalmar 1:25 0:40 0:20 - Figur 9: Restider mellan större orter med snabbjärnväg. 11

15 6. TRAFIKERINGSKONCEPT 6.1. Fordon I världen finns ett stort antal olika fordon specificerade för hastigheter på minst 300 km/h. De största tillverkarna i världen är Hitachi/Kawasaki, Alstom, Siemens, Bombardier och China Southern Locomotive & Rolling Stock. Standardlängden för höghastighetståg i världen är 400 meter. Detta medför att nästan samtliga tåg är 200 meter eller 400 meter långa. På snabbjärnvägen blir längsta tåg 200 meter. Alla höghastighetståg i världen bortsett från det Tyska drivs av 25 kv AC (samma standard som i Danmark). Siemens är det enda företag som tillverkar höghastighetståg anpassade för 15 kv AC (den standard som finns i Sverige och Norge) med hastigheter kring 300 km/h. Tåg som klarar flera strömsystem får inte ut full effekt ur motorerna när de körs på lägre spänning än vad de designats för. Detta är främst till för att kunna köra på konventionella järnvägsnät med lägre standard. I världen finns många exempel på höghastighetsbanor med regionala upplägg och tätare stopp. På flera platser körs regionaltågen med samma typ av fordon som trafikerar höghastighetslinjerna. I Tyskland trafikeras höghastighetsbanorna främst av DB:s ICE3. I Tyskland finns inget nät av höghastighetsbanor utan enbart ett antal delsträckor som byggts med modern standard. ICE3 är det enda höghastighetståget som klarar att köra 300 km/h med 15 kv AC strömförsörjning. DB kör dock normalt bara i 250 km/h. Figur 10: DB Intercity Express 3, ICE3 (Siemens Velaro). Hitachi är leverantör till High Speed 1, HS1 i Storbritannien för regionaltåg. Deras tågsätt (Class 395) är ett motorvagnståg baserat på Shinkansen E6 ett japanskt tåg med smalare vagnprofil anpassat för det regionala behov som finns i södra England. Tåget kan dessutom köra med kontaktskena i Dover 12

16 av samma modell som en tunnelbana och ytterligare två spänningar. Tåget har en topphastighet på 225 km/h längs HS1 och 160 km/h på det konventionella nätet. Tåget har visat sig klara vinterförhållandena mycket bra jämfört med Eurostar som också går på HS1 som var ur funktion under den snöiga vintern Figur 11: Javelin Class 395 (Hitachi) Bullet Train för HS1 i England. 13

17 7. KORRIDORER OCH LINJEFÖRING GENOM OSKARSHAMN Snabbjärnväg Linjeföringen som beskrivs är vald med hänsyn till de stora kurvradier som krävs för att upprätthålla en hög hastighet och god resandekomfort. Genom Oskarshamn har lutningarna på snabbjärnvägen gjorts minimala med hänsyn till godstrafiken och stationslägena. För att kunna passera Oskarshamn så centralt som möjligt, med minimalt intrång och för att ta så lite mark som möjligt i anspråk så går snabbjärnvägen huvudsakligen på bro. Vid större höjdskillnader övergår bron till tunnel eller bergsskärning. Med en broförlagd bana så upptas endast en tredjedel av markytan jämfört med en konventionell bana på mark. Snabbjärnvägen sveper fram genom landskapet från Västervik i över 300 km/h mot Oskarshamns kommun och kommer in i Oskarshamns tätort i en vid båge parallellt med E22, strax norr om trafikplats Oskarshamn Norra. Här blir järnvägen dubbelspårig för att kunna hantera trafiken dels genom Oskarshamn, dels den förmodade ökningen av godstrafik som kommer väster- och söderifrån och ska ner till Oskarshamns hamn via den nya godskorridoren strax norr om centrum samt för att möjliggöra två trafikeringskoncept på banan med direkttåg och tåg som stannar på de mindre orterna. Vid trafikplats Oskarshamn Norra gör järnvägen en skärning genom berget som efteråt överdäckas med en Ecodukt och kommer ut på bro över Fredriksbergsområdet på sin väg ner mot trafikplats Oskarshamn Centrum med sth 250 km/h. Här finner vi två av tre potentiella stationslägen med fyra spår uppe på bron knappt 10 meter över riksväg 37/47. Direkt under bron ansluter lokal- och regionalbussarna tillsammans med en pendelparkering och utgör Oskarshamns nya resecentrum. Efter stationen går snabbjärnvägen ihop till två spår igen och med en hastighet på 270 km/h rullar tågen ut över E22 under cirka 600 meters sträcka innan den går över i en sydlig båge direkt väster om E22. Här ansluts den konventionella banan mot Berga med ett sidospår för att möjliggöra snabba godstransporter mellan inlandet och Oskarshamns hamn. Vid trafikplats Oskarshamn Södra passerar snabbjärnvägen väster om transformatorstationen och passerar över den befintliga järnvägen mellan Berga och Oskarshamn. Här finns det möjlighet att lokalisera ett tredje alternativ till stationsläge med goda kommunikationer och resandeutbyte mellan den konventionella järnvägen och snabbjärnvägen. Stationen med fyra spår uppe på bron sammanbinds med perronger för den konventionella banan direkt under och bildar ett större resecentrum som gör att även bussar, taxi och pendelparkering får plats. Efter trafikplats Oskarshamn Södra går järnvägen åter igen ihop till enkelspår och fortsätter rakt söderut med över 300 km/h genom landskapet innan det viker av svagt åt väster i höjd med Påskallavik på sin väg mot Mönsterås. 14

18 Konventionell bana Stångådalsbanan är stråket mellan Linköping i Östergötland och Kalmar i östra Småland. Banan är Sveriges enda nord-sydliga koppling i järnvägsnätet öster om Södra stambanan och utgör ett viktigt stråk både för persontrafik och för godstrafik i sydöstra Sverige. Stångådalsbanan är enkelspårig och utrustad med ATC, men saknar kontaktledning på hela sträckan och saknar fjärrblockering mellan Rimforsa och Kalmar S. Kvaliteten på spår och bana är bitvis i mycket dåligt skick. Banan går i huvudsak på träslipers med spikbefästning. Den senaste större upprustningen gjordes på mitten av 90-talet. Stångådalsbanan är klassad som lågtrafikerad bana. Definitionen av en lågtrafikerad bana, är en bana med mindre än 30 tåg per dygn. Redan i dag har delar av Stångådalsbanan mer omfattande trafik än 30 tåg per dygn, och delar av banan har stora kapacitetsproblem på grund av långa avstånd mellan mötesstationerna. Inom KLT och Östsam finns det planer på att utöka trafiken ytterligare med entimmestrafik på Kustpilen och nya pendeltågsupplägg. Till sommaren 2012 kommer direkttrafik från Stångådalsbanan vidare mot Stockholm återupptas. Banan från Oskarshamn ansluter till Stångådalsbanan i Berga. Denna bana är enkelspårig och är inte elektrifierad, precis som Stångådalsbanan. Till skillnad från Stångådalsbanan har inte Berga - Oskarshamnsbanan heller någon ATC eller fjärrblockering. Figur 12: Kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar hösten Källa Trafikverket

19 Figur 13: Kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar hösten Källa Trafikverket Godsbana Den nya godsbanan genom de norra delarna av Oskarshamn viker av från snabbjärnvägen i höjd med trafikplats Oskarshamn Norra och går i en bergsskärning fram till E22 där den passerar under vägen, innan den svagt sluttar ner mot marken och övergår till konventionell bana på sin väg ner mot hamnen. Banan följer den väg och järnvägskorridor som är reserverad av kommunen och följer till största delen landskapets skiftningar med svaga svängar ner mot hamnen. Banan tillåter hastigheter mellan 40 och 50 km/h och bör inte trafikeras fortare än så med tanke på lutningarna ner mot havet. Järnvägen kan komma i konflikt med den tänkta vägen i samma sträckning och med de kringboende, då den passerar tätt intill bostadsområden och samhällsfunktionella byggnader. Med tanke på Oskarshamns utomordentliga läge med djuphamn och möjlighet att ta emot oceangående fartyg, såsom t.ex. olje- & gastankers, kan man tänka sig att godstrafiken på järnväg framöver kommer innehålla en del petroleumbaserade transporter. För att minimera risken för olyckor i tätorten kan en så kallad duplextunnel för väg och järnväg, vara ett alternativ att titta vidare på mellan hamnområdet och anslutningen till E22 och snabbjärnvägen vid trafikplats Oskarshamn Norra. 16

20 Korridorbredder olika alternativ Konventionell järnväg för enkelspår med 3 meters medel bankhöjd erfordrar 15,5 meter markbehov och för dubbelspår 21 meter. Största delen av byggtiden är att genomföra bankfyllnad och packning av banunderbyggnaden. Vid bergskärningar blir markbehovet något mindre men om släntskärningar anläggs är markbehovet lika stort som på järnvägsbank. 6,50 3,50 2,50 3,00 0,50 Räl Sliper Förstärkningslager Underballast Frostisoleringslager Ballastskuldra Ballast Bankett 15,50 Enhet: Meter Figur 14: Konventionell järnväg enkelspår. Standardhöjd banvall 3 meter kräver 15,5 meter basbredd. Lp C GC 0,50 Ballast 0,50 Förstärkningslager 0,50 Frostisoleringslager 2,00 Fyllnad 21,00 Enhet: Meter Figur 15: Konventionell järnväg dubbelspår. Standardhöjd banvall 3 meter kräver 21 meter basbredd. 17

21 Snabbjärnväg på bro reducerar kraftigt markbehovet och därmed byggtiden väsentligt. Bropelarbredden för enkelspår är 3 meter och för dubbelspår 6 meter. Brohöjden ligger på 7 10 meter och notera att merkostnaden för olika vertikalprofiler är mycket låg eftersom det endast är bropelarens höjd som regleras. Enkelspår 7 meter 7 meter 3 meter 3 meter Figur 16: Snabbjärnväg enkelspår. Höjdvariationer på bron påverkar inte korridorbredden och tar minimalt med mark i anspråk. Dubbelspår 12 meter 12 meter 6 meter 6 meter Figur 17: Snabbjärnväg dubbelspår. Höjdvariationer på bron påverkar inte korridorbredden och tar minimalt med mark i anspråk. 18

22 Utredningen visar att en snabbjärnväg kan förläggas utmed E22 på olika sätt med den gemensamma sträckningen väster om E22 genom Oskarshamn tätort. Ramböll rekommenderar en detaljprojektering av linjeföringen genom Oskarshamn så att markreservatet kan motiveras för framtiden. Ett PM för olika stationslägen ur järnvägsteknisk aspekt bör upprättas för ställningstagande i kommunen så att man därefter kan frysa ett eller två stationslägen och koppla samhällsplaneringen till de framtida stationslägena. Figur 18: Järnvägskorridorer genom Oskarshamn. Streckade linjer är alternativa dragningar. 19

23 8. STATIONER 8.1. Oskarshamn Stationen i Oskarhamn har tre potentiella lägen: Alternativ 1 vid sjukhuset, direkt söder om trafikplats Oskarshamn Centrum ; alternativ 2 direkt norr om trafikplats Oskarshamn Centrum och alternativ 3 vid trafikplats Oskarshamn Södra, där snabbjärnvägen korsar den befintliga järnvägen mellan Oskarshamn och Berga. Stationen i Oskarshamn har stor betydelse eftersom det bör vara möjligt att ha två tåg inne på stationen samtidigt. Därför bör stationen ha 4 spår och 1 mittplattform. Vid placering enligt alternativ 3 så bör stationen ha 4 spår och 1 mittplattform på övre planet och i nedre planet en mötesstation på det konventionella nätet som kör mellan Oskarshamn Hamn och Berga. Plattformslängden på snabbjärnvägen skall vara 200 meter och på det konventionella nätet 125 meter. Ett externt stationsläge innebär sämre tillgänglighet till staden och bör placeras i närheten av goda kommunikationer exempelvis vid en järnvägsstation eller annan knutpunkt utanför samhället. Ett externt stationsläge medför även möjlighet för projektet att själv tillgodogöra sig det ökande markvärdet som projektet medför genom ökad exploatering i närområdet. Figur 19: Externt stationsläge i Oskarshamn. Den andra faktorn som skiljer en höghastighetsstation från en konventionell station är att stationen har separata spår för tåg som passerar stationen i full hastighet. I Sverige är största tillåtna hastighet för att passera en station med sidoplattformar km/h. Det normala är därför att man utformar stationen med två spår i mitten på vardera sidan om plattformen och två yttre spår för passerande tåg. 20

24 En höghastighetsstation kan lokaliseras i en tunnel och det medför en hastighets reduktion för att hantera tryckvågen för väntande passagerare på plattformarna. Dessa bör i så fall glasas in helt. För- och nackdelar med de olika stationsalternativen: Alternativ 1; Sjukhuset. Fördelar + Stort upptagningsområde + Bra placering i förhållande till större arbetsplatser och bostadsområde + Bra anslutningar till E22 och väg 37/47 Nackdelar - Trång sektor; kan bli svårt att få plats med resecentrum - Tåg från den konventionella banan (via triangelspåret) kan tvingas göra en rundgång om matning till/från Berga resp. Oskarshamn Hamn ska ske. - Inte lika naturlig knutpunkt om väg 37/47 får en ny sträckning mot Tpl Oskarshamn Södra Alternativ 2 Norr om sjukhuset Fördelar + Stort upptagningsområde + Stor yta för etablering av resecentrum + Bra placering i förhållande till större arbetsplatser och bostadsområde + Bra anslutningar till E22 och väg 37/47 Nackdelar - Tåg från den konventionella banan (via triangelspåret) kan tvingas göra en rundgång om matning till/från Berga resp. Oskarshamn Hamn ska ske. - Inte lika naturlig knutpunkt om väg 37/47 får en ny sträckning mot Tpl Oskarshamn Södra - Kan göra anspråk på mark reserverad för handelsetableringar Alternativ 3 Oskarshamn syd Fördelar + Stor yta för etablering av resecentrum + Bra placering i förhållande till större arbetsplatser + Bra anslutningar till E22 och ev. ny väg 37/47 + Naturlig knutpunkt med den konventionella järnvägen + Bra matningsmöjligheter till/från Gotlandsterminalen + Behövs endast ett anslutande stickspår för trafik mellan Berga och norra hamnen. Nackdelar - Externt läge, längre från bostadsområde - Mindre upptagningsområde 21

NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR

NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR per.corshammar@ramboll.se 072-7225580 FRAMTIDEN FÖR HÖGHASTIGHETSBANOR DYR KONVENTIONELL BANA STH 250

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan Snabbjärnväg Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan 2018 Ljusdals och Hudiksvalls framtid Järnvägen är en förutsättning för kommunernas tillväxt

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Moderna höghastighetståg

Moderna höghastighetståg Moderna höghastighetståg Samverkan med infrastruktur och klimat Evert Andersson Professor emeritus, järnvägsteknik KTH Seminarium höghastighetsbanor - 25 maj 2016 Järnvägsgruppen KTH Höghastighetståg Tåg

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby)

Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) PM Effektredovisning för BVLu_009 Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet (Brattby) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...4 1.3

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare)

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) PM Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå)

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) PM Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer

Projekt Göteborg Borås. Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer Projekt Göteborg Borås Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges största städer PROJEKT GÖTEBORG BORÅS En del av en ny generation järnväg En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan

Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan 2017-08-30 1 av 10 Sammanställning etapper Nya Ostkustbanan Korta beskrivningar, nyttor, längder, kostnader och restider för Nya Ostkustbanans etapper utifrån Trafikverkets utredningsmaterial - samrådshandlingar

Läs mer

Borås HH-bana genom staden

Borås HH-bana genom staden Borås HH-bana genom staden Trafikverket planerar en höghastighetsbana Göteborg-Borås med olika möjliga korridorer, se Youtube-film. Två av dessa korridorer leder till en station 5-10 km från Borås stadscentrum.

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal Mölnlycke Fokus Mölndal och Göteborg Kulturhuset Möllan 25 maj 2016 2 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg Borås Planläggningsprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef

Projekt Ostlänken. Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef Projekt Ostlänken Vi tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Anna Forslund Hållbarhetschef Bitr Projektchef En del av ny generation järnväg Byggandet av höghastighetsjärnväg är det

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Analys av åtgärder för förbättrad trafikering. STÅNGÅDALSBANAN Delen Bjärka-Säby - Kalmar. Slutrapport 070411. ÅF Infraplan Nord

Analys av åtgärder för förbättrad trafikering. STÅNGÅDALSBANAN Delen Bjärka-Säby - Kalmar. Slutrapport 070411. ÅF Infraplan Nord STÅNGÅDALSBANAN Delen Bjärka-Säby - Kalmar Analys av åtgärder för förbättrad trafikering Slutrapport 2 0 0 7-04- 11 Stångådalsbanan - Analys av åtgärder för förbättrad trafikering Slutrapport 070411 ÅF

Läs mer

Teknikutveckling för framtidens snabba tåg

Teknikutveckling för framtidens snabba tåg Teknikutveckling för framtidens snabba tåg Evert Andersson Professor och projektledare Järnvägsgruppen KTH (KTH = Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm) Avancerad teknisk forskning & utveckling Sverige

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

Två projekt som hänger samman

Två projekt som hänger samman hänger samman s. 77-83: Två projekt som Två projekt som hänger samman Spåren från Västlänken ansluter i Olskroken så att framkomligheten i denna viktiga knutpunkt allvarligt skulle försämras om inte flera

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Fyrstegsprincipen 1. Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum Samråd 5-19 maj Nyköpings Resecentrum Nyköpings resecentrum - Samråd Övergripande information om Ostlänken Samrådets syfte Syftet med projektet - ändamål Järnvägsplan Nyköpings kommun informerar Miljöförutsättningar

Läs mer

Stångådalsbanan. jarnvag.ch. med anslutande bansträckor

Stångådalsbanan. jarnvag.ch. med anslutande bansträckor med anslutande bansträckor Mellan Linköping och Kalmar är det 237 km, därav utgör 233 km den enkelspåriga utan kontaktledning. På denna körs idag direkta regionaltåg varannan timme hela sträckan och dessutom

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Gröna tåget. Oskar Fröidh 14 maj 2008. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Oskar Fröidh. oskar@infra.kth.se

Gröna tåget. Oskar Fröidh 14 maj 2008. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79. Oskar Fröidh. oskar@infra.kth.se Gröna tåget 14 maj 2008 08-790 83 79 1 Gröna tåget ett forskningsoch utvecklingsprojekt SWEDTRAC Gröna Tåget Regina 250 och några fler 2 Syften med Gröna tåget Att ta fram ett attraktivt koncept för nästa

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21

Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås. Påldagen 2015 2015-05-21 Tomas Johansson Teknikansvarig Projekt Göteborg-Borås Påldagen 2015 2015-05-21 i Sverige 2 Stambanorna 150 år gamla 100 tåg/dygn Olika trafik på samma bana Olika hastigheter begränsar kapaciteten. Sårbart

Läs mer

Halden-Kornsjö och -Skee Förslag till nya banor

Halden-Kornsjö och -Skee Förslag till nya banor Förslag till nya banor Tågtrafken mellan städerna Oslo och Göteborg är av mycket mindre omfattning än trafiken på E6. Detta gäller för både gods- och persontrafik. För persontrafiken torde största orsaken

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

Sverigeförhandlingen Beräkningslinje Götalandsbanan delen Linköping - Tranås - Jönköping. Slutrapport 2014-03-19 Norrbotniabanan AB

Sverigeförhandlingen Beräkningslinje Götalandsbanan delen Linköping - Tranås - Jönköping. Slutrapport 2014-03-19 Norrbotniabanan AB Sverigeförhandlingen Beräkningslinje Götalandsbanan delen Linköping - Tranås - Jönköping Slutrapport 2014-03-19 Norrbotniabanan AB Tranås Kommuns projektgrupp Deltagande personer i projektgruppen från

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum

Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum 2008-xx-xx x PM Effektredovisning för BVGb_015 Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Vad är grönt i GrönaTåget?

Vad är grönt i GrönaTåget? Vad är grönt i GrönaTåget? Vårt framtida attraktiva snabbtåg? Evert Andersson Professor och projektledare Järnvägsgruppen KTH Syfte och metod Syftet med - Att stärka kompetensen att utveckla och upphandla

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

3. UTREDNINGSALTERNATIV

3. UTREDNINGSALTERNATIV 3. UTREDNINGSALTERNATIV Figur 3.6.1 Översikt över studerade alternativ 65 3. UTREDNINGSALTERNATIV UA1o med triangel öst UA1o innebär att Ystadbanan bibehålls och kompletteras med ett stickspår till Sturups

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet 1(5) Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet Detta dokument beskriver Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet. Modellen är framtagen för beräkning vid enkelspår respektive dubbelspår.

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

DELLENBANAN Ljusdal Delsbo Näsviken Hudiksvall Ramböll

DELLENBANAN Ljusdal Delsbo Näsviken Hudiksvall Ramböll DELLENBANAN Ljusdal Delsbo Näsviken Hudiksvall Ramböll Ramböll Rapport2013 06 10 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. INTRODUKTION...4 3. BAKGRUND...6 4. DEFINITIONERAVJÄRNVÄGSSYSTEM...8 4.1. Spårgeometri...8

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lennart Lennefors [DokumentID]

ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lennart Lennefors [DokumentID] ÖVERGRIPANDE KRAV 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lennart Lennefors [DokumentID] 142364100 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2016-01-22 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum Bilaga 2008-11-21 Till Samlad effektbedömning för Sandhem-Nässjö PM Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Handläggare: sirje pädam, wsp A&S

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Dnr 2011/

Dnr 2011/ 2011-09-01 Dnr 2011/555-114 Trafikverket 781 89 Borlänge Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 samt Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade

Läs mer