PROTOKOLL 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S), närvarande tom kl Anders Hård (MP) Heléna Lindahl (C) Håkan Lindh (FP) Bengt Markstedt (S) Bo Nilsson (M) Sonja Persson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Lars Åhman (FP) Ann Åström (S) Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Johansson (S) för Torvald Stefansson (S) Övriga deltagande Ersättare Asmir Hajdarpasic (S) Agneta Hansson (V) Stefan Hofverberg (S) Erika Häggblad (KD), närvarande tom kl Andreas Löwenhöök (M) Daniel Öhgren (C) Tjänstemän Susanne Aidanpää, ekonomichef, kl Anneli Marklund, ekonom, kl Andreas Olofsson, controller, kl Hans Andersson, teknisk chef, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Justerare Bengt Markstedt med Rickard Carstedt som ersättare Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Bengt Markstedt, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Samråd om budgetförslag , Region Västerbotten Regionförbundet Västerbotten har upprättat förslag till budget 2010 och plan för Förslaget innebär att ingen uppräkning sker av kommunernas medlemsavgifter under 2010 samt att en uppräkning enligt konsumentprisindex (KPI) görs under 2011 och Detsamma gäller för landstinget, förutom avseende grundanslaget som enligt förbundsordningen varje år uppräknas med KPI, dvs även under Budgetförslaget godkänns. 2. Budgetförslaget överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 428 Regionförbundets skrivelse Regionförbundet Västerbotten

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revidering av förbundsordning för Regionförbundet Västerbotten Region Västerbotten har upprättat förslag till revidering av förbundsordningen. Ändring av förbundsordningen föreslås av förbundsfullmäktige och beslutas av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringen av förbundsordningen för Region Västerbotten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 439 Region Västerbottens skrivelse Förslag till ändrad förbundsordning

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till Stiftelsen Träenigheten Stiftelsen Träenigheten ansöker om bidrag till kostnader i samband med Träslaget 2009 som var en aktivitet i februari riktad till elever i årskurs 8. Kostnaden uppgick till kronor. Stiftelsen Träenigheten får ett bidrag på kronor till kostnader för Träslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 447 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Stiftelsen Träenigheten Kommunledningskontorets ekonom

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Finansiering av kommunens nya webbplats Skellefteå kommuns nya webbplats öppnade 4 mars. Eftersom Destination Skellefteå inte hunnit få igång Skellefteås nya turistwebb hålls delar av den gamla webbplatsen igång för att upprätthålla grundläggande turistinformation. Skellefteå, liksom andra kommuner, ser en stadig ökning i användandet av den egna webbplatsen. Webben utgör ett viktigt informationsstöd till både medborgare och kundtjänst, och nu accelererar dessutom utvecklingen av webbaserade tjänster (självservice). Det mesta av arbetet är gjort med den nya webben, men fortfarande återstår många justeringar. När de webbaserade tjänsterna ska tas i bruk tillkommer dessutom kostnader för integration i webbplatsen. Ordinarie driftsbudget på kronor för webbutveckling räcker inte för denna genomgripande ombyggnad. Därför behövs ytterligare 1,5 miljoner kronor fördelat enligt följande: kronor för ombyggnad och uppgradering av webbplats kronor för integration av webbtjänster, dvs anpassning av utseende och gränssnitt. 1. Medborgarservice får kronor till ombyggnad av kommunens webbplats och integration av webbtjänster. 2. Kostnaden finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 454 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/medborgarservice Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen Kommunledningskontorets ekonom

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om medfinansiering av ESF-projekt Verktyg för anställning, Urkraft Service AB Urkraft ansöker om kommunalt bidrag till ett modellutvecklingsprojekt inom ramen för det nationella Socialfondsprogrammet med totalt kronor för åren 2009 till Med lokal samverkan som grund och transnationell samverkan som inspiration ska en Skellefteå-modell utvecklas för att ungas resurser ska tillvaratas på arbetsmarknaden. I modellen ska det offentliga, privata och ideella samverka. Modellen ska ha en flexibilitet som fokuserar på att öka ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden där det bästa från det formella och det icke-formella lärandet kombineras. Projektet kommer att fokusera på övergången mellan skolan och arbetslivet och hur det formella och det icke formella kan samverka för att skapa en effektiv övergång. Totalkostnaden för projektet är kronor. Finansieringsplanen är följande (kronor): Skellefteå kommun Arbetstid projektpartners (gymnasiekontoret och fritidskontoret) Deltagarersättning (Arbetsförmedlingen) EU-medel, ESF Summa Tillväxt Skellefteå anser att det finns ett vällovligt syfte med projektet. Under beredningen behövdes däremot två frågeställningar klargöras från projektets sida. Det ena rör efterfrågan på den modell som ska arbetas fram och det andra rör vilket intresse som näringslivet har visat för modellen med OCN-poäng så här långt. Sökanden har besvarat frågeställningarna. Tillväxt Skellefteå kan konstatera att projektet försöker hitta en större efterfrågan av modellen genom själva projektet, dvs att med tiden ska efterfrågan öka när deltagarna ser nyttan med projektet. Någon tydlig efterfrågan innan projektet kan därför inte konstateras. Vad gäller näringslivets intresse för modellen med OCN-poäng, som finns tillgänglig på marknaden i dag, så är det största intresset fokuserat på att utvärdera egna anställda för nya arbetsuppgifter inom det egna företaget. Alltså inte i första hand för att värdera ungdomars kompetens och därmed förbättra deras möjligheter till anställning. Tillväxt Skellefteå har fått bekräftat från Arbetsförmedlingen att man avslagit ansökan om medfinansiering till projektet.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 1. Kommunen medfinansierar projektet med totalt kronor. 2. Medfinansiering gäller bara om övrig medfinansiering säkerställs. 3. Kostnaden betalas med kronor år 2009 och med kronor år 2010 ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 457 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Urkraft Service AB ESF-rådet Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen Kommunledningskontorets ekonom Tillväxt Skellefteå/David Lidström

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt, SOU 2009:28 Regeringen erbjuder kommunen att yttra sig över Studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier. Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till yttrande: Synpunkter på effekter för högskolestuderande En ökad genomströmning i högre utbildning är önskvärt även ur kommunal synpunkt, då detta ger ökade skatteintäkter. Huruvida studiemedelssystemet kan förmå blivande studenter att påbörja studierna tidigare och därmed sänka medelåldern bland studenter är tveksamt. I Skellefteå kommun är andelen högskoleutbildade lägre än i övriga riket: 18 % i Skellefteå kommun jämfört med 22 % i hela riket (SCB, 2008). För att öka andelen högskoleutbildade kommuninnevånare, är det nödvändigt att såväl ungdomar som äldre personer bereds ekonomiska möjligheter att studera. De nuvarande och föreslagna åldersbegränsningarna innebär en risk att delar av befolkningen utestängs från möjligheterna till ett livslångt lärande. Synpunkter på effekter för vuxenstuderande Kommunen ställer sig positiv till förslagen om högre studiemedel, efterskottsutbetalning samt högre bidragsandelar för vuxenstuderande då detta kan antas minska behovet av extra ekonomiskt bistånd till de studerande. Synpunkter på studiestödsadministrationen Skellefteå kommun instämmer i kommitténs bedömning att ett överlåtande av administrationen av studielån och studiebidrag till kommunerna inte skulle vara till fördel för någon part. Ett fortsatt ansvar för CSN är att föredra. 1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för omarbetning av de synpunkter Lars Åhman (FP) lämnat. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 458 Kommunledningskontorets förslag till yttrande Kommunledningskontorets/sekretariat

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till projektet Körmanifestationen april 2010, Västerbottens läns körförbund Västerbottens läns körförbund ansöker om bidrag med kronor till att år 2010 åter genomföra arrangemanget Körmanifestationen. Kulturnämnden har lämnat ett förlustbidrag om kronor. Fritidsnämnden har maximerat hyran till kronor. 1. Körmanifestation 2010 får bidrag med kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2010 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 459 Fritidsnämndens protokoll , 102 Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll , 36 Ansökan Västerbottens läns körförbund Fritidsnämnden Kulturnämnden Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Kommunledningskontorets ekonom

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över finansdepartementets promemoria Oberoendet i den kommunala revisionen, Ds 2009:11 Regeringen har berett kommunen tillfälle att senast yttra sig över promemorian Oberoendet i den kommunala revisionen, Ds 2009:11. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande med följande sammanfattning: Skellefteå kommun avstyrker bestämt förslaget. Det överbetonar risken för att revisorerna tar partipolitiska hänsyn och undervärderar nyttan för revisorerna att vara insatta i hur kommunfullmäktige ser på den verksamhet som ska granskas. Förslaget löser inte heller i grunden frågan om revisorernas oberoende. Yttrandet godkänns. Yrkande Bo Nilsson (M) yrkar att förslaget i stället godkänns. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bo Nilssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bo Nilssons yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Anders Hård (MP). Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD), och Lars Åhman (FP)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 462 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Finansdepartementets promemoria Ds 2009:11 Finansdepartementet

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Skrivelse om jakträttsupplåtelse från Ljusvattnet/ Ottertjärns jaktklubb Ljusvattnets/Ottertjärns jaktklubb vill förlänga jaktarrendet från tre till fem år och slippa ta emot anvisad jägare från kommunen. Kommunen har förutom Ljusvattnet/Ottertjärns jaktklubb jaktupplåtelser i 12 andra områden där liknande avtal gäller, några anmärkningar från dessa vad gäller tidsperiod har inte inkommit till kommunen. Av gällande avtal framgår att en uppsägning ska ske senast sex månader före upplåtelsetidens utgång, dvs uppsägning skulle ha skett senast eftersom ny upplåtelsetid är från Ansökan om förlängd upplåtelsetid avslås. 2. Kommunen kommer att fortsätta anvisa jägare då upplåtelseavtalet inte sagts upp. Heléna Lindahl och Maria Wiksten anmäler att de inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 463 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Jaktklubbens skrivelse Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen Ljusvattnet/Ottertjärns jaktklubb

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag för upprustning av Lövångers kyrkstad, Stiftelsen Lövångers kyrkstad Stiftelsen Lövångers kyrkstad ansöker om kronor till energieffektivisering och att slutföra målningsarbeten. Energikostnaderna är nu så höga att stiftelsens resultat är negativt. 1. Stiftelsen får kronor till fortsatta utredningar om kyrkstadens energieffektivisering och verksamhetsinnehåll. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2008 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 468 Stiftelsen Lövångers Kyrkstads skrivelse Fastighetskontorets/Skellefteå Krafts utredning Fritidsnämnden Stiftelsen Lövångers kyrkstad Kommunledningskontoret/ekonomiavdelninge Kommunledningskontorets ekonom

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Igångsättningstillstånd, färdigställande av Bryggarbacken och Strandgatan, tekniska kontoret Förberedande va-arbeten i Bryggarbacken och Strandgatan är utförda under vintern 2008/2009. Med anledning av att projektet redan påbörjats på Bryggarbacken och Strandgatan önskar tekniska kontoret färdigställa dessa delar. Arbetena omfattar älvsbrinken och Strandgatan nedanför Stadsparken. Tidigare budgeterade medel för hela det ursprungliga projektet Bryggarbacken/ Stadsparken samt Strandgatan är för 2009 och plan 2010 totalt kronor. Kostnaderna för att färdigställa de påbörjade delarna Bryggarbacken och Strandgatan beräknas till totalt kronor och finansieras ur särskilt anslag för Strandgatan ( kronor för 2010) samt Stadsparken/Bryggarbacken ( kronor för 2009 samt kronor för år 2010). Redovisade arbeten får påbörjas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 476 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska kontoret

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ändring av de interna räntevillkoren för bolagens checkräkningskredit i internbanken Alla kommunägda bolag som ingår i kommunens koncernvalutakonto får en intern ränta på inlånade medel och får betala en intern ränta om de nyttjar sin interna checkräkningskredit. Räntevillkoren till bolagen för inlånade medel har varit Nordeas inlåningsränta NSSi -0,25 % och räntevillkoren för tillfälliga lån på checkräkningskrediten har varit Nordeas utlåningsränta NSSu +0,20 %. Det motsvarar i dag en ränta med ca 0,25 % respektive 0,90 %. Det nya bankavtalet med Nordea som gäller fr o m har ändrade räntevillkor vilket motiverar att räntevillkoren till bolagen ses över. Räntevillkoren i avtalet har främst ändrats för lån på kommunens checkräkningskredit. Nordea har ändrat marginalen på NSSu-räntan från 0 % till 0,80 % upp till 500 miljoner kronor och därefter 0,95 % till miljoner kronor. Detta eftersom finanskrisen fortfarande har gjort det dyrare att låna pengar. Ingen ändring av marginalen på inlånade medel har gjorts. Eftersom det också finns flöden i NOK (norska kronor) och EUR (Euro) har en del bolag både placerat och lånat i dessa valutor. Dessa räntor har räntebasen dagsränta DRi för inlåning och dagsränta DRu för utlåning. Även här innebär det nya avtalet högre räntemarginaler, från 0,10 % till 0,90 % när kommunen lånar på checkräkningen i dessa valutor. Detta innebär att en ändring bör ske på den interna räntan när bolagen lånar på sin checkräkningskredit fr o m I det nya avtalet är det också inskrivit att marginalen ändras om ränteskillnaden mellan Stibor 90 och Stadsskuldväxlar 90 dagar ändras var tredje månad. Har någon ändring i ränteskillnaden skett, ska en ny marginal träda i kraft fr o m den 16:e samma månad. 1. De interna räntevillkoren för inlåningsräntan är oförändrade, dvs NSSi -0,25 %. 2. Utlåningsräntan ändras till NSSu +1,0 % fr o m Marginalen för utlåningsräntan ändras var tredje månad i samma takt som ränteskillnaden mellan Stibor90 och Statsskuldväxlar 90 dgr ändras och Nordea gör motsvarande ändring av räntan. 3. De interna räntevillkoren för inlåningsräntan valutorna i NOK och i EUR är oförändrade, dvs Dri -0,25 %. 4. Utlåningsräntan i NOK och i EUR ändras till DRu +1,10 % fr o m

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 477 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fördjupning av Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120 Robertsfors Skellefteå Ostvik Banverket arbetar vidare med utredningsarbetet om Norrbotniabanan. De har nu tagit fram en PM som belyser olika principlösningar för hur järnvägen kan komma att angöra Skellefteå stad söderifrån och hur den sedan ska kopplas samman med banan mot Skelleftehamn. Fördjupningen fokuserar på funktionen för godstransporter. Beräkningar för den samhällsekonomiska effekten av de olika alternativen saknas fortfarande. Banverket har tagit fram fem olika lösningar som skiljer sig åt i följande avseenden triangelspår eller lokvändning, en eller två broar över älven, nyttja befintligt spår vid älvstranden eller i högre grad bygga nya industrispår, olika bra tillgänglighet till Hedensbyns industriområde. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 479 Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Banverkets PM Fördjupning Skellefteå Banverket

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan , Regionförbundet Västerbotten Det pågår ett arbete med att ta fram en ny Länstransportplan för Västerbottens län. Region Västerbotten ska göra en miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av innehållet. Regionen har skickat ut denna avgränsning för synpunkter. Regionen föreslår att arbetet ska fokuseras till de områden som är viktigast och som planen kan påverka. Regionen bedömer att de viktigaste områdena är klimatet, människors hälsa och landskapet och föreslår att analysen fokuseras på dessa områden. Kommunen delar Regionens bedömning. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 480 Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samrådsremiss från Region Västerbotten Region Västerbotten

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Exploateringsavtal för kvarteret Slaktaren, stadsdelen Sunnanå Sunnanå Fastigheter AB har inlett en exploatering av kvarteret Slaktaren i stadsdelen Sunnanå. Avtalet kompletterar ett nytt förslag till detaljplan för området och reglerar exploateringens omfattning samt rättigheter och skyldigheter mellan exploatören och kommunen. Principen är att exploatören är huvudman och ska svara för samtliga exploateringskostnader. Kommunen upprättar nödvändig detaljplan samt kommer att överlåta vissa markområden som behövs för exploateringen mot ersättning. Exploateringsavtalet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 483 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anslagsuppföljning per , Kommunstyrelsen Anslagsuppföljningen per visar att förvaltningens förbrukning ligger 5,8 mnkr kronor högre än samma period förra året (exkl. elförsörjningen). Den skattefinansierade verksamheten beräknas få ett överskott på ca 33,7 mnkr vid årets slut. Affärsverksamheten elförsörjning beräknas inte nå sitt resultatkrav. Rapporten godkänns. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Anslagsuppföljning Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bemyndigande att underteckna rekvisition och lägesrapport för EU-projekt, Tillväxt Skellefteå Tillväxt Skellefteå driver vissa EU-projekt. Kommunstyrelsen bemyndigade , 250, Anders Norberg att underteckna lägesrapporter för och rekvisition av medel till EU-projekt som bedrivs av Tillväxt Skellefteå. Anders Norberg har slutat sin anställning. 1. Kommunstyrelsen bekräftar att dåvarande näringslivschef Sture Lestander är bemyndigad att underteckna dessa handlingar. 2. Näringslivschefen får för kommunen underteckna rekvisitioner och lägesrapporter för de EU-projekt avdelningen driver. Kommunstyrelsens protokoll , 250 Kommunledningskontoret/ekonom Tillväxt Skellefteå

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till att skapa mötesplatser för HBT-personer, RFSL Nord Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, ansöker om bidrag med kronor motsvarande en krona per invånare. Samma ansökan har ställts till alla kommuner i området. Syftet är att skapa fler mötesplatser för HBT-personer. Skolinformation bedrivs också. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 460, att avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen. Avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå Yrkande Bert Öhlund (S) yrkar att arbetsutskottet beslut bekräftas. Heléna Lindahl (C) yrkar att bidrag lämnas med kronor om verksamhet bedrivs i Skellefteå. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Anders Hård (MP), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)). Reservation Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Hans-Eric Wallin och Lars Åhman reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 460

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Ansökan Sökanden

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till att skapa mötesplatser för unga HBT-personer, RFSL Ungdom Nord Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL Ungdom Nord, ansöker om bidrag med kronor motsvarande en krona per invånare. Samma ansökan har lämnats till kommuner i Norrland. Syftet är att skapa mötesplatser för unga HBT-personer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 461, att avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen. Avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Yrkande Bert Öhlund (S) yrkar att arbetsutskottet beslut bekräftas. Heléna Lindahl (C) yrkar att bidrag lämnas med kronor om verksamhet bedrivs i Skellefteå. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsens bifallit ordförandens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Anders Hård (MP), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)). Reservation Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Hans-Eric Wallin och Lars Åhman reserverar sig mot beslutet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 461 Ansökan Sökanden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Information om årsredovisning 2008 för Svensk etanolkemi AB, Sekab Kommunchefen redovisar det material som presenterades vid Sekabs presskonferens om bokslutet för år 2008.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Redovisning av nämndernas budgetförslag Kommunledningskontoret redovisar nämndernas budgetförslag och kommunens ekonomiska förutsättningar inför åren

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Arbetsutskottets protokoll Det noteras att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll och

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer