PROTOKOLL 1 (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S), närvarande tom kl Anders Hård (MP) Heléna Lindahl (C) Håkan Lindh (FP) Bengt Markstedt (S) Bo Nilsson (M) Sonja Persson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Lars Åhman (FP) Ann Åström (S) Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Johansson (S) för Torvald Stefansson (S) Övriga deltagande Ersättare Asmir Hajdarpasic (S) Agneta Hansson (V) Stefan Hofverberg (S) Erika Häggblad (KD), närvarande tom kl Andreas Löwenhöök (M) Daniel Öhgren (C) Tjänstemän Susanne Aidanpää, ekonomichef, kl Anneli Marklund, ekonom, kl Andreas Olofsson, controller, kl Hans Andersson, teknisk chef, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Justerare Bengt Markstedt med Rickard Carstedt som ersättare Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Bengt Markstedt, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Samråd om budgetförslag , Region Västerbotten Regionförbundet Västerbotten har upprättat förslag till budget 2010 och plan för Förslaget innebär att ingen uppräkning sker av kommunernas medlemsavgifter under 2010 samt att en uppräkning enligt konsumentprisindex (KPI) görs under 2011 och Detsamma gäller för landstinget, förutom avseende grundanslaget som enligt förbundsordningen varje år uppräknas med KPI, dvs även under Budgetförslaget godkänns. 2. Budgetförslaget överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 428 Regionförbundets skrivelse Regionförbundet Västerbotten

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revidering av förbundsordning för Regionförbundet Västerbotten Region Västerbotten har upprättat förslag till revidering av förbundsordningen. Ändring av förbundsordningen föreslås av förbundsfullmäktige och beslutas av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringen av förbundsordningen för Region Västerbotten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 439 Region Västerbottens skrivelse Förslag till ändrad förbundsordning

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till Stiftelsen Träenigheten Stiftelsen Träenigheten ansöker om bidrag till kostnader i samband med Träslaget 2009 som var en aktivitet i februari riktad till elever i årskurs 8. Kostnaden uppgick till kronor. Stiftelsen Träenigheten får ett bidrag på kronor till kostnader för Träslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 447 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Stiftelsen Träenigheten Kommunledningskontorets ekonom

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Finansiering av kommunens nya webbplats Skellefteå kommuns nya webbplats öppnade 4 mars. Eftersom Destination Skellefteå inte hunnit få igång Skellefteås nya turistwebb hålls delar av den gamla webbplatsen igång för att upprätthålla grundläggande turistinformation. Skellefteå, liksom andra kommuner, ser en stadig ökning i användandet av den egna webbplatsen. Webben utgör ett viktigt informationsstöd till både medborgare och kundtjänst, och nu accelererar dessutom utvecklingen av webbaserade tjänster (självservice). Det mesta av arbetet är gjort med den nya webben, men fortfarande återstår många justeringar. När de webbaserade tjänsterna ska tas i bruk tillkommer dessutom kostnader för integration i webbplatsen. Ordinarie driftsbudget på kronor för webbutveckling räcker inte för denna genomgripande ombyggnad. Därför behövs ytterligare 1,5 miljoner kronor fördelat enligt följande: kronor för ombyggnad och uppgradering av webbplats kronor för integration av webbtjänster, dvs anpassning av utseende och gränssnitt. 1. Medborgarservice får kronor till ombyggnad av kommunens webbplats och integration av webbtjänster. 2. Kostnaden finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 454 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/medborgarservice Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen Kommunledningskontorets ekonom

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om medfinansiering av ESF-projekt Verktyg för anställning, Urkraft Service AB Urkraft ansöker om kommunalt bidrag till ett modellutvecklingsprojekt inom ramen för det nationella Socialfondsprogrammet med totalt kronor för åren 2009 till Med lokal samverkan som grund och transnationell samverkan som inspiration ska en Skellefteå-modell utvecklas för att ungas resurser ska tillvaratas på arbetsmarknaden. I modellen ska det offentliga, privata och ideella samverka. Modellen ska ha en flexibilitet som fokuserar på att öka ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden där det bästa från det formella och det icke-formella lärandet kombineras. Projektet kommer att fokusera på övergången mellan skolan och arbetslivet och hur det formella och det icke formella kan samverka för att skapa en effektiv övergång. Totalkostnaden för projektet är kronor. Finansieringsplanen är följande (kronor): Skellefteå kommun Arbetstid projektpartners (gymnasiekontoret och fritidskontoret) Deltagarersättning (Arbetsförmedlingen) EU-medel, ESF Summa Tillväxt Skellefteå anser att det finns ett vällovligt syfte med projektet. Under beredningen behövdes däremot två frågeställningar klargöras från projektets sida. Det ena rör efterfrågan på den modell som ska arbetas fram och det andra rör vilket intresse som näringslivet har visat för modellen med OCN-poäng så här långt. Sökanden har besvarat frågeställningarna. Tillväxt Skellefteå kan konstatera att projektet försöker hitta en större efterfrågan av modellen genom själva projektet, dvs att med tiden ska efterfrågan öka när deltagarna ser nyttan med projektet. Någon tydlig efterfrågan innan projektet kan därför inte konstateras. Vad gäller näringslivets intresse för modellen med OCN-poäng, som finns tillgänglig på marknaden i dag, så är det största intresset fokuserat på att utvärdera egna anställda för nya arbetsuppgifter inom det egna företaget. Alltså inte i första hand för att värdera ungdomars kompetens och därmed förbättra deras möjligheter till anställning. Tillväxt Skellefteå har fått bekräftat från Arbetsförmedlingen att man avslagit ansökan om medfinansiering till projektet.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 1. Kommunen medfinansierar projektet med totalt kronor. 2. Medfinansiering gäller bara om övrig medfinansiering säkerställs. 3. Kostnaden betalas med kronor år 2009 och med kronor år 2010 ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 457 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Urkraft Service AB ESF-rådet Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen Kommunledningskontorets ekonom Tillväxt Skellefteå/David Lidström

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt, SOU 2009:28 Regeringen erbjuder kommunen att yttra sig över Studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier. Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till yttrande: Synpunkter på effekter för högskolestuderande En ökad genomströmning i högre utbildning är önskvärt även ur kommunal synpunkt, då detta ger ökade skatteintäkter. Huruvida studiemedelssystemet kan förmå blivande studenter att påbörja studierna tidigare och därmed sänka medelåldern bland studenter är tveksamt. I Skellefteå kommun är andelen högskoleutbildade lägre än i övriga riket: 18 % i Skellefteå kommun jämfört med 22 % i hela riket (SCB, 2008). För att öka andelen högskoleutbildade kommuninnevånare, är det nödvändigt att såväl ungdomar som äldre personer bereds ekonomiska möjligheter att studera. De nuvarande och föreslagna åldersbegränsningarna innebär en risk att delar av befolkningen utestängs från möjligheterna till ett livslångt lärande. Synpunkter på effekter för vuxenstuderande Kommunen ställer sig positiv till förslagen om högre studiemedel, efterskottsutbetalning samt högre bidragsandelar för vuxenstuderande då detta kan antas minska behovet av extra ekonomiskt bistånd till de studerande. Synpunkter på studiestödsadministrationen Skellefteå kommun instämmer i kommitténs bedömning att ett överlåtande av administrationen av studielån och studiebidrag till kommunerna inte skulle vara till fördel för någon part. Ett fortsatt ansvar för CSN är att föredra. 1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för omarbetning av de synpunkter Lars Åhman (FP) lämnat. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 458 Kommunledningskontorets förslag till yttrande Kommunledningskontorets/sekretariat

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till projektet Körmanifestationen april 2010, Västerbottens läns körförbund Västerbottens läns körförbund ansöker om bidrag med kronor till att år 2010 åter genomföra arrangemanget Körmanifestationen. Kulturnämnden har lämnat ett förlustbidrag om kronor. Fritidsnämnden har maximerat hyran till kronor. 1. Körmanifestation 2010 får bidrag med kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2010 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 459 Fritidsnämndens protokoll , 102 Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll , 36 Ansökan Västerbottens läns körförbund Fritidsnämnden Kulturnämnden Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Kommunledningskontorets ekonom

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över finansdepartementets promemoria Oberoendet i den kommunala revisionen, Ds 2009:11 Regeringen har berett kommunen tillfälle att senast yttra sig över promemorian Oberoendet i den kommunala revisionen, Ds 2009:11. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande med följande sammanfattning: Skellefteå kommun avstyrker bestämt förslaget. Det överbetonar risken för att revisorerna tar partipolitiska hänsyn och undervärderar nyttan för revisorerna att vara insatta i hur kommunfullmäktige ser på den verksamhet som ska granskas. Förslaget löser inte heller i grunden frågan om revisorernas oberoende. Yttrandet godkänns. Yrkande Bo Nilsson (M) yrkar att förslaget i stället godkänns. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bo Nilssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bo Nilssons yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Anders Hård (MP). Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD), och Lars Åhman (FP)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 462 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Finansdepartementets promemoria Ds 2009:11 Finansdepartementet

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Skrivelse om jakträttsupplåtelse från Ljusvattnet/ Ottertjärns jaktklubb Ljusvattnets/Ottertjärns jaktklubb vill förlänga jaktarrendet från tre till fem år och slippa ta emot anvisad jägare från kommunen. Kommunen har förutom Ljusvattnet/Ottertjärns jaktklubb jaktupplåtelser i 12 andra områden där liknande avtal gäller, några anmärkningar från dessa vad gäller tidsperiod har inte inkommit till kommunen. Av gällande avtal framgår att en uppsägning ska ske senast sex månader före upplåtelsetidens utgång, dvs uppsägning skulle ha skett senast eftersom ny upplåtelsetid är från Ansökan om förlängd upplåtelsetid avslås. 2. Kommunen kommer att fortsätta anvisa jägare då upplåtelseavtalet inte sagts upp. Heléna Lindahl och Maria Wiksten anmäler att de inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 463 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Jaktklubbens skrivelse Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen Ljusvattnet/Ottertjärns jaktklubb

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag för upprustning av Lövångers kyrkstad, Stiftelsen Lövångers kyrkstad Stiftelsen Lövångers kyrkstad ansöker om kronor till energieffektivisering och att slutföra målningsarbeten. Energikostnaderna är nu så höga att stiftelsens resultat är negativt. 1. Stiftelsen får kronor till fortsatta utredningar om kyrkstadens energieffektivisering och verksamhetsinnehåll. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2008 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 468 Stiftelsen Lövångers Kyrkstads skrivelse Fastighetskontorets/Skellefteå Krafts utredning Fritidsnämnden Stiftelsen Lövångers kyrkstad Kommunledningskontoret/ekonomiavdelninge Kommunledningskontorets ekonom

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Igångsättningstillstånd, färdigställande av Bryggarbacken och Strandgatan, tekniska kontoret Förberedande va-arbeten i Bryggarbacken och Strandgatan är utförda under vintern 2008/2009. Med anledning av att projektet redan påbörjats på Bryggarbacken och Strandgatan önskar tekniska kontoret färdigställa dessa delar. Arbetena omfattar älvsbrinken och Strandgatan nedanför Stadsparken. Tidigare budgeterade medel för hela det ursprungliga projektet Bryggarbacken/ Stadsparken samt Strandgatan är för 2009 och plan 2010 totalt kronor. Kostnaderna för att färdigställa de påbörjade delarna Bryggarbacken och Strandgatan beräknas till totalt kronor och finansieras ur särskilt anslag för Strandgatan ( kronor för 2010) samt Stadsparken/Bryggarbacken ( kronor för 2009 samt kronor för år 2010). Redovisade arbeten får påbörjas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 476 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska kontoret

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ändring av de interna räntevillkoren för bolagens checkräkningskredit i internbanken Alla kommunägda bolag som ingår i kommunens koncernvalutakonto får en intern ränta på inlånade medel och får betala en intern ränta om de nyttjar sin interna checkräkningskredit. Räntevillkoren till bolagen för inlånade medel har varit Nordeas inlåningsränta NSSi -0,25 % och räntevillkoren för tillfälliga lån på checkräkningskrediten har varit Nordeas utlåningsränta NSSu +0,20 %. Det motsvarar i dag en ränta med ca 0,25 % respektive 0,90 %. Det nya bankavtalet med Nordea som gäller fr o m har ändrade räntevillkor vilket motiverar att räntevillkoren till bolagen ses över. Räntevillkoren i avtalet har främst ändrats för lån på kommunens checkräkningskredit. Nordea har ändrat marginalen på NSSu-räntan från 0 % till 0,80 % upp till 500 miljoner kronor och därefter 0,95 % till miljoner kronor. Detta eftersom finanskrisen fortfarande har gjort det dyrare att låna pengar. Ingen ändring av marginalen på inlånade medel har gjorts. Eftersom det också finns flöden i NOK (norska kronor) och EUR (Euro) har en del bolag både placerat och lånat i dessa valutor. Dessa räntor har räntebasen dagsränta DRi för inlåning och dagsränta DRu för utlåning. Även här innebär det nya avtalet högre räntemarginaler, från 0,10 % till 0,90 % när kommunen lånar på checkräkningen i dessa valutor. Detta innebär att en ändring bör ske på den interna räntan när bolagen lånar på sin checkräkningskredit fr o m I det nya avtalet är det också inskrivit att marginalen ändras om ränteskillnaden mellan Stibor 90 och Stadsskuldväxlar 90 dagar ändras var tredje månad. Har någon ändring i ränteskillnaden skett, ska en ny marginal träda i kraft fr o m den 16:e samma månad. 1. De interna räntevillkoren för inlåningsräntan är oförändrade, dvs NSSi -0,25 %. 2. Utlåningsräntan ändras till NSSu +1,0 % fr o m Marginalen för utlåningsräntan ändras var tredje månad i samma takt som ränteskillnaden mellan Stibor90 och Statsskuldväxlar 90 dgr ändras och Nordea gör motsvarande ändring av räntan. 3. De interna räntevillkoren för inlåningsräntan valutorna i NOK och i EUR är oförändrade, dvs Dri -0,25 %. 4. Utlåningsräntan i NOK och i EUR ändras till DRu +1,10 % fr o m

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 477 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fördjupning av Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120 Robertsfors Skellefteå Ostvik Banverket arbetar vidare med utredningsarbetet om Norrbotniabanan. De har nu tagit fram en PM som belyser olika principlösningar för hur järnvägen kan komma att angöra Skellefteå stad söderifrån och hur den sedan ska kopplas samman med banan mot Skelleftehamn. Fördjupningen fokuserar på funktionen för godstransporter. Beräkningar för den samhällsekonomiska effekten av de olika alternativen saknas fortfarande. Banverket har tagit fram fem olika lösningar som skiljer sig åt i följande avseenden triangelspår eller lokvändning, en eller två broar över älven, nyttja befintligt spår vid älvstranden eller i högre grad bygga nya industrispår, olika bra tillgänglighet till Hedensbyns industriområde. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 479 Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Banverkets PM Fördjupning Skellefteå Banverket

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan , Regionförbundet Västerbotten Det pågår ett arbete med att ta fram en ny Länstransportplan för Västerbottens län. Region Västerbotten ska göra en miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av innehållet. Regionen har skickat ut denna avgränsning för synpunkter. Regionen föreslår att arbetet ska fokuseras till de områden som är viktigast och som planen kan påverka. Regionen bedömer att de viktigaste områdena är klimatet, människors hälsa och landskapet och föreslår att analysen fokuseras på dessa områden. Kommunen delar Regionens bedömning. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 480 Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samrådsremiss från Region Västerbotten Region Västerbotten

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Exploateringsavtal för kvarteret Slaktaren, stadsdelen Sunnanå Sunnanå Fastigheter AB har inlett en exploatering av kvarteret Slaktaren i stadsdelen Sunnanå. Avtalet kompletterar ett nytt förslag till detaljplan för området och reglerar exploateringens omfattning samt rättigheter och skyldigheter mellan exploatören och kommunen. Principen är att exploatören är huvudman och ska svara för samtliga exploateringskostnader. Kommunen upprättar nödvändig detaljplan samt kommer att överlåta vissa markområden som behövs för exploateringen mot ersättning. Exploateringsavtalet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 483 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anslagsuppföljning per , Kommunstyrelsen Anslagsuppföljningen per visar att förvaltningens förbrukning ligger 5,8 mnkr kronor högre än samma period förra året (exkl. elförsörjningen). Den skattefinansierade verksamheten beräknas få ett överskott på ca 33,7 mnkr vid årets slut. Affärsverksamheten elförsörjning beräknas inte nå sitt resultatkrav. Rapporten godkänns. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Anslagsuppföljning Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bemyndigande att underteckna rekvisition och lägesrapport för EU-projekt, Tillväxt Skellefteå Tillväxt Skellefteå driver vissa EU-projekt. Kommunstyrelsen bemyndigade , 250, Anders Norberg att underteckna lägesrapporter för och rekvisition av medel till EU-projekt som bedrivs av Tillväxt Skellefteå. Anders Norberg har slutat sin anställning. 1. Kommunstyrelsen bekräftar att dåvarande näringslivschef Sture Lestander är bemyndigad att underteckna dessa handlingar. 2. Näringslivschefen får för kommunen underteckna rekvisitioner och lägesrapporter för de EU-projekt avdelningen driver. Kommunstyrelsens protokoll , 250 Kommunledningskontoret/ekonom Tillväxt Skellefteå

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till att skapa mötesplatser för HBT-personer, RFSL Nord Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, ansöker om bidrag med kronor motsvarande en krona per invånare. Samma ansökan har ställts till alla kommuner i området. Syftet är att skapa fler mötesplatser för HBT-personer. Skolinformation bedrivs också. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 460, att avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen. Avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå Yrkande Bert Öhlund (S) yrkar att arbetsutskottet beslut bekräftas. Heléna Lindahl (C) yrkar att bidrag lämnas med kronor om verksamhet bedrivs i Skellefteå. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Anders Hård (MP), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)). Reservation Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Hans-Eric Wallin och Lars Åhman reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 460

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Ansökan Sökanden

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till att skapa mötesplatser för unga HBT-personer, RFSL Ungdom Nord Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL Ungdom Nord, ansöker om bidrag med kronor motsvarande en krona per invånare. Samma ansökan har lämnats till kommuner i Norrland. Syftet är att skapa mötesplatser för unga HBT-personer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 461, att avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen. Avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Yrkande Bert Öhlund (S) yrkar att arbetsutskottet beslut bekräftas. Heléna Lindahl (C) yrkar att bidrag lämnas med kronor om verksamhet bedrivs i Skellefteå. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsens bifallit ordförandens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Anders Hård (MP), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)). Reservation Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Hans-Eric Wallin och Lars Åhman reserverar sig mot beslutet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 461 Ansökan Sökanden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Information om årsredovisning 2008 för Svensk etanolkemi AB, Sekab Kommunchefen redovisar det material som presenterades vid Sekabs presskonferens om bokslutet för år 2008.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Redovisning av nämndernas budgetförslag Kommunledningskontoret redovisar nämndernas budgetförslag och kommunens ekonomiska förutsättningar inför åren

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Arbetsutskottets protokoll Det noteras att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll och

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun

Datum. Ersättare Lizzie Hultqvist (V), Arboga kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland. Andreas Trygg (V), Köpings kommun Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid Stadskällaren, Arboga, kl 13.30-14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer