PROTOKOLL 1 (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S), närvarande tom kl Anders Hård (MP) Heléna Lindahl (C) Håkan Lindh (FP) Bengt Markstedt (S) Bo Nilsson (M) Sonja Persson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Lars Åhman (FP) Ann Åström (S) Tjänstgörande ersättare Rose-Marie Johansson (S) för Torvald Stefansson (S) Övriga deltagande Ersättare Asmir Hajdarpasic (S) Agneta Hansson (V) Stefan Hofverberg (S) Erika Häggblad (KD), närvarande tom kl Andreas Löwenhöök (M) Daniel Öhgren (C) Tjänstemän Susanne Aidanpää, ekonomichef, kl Anneli Marklund, ekonom, kl Andreas Olofsson, controller, kl Hans Andersson, teknisk chef, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Justerare Bengt Markstedt med Rickard Carstedt som ersättare Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Bengt Markstedt, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift. Anna Norén Engström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Samråd om budgetförslag , Region Västerbotten Regionförbundet Västerbotten har upprättat förslag till budget 2010 och plan för Förslaget innebär att ingen uppräkning sker av kommunernas medlemsavgifter under 2010 samt att en uppräkning enligt konsumentprisindex (KPI) görs under 2011 och Detsamma gäller för landstinget, förutom avseende grundanslaget som enligt förbundsordningen varje år uppräknas med KPI, dvs även under Budgetförslaget godkänns. 2. Budgetförslaget överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 428 Regionförbundets skrivelse Regionförbundet Västerbotten

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Revidering av förbundsordning för Regionförbundet Västerbotten Region Västerbotten har upprättat förslag till revidering av förbundsordningen. Ändring av förbundsordningen föreslås av förbundsfullmäktige och beslutas av medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Revideringen av förbundsordningen för Region Västerbotten godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 439 Region Västerbottens skrivelse Förslag till ändrad förbundsordning

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till Stiftelsen Träenigheten Stiftelsen Träenigheten ansöker om bidrag till kostnader i samband med Träslaget 2009 som var en aktivitet i februari riktad till elever i årskurs 8. Kostnaden uppgick till kronor. Stiftelsen Träenigheten får ett bidrag på kronor till kostnader för Träslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 447 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Stiftelsen Träenigheten Kommunledningskontorets ekonom

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Finansiering av kommunens nya webbplats Skellefteå kommuns nya webbplats öppnade 4 mars. Eftersom Destination Skellefteå inte hunnit få igång Skellefteås nya turistwebb hålls delar av den gamla webbplatsen igång för att upprätthålla grundläggande turistinformation. Skellefteå, liksom andra kommuner, ser en stadig ökning i användandet av den egna webbplatsen. Webben utgör ett viktigt informationsstöd till både medborgare och kundtjänst, och nu accelererar dessutom utvecklingen av webbaserade tjänster (självservice). Det mesta av arbetet är gjort med den nya webben, men fortfarande återstår många justeringar. När de webbaserade tjänsterna ska tas i bruk tillkommer dessutom kostnader för integration i webbplatsen. Ordinarie driftsbudget på kronor för webbutveckling räcker inte för denna genomgripande ombyggnad. Därför behövs ytterligare 1,5 miljoner kronor fördelat enligt följande: kronor för ombyggnad och uppgradering av webbplats kronor för integration av webbtjänster, dvs anpassning av utseende och gränssnitt. 1. Medborgarservice får kronor till ombyggnad av kommunens webbplats och integration av webbtjänster. 2. Kostnaden finansieras ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 454 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/medborgarservice Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen Kommunledningskontorets ekonom

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om medfinansiering av ESF-projekt Verktyg för anställning, Urkraft Service AB Urkraft ansöker om kommunalt bidrag till ett modellutvecklingsprojekt inom ramen för det nationella Socialfondsprogrammet med totalt kronor för åren 2009 till Med lokal samverkan som grund och transnationell samverkan som inspiration ska en Skellefteå-modell utvecklas för att ungas resurser ska tillvaratas på arbetsmarknaden. I modellen ska det offentliga, privata och ideella samverka. Modellen ska ha en flexibilitet som fokuserar på att öka ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden där det bästa från det formella och det icke-formella lärandet kombineras. Projektet kommer att fokusera på övergången mellan skolan och arbetslivet och hur det formella och det icke formella kan samverka för att skapa en effektiv övergång. Totalkostnaden för projektet är kronor. Finansieringsplanen är följande (kronor): Skellefteå kommun Arbetstid projektpartners (gymnasiekontoret och fritidskontoret) Deltagarersättning (Arbetsförmedlingen) EU-medel, ESF Summa Tillväxt Skellefteå anser att det finns ett vällovligt syfte med projektet. Under beredningen behövdes däremot två frågeställningar klargöras från projektets sida. Det ena rör efterfrågan på den modell som ska arbetas fram och det andra rör vilket intresse som näringslivet har visat för modellen med OCN-poäng så här långt. Sökanden har besvarat frågeställningarna. Tillväxt Skellefteå kan konstatera att projektet försöker hitta en större efterfrågan av modellen genom själva projektet, dvs att med tiden ska efterfrågan öka när deltagarna ser nyttan med projektet. Någon tydlig efterfrågan innan projektet kan därför inte konstateras. Vad gäller näringslivets intresse för modellen med OCN-poäng, som finns tillgänglig på marknaden i dag, så är det största intresset fokuserat på att utvärdera egna anställda för nya arbetsuppgifter inom det egna företaget. Alltså inte i första hand för att värdera ungdomars kompetens och därmed förbättra deras möjligheter till anställning. Tillväxt Skellefteå har fått bekräftat från Arbetsförmedlingen att man avslagit ansökan om medfinansiering till projektet.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 1. Kommunen medfinansierar projektet med totalt kronor. 2. Medfinansiering gäller bara om övrig medfinansiering säkerställs. 3. Kostnaden betalas med kronor år 2009 och med kronor år 2010 ur medel till kommunstyrelsens förfogande i respektive års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 457 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ansökan Urkraft Service AB ESF-rådet Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen Kommunledningskontorets ekonom Tillväxt Skellefteå/David Lidström

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt, SOU 2009:28 Regeringen erbjuder kommunen att yttra sig över Studiesociala kommitténs betänkande Stärkt stöd för studier. Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till yttrande: Synpunkter på effekter för högskolestuderande En ökad genomströmning i högre utbildning är önskvärt även ur kommunal synpunkt, då detta ger ökade skatteintäkter. Huruvida studiemedelssystemet kan förmå blivande studenter att påbörja studierna tidigare och därmed sänka medelåldern bland studenter är tveksamt. I Skellefteå kommun är andelen högskoleutbildade lägre än i övriga riket: 18 % i Skellefteå kommun jämfört med 22 % i hela riket (SCB, 2008). För att öka andelen högskoleutbildade kommuninnevånare, är det nödvändigt att såväl ungdomar som äldre personer bereds ekonomiska möjligheter att studera. De nuvarande och föreslagna åldersbegränsningarna innebär en risk att delar av befolkningen utestängs från möjligheterna till ett livslångt lärande. Synpunkter på effekter för vuxenstuderande Kommunen ställer sig positiv till förslagen om högre studiemedel, efterskottsutbetalning samt högre bidragsandelar för vuxenstuderande då detta kan antas minska behovet av extra ekonomiskt bistånd till de studerande. Synpunkter på studiestödsadministrationen Skellefteå kommun instämmer i kommitténs bedömning att ett överlåtande av administrationen av studielån och studiebidrag till kommunerna inte skulle vara till fördel för någon part. Ett fortsatt ansvar för CSN är att föredra. 1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för omarbetning av de synpunkter Lars Åhman (FP) lämnat. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 458 Kommunledningskontorets förslag till yttrande Kommunledningskontorets/sekretariat

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till projektet Körmanifestationen april 2010, Västerbottens läns körförbund Västerbottens läns körförbund ansöker om bidrag med kronor till att år 2010 åter genomföra arrangemanget Körmanifestationen. Kulturnämnden har lämnat ett förlustbidrag om kronor. Fritidsnämnden har maximerat hyran till kronor. 1. Körmanifestation 2010 får bidrag med kronor. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2010 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 459 Fritidsnämndens protokoll , 102 Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll , 36 Ansökan Västerbottens läns körförbund Fritidsnämnden Kulturnämnden Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning Kommunledningskontorets ekonom

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Yttrande över finansdepartementets promemoria Oberoendet i den kommunala revisionen, Ds 2009:11 Regeringen har berett kommunen tillfälle att senast yttra sig över promemorian Oberoendet i den kommunala revisionen, Ds 2009:11. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande med följande sammanfattning: Skellefteå kommun avstyrker bestämt förslaget. Det överbetonar risken för att revisorerna tar partipolitiska hänsyn och undervärderar nyttan för revisorerna att vara insatta i hur kommunfullmäktige ser på den verksamhet som ska granskas. Förslaget löser inte heller i grunden frågan om revisorernas oberoende. Yttrandet godkänns. Yrkande Bo Nilsson (M) yrkar att förslaget i stället godkänns. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Bo Nilssons yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bo Nilssons yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Anders Hård (MP). Bengt Markstedt (S), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 5 nej-röster (Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Bo Nilsson (M), Maria Wiksten (KD), och Lars Åhman (FP)). Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 462 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Finansdepartementets promemoria Ds 2009:11 Finansdepartementet

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Skrivelse om jakträttsupplåtelse från Ljusvattnet/ Ottertjärns jaktklubb Ljusvattnets/Ottertjärns jaktklubb vill förlänga jaktarrendet från tre till fem år och slippa ta emot anvisad jägare från kommunen. Kommunen har förutom Ljusvattnet/Ottertjärns jaktklubb jaktupplåtelser i 12 andra områden där liknande avtal gäller, några anmärkningar från dessa vad gäller tidsperiod har inte inkommit till kommunen. Av gällande avtal framgår att en uppsägning ska ske senast sex månader före upplåtelsetidens utgång, dvs uppsägning skulle ha skett senast eftersom ny upplåtelsetid är från Ansökan om förlängd upplåtelsetid avslås. 2. Kommunen kommer att fortsätta anvisa jägare då upplåtelseavtalet inte sagts upp. Heléna Lindahl och Maria Wiksten anmäler att de inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 463 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Jaktklubbens skrivelse Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen Ljusvattnet/Ottertjärns jaktklubb

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag för upprustning av Lövångers kyrkstad, Stiftelsen Lövångers kyrkstad Stiftelsen Lövångers kyrkstad ansöker om kronor till energieffektivisering och att slutföra målningsarbeten. Energikostnaderna är nu så höga att stiftelsens resultat är negativt. 1. Stiftelsen får kronor till fortsatta utredningar om kyrkstadens energieffektivisering och verksamhetsinnehåll. 2. Kostnaden betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2008 års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 468 Stiftelsen Lövångers Kyrkstads skrivelse Fastighetskontorets/Skellefteå Krafts utredning Fritidsnämnden Stiftelsen Lövångers kyrkstad Kommunledningskontoret/ekonomiavdelninge Kommunledningskontorets ekonom

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Igångsättningstillstånd, färdigställande av Bryggarbacken och Strandgatan, tekniska kontoret Förberedande va-arbeten i Bryggarbacken och Strandgatan är utförda under vintern 2008/2009. Med anledning av att projektet redan påbörjats på Bryggarbacken och Strandgatan önskar tekniska kontoret färdigställa dessa delar. Arbetena omfattar älvsbrinken och Strandgatan nedanför Stadsparken. Tidigare budgeterade medel för hela det ursprungliga projektet Bryggarbacken/ Stadsparken samt Strandgatan är för 2009 och plan 2010 totalt kronor. Kostnaderna för att färdigställa de påbörjade delarna Bryggarbacken och Strandgatan beräknas till totalt kronor och finansieras ur särskilt anslag för Strandgatan ( kronor för 2010) samt Stadsparken/Bryggarbacken ( kronor för 2009 samt kronor för år 2010). Redovisade arbeten får påbörjas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 476 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska kontoret

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ändring av de interna räntevillkoren för bolagens checkräkningskredit i internbanken Alla kommunägda bolag som ingår i kommunens koncernvalutakonto får en intern ränta på inlånade medel och får betala en intern ränta om de nyttjar sin interna checkräkningskredit. Räntevillkoren till bolagen för inlånade medel har varit Nordeas inlåningsränta NSSi -0,25 % och räntevillkoren för tillfälliga lån på checkräkningskrediten har varit Nordeas utlåningsränta NSSu +0,20 %. Det motsvarar i dag en ränta med ca 0,25 % respektive 0,90 %. Det nya bankavtalet med Nordea som gäller fr o m har ändrade räntevillkor vilket motiverar att räntevillkoren till bolagen ses över. Räntevillkoren i avtalet har främst ändrats för lån på kommunens checkräkningskredit. Nordea har ändrat marginalen på NSSu-räntan från 0 % till 0,80 % upp till 500 miljoner kronor och därefter 0,95 % till miljoner kronor. Detta eftersom finanskrisen fortfarande har gjort det dyrare att låna pengar. Ingen ändring av marginalen på inlånade medel har gjorts. Eftersom det också finns flöden i NOK (norska kronor) och EUR (Euro) har en del bolag både placerat och lånat i dessa valutor. Dessa räntor har räntebasen dagsränta DRi för inlåning och dagsränta DRu för utlåning. Även här innebär det nya avtalet högre räntemarginaler, från 0,10 % till 0,90 % när kommunen lånar på checkräkningen i dessa valutor. Detta innebär att en ändring bör ske på den interna räntan när bolagen lånar på sin checkräkningskredit fr o m I det nya avtalet är det också inskrivit att marginalen ändras om ränteskillnaden mellan Stibor 90 och Stadsskuldväxlar 90 dagar ändras var tredje månad. Har någon ändring i ränteskillnaden skett, ska en ny marginal träda i kraft fr o m den 16:e samma månad. 1. De interna räntevillkoren för inlåningsräntan är oförändrade, dvs NSSi -0,25 %. 2. Utlåningsräntan ändras till NSSu +1,0 % fr o m Marginalen för utlåningsräntan ändras var tredje månad i samma takt som ränteskillnaden mellan Stibor90 och Statsskuldväxlar 90 dgr ändras och Nordea gör motsvarande ändring av räntan. 3. De interna räntevillkoren för inlåningsräntan valutorna i NOK och i EUR är oförändrade, dvs Dri -0,25 %. 4. Utlåningsräntan i NOK och i EUR ändras till DRu +1,10 % fr o m

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 477 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret/ekonomiavdelningen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fördjupning av Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120 Robertsfors Skellefteå Ostvik Banverket arbetar vidare med utredningsarbetet om Norrbotniabanan. De har nu tagit fram en PM som belyser olika principlösningar för hur järnvägen kan komma att angöra Skellefteå stad söderifrån och hur den sedan ska kopplas samman med banan mot Skelleftehamn. Fördjupningen fokuserar på funktionen för godstransporter. Beräkningar för den samhällsekonomiska effekten av de olika alternativen saknas fortfarande. Banverket har tagit fram fem olika lösningar som skiljer sig åt i följande avseenden triangelspår eller lokvändning, en eller två broar över älven, nyttja befintligt spår vid älvstranden eller i högre grad bygga nya industrispår, olika bra tillgänglighet till Hedensbyns industriområde. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 479 Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Banverkets PM Fördjupning Skellefteå Banverket

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan , Regionförbundet Västerbotten Det pågår ett arbete med att ta fram en ny Länstransportplan för Västerbottens län. Region Västerbotten ska göra en miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen inleds med en avgränsning av innehållet. Regionen har skickat ut denna avgränsning för synpunkter. Regionen föreslår att arbetet ska fokuseras till de områden som är viktigast och som planen kan påverka. Regionen bedömer att de viktigaste områdena är klimatet, människors hälsa och landskapet och föreslår att analysen fokuseras på dessa områden. Kommunen delar Regionens bedömning. Yttrandet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 480 Förslag till yttrande Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Samrådsremiss från Region Västerbotten Region Västerbotten

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Exploateringsavtal för kvarteret Slaktaren, stadsdelen Sunnanå Sunnanå Fastigheter AB har inlett en exploatering av kvarteret Slaktaren i stadsdelen Sunnanå. Avtalet kompletterar ett nytt förslag till detaljplan för området och reglerar exploateringens omfattning samt rättigheter och skyldigheter mellan exploatören och kommunen. Principen är att exploatören är huvudman och ska svara för samtliga exploateringskostnader. Kommunen upprättar nödvändig detaljplan samt kommer att överlåta vissa markområden som behövs för exploateringen mot ersättning. Exploateringsavtalet godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 483 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Exploateringsavtal Kommunledningskontoret/planeringsavdelningen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anslagsuppföljning per , Kommunstyrelsen Anslagsuppföljningen per visar att förvaltningens förbrukning ligger 5,8 mnkr kronor högre än samma period förra året (exkl. elförsörjningen). Den skattefinansierade verksamheten beräknas få ett överskott på ca 33,7 mnkr vid årets slut. Affärsverksamheten elförsörjning beräknas inte nå sitt resultatkrav. Rapporten godkänns. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Anslagsuppföljning Kommunledningskontoret/ekonomiavdelning

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Bemyndigande att underteckna rekvisition och lägesrapport för EU-projekt, Tillväxt Skellefteå Tillväxt Skellefteå driver vissa EU-projekt. Kommunstyrelsen bemyndigade , 250, Anders Norberg att underteckna lägesrapporter för och rekvisition av medel till EU-projekt som bedrivs av Tillväxt Skellefteå. Anders Norberg har slutat sin anställning. 1. Kommunstyrelsen bekräftar att dåvarande näringslivschef Sture Lestander är bemyndigad att underteckna dessa handlingar. 2. Näringslivschefen får för kommunen underteckna rekvisitioner och lägesrapporter för de EU-projekt avdelningen driver. Kommunstyrelsens protokoll , 250 Kommunledningskontoret/ekonom Tillväxt Skellefteå

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till att skapa mötesplatser för HBT-personer, RFSL Nord Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, ansöker om bidrag med kronor motsvarande en krona per invånare. Samma ansökan har ställts till alla kommuner i området. Syftet är att skapa fler mötesplatser för HBT-personer. Skolinformation bedrivs också. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 460, att avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen. Avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå Yrkande Bert Öhlund (S) yrkar att arbetsutskottet beslut bekräftas. Heléna Lindahl (C) yrkar att bidrag lämnas med kronor om verksamhet bedrivs i Skellefteå. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Anders Hård (MP), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)). Reservation Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Hans-Eric Wallin och Lars Åhman reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 460

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 Ansökan Sökanden

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om bidrag till att skapa mötesplatser för unga HBT-personer, RFSL Ungdom Nord Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL Ungdom Nord, ansöker om bidrag med kronor motsvarande en krona per invånare. Samma ansökan har lämnats till kommuner i Norrland. Syftet är att skapa mötesplatser för unga HBT-personer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 461, att avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen. Avslå ansökan därför att verksamheten omfattar större område än kommunen och aktiviteter inte redovisas specifikt för Skellefteå. Yrkande Bert Öhlund (S) yrkar att arbetsutskottet beslut bekräftas. Heléna Lindahl (C) yrkar att bidrag lämnas med kronor om verksamhet bedrivs i Skellefteå. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt förslag och Heléna Lindahls yrkande var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsens bifallit ordförandens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar ja. Den som stöder Heléna Lindahls yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid uppropet avges 9 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Harriet Classon (S), Lena Håkansson (S), Bengt Markstedt (S), Bo Nilsson (M), Sonja Persson (S), Rose-Marie Johansson (S), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)) och 6 nej-röster (Anders Hård (MP), Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Hans-Eric Wallin (V), Maria Wiksten (KD) och Lars Åhman (FP)). Reservation Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Hans-Eric Wallin och Lars Åhman reserverar sig mot beslutet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 461 Ansökan Sökanden

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Information om årsredovisning 2008 för Svensk etanolkemi AB, Sekab Kommunchefen redovisar det material som presenterades vid Sekabs presskonferens om bokslutet för år 2008.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Redovisning av nämndernas budgetförslag Kommunledningskontoret redovisar nämndernas budgetförslag och kommunens ekonomiska förutsättningar inför åren

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Arbetsutskottets protokoll Det noteras att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll och

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-08-25

PROTOKOLL 1 (62) 2009-08-25 PROTOKOLL 1 (62) 2009-08-25 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.15 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (41) 2010-05-04

PROTOKOLL 1 (41) 2010-05-04 PROTOKOLL 1 (41) 2010-05-04 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Bert Öhlund (S), ordförande Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2010-08-31

PROTOKOLL 1 (37) 2010-08-31 PROTOKOLL 1 (37) 2010-08-31 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.45 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Överförmyndarnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Överförmyndarnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, sammanträdesrum Ugglan Kl 14.00 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande (S) Agda Johansson, vice ordförande (C) Ann-Sofi

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (3) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 23 oktober 2013, kl 18.00 20.30 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (48) 2012-01-03

PROTOKOLL 1 (48) 2012-01-03 PROTOKOLL 1 (48) 2012-01-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.15 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Åsa Etelämäki

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer